Skip to main content

Full text of "Bibliotheca historica. Ex recensione Ludovici Dindorfii"

See other formats


■'U. M: - ■::f 


%«• i^nR> ^ ^' 
r; ■■■ / -\< i-l 
tl- "\- M. ^ 
D I O D O R I icutli BIBLIOTHECA mSTORICA EX RECENSIONE LVDOVICI DINDORFII. V O L. n. P A R S IL EXCERPTA HOESCHELII, PHOTII , VALESII» 
VRSIM. FRAGMENTA. L I P S I A E 

SVMPTIBVS C. H. F. HARTMANM. MDCCCXXIX. ;V« 


PRAEFATIO. jLnter opera litterata, quibiis nomeii suum nobilitavit 
Constantinus imperator porpliyrogenitus , primo loco 
numeramus grandem eius eclogarum ex veteribus histo- 
ricis collectionem, etiam postquam ampli operis pars 
longe maxima per eandem insecutorum temporum seu 
inertiam seu infeiicitatem , quae instituendi caussa fue- 
rat Constantino , neglecta periit. Ei operi Diodori quo- 
que de viginti quinque perditis libris tantum ad nos 
propagatum debemus, unde et forma universae eius 
Bibliothecae accuratius cognosci et liistoria multum 
saepe illustrari possit. Quas elus reliquias quattuor viri 
exstiterunt qui ab interitu vindicarent. iVc primus F. 
Vrsinus, acceptis ab Ant. Augustino archiepiscopo 
Tarraconensi Poljbii fragmentis TteQl nQfG^eiojv *) 
quibusdam, quas loannem Cpolitanum, dum Rom. 
antiquitatem in capita et locos communes digereret, 
collegisse scribit, ea fragmenta Antverpiae edidit a. 
1582., caeterorum quos eum ex eodem codice edi- 
disse patet historicorum, Dionysii, Diodori, Appiani, 
Dionis, ne nominibus quidem neque in praefatione 
neque in libri inscriptione nisi pagina aversa locuni 

*) TtQBG^stcSv Vr*Inurn intiiHsse, quum TCQsapscov in codice iii- 
veniifset, a Scliwcighaeusero praef. ad Pol^b. vol. 11. p. W. nio- 
nitum est. Quare et me vclim nQS6§s(av ptisnlssje p. I(t2. IV P 11 A E F A T I 0. 

concedem. Et Vrsinus? quidem nec rationem operis 
Constaiitiniani ita videtur perspexisse ut lacunam duo- 
deviginti ferme librorum , qua Diodori excerpta hiant 
ed. nostrae p. 163., aniraadverteret, neque in reddendo 
codice , quem ab infinitis pene mendis vindicasse nar- 
rat, satis fideliter versatus esse. Quocirca commodis- 
sirae accidit quod ipsius huius de Legatis tituli alius 
liber manuscriptus aetatem tulit, quem olim Augustae 
nunc Monachii servatum in ed. Bipontinae usum ex- 
cussit lo. Schweighaeuserus, cuius de eo adeunda est 
praefatio ad Polybium vol. II. p. XXIV. Quo libro 
collato et vitia muUa emendata lacunaeque suppletae 
sunt, et quae librorum circiter X. — XXVIII. eclogae 
desiderantur, has apparuit iam iilo ex libro unde 
Augustanus Vrsinianusque ducti sunt evanuisse, nihil- 
que esse quod ipse Vrsinus omiserit , id quod in alio- 
rum eum scriptorum eclogis fecisse Schweighaeuserus 
notat 1. c. p. XX. 

Eiusdem huius de Legatis tituh partem aUeram, 
quae recentiores historicos coraplectitur, annis uno et 
viginti post Augustae Vindel. edidit Dav. Hoeschelius. 
Quae res nihil ad Diodorum pertineret, nisi iile corol- 
larii instar Hbrorum Diodori XXI. — XXVL eclogas 
editioni suae adiecisset, quas ab ignoto homine con- 
fectas Ric. Thomsonem Anglum ex Lud. Alemanni 
Florentini libro MS. secum comraunicasse memorat. 
Hae eclogae an et ipsae collectionis Constantinia- 
nae partera constituerint non Hquet: differunt quidem 
ab ea librorum distinctione auctoremque produnt ipsis 
horainil)us Constantinianis rudiorera: cuius culpani vix 
muhura iri rainutura existirao , etiarasi Aleraanniano co- 
dice, qui ionge vitiosissiraus est, integrior ullus exstet. P R A E F A T 1 O. T 

Hoeschelium anno 1634. consequutus est ITenr. 
Valesius edito amplo ttsqI dQSTrjg xai y.ayiiug titulo, 
cuius exemplar manuscriptum ex insula Cjpro redeme- 
rat IVic. Fabr. Peirescius. Quod ipsum, ut videtur, 
cum ed. Valesii denuo contulerat Salmasius, cuius an- 
notationes cum Wesselingio communicavit lo. God. 
Richterus. Finem libri periisse annotavit Valesius : in- 
tegro inerant eclogae librorum VII.— XL. 

Et his quidem tribus viris facili omnibus opera 
constiterunt quae ab eis in lucem prolatae sunt Con- 
stantiniani operis particulae. Quae longe molestior 
exantlanda fuit indefessae A. Maii industriae, quum 
Novae coUectionis suae volumine secundo editum titu- 
lum 7T6QI yvco/ioip ex disiectis palimpsesti Vaticani foliis 
erueret. De quo labore ipsoque libro quum ab editore 
satis sit expositum ed. nostrae p. IIJ.— IX. , nos id 
unum commemoramus, Vaticanum codicem, postquara 
pristinae formae restitutus est, VII. — ^ XII. et XV, 
— XL. Diodori librorum eclogas sententiosas exhi- 
bere, nisi quod ablato codicis initio septirai fortasse 
non omnes supersunt. Nam quae in editos libros in- 
cidebant sponte omisit Maius , ut Peirescianarum Va- 
lesius: cuius exemplum ita eum imitatum vellemus, 
ut quam ipse ad p. 44. 17. memorat varietatem scri- 
pturae apponere non omitteret. fVecesse est enim ha- 
rum eclogarum libros, utpote ex antiquissimis exem- 
plaribus ductos raroque descriptos, ab vitiis quae reli- 
quos Diodori codices invaserunt saepe intactos mansisse. 

Ipsorum eclogariorum opcram quod attiuet, ea 
plane fuit mercenariorum : qui ex mandato sibi scri- 
ptore tantum quantum ad suum c^uiaque pensum per- 
tinere duceret sumentes saepe nec verborum nexum VI P 11 A E F A T 1 O. 

curarent, adeoque in media quandoque sententia sub- 
siaterent, et nominibus omittendis rerum traditarum 
intellectum turbarent. Quo in genere diligentius ver- 
satus estPhotius, qui perditorum aliquot post trigesi- 
nium librorum particulas inBibliothecamsuam recepit. 
Quanquam ille dum compendium adhiberet verbaque 
Diodori suis mutaret, et alia depravavit et iilud vereor 
ut recte tradat, Viriathi res Diodorum totas libro 

XXXII. comprehendisse. Eas enim si eodem libro 
coeptas finitasque sumimus, Valesiana Vaticanaque 
libri XXXII. excerpta tam fiunt ampla quam sequentis 
rebus aunisque paupera. Quae res Maium induxit ut 

XXXIII. libri initium a Corinthi excidio faceret Car- 
thaginisque et Corinthi eversiones inter duos libros dis- 
pertiret. Quod qui probet, debebit quae de Alexan- 
dro Bala post Corinthi excidium sunt in Exc. Val. p. 
532. 58. ad Diodoti Tryphonis magis quam Balae hi- 
storiam contiiuiandam narrata credere, siquidem Balae 
caedem (01. 158. 4. Euseb. p. 188. M.) extremo libro 
XXXII. scriptam testatur Photius. Mihi nec Maii nec 
Photii distinctio satisfacit, sed tertia inter utramque 
media veritati propior fore videtur. 

Fragmentorura coUectionem, quam Wesselingius 
instituerat, ego nuiitis locis auxi, alienis nonnullis 
liberavi, omnia ita digessi ut fieri posset ab eo qui Wes- 
selingii ordinem , ne paginarum series penitus turbare- 
tur, non oinnino oblitteratum vellet. Quae ratio in- 
eunda non fuisset in maiore quam est fragmentorura 
numero. A D D E N D A. P. 491. 72. civtov] Diodorus haud dubie tou, sed 
avxov scripserat eclogarius. 

P. 496. 82. vTiu] Scribenduni utto. 

P. 503. 83. Post avslXs quae sequuntur cum priori- 
bus non cohaerent. — 16. Ka^iKOv] Scribendum KfXfiLKov, 

P. 507. 92. Dele comma post Gvnfxaioi. — 16. ani- 
Citi^cV^Avvl^aq TQitjQaiJiov] Atqui Hannibal ipse xQn]QaQ'/^oq 
erat Adherbalis: Polybius I. 44. 1. 'Avvi^av , og rjv 'Ai.iik- 
V.OV ^lv vLog , TQn]QaQ'/^og de xat cpilog 'AraQ^ov TtocoTog. 
Quare sciibendum anisisiXav 'Avvl^av TQit'tQaQiov. Dixit de 
lioc xnuncre Schweighaeuserus ad Pol^b. 11. 1. 9. 

P. 508. 35. ^aTiQOjv] Haud dubie jlkkowj/ corrigen- 
dum , quod invenil sed repudiavit Wesseliii^ius. 

P. 510. 50. tcqIv no)ie'^ov] Scymnus v. 715. Xvi^ovGi 
:xqIv Bv'C,avTiov. 

P. 511. 70. 89. ^OQiaaav] 'Sloiala nrbs non longe 
hinc dissita ab Stephano memoratur, sed forma gcntilis longe 
diversa. 

P- 513. 59. av&Qco7tcov] Nonne av9QC0Tc[a)vl 

P. 530. 27. ivB^akero yciQaKa] Comparari potest toc 
<PQ0V ivi^aXe Plutarchi vita Artaxerxis c. 7. 

P. 533. 40. yvvaiKeiaig '&vaiaig nQogavXovvta Lo- 
beckius in Dissert. de Colytliis 1828. p. 4. 

P. 538. 5. Scribe MaQv.iov, ut annotatio docet. 

P. 546. 28. TeTeviev] Aptius e&t ,hviev. 

P. 550. 88. Hunc loruni Suidas v. Zv{3aQniY,alg cum 
hi s varietatibus affert: yaaxQug — ott 6vvi[5aivev avxovg] 
Sioti avvil^aivs vavxolg — iv] vtfi — et quod receptum vel- 
Jem avayd-fivat liyexai, — ^ovg ioizag sycav. Idem v. 94. 
omitliL (xiv elvai, tum scribens avTi^vtiaxivovxag et Kkeia&i- 
vovg ■dvya-TQog pro yvvaixog. 

P. 560. 2. Per hunc locum apud Suidam v. Ti^aiog 
p. 472. hae sunt varietates: ikiy'S,ag] ls,ikiyiag 4. Takka] riii A D D E N D A. 

cikXcc 9. TsXsvriqGccvTCi] rsXEvti^aavrog 14. fiovov ys- 
vofiivag] invei'tit 15. t|«fiapT6vra] £^ai.ic(Qravovra 

25. Gxedov crn. nolXijv — rs Ka\] xal 7toXh]v — xal 

32. cpiXaXrj&lg] recte (jptAa^^^eg 33. evsKSv] fVsKor. 

P. 568. 62. annot. dcle. 

P. 573. 51. syivtro] Immo eyiVEto» 

P. 589. 99. Vei'um est £7tEat](iaivi, 

P. 596. 76. of] »5 Valesiana. 

P. 600. 42. cvaywyog] Scribe avaycoyog. 

P. 602. 43. ro^yog — 47. roQyov] Scribendum 
Po^^yog — FoQyov. 

P. 603. 26. Zs^riov reponendum cnm Valesio. 

P. 609. 11. annot. dele. 

P. 627. 54. Reiskii coniectura locum non habet. 

Fragm. I. v. 23- Scr. ecog. — XXI. 8. Eordensibus'^ 
Eordaeis corrigi iubet Maius in Add. p. 109. — 18. subdit] 
V. idem ad Exc. Vat. p. 4. 3. — XXVI. v. 4. Post v.X'^^r\~ 
vai cpaaiv deesse quaedam videnlur. — XXXII. i^aaiXevsv] 
Immo i^aaiXsvasv. — XLVI. De Demetrio Anligoni patre 
V. JNiebulirius Opusc. I. p. 233% A D D E N D A 

AD EXCERPTA VATICANA. P. 2. 1. lywyf] iya roi cum Eusebio Theodoretus vol. 
IV. p. 927. 961. Sch. — H. Quum aQsrijg sit in codice, 
iionEusebianum iSQTJg sed rescribendum est iQCiTijg. 

P. 3. 9. Y^q] Malim Y^Q ?'• Quod ternum rlio sic 
ponit Homerus II. 5, 467. vskqov yaQ q' ifjvovxa. — 13. 
TiQsolivysviag PJutarchus vol. IX. p. 155. H. se ipse corri- 
gens in vita Lycurgi. 

P. 9. 22. nal Y^vsav SuaBi Tof 6 ds ftqoxsQov ys ȣ' 
Xevei oiy.iaaai 6Z Hermannus. 

P. 10. 13. i^TcoQViv Sv^aQiriov] svnoQOiv Ev§aQiT(ov 
recte corrigit Geebus Bibliolh. crit. novae voh IV. p. 437. 

— Idem V. 15. sikvicpcog sXr] QrJYfxa ex loco Tiniaei, quera 
citavi in Add. Ab Timaeo autem oinnem de Sybaritarum 
luxurie narrationem in Vaticanis Valesianisque Excerptis 
scriptam petiit Diodorus. 

P. 11. 10. Post «Tro^Tjft/av oblitteratum fortasse jtttW. 

P. 12. 9. Cv Hermannus ubi ego xo. 

P. 13. 3. annotationi praefigendum "EvrtjUE, non "iv- 
rifiog. — 6. rika avvoficovvy,ov uyva Hermannus. — 11. 
Verum est ^i coi vel §i zoi. 

P. 14. 16. Interpunge post ^Av^Qsag. 

P. 16. 9. TovTtBi/] Zoiwva Geelius. V. annot. ad p. 25. 
12. ZoXoiva recte fortasse addelur: xovxav non deleverim. 

— 22. nvd^oiiiv ovg] V. annot. ad Exc. Valesii p. 567. 13. 

P. 18. 4. hoyoig suspectum esse possit, — 6. liu- 
PovXijg] Scribe iTci^oXrjg, etsi illud est p. 23. 11. 

P. 21. 2. In margine adde 19. 

P. 26. 3. dLKaiotSQOv] xMalim SiyMioxarov. 

P. 27. 13. ans^dXsxo fortasse eclogarii est. Eustathius 
ad II. p. 1166. 25. OTE xcl zov vt6v"lxttQ0v aTts^dXsxo ovfi- 
(psvYovra, qui et avfi^ovXsvaa^ivri , de quo dixi p. 57. 7., 
pro activo ponit p. 1169. 60. X ADDENDA 

P. 29. 3. "On"AQ7iayog — dnHv] Eoclem modo dis- 
soluta slructura afTuit p. 19. 5., nisi utroque loco repo- 
neudus est indicativus. Sed p. 28. 31. scribe £m]Qaxr]6s. 
P. 30. 9. Hic versus coutinuandus cum praecedentibus. 
P. 31. 3. 1. ZiQoviog. 

P. 32. 16. In Add. ad Ii. 1. yqa^^iKrig scribe pro 
yQaiii.iazi-Ki\g. 

P. 36. 29. Karzdxriaaxol Vereor ne GvviGzriGaio dici 
debeat. 

P. 39. 10. Fortasse addendum log. 
P. 47. 1. 'iiaxa'/9rivai] ^axaxa'id)]vai Geelius. 
P. 52. 1. jit£TaA(v/3cdj/] Kaxa\a^a)v scribendum esse mo- 
nitum in Annot. ad Exc. Hoescli. p. 497. 91. 

P. 60. 2. Ovo86gxo3q] BodoaxcoQ £xc. Vales. p. 566. 
67. 93. 

P. 62. annot. v. 13. I. dum. 

P. 63. 4. annot. ubi est izi^oXag, Iotttj^sueiv volue- 
rat Maius, 

P. 71. 20. ovSs] Malim ovSev. 
P. 76. 26. {i-t} ] Fortasse scribenduni est (irjSF.v, 
P. 78. 10. nh]v xcov coniicit Bernliardy. — 23. nQa- 
Iftv] Diodorus scripserat nQu^cov. — annot. 4.J 1. 3. 

P. 79. 7. In 7i£vxaKiq'iiXiav cum Polybio consentit 
Diodorus Exc. Vrsin. p. 621. 68., ubi v. vVesseling. 

P. 80. 7. ovxui] Imrao ovxui rcj. — 22. Coniungenda 
haec cum prioribus videntur. 

P. 83. 23. cnojg] Exspectabam (ogxs. ovxmg coniicit 
Bernhardy. Idem p. 84. 2. Znoig in 6 mutat. Verisimilius 
est ncog 5. 

P. 84. 4. iSE^axo] rjXXtt^axo Geellus. 
P. 85. 9. avxiSo^oviiisvov] Immo aiicpiSotovaivov. — 
15. In his fortasse deest aliquid: quanquam sti^ucturae ea- 
dem fere negligentia est p. 86. 1. seq. 

P. 94. 24. Tcov] An ncKVxcov? — 26. rav &£^v] Im- 
mo Tco '&8a vel xov ■&£6v. 

P. 95. 16. i7ity£vo(.iEva)v] ('orrigendum iTiiyivoi.Uvov. 

P. 98. 9. Pielinqui eclogario poterat ciQxcov. — 19. 

(vayaStav navx^XcHg [iiy.Qcov] Diodorus vol. I. p. 285. 9. 

fiiKQolg navxEXojg axaxioLg. Dio Chi-ys. vol. I. p. 21 9. R. 

iv fir/.Qcji navxEXag a>iaxico. 

P. 'l05. 1. annot, v. 3. CCXLIV. volebat Maius. 
P. 107. 4. inovGloog avaSciKvvvai fij) nQoaiQ£tG&oii. 
8i£^£^aiovTO Sk Bernhardy. 

P. 110. annot. 4. v. 20. cum — DCXIV. delenda. —- 
5. Quae post Mai. sunt dele. AD EXCERPTA VATICANA. xi 

P. 112. 18. Post yczQ ponendum signum interrogandi. 

P. 116. 20. iTcavro^ariGai] Legendam videtur aTtavro- 
(laTiGnt,. 

P. 122. 9. ipiXoTg] go/Aoig? ravrrjg autom ad uvdQaya- 
^iav referri videtur. — annot. v. 15. I. Carbonis. 

P. 126. 24. xaTCZivoriQag 86i,rig] Comparari potest Exc. 
Val, p. 607. 95« ranzivorarog av rwv TtgcG^svrcov rrj So^ij. 

P. 128. 12. OLXiTiTtov] Immo Italicorum Druso fidem 
obslringentium , ut contra eclogarium monet Nitbuhrius. — 
23. annot. dele: nam scribendum cjg. 

P. 184. 7. ^ropst] xsiQaycoYSi Geelius. 

P. 136. 21. Comma ante ilra pune. 

P. 137. 6. rvaiog divisim scribebatur. Vnde Suidas 
ponit inter rvad^coviSiig et yva^inrTi. 

P. 139. 2. 6 ds — alavog a prioribus separanda 
sunt et ad Scaevolam referenda coU. Exc. Val. p. 616. 45. 

P. 140. 24. 'aiL zal] Malim Irt de vel m 6s '/.a\. EXCERPTA HOESCHELIANA. 

BIBAION KA'. ^^^lldiGav fi£V XttXLttv q)£vxriov idrl toig vovv f^^of^t, 1 
^dhGTtt di zr^v TcXeove^lav. ttvrr] yag dicc rijv fx rov 
Cv^cpsQOvrog ikTcida TtQonaXovfiavi] jroAAoiig TCQog adiKiav 5 
fiiyiGrav xaxc5v alria yivBrai rolg ttv%Qa7C0ig. 8l6 nal 
firjTQOTCohg ov6a rav ddtxi^^arov nolXdg aal fiayaXag 
c(ji£Qyui,£rat GvficpOQag ov fioiov rolg itiaraig dkXd xttl 
rolg fiayiGTOLg rcov ^aGiXhcov. 6 ^Avriyovog 6 ^aGLXavg 10 
^Aciag ri66aQ6L ^aGL?,£v6LV 6iiovoj]6a6L TioXa^irjOng , [otj 
IJto2.£^ai(p ra Adyov AlyvTtriav ovtl ^a6LX£L, J^^eAevxoj 
Ba^vXcJvicov , Av6Lfidx(p QQUMav , Ka^dvdQCO ra ^Av- 
XLTcdrQOv Max£doviag , ical fidxrjv 6vvdxpag, jroAAoig |3t'- 15 
^£6l TQGiQ^alg dvy]Q£&r], xal QditraraL (ia6Lhxy tLfijj. 6 
da VLog ttvrov zJ}]fir]rQLog 6vv ry fijjTQL avrov Z,rQa- 
T0VLX7] dLttTQL^ovOy 7C£qI KLXmiav 6vv roTg xq7]i.ik6c 
3td6LV £7cX£V6£V fig HaXtt^lva rijg Kvtcqov dtd ro Xttr£~ 
Xa^&ttL vjto At]ar]TQiov. 20 

490 "Orv KiQXVQtt TCoXLOQKOV^ivr] tcXol nal 7t£t,f] vTto 2 
Ka6ttvdQov (ia6iX£C3g MaK^bovav, Tcal £roi^}] ov6a dXo3- 
Q^rjvttL , vjto 'Jya^oxXiovg (ia^LX^ag ZlLZ^Xiag iQQv6&y]y 
xav vrjav xav Maxedovtxcov dTcaCcov £fiJtQr^6^£L6cov. 25 

^ P. 489. inscr. 'AS^Xov in tav yQoviv.cov ^loSwqov inscribit H 
1. e. editio Hoeschelii. Sunt autem Hoesclieiiana Excerpta ut reli- 
qu!8 ninUo depravatiora, ita ab honiine condita quara niiiximc rudi, 
cui rchnqui par est quae ipsius cx barJjarie profecta sunt. '6, avzT]] 
avTTj H t3t susyectum est 8. (lovov ed. Rhod<uiianr<i, fj.6~ 

vwv H 11, 01 delet Rhodomannus 12. Bapvlojvicov Rhod , 

Ba§vlrSvi H W. avvov] avTOV U 21. jrAoi' Rt^i^kius ad Con- 

6tantini Caerimon. p. 66., nlol H Tti^-^ Wessehngius, ns^i H 

4y«>. 25. ifncQrja&eiaav Hhodommnus , inTtQrja&riOcov H 
11 1 2 EXCERPTA HOESCIIELIANA L. XXI. 

ycoXXd X£VK Tov tCoXb^ov ' ayvoicc yag aal dTtatt] 
TCoXXaxig ovic ilattov natSQyd^etai tfjg ev tolg on?.0Lg 
hsQysiag. 

3 "Oti 7taQayevi]9slg btiI to y.ataXsicpd^ev CtQatoTCsdov 
30 'Jya&ox2.rjg (ista trjv 1% KsQxvQag v7Co6toocpi]v, jtat nv- 

Qonsvog tovg ts Aiyvag 'nal tovg TvQQTjvovg dTtijtrjxs- 
vai tovg (iiG^ovg tov vlov avtov '/^Qxdya^ov %ata ttjv 
ci7C0v6iav avtov , ndvtag dick^rpa^sv , ovK aXdttovg tav 

35 digxiUcov. tav ds BQSttlav dlkotQicog did tavta TCQog 
avtov diats&svtav, s7CsxsiQy}6s 7ColiOQ'/,rj6.ai TCoXiv ovo- 
^ai,o(xsvr]V "H&ag. tcov ds (iaQ^dQcav dd-QOi6dvtcov (isyd- 
?^rjv dvva(iiV , xal vvKtog dTCQogdox/jtcog STCi^siisvcov av- 
tcp, dTts^aXs 6tQatic6tag tstQazig%iXiovg, aal ovtcog STca- 

40 VYik%sv slg Z!vQaKG6ag. 

4 "Oti 'Aya&OKlrjg tdg vavtixdg dvvd^isig d&Q0i6as 
8iS7cXsv6sv sig 'Itakiav. diuvoov^isvog stcI KQoroovog 
6tQaTSvsiV , TCQog Msvs8r](L0v tov KQotavidtrjv tvQav- 

45 vov , savtov (pilov ovta, TCSfiipag dyysXiacpoQov (i^ Qo- 

Qvfisi69ai avTOvg il^svdcog, d^sXcov avTt]v 7CoXioQy.ij6ai, 

^ Adva66av tiqv QvyatSQa Isycov TtiaTCSiv TCQog ti]V "Htcsl- 

Qov STCi tov yd(iov , (JtoAo) zsK06(ir]usP7]V (ia^iXiiicp , oial 

ovTCog d7Catr]6ag svqsv dvstolfiovg. slta 7CoXiOQKy]6ag dTCO 

50 &akd66r]g slg %dka66av TCSQis^aXs tsi^r], xccl did TCStQO- 
^oXov aal diOQVxrig tov (isyi6tov oIkov TiataSQa^ag , cog 
Wov ot KQOtcoviaTca , cpo^c) tdg TCvXag dvoi^avtsg s8s- 
^avto tov 'Ayad^OKXsa %al to 6tQdtsvua. slgjcs^ovtsg 8s 
sX^co tijg TCoXscjg tdg (xlv olxiag 8ir]Q7ccct,ov, Tot)s 8s 

55 dv8Qag 'jiats6cpcc£,av. TtQog 8s tovg otxoQovg (iaQJidQOvig 
'Id^tvyag Kal TIsvKSTiovg 6v(i(iaxiccv S7toir]6ato, %al vccvg 
hj6TQiKdg xoQrjyciv avtolg td (isQr] tcov Xstav sXdfi^avs. 
;tal q)QOVQdv uTCoXsiTCcov sig KQOtcova slg ^vQdxoCav 
^ STcXsvOsv. 
~A "Ott zlivXXog 'A&r]vaios CvyygacpEvg tdg xoivdg ngd- 60 27. TTjg — iveQyeiagRhni., ttjv — iveQyBiav \l cum Exc. Vat. p. 48. 
2. ed. Lips. 'l{)'iiaTa?,£i(p9lvRhi)d.,iiciTahjcp&lvH 31. tiv&o- 
^EVog 7:0^5 te Aiyvag — TvQQTjvovg ant]Tt]-Ktvac Tovg fiio&ovg — 
«arra — avrou Exc. Vales. p. 559. 3!). s., no&a (ilv Tovg Te(iyvag — 
zvQQiKOvg (xTir]VTrj>itvai avtovg iJ^ia&aTOvg — -/.al — avTrjg H 32. 
'AQluya&ov] 'Ayd&aQxov rectius, ut vidctur, p. 559. 41. 36. ^o- 
XiOQ-iiTJaaL Khodoniiinnus, TtoXtoQKy^aag H 43. Kq6tcovcs]^Kqo- 

Twvcc Rhod. 44. dyyi-liacpoQOV Rhod., aiy.XiacpoQuv W 4d. «u- 
Tovg] avTag H 50. TieQii^ai.s tsIxt]] immo ns(JiBla^s rf/^St 
51. orxov] TivQyov suspicatur Rei^kins 55. o/JOQOvg Uhod., ofiOQ- 
Qovg H ^aQ^cxQOvg Rhod., ^aQ^ciQovg yial H 5fi. inon]CaTO 

vertendo expressit Rhod. , inoLrjGavTO H 58. ksLiov Rhod., 

vscZv H dnolsincov] immo a.noXind)V 60. ^ivXXos Wes- EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXL S 

lag Cvvra^ag iyQcci^B ^i^Xia eYxoGtv a^' Wdav ds 6 
JlXatauvg rdg dno zovrov dLade^d^svog Ttgd^Big eygatps 
^L^Xta rQLdaovra. 

"OtL Inl rov 7to2.s{iov tav TvQQ7p>(3v xal raXarav <i 
Kal 2Ja^vircov zal rav irsQcov 6vpiudxcov dvrjQs^riGav 65 
v%6 'Pco^aiav 0a^LOV vnarsvovrog dh.a ^vQLabsg^ cog 
(ptj^L zlovQig. 

"OrL 'AvriTtaTQog Slu q)Q6vov rijv Ibiav ^iT^rsQtt 1 
dvslXs. "Otl 'Als^avdQog ddsXcpog ^AvrLndrQov TtQogy.a- 
Xscd^isvog ^t]^7]rQL0V ^adLlsa slg ^orj&SLav dolocpovsl- 
^^HaL v% avTov. 6[ioiag y.al 'AvrinarQov rov iitjTQaloiaVy 
ddslcpov avrov 'Aks^dvdQov., aal avrov s6o7.0(p6vri6sv, 
ov ^ovloasvog GvvsdQov 's%slv rij ^a.GLlsicf.. 

"Otl 'Jya^oy.lrjg 6vva%Qoi(5ag dvvd^sig slg 'IraXiav ^^ 
dLsnsQaGsv syjav nsC^ovg rQLCfivQiovg, iTtnsLg rQLgxi?.iovg. 
T^v ds vavTLy.)]v dvva^iLV Z,ri?.n(ovL naQadovg X.srjXarslv 
snsra^s TTf]v BQSTriav icoQav. ovrog noQd^div rdg naQa- 
&a?.a66iovg xrr]6SLg %sl^ucovl nsQLns6av rdg nlsiovg rcov 
vr^av dns^aXsv. 6 bs Aya^onXrjg noXioQy.rj6ag tcav 'In- 80 
naviarcov nolLV xal d^d {ir]xavcov nsTQo(i6?.av tfjg n6^ 
Ksag sxvQisv6s y.al ravrr^v sils. rc^v bs BQsrriav Tcara- 
nkaysvrav, nQs6(isLg dns6TSL?.ciV vnsQ 8La?.v6sag. y.al 
Xa^cjv naQ^ aurcjv s^ayo6iovg ourjQOvg Tcal (pQOVQuv 
dnoXLnav slg 2JvQax66ag snavfjXd^sv. ot ds Bqsttloi 85 
rolg oQZOig ^?) spLusivavrsg, dXXd navdr]{isl 6TQaTSv6av~ 
tsg snl rovg dnoXsL(p%svTag 6TQaTLc6rag , rovrovg yarS' 
xoTl^av tovg ds 6{i^Qovg dva6c66avtsg dnsXv&r]6av tijg 
'Aya&oxXsovg dvva6Tsiag. 

6vyyvc6{ii] tL{iaQiag aiQsrarsQa. 90 

"Otl ol nXsi6roL rcov dyuvtav 6tQar6ns8a, y.aO^ ovg 9 
av otaLQOvg sv drvx^.ua^iV vndQ%a6L asyciXoig, dy.oXov- 
%ov6l ralg t(5v noXXcov oQ^iatg, (po(3ov{isvoL tdg Ivav^ 
ric66sig avrav. -„ 

"Otl zJrjurJTQLog 6 ^a6L?.svg ro Ssvtsqov dno^Tary]- q^ a 
Gttvrav &r](iaiav noXLOQxici td rsi%yj aa^sXcjv rr)v noXLV '^ 

selinpins, JiaUo? H fil. i-rxofffv 6|] -xg 11 62. Waajv^ 

Wacov H nXaraiivq Rhocl. , TlXartvq II 63. rQiay.ovTa\ 

X H 66. {iVQtcedss — q)r]GL zJovQig Rhod., (ivqlu da — ffual 

^ovQotg H 

lyi. 72. avTov] praestat fortasse rov 78. noQd^cov zag — 

KTTjOBis Rhod., noQQ-ovvras — 'nrlaeis H 79. dn;'jja).Ev] ani- 

paXs H 80. Tcuv] immo rfjV 'iTtncoviarcov Rhod., 'Jmiovur/.cov 

H 81. Kal supervacunm videtur iy.vQiEvas — tf?.E Rhod., 

iKVQisvaav — illov H 84. i-^a-AOCiovs] % H inavri%cv H 

95. anoaraTriQuvTOiv QriBaicov Rhod., dnoaTaTiiGuvTOS 

Orj^cav H 

1 * 4 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXL 

XKTa KQtttog ukE, dsxa ^ovovg avdQKg aveXav tovg 
riqv ano6xK6iav natSQyai^ofiBvovg. 

-, "OtL 'JyaxtoKlijg ccTteeteilBV ^^ya&oicXij tov vtov 

inn ^Q^S ^riliyjtQLOv rdr' (iaGikea ^iUav Cvv^iG^ai xal Gvfi- 
[laxlav. 6 dg ^aOiksvg a6^evcog de^a^svog tov vsavC- 
Gnov, 6toh)v nsQLtid^slg (itt6LkLKr)v aal 8c5Qa dovg fisya- 
koitQsni} GvvaniGtSLXsv 'Otv&s^LV xojv (piXav sva, toj 
5 }isv donsLV td TiLGtd Xai^slv trjg Gv^iiiaxiag, xa bs SQya 
Kata6}Csi'6ixsvov xiqv ULKsXiav. 

12 "Oti 'jyaQ^oxXrjg 6 (iaailsvg TColvv %q6vov slqtjvsvov 

uCQog KaQXf]8oviovg ^isydkTjV snsTtoirjto naQaGxsvaGcv 
vavtLXcjv dvvd^sav. dLevosLto yaQ TcdXiv sig ti]V Ai- 

10 ^viqv dia^i^d^SLV GtQatonsda, nal xalg vavolv sXQysLV 
TOt}ff 0oivL7cag tav aTCo tcov UaQdav aal 2JixsXcov 6i- 
tOTCo^TCLCov. %al sv ta TtQoysyovoti aatd trjv Al^v^v 
Tcokeucp d^aXattoKQcaov^^tsg ol KaQxrjdovLOi dLsOaGav sic 
TtDi-' XLvdvvav t)]V TtatQida. slxs bs vavg 'Ayad^oKXfjg 6 

15 (iaGiXsvg s^rjQtv^evag d.axooiag tetQ}']Qeig xal s^rjQSLg- 
o^ag slg TCSQug xi]v TCQoaiQSGLV o\m yvsyas did toLav— 
tag altiag. Maivav 'i]v AiysGtalog to yevog' sv dh tjj 
%atah]i)eL xrjg jcaxQidog n^Xaxdjg dovlog sysvsxo 8id xrjv 
svTCQSTCSLav TOt) Gco^axog xa ^aGLXsl. aal [lexQi [isv xl- 

20 rog svSoKSLV TCQogsitoisTto , xcov sQafisvav %al cpiXav 
tlg dQLQ^iJLOv[j.svog- dta 8s xrjv xr]g 7tatQi8og Gv[i(poQdv 
y.al xi]v tcsql «^tov v^qlv vnovXag e^av JtQog tov du-492 
vdGtr]v, nraQov eXa^s xijg '/.axd avxov xi[iaQiag. 6 ydg 

25 ^aGiXevg rjSr] yeyr]QaKcqg xdg vjcai&QOvg 8vvd[isig 'Aqxk- 
yd9(p naQa8s8co-/.eL. ovtog 8e i]V 'AQxayd^ov [lev viog 
roi} xaxd AL^vr]v Gcpaysvtog , vlavog 8e TOtJ ^aGLXsag 
'Aya&oxXsovg , dv^Qsici 8s xal -^vxijg svtoX[iLC4 tcoXv tov 
xatd Xoyov vnsQaiQav. GtQ at ons8svovtog avtov nsQi 

30 tijv Altvr]V , 6 [isv ^aGcXsvg ^ovX6[isvog nQodysLV snl 
xi]V 8La8oxy]V xijg (iccGLXsiag xov vtov 'Aya&oxXr~] , nQCO- 
Tox' [isv sv talg 2^VQa-A.ovGaLg GvveGxr]GB TOf vsaviGxov, 
dno(paLv6[isvog 8id8oxov dnoXsiipSLV tijg aQxijg' ft£T« de 

98. KarsQya^ofifvovg] immo yiaTSQyaGafiivovg 2. jrfp/TtO-atg] immo 
n£Qi^i\<S 3. 'O^vQ^ifiLv^hoA., 'Oiv&tfj,rjvli 4. rcp Rhod., ro H 
11. ^tori] x«l yccQ Rhod. aiTonoiiTndiv] aLTOTtofntiwvH: ^aQdcov xkI 
Si:i£l(ov eclog-arii peccatii videntur 14. Sia-noolag] 6 H 16. 

Maivayv^ Mivcav VVesselingius 17. A'}'f(>r«ros Rhod., Jiyvnzaiog 
H 18. iytvETo] iyiviTO H 20. svSokeiv Rhod., svdoiufisi'*' H 
nQogsnoiSLTo] TtQogtTioifjzo H 21. eis aQi&fL. Rhod- et^gorpt^/tt. H 

492. 24. vTTalQ-Qovg Rhod., vTti&Qovg H 26. filv Rhod., 

fiivcov H 30. TTQOixysLV Rhod., TtQogaysLV H 32. iv rals 

UuQanniiaaLg] rois SvQanoveiois Reiskius, zols iv zuts 2vQUiiOV~ 
cais Rhod. SXCERPTA HOESCHELIANA L. XXI. 5 

ravta b^sjtb^iI^sv ccvtov Itci rb (JtQaTOTtsdov, yQaipag Itcl- ^5 
6Toh}v ini Tov 'AQiaya^fov TCQostTats tovtco TcaQadido- 
vai Tag ns^iKag xal vavtLicdg dvvafisig. di ag 6 ^sv 
'^QXaya&og oqcov tyjv ^aOiluav elg eTSQov 7caTavTc5aav, 
diicpoTSQOig ini^ovXsvOai diiyvco. TtQog Maivcava tov 
yilysGTalov dLa7te^il'cxfisvog liiuGBV avBXBiv tqv ^aaiUcc ^^ 
dLcc cpaQ^aiiov , avTog de sv tlvl vt^aco ^vaiav tTtLTtlh- 
aag, xal xaTaTclsvaavTa tov vscotsqov ^Aya^oy.lka ica- 
Qaka^chv TCQog t->]v svcoxiav , vvKTog aaTa^s^vaag clns- 
6(pa^s. TOt) ds aco^aTog QLq^d^svTog slg Ti]v %c'(.Xaaaav 'nav 
TCQog trjv yfjv vtco roi) nXvdcovoc, sTCiyvovTsg TLVsg ans- ^^ 
xofiLaav sig Z!vQax6aag. 6 ds (iaaiXsvg slco^cog ulstcc to 
dsiTCVov asl TCTSQcp SLaxad^aiQsa^ac rovg odovTag, a-no- 
'kv\fsig TOv TCOTOV Tov Maivava rd tctsoov iJTi^asv. situ 
6 (isv (paQfidxc) arjTrxLX^ %Qiaag aTcedcoxsv, 6 dh XQy^ad- 50 
(isvog avTCp cpLXoTLfioTSQOV dLa t7]v dyvocav i]4>aT0 nav- 
raxo&sv rfjg tcsqI Tovg odovrag aaQycog. zal tcqcotov l.isv 
jcovoL avvsxslg sysvovto xal xkO"' T^^i^Qav STCLTdasLg dX— 
yY]d6vcov, sjcsLTa ar]7tsd6vsg dviaTOL ndvTi] rovg odovTag 
7CSQLSIX0V. STcl bs Tijg TSASvtrjg ysvoasvog sxzlr^aLCiaag 55 
rov Aadv naTr^yoQr^as T^g das^siag 'AQxayd\fov , nal tu 
^sv TcXrj^r] TCaQCO^vvs TCQcg Trjv avTOv TLixG)Qiav , to5 ds 
di]{icp TJjv dr^^oxQaticcv scpr^asv aTtobidovaL- fLSTa 6s ravTcc 
xov ^aaiksa diaxsi^svov saxaTag r]8r] xaTs^r]xsv stcl Trjg 60 
%VQdg 'O^v&s^Lg 6 Tcsacpx^slg vtco /drj^rjTQiov roii; /3«0t- 
Aeojg, nal naTsxavasv ovtk ^sv sfxitvovv stl, dLa Ss t?}v 
IdioTr^Ta T^g TtsQL TY]V ar]7cs66va av(i<poQdg ov dvvdfis- 
vov (pcovr]v TCQotsa&ai. '^yad^oxl^g i.isv TtlsiaTovg xal 
noLKLXcoTdTovg cpovovg STtiTsksadfisvog ■xaTa Tr]v dvva- 65 
CTsiav , ical tfi aaTa Tav oaocpvkcov couoTr^Ti TtQogd^sig 
xal rr]V slg %sovg das^siav , TtQSTtovaav TcaQsaxs Ty 7ca- 
gavonicf rr]V rov ^iov xaTaarQOcpi^v , dvvaarsvaag fisv 
tTY] 8vo rav TQidaovTa ksiTCOvra , ^icoaag bs bvo TCQog 
rolg s^dofi^xovra srr], 'na^ag Tifiavog 6 SvQaxoaiog 70 
avyyQdcpSL, v.al KalXiag nal avrog 2JvQaxovaLog , sXxoai 
dvo ^i^lovg avyyQdif^ag, xal "AvTavdQog 6 ddslcpdg 'Aya- 
^oxksovg xal at^Tdg avyyQacpsvg. ot ds ZlvQay.oaiOL rrjg 
drmoTCQariag rv%6vtsg tjJv 'Aya%OKXsovg ovaiav Idrjfisv^ 75 

36. tot;t(o Rhod. , Tovrov H 37. 5t' ag] St cc Wesselingius 

38. ini^ovXsvaaL Khod., iTci^ovXrjGai H 39. AiyeGTatov llhod., 

AiytzaTov li 41. iniT^Xiaag RhoA., iTiiTsXfVGag H 49. cr- 

miKoj Wessel., crTjTTTtxwH 50. q9i^ori/i.o'Tf^ov] (piXoTificoTtQovll 

bl. naQOi^vvi] TiaQo^vvill «vrov Rhod, «7]t7-}i/ H bS. hrjfio- 
y.Qariav] drifJOZQccTtiav II fi5. TtQoha^ai Rhod., TtQonad^ni H 

C9. bvo]ji^ H j-^8.] 6 H "JO. TiixaLog] Tifialog H 11. iLnoOt 

dvo] K^' H 14. drjfioxQaziae] drjfioxQaztias H G EXCERPTA HOESCHELIINA L. XXI. 

Cwiv, rag de SMovag rccg dvttrEd^BiGccg vz^ «vrov xare- 
aTCuGav. Mcdvcov b& 6 STa^ovXev^ag ra ^aGLlsl dLBrQL-i93 
^£v iv rolg TteQL ^AQyaya^ov , TCBcpsvycog £x rav ZlvQa- 
iiov6(3v' nBcpQovYi^arLG^ivog bl. InX rcp doKslv aarakslv- 
80 xivai r^v (ia6L?.Biav, rov ^Bv"AQ%aya&ov Idolocpovtjaey 
Tou de (jrQaroTtsdov nvQLBvdag %a\ rcc Tclrj^rj koyoLg 
(pLkavQ^QCoTtoLg IdLOjtoLrjodfiBvog ., disyva jtolB^elv roLg 
2vQaK06i0Lg jial dvvaOreiag dvrBXBd&aL. 

13 "OrL 'IzBruv GrQartjyov dnBlvCav UvQaxoCLOi ^Btd 
85 dvvdiiBCog ngog Maivava TtokBfirjGaL. ical ^bxql ^cbv n- 

vog dLBTtokt^iBi, q)vyo(i.axovvrcov r^v evavricov nal elg 
staQara^iv ovda^cog aara^aivovrcov. rav de KaQ%ri8oviGiv 
CvveniXa^oiiBvcov rolg TtBQL Maivcova., noXv ralg dvvd- 

90 fieCLV v7tBQBx6vrc3V , rivayjidG%7i(5av oi UvQaaoGLOL dov- 
reg 6n7]QOvg rolg 0oivLt,L rBrQaaoCiovg dLaXvGaG&ai tov 
TtolB^iov Kal zarayaysLV rovg cpvyddag- rcov de ^L(jd^o- 
giOQCOV dtLiia^o^LBVcov Iv ralg aQxaLQBGiaLg CvvB^rj Ctd- 
CBcog Tth^QLO&rjvaL ri]V jtohv. dLaCtdvrcov ovv iv rolg 

95 oTiKoig rcov re 2vQaiiO(}ia)v xal r(ov ^LCvoq^OQCJV , ot 

stQBG^vraL dLaTtQBGpBvod^ievoL nal TtoXXa derj&Bvreg d[i- 

g)orBQCov iioytg zarBTtavGav tijv raQax^v inl rco rovg 

fiLG&o^poQovg iv raxtco XQ^vco tdg eavtcav %t)]6BLg dno- 

100 do(iBvovg dnBXvBiv ix 2^iiiBXiag. rovrcov de y.VQco&evrcov, 

oi ^Bv ^BVOL xatd rdg o^oloyiag i'/.lin6vtBg rdg Evqk-^ 

y.oGag nal naQayevr]%Bvteg inl tov noQ%n6v vnBde- 

y%^i]6av vno to5v MeGG^vicov cog dv cpiXoi xal Cvn^axoL. 

vno yaQ Ta5i/ noXtrcov (piXog^QOvojg dvalr](p%BvtBg slg 

5 rdg oixiag vvxrog icpovBvCav rovg vnode^a^iBvovg , 'AaX 

rdg rovtov yvvcd-Accg yrjfiavtBg xatsCxov ri]v noXtv. ind- 

XbCuv 6e ravtr]V Ma^BQtiv}]v dno toi? "AQBcog , d^d ro 

tovtov xatd tr]v eneivav dLdXe'/,tov Md^BQtov KaXBLC&ac. 

olg yuQ ov ^ieteCtL rijg 8i]^aQxiag, rovrovg ovds 

10 T^g vno di]fidQxov xvQOV^Bvr^g i/;>Jqpoi' aoivcovBiv. 

14 OtL del roLg [ibv noXB^ioig eivaL (po^BQcoratov, totg 
Ss cpiXoLg dia^BVBLV ^B^iaia nQogr]VBCtarov. 

15 inBidr] xkt' iKelvov r6v naiQ^v dyvo^Cavteg ro 
Cv(i(pBQOv rolg nQog xaQtv Xoyoig snr^xoXov&rjCarB, vvv 

15 Toig BQyoig eoQanorBg rd natd rr)v %QOQav drvxi^nata 
[xetadi8dx^i]tB. 

75. dvazs&siaag Wesselingius , ccvari&eiaag H 

§93. 78. nscpivyo^g Rhod. , ntcpsycos H 79. rw Uhod., To 

H 83. uvTS'j^so9aL Wesseiinf;;ius, dvsx^xai H 90. ziTga- 

y.oGiovg] v II 93. dgxatQsaiaig Rhod., aQXisgiaig H 94. 

f^iaoTuvTcov llhod , diaCTdvTSg H 97. tco 14hod., ro H 

!J8. KT^asig RJiod. , -/.TiosLg II 10. post v.olvo^vsIv quae addit H 

aiaxQov — GsQoizrjv (4S>4. 49. - 51.) delovit Hhodom. EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXI. t 

To ^lv yuQ dyvo7]^ai otoxB xard xbv ^iov IgtIv 
KV&QcoTCOVy to 8s BTtl tolg avroig 7CQdy^a6c TcXsovdxig 
dfiaQrdvBLV tsXsov 8^s6t7]^6tog tolg XoyLG^olg. o6cp ydQ 20 
%Xsio6iv iKattcopLaGi nsQiTtsntco-na^sv, xoGovtco [isi^ovos 
XL^coQiag at,LOi tvislv v7idQ%onsv. 

inX toGovrov yccQ tLvsg tav Ttohtav TtQosXjjkvd^a^L 
stXsovs^iag agts ^ovksG^ac xovg Idiovg oYnovg la^TtQovg 25 
7cara6icsvdt,SLV s% xav xrjg otatQidog dtviTq^dtcov. 

ol 8s nsQl TOi)g ^ori^ovvtag tolg dXXoLg dvo^Yi^av- 
xsg Ttag dv %Q7]6aLVto TtsQL avrcjv; 
494 - "On 8sL tolg. ^sv r]aaQtr]^svoLg Sovvat 6vyyvcS(i7]V, 16 
alg 8s tov Xoltiov %o6vov s%slv slQi]vt]v. 30 

"Oti ov 6sL tovg dfiaQtt]6avtag sk Ttavtog xqotcov 1K 
%oldt,SLV, dXkd xovg s%l xolg 't]^aQtr]asvoLg ^i] ^sra8L- 
8a6'/,oiisvovg. jg 

"Ori TCQorsQSL itaQd xolg dv^Qajtoig 7] ^isv STtLsiiCSia o^ 
T^g OQyf^g, 7] 8s svsQys6ia rrig XL^iOQiag. 

'On xaXov %al sv%sr6v s6ri kvsLV y.sv X7]V s^^QaVy 19 
ccvxsigdysLV 8s cpLkiav. orav ydQ slg ditoQiav sk%7] 6 dv- 
^Qconog^ inl %Qc6tr]v X7]v xav cpiXcov dQnayrjv oq^uv 
uco&sv. _ 20 

"Oti s^q)vtog ov6a xotg dv&QtonoLg rj xov nXsiovos /q 
ijCi&v^ia xtjg xoLavtTjg OQfirjg ov8' oXcog d(ps^sxac. 

8sl yaQ xo xijg vnsQr]cpaviag y.sys%og nal x6 x^g 
l6&t]rog rvQavvLZov oYkol cpvldrrsLV, slg 8s nolLV iKsv- 45 
^SQav slgL^vra xolg sv%d8s v6^0Lg nsL&s6&aL. 

ov ydQ xLg ro yivog y.al rtjv ^a6Llsiav ksxXt^qovo-' 
^rjzs, rovrov &s?j]6sl xal rt]g sv8o^iag ysvs6%aL 8Ld8o' 
%og ' al^iQov yciQ s6rL to ^sv 6vo{ia cpsQSLV IIvqqov xov 50 
AxLkXscog, xalg 8s 7CQd^s6L cpaivs6%aL &SQ6ixt]v. 

66op ydQ XLg mksiovog hvqlsvsl 86^t]g , xo^ovra 
fisi^ova xaQLV si>SL roig alrioLg rcov svrv%t]yLdrcov. agrs 
tov 8vvarai TLg rvyy^dvsLV ^srd 86E,t]g nal %dQLrog, xov- 55 
xcov ov/C dv inL%v^r]6aL ^srd d^Lxiag nal 6vsi8ovs xv- 

QLSV6aL. 

TiaXov ovv s6rLV , co dv^QcoTtoL, Iv xolg dkXoxQioLg 
d[iaQri]iia6L tcsql xijg idiag d6cpalsiag Ka^i^dvsLV xi]V ^^ 

TCSLQaV. 

"OxL ov dsL TCQoxQivsLV XLVci xijg [isv 6vyysvsiag xi]V 
dXloxQL6r7]ra , x^g 81 xcav Gv^iidxcov svvoiag to xcov 
%oXs[iicov [il6oS' 

494. 41. OQfifjs] noXewg Exc. Vat. p. 50. 2. 53. fiti^ovu 

Rhod., nii^ovv^ H 55. uSrAias Rliod. , dSiniciV H 60 B 1 B A lON K B'. _^ OtL JtdtQiov s0tL ToTs ^HjteiQcataLs }irj ^ovov eni 

rfjg idtas TtatQidos dycovi^s6&ai, aXXa aal VTihQ tcov cpl- 

AOJV Xal 6V^}ld](^GiV XlvdvVE^VBLV. 

~ ^ "Oti zlsxLog 6 'Pcj^alog %iliaQ%og cpvXai, ysvofisvog 

/U ^Pi^yiov did IIvQQov tov ^a6iXsa natsGcpa^sv avtovg., x«t 

rag ■y.tr]68ig_ jcal rag yvval-Aag idiOTtOirjdato. Ka^iiavoi 

8s ovtoL ii6av , Kal STtOirjdav oiatd tov o^oiov tQonov 

MafiSQtivoig, cijgTtSQ saslvoL Ms66t]Viovg 6(pd^avtsg. slta 

75 xijv dtaiQs6iV tijg ntrj^scog tcov '^tvx}]x6tav ddixov noiri- 

6apisvog, s^sns6sv sk tov 'Piqyiov cpvya(isv%slg vno tcov 

idicav Kaaitavav. 6vvr]Qyr]6av ds nal Ma^SQttvoi, dl fistd 

tav ksicp%kvtcov %Qr]fidtcov 6tQatt]y6v sitoir]6av. Kal dr) 

ocp&alfiias v66ov avtov 7tSQisxov6r]g, tcov iatQcov tov 

80 doKi^ov fista6tsiXafjitvov avtov, tr]v v^qiv tr]g natQi-4:92 

dog sxdijccov aav^aQi^LV vnrjXsLrps tov ^sxiov, aal r^g 

OQd6scog avtov dns6tSQ7]6s , xal cpsvysi sx. Ms66r]vr]g. 

Katd ds SixsXiav r]6av tvQavvoi 'Ixstag sv HvQa- 
}io6r] , Oivtiag sig 'AxQdyavta, TvvdaQicov sv TavQO- 
fisvicp , xal stsQOL tav sXattovcov %6Xscov. 0ivtias dh 
aal Ixstag TtQog dXXr]lovg Ttolsfiov sv6tr]6dfisvoL naQS- 
ta^avto TtSQL rdv "T^laiov, aai trjv vixr^v 'Instag dnr]- 
90 vsyxato. icatadQOfids dh rtQos dXhjKovs Ttoiovfisvoi tds 
ottrj6ELs dir]Qna6av , tr]v bs %c6Qav dyscoQyr]tov S7ioir]6av. 
Ixstag 8s trj vixi] S7taiQ6fisvog TtaQStd^ato TtQog KaQ- 
%r]8oviovg^ xat XsLcpQslg TtoXXovg 6tQatLc6tas dns^aks 

■JS. tKHvot Mioarjvlovs Rhod. , ^nsivovs MtarjVEOvs H 

■?7. oV iiddidit Uhud. 

495. 81. xaviJ-aQioiv Bhod., KKV&aQi^OLv II 82. dntaTtQrjas 

Schaeferus ad Schol. ApoIIon. p. 206. , iTtsaTtQrjai- H 85. Tvv- 
SaQtcov Rhod. . TvvSdQtos H 92, Xiccp&elg Wcssclingius, Xr]- 

(p&Hi H 85 EXCJERPTA HOESCHELIANA L. XXL 9 

TTBQt tov TrjQLttv nottt^ov. ■y,Ti%BL 8b ^iVTiag TCohv, ovo- 
jttacJag avrrjv Oivtiadcc, rE?.(6ovs ccva6tarovg ovtag olxC- 95 
0ag &v avtij. B6tl de avtrj naQa%aka66iog' xu^aiQav 
ra telxrj aal tdg oixiag tovg Aaovg rijg Felag elg xrjv 
^ivtidda (let^veyKBy mi6ag tei%og xat dyoQav K^tdAo- 
yov ical vaovg d^ecov. 

o9ev ^iaiq)6vov yeyovotog, vno na6(5v tav no- 100 
^eav eyLi6r}%^j tc5v ovcav vn^ avtco, xal tovg TCQog 
(pQOVQav ovtag edCco^av , ev olg TCQcotov dze6ttj6av 
'JyvQivaioi. g 

"Oti V7i6 FaKatdov IltoXonaiog 6 ^a6i?,evg l6(pdyr^ g 
nal 7td6a Tf MaKedovixy 6vva^ig xatexont] aal dt£- 
(p&dQrj. 

"OtL jj Kadfieia vUr] naQOifiia e6tiv. e6tL 8e ov- 4 
tci}' to TOt)s vixr]6avtag 6vfi(pOQdv e%eiv, tovg de i^ttrj- 
(iBvovg (irjdev %iv8vveveiv did to (leye&og trjg i^yefiovlag. 10 

"Oti Oivtiag 6 ^ivtiddog %ti6tciQ, 'AxQdyavtog tv- 5 
Qavvog, eidev ovaQ 8r]lovv Trjv tov ^iov ■}iata6tQoq)^v, 
vv dyQiOV xvvrjyovvtog oQtirj^aL xar' avtov tijv vv nal 
rriv jt^BVQav avtov totg 68ov6l natd^ai nal 8LeXd6avvci 15 
zrjv Tclriyriv xtBivai. 

"Oti 'iKBtag ivvBa etrj 8vva6tBv6ag 2^vQax66ag vno 6 
0vviavog tov Maiiecog BnfidlXBtai tfjg tvQavvi8og. 

"Oti &vvi03v Tiai Z!ci6tQcctog 8iade^di.iBV0L '^lnetav 1 
ovta ndliv UQOTiaKovvtaL Uvqqov tov §a6ilBa elg Ul- 20 
KBkiav. 

"OtL MttfiBQtivoi ot MB66rjviovg SoXocpovTq^avteg 8 
6vn(ia%ittv (letd KaQXt]8ovic3V 7iOLi]6avteg exQivav xoivy 
8iaxakvBiv Uvqqov xriv elg UiXBliav 8id^tt6iV Tvv8a- 25 
Qicov 8e 6 TttVQOfiBviag tvQttvvog eahve TTQog avrov, 
xal BTOi^iog rjv df^ao^&at ty tioXbl tdg ^bt avTov 8v- 
vdyLBtg. 

"Qtl KttQxr]86vLOL 6v}i(iaxittv 7tOL^6ttVtBg (letd ^Pa- 9 
^SQ(iaiav 7ievtcciio6iovg dv8Qag eXa^ov elg tdg I8ittg vccvg' 30 
xtti eig to 'PrjyLOV 8ia^dvtBg 7CQog(io?.dg 7toiov(iBvoi trjg 
(iBv nohoQxiag dne6tr]6av, t^v 8e naQe6xeva6(ievijv vkrjv 

95. olxiaccg Rhod., ol-nrjGaq H 96. ccvzrj] avzr] H 

7iaQu&aXd66iois Rhod., itaQa%ttla66'iov^ H 9T. tot?s 

Rhod., nal zovg H 8. ro Rhod., rcj H 11. KTiezcnQ Rhod., 

KtT^TioQ H 13. KvvrjyovvTog Rhod. , ■nvvrjyovvvtt H IG. iv- 

vfa] '9'' H HvQaKoaag] 2vQaK0V6f]g Rlmd. 17. Mafieoyg^ 

Mafiicov H, Maiifxicog Rhod. 20. ■3iQov.ulovvtaL\ imino nQog- 

KuXovvTUL 22. Mtaorjvioog boXocpovr]6avTig Rhod., Mt6ai]vr)V 

dolocpovTJaavtag H 24. TJvqqov Rliod. , [Jvqqov H 26. 

6i^a6%-aL Rhod. , bigaL H 29. Trfiraxootof sj cp H 

196. 31. (liv ante noiovnevoL (i. e. noir]ad(itvoi) |>onit H 10 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXL 

slg vavjtr]yiav lv83tQi]6av, Ka\ dis^sivav (pvXdttovtig 

<« tov noQ&^ov , naQarr]Qovvt8s ti^v did^aGLV IIvqqov. 

ofj "Oti QvvLovog tijg N/jCov y.vQLEvovtog , aal Ea- 

CtQatov tfjg IJvQaocoOijg tvQavvovvtog, Bxovt8g GtQatLCo- 

tag [ivQLOvg 6l87coXe^ovv dlkrjAOig ' d^(p6t8QOL dh nd- 

11 yLV0Vt8g 8V tc3 TloXhlLCO dl87CQ86(i8VOVtO TCQOg UVQQOV. 

/rj "OtL JJvQQog iv 'ItaXia l7iok8^i]68v 8trj dvo aal ft^- 

vag t8G6aQag. "Ozl tovtov 7taQa(3K8vat,o^8Vov TiQog tov 
exTilovv tdg SvQUKoGag KaQp]86vLOL 87Coh6Q%ovv xal 
aatd yrjv nal nazd &d?.attav , Bxatov vavclv kq^OQ' 
fiovvt8g ta ^8ydkc) Il^81'L' 7C8t,ij 81 Tcivtz (ivQLaGL TcXrj- 

45 oiov tav t8Lxd5v 6tQat8vovt8g t^LiiqQ^Lg 6vv8l%ov tovg 
2JvQaxo6iovg , aoL tip ^coQav avtav zatatQ8x,ovt8g 8Q7]- 
f/ov icaT86x8va6av. 6t6 tco ^colsficp xd^vovt8g ot UvQa- 
ii66LOi tdg 8k7ci8ag 8lxov Iv tco IlvQQcp did Adva66av 
ri]V yvvaixa, ti]V ^fvyatSQa 'Aya&oxXiovg , £| 7]g lysv- 

50 V7]68v 'AXitavdQov vlov, %al 8Ld tovto 7ia\i^ ii^iQav dX- 
Xovg 871 dXloLg 7CQ86^8ig 86t8llov 7tQdg avtov. i^^L^d- 
6ag 88 tov Xaov 8lg tdg vavg xal tovg ilicpavtag aal 
ti]v dlXr]V 7caQa6K8vi]v it,87cX8v68v £X tijg TdQavtog, xat 

55 88KataLog 8ig Ao^HQOvg aatiJQSV. ivt8v&8V icata7C?,8v6ag 
tov TtOQ&iiov %a\ didQag Utxsliav natrjQBV 8ig tijv 
TavQo^ivLOV. ix8i&8v 7CQog?M^6(X8vog 8Lg 6vii^aiiav Tvv- 
daQicova tov 8vvd6Tr]v TavQo^iBviag , %ai ka^cov TCaQ^ 
avtov 6TQarLcotag, %aT87cX8v68v 8Lg tr]v Katdvrjv. nal 

60 7CQogS8y&8\g vtco tav iy^coQicov ^sydXcrg nal %Qv60Lg 
GzEcpdvoLg 6t8(p&8ig, d7C8^ifia6s t)]v nst^riv 8vvaixLV. tav- 
tr]g 8s 7tOQ8vo^svi]g sig IJvQccKo^ag y,a\ 6 6t6log 6vu- 
TtaQSTtXsL ysxo6^r]pLSVog TtQog vav^a%iav. ag 8s 7tkr]6iov 
iysvovto Z!vQax66r]g , ot [xsv KaQyj]86vLOL 7CQoa7t86taX- 

65 icotsg tQLdaovta vaijg 8Ld tLvag %Qsiag dvayicaiag taig 
yataXsXsLiiiJLSvaig ovx it6X[Lr]6av 7toX8[iij6aL. 8l6718q HvQ' 
Qog dMvbvvcog 8l87cXsv6sv slg Z^vQano^ag, ya\ %aQ8?.a- 
^s tr]V Nr~]6ov TcaQa ©vvicovog ., ti]v 8s dX?.r]v 7c6Xlv 

70 TcaQu ZlvQay.oOicov %a\ Z!co6L6tQdTov. ovtog 8s ixvQisv- 
68V 'AKQCiyavTog xat TtoXXcov d?.Xcov xoXscov , syav 6TQa- 
tLCOTag V718Q roi)g [ivQiovg. ica\ tov [isv Qvvicova xal 

32. ivbitQTjGav Rhod., ivEnsiQCiv H 37. dlli^Xois Rhod., dXX-q- 

lovq H 38. iv deleveriin 40. ri66(XQas\ d' II 42. Ixardv] 

q' H 43. icpOQ/J^ovvTig Rhod., itpoQficovTsg H ^t^!)] 'Tiji H 
48. Auvaaaav Wesselingiiis , ]\Idvaaaav H 51. 'iaTeXlov Rhod., 
OT'cllsiv H 55. 'naTanlsvaag rov noQ&fiov y.al diaQag] fx- 

TtXivaag ■aal diaQtsg rov noQdfiov llei»kiu8 2JiKsXiav] rrjg Z!i- 

KsXius Khod. 5!). fitydXojg vel [nya^.coaTi Rhod. , (itydXoig H 

()1. TQidxovTa] X' II (»7. naQiXa^i Rhod., naQaXapwv H 

(>y. 2vQaKOGi(ov Rhod. , SvQaKoaiotg H 70. iiiVQitvatv] EXCERPTA HOESCMELIANA L. XXL 11 

HcoGiGTQatov nai tov^ SvQaxooiovs y.at^XXa^e x«l ftg 
o^ovotav ijyayBV , ojs fi£yaA?;s aTtodoxtjg 610. trjv slQrj- 
vrjv. 6 ds (iaOLXsvg naQala^av ta ts {iilri zal tdg fitj- 
%avag xal tag ev f\j nolu jcaQaGxsvdg. at 6s vavg ag 
TtaQska^sv iv talg 2JvQay.66aig v,atd<pQav,tov sxarov sY- 
zoOi v.a\ afpQaxtOL sYv.oGl' tJ (lev ^aGihxr] IvvrJQrjg- 6 
de OvfiTtag 6t6kog Ovv tatg fist' avtov }C0fXL69Ei6aLg 80 
nldovg dLay.oOicov Iv tovtco ds ovtog avtov rjKov TtQS- 
6(hLg Ik Asovtivcov vno 'HQaxlsibov tot} 8vvd6xov, Is- 
^97yovt£g 7taQabco6siv ta ^a6L?.8L tijv 7c6hv xal td cpQOv- 
QLU nal 6tQarLc6tag Tts^ovg tstoaaigxL^.iOvg , LTtTtsig ds 
%svta'Ko6Lovg. rjxov dh v.al ttsQOL 7tXsl6toi slg Z^vQaxo- 85 
6av, ?yEyovtsg tdg 7t6ksLg 7taQadco6£iV aal 6vvsQyrj6SLV t(5 
IIvQQCO. 6 ds Ttdvtag cpiXavx^QOjncog dnods^d^svog aTts- 
hv6sv sig tdg Idlag TtatQidag, sknit^cov aal Ai^vijg tvislv. -«^ 
"Ort 6 Xi^ijv 6 KoQLV&Lav.og AsxaLog zaksitai. .^ 

"Otl BQSVvog 6 ^a6Llsvg rakatcov ^std TtEVtsxai- ^X 
dsxa fxvQtddcov QvQSO^poQOJV xcd InTtscov (ivQicov aal sts- 
Qov dyoQaiov oxXov %al s(i7t6Qcov nXsi6tcov xat d(cai,(ov 
digyLlicov slg Maxsdoviav sX^toov 7t6Xs(iov STtoirj^sv, sv 95 
o5 nollovg 6tQatic6tag dno^aXcov, cog (irj i6xv6ag, v6t£- 
Qov slg trjv 'EkXdSa sld^on', v.rcl slg to Iv ^]£lcpolg (lav- 
tSLOV, ^sXav d7to6vXfj6ccL avTo. aal noXXov tcoXs^iov ys- 
yov6tog (ivQiddag £iicl6£ 6tQati03t<ov aTtojialcov STt^.rjyr] 
aal avtog BQSvvog tQi6l Tthjyalg- ^aQvv6(isvog 6s v.al 100 
TtQog QcivcctoVi 6vvayc:ycov tov Xaov avtov disXdkri^s 
tolg Fcddtaig, 6vn^ovhv6ag avToig savrov v,al tovg 
tQav^iatiag dnccvrag dnoxrsLvai, vccl tdg cmd^ag %av6av- 
tag svt^covovg slg td oiasia STtavsX^siV ^a6i?.Ea ds va- 5 
ta6tf]6aL KixooQLov. BQSvvog ds dy.Qatov Ttokvv s[icpo- 
Qrj6d(isvog savrov d7ti6cpat,s. KcxcoQLog ds tovtov &d- 
ipag tovg tQc^v(iatiag Jial tov$ aTto ^^Eiftcavog zal Ttsivrjg 
ta?Mi7tcoQi'i6avtccg dvsU.sv, ovtag TtsQl dLguvQiovg' v.ai 
ovxag tolg loLTtolg dLa trjg cwtrjg odov TtQog olkov trjv 10 
TtoQsiav s7toisito. yatd ds tdg dvg^coQiag ot "EXhjVsg 
STtLtL^sfiSvoL tccg ovQayiag dTtsaoTttov, val trjv d7to6xsvt]v 
rjQav d7ta6av. 7toQSv6(isvoL ds TtQog &EQ(i07iv?.ag , accl 
67tavLt,ov6rjg avtov tQOcprjg, d^tihTtov dXlovg digfivQiovg. 
immo IzvQisviv 7i. post stQiqvrjv Rliod. rsTavxoy?, Reiskius 

izvxs addit, miitato is quidem cog in ttp' oj : pvo quo etinm Tsztv- 
^cog Rhod. 75. TiUQaXa^ojv] TtciQc).a^r Rhod, riaav ante Karu- 

cfQuzroi addit Rhod. 79. tvvr^Qrig] •9-' rjQrjq H 80. dicc/.oGiaiv] c' 
11: suspecfus nuraerus Wesselingio 82. P.tyoiTf s Rhod., X^yovTogH 
■i07. 83. ■BiZQamgX' — ■mvr.] S^ — rp' II 90. Aixatog] Afxfxlog 
II TttvTE-KULd.] i£ II 92. (ivQidSojv Rliod. , fi.VQi.udag H 

9-J. SigX;] §, i^ 3. y.avaavzag Rhod., xuvaavTeg II 7. dno] 

malim vno 11. ovQayiag Khod. , UQyiag H 14 EVCERPTA HOESCHELIANA L. XXL 

15 did ds tav ^aQddvav diSQxo^BVOi. aTtavtss 8LB(p%dQ7i<5avi 
nal ovdng vmKcixp^ri diisXxrtlv oCxov. 

14 'O IIvQQOs td v.axd IJvQaAoGag ical Asovrivovg 

naraOti^od^Evog ^std 6vvd[xscog i%\ r?;v ^A-KQayavta tiqo- 

20 ijkd^ev. ovtog 8& avtov tisqI t>}v odoiTtOQiav riY.ov Iv 
vavoX XayovtBg tijv q^QovQav tjjv KaQyjjSovicov BK^B(iXi]- 
XBvac, i]v bI%ov , oTCcog ^t] ^ivtiag 6vva6tBvQr] avtcov, 
KiyovtBg trjv Ttohv 7CaQadco6BiV zcd 6vix^dxovg yBVBGd^ai. 
Civzov ds dvaKa^ovtog trjv etQatidv ^ sig 'AxQayavta 

25 TtaQccyBvouBvog t)]v ^lv TtoXiv BKaps TcaQa UcoOiatQcaov 
aal tovg 6tQaticotag , jiB^ovg [ibv 6'/,taMg%iHovg , iTtTCBis 
ds dxtaxoGiovg , ndvtag ds B7Ci/.ixtovg, ovdev dnokBiTCO- 
(iBVovg tav 'HnsiQCOtav ' TcaQsXa^s ds xal tQidxovta %6- 
l.Big d)V riQ%B UcoaiCtQatog. nstd ds tavta dno<5xBikag sg 

30 2^vQa-/.6Gag ^jyaysv oQyava jtohoQKijtiKd nal ^slcSv 
stkii^og. sGxQatBvGsv s%l t^v tcov KaQ%r]8ovicov STttiCQcc- 
tsiav, h'%cov 7tst,ovg tQLgy.vQiovg. iTtTtsig 8s %iliovg rcsv- 
taicoaiovg ical sKscpavtag. 'K.al 7tQcotr]v n6XLv 'HQdxlsiav 

35 i^yciysxo , cpQovQOv^svrjv vno KaQ%r]8ovicov' ^sxd ds 
tavxcc ^At,avag jtaQsXa^sv. sixa ZIbXlvovvxlol ta §aGLXsLi<j^ 
TtQogB%coQr]6av slxa. 'AXLycvaloL Tcal AiysotaloL Tcal dXXaL 
TtXslCtai noXstg. 'EQvxivr^g ds B%ov6r]g cpQovQdv d^ioko- 
yov KaQ%r]8ovic3v , ocal (pv6iv B%ov6r]g 6%VQdv Kal dvg- 

40 TtoXiOQKrjtov , sKQiVBV 6 HvQQog §ia tavtr]V s^sXsiV 8id 
TtoXiOQniag. dio ical tolg tBi%B6L %Qogayaycov fir)%avdg, 
xai noliOQKiag ^sydXrjs ysvo^BV7]s ical i6%VQdg stcl %o- 
7.VV %q6vov, ^ovX6^svog cpiXoSo^ii^aL 6 (ia6iXsvg xal ti]V 

45 'HQaxXsovs td^iv d^iXXco^svos, TtQcoxos tols tci%B6iV sits- 
^aXs, xal (.id%y]v r]QC0L7cr]v 6v6tr]6dtiEvog tovs STtLQQcc- 
^avtag KaQ%rj8oviovg dnsKtBivs ' 6vvB7tiXa(io^ivcov 8s zai 
tcov dXXcov cpiXcov Tcatd KQdtog slXs tr)v 7t6Xiv. q)Q0VQdv 
8s '/caxa6xr]6ag sv avxy dnrJQS TtQog trjv 'laitivcov itoXiV, 

50 6%vq6xi]Xl 8iacpBQOv6av ocal y.axd tov Hav^Qfiov icaXc^s 
icsiaBvr]v. tcov 8s 'laitivcov sKov6icos %Qog%coQr]6dvtcov sv- 
^vg rjycsv Bnl tcov IJavoQfiitdov noXiV, s%ov6av XLfLSva 
zdXXL6tov tdov /cata ULHsXiav, dcp' ov zaX trjv noXLV 

1§. zwv ^taQdavcovYihod., Tor ^agSccvov H 26. OKtaHigx. — OJtr.] 
rj — co' H '17, dnolii.Tto{iivovg] dnoXntofikvovgU ul.TT]v]Tfjs 

H 32. xt^' TitvT.] ^aq}' H 34. Tjyayero] vTCTjydysTO Rhod., TiQogr]- 
ydySTO e<;o coniicio 

498, ^a.^AXi-iivalot — J^yfcrwtof Rliod,, 'AXirjvaioi — AiysTaioi H 
43. TTjV 'HQaKltovg Ta^iv dfiilho^ivog] fortasse ttj H. So^y 
diiiXXcofisvog vel SLafxiXXmpitvog , sive TtQog ttiv ^H. So^av , quorum 
hoc est XI. 84., illudXVIl. 85. 49. dTirJQs VVessjelingius, infJQS H 
'jaiTivcav] Aiyiviov II, 'Istivmv Cluverius 51. 'JaiTivcov] Jstl- 

vtHv H 52. Tav] iramo zriv 53. rwf nara SiKsltav Rhod., 

rjjv aazd SiiitlcQV H EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXL 13 

6v{i^s^rj%s rsTSvxhai ravzTjg t% ctQogrjyogiag. eTXs ds 
jfat ravtrjv %axd nQcctog' %al rav 'EQxrcov aaraOxcov ro 65 
oxvQaaa nuOrjg rrjg KaQxrjdovog s7tSHQarrj68 dvvd^scog 
xal nvQiog sysvsto 7clr\v rov AtXv^aiov ' avrr] ydQ rj 
nohg vjio KaQ%y]8ovi(ov sxti^d^rj ^srd rrjv dlcoGiv rijg 
KaQxrjdovicov Motvrjg V7i6 zfiovv6iov rov rvQavvov. 60 
Tovg yaQ sx. ravtrjg v7toXsicp%svtag d&Qoi6avrsg %arcpyci- 
6av sig to AiXv^aiov. rov bs IIvqqov 'jisqI rrjv nouoQ- 
y.iav ravti]g 7CaQa6xsva^0[isvov 8is^i^a6av sx rrjg Ai- 
^vrjg ot KaQxridoviOi dvvapnv di^LoXoyov slg ro Ailv- 
^aioV noXvv 8s 6irov sxoui^av %^ala66oXQarovvtsg, 65 
firjXavdg 8s v.a\ fisXrj Ttlrjd^og dm^tov. ov6r]g 8s rrjg Tto- 
Xscog To 7tXsi6tov ^SQog sv &ald66y, rdg dTto rrjg yijg 
7tQog68ovg stsixt6av aal nvQyovg nvnvovg s7toi7]6av, %al 
rdcpQov oQvt^avtsg fisyav 8iS7tQs6^sv6avT0 TtQog rov ^a- 70 
6iksa vTtsQ 8iakv6scog aal siQijvrjg, ^vvd^s^Q^ai v.al XQrj- 
ndrav jtXtj&og 8ovvai. rov (ia6iXs(og XQrjfiara Xa^slv ^tj 
jtQogdsxofisvov , 7t£i6&svrog ds ro Aikv^aiov 6vyxcoQtj6ab 
rolg KaQxr)8ovioig , ot fisrsxovtsg rov 6vvs8Qiov cpiXov 
xal ot dno rav noXscov djio-AaXovvrsg ^rjSsvl rQoitco 75 
(Jvy^tGjpEfv TOtg ^aQ^aQotg iTti^d^Qav Ix^iv Kard r^g 2Ji- 
nsXiag, dXX' i| d7td6r]g avtrjg st,sXd6ai rovg Ooivfnag 
y,a\ 8i0QL6aL to5 TtsXdysi rijv S7taQxiav, £vd"vg 6 (ia6i- 
Xsvg 7tXrj6{ov rav rstxcov vara6tQat07ts8sv6ag, to fisv 
jtQcotov 6vvsxsig roig rsixs6iv sTtoiSito TtQog^oXdg sv, Sia- 80 
8oxijg' riiivvavto 8s ot KaQxr]86vioi 8id ro 7tXi]%og rcov 
ccycovit,o[isvcov Kal ro pLsys%og rijg 7taQa6KSV^g. ro6oijtov 
ydQ TtX^d^og vataTtsXtcSv o^v^sXav rs val TtSTQo^oXcov 
7]&Q0i6T0 TtaQa KaQxr]8ovicov agrs to rslxog fii] xcoqslv 85 
To TtXii^og rijg 7taQa6xsvijg. 8i6 val ^sXcov 7tavto8a7tcov 
^SSdxd^ofisvcov STti rovg TtoXiOQXoiJvrag, noXXav ■niTtrovTcoVy 
TtoXXcov 8e rQav[iaTi^ofisvcov , rjXarrovTO JIvQQog. STts- 
^dXsTO val avrog fir]xavdg 6 ^a6iXsvg v.aTa6'KSv&L,siV, 90 
Tc5v sv, ZlvQavov6r]g dvax9sL6(ov avtcp, %a\ 8id tijg (is- 
raXXsiag s7ts^dXsto rd rsixr] 6aXsv6ai. rcov 8e KaQxr]8o- 
vicov dvtiixaxofisvcoi' , 8id ro 7tsTQco8r] slvai rov r67tov, 
8vo fiijvag 7toXioQvr]6ag , ical d%oyvovg rr]v sx, rrjg ^iag 
ciXco6iv, ^Xv6s rrjv TtoXiOQiciav. XQivag ovv CroXov ^syav 95 

fil. jiiXv^ttiov] AilvpceTov H 62. ctSQt] TCQog Reis.kiua 

i)4. AiXv^aiov'] Ailv^aiov II 70. ilQj^vrjg] tiQi^vrjg s- 

Totnoi Rhod. 73. t6 AtXv^aiov] xov AiXvpaiov H 84. i^&Qoi- 
cto Rhod. , rj^QOLto H 85. xHxog — nXri%'og Reiskius, nXri- 

^os — ttXxog H 86. dxQ^oiiivuiv] dyofikvav Rhod. , dcpufiivcov 
WesseLingius 

499. 89. [irixttvug Rhod,, fiTjxavais H 90. dvaxQ^iiGoSv] 

ivax&iiodiiv 21: x^^Q^^S ^(uv Bkod. 14 EXCERPTA HOESCIIELIANA L. XXL 

xaraGxsvu^ELV i Kal dLcc rovtov &aXa(}60KQar7](jag dvva- 
ftf /g JiQog yli^vtjv 8La^i.(hit,Siv , stQSTts rr]v oq^itJv. 

Tc5v 8e rr]v MEdGrjvriv olaovvzcov Mai.UQrivGiv rjv- 
100 ^i^^&vcov * Tiokka filv q)QOVQLa * avrol 6s sv^avov TtOLfj- 
Oavrsg ri]V dvva^iiv i]Xov sv rdiSL ^or]d^}]oovrsg ri] Ms6- 
6rjvici TCoXsiiov^ivr]. 6 6s 'Isqcov ccTiaXlciyslg sx t% ^o- 
?.siJ.iag, Mvlag y,ara KQarog tXcov Ikvqisvijs GrQarLorcov 
IlXlcov TCSvraKoGicov. svQvg ds nal raXXa xcoQia %siqov- 
5 lisvog Kar7]vr7]6sv snl ro ^A^r]6sXov , Ksi^svov ^srat,v 
KsvroQLTiivcov kol 'AyvQaiov. sxvqov ds ovrog aal noX- 
Xovg GxQarLcorag sxovtog, sx7toXLOQK7]6ag ro %coQiov 
rovro ^sv KarsOxailJS, rorjg ds cpQOVQOvvrag ccTtoXvaag 

10 rcov syxXrj^arcov srcc^sv slg rag Idiag rd^scg. rijg 8s %co- 
Qag rr)v ^sv rolg KsvroQLTcivoLg , rr]V bs toig AyvQLvai- 
OLg s8coQr]6aro. ^std ds ravrcc 'Isqcov s^cov dvva^cv d^LO- 
Xoyov s6rQdrsv6sv stil Ma^SQrivovg, Ka\ tr]V (xsv "AXs- 
6av 7CaQad66sL 7iQogr]ydysto , vTio ds rcov A^laKaLvivav 

15 Ka\ TvvdaQLrav JCQO^v^ag TtQogSsx^slg skvqlsv6s tav 
utoXscov tovtcov, Ka\ slg 6rsvr]v ;t£o^«v 6vvr]Xa6s rovg 
Ma^SQrivovg. dno ^sv yccQ rov 21lksXlkov nsXdyovg rrjv 
syyvg Ms66r]vr]g sixs noXtv rrjv rav TavQO^svircov, aTto 
8s rov TvQQr]VLKOV rijv Tvv8aQLrc5v. s^(iaXcov ds sig 

20 Ms66r]vr]v Kars6rQuro7ts8sv6s TtuQa rov yloiravov Ttora- 
{iov, 7tst,ovg sxcov ^vQiovg, L7t7tslg 8s ^i/ltofg TtsvvaKO- 
Giovg' dvts6tQdrsv6av 8s Ka\ Ma^SQrlvoi sxovrsg Tts- 
^ovg OKruKLgxiXiovg ., L7t7tsig 8s..^'' 6rQarr]y6v 8s sixov 
Kioov. ovrog 81 ^uvrsig d%Qoi6ag IsQO^KO^tovg , &v6ag 

25 S7tr]QCorr]6s 7tSQ\ rrjg ^dx>]g- rcov 8s dTto^prjva^svcov on 
^Lu rcov LSQoJv OL 9soi 6r]^uivov6L vvKrsQSv6SLV sv rr~i 
TtaQSn^oXfj rcov noXs^icov, nsQixaQr]g rjv , cog kvqlsv6cov 
rrjg tou ^a6iXscog 6tQurons8siag. sv%vg SKrdt,ug rr]V 

30 8vvu^iv insLQuro Siu^uivsiv rov noru^i6v. 'Isqcjv 8' 
f^wv rovg cpvyd8ag Ms66r]vr]g 8LUKo6iovg 6v6rQarsvov- 
Tccg, ScacpoQovg ralg dv8QsiuLg ku\ dQsrulg, nQogd^sXg 
avrolg uXXovg rsrQaK06iovg snLXsxrovg nQogsra^s rov 
7tXr]6iov X6(pov ToV ovonal^oiisvov ©coQUKa nsQLsX&stv, 

96. tovTov Rhod., zovro H 100. |Jo7j^?7fforr£?] §ori%rj6ciVT^gYl 

3. ^t^. TtivT.] ^acp' 11 5. KsvTOQi7iivcov\\esse\'wgius,KBVTogin7iivcov 
H : sed veriim KtvzoQLitcov 6. 'AyvQalov] 'AyvQivaicov Wesselin- 

gius, 'AyvQdicov Rhod. : verura puto 'Ayvoiov 10. KsvTOQinivoig 
— 'AyvQivaioiq Wesselingius , KcVTOQimtivoiq — 'AyvQuioig H 

13. TiaQadoGii. Rhod., Tiagadcoq H 17. ttjv aut priua aut 

posterius delendum MtGorivrjq sixs Rbod., Mearjvrjv eliov H 
18. Tv^QTjvixov Rhod., Tvqqlzov H 21. x^^^^ovg TtsvraKoaiovs] 

/xcp H 22. 6v.Tay.igxiUovis] t} H 23. ,«'] p Reiskius, aliter 

Casauhonus 24. '0-»Jaors Rhod. , ^^vgch H et insQcoTrjae 

30. MiGGr]vr]ii diccH. — xETQaK.] MiGjjvi^s a — i; H EXCERPTA IIOESCIIELIANA L. XXI. 15 

xal tolg noXsiiioig naru vcjtov nQog7t£6EiV ccvtog dl 35 
t^v dvvunLV larcc^ag %atd aro^a cljitjvta. ysvofLsvijg dh 
TiSQi ro Qsl^Qov IjtTto^axtag, a^a oiai tav 7ist,av naQa- 
ra^soig tov ^aGiksag TiQoxarsLlycporciv ocpQvv nva tisqI 
Tov Ttota^ov, ^tal tiiv sxmaiQiav roi' To';roi' nlsovExtovv- 
50CTOg, ^EXQ^ l-'-^'^ tivog looQQOTcog t]v 6 HLvdvvog- stcsI ds 40 
OL tov locpov TiSQisX^ovtsg s7isQQa't,av 7taQab6't,cog rolg 
MaiiSQtiVOig , vmI vsaXslg ovtsg Tot)g xa(.ivovtag rrj [.kx- 
pj Qccdicog dvyQOvVy tots bi) 7tavta%6&sv Tcvxlco&htsg 
TtQog cpvyrjv Sq^ijGccv. sTtLKSi^svcov tcov Z^VQaycoGLCOv 8v- 
vcc^siy Ttdvrag aarsxoiljav. 6 bs GrQartjyog rcov Ma^SQ^ 45 
tLVCov dycovL'c,v(isvog sadv^icag, Tcal 7tsQi7ts6o}v TtolXolg 
rQav[xa6i xal h^toipvyjjoag , stayQr^&rj- ovrog dvsxofii- 
C&r] syiTtvovg slg tr}v tov ^adtXscog 7taQS(i^oh)v %al Tta- 
Qsdo&r] latQotg sig %SQa7tsiav , y.ard tt]v (lavrsiav aal 50 
tr)v tcov LSQ06x67tcov TtQOQQrj^LV vvxtsQSv6avtog avtov 
sig tijv tatv Ivavticov 7taQspL(5ohjv. tov (3a6ikec3g ds &8- 
lovtog TtsQi TtoXXoi} %SQa7tsv6ai tov Kicov , rjy.ov tivsg 
l'7t7tovg cpsQOvtsg 1% tov 7to?.s{iov slg tov ^a6iXsa. o 
Kiwg 6s STtiyvovg rov rov iSiov vlov l'7t7tov , V7tsla(hv 65 
dvrjQ^^d^ai tov vsavi6>i0v. 7tsQiaXyY]g dsysvo^isvog tdg Qa- 
cpdg rav tQav(idtcov diSQgrj^s, trjv aTtcjXsiav rou tsxvov 
kfavdtco ti(ii]6d(isvog- ot os MaasQtlvoi, dnayysXiag ys- 
vo(isvr]g 6tL 6vv tco 6toar7]ycp Kicp nal ot ?.OL7toL 6TQa- 
tLcStai 7tdvtsg dTtoXcoXaOtv, sy.QLvav (isQ"' iastTjQiag d^tav- 60 
tdv tc5 (ia6L/.si. ov (.irjv i] tvpj slLa6s TtavtsXag 7ts6siv 
rd ocatd Mcc^isQtivovg TtQdy^iara. 'Avvi^ag ydQ 6 rcov 
KaQjy]8ovicox' 6TQccrt]y6g srvisv OQ^icav sv rrj Ai^taQccg 
v7']6o). dKov6ag ds ro 7taQd8ot,ov , rjKS %ard rdiog sig 65 
TOt' ^a6iXscc, ta [xsv Xoyco 6vyyaiQcov, to) bs SQyop 67tsv- 
dcov TOi^ "^IsQCOva }iatcc6TQCcr7]yii6ai dd d^tdrrjg. 6 [xsv ^a- 
ecXsvg 7tSL6^slg rco 0oivLyci rdg Tj^vyiag s6xsv' 6 8s 'Av- 
vi^ag TtaQsX&cov sig Ms66r]vr]v, ocal iiaraXa(icov Ma^iSQ- 
rivovg fisXXovrag TtaQadidovat rr]V TtoXiv, dvs7iSL6s, ical 70 
7CQog7tOLr]6d[LSVog (iorj&SLav sigrjyaysv sig rrjv tcoXlv 6rQa- 
TLcorag . ■ [i. ot (isv ovv Ma^SQrlvoi d7toyv6vrsg savrav 
6ia rr]V rjrrav TtciXtv d7ts'/.ars6rd%r]6av sig d6cpdXsLav 
Tov SLQijtisvov tQo^tov. 6 ds 'IsQoov 'iiata6tQccTr,yr]^s\g V7t6 75 
To-u OoivLKog, tY]v TtoXiOQyciccv dTtoyvovg S7tccvr]l%sv sig 
2jvQay.66ag , 7tSQi^6i]tov svr][iSQiav 7tsQL7ts7toLt][isvos. 

37. TtdQaTci^icos] in TtQogrd^icog Reisklus 
500. ^O. inn ds ol Wcsselingiiis, inl 8s H 41. TtfQLilQ^ov- 
TSg Rel»kius, HiilQ^ovzig H 4<). i-ii^v(ici}g Reiskius , fxovotcos 

H 47. tQcoyqri&r) Rhod., dtcayQt]&rj H 50. TtQC^QrjCiv Rhod., 

ytQogQTjaiv H 64. vrjaco Rhod., vijcotg H 72. fi] ,(3 Reiskius, 

alii alitcr 77. cvrjntQiav Hhod., urjiiSQiCcv 11 et antea inavril%s 16 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXL 

ot 8s KaQXV^ofiot xal 'Isgcov , dTtoitenTcoKOTsg t% 

Ms66rjvr}s, GvviiX&ov dg Gvlloyov, v,ai 6vfi^axiavjr.Q6g 

80 dkh'ikovs TCouiGdnsvoi dvvB^tevTO Mivy rrokBn^^^ai MeG- 

GljVYlV- 

78. Msarivris H et 69. et 80. Mseifivrjv B I B A I O N K r\ "^OtL ZlLy.ikia jtaGcov rcov vr^Gcov ■aaXXiGrr] vzagxEt, g^ 
t5g i-ieydXa dvva^bV)] 6v^^d?iXB6&aL tiqos avir^Otv '^ys- 
liovLag. ~ ,. 

"Ott "Avvcov o 'AvvL^ov Hs ULxellav i/lO^cov, xal 2 
ras dvvdfiBis dd^QoiGas ds to ALlv^jaLOV, HQorjk&s iisxQt' 
Zokovvtos, zal t)}v Tis^tjV CtQCitidv djtthTts 7ih]6lov 90 
iOitj;^ Jiokicos ^aQS^i^c^7.rix.vlav , avtos ^s naQsX\fcov sls 
zriv AxQayccvtcc t})v dxQav ItziitGs, 7CU(5as tdv d)]^ov 
fpiXov ovra (5v}i^Lapi6aL KaQyjibovicoy. l^iavskd^ovtos ^s 
avtov Etg r^v I6iav OtQatoTtsdsiav i]-/.ov ^jtaQa ^ Ibqcovos 
ytQio^ets JteQL tou Gv^icpsQovtos- aTtoDjGavto yaQ ocotvjj 96 
Cvji^axiav 'Pco^aiovs no?.E^rJGaL, adv ,^7) ti]V taxiGtr^v 
Ix, zrjs 2^uxE?.ias aTtccU.dttcovtaL. dficpotaQCOv dh tds dv- 
vd(iSLS dyayovtcov sTtl x)]v ME66rjV)]V, 'lioav [ilv litt 
Tov kocpov T0i5 xa/.ovfiavov XaXxLbLKOv xat£6tQato%s- 100 
dsvGsv, OL da KaQxy]b6vL0L rij ns^)] GtQatLo: naQSvs^a- 
Xov sls rds xaXovfikvas Evvsls, rfj dh vavtLyS] %ats6yov 
r)]v dxQav tr]v xaXov^sv7]v lleXcoQLada- Gvvsxcos 5' STto- 
Xloqxovv tr]v MsG6rjvr]v. 6 de 'Pco^aicov d)~]u.os stvvouE- 
vos d7ts6tSLl& Tov etSQOv VTcatov za?.ov^svov_ "ATtitLOV 5 
JUMvbLOV (xstd dvvdfiEcos ddQas, os svdvs rj?yQ^sv els 
'PriyLov. TtQos ds tov IsQcova %al KaQyjq8oviovs 7tQs6^ELS 
itsTtsni^E TtsQL dLa?.v6scos rijs noXLOQxias. TtQ0SE7tr]yyi:X- 
Xsto. dr^uoyoQSLv ds TtQos 'IsQcova Ttols^iov (i^ STtL^^rj^S' , 
Gd^aL. 6 ds 'Uqcov dTtsxQLvato dtotL Ma^isQtlvoL Ka^iaQi- 10 
vav y.a\ Fskav dva6tdtovs 7tS7tOL7]x6tss, ME66r]V)]V 6s 
C(.6s^s6tata xatSLl)]cp6tES y dcy.aios ^toXtoQXOVvtaL , 'Pco~ 
^aloL ds, &QvkXovvtEs t6 tijs 7ii6r£Ci)s oVofta, TcavtsXtas 

88. Advpaiov] AiXv^aiov H 

501. 93. KaQxrjSovicav] KaoxTjSovloig Rliod. : alJoquI post ovta 
ponendum cst 95. noivfj ante oviicptqovrog ponit Reiskius 

98. MiGTjVTqv Whic et 11. ' ^nl Rhod., ano H 3 .8' inoXiog- 
Kovv T>jv McScfjvrjvRht\A., 81 noXioQyiovvvcov MiaTjvTjvll 4. nv- 
id^oiiBvvg RlioJ., 7iii96fi.i:Vog H 10. KaficcQLvav] KaiiiQivav H 

12. 'PcofialoL Rhod, , 'Pcouaioie H 

II. 2 18 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXIIL 

15 ova ocpEtXovdL Tovg ^iaicpovovg , ^dXt^ra TtiGtsag ocatcc- 
{pQOVYiGavtag, VTteQaajiL^etv si de v7C£q ddc^eGratcov trj- 
KLXOvtov InavaiQOvvtaL mls^ov, (pavsQOvg £6£6d^aL 7ta- 
Glv dv&QOJjtOLg otL trjg Idlag TtXEOvs^lag nQocpaGiv noQi- 
^ovtaL xov tc5v ocLvdvvsvovtav eXsov^ to 6b dkij&sg 2Jl- 
g KBXiag BJtLd^vfiovdLV. 

2Q "OtL 'Pco^aioL TtQcotov d67tidag rstQaycSvovg elxov 

Big tov TtoXe^ov v6t£QOV id6vt£g TvQQTjvovg %aX'Aag 
d67tidag ^ei^vtag, 7tOL^6avteg ovtcog BVLX}]6av avtovg. 
^ "OtL dLccTtBQa^avtog rov VTtdtov eig Al£66)]vy]v 6 'le- 

*^ Qov vofii^av TtQodo&r^vat ti]v dLd[iu6iv vno KaQii]8o- 
viav , ecpvyev eig 2^vQax66ag. KaQ%riboviciv 8e noXe- 
^r]6dvtc3v %ai rjttrj^evtav, trjv AXye6rav 6 VTtatog eno— 
XLOQxrj^e, %a\ 6tQatLc6tag noXXovg dno^aXcov eig Me6- 

g 67Jvrjv dve^ev^ev. 

QQ 'OtL tcSv vndtcov du(poteQOV eig UixeXiav eX^ovtov, 

xal ti]v 'A^QavLtav n6liv noXiOQK)]6dvTC3v , elXov xatd 
XQatog. elra rrjv KevroQinivav nohoQxovvrosv, xal nQog 
ratg xaXxalg avXalg ica&rj^evoL , ijycov nQe6^eLg nQcotov 

35 naQ' 'AXaL6ive)V' eira detXiag ne6ov6r]g v.al ev ralg dX- 
Xaig n6Xe6L, zal avrol nQe6^£ig dne^reiXay n£QL eiQr]- 
vr]g f icaX enL8oj6eLV rdg noXsLg 'Pa^aioLg. ij^av 8e e^>]- 
xovta intd. cov naQaXa^ovteg tdg 8vvd^£ig eig 2JvQd- 

40 xo6av rjX&ov noXiOQici']6ovreg 'leQcova. oqcov 81 tovg 
2vQayco6iOvg dyavaxtovvrag , nQ£6^eig dni6r£iXe nQog 
xovg vndtovg neQL ^LaXvoeag. ol 8e 6n£v8ovreg nQ6gS<i2 
^6vovg KaQxr]8oviovg ^LanoXefxetv , d6^evcog vnr]'/,ov6av, 
x«l 6vv£^evro eiQr]vr]v etr] nevrexai^exa, Xaj^^vreg 8Qa- 

45 jj^cav lb' ^VQidSag, Tcal rovg aix^aXcorovg dno86vrL xv- 
QLBVBLV ZlvQa'jio6ioig xal tcov vn avtov n6Xecov, "Axqcov, 
Aeovtivcov., MeyaQBCov, AiXcoQcov, Neattivcov, TavQOfie- 
via^. tovtcov nQattoytevcov xarenX£v6£v 'Avvi^ag ^etd 
vavtf/Cijg Svvd^ecog tig tr]v ^tcpcoviav ^orjQ^rjGcov ta /3a- 

50 6LXet' ^a^cov 8s td nenQayfieva dvexcoQrj^e. 
o "OtL 'A8Qdvcova xc6(xr]v xat Md'/.eXXav noXXdg i^(is~ 

Qag noXLOQycr]6avt£g 'Pco^atoL dnr]?,^ov dnQa'/,tOL. 

"OtL Aiye6ratoL nQarov XQarov^£voL vno KaQxr]8o- 

15. dai^eGrdtav Rhod., Kas^satccrrjv H 21. ;^o;AMag] ;j;aAxasH 
24. 29. Miarjvriv H et ALysGta 29. ajrf^sufsv H 32. KivtoQini- 
vo3v] KivtOQimtLvav H, KsvtoQinLvav VVesselinfriana 83. avXaLg'] 
TCvXaig Reifkius S-ir. Ka&tjfisvoL] xa&rjfiivojv Rhod. tcuq' ^AXai- 
eivcov Cluverius, jzaQa Aaiaivoiv H 36. inLBaaiLvl inidoGfiv H 

38. f|. enroc] ^^ H et 3i>. nolioQKrjaavr eg correctum a Wess. 

502. 43. ntvte-naiStKa] is' H 44. n'] ex praecedenti nu- 

mero pro alio illatuin videtur : v. annotationeni 4(>. ZlvQay.o- 

cioig] ZvQUKOvGicov ve! SvQaKOvarjg Rhod. avrov] avrcSv H : 

de urbium quae sequuntur nominibus v. annotationem 7 

65 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXHI. 19 

vlav £ig '^Pa^atovg ttJtBxXivav. 7tccQccnXi]6iov dl xm ^AXi- 
xvaloL l7ioh]6av' 'IlaQov daical TvQ(,rr6v %al ttjv "/^(jxe- 
Xov E^S7coXc6QZ7j6av. TvvdaQiOL de Idovrsg avrovg cctco- . 
?i.£X£ti.inhovg, (po^cp GvOxe&Bvrsg ^'/liovhj&r/Oav xal av~ 60 
Tot dovvat. v%07trsv6avri:g 6b Oolvtxsg rrjv JiQoaiQeCtv 
avrcov tovg £7ttcpavE6rdrovg tXa^ov o^i^^QOvg dg ro At- 
Xv§atov , xal eirov, otvov , ncl ri]v akXijv naQaCHtvrjV 
aTtsxoixtOav. 

^tlrji^iav 6s 6 ^cj^txog tygaips dQa^ara Ivsviq- 65 
Kovra STtrd, ^tcdGag sn] svsvrjxovrcc Ivvsa. 

01 ds TtoXtoQXOvvTsg 'AxQayavrcc x^v Ttohv 0t)i/ y^ 
xolg 'Pcoualotg xal racpQOitotovvrsg y,al ^dQCCxag ^dXXo^'' 
rsg bsxa ^VQtddsg VTtriQiov. %oXXd 6s oi ^oivtxsg dvrt- 
Hayr'i0avrsg ri^v TtoXtv AxQdyavra Torg 'Pco^aiotg naQS- 70 
iicoxav. 

"Ort "Avvcov 6 ctQSG^vrsQog sx xfjg Atfivrjg xard xrjv 8 
TtoXtoQxiav 'AxQccyccvrog snsQaOs ^syd?.7jv dvva^iv sv 2Jl- 
7CS?Jci, Tts^orv fiVQiddag nsvrs, tTfJtsig bs si,axtQitXiovg, 
sXscpavrag 8s s^r^xovra. ^tXlvog ds 6 'AxQayavrivog ioro- 75 
Qtxog dvsyQdtxfjccro. 6 ds ovv "Avvcov dvatsv^ag fxsrd itd- 
f^VS '^*/? dvvdfiscog sx xov AtXv^aiov TtaQtjX&sv slg xt]v 
'HQaxXstav, xa&' ov natQOV r^XQov rtvsg djtayysXXovrsg 
xov "EQ^r^Cov TcaQadcoOstv. "Avvav ds 7toXs^r]6ag sv 6v6X 
ytd%atg d.Tisl^iaXs 6rQaricorag Ttslovg ^lv tQtgy^tXiovg, ijt- 80 
Ttsig dtaxooiovg, t,ayQiag 8s rsrQaxigxtXiovg ' sXscpavrag 
oxrco ^avsiv , rQidxovra XQsig ds xararQav^art^d^rivat. 
503 "Ort TcoXtg ijv xal r] 'EvrsXXiva. 9 

6 bs "Avvcjv pov?.sv6d}isvog liicpQovcrg svX 6rQar7]- 
yi^fxari Tot)g sxd^Qovg dy.a xat tovg 7toXs(.iiovg dvsiXsv. 85 
'i^ ds iirjvag 7taQaxa%i6avtsg ovto TtaQsXa^ov 'Axqu- 
yavta, hovXovg 8s aQavtsg dnavtag TtXiov tav dtg^v- 
Qicov xal 7tsvtaxig%tXicrv. aTts^aXov ds xal 'Pa^aiot Tts- 
i,ovg (isv tQiguvQiovg, iTtTtsig da ^^cp . "Avvcova 6s oi 90 
KaQxribovtot s^r](jtico6av ^^pvCorg st,axtgxtXiotg dtt^d6av- 
xsg' dvtl bs tovrov 6rQarr]y6v d7ts6rstXav slg ZitxsXiav 
'AyiiXxav. Mv6rQarov bs 7toXtOQxr]6avtsg 'Pcoiiaiot , xcd \ 
TCoXXdg fiijxccvdg jtotijdavtsg, (istd fiijvag STtrd dvsxcoQtj- 

57. 'j4?.iHVDttot Rhod., 'AXirjvaToitl 58. avtovsH 60. 0(pus 

8- \el naQadovvui vei dovvai rijv noXiv Rhod, ()2. AiXv^aiov H 
C5. iV£vr,>iovTa^ S l)is It et ^ et •9'' 71. fx Rliod., 6 hv. H v.ata 

Wessel , jUfra II 73. TtivTt^ t H 74. l|a/tis^t2('ous] s", H fl»?,- 
xoira] I' H 75. 6 &%] o6e H 80. TQisxt.liovg\ ,yH dtaxo- 
ciovs ] G H 81. TtTQaKiqxLXiovq] S^ H o'-/iTw] iq H 

5<I3. 88. mvrayiigxiXicav^ s H 89. ^f^fp'] ,§<p' Reiskiue, 

aliter alii 90. k^uHigxiXiois] 4, H 92. BIvatQaTOv] MvziozQU- 
zov Wesselingius hic ct ubi Mi^GTQaxovU, v. 6. 94. eTiraJ ^ U 

2* 20 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXIIL 

95 ^(xv ciTCQaxroL noXXovg 6rQaTL03tag ajio^aXovrsg. l^^iA- 

jcorg 8a rolg 'Pa^iaioLg GvvavxyCag slg QsQpLag xal %ols- 

inqGag, hvLxrjCs nal aTti^rsLvsv ^S , TtaQ' oXiyov 6h o?.-r]v 

rr^v dvvafiiv. rjv 8s xal '(.-) ]Mdi,uQL7' q)Q0VQL0V vzo 'Pa- 

^^ 100 ^atav 8E,r]v8Qa7todL6n£vov. 'A^ilyMg 8s 6 KaQx,r]86vLog 

Ka^aQLvav vno 7CQo8orav Tcag^'' :.^s 8svtsqov' (isr oli- 

yag 8b i^fisQccg xaL T>}g "Ewi]g skvqisV^sv 6v tqojcov nal 

Ka^aQivijg. ro 8s ^Qsnavov rsipGag Kal ttoIlv naraOri^- 

<3ag iisrcpy.LGs rovg 'EQVxivovg, y,al rov "EQvxa xars- 

5 Oxaips 7tlr]v rov tcsql rb lsqov totcov. rQirov 8s tcoXloq- . 

^r]6avTsg rr]V MvotQarov 'Pa^aLOL siXov jicd xars6y.a— 

tpav rrjv tcoXlv, ::i.l rd V7toXsL^%svra Gco^ara ?.a(f/VQO— 

3Cak^0avrsg. [isrd ravra 8s sig KaaaQivav r]?.v0Vy ^al 

{ravrr] TcaQanadiGag slslv ovx s8vvr'}i^}]' vgTcQov 8s TtaQ' 

\i 10l'l£Qavog noXs^Ly.d OQyava usraGrsildiLsvog rr]v tcoIlv 

^- lilXs, Kal rd Oco^ara rd nXsia KaftaQtvaiav S7Cc6h]6sv. 

£v%vg 8s V7i6 7CQo8orav xal rr]v Evvav slks' xal rcov 

q)Q0VQav OL ^sv civi]Qsd^r^6c/.v, ot .8s s^icpvyov TCQog rovg 

j^5 GvnfLaxovg. slra S7tL Z^Lrrdvccv s/.9^c6v, ■xarci ocQdvog rav^ 
xr]v silsv. sira Ofioiag raig dXXaig 7t6Xs6L cpQOvQav v.a- 
%a6rr]6ag STtX Kd\LL'AOV i^X^fs , (pQovniOv 'A-KQayavrivav. 
«IAe y.a\ avro 7tQo8o6ia' rov 8s r6lto\> sucpqovqov aars- 
Crr]6sv. s^sXsicp%r] 8s %ar.d rovrov ruv yQovov xal "Eq" 

20 ^V^^^?- ^^^ ^^ 7tora(.i6g "AXvy.og nal dXXaig s6%axog. 

jQ "Otl 8sl rovg dya^ovg i} vLxdv rj sXhslv roig vtcsQ'- 

SX0V6LV. 

■^l "Otl xard rdg drvyiag Ttdvrsg dv&QaTtoc ndXXnv £tco-50i 

25 ^a6L T0t5 %sov p.vr]^ovsvsLV , 'nal TtoXXdyig sv raig svi]- 

liSQiaig nal sv^toaiicag chg yiv^av TtSTtXaOusvav rav 

Qsav ■naracpQOvovvrsg xard rdg sXatTa6sLg dvarQsyov6LV 

ini rr]v cpv6Ly.r]v svXd^SLav. 

^■^ "Otl Qaov s6rL tlvu syxtQOvg ysvs6\faL, Idv ^ovov 

*^^ dya^cp Gv^^ovXcp %Qr]6oLro 7CSL%6u.svog. rr] ^sv rav 

TJliaQrrjfisvav narr^yoQici 8LOQ\fov6%aL OvfifiaivsL rovg S7tl 

rrjv o^oiav y.aracpsQo^svovg dyvoLCiv, rrj 8s STtl rc^v aya- 

&(5v t7CLrr]8sv^udrav Brjcpr]ui<)^ 7tQ0TQS7CS6&xu TtoXXav rdg 

97. ^S] e^cc-AigxiXiovg (^g) We^selingius 100. Kafid- 

^ivav] KaiiaQivav Yi hicetS. 4. 'E^rx/vous Wesselinf^inf!, 'Eqii]- 
vovg H 5. t6 Uqov Rhod., rov /iQov H 8. ■^lO^ov] rjX&iv 

6 OTQUTTjydg Khod. ravztj Rho<1., rai>TC<g H 11. TtXfiovct 

Tcl ■Klilco Khod., ■nluov H 16. iilBW 19. "EQ^rjaaog Rhod., 
"EQitrjacog H Eti] tCTt.'' reliqua luanca sunt 'i(i."A/.vHog H 

504. 25. ralg Exc. Vat. p. 57. 1., 8s rals H 2fi. rcov 

^Biav Exc. Vat. , rcp '&aa) H, rov ^iov Rhod. 29. i'^9QOvs^ 

vtiIq roi)g ixQ^QO^vg Rhod. 3t>. t?/ — 33. fticpT^u/f; Wesseh^ngius ex 
Valesii Exc. p. 5()3. i3., ri^v filv tcov t]. ■A.arriyoQiav dLOQ&ovad^ai. 
*ai cvii^alvn rovs int triv o.x. ayav ds ini zdjv ct.s. tvcpTjniavti EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXIIL 21 

ipvxccg ^Qog ccgst^v. — r^v yccQ wtvxLav cigTtEQ ^aQV 35 
rpoQxiov evsyKslv iTtids^iag ov dvvt^Q^eig , eavzdv fiev 
ci7is6T£Qr]0s T^g fisyiOTijg do^rig, tr^v ds naxQida ^syd-' 
Aotff TCSQii^aXs Gv^iixa^aOL. ^„ 

Tav 8s 'Pay.aicov sv AiPvri dta^dvxcov ^sydXy dv- /p. 
vd^si 6vv 'AxtiUcp vndxa y to ^isv tcqcoxov KaQX)]do— 
viovg svi7ir]6av, %al jroAstg xal q)QOVQLa slkov TcoXXd, 
xal dvva^LV TColXrjv aaxsnoipav. v6xsqov ds ^av^iiinov . 
2^7caQXLdxov CxQaxriyov ^cOd^ocpoQOV sld^ovxog d.cp 'EkXd- 
6og, sviaijGav naxd HQdxog KaQxr]86vLOi 'Pco^aiovg xal 45 
xatsxoxl^av ^sydhjv dvva^cv- sxxots vav^axiac xal tcoX- 
Acjv GKacpav xal dvdQcov dncSXsca 'Pa^cdoLg sysvovxOf 
cJg sivat, TOf tc5v djiolaXoxcav aQLd^ixov dexa ^VQLadug. 

dvxl fisv trjg TCQOVTcaQXOvCrjg avxa do^rjg Tcolka- 50 
nXaGiav ti]V dxLfiiav xal trjv ai6xvvr]v rjXKd^axo ^ tolg 
os idioig Gv^iTCxco^aGi, tovg dlXovg sdida^s (istQcocpQO- 
vslv sv talg st,ov6iaLg, to 8s fxsyLCjxov, cov vjtSQr](pdvr]6s 
tr]v dxvxiav, tovxcov i^vay/id6d'}] tr]V v(iQLV xal t^v s^ov- 
oiav (pSQSLV, 7CQoa(pr]Q7]^svog eavtov ti]V 6vyyvco^r]V %aX 55 
tbv 6vyKsxcoQr]usvov tolg sntaiao^LV slsov. 

tovg yaQ nd6i nQatovvtag tolg nd6LV riXdttcoCSy 
xovg 8s. did Tr]s ^xxr]g nQogdoxcovxag tr]v dncoksiav ta 
^sys&SL TotJ nQOtEQrj^atog inoLr]68 icataq)Q0vii6aL tcov 60 
noXs^icov. 

ovbsv yaQ Q^av^a^tov sl OxQaxr^yoiJ 6vvs6Lg xal 
nQayiidxcov s^nsLQia tav ddvvdxav doxovvtav nsQis- 
ysvovto. ndvta yuQ trj 6vvs6si (id6Lua Tial dvvatd yl- 
vsxai, tijg tsxvr^g iv nd6L %SLQ0V^svr]g ti]V ^iav. 65 

%a%dnsQ ydQ to 6co^a trjg tpvxrjg i6XL dovXov, ov^ 
tcog at ^syd?.ai, Hvvd^SLg tfj tcov 7]ys^6va}v vnsi%Qv6t 

(pQ0Vr]6SL. 

Tov nQog x6 6v^(psQov ^ovXsvtrjQLOV Ttdvta xaXL- 
^Xvovxog. '^ 

505 0iKL6tog 8s L6xoQL%6g yv. 

01 ds ^Pco^aloL 06 slg trjv AL^vr]v 8LansQd6avtsg 14 
}£«l Tov n6XsiL0V ^ctd tcov KciQXj]8ovio3v vsav 3toirJ6av- 

46. vavficexiat Rhod. , vav(iaxicii tyivovxo II 49. «v- 

rcj Rliod. et Vales. Exc. p. 56i. 81. , avxov H TCoXlaTiXa- 

ciav Exc. Vat. , TcoXXaTrlaaias H 55. cvyH^x^^QVf^^^^ov Rliod., 

ovyv.ix^jyQiGfi^vcov H 58. TtQOi8o-/,ovvTag\ TtQOsSoncovzag AV^esse- 

liiiQ^ius ex p. 5(i4. 92. (io. (idai./iia Rhod., puSr]fia H 6i. yi- 

varai Exc. Vat. p. 58. 3., aysLV II ()9. Tidvvu Rhod. et Exc. 

.Vat. p. 58. 7., navxoq H 

505. 11. ^tl/cros] ^nlTvoq Wesselinguis 72. ol dcleiidura 

vldetur 73. viuiv delet Ueibkius: acgre servari potest ita nt vtcav 

Bcribatur , nisl quis, ut xatvonotciv .idlf/iov est, vionoiriaavtei velit iZ EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXIII. 

tsg, Kol v[mj6avTsg aal vavg xd' TtccQaXa^ovrsg Kcxgxr]- 

75 dovlag, rovg dno xov tcb^lkov nol^iov dLaaa&tvtag 'Pco- 

^alovg dvaXa^ovTsg xal jtQog UcasUav diaTC^QavTsg £| 

avrijg KaybaQivag i'/,iv8vv&v6av , %al aTtalsGav (laxQag 

vavg TQiaKoGlag rs06aQaxoVTa, LTCTtayayovg ds ocal Ttlola 

80 etEQa TQLaxoGLa. aTtd 6e Ka^aQLVtjg eag Ilaivvov ra 

6a{xaTa aal ra akoya xal rd vavdyia exslvzo. rovg 6s 

diaaad^Evrag 'IsQav q^LXavQ^QaTtag nagala^av, lohiirv 

Oial TQOcpfi %al rij XoiTtfj %Q8ia dvajcav6ag cwg Ms66i]- 

85 vrig 8LB6a6s. KaQ^dXav fihv 6 KaQX7]86vLog ^srd tt^v 

I vavayiav rav 'Pa^alav noliOQXTJ^ag [AKQayavra , rav- 

jrrjv slXs' Hal rj^v [isv itohv svi7tQ7]6e, rd 8e rsi%ri %a- 

i^stXsv. ot 8e %aTaXsLcp^sVTsg scpvyov slg to 'Okv^7tLoi\ 

Ofc 8s Pa^aZoL stsqov (JtoAov ^srd ro vavdyiov vavjtr]— 

90 y)]6avTsg, %a\ 8Laxo6LaLg nsvrtjxovTa vav6\v slg ro Ks- 

(palv8r]v skQovrsg, tovto Slcc 7CQo8o6iav TtaQska^ov. 

ini 8s ra ^QSJtava sXQ^ovTsg ocal 7tolLOQ'/,i]6avTsg , irou 

KccQd^alavog (ior]Q-ovvTog , s^s7Cs6ov , %a\ rjX^-sv slg rr]v 

IlavoQfiov. xa&0Q^L6%-svrsg sv rcp iLyiivL nX7]6iov rcov 

95irsLxav %a\ rt]v ^vvapLLV sx^L(id6aVTsg , s%aQdK0vv %a\ 

f,ira(pQSvov rr]v tcoXlv iiara8sv8Qov yaQ rrjg xcoQag fis— 

iXQc rcov Ttvlcov ov6r]g aTcd ^aXd66Y]g slg %^dXa66av rd 

IXafiaTa sxaQaxc69r]6av %a\ IracpQSVvrj^av. slra 'Pa^aloi 

100 6vvsxsLg jtQog^oXdg TtOLOv^csvoL %a\ ^rjxavdg ocarsfiaXov 

ro rsL%og, %a\ rrjg siCTog noXsag xvQisv6atirsg noXXovg 

ccvslXov ot 8s dXXoi scpvyov sig rr]V aQ^aiav noXiVy 

nai Tts^ipavTsg 7tQS6^SLg TtQog rovg vndtovg iqt,LOVV rolg 

6anci6Lv d6cpdXsLav. rav 8s 6v^(pavovvTav 8vo ^vdg 

o ra 6c6naTi hi^ovrag sXsv%SQOvg sivai, TcaQsXa^ov rrjv 

sto?uv OL 'Pai^ialoL., %a\ ^vQLa rsrQay,Lg%LXLa Gco^ara n— 

^irjg 6vvs%aQr]%'r] rio svqs^svtl dQyvQico iia\ djtsXvd^r]. 

rovg 8s XoiTCovg, (ivQLOvg rQLg%LXiovg ovrag, oca\ rr]V 

ccXXr]V d7to6xsvr]v sXacpvQonc6Xr]6av . 'laLrlvoi 8e sx^aXov- 

10 rsg rt]v rav ^oivizav q)Q0VQdv rr]V TtoXiV 'PafiaioLg 

h8aicav. naQanXr^^icog 8s rovroLg s7Coir]6av 2^oXovvtLVOt 

Xttb TIsTQlyoi aai 'HvarraQLVOL ocac Tvv8aQlrai. ot Se 

17. f| avTTJis K&f-iKQivag] fortasse ijyug -27 g KafiaQtvrjg 
78. (j,u-iiQag Wesselingiiis, (hkqus H TQiav,oaiag t.] t(i H 

IJ). nui TtXola Rhod., nlola li rQia'Maia'\ z H 84. Ms6i]vr]s 

H 8U. 8ia>toacais TtavTT^y-ovra] av H 90. KscpaXvSrjv'] 

barbare pro KscpaXoiSLov 92. TioXioQy-rjaavxig] nonne fKnoXLOQ- 

Krjaavvbg? KaQQ-dXcovog] KaQQ^aXdJvog H 95. iK§i(iocaavTts 

llhod. , ifi^i^daavTsg H 99. ^al ixrjxavdg] raig firjxavalg Rhod. 

o. Gcofiaaiv] acofiaai H 4. avfKfcovovvvcov Rliod. , avficpca- 
vcov H 6. — 7. TavQ. — TQigx-] S^ — y, H 9. 'Isvivoi H 

^H/?a;ioi;rag cd. Rhod, , iY.^dXXovTtg^A. YX.^^KvaxxaQivoC] '^HfLi%a- 
Qivot. Wcseelingius 12. TvvSaQizai Rhod., TvvSuQiSat, H EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXIIL 25 

vTtaroi (pQovQuv iv IlavoQ^a Iltcovtes (xtc^IQov Iv 
MsGGr^vij. 

rov dh 87tiy£vo^EVov etovg nXevSavT^g ol 'Pco(ittTot 
dtVTEQOv sig ^L^vrjv, xca tojv KaQxijdovLCOv ^yj lacdv^ 15 
xav avxovg OQ^rjGaL , v7to6xQB(povx£g ?jA^ov slg IldvoQ^ 
fiov. BKELdev dndQavxig Iv 'Pco^ut] devxEQOV evavdyTjCav 
506xeLficovog avtovg y.axala^ovxog, xal dncjl£6av vavg iia- 
HQag Exatov nevxtyAOVta nal xr}V dXXrjv anaOav rcov In- 20 
naycoycxtv aal Xaq)VQcov. xov 61 &eq^cov nvXcoQov nEQl 
%d e^co yEvo[iEvov eig dvayxaiag XQ^^^S^ '^^o xov 'Pm— 
(laicov GxQaxov 6vvElt]q:97]' nal enQEG^EvOS nQog rdv 
ccQyovxa, oxl idv dnolvGt] avxov , dvoi^Eiv avxco r^v 
nvAtjv xijg noXecog ruxrog. xov 8e dnoXvGavxog, xal Gvv- 25 
%Ey.Evov TcaLQov, dniCxEiXev 6 aQxcov x^Xiovg vv/irog. nal 
(p^d(3avxEg, 6 [lev aaxd xtjv coQL0^ivt]V 'tjvoL^s nvXrjV 
rtjv de OL nQcoxLOxoL xat inLcpavEig EigrjX^ov, xal einov 
rco nvXcoQcp iiXEi6aL xal ^t^diva dXXov id6av sigEX^Elv, 30 
^iXovxEg pLovcog rov nXovtov rrjg noXscog dQac. ovxot 
TcdvxEg xaxEx6nt]6av, d^cov x^g nXBOv&^iag %dvarov vno' 
[lEivcnixEg. 

iv dXXcp 8b xaiQcp rdg Qio^ag xal ti^v AinaQav 
'PcoucdoL naQBXa^ov diccpco. noXiooa^CavrEg ds 'PcoyLaloi 35 
yMi 'EQ/iTtjv cpQovQLOV ^vQLaOc ricoaQGi zal xcXioig in— 
neixiLv ovk Y6xv6av. 

'y46d^ov^ag dh 6 6XQaxt]y6g rcov KaQyr]8ovicov §Xa6^ 
(ptjuov^Evog vno xav idioov did x6 ^t] noXE^elv , dva- 
^Ev^ug nBxd nd6t]g dvvduEcog dLa xijg IJBXLVOvvtiag 8vg- 
XCOQiag 'i]X%BV eig xo IldvoQfiov. xal dca^L^d^ag xov no- 40 
rafiov Tov 6vvEyyvg nEQt rd reixy] i6tQaxonidBv6s , ^r]XB 
XaQdxco^a iitjxs xdcpQov rd^ag dta ro y,atarp^K.vElv, nd— 
Xlv bl '/cal rojv i^noQcov noXvv oivov inLcpeQo^ivcov , ot 
KiXtai (iEvv6^ivtEg xal XQavyrjg v,cd dta^iag nXr^QOV- 45 
(IBVOL, ininE66vtog KuLXLXiov tou vndrov avroZg, 7iatd 
HQatog avtovg vLK^6ag , y.aX rav iXBcpdvtcov B^t]Xovtc6 
y,Qatt]6ag, eig 'Pc6fir]V dni6tELXE. aal ^av^ia 'PcJiialoL edxov. 

13. MzGGrjvrj] MiGTQvr) H 
506. 20. hy.aTOvit.^ Qv"ii ccnaGav] jraocffnfVjJvadditRhod. : deesse 
eiiam (ihra ante twv videtiir 22. x^f^iuq Rhoil., xBlgag H 26. xl~ 
Xiovg] a^ H 29. akXov iaaai Rhod., ayy^Xov iuGui xal H 33. Al~ 
TiaQuv] AtnaQKV ed, Rhod. : conf. Schweigh. ad Polyhlum I. 39. 13. 
35. fivQiuGL Rhod., qui Tzit^cSv praeponebat, (MVQidgH 36. 'AoSqov- 
^ag] AvbQov^ag H 45. inLntGovTOQ Rhod., vnonEQovxos H 

47. fljjxovra] ^ II 50 BIBAION KJ'. TTqv 8e UeXlvovvtlov stohv KaQ%r]86vLOt nata^jicc- 
^avteg ^srcoKLOav dg to Ailv^aLov. 'Pa^aloL ds vavGl 
fiaKQalg dLaxoGiaLg xsGGaQaKovta ;cat asQKOvQOLg a^^- 

65 novta ical stXolav jclri^u navtodanav xatiTiXevGav Blg 

tr]v ndvoQpiov, tKSL^sv Big td JLlv^jaLOV^ i]v TtohoQHElv 

7]Q^avto. Tiqv filv yijv dnb &aXdG6r]g ilg bdlaGGav %d- 

. cpQCJ dTCBTBLXLGav , nataTtB^tag da xal xQLOvg ical %aGtQL- 

60 dag %al xeXcovag xarsOKBvaGav. ro dl Gto^iov rov h^e- 
'vog 7tBvtBKai§BKa XEQKOVQOvg vavg U&av TtlrjQcoGavtBg 
zatBxaCav. ijv 6b 6 kabg 6 rcov 'Pafiaiav tvdeKa fii>- 
QiadBg, rcDv 6b 7to).LOQKOv^evav ntetpl tTttaKLgxlhoL, ltc— 
nelg de BTttaKoGLOL. TtohoQKOv^ivav 6e avrav, i]X\fBV 

QS avtolg ^oi]QeLa dnb KaQi^dbvog dvdQBg tBtQaKLgxi^hot 
5f«t Gltog nBtd rov L^rap^ot», xal dve9dQa}]6av. ot ds 
Pa^aloL Q'Ba6dfiBvoL rr]v tlg^oh]v rr~]g dvvdixeag, XiQ^OLgSO? 
nal xcb^aGLv bk devttQov rb Gtb^LOV rov h^evog exa- 
Cav, aaL ^vloLg iiBylGroLg Kal dyKVQaLg rd ^dd-i] eGtav- 

70 QaGav. nvBV{j.atog de ^iaiov nvevoavtog, aal rrjg &a— 
KaGGr^g dyQLav^BiGr^g, ndvra natBkvGtv. Bnoir]Gav 6e 'Pa- 
fialoL TtBtQo^blov oQyavov. tKtLGav de tvdo&ev dlXo tel- 
%og KaQxr]8bvL0L. tyv de rdcpQov tj^g nbXeag exaGav 'Pa- 

75 lialoL, BxovGav rb nXdtog eh^Kovta m']xeLg %a\ rb /3a- 
&og reGGaQdKovra. nbhfiov de Gvvd-^avreg tlg rb n^Qog 
%dXaGGav relxog tGtr]Gav %atd nQoganov tVBdQag. Kal 
Tov Xaov tlg rbv nQog &dXa6Gav nbhnov HBvad^evtog 

53. 57. JtXv^atov H 54. Siay.oalaig na.] 6(i II 55. fl^xojra] 
I' H 57. o Rhod. m. Atld., iqv idein antea, t>)v H 60. mv- 

ri-x.cii8fxci\ ib' H 61. yisgyiOVQOvg Uhod., qiii in raarg. voluerat 

KSQKOVQOig VCival, ■KfQKOVQcis H 62. tvdfHo] lU H 63. TTE- 

^ol H hTtTC^-Aigx^^i-ot] ,& H fTrraxdciOt] i/)' H 6d. t£- 

TQccHigxiXiot] 8^ H [mstcc. tou 'Atccq^ov post ciTos posuit Wes- 

eelinjn^ins, post ccvs9uQar]mv H 

507.67. Xi&ocg] Ud^ccig H 72. jrET^o/Jd-lorRhod., TrETpaoAoyH 
74. f|)jxovTa] ^' H et inox fi 77. ividQccg Rliod., sdQccs II EXCERPTA HOESCIIELIANA L. XXIV. 25 

ot xccTcc tag ivadgag aXifiaxag itOL^ovg ixovteg avE^7](jav, 
acd ro TCQCOtov tBLXog eikov. cc/,ov<5ag 6e 6 KaQyrjdoviog 
CtQcctr^yog, liiLTiiGav ccvroig tvtvltOTic} arpovsvaa ^vQiovg, 
ical tovg akXovg 7]vccyxa6£ cpsvysiv. jiavta ds TtoXe^LXCc 
OQyccva, lelcovag, TietQo^olovg, XQLOvg, xco6tQLdag, nvev" 
^cctog [iBya?.ov s^TLTCVtvcjavTog tvBTiQrjOccv 'Pco^aicov. idov- 85 
Tfg de ot KaQy}]86vLOL ovdev cocpBlovvtag tovg LTtTtHg 
avtcov iv toTg Gtevolg tonoig , l^ccTceGxeiXav avtovg elg 
rcc zJQenccvcc, y.al jroAA»} {lori^eta KaQyjjdovloig ey^veto. 
e^a7toQrf%ivteg be oi 'PaualoL dicc tt)v 7iav6LV tcov OQya— 90 
vav -Aal dca tijv dJtavlav tcov tQorpav xccl ti]V Xolulxt^v 
v66ov , XQcCofioQovvreg ycco (i6vov 'PcoyLaloL xal ot Cva- 
^ayoL, elg trjv v66ov eTtLTCtov. cog av oXlycag rjueQaLg 
livQLOvg te%vc/.vaL. 6%ev xal t}]v tcoXloqxIccv ri%ekr]6av 
xatcc/.v6aL • 'Ibqcov ds 6 ^cc6LXevg 2^VQccxovOr/g Gltov 7to- 100 
?.vv ccTtoGreilccg avroig (xvedaQCvvev avrovg TtQog tijv 
rcohoQxiav %a}.Lv. tcov dh 'Pco^ccicw tov vTtarov bLu6e— 
tauevav , T?jv (^Qyr^v TtaQibaxav K/.avdicp VTtccta tco 
Tov 'Jnniov inoj. xcd naQa?M(i<jjv tdg 6vvcc^eLg naXLV 
rov Xl^Lvcc eycoGev , agneQ xcd ot nQo avrov , xcd nd/.cv 5 
7] %d}.a6Ga xareGx^QnLGe. tov be Kkavbiov f.ieya enaQ- 
S^frrog, tdg aQiGrag vavg eh'iQtvGe diccxoGiag dexa, y.al 
elg td ^Qenccva ngog Kaoyrjhoviovg dnij^.d^e noXeixrJGav 
ccvtovg. y.cct jjtr}]9}] anoleGag vavg exccrov enrccxaidexa 
val civbQag dLguvQiovg. vav[iayiav dh xaoreQav xal vi- 10 
xrjv XannQOteQav ovyl KaoyrjdovioLg , aAA' ovd' dXP.oig 
tOLavrr/V yeyevr][iev7]v QCidiag neQL tovrovg tovg %q6~ 
rovg, xa\ to naQddo^ov , ev t}]}.LXOvtcp XLvdvva ovrag 
KaQyrjdoviovg xal [letd veav bixa, ov [i6vov dvrjoe^rj 15 
[iev ovbeig, etQccvaatlGdrjGccv be oliyoL. (lerd bh tavta 
dneGreilev 'Avviftag rQLrjQdQyrjv sig IldvoQuov uerd tQcd- 
'xovtu vscov, cil tt]V dyoQuv rcov 'Pa^iaiav tov citov 
scpeQov slg ^Qenava. xad trjg kotnijg dyoQug tr]v %Qsiav 
508£x T>]s ^Qendvr^g Xa^ovteg elg to Al}.v^cclov r^l^ov , xal 20 
TOt^s noXLOQy.ovui:Vovg evenXr]Gav navroiav dya&cov. 
ecp\^aG£ bs xal KccQ%d.lav GtQat}]y6g ex KaQyr]b6vog [letd 
veav [luxQCov e^bo^njxovta xai GLtr^ycov iGav. lnL%S[LS- 

79. ■Auzu zuq Rliod. , T«g II 91. y.Qim^OQOVvz^g Rliod., 

Y.Q£o:>^QozovvT£S H 100. dvt&aQGvvsv Rhod., dvc&oiQGrjGi^v II 
7. igrjQzvot Wesselingiiis , i^i^Qzrjcs H diazoalag diy.a] al H 

9. hazov iy.zay.aidr/.a] qi^ H 10. ■AUQZiQUv Rhod., 

pracposito etiain ovzoj , v.Qurtuv H 12. QcibLcog] Qubicog dv 

ivQOig Rhod. 15. dty.u] i H o^ forta^ac deiendum 

17. zQLUMOVza] i' H dl Rhod., -auI H 

508. 20. Advj^uiov] Adv^alov H 23. i^do^^xovTa] o H g^ EXCEUPTA nOESCHELIANA L. XXIV. 

vov ds acd avrcov 'Pa^aioig, rivag ^lv i^aiJg 1^v%l6£, 

25 Toav ds vsav rav oqiiovGcov Ecg yijv djtsGTiaCB Tiivre. 
ccxovCag 6e rov Grokov rdiv 'Pc3[xaLC}v Ik 2JvQay.ov6G)V 
a(fC0QyL7iy.kvaiy TCHCSag rovg CvvcxQiovrag avt^ypri vavGiv 
ijiarov iXnoOi ralg dQLdraLg. rav ds tiToAcov elg Gvvoil^iv 
ek&ovrcov nard rrjv rekcoccv xcjqccv , oi '^Pco^cuol cpo^t]- 

30 ^evreg nareTiXevCav elg ri]V <i>LvrLdda, ^al rd nKola ra, 
r^v dyoQav xo^i^ovra aal rdg XoLiidg vavg aTiilLnov 
vnb rr]v y^]V' rcov ds KaQiY]dovicov naraTilevcdvrav 
(jvvscjrf] zaQrsQog dycov. rekog dh ot KaQp]d6vL0L rcov 

35 0xacpcov rcov (xeydkcov aaredvGav nevriqyiovra ., rav 6s 
liaxQcov efivd^LGuv ejtrazccidexa , GvvrQL^avreg 6e rQLgnai- 
dey.a dxQtjdrovg ^TCoirjGav. (lerd 6e ravra ot KaQyr^^o- 
Vioi enl rov "AXvy.ov Tcoraixov 7caQayev6i.ievoL rovg rQKV- 
fiariag ave^zavGav. 6 6s vuccrog 'lovvLog ovdev rcov ye- 

40 yevr]uevcov el6cog ex Ti/g MeG6r]vr]g dvr]%%}] vavGl (.la- 
HQaLg rQLdxovra e^, cpoQr:]yoLg ovx. oliyoLg. 7ieQL7iXev6ag 
Se rov Jld/vvov xal xaiJOQaLG&e^g 7th]Qiov 0LvrLd6og, 
xareTzXdyr] ro yeyevr](ievov. (lerd 6s ravra KaQxy]6ovicov 
Ttavrl GroXcp TCQog avrovg IX^^ovrcov , cpo^r]%e\g 6 VTta— 

45 rog rdg (lev rQLgaaidexa rdg dxQr]6rovg evejTQr]Oev , eTtl 
de UvQaxoGag rov 7tlovv eTtoLsiro, vo^CQcov 'IsQoova 7ta- 
Qsi,e6%ccL rr]V aGcpccXsiav. xard7.r^7crog 6s yev6(ievog ^tQog 
xi]V yfjv rr]g Ka^xaQivag elg r)]v yr^v ■xarecpvys ^tQog to'- 

60 Tcovg rQa%SLg xal ixpakcodsLg. tou 6s Ttvev^iarog ^LaLors- 
Qov eTtLTtvtovrog , ot (lev KccQyr]66vLoi, xd(i^>avreg tov 
Udyvvov elg V7tev6LOi> roTtov xa%^coQ(iiG%^r]6av, ot 6s 'Pca- 
^aloL XLv6vvov (isydXov yeysvr](isvov rd (lev 6Lrr]yd 7tXoLU 
dzc6?.s6av Tcuvra, rdg 6e (icciCQdg vavg ov6ag exarov 

55 Ttsvre 6(ioicog, Sgrs 6vo (lovag ^a^rjvaL., rd 6s TtXeicy 
6c6(iara d^toKcoXevaL. 6 6s 'lovvLog rdg 6vo vavg d^to- 
Kaficov 'AccL TOiig vTtoXsLcp&evrag dv6Qag slg ro (Jrparo- 
ns6ov i]X\fE ro AcXv^alov. vvxrog 6e ovrog eTCLTteocov 
rov "EQVxa TiaQeXa^e' xal rov Alyi&akXov ereiyL6sv, ov- 

60 stSQ vvv "AxeXlov xaXov6L, 'xal 6rQarLcorag 6xraxo6iovg 
lig cpvXaKr]v %areXL7te, KaQ&dXov 6e 7tv&6(ievog rovg 
yteQL rov "Eqvxu roTtovg TtQOHarsiX^cpQaL, vvxrog sv ralg 
vav6l 7taQsx6(iL6s 6vva(iLV e7tL7te6cov 6s rolg cpQovQols 
xov Aiyi^dXXov axvQisvOs xov %coqlov, aal 3iSQLyev6(iE- 

24. Tfuv 8e Wessellngius , rtuv H: tcov S' oqimovgwv miiiua 
cogitate Rhod. 25. Ttivti] s H 27. hxavov ftxoct] qk' H 

34. 7isvTi]K0Vta] v H et mox tg' et ly 37. "AIvkov et 

39. Msai^vTjg H 40. zQtciyiovza f|] A? H 45. zQtsyiatSsiia] 

ty' H 50. BiaiotiQov] ^Laicati-Qov H 54. tKatdv Tiivtt] 

£s' H 55- «ST£ vel ovvi^r) bl Rhodoiu. , i\ H EXCERPTA HOESCHELIANA L: XXIV. 27 

vog ovg ^lv aninxEivBV , ovg 65 icpvya^Ev^osv zlq rov QS 
"Eqvhcc' y.u\ To n\v cpoovQLOV XQiqyllioi GxQaxiaTai l(pv- 
Xa^av. Iv ds xij ^qcoti] vav^aylci 'Pco^aioi, hzsGov roig- 
^vQiOL Kcd nEVTCi7iig%lKioi y xcav dh aalaxoxcav ova iXax- 

XOV XOVTCOV. 9 

ilg bs rbv Aoyycova KaTavr^g cpQOVQLOv vTtrJQye, ^^ 
xaXovusvov 'ItuIlov otieq 7io?.e^7jGag BaQxag 6 KaQy^)]- 
dovLog 
509 rd yaQ xcov (5TQaT)jycov ^ovXBv^aTa y.al GxQaTtjyri- 
Hccxtt diadidG^Bva xolg cpiloig xolg TioXs^ioig yvcoQi^a 75 
yivaxccL diu xav avToa6?.cov, v.al xolg OxQaricoTaig d£t— 
liav evTiy.TOVTcc TiQogdoaiav ^eycc?yOV y.Lvbvvov ivTi&rjGi. 

BciQxag 8s vvy.T6g zaTaTt^.svCag yal xrjv dvvaftLV 

ccJto^L^ccGccg., avTog TiooJTog 'qyriGcc^svog xrjg clva(iccGscog 80 
T?;s TiQog "EQvy.a ovGyjg Gxadicov XQLCCTiOVTa 7taQi?.aps 
xijv tcoIlv , y.al Tcccvxag clvtl?.s. ^sxor/iLGs ds xovg ?.0i~ 
Ttovg clg xa ^Qsnccva. 

sv Ttavxl yciQ zaiQco xal JtQdy^axi Gv^^aivSL ri]V 
ivxaiiav yivsG&at ixsyd?.av dyaQcov alxiav. 85 

AvxdxLog bs 6 vjtaTog vavGl ^ay.Qalg xQiay.oGiaLg 3 
;{«), 7i?.oioLg y.ccl noQiioig s-Jxay.oGioig, 6;iov %i?.ioig, slg 
^.iy.s?.iav sitXsvGs, yal slg ro EQVnivbjv iuTCOQLov y.a&o:iQ- 
^iG&)]. "Avvoiv bs y:a\ avzog sy. KaQ/)]b6vog vavGl biU- 90 
noGiaig Ttsvxijzovta uanQalg yal xoig q^oQxyjyolg slg xi]V 
vf]Gov x)]V ^lsQav 7]?.%sv. sixa bs s^ avT))g Ttoog tov 
"EQVAtt SQyoy.svog, ya\ rcov 'Poj^aioav vitavTr]GdvTcov, 
%aQ ducpotsQo^v TTO/lE^og sysvsTo {.isyag. Tcccxd bs xovxov 
xov Ttoksuov d7ts^ja?.ov KaQyr]b6vL0i vavg saaTov sitxa- 95 
y.aibsv,a, avTuvbQovg ^sv toutoji' sXxoGl, 'PaualoL bs 
6ybor']x.ovTa , xQLdy.ovxa usv slg T£/log, 7tsvT)']y.ovTa bs slg 
BTtiusQLGfxov , alyua?.coTovg bs, <ag 0i?.ivog dvsyQa-t^s, 
KaQyjqbovicov s^aKigyi^^iovg , cog bs stsqol, xsTQaxigyiXi— lOQ 
oug xsGGaodxovxa. al bs dlXai v)]sg 7tvsv^aTog szltivsv- 
CavTog ovQiov slg KaQyj]b6va scpvyov. 

ovbsv ydg ocpsXog dvbQsiagy otuv rov 6'Attcpovg §v- 66. TQigxi^-iot] '/, H 68. nsvzay.igxiltot] s^ H 

509. 74. cpiXoig Rhod. , •cpiXovGt H 76. hvzi-atovta Rhod. Iy- 
T/xTovrori H 80. T()taxoi/r«] i' H 86. Avzdviog Wessel. , Aiyd- 
rivog H rQiaKoGiaig] x H et raox t|)' 87. noQioLg H 

88. 'EQvy.ivcav Wesselingius, 'Eqikvvcov H 90. dtay.oaiaig nsv- 
rrjy.ovta] av H et mox 'ifQuv 9.5. fxarov entay.aiStnu'] qi'q' H 
96. iiaoGi] x' H oydoqyiovzu] n H et raox l' et v et ^? 

100. zizQaHigxiliovg ttGaaQdnovta] jSfi H 3. orav zov Exc. 

Vdt. p. 61. 'i., ot avxov H 28 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXIV. 

6 9'i6d^BVtoc TO Ga^ia rrjg ^a^eag ccTtodTSQfj^lv vjio zr^g 
&aXd667]g toig TCoks^toLg iyiUQiQritai,. 
I sIko(}L te60aQa izr) Ttois^ipavtsg ot 'PcofiaToi, Kag- 

[^rjdoviovg, AiXv^aiov he dBKaBvii ^qovov 7toXLOQ-/i'^6avtegf 
IscQog «AAifAovs 6L8Xv&rj0av. 

4. aTtoaTSQrjd^lv Exc. Vat. et Rhod., ccTtoarBQTjd^fVTog H 

5. iyxiiQii^rjTat, Exc. Vat. , iyj^iiQt^Ezai II ttAoai r.] x3' H 

7. AiXv^aiov] Adv^aiov H BIBJION KE\ 10 ^EjtUovQog 6 q)d6(30(pog sv tcdg IjtLyiyQaniLivaLg \ 
VTt ccvrov 'KVQicag bo^aig d7isq}i]vuto t6i/ ^ilv dlxaLov 
filov clraQaxov VTcaQyiiv , xov b\ adLXOv cikdGrr^g xaQa- 1-5' 
%rig ysfiSLv , (iQay^sl TCccvrsXcog loyop nolvv dkrj^rj vovv 
yiSQiXa^cov y.al ro Cvvolov dvvdfisvov rrjv 'ycaxlav rav 
dv&QcoTtcov dLOQ^ovGQ^aL. -yj yaQ ddLyJa iirirQozioXig ovdcc 
rcov xaxcov ov ^ovov roTg IdLCoraig dXKd y.al Gvlkri^driv 
i%vs6L nal dij^ocg xal ^aCL?^sv6L xdg y.sy'LGrag d:tsQyd^£- 20" 
rat OvyLrpoQag. - ' 

vnfiQiov yaQ ol ^srd KaQxy]8ovLCOV (jt QatsvcSdfit- 
vofc "I(i)]Qsg , KsXtoi, Balsaoslg, Ai^vsg , ^OLVLZsg, Al- 
yvGtlvoL Tial HL^skkrjVsg dov?.oL' o'l '/cal s6ra6ia6av. 
510 • rors Gvvidslv sGrLV sit avrrjg rijg Ttst odg T^XlxrjV 25 
VTtSQOxrjv sxsL 6rQC(rr]yL7irj 6vvs6Lg idicortx^g dzsLQlag aal 
rQL^r^g dXoyov y.al 6rQarLcorLy.rjg. 

ouro tcov yard rdg duaoriag ovrcav iisy(':Xi]V s'xsi 
SiacpOQclv 7] ^srQi6ri]g y.cd ^rjdlv vnsQ dvd^Qomov szl- 30 
rrjdsvsLv. 

^srd 6s ri]v sx Z^LXsXiag dTtavayaQri^LV ol hl6%o^ 
fpoQOL KaQyrjdoviav S7tavs6rr^6c^v avrolg dcd rocavrag 
alriag. vnto tcov TrtTtcov rcov &av6vrcov sv HrAS/.icc zai 
rcov 6(payivrcov dvdQcov rc^dg v7tsQ^a/.?Mv6ag [dTttjtovv.] 25 
ical sno?.sarj6av srr] rs66uQa ycd^ijvag rs66uQag. 6cpcc— 
i,ovraL ds vtio ^Afii?.y,u rov BdQna 6rQatrjyov , og y,ul sv 
^Ly.sXi(^ slg rovg ' Po^aiovg dv8QL"/.&g sy.Qutvvato. 

11. iv Exc. Vat. (v. Mai. ad p. fi2. 1. crt. Lips.), iitl II 
17. r^v •/.aHiav] y.aKtuv Exr. Vat. 1!). av^dri^dr^v] uvtois GvV.r)~ 

^drjv Exc. Vat. 22. Ai§v^g ^o/rtxfj] Ai^vcpoiviy.ig Wessclingius 

23. Aiyvnrivot Wesi^elingius, AiyvGzFivot H ol — iazaaiccaav 
Rliort., ol — svzaainv II 

510. 31. dnavaxcoQrjaiv] maliin iTtavaxcogrjaiv 35. anrjtovv 

addidit Wc»>el. riaaaQu — xiaaaQag] 6' bis II 5!H. ccputov- 

rca] ccpu^ovrai errore tvu. H 36. ixgazvvaTo] ioTQaxiVGaro 

Rhod. 1 

80 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXV. 

n 

/_ 'JfiiXxag 6s 6xQatriy{]6aq v.axa KaQxi]d6va tayv tijv 

TtccxQida ijvt^rj^B, aal slg xdg 'HQaxkelovg GxrjXag -akI slg 
xa rddsLQa aal sig tov 'Sly.savov xaxsTcXevGsv. sGti bs 
xa rddsLQa Ttohg ccTtoiKog ^oiviy.av' ocsitac nsv sig td 
s6yata xrjg oixovpisvr^g ocaxd avxov xov 'Slxsavov, oq^ov 
45 iyovGa. noXsiiiqGag bs "I^ijQag v.al TaQXTqdiovg ^sxcc 
'lcxoXaxiov cxQaxrjyov xav KsXxav %a\ xov ddsltpov av- 
tov Ttdvxag xaxsHOipsv, sv olg xal xovg dvo ddsXcpovg 
6vv dkkoig STCicpavsGxdxoig rjys^oGc y.al xQigyiliovg t,av- 
tag TtaQaka^cov sxa^sv sig tdg idiag GtQatidg. 'IvdoQtr/g 

50 t5£ ndliv d^QoiGag nsvxaxi-uvQiovg , nac tiqIv 7Co?.s^uov 
xQaTislg Tcal cpvycxtv sig Xocpov tivd, v.cci 7to7uoQxi]\fs\g 
VTt l^^iilxa xa\ 7>vxt6g ndhv cpvycov , to nXsiGxov av- 
Toi; xcctsx^Tti] , avx6g dh 'IvdoQxtjg 'Aa\ t,uyQiag sXi](p%r]. 

55 ov xvcpkcoGag 'AiuXxag xa\ x6 Gco^a aixi6d{isvog dvs6xav- 
QG)6s' Tovg 8h dlXovg alyjiaXaxovg, ovxag ^vQiav Ttlsi- 
oi^s , dni}.v6s. noXkdg 3s noksig xrj nsi%oi nQogrjyccysxo, 
nokkdg ds xa\ xaxano?.s^7]6ag. 'yi6dQ0v(iccg 8s 6 yaii— 
^Qog 'AiiiXxov , ns^(p&s}g naQa xov M]ds6xov sig KaQ- 

60 y^Tjdova sig no^.s^ov t<5v Nofiddcov xcov snccva6xdvxcov 
KaQ%r]8ovioig , xatsxoi.'Sv oxxaxigyjXiovg , t,coyQiag 8s 
sXa^s 8igyiXiovg , ot 8s ?,oino\ s8ovXc6%}]6av q^OQOvg xs- 
?LS6ovxsg. 6 8s 'A^uikxag nsQ\ xr]v 'IiSijQiciv n6?.Sig no?.?.dg 

65 vnoxd^ag sxxi6s nohv ^syi6xr]v, y.ccXs6ag avxrjv sot tf^g 
Tov tonov &E6scog "AxQav Asvxijv. \i^i?.xag ds 'EXixij . 
T-y noXsi naQaxa^rjiisvog xa\ noXiOQxcov , t6 nXsl6xov 
GxQdxsvfia xa\ xovg iXscpavxag sig naQaysi^a6iag sv ti,5ll 
vn 'avxov xxi69si6}] noXst Asvxy "Axqci dno6tsiXag, ^sxd 

70 tcov Xoincov naQs^ustvs- 6vvsx^orj%}]6ccvtog 8s tov 'O^icJ- 
6cbv ^a^iXsojg tolg noXiOQXOV^ivotg, 86Xcp cptXiav 6vvsni- 
^SfiSvog xa\ 6v^^ccyY]6ag sxQSipsv 'A^iXxav. tovtov 8a 
cpsvyovtog toTg vtolg xcc\ tolg cpiXotg tr^v 6cot}]Qiav xa- 

75 ts6xsva6s 8i dXXrjg 68ov IxxXivag' xaxccSiCoxo^svog ydg 
vn6 Toi5 ^a6iXscog, sig nota^iov [leyav 6vv toj tnncp s(i- 
fidg vno tov Qsv^atog 8iS(p\fdQr] vno tov 1'nnov. ot 8s 
nsQ\ t6v 'Avvi^ccv xa\ 'A6dQov^av tovg vlovg ^isCco&r]- 
6av sig trjv Aivxrjv "AxQav. 

80 AyciXxag y.\v ovv, xainsQ noXXoTg sxs6v nQoxsQOV 

zrjg r]^sxsQag rjhxiag tstsXsvxrjxcjg, sysxco nuQa ti]g i6xo- 
Qtag cignsQ snitdcpiov x6v X8iov snatvov. 

45. TccQTfGlovq H rav Rhod., -Aal zcov II 48. TQtgx''^''ovs'] 

y, II 57. nu^oX Rhod., tzslQ^oI H fil. oy.TKy.tgxi^^ovg] r] H et 
inox p 63. TsXiGovzBg Rhod. , Tilicavrcig 11 

511. 71. 7io7.ioQY.oviJ.tvoig ed. Wc^s., TtoliovQy.ovfisvoig H 
27. GvvBTTi&BiuiiVog] scribendum cvvti&B{itvos vel cvv&efiivos 
76. vno] immo /itra EXCERPTA IIOESCIIELIANA L. XXV. Sl 

'Jedgov^ag 8e 6 yafi^Qog ^J^iXxa (la^cov tov ieyjds- 
Ctov to diii7]Qi]!.ia , taxecog dva^8vt,ag TtQog ttjv AEVxrjV 85 
jixQav rilQiv , excov %r]Qia TtXeov tcov SKatov. ovrog ds 
<jt Qarr]y6g dvayoQsvd^slg vtto te tot; ?mov aal KaQxrjdo- 
vlcov 3tBvra-Aigi.ivQ[ovg e^TcsiQOvg 7t£^ovg 6vviXEt,E xal ItC' 
yiEig i^azLgxi^Xiovg , iXicpavrag 8e biay.oGiovg. TcoXEnrjCag 
ds TtQCorov tov 'Oql^jGcov ^aOtXia v.arECScfayE ndvrag 90 
Tovg alriovg trjg ^yifiilKa cpvyrjg. naQEka^E bE tdg tloXelq 
avrcov, ovCag dcodEx^cc, xal nuGag tdg nolEig 'I^r^Qiag. 
yrjliag ds yvvcdxa eCxe %vyarEQa (iaGilsoog 'l^ijQOv, VTto 
ndvrcov tcov 'I^rjQOov dvi^yoQEv^ri 6rQar)]ydg avroxQdrcoQ. 95 
o^EV EnrcGE 7taQa%aXa(j6iav noXiv, -ijV TtQogrjyoQEV^E Nkav 
KaQXTqbova, %a\ irEQccv tcoXlv vGrEQov, QiXcov tr]v 'A^iX- 
aa dvva^LV vTtEQ^rjvaL. xal E6rQdrEv6EV EE,axLguvQiovg, 
LTCTCElg oxraxigxLXiovg, iXicpavrag dLaxooiovg. VTto dh 100 
olxEtov ajiiliovXEvd^Elg E6cpdyi], 6rQarr]yrj6ag Errj evvecc, 

KEXtal 61 iiEtd FaXarcov y.ard 'Pco^aicov tcoXeijlov 
d%Qoi6avrEg 6vvr]t,av Xaov fLv:^iddag eXxo6i, xa\ TtQco— 
Tov ^EV 7t6XE[.iov Evixr]6av xaLOEvrEQOV 7CQogljcc?.6vrEg ivi- 5 
arj^av, dvEiXov da xa\ tov evcc 'Fco^aicov vnatov. 'Pco^alot 
ds xa\ avto\ E^ovrEg 7tEt,cov fivQLccdag i(idou)]XOvra, in- 
TCEcov 8e ETiraxLgfxvQiovg , tcov dvo noXi^cjv 7]rrr]^Evav 
'Pco[iaicov, tco tQirco TCoXipicp xarcc XQdrog bvixr]6av Poo- 
fialoL, xa\ dvEiXov [iVQLadccg ti66i(Qag, xa\ TOi)g V7to- 10 
XoiTtovg Et,coyQr]6av , cogrE xa\ tov ^iyi6rov avrcov ^a6t- 
^iSXia Eavrov %EQi6ca tov tQdxr]Xov , tov bl dEvtEQOV av- 
xov ^covra Ttotii^aL. ex ds tovtov tov dvdQccyaQ^^j^aTog 
dv^VTtarog yEvofiEvog Al(ii?uog xaridQaus tqv xcoQav tcov 
FaXardov xa\ KeXtcov, xa\ 7toX?.dg TtoXEig xcd cpQOVQia 15 
bIXe, xa\ coq^EXsiag TCoXX^g £7tXrJQco6E tr]v 'Pc6^r]v. 

'Hqoov 6e 6 (ia6iXEvg 2^vQax66r]g Elg tov KEXnxov 4 
ycqXE^cov 'Poofxaioig 6lrov dTtiGriiXE, {ioy]%av 'PoiaaioLg, 
ov xa\ tr]v xL^rjv E?.a^E jJLErd rr]v rov 7to?.i[LOV xccruXv6iV. 20 

MErd 6£ tr]V 6cpay)]V AodQovl^a tou KaQxr^doviov 5 
dvaQxiag ov6)]g, tov iiEi^ova viov A^i?.xa 'Avvi^av 6TQa- 

84. av.li^qrifia Rhod. , uKX^TQificc II 86. Ixarov] q' H 

87. mvTa-ALgfiVQiovg^ ifivQLOvg H et mox _g J)0. /trertffqpayf] 

imino yaTi-acpa^e , ^icut eH. Bipontina i)l. 'A(iil-A.a qjvy^g Rhod., 

'j/iixayijg H 92. dw'6fxa:] i§' H Tidaag Rhoil. , ■ndaav H 

97. vaTfQov'] vaTiQcov H k^ay.tgfi.] ^<;/i. H: ante id aycov 

TiB^ovg addit Rhnd. 9!). 6xTa7iigj^i?.iovg] rj H 1. ivvia'\ 

&' H 2. KiXTul] KtlToi cd. Rhod. 3. cvvrj^av] Gvvr;^av H 

ttwGt] H H G. f/JdojUTjy.oiT»] 6 H; tuni iv dvo Si ■nokifioii 

Khod. 7. 10. xiaaaQag] 6' H 

512. 12. avzov] vn kvzov Rhod. 11. Aifil/.ios ed. Wes3., 

Atiiij?.ios H S2 EXCERPTA HOESCIIELIANA L. XXV. 

TYiyov l%HQOT6vri6av. Zccaav^aLav 6s r^ TCoXig TCohog- 

25 TioviiEvt] VTto 'AvvL^a, Gvvayayovxic; xa ibqcc occd tov 

^(^Qvodv nal aQyvQov tov ev roig oly.oig y.al ta rcjjv yv- 

vaiicav xodfiLa nal avcotia %al dgyvQia, j^^covevdavrsg fjtit- 

^av %aXy.6v Tial ^oli^dov, occd cciqj^Otov 7C0L7]6avtBg x6v 

IQvCov Btrj?.dov, aal irjOCOLXcog ciycavLOdjiBvoi TtcivvBg 7ca~ 

30 XBKOTtriGav , TCoKXovg da %al avtol (povBvCavtsg. al da 

ywatxEg xa xBnva cpovBvGaGca Bavtag di' clyxovr^g dits- 

stVL^av. ovtcag cxy.BQdr] xrjv tcoXlv TiaQila^BV Avviljug. xov 

fig 'AvVL^av 'Pco^aLOt JtQog dixrjv altrjoavtBg Sl. cov jta-. 

Q7]v6^r]6B, nal ^rj Xa^ovtBg, tcoXb^ov x6v 'AvvL^jaixov 

35 icccXov^Bvov BGtrjpav. 

24. Tcoli-OQy.ovnivri ed. Wess. , itoXiovQv.oviiirri II 25. y.a\ toj'] 

, (y.UL) rov II 31. 8i (xyxovrig Hoejsclielius , did Xovqg II 

35. iGzriGav] iviarrjaav Weiselingius : !'ir:;Tt;\ AXJl^lW n I B A i O JSl K 'i'^'^'' 

Ovi;s TCOiTjrrjg' ovts Cvyygac^svg ovts aXXpg tsx^vitffg' ~; 
ovdng TcaQcryyiXiag ttvdg lpyy/,7}g Svvatcf.i ^jS.6i tolg clva- ^ 
yiVbJ(5y.ov6i y.caa Tzav cvagePxijCca' Qvm]j 8s cpvGsi, aav '"'3 
olcog iTtitmvy^iivrj y&vijtaL, ov dvvazov i.'cpLA.^6\fat T^g 
afia^Tttov TtdvTcov £vaQe6t7^^6£0}g. ovts yccQ ^eidiag, ^d- S 
Xi6ta iBd^avuci6(i£vog sjtl tjj tav IXEcpavxiVcov cxyaXiid- 45 
rcov icata6Kcvy,y o.l''t£ IJ6dtj,iel7]g 6 zata^i^ag dxQiiig l 
tOLg^.tJ&LvqL^^^SQyoig^idtijgJl^^vpjg Ttd&rj, ovts 'AstsXkijg q,,* 
ij ITao(^d6iog at totg sy.7t8iQL7iag ZEKQautvoig ^^Q0J^a6L •■; 
tmQoayayovtsg sig aKQOtatpv tt]V lcoyQacpLK}]v tsyvriv, ov- 50 
rag iTtstv/ov Iv to^ig SQyotg cogts y.atd Tcdv ausfiTttov • 
S7iL§£,iia6Qai to tjjg iausLQiag- ditotsJ.s^^a, tig yaQ Itzl- 
(pavboTcQhg tcov ^lv TtoLijtcov "OiiriQOv , t(5v Sis §i]t6Qcov 
^rj^ao6\f^£vevg, id5v ds £v'^£^ico'/i6TCov '^Qi^tSLdOv xal 2J6- 
Xcovog; (^X , o^tag talg tpvtcdv £vq)r]^iaig jcal dvi^dn£6c 55 
3tQ0£^?^^£V' 6 }is^cp6iA,£vpg. %al tdg dyvoiajg sXiyjicov 16- ^ ■' 
yog.av&QCOTtoi yaQ bviig xal talg tav syxsLQOv^hcDV 
513vu£QOxaLg iTtLtvyxdvovikg, ojicog dLU tijvdv&QCOTtLVfji/ 
d^d^ivsLCiv 6i£7LL7ttQv svTtolloLg. £6ti yciQ tiva tcoV dv~ 
%QcoTtc6v cpiXofpd^ova xcci (jiiKQp^ocpa , td 7taQa7i£[L7tovta 5^ 
^iv xd icaZcog ^yoytc^ rcov £7tit£X£Gv£vtciv, 7tQog7t?.£}i6- 
yisvu ^s toig s^ttdsxoidiiJdLg 0La6tQ0(p^v nva v.al TCi&a- 
V}}v ^En^^LV^ fc| cov (pL?.otLiiovvtaL dLU tfjg rav dXlav 
icai7]yoQidg'ir]v iSiav av%7i6Siv £^7t£LQiaV / dyvooivtsg -^^ 
OTt 7td6a dvvapLig ovz £■/, trjg dlXo7ta^£iag d6^£V£L, d?X 65 
SA rr\g idiag £^£cog &£COQ£ltca. ■&aviid6£LE ds dv Tig rijg 
roLavtrjg dfisktr^Qiag tr)v £Lg rd cpavXa cpL?.o7toviav , du 
7jg riV£g TtscQoovtca tcdg naid toov d?.Xcov ^?.a6cpr]niaig 
idicxv svdo^iav d^tocpsiysedfai. eIgI ydQ nvsg , ol^ac, 70 

45. Tij — y.CitaGKZv^ Rliod., r/}v — ■nc.tccGv.ivriV H §9. TTQoayayov- 
Tfs (sic pcr eiroreiii typothsitaie, sed feliceui, expressnm in cd. Wess.) 
Rhod., 3r§os«7orrt5 11 aY.Q^irazQV Rhod., dyiQOTaTOV zrjv edi 

Wess., axQoTurriV 11 5(i. iZi-yxcov Rhod., tXiy%ov H 

5i8. 5y. dvQ^QaTtivTyv ..ci. }S_^,, uvQ^QConivcov.ll 69. dno- 
cpfQsa&cci Hhod., kuicpiQ&a&ai H. 

11. - 3 34 EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXVL 

(pvdSLg GxaLOTrjri ^XuTirovGaL, xaO^anrf p sxxcctov6aL td xaXci 
rav ysvvrj^drav nd%vaL xat %t6vsg. xal yaQ 8id yt,\v rrjv 
dvravySLav rijg aard r^v y^tova ksvxorrjrog d^avQov^svr^ 
71 ot^tg rrig dxQi^ovg QsoQiag dTtoGrsQslraLf aal JiQoai- 

75 QsCsLg dvQQcSnav d^Lokoyov fisv sQyov ovrs ^ovXo^svat, 
dQav ovrs dvvdfxsvaL, rd_ ds vno rcov aAAcov TtsnoLrjiisva 
dLa6vQov6L, dio rovg sv (pQOvovvrag rolg {.lsv dLa stcl- 
^sXsLav ^arcoQ^cay.odLV dQsrrjv dnopLSQit,SLV tov snatvov^ 

80 ''^^'S ^^ Gnaviag naroQ&ovGc ^rj 6vKocpavrsLV dvd^Qoni- 
vrjg cpvGsag rrjv d^d^svsLav. nsQl ^lv ovv rav ^aCnai- 
VSLV snLrrjdsvovrav inavov 'fj^uv slQrja&a. 

2 KaxtdnsQ yaQ d%Xrirrig dya^og noXvv iqovov isl- 
g5 QaXsLnrrjGag snl rov dycovu xaravra s^nsLQiav ^isydXrjv 

Tioi dvvafiLV nsnoirjnsvog. 

3 Mtp^odprog ds 6 UsQivd^Log rc}g '^EXXrjvLxdg nQay^a- 
rsiag syQarpsv sv (ii^Xioig nsvrszaidsxa , ZlcoGiXog bh 6 

■' \^"IXwg rd nsQL 'Avvi^av syQatpsv sv ^i^XioLg snrd. 
! * Kard 8s 'Pa^aiovg t^ Xs.yscjv nsvraxigxiXtoi sl6tv. 

, "^ Qv6si fisv dv%QanoL ralg svrj^SQiatg nQogrQsyov^L, 

" r^ 8s rav nraL6dvrav rv%r] ^vvsntri&svrat. 
95 ''^^}^ V^Q "^viYiv svfisrd^oXov ov6av q)v6sL rafjb trjv 

Bvavriav sigd^stv ^sra^oXiqy. 

6 'Podov yaQ vno 6bl6^ov ^sydXov zaranra9'SL6r]g 'Is- 
Qav 6 2^VQaxov6Log s^axsv sig oixoSofxi^v tou rsixovg 

. aQyvQiov g rdXavra y.aX aQyvQiovg Xsfttjrag d^LoXoyovg 
±00 X^Q^S "cov vofii6^arog xal drsXsiav roig ^trrjyotg nXoioLg. 

7 'H vvv 8s xaXoviMsyr] ^tXtnnonoXLg xard r^v ®Et-' 
tttXiav ^&icoTLdsg &ri^aL sndXovvro. "\'- '■[ '\ ''.;', 

g TQVcprjg yaQ 6vvs%ovg xai p.dXaH^g svvrjg ittti fiv-^l^ 

5 Q(t}v navroiav xaX navroiag tQOcpr^g noXvrsXsLa rrjv fisv, 

dXxijV aal 6vvr'j&r] rcov 8stvav vnofiovr]v stsXv6Sy rd dh 

6afiaTa Kttl ^il^vxdg sig yvvaLxc68r] xal rQvq^SQav 8Ld%s6tv 

fisrs6rr]6sy. r] filv ydQ dv&Qanivr] (pv6ig t^v d^vv^d^rj 

10 Twv novav ci6xr]6LV xal SiaLrav svrsXrj Svgx^Qag nQogis- 70. cpvGfis RJiod., cpvaBcos H 77, roTg — KatcogQ^coyto- 

Civ Rhod., Tou? - ■nctTC3QQ^coY,6rcig H 83. %iiQaXfniTrjGttq Wesse- 

lingiiis cuni Sitidii, ^fsr^uailf/Trrjjcjcrs H 85. nsnoLTjfihvoq Wessel. 

ciunSuida, nsnoirj^&vcov H 89. nsvTSK.- inTu] it-^' U 90. nev- 
Taxis;K/iiOi] ,£ H 92. fisv post raig rectc ponunt Exr.. Vat. p. 66. 8. 

93. nTtttedvTcov Uhod., cp&aadvTcov H cum Exo. Vat. 
cvvintTiQ-ivtai Rhod. cum Exc. Vat., GvventTi9£c9tti H 94. zv- 

XTjv ti5(Ufra/3oAov] ipvxrjv ofitTtt^oXov H 98. ttQyvQiov g] ttQyv- 

Qiov s"' Rhod., ccQyvQiovg H dQyvQiovg] immo ccQyvQovg 

514. 5. TQoq)TJg Rhod. cam Exc. Vat. p. 568. 68., ZQVcp-^g H 
6. dlxtjv Exc. Vales., (laXuK^v H 8. (isv post Tiqv potius ponendam EXCERPTA HOESCHELIANA L. XXVL S5 

T«l, Tljv 8s Qtt6TC0V1]V Xftl TQVtp^V EtOLliag dttOJiSt. Av- 

vl^ag yuQ xaxovxtcc nolh] icai tccg jtoXsig trjg 'Pco(ii]g 
BQBttiag naQaXa^av vGtSQOv %a\ tijv KQotava sUa xal 
t6 'Ptiytov TtohoQxi^Cav. ano dvGfiav yccQ aQ^dfisvog 
tav 'HQaxXstatLKav 6tfjlav nd<5av tav 'Pafiaiav xaQav 15 
vTtsta^s nlr^v 'Paft?jg xal JSJsanoXsagy nols(irj0ag sag 
KQotavijg, 10. holficog Exr. Vat. p. 67. 8., ofioloag H 12. Bqs; 

Jjod. , pQtTzaviag If : scrihit aiitem Rhod. Jtai BQitriag et 
n zdjv ' IiQa-iiXii(OTiv.mv. ^ Pojfirjg fortasse ex v. 12. irrepsit 12. BQSrTLCcq 
Rliod. , pQtrraviag If : 8cril)it aiitem Rhod. Jtai BQirriag et mox 
jtofl tojv ' IiQa-iiXii(OTiv.mv. ^ Pojfirjg fortasse ex v. 12. irrepsit 
13. no?,ioQ7it)acov] fort. i^roAto^xT^CEv 15. tc5v] inuuo ttjv or ' i'.\ EXCERPTA PHOTII. si^ 

E K T T A A'. 1 "A^ci ds tovtoig TTQCctto^iivoig dg 'Paifxrjv TCaQ^yivovto 
XQBC^Evtal 'Podiav tag yeysvTj^ivag dia(ioXag xaz' av- 

5 tav ccTioXvGaGd^ai' IdoHovv yccQ iv tco Tcoog IIsQGicc %o- 
^.ificp taig BvvoLaig cc7to'AV/.lvKivai nQog tox' ^acjiXicc y.aX 
^Qodsdaxivca tijv TTQog 'Pcj^ccCovg cpi/Jccv. ^irjdlv 6b a.vv- 

\Q ovTfg cbv iTCQio^cVov Big cx&v^iccv IviTtiTiTov , nal f.lBtCC 
6axQvav eTtOiovvto tccg ivt£v^£ig. elgayccyovtog ds av~ 
roi^s sig trjv Gvy/.Xritov svog tg5v drjucwxav 'Avtaviov 
^Qcotog ^sv BTCOislto tov vjtsQ tfjg TtQsG^slag Xoyov Qi- 
XocpQav, ^ista ds tovxov 'AGtvu)]d}jg. tcoU.cc ds TtQog dsi]- 

j^5 GiV aai TtaQaitrjGiV Blnovtsg, v.ccl ro ts7.svzalov xata tijv 
naQOi^ilccv to nvnvsiov ccGavtsg, noXig sXa^ov dTtoxQi- 
6£i5y di g5v tou ^isv oXoGiSQOvg q)6^ov 7taQsXv^r]Gav, 
mQL 6s tcov ByxXj]^dtav TttXQag covsidlG&r^Gccv. 

zJiOTtSQ idsiv sGti TcaQcc 'Pco^aioig tovg Imcpavs- 

20 Gtdtovg avdQag vtcsq do^r^g cqa^.Xa^iivovg., 6i av ciTtavta 
6%s66v toc ^iycGzcc tco 6}][i(p xcczoQQ^ovvrai. ii' ^sv yaQ 
tolg dXXoig %oXitsvp.aGL ^t]?.otv7tovGiv dX7^r]Xovg, 'Pa- 
^aloi 6s STCccivovGiv. eg ov Gv^ifiulvsi ndXiGta tovg ^sv 
TCQaGGsiv tcc xdXXiGza tcov SQyav , d^iXXafiivovg avt,siv 

25 To aoivr'] Gv^cpiQov, tovg 6' dXXovg d6ixo6ot,ovvtag xai 
tdg dXXr]Xav B7ti^o7.dg Xv^acvoiiivovg ^XdjczsLV tr]v na- 
TQida. 

2 "OtL TIsQGia Tov ts^.svzaiov Maxs6oviag ^aGi7.saf 
30 3toX7.dxLg 'Pa^aioig 6id (pi7.iag iovta, TioXXdxLg 6s xa\5i6 

515. 1. — 519. 90. Photius Bibl. cod. CCXLIV. p. 381. a 41. 

— 383. b. 9. ed. Bekkeri 13. loyov ^il6q)Qcov ] Xoyov cpiloyov 

^ilccpQcov Aiiistelodameuse Photii nescio quod cxciuplar ab Wesse- 
lingio inspectum 25. koivtj B (i. e. Photii >IS. Parisinus rcgius), 
itoivov caeteri 26. dll/jXav H et corr. A (i. e. Photii MS. Ve- 

nctus Bessarioneas ) , cacteri d?.Xi^?.ovs ini^oXus A cacteri 

ini§ovXtts §XdmHv A et Amst., caeteri §?.diivti EXCERPTA PHOTII L. XXXI. 3t 

dtQatitt 6i3j6 dvtt^ioXoycp noXf^iYi6avta , thXog Alfilhoq 
%at anoXmri^aq eiks, xal ).a^%Qov v^Qian^ov ItcI t?; vUy 
xattjyays. TlsgCivg de zrjktxavtaLg 7tBQV7ts6o!)V 6v}icpo- 
galg oigts doxsCv o^oia nv^oig JvsvrjtOLg sivat ta nad^rj 
ra nsQL avtov, ovd' aTtokvQrjvat tov ^rjv rjd^sks. tiqIv 35 
yaQ 'ij xriv 6vy/.hjrov vtisq avtov t aXa^siv o %Qij 3ta- 
!&slv , tcov xatd Ttohv CxQatr^ycov fit svsi^ahv avtov sls 
zov sv "AX^aig xaQjiagov ^ista tcav tsxvcov. s6tL ds 6 
xaQxaQog OQvy^ia 'Aatdystov (ia&v , '«.o fisv ^sysd^og siov 40 
oX%ov ^dh6ta Ttcog svvsaicUvov , 6ic6tov ds nXrJQsg aal 
6vgo6a(as did to Tthj-^og tcov TtaQadsdo^svcov slg tovtov 
tov Tonov dvdgav tcoi' sTtl &avatti(oig syxXi^{ia6L v.ata-^ 
dtxai,0{isva}v, cov h> h-ASiVoig tolg xQovoig ol nhiovg sv- 
tav^a aa&eiQyvvvto ' sv ovto ydQ 6tcVcoTt(a OvyxsKhL- 45 
Giisvcov %oXksiV dvdQOJv dns&ijQL.ovvo td tcov dtv%av 
6c6nata, tcov ts XQog tQOcpr^v v.al trjv alXrjv 7td6av %Qsiav 
dvrjxovtcov Ttdvtcov iv tavta nscpvQasvow to6avtr]V TtQog- 
nintstv dvgcodiav 6vvs^atvsv agts f^irjdsva tcov ngogtov- 50 
Twv QCidlcog 6vva6&at zaQtSQi]6at. scp rj^SQag iiiv ovv 
sntd 6tstsh6sv svtccv^a iia:iov%ov^svog, agts xal naQa 
Tcov s6%dtcov -icaL raxtd 6itov^svcov snty.ovQiag dsy]^fjvaL' 
Cv^na^stg yaQ ovtoi ytvo^svoL dLa to ^sysd^og tcov dxXri- 
Q7]fidtav, cov }icT.sXd^(iavov , (fiXav&Qoonog tovtoov sxsl- 55 
vcp (xsrsdidoCav oczxQvovrsg. soQtnto 6' avtcp x.a\ ^icpog 
stQog dvaigs^LV v.ai yM?.cog nQog dy%6vriv, s^ovciag dtdo- 
fisvrjg cog (iovXoito %Qt]6a6^c'.t- dll' oiJdEf ovta yXvxVs 
Kpaivstra tolg .'^tvx')]x6<6tv cog t6 i^rjv, vainsQ avtcov d^ia 60 
^avdtov na6%6vTcov. xa\ .nsgag Iv ravtaig dv talg dvd- 
yxcag xats6tQSWs tov (iiov, sl ^ir] MaQxog Ataihog nQO-- 
v.a^rju.svGs ro.v ^ovhvtrjQiov, ttjQiov to' ts nsQt avtov: 
d^ico^a xal ro rr^g narQidog sntstxsg fnaQyvs6s ryj 6vy- 
yilrircp.e^ji^thdifjyv, •sl iir] tov dv^QtazLVOV cpo^ov svka- 65 
corr. A, nk^^Qris cacteri 45. aTSvcoTcai] 6T£vq) ronco Reiskius 

52. Taxrci] za-^UTa A, za iyyMzu B 54. yiv6{i£V0t — 

55. iiBTikdii^avcv andunt A Amst. axXriQr^fidzav] dHkTiQ(0{id- 

tcov A 55. (pdav&QOJTtcog] ovzot cpilavcov Amst. 56. t'^- 

^inzo AB, iQQinzovv caeteri 58. tus A, e>s av cacteri 

59. Y.ai7ftn a^vzoiv] Kal na^' avzcov A, zal TcaQcc rcov B 
^63. avTGv ] avTov Amst. : zo zrjs ^ovlrjq a^lcapLa Excerpta Valesii 
p. 582. 46. 65. avd^Qconivov} i^ dv^Qcmcav^ Excetptotvaa lihex 

Valesianuti • tp6§av] cp^ovQv lieiskiud- ■■' < j • ■ ,- 38 EXCERPTA PHOTII L. XXXI. 

^ovvtcti^ rtjv ys rovg v7t£Qr](p(xvcis tKlg liovdtaig XQGi' 
fiBVovg ^&tBQX0}iivr]v vb^b6lv aldBi6&aL. dtonBQ bIs btiiu- 
7i£6tBQav dor^Blg (pvXaxiqv, zal nBvalg iXniCL jtQogavBxcov, 
70 6(ioiav tolg nQorjtvxy]^Bvotg b0%b tov ^iov t^v xataotQO- 
(priv. diBtrj yaQ xqovov q)iXo^v%ri6ag , nal XQogxotl^ag 
tolg (pvXdttov6L ^aQ^uQOLS, oiaXvonBvog vn' bkblvcov 

VJIVOV tVXBlV Bt£?.BVtr]6BV. 

3 "Ort kByovGtv iwurovg ol trjg KaTcnadoxiag ^aOLXBigSi? 

75 bIs Kvqov dvacpBQBLV to yBvog tov iv TlBQGaLg^ dLa^B- 
§aLovvtaL ds nal tcov BTCta TlBQ6av tc5v tov ^dyov tita- 
vsXo{i£vciv svog vnaQxsLV dnoyovoL. xal xrp fisv dno 
KvQov GvyysvBLav ovta xataQLb^ovvtai. Ka^^v6ov tov 
KvQov natQog ddsXcprjv vndQ^aL yvri^iav "Ato66av taV' 

80 trjg ds xal '^aQvdxov xov Kannadoxiag ^a^LUog ysvk- 
ch^aL naida rdX?.ov. Jtal tovtov yEVB6d-aL 2J{iBQdLVy ov 
'AQtd^ivrjv y xov 8s ^Avutpdv, ov '/.al dLSVByxslv {isv dv- 
dQsia naX tokiir^, yBVB6&aL 8' sva tav sntd IlBQ6av. 

85 trjv fiBV ovv slg Kvqov 6vyyBVBLav ovtco yBvsaXoyov6i, 
xal tr]V slg 'Avacpdv , ov rpa6L 8l dvdQsiav 6vy%C3Qr]&rj- 
vaL tr]V Kannado/iiag dvva^tsiav agts fw^ tsksLV cpo- 
Qovg IlBQ6aLg. ov tsXBvzr]6avtog 6n(6vv{iog vtdg ccqxsl. 
fiEtd 8b tr]v tovtov tsksvzrjv dnoXsLcp^svTcov dvEiv vloLVf 

90 ziatdfiov Tcal 'AQLiivaiov , 8La8Bt,a6%^aL tr]v dQxrjv zlatd— 
fLr]V, dvSQU Zttl xaxd noXB^iov xal x«t' dXXa {iSQr] ti^is 
^adLksiag BnaLVov^isvov, og Tl£Q6aLg Slu {idxr]g bK%c6v xal 
KafinQag %atd ti^v {idxy]v dyc3VL6d{iBvog sv avtrj tsKBV- 
T«. 8Ls8B^ato 8b tY]V ^a^LXsiav 6 vlos 'AQLdfivr^g , ov yi- 

95 vovtttL nalSBS 'AQiaQaQrjs ical 'OXocpBQV7]S' ovtos 8s strj 
n£vtr]novta 8vvu6t£v6as xai {ir]8£V sQyov d^Lov livrjur^s 
nQu^ag tsXsvtu. xr]V 8b dQxr]v 8Ls8B^ato 6 nQE6^vtSQ0s 
rcov vicov 'AQLaQu^r^g, og cpLlo6tOQyr]6uL ^LacpsQOVtcos 
XsyEtuL tov ddskcpov, '/.al nQodysLV avtov sig tug kni- 
100 cpuvB6tdtag td^SLg' ov ttul nkQ^aig v.at Alyvnticov dno- 
6ta?.BVta 6vfi{iaxr]6aL (iBtu fiEydlcov ti^idjv BnuvEX&ELVy 
dg Slx^S ^ nEQ6cov ^a6ikEi)s vnsQ dv8QEiag £8i8ov, jcal 
Tov ^iov sv xjj nuzQidL XLnslv , viovg syxatuXLnovta 
6 'AQLaQd\^r]V '/,aX 'AQV6r]V. 6 8e d^sXcpog xaX t^g Kanna- 

68. HivuTg A Amst., naivcits caeteri 71. qivXdzzovat] (pvXda- 
eovGi B . 

517. 73. J.eyovGtv A, Xiyovalv (prjGcv caeterl 79. VTtuQ^gai 

A Arast., caeteri vjrap|at yccQ "Atooaav AB Amst. , caeteri 'Az- 

Toaav 81. nalSa rdlXov] naiSccyafiov Amst. ZytfpStv] 

SfitQSrjv B 84., Kvqov A. Amst. , caetqrl Kvqov iM>. avr 

dQa xai A, caetcri uvSqu i-u^j X. ftsya] ■aat fLiza. B / ll EXCERPTA PHOTII L. XXXI. 39 

Soxlag £;uc3v tj/v ccQx^Vy ov yuQ "^v avto yovn yv7]6ia, 
rov 7CQB0(ivtSQOV tcov Ttaidov rddE?.(pov AQiaQd%i}v vio- 
noultai. xatd ds rovtovg rovg ;updrovs 'Ake^avdQog 6 
Maxsdcov aataxoXs^sT. ^iv IldQGag, slra xal rslsvra, xal 
UsQdiicxag 6 rcov okov tors T^yovfisvog Ev^svtj nsfinsc 10 
KaTinadoxiag GtQarrjyov. xal xaranoksfirj^svtog 'jQiaQa- 
^ov nsGovrog rs iv ry Itdxrj, avr?} rs ij Kaxnadoxia 
xai rd nkrjOioxcoQa avtrjg stisGsv vno Maxsdovag. 'AQta- 
Qa^rig 6s 6 rov TTQo^s^aCLksvxorog viog dnshiiGag nard 15 
t6 TcaQov aTCoxciQSi fisr oXiyav nQog r^v 'AQ^sviav. ^st 
ov nolvv 6s XQovov rcov nsQi tdv Ev^svr) xal IlEQdix- 
SlSxav rsksvtr]6dvrcoVf 'Avnyovov 8s xai Z^sksvxov nsQiGnci- 
p,svcov, Xa^cov dvva^iv na^d tov ^aCuscog rav 'Aq^s- 
vicov 'AQbodtov rov (xsv rcov Maxsdovcov GrQarrjyov 'A^vv- 20 
rav dnsxrsivsv , s^s^als 6s xal Maxsdovag raxscog T^g 
XCOQag , xal rr)v olxsiav dQxrjv dvsxrri^aro. rovtco bs 
TQidjv naidcov ysvoy.svc}v naQsla^s rr/V ^aCiksiav 6 nQS- 
C^vrarog 'AQid^vrig' og iniyaniav nQog 'Avrioxov noirj- £5 
ednEvog rbv inovo^aG&svra %s6v, rrjv rovtov ^vyatsQa 
2JtQatovixr]v 6vvcpxL6E ra nQsG^vrsQa rav vtav 'AQia- 
Qd^rj. vnaQxcov ds q^iXotsxvog dLaq^SQovtag nEQiid^sro ra 
naidl diddrjna, xal GvvdQxsLV ndvrcov tcov tijg ^a6iXEiag 
nQOtSQr]^drcov sn 'L6r]g ^Etadida6L. tov ds natQog rsXsv- 30 
rr]6avrog 'AQLaQd^r]g ^a^LlsvEi xa9' suvtov , xal fisra?.- 
Xdo^cov rov fiiov xatiXins rr]V ^a^iXsiav 'AQLaQd^rj ra 
vicp , vr]nicp navtskcog ovtu tr]v iqXixiav. ovtog bs lyr^^s 
&vyarEQa rov fisydXov xXrj&svrog 'Avrtoxov , 6vo[iai,o^E- 
vr]V 'AvtioxiSa, navovQyov fidli6ta- ravtrjv 8s [i^ yivo- 35 
(tsvcov rixvcov vno^aXiod^ai 8vo nalSag dyvoovvrog rov 
dvdQog , 'AQLaQd%r]v xca 'OkocpiQvr]V. (isrd 8i rLva XQO- 
vov T^s (pv6E(og inLdE^a^iivr^g dvskni6rcog tsxslv avtr]V 
8i)0 (lEV %vyarEQag , viov 8'e hva tov ovoixaG&ivta Mi- 40 
Q^Qiddtr^v, i| ov tovg vno^okiuaiovg dva8i8a^a(iivr]V 
rdvSQi rov [isv nQs^^vrsQOv fistd 6v(i(iitQov x^f/ag sig 
'Pa^r]v dno6takrjvaL naQa6xevd6ui, %6v 8s vscotsQov sig. 

6. yovr}] yvvf; B Amst. 9. ilfeS/xxcg] IJeQSiKag B 12. tib- 

eovTog Tt] aal TtfGovrog B 18. niQianaiiivcov Amst. : nam 

nsQisTioiiSvoav ed. Rothom. ** 

518. 21. MaKsSovag AB Amft, cacterl Mci-/.h86va 23. tov- 
T(p] tovTuv B 29. Trjg ommt A ^acdsicis] §ci6dimg B 

32. naTkhTCE] KaTsXf ins A 35. 'AvnoxiSa ] 'AvTtoxvSu 

Arait. 36. yi.vo(isva>v A caeteri ytvto^iivtov 37. vjto^als- 

e&ai Stcpkanug, raeteri vno^dlXso&ai - 4l. ML^QiSdtriV A 

Am6t. , caeteri Mi&QiSdtris 40 EXCERPTA PIIOTII L. XXXI. 

45 trjv 'lavlav ya^iv rov fi'^ -dto!f.icpigl^rjtHv vjcbq tijg /3«ofi-^ 

leiag ta yvijGUo. rovrov ds avdQaQ^BVTU Tcal 'AQLdQaQjjv 

xpaGl nszovo^aG&Tivcci, Ttaidsiag 'ts 'ElhjVLnijg {.laraeyjBiVf. 

xal Viaxa ttjV aXh]V l7caLvei<j&aL a.QBri^v. xkL 6 asv ncc— 

'•" ti]Q g^LXondroQL ovri ra vico e6jt'svdBV aTtod.ovvat ti^v 

30 ToiJ g>i?.orBXv6v 6Tzov8f]V, aaUBTci tooovrov auTorg tcqob- 

§i] ta trjg TCQog d?.krjXovg £Vvoi.ag cogre 6 fiev nariqQ 

e^Ldra6&ai Tj}g oA?/g *^Q%^g ^]ycovLt,sro rco srca^t, 6 6h 

ddvvarov edsi-nvv dBi:a6Q-ai nvrov TtaQa yovscsv etl ^ojv- 

55 tcov trjv toLavT7]v yaQLta. ovtog toj^ TtaxBQa tov jcsitQco- 

(isvov %araXa^6vrog dLsdst^aro rr]v i3a6i?iBiav., rijv rs ak- 

Xr]V dyciyiqv rov ^iov di,ioXoyco.rdrr]v svdsLXvv^isvog %ai 

KpLlo6o(picz nQogavsycov 1 b^ ov ^cat tJ jtaQa roig"EXkr]6iv 

i dyvoovfisvi] :zdXaL Kanjta^ziKtors rolg jCBTCcudBviLBVOLg 

60 8^^LC3rii]Qiov VTcrJQysv. clvsvscodazo 6' ovrog %al tr]V TCQog 

'Paiiaiovg cpLkiav re nal Gvfifiayjav. 'AXXd rd ^sv tcbqI 

trig slg Kvqov dvacpoQag tcov ^i%Qi tov6s trJQ Kanjta'- 

, doniag ^adilsvcdvtcov iv toyxoig. 

"Ori TtSQL AsynLov AliLLXiby t6yTIsQ<isa itara7toXsfir](jav- 

Togti]gra(pfjg dLSQyv^svog, zdlXaaTtQdv avTr]V lgrd(.idXL6ra 

4 ycvs6d^ai Xsyqv sJtdyBL, TcovydQ^Vcoiiaicov otraig s^vysvsiaLg 

60 yMLTtQoyoycov do^rj 8lcc(pbqovxb^ ^sxd c)]v xsXsvxqv Bl8coXo-5i^ 
TtOLOvvxciL aaxd xs xr)v xov xdQa%xrJQog oyiOLOTr^xa y.a\ v.axd 
trjv oXr^v xov 6c6^aTog ■KSQLyQacpr^v , ^Liir^tdg B](^ovxsg sx 
Ttavtog tov ^iov naQatcxr]Qr]/.6xag ti]v ts noQsiav aal 

70 tdg zaxd ^.sQog Idioxrjxag ti]g s^cpd6Bcog. 7taQajtXr]6ico^ 
8s ical xav JCQoyovcov sna^rog JCQor^yBlxat xocavxr^v sycov 
6LC(6y.svr]V nal y.66yiOV , cogrs Tovg QscoiiBvovg Sid tj}s sic 
tovrcov iyicpd^BCog yLVCo^KSLV lcp odov skcc6xol xtarjg jCQor]- 

8Q y^t]6av sial ^'sxs6xov xcov sv rrj JtoXLrsia naXav. 

O^ -/: "Oti tovg^I^r^Qag xccl Av6LtavQvg 6vo[xd^si, cprjGltydQ 
tog Ms[i[iLog s^ajt.sXBzvg 6rQarr]y6g sig ri]V 'I^r]Qiav s^a- i 
3ts6raXro fisrd dvvdficcog^ cri 8b Av6Lravoi 6v0rQccfpBVXEs 
srpog avroVf xai Xa^ovrsg djtaQa^-xsvo.v sh xaxdjtXoy., 
lidxji ts sviy.r^6av xo:l t6 jtXsl^xov tov 6xQaxov SLsq^Q^SL- 

50. ra] T^S Amst. . ^Z.'^jycovrC^To] 'dycovl^ETO^Amst. . 53. #5£iV 
v.vv ] idsiy.vvs B ' 59. hii^L(orriQLOv IStcpL.anus , liUri t/i^ioj^^- 

Qov ()4. Tovro V.DU vvv yivszca /lal laroQovGi rccg tiqu^sls 

■^cov ^agiXscov ol v.ccTa ytvog rovroLq TTQosrjyiovTcg sig sxccivov av- 
TcSv mi ^£«"2?' (J^^o^'?) *<Sv pQBjWSnf. schol. Mar^iiii 

519. 68. nciQaVi] zovg iiaQuzS B 78. snaGvoi Aj hiaOTOs 

caeteri 81. Mf;a/[ifps] Msfitog Ainst, f^ansXsvivs] t^ ov jiiXEr 
xvg A 84. dTtaQdoiiVQv Rhoiomaxavkaift iti^^oiu^ufxivdiv-Ji, 

caeteri iiiJtaQdcKSvov ,&il1 .iwJjto , .;.a:A EXCERPTA PIIOTII L. XXXI. 41 

Qav. 7iBQt(io7]rov 6s yivoitkvi]? rr^g tav 'J^7'iqcov svrjiis. 85 
Qias, ot fiiv \4Q0va'Aoi , voni^avng tcoXv zosirtovg ei- 
vai rcov 'I(h]Qcov, aars^pQovr^Gav rav TtoXsi.iiav, y,aX tb 
nXi]^og ro nard rijv £xx?.r]6iav dia ravrr}v ^dhdta t^v 
(xlriav ulcro rov TtQog ' P(Oo.aiovg noKsyiov. 90 

86. 'AQova^aoXl 'AqovaoI Amst. 


I "»51 0'ir 

E K T O r A B\ "OtL ytoXkol fihv %a\ aXXoi i6t6Qi]6av ccjio 6xi](iatog 
yvvatxsiov xal ■yjroAjyt^^fWff slg dvdQog xal Gyriixa xaX qiv6LV 
ttva(pavrjvat, dtaQ ■aal ^iodcoQog iv tjj A|3' tcov lotoQicjv 
rotavta tcsqi tavttjg ti]g TtsQtTCStstag iGtoQsl, td ttsqI 
Aks^avSQOv tov KoiXrjg ZivQiag xal 'Avttoidag ^aOi- 
KsvCavta dLS^iav. g)T]6l ds 

j '^O ds 'JXs^avdQog djio ^sv r^g ft'^!'?? |[t£Ta Jtsvta- 

koGlcov fqv (pvyt]V inoLrjGato tijg 'AQa^iag sig tdg aakoy- 
fisvag 'A§ag TtQog zlLoxXsa tov dvvdOtrjVf TtQog ov r]V 

95 5^«'- ''^ov vlov 'Avtio^ov nQosnts^SL^svog ovxa vy']7tL0V. 
eita OL fi£f TtSQl tov 'Hhddrjv r]ysn6vsg, ot Gvv^Gav 
'Aks^dvdQcp , Xdd^QCjC dLS7tQS6^sv0avto TtSQL trjg idiag r]ys- 
fioviag, szayysXX6y.svoL dokocpovr]GsLv t6v_ 'Als^avdoov' 
6vy%coQr]6avtog bs tov ^r]^.i]tQiov tisqI cov ij^iovv., ov 
100 ^ovov TtQoSotaL tov ^aOLkscog dXXd aal cpovsig aysvi]9r]- 
Cav. ovx. dhov Ss TtaQsXQslv tr]v ysvo^sv}]v TCSQLnstSLav 
TtQO trjg 'AXs^dvSQov tslsvtrjg, SLd Se to staQaSo^ov LCjcog 
5 d7tL6tr]&7]6o^sv7]v. 'Aks^dvSQOV yaQ tov ^o:6LXscog ^Qa^v 
stQO tcov svs6tc6tav xq6vcov %Qi]6tr]QLa^o[isvov Tiatd tyv 
KLXLxiav., tv&a cpa6lv 'AnokXavog 2JaQ7t}]Soviov lsqov sl- 
vaty dvskslv avtcp Xsystat tov ^sov cpvXd^a6%at tov to- 
nov Tov svsyycovta tov SiiioQq)ov. xal t6ts ^sv alvtyfia- 

10 TcoSr] xov XQy6^t6v slvat S6'S,at , v6tsQOV ytsvtot ^std 
rrjv rsksvtriv tov ^a6LXscog S7CLyvco6d^^vat ro Xoytov Std 
TOiavTag ttvdg aitiag. trjg 'AQa^iag sv taig xa?^ovfisvaLS 
"A^aLS d)iiBt rts ^t^cpavtog ovo^a, ro Ss ysvos Maxe~ 92. — 522. 57. Photiua p. 37T. a 34. — 379. a 30. laroQBt 

— Koilrjg] nal tiov B et corrertiia A, qui omiserat ^aadivaavra] 
0a6iX£voccvTcov B ^V^K ^^] 9"?<'^ ^ 92. thvtccxogicov] nsv- 

Tcxoo/ots Arast. 94. ^v om. B 97. inayytXofiivoi Arost. 

3. TtQo] «^os B 5. tvs6TcoT(ov] fOTaTtov Anist. 

9. Tor a pr. mauu A , %iav B , ^iov Amet. , caeteri rov %iQV EXCERPTA PHOTII L. XXXII. 4S 

520daiv. ovtog iyxaQiov 'jQcc^lav yvvKLxa yij^ag eyBVVfj6EV 15 
vlov [ilv oficovvfiov aavza , 9vyateQa ds trjv TtQogayo- 
QBvd^slGav 'HQatba. xov [xhv ovv vlov tcqo rrjg uxfiijg 
iTCBlds tBkevtrjGavta, tr]V de QvyatsQa yaiiov exovOav 
cjQav TtQOLKiGag GvyxatcoKLGB tLvi ovo^ia ^a^iLccd]]. ovtog 
fiev ovv 6v(i^Lc66ag tij ya^irj&BiG]] %q6vov BVLavGiov ane- 20 
6r](ir](5B [lazQccv d7to8r][iiav. trjv 6' 'HQalda q)a6LV dQQca- 
Ctla TCBQLJieGBLV TtaQado^cj ocal nuvteXag anccjtovfiBvr]. 
fpk£y[iovi]v yaQ lCyvQav yBve6%aL TceQi to 7]tQ0v avtrjg, 
eTti tcXbov 6h oldr']6avtog tov tonov, ejtBita tcov nvQB- 
rcov [LeydXcov GvvemyLvoiiBvow , aatado^dsai rovg ia- 25 
tQOvg eXxoCLV yeyovBvac neQL tov tQd%r]Xov tijg [irjtQag. 
XQcofiBvcov 6e avtcov QeQaneiaLg aig vnekd^i^avov xata- 
6teXleLV tag cpKeyiiovdg, £(ido[iaiag d' ov6r]g , q^^lv eni- 
yBVBGdac ri]g BTacpavBiag^ y.al nQonBGBw en tcov T^g 
^HQaidog yvvaLxeicov aldolov dvdQBLOV Bypv dLdv^iovg 30 
nQogxBifievovg. trjv 6s Qij^LV tovtcov xal to nd%og yevs- 
6%ai [i7]tB latQov fxrjt^ dXXcov rav Bi,co^BV naQovtcov 
nKr]V (ir^tQog aal dvo %BQanaLvi6oiV. tots (lev ovv dya- 
VBig yBvofievag 8Ld to nuQdMoi^ov trjv ev8e%oiievr]V eni- 35 
[LeksLav noi}]6a6&ai tijg 'nQatdog, xal 'ii.ata6LConr]6ai to 
yeyovog. tr]v 8e dnoXv^eiCav tijg v66ov tr]v s^d^rjta cpo- 
QBLV yvvaL^ABLav, 'Aal trjv dXlr]V dycoyr]V olxovqov nal 
vnav8Qov 8iucpvXdtteLv. 'Aatu8ot,d'Qe6^aL 8b vno tcov 6vv- 
ei86tcov tr]V neQLnetSLuv BQ[ia(pQu6Ltov blvul, y,a\ v.utd 40 
rr]V yeyBvr]\ievr]V \iBt dv^Qog 6v(i^ico6iv, r^g xatd cpv6iv 
BninkoKrjg dvtinQuttov6r]c, 8o'/,blv avti]v talg dQoevLxaLg 
CvnneQLcpoQulg 7<uQ^co[.iLlii6&UL. XuvQ^uvov^r^g 6e tovg ex- 
tog trjg 6Lu%^B6ecog tuvtr^g enuveXxtelv tov ZlaiiLd^rjv, 'auI 
xa^dneQ i]V enL^uXXov xiqv yapLr]&eL6av enLt^rjtelv ov toX- 45 
Hc66r]g 6' ev.eivr^g eig oipLV e^^d^elv 6Ld t)]V al6xvvr]V , tov 
Z!a[iLd8r]v (pu6l ^uQ^cog IveyKelv. enixeLfisvov de Cvvexs- 
CtBQOv xal dnuLXovvtog ti]v 6v[x^lov , xal tov nutQog 
[li] ovyxcoQOvvtog [lev, alcyvvoiJievov 8e ti]v altiav el- ^g 
atBiVy eig [leya rjij^Bto rj 6Luq)0Qd. enevey/,BLV ts dta rovto 

620. 15. vlov fih> A, caeteri /ifv v'tuv 19. ZafiidSy Wes- 

eelingiii!!, qui de Aiiiist. „uhima syliaba compendio dcsignatur, vidc- 
turquc ZatiiaSij /ihssc ; Za/.iia A. caetcri iJafiLdSrjs 23. ijTQOv] 

(lgtqov AiJist. 24. xiov TTVQiTwv A, caeteri rcjj tivqbtco 

25. GvvtnLyivofi^vav A, cacteri avvfjttyi:vo(iivo)v 28. d' om. 

B 21). TiQonsoiiv U , caeteri TtQoiTtsailv 32. dXXaivA , cae- 

tei"! aXXov i^to^iv A Arast., caeteri 'i'g(o 33. fikv ovv B, 

caeteri itlv 31. ytvofiivag B, caeteri yivoiiivag 38. vnav- 

Sqov diacpvXdTTiiv] vx' uvSqu cpvXaTTitv A nazudeSo^cxGd^ai. 

B, KaTfdo^aaTO A correctuE>, <'-aetcri naTiSo^ccG&ut 47. q^ual] 

tfTjal B 41 EXCERPTA PnOTII L. XXXII. 

dLX7]V To5 naTQi tt-sqI rrjg Idlag 'yvvafKog, rjjg rvyrjg wi,'- 'uc^ 
svBQ Iv 6Qu^a6i t6 TtaQCidoSov riig TiSQLTtSTaiag ccyovGijs ' 
ug eyy.hjiia. GvvtdQZvodvrav Sg rav y.Qircjv xal ^.oyau 

55 Q7]&£vtc>yv GviiTta.QUvav (ilv rij kqIgzi t6 (xa(pic^7jrovixE~ 
vov 6toy.a, biaTtoQslv b\ rovg 8L"/.a6Tag noTBQOv TtQogrj- 
HEL Tov ccvdQa Tj}g yvvaLV.og ij tox' TtarsQa rijg &vyaTQ6s 
y,vQLH'£LV. ^jtizQag rcSv HQiTav olofievcov dslv axoXovd^elv 

60 zdvdQl rr/v yauij^uGav , rip> d}J]\fuav dLa6a(pfj6aL to 
rfjq (pv6£cjg ciQQci^, xal &vfio} rgroAuj;x6r(. ri]v aa&VTto- 
y.QiVcii£V}]v ecj&iJTa XvGaGav 6£iS.aL ndOL, Qri^^al rs cpco-' 
vfjV (j£LVGTta\fovGav , £l TLV£g dvayxdt,ov6L Cvvoiv.ilv dv-i 
dQ-l rov avdQU. Tcdvrcav te xarccTtkccyivrov xal cptov^ 

65 ^aviiat.ovGi] rb TiccQdSotov c7tLG}]aaiV0^£VCx)v , rf]V fii^ 
'HQCci6a cpaGlv d7toKa?.v(p&£LGr]g rf]g alGyvv^ig fi.£Tcci.i.(pLd- 
6aG%aL rov yvvaiy.£iOV 'A(')Guov slg viccviG/.ov) 6tavf(Jii',621 
rovg ..b£ larQovg, h7tL8uy^%ivr(ov avTolg rcov cpavkvTcoi', 
yvcovat on y.aT£K£XQV7tT0 (pv6Lg c'cQQ£vog iv coosioei r6~. 

70 Tico cpv6£Cog &}]A£iag, xccl diQtxarog Tt^QiELlrjcpoTog^ TtaQCi 
rb Gvvrjd^^g rf]v cpvGiv 6vvTQrj6Lg lyeyhn^ro , dc (ov it,co- 
devovTo rd TtsgLTrcouaTa' dLOTt^Q rov 7CQOQB6vQLyyconivov 
roTiOv ely.coGavTag belv yuTOvXcjGai, rf]i> dh dvdgog (pv^ 
Civ suKOG^ov TtOLr^GavTac Gvv £v8syou£V}] 86'ica xsyorl" 

75 IS&aL &£Qa7t£ic:. rf]v 6' 'liQatda fiBXGV0(i.a6^Bt6av ^iocpav- 
<p^ov ^igrovg L7i7Ciig aarcc/.^y&fjvccL , %aX 6vv rcp ^a6LA.sZ 

> '- giccQaTah.cqi£VOV £lg rdg ".rl^ag GvvavayaQrjGai. dio xal rov 
TtQOTBQOv dyvoov^isvov yQ}]6abv tote yvaG^fjvai , cpavsv-* - 

80 rog roaj^ccGLlicog sv ralg^^j^aig y.a%'' ov roTtov b 8i^0Q-^ 
(pQ.g tyey£V}]TO. xov 8e I^cqud^riv XeyovGiv, iQcon xal rr} 
nQoyeyevi^uevij 6vvr]&£icf. beSovXcofievov , ai6yvv}] rs rou 
^aQa cpvGiV yd^ov 6vv£y^6^i£vov , rfjg (.lev ovGiag rbv 
ZtiGcpavTov dvao£i'£aL 8ia&7']y.r] %h]Qov6(iov, CfiDro?-' 8s 

85 T01.J t;j;v (ieTC4Grf]6ai, togre rf^v {.i.lv yvvalKa y£y£V7](ie2'iji( 
dvSQog dvaXa^eiv 8btav %cci rvAiiav., toV 6' dv8Qa yv^. 

,n vmxeiag i/'y;»;^g dG&£Vii6T£QOTry£vi6Qac. : -. ' . '•':"i ,',;,!( 

.'^,JIaQa7t}.ii6i.a^£..ravt,i^ xfj 8ta&e6E[, GvvstsXedQ^r} JCEr. 

Qi7tiT£La TQLdxovra etsGlv vGteqov ev rfJ7t6/.ei rcov'E7fL8av- 

90 Q.i^f^- W ydQ zhg 'E7tL8ccpQ.icc^„ ^aoQ-q [isv slvaL SoxovGa^ yo- 

■'S\->V. . . 

52. SQuiiuai] SQaiieitifBu .i. sS3. £/•; om. Amst. :..; 

521. 68. ■Aazsy.i-KQimto] y.cizc(r.tY.QVnto B 69. cooBiSsl Bdff 

kerus , oBidsl Ainst. , 6,uo£n5ft A., caeteri -^rtdsl '»1. iysytvrjf^] 

Tii ysy.svjiro B . 7i. .co.^at y.cXQrjo&ca A, caeterl xQfi^^'^'- ^o|«* 
• .' .758. fito] Sf' i'V Auist. feO. "iyiyivr,To], iysyiwrjxo B '. 

^%. SsSov^ioiiivosi] i^,sikivj,io^iv7]v Arast, , . .bU. doiciv xai zol^ccv] 
ToX^iav y.ai boiav B c.El le EXCERPTA PIIOTII L XXXII. ia 

vicov dl6gq)ccvj], KaKXco 6' ovoua. Kxkij zov iTutr^g (pvdeag 
KJiodcdsiyjjivov vcilg yvvaL^i TtoQOV cctQrirov Elye, Tcaga d$ 
rov 'Kcclov}.iC:Vov \zrivcc\ Cvgr/yco&iivrog Ia yevtrPjg xag 95 
TteQirrcoGeLg tcjv vyq^v it,i-/.Qivev. dg dt r)]v cr/,a)]v ttjg- 
'yiXix.iag TZciQayevoiiev}] Cvvcpy.iG^yj Tti'l tav Tiolircov. dte- 
rij aev ovv xq(')Vov 5vvei^ico6s rcKvdQi, r)]v (^iev yvvac-, 
aelav i7a7tloy.yv ovx t:zidexo{i&vrj., %riv ds nccQcc cpvcnif^ 
oiiiUav vTCoviiveii' avayy.cct,oiievr}. ^ceru 6e ravra cpltyy^o-, 100 
vrjg avrij (jvalicc6i]g TieQl rov %revcc y.al deivav cuyijdo- 
vcov eTCiyevoidvGJv 6vvex?Jjvr] 7rJ.tjQog iccvQCDV. xal ra)> 
fcev aklcov ovde\g v:ti6%vciro ^eQccTTeveiv , cpccQj.ia>i07ico- 
ATjg de Ttg iziccyyeD^oi.ievog vyiccCetv eteae rov enrjQ^evQV- 
ronov , eh, ovtcsq e'Se7te6ev dvSQog ccldoLcc, dldvpioi vml $■• 
Tiavldg ccrQrjrog. Ttdvtcov be ro 7taQdSot,ov y.ara7ilaykv,-. 
xcav 6 cpaQ^axo7tc6Xi]g i(ioyQeL Totg ?,et7to{ievoLg [leQsGc 
xrjg 7Ct]Qco6ecog. to [lev ovv Ttocotov to aldolov cckqov 
ETCiteacov GvverQtjdev dg rov ovQrjtfiQa^y/iica '^ia^tXg dg- 
yvQovv xccvUgkov tavr-Q td 7teQirrwaata tcov vyQav ip 
i^exofxi^e, tov -dh GeOvoiyycouevov toTtov D.HcScag . Ivi- 
(pvGe. xal toi;to^' tov t^ojto?^ vyi07toii]6ag diTtkQvv.drcftl^ 
tec.rov ^lG&ov ecp)] ydg avrov 7taQeikr](pevaL yvvalxec-. 
vo6ov6av , TUi^e^SrcizLvaL be veavi6>:ov vyLccivovta, •?} '^g. 15 
KaXlco tdg ^lv tx tcov L6rc3v y.sQnidccg Tial trn' ^^lXrjy, < .-'. 
rav yvvcuy.cov . .takadiQVQyiav ,d7ii^eto, [lEtala^ovGci ^h. 
>^2uvdQ6g 86&i]rcc. aal ti]v dU.t]v bkd^eGiv ^et03voud6&ij. 
Kdkkciov , tvog Oroiyeiov eTtl t(5 tiX&i tov v TtQogsie&eV::^ 
tog.: Xiyetoii 6' vjto nvcov oti TtQo tov ^itala{ielv ti]V 20 
eig avdQCi {ioQcpi]v ieQeia tijg Mi]^)]tQGg eyeyivqro , icat 
vd^zolg.ttQQt^Lv^oQuta, lBov0f^.''^iOiV'b,6xev dGe^eiag. 

r>. JO^Oi&jg d ev tij NeajtokcL y.al zcct^ d?.Xovg toTtoys 
zXeiovag t6zoQOv.vtau yeyov.lv.aL tOLccvtcci , Tt.eQiTtiiz.^iaiy. o^ 
QVxaQQevog Ttal %t]Xeifig cpvGeoig \eig dlfioQcpov tvjtov 
8r]ai0VQy)]%ei6r]g , dbvvarov yaQ' tovtd , cIaXcc ri^g q)v- 
Gecog did tav tov 6co^atog ^sqoov iljevdoyQa(povG)]g st^ 
'iKTtX^qt^LV y.ccl dTidtr]v tcJi' dv^QcoTtcov. dtoTteQ yal 7]ueig 
tdg' neQiTCEteiag tccvtag dvayQacpijg ij^icoGa^itv , ov ipv- 30 91. KalXco] KaXa) B: conf. schol. Lucinni in Baclimanni Anec(l. 
vol. II. p. 34i. J)3. nagd AB, caetcri jrcp' cevTdv TtccXov- 

ftivov yiTivci avQiyya&iVTOs touov Stei>lianus, xalovusvov cvQiyyoj- 
^ivTog A , vinlovfisvov CvQLyya>^ivTa B , caeteri naXoviiivov t6- 
nov cvQiyyco&svTog 12. iviq)vc£] avvicpvas Kelbkius 

522. 24. nkiiovai] Ttlsiovi^ B 26. xvnov B, caeteri vonov 

29. SioniQ y.ai B, caeteri Siontq ^ .^ 46 EXCERPTA PHOTII L. XXXII. 

Xttycoyiag kXX* acpsXdag avsica x&v dvayLVcsdnovTcav. noX- 
Xol yaQ xEQara Ta rotavTa vo^it^ovtsg uvai dstGLdaifio- 
vovGlv, ovk IdicjTac ^ovov aXXa v,ai i^vyj Tcal noXug. 
xar' aQiag yovv tov MaQ^txov noXs^ov TtXrjGiov trjg 

35 'Pd^rig oliiovvta cpaOLV 'ItaXLXoi', ysya^rjxota TtaQanXi]- 
Clov tolg HQrjfisvoLg dvdQoyvvov, JCQogayyEiXaL trj 6vy- 
xXritia, trjv dh dsLGLdaLfiovT^GaCav xal tolg aTto Tvqqt]-' 
viag leQOGxoTtoLg TtSLC^alGav ^avta TtQogtd^at xavGai. 

40 Tovtov iiiv ovv o^uoiag asxoivcovrjzota q)v6scog, dXX' ov 
^Qog dXrj&SLav rsQccg ysysvrj^svov, cpaolv dyvoia tijg v6- 
6ov TtaQa to ^KQog^aov dnoXcoXsvat. fist oXiyov ds x«l 
TtaQ' 'A9rjvaioLg tov tOLovtov ysvo^svov dLa tyjv dyvoiav 

45 tov Ttd&ovg ^(3vtd cpaCL KataaarjvaL. xal yaQ tdg Xsyo— 
fisvag vaivag tivsg ^vd^oXoyovSiv aQQSvag d^a y,a\ Q^rj- 
Xsiag V7idQ%SLV, %aL naQ' svtavtov dXXiqXag oisvslv, trjg 
dXi]%siag ov% ovtcog s%ov6rig. szatSQOv yuQ tov ysvovg 
dnX^^v t%ovtog %a\ dvsnifiLxtov t-^v cpvGLV , TtQogcoQLGtat 

50 To il^svdoyQaqjovv v,a\ TcaQaxQovofisvov tovg sixij Q^sa- 
Qovvtag- ty (jsv yaQ &7]Xsla nQogy.sitai xl icatd tr]V cpv- 
6lv naQSiiq^SQsg aQQSVt fiOQicp, tcp ds aQosvL xatd ro 
IvavtLOV sfiipaCig QrjXsiag cpvoscog. 6 6' «UTOg Xoyog 7101 
InL ndvtcov tcov ^acov, ysvofisvav [isv nQog dXijQ^SLav 

65 noXXcov aal navtodancov tsQdtcov, iir] tQscpofisvcov 8& 
ocaL slg tsXsiav av^r]6LV sX&slv ov bvvafisvcov. ravta 
(isv sIq^^cQcj nQog dtoQd^aGLV dsL6idaifioviag. 'O fisv ovv 
jdiodcoQog nQog to5 tsXsl tov A/3' Xoyov tijg L^zoQLxijg av- 
Tov nQayfiatsiag toOavtcc dLS^SLCc ica\ dXXoi Sh scXsl6tol 
toLavtag nsQLnstsiag L6toQrjna6LV- 
2 "Oti to tSLXog rav KaQxr]8oviav t^g noXscag cpf]6LV 

60 v^l^og fisv SLvac myiav ts66aQdxovta, nXdtog ds £i>co6i- 
dvo ' ofiag xaL tOLovtav ovtav ai 'Pa^iaiav fir]xava\ nai 
td natd noXsfiov dvdQayad^rjfiata XQsittovg a(pQr]6av 
T^S txsivav d6cpaXsiagy xai adXa r] noXLg Ka\ xanj- 

:QLJtcS&1]. 

89. ofioiKs] ofiotog Amgt. 43. rov oniisit Amst. : 

roiovTOV Tt TtQdS icpdvrj xav Toig nad- ' Tjfiag jj^iovotg , 6 
Kui TtQog aficpco toc yhrj iyvcoGd^r] fis&aofio'c6fisvov , nuaxov rs 
xal tcqccttov tu (pvGLiia. itXiov 8', cog eXeys , KaTSKQCcTSt tovtov 
o Tow Tiotslv SQCog, si 8s Jiov lial snaaxsv , ov xara ro SKOvatov 
dXX' dvayTia^ofttvov scliol. Margunii 44. cpaat A , caeteri cprjat 

Kul yccQ A , caeteri xai yuQ nal 50. fisv yaQ B , cae- 

teri fisv 52. sficpaatg A correctus, B, caeteri ificpaasig 

53. ysvofisvcov ] aut ysvvcofisvcov aut cum Bekkcro ytvofisvcov 8cri- 
bendura 58. — 524. 24. Photius p. 383 b 11. — 384 a 30- 

60. v.al] v,aLT0t A 63. vtaTrjQincoQ'!]] nursQtndiQ^rj fi } %u- 

TeQsmco&rj caeteri; kccttjqsizko&t] Beiskius EXCERPTA PHOTII L. XXXII. 41 

523 "Oxrt Ma6ccvciC6r]g 6 Ai^vcov ^E(ic(6ilEvxc3g kccI tjjv * 
TtQog 'Pc3(icciovg (ptiiav tBZ)]Qr]y.d)g tvsvrjxovTa ^ev I^lo "^ 
szf] iv dvvdfiEi, Tcccldag dtKa tv rco a7calkaTTE6%tai xa~ 
rahnav, ovg nal 'Pa^aCoig (JtirQonsvtG^at naQEicats- 
Q^Eto. rjv ds xal xatd t))v rov oioaarog svtoviav diacps- 
Qcov Kai xaQtSQia xal jiovoig 6vv}]&)]g sx Tiaidog' og ys 70 
6tdg sv tolg 'i%vsGiV 6lr]V tr]v r^^sQav dyUvr^tog s^svs, 
xa^stpfisvog ds ovx r^ysiQSto, (isxQV vuxTog svr]yiSQSvGiV 
xalg tdjv Tcovav ^Eksiaig, stci 6e tov Xtctiov sm^aivav 
(Svvsxag tj^SQav xal vvxta xal taig iTCTtaGiaig iQafisvog 75 
ovx s^slvETO. 6r]UElov 6s trjg TtSQi avtov svs^iag ts xal 
dvvdfiEcog fisyiCtov svsvTqxovta yaQ Gisbov f%av strj 
vibv SLXE rstQasrrj diaqrsQovta tfj tov Gco^arog QCOfi'^. 
£V ds tcdg tav dyQCOv hti^sksiaig roGovrov 8ir]vsyxsv 
ag sxdjGrcp rcov vlcov dnoXinsiv dyQov (ivQLonksxtQoVy 80 
ocsxo6nr](isvov naGaig ralg xara^xEvalg. s^a6ilsv6s 8' 
smcpavcog str] s^)]Xovra, 

"OtL NiX0(i7]dT]g JlQ0v6iav rbv iavrov narsQa xa- 4 
tanoXE(n^6ag f xal xaracpvyovxa sig rb rov ^Log lsqov 85 
dvsXciiv, naQsla^s rrjv ^aGLlsiav ri]g Bidvviag, d^s^s- 
Crdra cpbvco xrr^6d(iSvog rr]v d.Qxrjv. 

" On Av6iravoi, cpr^^i, rb (xsv nQcorov ovx sxovtsg 5 
d^LOXQ^cav rjysuova svd?.(oroi xa%i6tavro 'Pcofiaictg noXs- 90 
(lovvrsg., v6rEQ0v _8e "TQidr&ov xvQ)]6avrsg (isydXa 'Pa- 
(laiovg 's^Xaipav. ?}v psv ovv ovrog rav naQa rbv 'Slxsci' 
vov oixovvrcov Av6itav(ov, noifiaivav 8' kx naiSog OQsia'. 
(iia xaTs6Tr] ^vvr^Q^r^g, 6vvEQybv sxav xai trjv tov 6c6- 
(latog cpv6LV' xal yaQ Qcoijir] xal tdxsi xa\ trj tcov Xot- 95 
Tccov (iSQCov svxLvr]6ia noXv 8ir]vsyxs tcov 'IjirJQcov. Gvvs- 
%i6ag 8s avtbv tQOCprj (ilv bXiyr] yv(iva6ioig 8s noXXols 
XQ)]6&ai, xal vnvcp (isxQi (lovov tov dvayxaiov, xa^o- 
iov 8s 6i8r]QO(poQ(ov 6vvsxag xai Q^rjQioig xai Xr]6taig 
slg dyavag xa^&i^tdijisvog. nsQi^br]tog sysvsto naQcc tolg 100 
7tXi]&s6i, xai ^ysficov avzoig f]QE^r], xal taxv 6v6tr]{iu 
nsQi savrbv XyGtcov rj^Qoi^s. xal nQoxonxav iv toig 

523. 64. Maaavdaarjg] MavccGCT]g Amst. , MavaaTJg A, Ma- 
vaGGTjs B 65. sviv^KOvra A , caeteri ivvsvt^KOvra fi8. na- 

Qt-AaTi&izo A, caetfri naQanazi^szo 73. rdv innov ini^aivcov 

B , A corr. , caeteri zav i'nna}v inifiivcov 75. i^eXvsro ] i^s- 

XilvTo A 81. i^aoiXivOE ] i^aGiXsvaav Amst. 89, evd~ 

Xcozot A, svalcazov caeteri 93. 8' addidit Reiskiiis 

KttziazT] om. B 94. tx^^ ^™- Amst. et a pr. manu A 

96. avv{9iGag margo cd. Hoesch. , Gvvn^iaag B , Gvvri^rig A, 
Gvvfi^ics caeteri Sf avzov] avzov A, dl iavzov B 

98. vnvci)\ vnvov A 100. iyivszo addunt A Amst. 48 EXCERPTA PHOTII L. XXXII. 

' no^^lioig ov fiovov l&av^ciGtaQ'')] di dhnT^v, dkla xcd 

'6 eTQarrjyBiv ido^s dtacpEQovrcas- '^v.Sa %ed diaaiog Iv raig 

6t,avo}iaig tav kacpvQav aab v.ax' a^iav xovg dv8Qaya-526 

^yJGavtag b^jqb rolg dcoQOLg. stQOicov dh ovkbti, X7]6t})v 

cilkd dvvddrrjv avrov dvadsi^ag s^oXiurjGE 'Pa^aioig, 

aal ctolXaig tZQdx7]6£ (iccxaig, cog aal OxQar^ybv '^PcofiaiCJV 

10 Ovixilhov avxc^ y.axanole^ii6av 6xQaxc3 y,a\ al%^dkaxov 

Xa^tiV y,ab ^Lcpec dvBXilv , aal TCoXld srsQa £m](jb£Qrj6at. 

xccxd noXtiiov , tcog ^d^iog 6XQax7]y6g xov ^Qog avxov 

. ' uioki(jLOV %EX£iQOx6v)]xo. iy^Eixfsv 6' lii.arxov6&ai ■t']Qt,axO' 

15 £jr' ovK oXiyov. tlra .dvaka^div ical itar£v8oia(t,rj6ag ^a- 

^lov, dg ^vv&jaag kutov i^&alv dvcc^iovg 'PaiiaicoV 

yvdy/a^BV. aA/l' o.ys KcciTtiwv dXQariqyslv ica&' 'TQiur- 

^qv aiQEvslg xdg xs 6vvd^^xxxs.7]iivQca6£, nal sioXkdnig- 

[,/y?Qiarrfov y.£laxx^6(ig, -.ilra \£lg E6xcir.ov r]rrr]g 6vv£ld- 

20 <^«Si .^gtdi ,y.ai ^tQog 6%ov8ccg oquv, did ro5v olnelav 

£8oXocp6vrj6£. xal rov 8LadEt,ciiiEvov avrov xr]V 6xQaxr]- 

yiav Tcc6xu(iov %cci rovg (isr' ^iiUTOj; iiarcc7t?.}]^d(i£vog, 

%u\ 67iov8ccg o'idg e^ovXexo %E6b^a,i, 7taQa6y,£vu6datvoSf, 

idcoxE xcoQuv aui 7t6?uv slg iiaroiicr]6LV. 524. 6. Tiumv post d^lav inseiit Wesselingius ex p. ^92. 53. 

C '^^iiJQS Totq^ p^acQ£Toig Ainst."cuin; p: 59.2. . 53. 10/ Ovc 

1,'» rijkliov \, 'lovzt?J.iov Amgt., caet«ri OvixUioy 17. Kantipiv.^xo- 
doifnanniis, SztTticov Anist. , nietfri Zy.rjmav TiuQ"' 'T.Qiccz&av. 

A; "/ar ^TQtdzQ-ov An\&t. et 'TqUcz&ov nVi vett. editionesOj/^iar^oy,' 
ckcteii ■Kccz''^ OvQicizS-QV 18. ndXkdxi^sy noXla Aiti^t. '^'"''^\ 

2i. ■xaiaiy.rj<itv] •Aazcly.iatv B - ■ • ■ « s> •■* - .«t 'Mokmi vt«vi> 

-uiw. •v£0\ ^-'i\p: i>^*- ' ;;;-'J,) r;;;itiji u6 ^ijrOJT»» (.V-.ti^ 

.'^1(1' •^W" •'':' ■.•>.03c «i?>v 
^5041>»V„ . . , . -•. > 'ti Ji \4cp'^t' 
ojwx^^Tt» 'lo t '.vo".o», .'jj ;;-: '. '■ r 
■ ■>i';; 5> ,)\<>tt;P ' *n>» ^.o^i^i^ii> .j.v,,;. , 

'M,').- «5a •ttJ>;r'.N"Ci; 'ysvi .•■biOv^^y •' '6rj"^i i^YR -.T>»'.t .^ EK TOr AJ'. *Slq 'AvTioxog 6 PaGiXsvg, (pr}(5iv, iTtoXioQXEi ru ffi- ^^, 

Q066?.v(ia, ol ds 'lovdaloL iiixQi (i£V tivog dvTi6%ov, 

l^avaXco%Bvtav de tav In it}] 8 slcov anavtav rjvayxaoQ'}]- 

6av nsQi 6LaXv0Ecog dianQeo^evCaG&aL. ot ds nXsiovg 

Kvtcp tcov (piXcov Ovvs^ovXsvov xatu iCQatog aLQijasLV 30 

trjv noXLV xal to ysvog aQdrjv dvsXsLV tcov 'lovdaicov 

/uovovg yaQ djtdvtcov sQvcov dnoLvcovritovg slvaL T^g 

TCQog dXXo s%vog sTtL^L^iag xat noXs^iovg vnoXapL^dvsLV 

ndvtag. dnsdsixvvov 8s xal tovg nQoyovovg avtcov cog 

dosfisLg Kal ^LCjov^ivovg vnb tcov Qscov s^ dnddrjg tfjg 35 

uiiyvntov nscpvyaSsv^usvovg. tovg yaQ dXcpovg tJ XsnQag 

sxovtag sv tolg OafiaCL xa^aQ^ov %dQLV cSg svayslg 6vv- 

ttQQOLaQsvtag vnsQOQiovg sx^s^Xrjo^aL' tovg 8s s^oql- 

6&svtag nataXa^ic&aL (liv tovg nsQi td 'IsQoOoXvna to- 40 

novg, 0v6tr]6a(iivovg 8s to tcov 'lovdaiav s^vog naQa- 

866i(iov noLijCaL to (iL6og to nQog tovg dvd^Qconovg' 

8Ld tovto 8s xat vo^iLfia navtsXcog s^r]XXay}isva KataSsi- 

|«t, to (irj8svL dXXcp sQvsl tQccnit,rig holvcovslv [ir^S' sv- 

S25VOSLV t6 naQunav. vniiivrjGav 8s avtov Kal nsQi tov 45 

nQoysvofiivov fiioovg tolg nQoy6voLg nQog tovto to 

tdvog. 'Avtioxog yaQ 6 nQogayoQSV^slg 'EnLcpavt^g aata- 

no^^SfxrJGag tovg lovdaiovg sigrjXd^sv sig tov dSvtov tov 

^sov 6rjx6v, ov v6(iL(iov sigLivaL (lovov tov tsQia' sv- 

gdv 8s sv avtcp Xidivov dyaXua dv^Qog ^a^vncoycovog 50 

xa^rifisvov sn ovov (LStd %£rp«g sxov ^L^Xiov, tovto 

^ilv vniXtt^e Mavoicog slvai tov xtiouvtog tu 'Isqo66' 25. — 525. 72. Pliotius p. 379 a 35. — 380 a i. 25. rpriah 

ora. B 28. dialvGBwg] ovllvGBcog Amst. 35. vno tcov 

A, caetcri naQcc 41. ro filaog t6 tiqos rovg d.] zo fitaos 

TtQog rovg d- Am?t, ro ngog rot)s f^. (itaog^ 42. 61 om. B 

44. (iTjS' svvoitv To nuQunuv A, z6 naQunav (irjd^ evvotlv caeteri 

525. 45. nQoyivofiivQv A , caeteri ytvofisvov 48. ov] y 

margo A, ot Bekkcnw 52. Mmvaicos A, Maijaios B, cae- 

teri Mcaaicos 

4 dO EXCERPTA PHOTII L. XXXIV. 

2,v^a ital 0v6tTj<Sa^8VOv ro h'9vog, ytgog Ss rovToig vo- 
HO&sr^^Gavtog ta ^Lddv&QCOTia Ttal Tcagdvo^a e&r] totg 

65 'lovdaiOig , avtog 61 6tvy)]6ag tijV ^LGav&Qanlav ndv- 
tav i&vcov 8q)ikoti^irj&r] narakvGai td vofiLiia. 6i6 ta 
dydlfiati rov KtCotov xal ta vnai^QCo ^a^cp tov &eov 
uEydkrjv vv %v6ag to rs alpa TCQogixsiV avtolg ;£al td 

60 XQsa Oaevdcjag jrQogeta^s ra ^sv diio tovtcov ^w/uw rdg 
isQag avtcov ^l^lovg aal 7tSQLSxov6ag rd HLGo^sva v6- 
(ii^ci xataQQdvaif tov ds d%dvatov Isyo^svov TcaQ' av- 
xolg Xv%vov naX xaio^svov ddiaksiTttcog sv ra vcca aa- 
ra6^s0ai, rcov rs xqscov dvayxdGag TtQogsvsyxao&at roi' 

65 aQXiSQsa }cal rovg dlXovg 'lovdaiovg. tavta drj diS^LOv- 
tsg oi cplXoi rov 'Avtio%ov naQSxdXovv fidhota ^sv ccq- 
dr]V dvs^siv ro lO^vog, sl ds y.Yi , y,ata?.v6ai td vo^niu 
xal 6vvavayyid6ai tdg dycoydg iista^s6\fai. 6 8s ^a6L- 

70 ^svg nsyako^vxog av xal t6 7]9og ij^SQog, Xa^cov ofii^- 
Qovg d7tskv6s rcov syaX-r^^dtav tovg 'lovdaiovg, cpoQovg 
re tovg ocpSLloiisvovg TtQa^d^svog zal td tsi%r] nsQisXcov 
rdov 'IsQo6olv^cov. Tavta zJiodcoQog jtSQi rav Mco6ai- 
itcov sd^cov y.aX vo^t^cov dXkd yal rov rav 'IsQodoXviiov 
v,ti6tov iiatatlJSv6d^svog xal avrrjg trjg s^ jiiyvntov tcov 
*Iovdaicov s^odoVj xal TtQog rov 'sksy^ov rov ipsvdovg 
cigjtSQ savrcp ro ^rj avtog dkavai diOixovo^ovpLSvog^ 
itSQOig 7tSQiti&r]6i TtQogdiTioig trjv jtSQi tav 8isi)SV6yiSvcov 
ccq)^yr]6iv., trjv 'Avti6%ov (piXiav rovTOig 7tQOgs7ti6vvdjtrcov, 
2 "On fisrd rijv KaQ%r]8ovicov y.ardXv^iv STtl s^t^xovtu 

75 Bts6L rav £lxsIi^v svQoovvrav sv 7td6LVy 6 Sovhxog 
avtolg l7tavs6tr] 7t6Xsu.og £| aitiag toiavtr^g. S7ti 7toXv 
roig ^iOig dvaSQafiovtsg y,al fisydXovg 7tsQi7toir]6dfisvoi 
stXovtovg 6vvr]y6Qat,ov oixstav 7tl^&og' olg sx tcov 6o- 
(iatoTQoq)siav dysXr]86v d7ta%%si6LV srj^tvg %aQaiCT}]Qa 

80 STCS^aV.ov yal 6TLyfidg tolg 6c6fia6LV. s%Qcovto 8s avtcov 
roig fisv vsoLg vofisv6i, rolg 8' dkloLg ag 7tr] s-/,d6tcp 
i] %Qsia STts^aXXs. ^aQSCog 8' avtolg yatd ts tdg v7cr]-^26 
Qsoiag s%Qd3vto, yal S7CLfisXsiag TcavrsXcog 6Xiyj]g nj^iovVy 

85 o6a T£ svTQsq^sed^ai zal 66a sv8v6a6dai. s^ cov oi 7tXsi- 
oyg d7c6 Xrj6Tsiag ro t,r~]V S7tOQit,ovTO , %a\ fis^rd <p6vcov 
ijV aTcavra , ya&aTtsQ ^TQaTsvfidrcov 8LS67iaQfisvcov rav 
Xr]6Tcov. ot 8s 6TQat)]yol yarXvsiv (isv S7cs%siQovv , xoXd- 

54. Kocl itagdvofia A, caeteri naQDcvo(iU 55. 6zvyt]acig Wetste- 

nius: libri avaTijaccs 60. avzcov] ccvrov A 62. ytcciofiivov] 

Kadfisvov B 64. dvayndaas] dvayndaat B 73. — 542. 68. 

Fhutius p. 384. a 32, — 893. a 31. 74. ivQOOvvimv] iv^Qoovv- 

TOOV B 

526. 86. (isatu B Amst. , cacteri fnTu EXCEIIPTA PHOTII L. XXXIV. 51 

t,£LV Ss ov roX(icjvt£g 6lcc ttjv l6xvv xal ro ^ccQog rcov 
nvQLav o'l IdiCTto^ov rwv XriOtav rivayxat^ovro TteQiogav 90 
hj6TEV0^8Vi]V rijv inaQ%lav' ol nluGtOL yaQ rav xrrj- 
TOQOV LTiTtEig oVtfg rcov 'Pa^aiav , y.al '/,QLxal rolg aTcd 
rav InaQXLav aari^yoQOVfiEvois GrQarrjyolg yLVO^Evot, (po- 
^EQol rolg ccqxovGlv vtt^qxov. tcie^o^evol de ot 8ov?.oi, 95 
raig raKaLTcaQiaLg , aal Tilr^yalg rd yioXka naQaloyag 
v^QLt,6uEvoL, ovx vzEfj.EV0V. GvvLOVXEg ovv dXhjXoLg xara 
rdg EvxaLQiag OvvEXdXovv jtSQl aTtoGraGEag, iag Elg eq- 
yov rrjv ^ovXr)v riyayov. iiv 6k rLg olxirrjg 2^vQog 'Avrt- 
yevovg 'Evvalov ro yivog ex rrjg 'AjtafiEiag, dv^QaTtog 100 
lidyog %a\ rEQatovQyog rov rQOJtoV- otrog JtQogETtoLElro 
^Eav ETtLrdynaCL xa^' vTtvov stQoXiyELV rd fiilXovtay 
na\ noXXovg d^d rrjv slg rovto ro fiEQog evcpvtav £|>;- 
Ttdta, EVtEV&EV TtQoCav ov fiovov t^ ovtiQav EfiaVtEVEtO, 5 
d?.Xd xal lyQr^yoQotag ^EOvg OQav vTCEXQLVEto aal e^ 
avtav dxovELV rd fiiXXovta. noXXav d' vn avtov Cxs- 
8iat,ofiivav dno rvxrjg EVLa nQog dhi^ELav E^i^acvE' aal 
rdjv (lEv iiY} yLVOfiEvav vn ovdEvog iXEyxofiivav , tcjv 
di GvvtEXovfiEvav EnLGrjfiaOiag rvyxavovtav, nQoy.onrj^' 10 
i?Mfi(iavEV ri nEQl avtov 6o|«. tEXEvtalov ^La tivog {irj~- 
Xavrjg nvQ [XEtd tLVog ev^ovGLaOfiov y.aX (pXoya 8id rov 
Grofiatog rjcpLELy aal ovta td fiiXXovta dnEfpoi^alEv. tig 
ydQ adQVOV -rj rt TOtoi;TO rErQrjtiivov e| ExateQov fiiQOvg 15 
ivEti&EL nvQ ya\ rrjv 6vvixELV avto 8vvafiivr]V vXtjv * 
Eira EvtL&ELg ra 6r6fiart ya\ nQognviav nore fiiv 6nLV- 
&rjQag nots 8e q)X6ya E^iaaEV. ovtog nQO trjg dno6tu- 
6Eag tXEyE rtjv ZivQiav %e6v lnLq)cavofiivr]V avta XiysLV 
otL ^a6LXEv6SL' aat rovro ov nQog dXXovg fi6vov dXXd 20 
v.a\ nQog avxov toi' v.vqlov avtov 8L£tiXEL Xiyav. etg 8s 
yiXata tQEnofiivov tov nQayfiarog, 6 fiiv 'Avrtyivrjg 
tlnfXayayovfiEvog En\ rfj tEQatEicc na.Qrjye rov Evvovv elg 
rd ovvheLnva., rovto yuQ ovofia rcjr te>Qaticc, y.a\ Slt]- 25 
Qcota neQ\ trjg ^a^cXeiag ya\ nag E'/.d6xCp y^Qr]6Exca tcJv 
naQovxav TotJ 8e drQintag ndvta Sttjyovfiivov, val 
cog fietQtag xQV^^tat rolg xvQioig, ya\ ro 6vvoXoi> noi- 
viXag rEQarEVofiivov , yiXateg lyivovto rolg naQUxexXr]- 

90. ToTv Irjotdiv A Amnt. , caeteri lr]6tiZv 93. atQatrjyois B, 

caeteri crparjjyoi 9(5. naQa?.6ycog A , caeteri TtaQu Xoyov 

1. ovtog B, caeteri avtog 8. fiiQog A, cacteri yivog 

5. iyQr^yoQOTcos] iyQrjyoQOtos Amst. 11. avtov] avtcov A Amst. 

12. fittu] Sia Amst. 14. KaQvav] xciQavov B tttQr]- 

ftivov] tezQcauivov Amst. 18. TCQn] nQog Amst. 22, /J.fv 

A , caefcri (j.)-v ovv 25, TEQCctici] TtQartviiv Arast. 27. 

itavta A , caeteri anavtcc 

4* &2 EXCERPTA PHOTII L. XXXIY. 

SO nsvoigt xal tivsg avtav ano trjg tQans^ijg cc^ioXoyovg 
p,EQL8ag a'iQOVTeg EdcoQovvro , iTCiliyovtEg onag , otav yi- 
vtjtat, ^a6L?i.svg , tijg xaQitog ^vrj^ovEvoi. ov fiTJv dkX' ri 
tSQatsla 3iQ0^X&sv slg dhi^ivov dTtorsXeG^ia (ia6tksiagy 

35 xal trjv dvvajiodocjtv toig TcaQa td deiTiva 8e^Lco6a^s- 
votg sv yeXatt ov xcoQig 67iov8{]g eTCOLyjGaro r^g %dQt-527 
tog. dQX^ 8s tfjg okrjg d7to6td6sag eyevero tOLavrij. ^a^ 
(locpLXog Ttg »;v 'Evvcctog, t^v d' ov6iav ^eyaXojcXovtogy 
VTCSQrjcpavog ds tov tQOJCov. ovtog xaicag slg vTceQ^oXi^v 

40 sxsxQ^ro tolg dovXotg, aal jJ yvv)] ds MeyaXXlg dvrs- 
g^LXovelnet tdvdQt nQog tr]v tt^icoQtav v.aX tiqv dXXr]V 
djcav^QCOTCtav tr]v nsQl tovg dovXovg. s^ cov d7C0\tr]QLa- 
^ivrsg oi jtQOJtrjXaKL^o^svot 6vvs&svro TtQog dXXrjXovg 
VTtsQ d7Co6td6scog aal cpovov tav zvqlcov. xat TCQog tov 

45 Evvovv sXd^ovrsg rjQcorcav sl 6vyxcoQStrat naQa tcav d^s- 
c5v avtotg to ^s^ovXevnevov. 6 8s ^std tSQatsiag , cog 
slcod^st, 6vv&e^svog ort 6vyxcoQov6t, naQaxQ^(.ia nsiQst 
sxs6%ai trjg syxSLQr]6sc}g. sv^vg ovv tstQaxo6LOvg tc3v 

50 6(io8ovXcov 6vvr]^Qot6av , nat cog dv 6 zaiQog s8i8ov 
na&OTcXt^d^svtsg slg tr]v "Evvav trjv TCoXtv signtTCtov6tv, 
cicpriyov^svov avrcSv xal tov TCVQog tdg cpXoyag tSQa- 
tsvofisvov tovtotg tov Evvov. tatg 8' otKtatg snstgsX" 
&6vtsg nXst6tov cpovov stQydt^ovro ., ^ri8' avroov tcov 

65 vjco}iat,icov ipst86^isvot, dXXd tavta ^sv trjg %-qXrlg dno- 
67cavtsg 7CQogy]Qa66ov trj yrj' sig 8s tdg yvvatitag ov8' 
s6rtv siTCStv, y.at rors j5Xs7c6vtcov tcov dv^QCOv, 06 a svv- 
^Qtt,6v T£ xat svrj6sXyatvov, tcoXXov avtoig jcXrj&ovg tcov 
dTto tr]g noXscog 8ovXcov 7CQogrs%evrog, ot xal 'x.ard tcov 

60 y.VQLCiv TCQotsQov td 's6xata sv8slxvv(isvoi ovtco ^CQog 
tov tcov dXXcov cp6vov srQSTCovro. ot 8s tcsqI tov Ev- 
vovv Ttvd^o^svot tov ^afiocptXov ott xard tov 7tXr]6iov 
trjg TtoXeag 7CSQLxr]7Cov 8tatQL^st ^isrd rfjg yvvaty.og, stX- 
Kov sKStxfsv 8td ttvcov si, avrav 6raXsvrcov avrov te 

65 >£«'' 'c^v yvvaty.a 8s8e^evovg s^ay>icovL6avrsg, TCoXXdg xa- 
td trjv 686v v^Qsig v7C06y6vrag. ii6vr]g 8s trjg Q-vyarQog 
avrcov ot 8ovXot arcp^rj^av sig jcdvra cpet6d^svot 8td to 
tptXdv%QC07tov avrrjg i^d^og y.at tcsqX tovg 8ovXovg <5vft- 

70 7ca%sg aat ^orj&ijrty.ov y.ard 8vvaatv. sE, chv sSsiy.vvro 
tcav 8ovXav ot;;^t co^orrjg sivat (pv6ecog td ytvofisva sig 
xovg dXXovg, dXXd tcav TCQovrcrjQy^svcov aig avtovg dSt- 

34. ncigd A , caeteri nsQl 35. IjrotjjcaroT dvrsnoti^GttTO Amst. 

527. 38. fieyaXonXovTog Rciskius coil. p. 530. ii9. 531. 78. 534. 
89. : libri fifyai.6^l)vxog 45. t^qojzcov post §B^ovJ.svfj,BVov ponit B 

53. instgsl&ovtfs A Amst. , caeteri vnsigsl&ovTsg 56. xal 

Tors A, caeteri Kccitoi 5!). TiQOSTi&ivzos] TiQOsrt&ivTcov U 

70, ovxi] ovK B EXCERPTA PHOTII L. XXXIV. 53 

ntjuarav ccvtcc7t6do<}Lg. rov de ^aptocpLXov y.a\ ti]v M&~ 
ya.^Mda slg rr]v Ttoliv ot dTteatakixlvoc ekavGavteg, Sg- 
Tceg eq)i]^ev, elg ro d^iatQov elgriyayov , CvvekyjXv^otog 75 
Ivtav^a rov nXiq^ovg rav anoCtatav. aal tov ^a^o- 
tpiXov te%va6aG^cd ri nQog ri)v GarriQiav ey%eLQt](5avtog, 
xai nokXovg toi» Tt^rj^ovg roig koyoLg ejtayo^evov , 'Eq- 
fieLag xal Zev^tg TtLHQCog JtQog avtov dLanel^evoi Ttkdvov 
xe dzexdkovv nal ovx dva^eivavteg trjv dxQL^ij roi» dij- 80 
fiov xql6lv 6 fiev did rav nXevQav tu iicpog io%el, 6 
de nekexei rov rQd%YiKov eicoxpev, exeld-ev alQeltaL ^aGi- 
?.evg 6 Evvovg ovte 6t' dvdQeiav oura dLa GtQatrjyiaVy 
did de fiovrjv teQateiav ;£al to rilg dnoGrdGetog aQ^aty 85 
a^a dh xal rijg 7tQogi]yoQiag oiovei riva naXov oltovov 
i%ov6r]g TtQog ri]v riov V7totatto(.ievcov evvoLav. rav oXav 
52866 TOtg djtoGrdraLg v.araGrdg '/.vQLog , xal 6vvayaym> ex- 
ich]Giav, dvelks fxev toi)s et,ayQr]uevovg tav Evvaicov, 
oGoLg ovx i]V {] reyvij ortXa BQyd^eG^aL, eneivovg de. de- 90 
defievovg rcrlg eQyoig vne^aXev. Mcoxs 8e xal ralg &eQa- 
naivuLg xr]V MeyaXXida %Qr]GaG%ai ag dv ^ovXoLVto' 
xal avrai xarexQrj^VLGav aixLGd^evaL. %a\ aurog be tovg 
Idiovg dveils zvQiovg 'AvtLyevrj y.al IlvQcova. %eQL%eyLe- 
vog 6e dLdd)]}ia aal Ttdvra rd dlXa xd neQL avtov ^aGt- 95 
XLKcog dLazoG(xr]Gag, tr]V re Gvyi^LOvGav avta , 2Jvoav 
nal Gv^TtolltLV ovGav , (iaGiXLGGav d7to8ei'S,ag, GvvedQOvg 
xs Toi^g GvveGei doxovvtag bLacpeQeLV TtocijGd^evog , cov 
'ijv 'Axatog xal xovvo(.ia naX ro yevog, dvr^Q x«t ^ovlrj 100 
aal ^^ft^l. dLaq)eQC3V , y.al ev tQiGlv r^^ieQaLg TtKeiovg rav 
a^axLgxiXicov tov 6vvar6v y.a%07tXiGag rQ^Ttov , xal ete- 
Qovg GvvBTtayo^ievog d'S,ivaLg y.al TtekexeGL %Qco(ievovg rl 
OcpevdovaLg ij dQSTcdvoig ■!] ^vloLg TteTtvQaxtcofievoLg ij 
otal (layeiQCOv o^eXolg, e^crieL TtdGav ker]larc5v ti]V xcoQttv^ 5 
xal TtXrj^og d^tecQOV olxetcov TtQOgla^i^dvcav e%dQQr]Gs 
KaX GtQatr^yolg 'Pco^iaicov Ttole^irjGai , xal Gv(i7tXaxelg xco 
7tXr]%ei TtoXKdnLg exQutr^Gev, excov rjdrj GtQaticotag v7teQ 
xovg (ivQiovg. ev tovtco ds Kkecov Ttg KikL^ dXkcrv dov- 10 
i.av d^toGtuGecog '^Q^e. Tcal Ttdvtcov ralg eXTtiGi fietecoQi- 
6%evrcov ag dvrL7toXe(ir]GeL xd GraGcdGavtcx, TtQog dXXrj- 
Aovg xal avtol iavtovs ot dnoGtdtat, dLacp^elQovte^ 

75. evviXrjXv^oTOil avvsXrjXvd^ozcov B 79. ccvtov] uvtov av- 

%ol B 82. (6&fl] ui&st Arast. 85. x«i z^s] nai to ttjs A 

87. tvvoiav] tvoiav Amst. 

528. 89. dvHXt (liv A, caeterl dvsUe 90. iKsivovg Ss 

B, r.aetcri iy.sivovg 91. vnh^aXiV BekVcrua: Hhri vKt^aXXav 

91. nvQoova] Uvd-ova Anist. 99. '/^^atojj &^;j;aios B 54 EXCERPTA PHOTII L. XXXIV. 

sX£v9£Qa6ov6L rrjv ULXB^.tav rrjg (jtadecog , TCccga do^av 

15 akX}]?.OLg Cvve^rjGav y tov KHcovog vTCotayevrog t\,nX(.o 
tov Evvov TtQogzdy^arL jcal trjv rov CtQaryyov ola dr/ 
^aOiXeL XQeiav d7to7ch]QOvvtog , exovrog olxelov Tth^d^og 
CrQarLorcdv TcevtaxLgyjUav' rjneQaL d' eyyvg i]6av ccTto 

20 ryjg dnoGraGeag rQLaxovta. %al ^srd ^Qayy ex 'Pco^rjg 
^KOVtL CtQarrjycp Aev%Up 'Tipalco, e%ovtL OtQaricSrag ix. 
^LxeUag oxraxigxLUovg , elg Ttoleiiov 'nata^Hdvteg ot 
aTtoOrdrat evixriGav ^ nXrj&ng ovrgg digfivQLOL. [let' ov 
TtoXv de dd^Qolt^etccL ro GvOrrjfia avrcov elg ^VQLadag sl- 

25 xo6l, aal nokXolg rolg TtQog 'Pa{xaLOvg noXe^OLg evevdo- 
iiLur]6avteg elarrov avroX InraLOV. ov dLa^orj^evtog xard 
re 'Pcofirjv dovlav dxcoOraGig exatov Tcevri^KOvra 6vvo- 
[loodvrav dvrjjtrero., xal nard rrjv'ArtLx^v vzeQ %LXiav, 

30 ev re ArjXa aal xar' dXXovg noXXovg roTtovg' ot;g rdy^eL 
ts rrjg ^ori\teiag xal rfj GcpodQa y,oKd<ieL r)jg rLfiaQiag ot 
xaO'' aaaGrov eTtL^ieXrjral rcov KOLvav %drrov rjcpdvLGav, 
CacpQovLGavteg zal ro dllo oGov rjv enl dnoGrdGeL y,e- 
teaQov. %ard be ULzeXiav rjvt.ero ro ocaKov , nal noleLg 

35 '^XiGKOvro avravdQOL nal Tcokkd GrQarojteda vTto rcov 
d7toGrarc5v icatexoTtrjGav , eag 'PovTtiXcog 6 'Pa^aiav 
CtQar-^jyog rd TavQo^ievLov dveGcoGato 'Pa^iaioLg, xaQre- 
gag [lev avro TcoXLOQxrjGag , xal eig dcpatov dvdyxrjv 
xal Xl^lqv rovg ditoGtdrag GvyxXeiGag , agre dQ^a^ievovg 

40 ^/t Ttaidav ^OQag xal dLeXQ^ovtag dLa yvvaLXcSv [irjSe rrjg^29 
avtav dXh]Xocpayiag [ir]d' oXag cpeiGaG^aL' ot£ xal Ko- 
fiavov rdv ddeXcpov KXeavog (pevyovra rfjg tcoXloqxov- 
Hevrjg noXeag eiXe. xal ro reXevtalov UaQaniavog Z!vqov 

45 tr]v dxQav nQodovrog Gv^indvrav rcov iv ry noXeL 8Qa- 
stetav 6 GtQarr]y6g sxvQievGev ' ovg xal alxLGd^ievog 
xarexQrjfiVLGev. exel^ev enl rr]v "Evvav iX^^cov naQanXr]— 
Ciag enoXLOQxeL, eig eG%drr]V dvdyxr]v GvyxXeiav rdg 
tcov dnoGratcov eXnidag. xal KXeava rdv GrQatr]y6v 

50 B^e?.\t6vta rrjg noXeag jcal 7]QaLxciog dyavLGd^ievov [ler 
oXiyav vno rcav rQav^idtav dei^ag vexQov , slXe xal 
tavrr]v nQodoGia rrjv noXLV, enel ovd' i^v dXdGL^iog 8l<x 
tr]V oyvQotrira ^ia xsLQog. 6 8e Evvovg dvaXa^cov tovg 

14. GTCiGicog A, caeteri ccnoGTccGsoag 16. 8rj A, caeteri dsZ 

26. avToi] avzov Amst. 27. fxarov JiBVTr^KOVTU avvoinoaccvTCOv] 

ivavvcofioaavToav Amst. 30. Tuxit. ts A, caeteri Tajjst 36. 

^PovTtilios Rliodomannus, 'PotiXios A Arast. , 'PovTthos caeteri: 
scribi poterit 'PoniXios 6 om. A §7. dveacoauto 'Ponncciots] 

invertit B 

529. 41. OTS Amst., caeteri ort 42. Kofiavov'] Kcofiuvov 

A 50. oXiycov A , caeteri oUyov 52. ovd '] (t^]d ' A 

53. d $£ A Ainst. , caeteri d EXCERPTA PHOTII L. XXXIV. 55 

eofiUTOCpv^ccxag ovTac XLXiovs s(pvy£v ccvocvdgag sig ti- 55 
vag TcaQaKQr/uvovg xonovg. alX ot (ihv 6vv avrcp aq)V- 
HTOV t6 tieqI avrovg deLvov 87tL0rdfi£voL, ^jdr] yaQ ;cal 
6 OrQarTjyog 'PovjiiXLog i% avrovg ijkavvEv , dkXrikovg 
xolg ^irpiGLV e6q)a^ov dnav%zvi6avrsg' 6 b\ xsQariag Ev- 
vovg xal ^aGLlsvg aaracpvyav dLa dsLliav bv xlOl v.ol- 60 
Kd6LVy ilBLX7iv(3%r] dfia xerraQaVy (laysiQov xat aQro- 
TtOLOV aal xov XQifiovrog avrov iv xa lovxQa xal xsrdQ- 
xov xov TtaQa xovg Tcorovg Bico%6rog ipvxaycoyElv avrdv. 
xal 7CaQado&e\g sig (pvXam]v, xal xov Coj^iarog avrov 65 
dLaXvd^Bvxog sig g^d^SLQcov TtXrj^og, oixsicog xrjg nsQL av- 
xov QfxdcovQyiag narsCrQSips xov ^iov sv xij MoQyavrivrj, 
evrsv&sv 'Povniliog snLXQSxcov oXtjv XTqv IlcTisXiav dfia 
KoyaGLV oliyoLg %drxov 7JitsQ XLg 7]l7tL6s Ttavxog avzr}v 
7]Xsv%SQa6s X7j6r7]Qiov. 70 

"Orc 6 xcov drcoOraxcov paGcXsvg Evvovg savtov fisD 
'Avrioxov, 2JvQovg dh tav dzo6vaxcov to 7t?S]Qos inca- 
v6(ia6sv, 

54. xiXiovq AB, caeteri l|o!xoortovs ffvytv] scpsvysv A 

57. 'Povnikiog] 'Pozlliog Amst. , caeteri 'Povziltos 58. eacpu- 

^ov] icp&a^ov Amst. et yg. B aTtavxivioixVTf? Bekkerus, dnav- 

Xsvi^ovveg Reiskius: libri dTtavxiviaavras 62. Aovt^^j] io£ZQ(p 

B b7. 'FovniXios] libri 'Povvilios EK TOr A'-, 1 Oxi vTto Tovg avTovg XQovovg Iv *!P<a^];, xaxt* ovg 

75 MttQiog iilv Tovg xata Ai^vr]V ^aGiXug B6%xov xal 
lovyovQ&av xatenoXs^fjGs ^sydhj naQatdt,Ei, Tcal noXldg 
luv rcov Ai^vav [ivQiddag dvelkBV , v6tEQov Ss avtov 
JovyovQ&av CvkXrifp^ivta vn6 Boxxov, agts tvxilv Gvy- 
yvafir^g TtaQa 'Pco^aicov vzIq cov avtoig nataatr] TiQtg 

80 ytoXs^ov , Xa^av exsl&sv al%[idlatov sl%s , ^syiovoig dh 
yttaic^aGi rolg «atd FaXatiav tav Ki^§QC3v 7tole(.iovV' 
rav 'Pa^aiot nsQLTtsSovteg r]d^v}iovv, %atd tovg avtovg 
XQovovg rjKov Ttvfg dno ZinisXiag dnoGtaGiv dyysXl,ovtsg 

85 olxetav slg TtoXXdg dQid^^iov^svav ^VQtddag. ov ytQogay- 
ysXd^svtog sv noXXy nsQiOtdcsL to 'Pa^aindv anav 6vvs- 
Xo^svov diSteXsL, ag dv 6tQatLatc5v enL?.SJitav 6%s86v 
B^axLg^VQiav ev tcj jrpog Ki^^QOvg zatd Fakatiav no- 
Ksfico dLoXaXotav, xal dnoQav ovtav eig dno6tokr]V 
CtQatiatav Xoyddav. 

90 JIqo 6e Tjys xatd tijV ZJixeXiav tav dovXav enava- 

Cta6eag eyevovto xatd tr]v 'ItaXiav nXsiovg dno6td6sLg 
oXLyoxQoviOL xal fiLXQai, xa^dneQ tov daL^oviov nQo6r}-o30 
fiaivovtog to fieysQ^og trjg e6o^svf]g %atd tr]v ^LKsXiav 

95 enava6td6Eag , nQcStrj (isv rj nsQL JSJovxsQiav, tQLdnovtci 
oiKstav 6vva^o6Lav noLr]6a[iBvav xal ta^u noXa^d^svtav., 
dsvtsQa 7] nsQL t^v Kanvr]v , dLaK06iav olxetav enava- 
6tdvtav aal ta%v nataXv&evtai'. tQitr] bs naQado^og 
yeyove tLg. ijv Titog MevovitLog, Innevg (lev ^Pa^aiav, 
100 neyaXonXovtov 8e natQog nalg. ovtog rjQd^&rj ^eQanai- 
vibog dXXotQiag xdXXeL 8Laq}eQ0v6r]g. ^vfinXanelg 8' avtfi 
Ka\ slg sQata naQd8o^ov avtr]g S}ins6c6v s^rjyoQa^sv 
avtrjvf ovto) tov ts naviaSovg SQatog ^La^o^evov xal 

J7, 51] Ss «ttl vcl xal Ainst 'lovyovQ&ccv'] 'lovyovQyav Amst , 

'lovQydv A 89. uQo] nQog Amst. 90. r/jv S. A, caeteri S. 

530. 92. nQo(sri{iaivovTog] «QoeT;^alvovzog Amst. 93. icoiis- 
vrjg] s7to/jivr]g B 2. nal tlg A, caeteri t^s 8. tov zs 

A, taeteri re EXCERPTA PHOTIl L. XXXVI. 5t 

Tov kvqIov Tfjg KOQtjg r^v ytQadv fiohg xaravBv^avtog, 6 
Taldvtav ^Attmav aTtta, aal %q6vov aQiOs xa^' 6V dno- 
TiOsi to %Q£og' litiOtBVEto 61 6id tt^v TtatQcoav TtEQiov- 
Clav. ivGtdvtog de xov oQioQhvtog, aal (it) exav dno- 
dovvatf Ttdhv sta^s tQidxovta {iHSQav nQod^sGi.itav. ag 
ds %aX tavtyjg tnLdzdGrjg ot ^ev ditytovv ^ 6 bs ov6\v 10 
stXiov bI%sv dvvsLV , 6 d' SQag ijiipiat,Bv, BTtsisiQYiOs TtQd- 
|£i jtaQaXoyatdty. tTtL^ovXsvsi fiiv yaQ tovg dnuLtovv- 
rag, aavta ds fiovaQXLZ}]V l^ovCiav TtSQLsQ-yjxs. Ovvayo- 
gdoag yaQ TtsvtaxoGiag navonUag, %ttl %q6vov T^g tt^fig 15 
CvvtdS,ag, aal TtLOtsv&sig, Xd&Qa TtQog dyQov XLva naQa- 
xo^iOag tovg idiovg dvtCsLOs TtQog ditodtaOiV olzitag, 
xstQaKoGiovg ovtag. slta dvaXa^av dLaSi^ua aal 7tSQL(i6- 
2.aL0V 7tOQq>VQOvv %a\ Qa^8ov%ovg nal xd dll.a BvGrj^cc 
T^g ocQxijg, ;tal ^uOlXsu tavtov CvvsQyia tc5v dovlav 20 
uva8sit,ag, rovg filv dnaLtovvtag rrjv rL^fjv rfjg ii6Q}]g 
Qa^8i6ag BTtsXsxLGsv^ Bt,07tU6ag ds rovg oiKsrag BTtrjsi 
rdg Cvvsyyvg t7tav?i.SLg , y.al rovg fisv TtQodv^ag 6vva- 
^L6ra^svovg xaO^caTtht^s, Toug d' dvttTtQdttovrag dvrjQSi. 
tayv 8s Gvvayayav otQatLcotag TtXsiovg xav STitaKooiav, 25 
xal TOi^roDg slg snatovtaQxiag TiataU^ag, svs^dXsto yd- 
QaKa y.al rovg dcptOtanBvovg v7ts8s%sto. rfjg d' UTtoGtd- 
6sag slg 'Pd^i]V dTtayysk&siGrjg , 7) Gvyxkrjtog s^cpQovag 
nsQl avrijg tfiovXsvGaro %a\ 'natdQ^aGs. rdv yaQ xard 30 
stokLV 6rQarr]ydv d7ti8si^sv ava TtQog rr]v rdv 8Qa7tsrav 
CvkkTjtj^LV , AsvnLOV AovzovkXov. ovtog 8s av^r^piSQov bx 
rrjg 'Pd^r]g tJtiXe^ag CtQatidtag t^axooiovg, tig tf]v Ka- 
%vr]V r^lQs 6vva%QoiGag 7tst,ovg [isv rsrQay.Lg%Lkiovg , tjr- 
stslg 8s rsrQaaoGiovg. 6 8s OvsrrLog rf]V oQ^uf^v rov Aov- 35 

KOVkXoV TtV&OlXSVOg Katsld^BtO locpOV ■HUQtSQOV, B%av 

rovg ndvtag 7tlB0V tdv rQig%iUav aal 7tBvtazo6iav. aal 
531t6 ^sv TtQdrov 0VjLt/3oAr;s ysvo^Bvr^g E7thovsxrr]Gav ot 
dQa7iBtai BX roTtav vzsQ8Bt,iav fia%6fiBvoi ' ^std 8s ravra 40 
rov (ilv GtQati]y6v rov Ovsttiov 'Ano?J.dvLov 8Laq)%SL- 
^ag 6 AovKovilog, ■aal rf] 8r]fio6iK niGtSL trjv dcpsGtv 
T^S tL^aQiag ^s^aidGag, snsLGsv avtov nQo86tr]v ysvk- 
C%UL tdv 6vvano6tatdv. 8l6 %al rovrov 6vvsQyovvrog 
rolg 'Pa^aioig v.a\ rdg %slQag TtQogcpsQovrog rcp Ovsrtia, 45 
q}o^r]&slg tf]V tx. rf]g d?.d6sag n^aQiav Buvtov dns6cpa- 
^Bv, avtiiia GvvanoXaXotav 7ia\ xdv rf]g dno6rd6Bag 

10. TtXiop Amgt. : cA. cinm nXicov W. uviCiiee k, cacfcri dvi- 

CTT]6£ 19. aXXa] ciXXu tu A 20. hccvTov] avzov B 27. 

ivf^dXsTo B , ivipdXXeTo cueteri. i^dXXsTO Scaliger 

531. S8. cvfi^oX^s A Amst.) caeteri avfipQvXr^s 5» EXCERPTA PHOTII L, XXXVI. 

iC8^oivc>V7]x6TC}v TikfjV xov nQodovTog ^AnoXlavlov. y,a\ 

60 xavTa H8V Ttgo x^g xaTa IJLxeliav^ agTtsQ 7iQooL(iiai,6- 
fisva TavT]], (isyiGTrjg djcoGTdOBog" ^jTig (xqxi^v aka^e 
xoLavTrjv. 

KaTo, xrjv ItcI xovg Kl^^Qovg xov MaQiov GxQaxBiav 
^dcox8v 7] dvynXriTog iS.ovGiav xa MaQico atc xav ■Jii.Qav 
QaXaTTYig i%v(ov ^ETans^TtEG&aL Gv^ifiaxiav. 6 (lev ovv 

55 MaQiog s^ETCS^ips TCQog NLXO^tjdrjv xov Ttjg BLd^vviag /3a- 
GLXsa tceqX ^ori^siag • 6 8e utcoxql^lv sdoKS Tovg Tcksiovs 
rav BLd^vvcQV vtco rav dr]^o0LCOvc5v diaQTcayEVTag dov- 
XsvELv Ev xaig InaQiiaLg, xrjg ds 6vyxXr]Tov ipr^cpLGapLSvr^g 
OTcag fir^dslg Cv^^axog Elsv&SQog sv S7CaQ%ia dovXsvrj 

60 xai xrjg xovxcov EXEV'9EQCo6sc3g ot 6xQaxr]yol TCQ^vocav 
noLcovxai^ x6ts naxa xrjv SixsXiav cov 6TQaTr]ydg AlxI- 
VLog NsQOvag axoXov%ag tc5 doyfiaTL 0vp>ovg xcov dov- 
7.C0V r]lsv%EQC06E , 'KQi6ELg TCQod^sig, cog sv oXiyaLg rjfiEQaLS 
nXsiovg xcov 6xxaKo6icov xvislv xijg Elsv^SQiag. 'xal i]6av 

65 TtavTsg OL KaTcc xr)v vfj^ov dovlsvovTsg (istscoqol TfQog 
rrjv sXsv&SQiav. oi d' sv d^L(6^a6L 6vvdQa^6vTEg TcaQS' 
Tcdkovv xov 6TQaTr]y6v d7C06Tr]vav ravTr^g ri^g STCL^oXrjg. ■ 
6 d' SLTE iQr]^a6L 7CSL6^slg sIts %dQL6L dovXEv6ag, xrjg 

70 (lEV xcov iCQLT7]Qi(ov xovTcov 6jtovdi]g diCE^Tr], aal xovs 
scQogLovxag sjcl xco xv%slv x^g sXsv&SQiag E7tL7th]XX(ov slg 
xovg idiovg TivQiovg jtQogExaxTsv STcava^TQscpSLv. oi 8z -5 
bovloL 6v6TQacpsvTEg , %aX tc5v ZlvQaxov6av djtaXXaysv- 1 
xsg , 'ical icaTaq)vy6vTsg slg xo xcov IlaXLXCov T£(isvo$, 1 

75 dLsXdXovv TtQog dXXr^Xovg vjtEQ djto6Td6Ecog. sxsl&sv sv ^ 
xoXXolg xoTCOLg xrjg x(ov olxsxav x6k(ir]g sxdrjXov yLva- j| 
^Evr]g TCQ(OT0i xr]g sXsvd^SQiag dvxsjtoLr]6avxo xaxd xr]V \ 
'AyxvXiav %coQav d8sXip(ov dvslv fjLsycdojilovTav olxsra* ^ 
XQLdxovTa, av r]yslxo 'OdQLog ovo^ia' ot tcqcoxov fisv 

80 vvxTog xoL(ia(tsvovg xovg idiovs ds^jcoxag djts6cpai,av, 
£LTa sjtl Tag ysLTVLa6ag sjtavXsLg TtaQsX&ovxss JtaQSxd- 
hovv sjcl xijv sksv^SQiav xovs dorjXovg' ■xaX sv avTrj xys32 
vvxtX 6vvsdQa(iov TtXsiovg tav sxaTov sXho6l. icaX icarcc- 

85 ltt^6[isvoL %aQiov (pv6sv 6%vq6v xovto (idXXov EJta%v- 
Qa6av, jtQogds^d^isvoL xaX eteqovs dovXovs cojtXL6(isvovs 
6y8or]XOVxa. 6 6s ^TQaxrjyos t^S SJtaQ%ias AiTcivtos iVf- 

50. ravTr] tnargo edit. Hoescli., zavrl corr. A, caeteri Tttvzrjv 
53. 9a2.dzzr]g Scaliger et Rhodoraannus: libri &aXazT(ov 54. c> 

(ilv ovv B , o (i£v A, caeteri od-sv 57. dr]fioamv(ov A , cacteri 

Srjfiocitav 59. SovXovrj] dovlBvot A 66. iv d^i(aii.uGi A, 

caeteri d^iojftazt 67. int^oXfjs] iTil ^oX^s Ainst* 70. ztjj 

B, oaeteri rd 73. SvQaHOvacSv] SvHovacSv Ainst. 76. 

yivo[iivr]s A, caeteri ysvo(iivr]S 77* 'AyKvXioav] 'AXtKVuioDV? 

532. 87. AiKivios] Aimvvios A Ainst. EXCERPTA PHOTII L. XXXVI, 59 

Qovag ocara tdxog avtoTg ensl^cov aal noXiOQxav uitQa- 
xtov £6x^ '^V'^ 67iovdi]v. sTtsl ds ^icc dva?.c3tov to q)Qov^ 
Qiov tcoQa, ln\ t^v nQo8o<5iav oqk, aal Gcjttjolag vno- 90 
Cx^^cOL raiov TitivLOv snLKa?,ovu£vov Fadalov dvansC' 
Cag, 7JV d' ovtog nQO dvslv Itav natadixaGd^Elg ^lv 
%avdta , T^v tL[icoQiav d' txcpvycov y.ul nolXovg tcov 
xatd rrjv ^w^av s?.ev^BQCov y.atd Xi^Gtsiav dvaiQav , ov- 
dsva dh tcov OLXStcov naoa?.vncov, slx^v vnj^QStrjV tov 95 
(jTionov. ovtog sxcov avtco nL6tovg oly.stag Izavovg 
nQogsL^t, tcp cpQOVQicj tcov dno6tato3v , 03g 6r] 6vuusd^s~ 
^c3v rov xatd 'Pauaicjv no?.Sfiov' svfisvcog 8e xal cpL?.o- 
fpQOvag nQog8sx^s\g tjQsdy] dLa trjv civdQsiav yai GtQcc- IQO 
xrfyog, ya\ nQOvday.s to q^QOVQtov. rcov d' dnoGtatoJv ot 
ft£v ixaxoiiSvoL y.atsy.onrjGav, oi 8s ti]V dnb tijg d?.cj(jsag 
dsdLotsg tL^aQiav savtovg xatsxor^uvLGav. tJ ^sv ovv nQco- 
zrj rav dQanstcrv GtaGig y.atslv^r] tov SLQrj^isvov tQonov. 

Tav dh GtQatLatcov nQog rd oixsia ijQ-r] dno^.vd^iv- 5 
rav, 7]y6v rivsg dnayys?.Kovtsg oti Il6n?.Lov K?.6vlov, 
ysv6[iSvov Innsa 'Paaaiav , InavaOtdvtsg oi dovkoL ya- 
rsGcpa^av 6ydor']y.ovta ovtsg, y.ai on nXrjQ^og dysiQovGi. 
tcai 6 (.isv 6tQatr]ydg stsQav ^bv?.aig naQaxQovG^sig, 10 
•rjdr] y.a\ rcov n?.siGtav Gtoatiatav dno?.s?.vasvav, y.aiQov 
naQSLXB did T?;g dva[io?.)ig rolg dnoGtdra.Lg ^s?.tiov av- 
TOi)s dGcpa?.iGaG\tcii. nQorjys ds iisrd twv ivovrav GtQa- 
natcov, yai dicc^dg toi' "AK^dv notauov naQii?.^s rovg 
ccnoGtdtag dLutQi^ovtag hv oqsl y.a?.ov^svcp KccnQiavol, 15 
^aL yatr^vt}]Gsv slg noXLV 'HQdyXsLav. sx yovv toiJ ^'^ 
TCQog^aXsLV avtoig tov 6tQat7]y6v dto?,^iav avtov d^a- 
q)r]fiiGavtsg Gvyvovg dvsGSLOv rcjv ol>cstcov. y.a\ noXXav 
CvQQsovtav ica\ rov dvvatov tQonov slg fidxr]v naQcc- 20 
<}xsvat,0^svav, sv sntd talg nQcotaig ijusQaLg y,u%anXL- 
0\rr]Gav nXsiovg rav oytayooiav , icpi^rig 6' lysvovto 
Tc5i' dLgxLXiav ovx sXdttovg. nvd^^usvog d ' tv '^HQay.Xsia 
rr]V avh]GLV avtav 6 6tQatr]ydg 7]ysu6va nQOSxsLQiCato 
MdQxov TcrivLOV, (5oug avta GtQatLcotag Tovg sy, rrjg 25 
"Evvr]g q)QovQOvg s^ayoGiovg. ovtog da l^idyr] nQog^aXcov 
rolg dno6tdtaLg , sns\ y.a\ tco n?J]&SL xa\ ralg dvgxaQicccg 
tnXsovaarovv sxslvoi, stQdnrj ovv rolg 7CSq\ avtov y noX- 

89. to 0111. A 90. vnoG%fGtaL\ vnoexFGiv Amet. 91. JTa- 

Sttlov] radScdov B 96. avtcjj] avtov B 97. zmv] kuI rcuv 

B <og Si^ — 100. dnoazazojv oniittunt B et a pr. mauu A 

1. fiaxofi^voi A Ainbt. , caetcri fiuxovfisvoc 10. crpartcorwv 

dnoi.sXviiivcov om. A 16. yovv A, caeteri yaQ : 6' ovv Bek- 

kerus ^ 'i7. SvgxcoQlais A, caeteri dvix^qeiais 28. hqdnri 

Amat. , edit. ciuui ix^dnoi 60 EXCERPTA PHOTII L. XXXVI. 

XCOV ^lv dvaiQE^SVTCOV, TC5V ds loiXaV QLIpCCVTCJV xci 

30 ojrAo: nal (pvyrj fio/ug dLaGcod^svTcav. aai ot ccTCoGTCizut 
ojikcov T£ &v:tOQri6avTBg ToOovrav d&Qoov xal vCxi^g dQcc- 
6VVSQ0V ^iyovTO rav SQycov, xal TidvTsg rav QovXav 
l^iSTS(OQit,ovTO TiQog uTtoGvaOiV. xal TCoXlcov xaO'' ri^sQttVoZZ 

35 d(pc0Ta[isvo3v CvvTo^ov %a\ TcaQudo^ov skdn^avov av^rj- 
6LVy cog sv oUyuLg rnLSQCiLg TiKsiovg ysvsG^ac rcov i^a~ 
HLgxLUcov. OTB 8r] xal slg s'/,y.X^Giav GvvslQovTsg xai /3oi»- 
^rjg TiQOTsd^SiGrjg ttqcotov fisv slXuvto (iaGLXsa xov ovo- 
fiat,6usvov ZlalovLov, doxovvTa Tijg LSQOGxoTtiag sfiTtSLQov 

40 SLvac Kai ralg yvvaLxsiaig ^suLg avXouavovvTU. ovrog (ia- 
GLlsvGag xag (isv TtoXsig ccQyiag xai xQvcprjg vofii^cov 
s^sxXlvsv, slg zQia 6s fiSQioag Toug dTioGTaTag xai lOovg 
i^ysfiovag syKaraGTi^Gag ralg ixsQiGc, 7CQogsTa'S,sv smsvaL 

45 T?jv xc)Qav y.ai TtQog sva rojtov xal xatQov ccTtavTug 
djtavTav. dco noXlav s/, rrjg STtsXaGiag aXXcov rs t,cpc3v 
aai LTtTtcov sv7C0Qr]GavTsg, sv oXiycp XQOvcp xarsGKSvcxGd^}]- 
Cav LTtnsig ixsv nXsiovg rcov dLg%LXicav, 7tst,oi 6s ovk D.ut- 
Tovg rcov dLgiiVQicov, ridr] aai yvfivaGiuLg noXsfiLnaLs 

50 IvdLajiQSTtovrsg. XQognsGovTsg ovv ucpvco noXsi 6%vq^ 
MoQyavriv)^ TiQog^oXdg IvsQysig nai Gvvsxslg szolovvto. 
o ds GzQUTrjydg cog ^OTj^^Gciv ry noXsi snsX^cov, vvxro- 
TtOQicc xQr^Gafisvog , sycov fisd^ savTov 'haXLCOTag rs xai 

55 Bx ELxsXiug G^sdov GTQUTLCOTag fivQiovg, xarsXa^s rovg 
ccTtoGTarug uGxoXovfisvovg nsQi rrjv noXLOQxiav, icai STtc- 
&Sfisvog uvTCov rtj Ttuosfi^oXr] , nai svqcov oXiyovg fisv 
Tovg cpvXuTTOVTug , TtXrj&og ds yvvuLxcov uixuuXcorcov nul 
^siug uXXrjg TtavroduTtovg , Qccdiag s^slXs riqv Gtqutotis- 

60 Ssiuv. nui ruiirrjV fisv dL^QTtuGsv, sni 8s rr]v MoQyuv- 
rlvr]v Tjysv. ol d' uTtoGTuruL st,uicpvr}g uvTS7tL%SfisvoL, xal 
vnsQds^LOv rrjv GtuGlv s%ovTsg, I^Luicog rs sniQQd^uvTsg, 
svd^vg STci TtQOTSQrjfiuTog i^Guv oi 6s rov GrQUTr^yov 

65 srQd7t}]6av 7tQ6g cpvyrjv. rov ds ^aGcXscog rav djtoGra- 
rcov xrjQvyfia TtoLrjGufisvov firjdsva xrsivscv rcov rd oitXcc 
QLTcrovjncov , ot tiXslGtol QLXTOvvTsg scpsvyov. xui rOVTCp 
xcp TQOJtcp xaruGTQaTriyriGag rovg TtoXs^iovQ 6 ^aXovios 

S2. fr^orro Amst. , edit. enim l';;;ovro 

533. 38. hHccvto A Amst., caeteri iilovza 39. nal raTg A, 

caeteri kuI 40. avXofiavovvzu] vlofiavovvxa Wesselingius 

ovros — 41. vofiitoiv om. Arastr 41. ras fiiv addidit A 52. 
Por]&7]6oov A, caeteri /Sojj^Q-coj/ 53. vvnzonOQia] vvnzonoQsia. 

A 55. xareAa/Js om. A 56. noXioQMav} noliOQKiav xaza- 

la^cov B 59. navToSanovs A, caeteri navzodanijs 63. 

czaGiv A , caeteri za^iv ini^Qd^avzeg] tna^Qa^avBts B 

63' ini Scaliger: Ubri vnd 0§. Qintovvtss] ^inzovzes A EXCERPTA PHOTII L. XXXVL 61 

ryv rs ycttoiix{ioXrjV <xvEictj]6aT0 xal TtEQi^orjTov v[x7]V 
cc7cevsy/icc^£vog noXKav oJtXav bxvqlsvGsv. aTce&avov bh 70 
iv trj iiccm tav 'iTalLcarav rs xal ZlixiXav ov nlsLOVS 
i^axoGicov dLcc ri^v rov nrjgvy^arog cpLXav^QOTtiav , id' 
XcoGav de tceql retQanLgxLUovg. 6 ds UaXovLog, jtoAAojv 
TCQog avtov ano tou ■aaroQ^ciiiatog OvQQeovtav dLnka- 75 
CLUGag rriv idiav dvva^LV , exQatei tav vnai^QGiv ., ;<at 
nohoQxelv ndhv anexeiQec tjjV MoQyavtlvav, xrjQvy^icc 
dovg toig ev avrrj dovloLg trjv e?>.evd'eQiav. tcov de xv~ 
QLCov dviLnQOteLVovtcov avzolg tavtrjv, el 6cpi6L 6vvayci- 
vi6aLvto , tLkovro ^dXlov rrjv dno tcov avQicov, aai nQO- 80 
^v(iag dycovi6d^Levoi dnetQiil^avto T?jv noXcoQxiav. 6 da 
6tQatr]y6g (letd tavza tr)v eXev&eQiav dvatQe-^ag avzo- 
3i^okrj6aL tovg nXei6tovg naQe6Keva6e toig dno6rdtaLg. 

IleQL de tijv Alye6taicov %al ALXv^airav ^coquv m 85 
de rcov dXXcjv rav nXrj^LOXCoQcov, evo^ec nQog dn66ra6LV 
rd nXrj^rj rcov olxetcov. yivetai 8e tovtcov dQ^ijyog 'A%7i- 
vipv 6vo(.ia, dvTjQ dvdQeici dcaq)eQCOv, KiXi^ to yevog, 
ovtog olxov6(iog cjv Svolv ddeXq^cov (xeyaXonXovrcov, nal 
rrjg d^rQo^iavtcxr^g noXXrjv e^cov e^ineLQiccv, eneL6e tc5v 90 
cixercov nQatov (lev tovg vcp eavrov teray^ievovg neol 
dcaxo^iovg ovtag, eneLta Totig yeLrvL(ovrag, cogts ev 
nevre TjfieQaLg 6vva%\frivai nXeiovg tcov ;^i/licov. vno dh 
rovrcov alQe%e\g (ia6LXevg xccl 6Lddr](ia neQL^e^ievog evav- 95 
riav rolg dXXoLg dna6LV dno6rdraLg rrjv diu%e6LV enoLelro. 
ov yaQ nQogede^eto ndvtag rovg dcpL6ra(ievovg , dXXu 
rovg KQi^tovg noLOvaevog 6tQarL0}rag ToiJg dXXovg rjvd- 
yxat.e (levovtag enl tav nQoyeyevijuevcov eQya6i(ov emuE- 
^Xel^Q^aL trjg Idiag exa6tov olxovofiiag xa\ tdi,ecog' e^ 100 
cjv xaX tQOcpdg dcpxfovovg rcov 6tQatLcotcov exoQTjyeiro. 
nQogenoLelto de tovg Q^eovg avtco 6t« tcov d6tQcov nQ06r]- 
^aiveLV cog e6oLto trjg HLxeXiag 6v(ind6r]g ^a6iXevg' dcd 
delv avrrig re TJjg xcoQag xal rcov ev avry t,coa)v re xal 5 
KaQnav cog idicov cpei8e6&aL. reXog d%Q0L6ag vneQ Toug 
(ivQiovg 8r6X(ir]6e noXiV dn6Q%r]tov to ALXv^aLOV no- 
XLOQxelv. (irjdev de dvvcov [ieravi6tato avtrjg, eincov 
ccvra tovg Q^eovg rovto emtdtteLV' eninevovrag ydQ trj 
scoXcoQxia 6vgTvxT]^Dcrog neiQa%^vai,. 7caQa6x£va^o^evov 10 

74. Tov KeiTog9c6(j,ccrog] rcov yiaTOQQ^aftazcov B 78. avtncQO- 

TSivovTcov] dvTinaquTiivovTCOv B 83. naQZGyisvaas] naQCX- 

CKSVcxaai Amst. 

534. 8'J. 8votv] 3viiv B 91, nsQl om. B 3. UixsXias 

B, correctus A, caeteri §aaiXiiag C. noXiv] naXiv Amst. 

7. AiXv^aiov] scribebatur AiXv§alov fmavi6Tavo] dviGTUTO B 

10. nuQaaneva^ofiivov A Amgt., caeteri OKtva^o(i£vov 62 EXCERPTA PHOTII L. XXXVI. 

ds ccvtov rr^v ajto rrjg 7t6?.£ag avaxaQ7]6LV xaTa7tXEv6av 
rivig Iv raig vavol zo^it^ovTsg ajiiUKTOvg MavQovGiovg, 
di ini ^ori^uav ri^av ans^xaXiiivoi rolg ALkv^aiTaigy 

15 t%ovTsg Tjyov^svov og covo^d^BTO r6nav. ovrog 6vv rolg 
K^ avra jcatK vvhtk xal aviXni^Tag tTCL&a^evog rovg 
sisqI 'A&tjvlava odoiJtOQOvvTag, TtoXlovg zaTa^aXovrsg, 
ovA oXiyovg be rQav^aTi^avrsg, slg r}]v uoXlv InavriX- 
Qov. dLOTtsQ ot dnoGrarai riqv ia rijg doTQo^avrsiag 
7Cq6qq}]6lv a&av^at,ov. 

20 . ^^X^ ^^ rijv HLHsXlav 7td(5av 6vyxv(jLg %a\ ocaxav 
'IXLug. ov yaQ ot dovXoc ^ovov dXXd nal tojv iXsv&8Qav 
ot dnOQOL nd6av aQnayrjV aal naQavoiiiav iQyat,6^Bvoi, 
otal rovg TtSQLTvyxdvovrag SovXovg rs zal iXsv&EQovgt 

25 oTtag }ii]8slg dTcayysXoi ri]V nsQl avrovg dfcovoLav, icpO' J 
vsvov dvatbag. bLo oial TcdvTsg ot xard rdg noXsig vns~ \ 
T^da^avov rd ^sv ivTog TSL%av (xoXLg slvat Ibia., rd d' 
fXTOg dXXoTQLa aal bovXa rijg nuQavoiiov xsLQOXQaOiag. 
nal dXXa bs moXXd TCoXXolg droTCu xard rijv 2JL}cs?.iav 
iToX^dro. ^ 

30 'O bs rr]V MoQyavTLVY]v 3toXLOQXT]6ag SaXoviogt InL- 

dQa(iav rr]v %aQav (isxql rov Asovrivov Ttsbiov, j]&Q0i' 
Gsv avTov ro 6v(inav ^TQdTsviia, imXsjiTovg dvbQug 
ovy. iXdrtovg rc5v TQLg^ivQiav , nal &v6ag rolg naXLXOig 
i'jQa6i rovTOLg (isv dvs^r^v.s (liav rav dXovQyav nsQi-S^^ 

35 TtOQcpvQav 6ToXr]v %aQL6tr]QLa tr^jg vijtr^g^ avTog 8' dva- 
yoQsv^ag savrov ^a6LXsa TQvcpav (isv vno tcjv dno- 
CTarav 7tQogr]yoQSvsTO. bLavoov^isvog bs rd TQLOxaXa 
iiaraXa(is6&ai tcal KaTa6'KSvci6ai ^a^iXsLa^ sts^insi %al 

40 TfQog A%r]vic))va, iisTans^ino^Lsvog avTov cog 6TQari]y6v 
fia6LXsvg. ndvTsg (ilv ovv vnsXd^i^avov tov 'A^r^viavcc 
rav nQarsiav dvTinoLrj6s6%aL , ■nal bid rr]V 6Td6iV rcov 
dnoOrarcav Qcxbiag 'KaTa7<.v^T^6s6%ai rdv noXsfiov ^ bh 
rv%r] na^fdnsQ inirr^bsg avS,ov6a rdg rav bQansrav bv- 

45 vdiisigt 6(iovoy~]6ai rojg rovtav r^ys^iovag snoir]6sv. r]KS 
(isv yaQ 6vvT6(xag (istu rijg bvvd^isag inl rd TQLOxaXa 
6 TQvcpav., rjKS bs aal 'J&r^viav (isrd rQLg%iXlav , vna- 
xovav cog CTQatTjydg ^a6iXsi ra TQvcpavi , riqv ccXXijv 

13. TOts] Tfjs Amst. 15. KdTcc — iiit9^fiBvos om. Amet. 

17. oklyovs A Aiiist. , caeteri oXiyas 19. 1-a A, caeteri uno 

20. naoctv Aiust. , caeteri ndaa 24, dnayyeloi] dnayyhllot A 

33. rmv om. Arast. IlccXiyiots Casaiihonus: libri 'izuXf.iols 

535. 36. TQvq)tov'] Tgvcpcova B Amst. , TQoq^cova A vno] 

fiSToc A 37. nQOsrjyoQBvsTo] TTQorjydysTO AB Aiiist. 38. Tpto'- 

naXa] TQtoxsXa A 41. dvzinoti^GiO^ai] uvTtTiotr^aaaO^ai A 

43. Ttolsfiov] noXs}tiov Amst. 46. laza trjs dvvunacos oiu. Amst. EXCERPTA PHOTII L. XXXVI. «3 

ccvtov dvvcc^LV KaraxQi%uv rr^v j^^cogav y.aX ccvucjSlslv 
siQog uTtoGraOLV toi)^ olxhag aTcsOraXacog. fiata dh ravta 60 
V7iovoTj6ag 6 TQV(pcov rov 'A&rjvtava lnLd)j6B6d^ai iv 
y.uLQa TtaQadcoxEV sig (pvkax^v. ro 6s q)Q0VQL0V oxvqco- 
ratov ov yMrsOKSva^s 7ioXvrsks<5L xaraCxsvalg nal ini 
lialXov CJXVQOV. TQLoy.aXa ds avro (paGLV covo^(x(j%aL 55 
dia ro rQLU y.ala sxslv, 7CQc5rov (ilv va^atLaiav voa- 
rcov nXrj&og diaq^OQOv rij 'ykvxvrr^rL , dsvrsQov naQaxsL- 
^svrjv %cc)Qav ci^nsl6(pvr6v rs xul ilcaocpvrov %aX yscjQ- 
ysLO&ai dvva^svrjv ^av^iaOrag , rQirov vnsQ^alXovQav 
6xvQ6tr]ra, cog av ov6)]g ^syciXrjg iisrQag dvaXcorov i]v 60 
xal 3tSQL(i6X(p noXsag Graciicov dxrw nQognsQt^alcav yal 
racpQSVCjag ^a^sia rcKpQcp ^aCt^.sioig ixQrjto , 7id(jr} 
a.(p%ovi(f tcov y.ata tox' ^lov aTtdvtcov nsnXrjgafiSfrjv. 
y.arsoxsvacjs ds yal ftaOiXLxrjv olniav y,aX dyoQav dvva- 65 
Hsvrjv ds^aO&uL nlrf&og dv&QoJncov. s^sXs^aro ds yal TtJv 
cpQov^OSL dLacpSQovrcov dvdQCov tovg tnavovg, ovg dno- 
dsi^ag Ovfi^ovXovg sxQijto OvvsdQoig avtolg' rrj^svvdv 
T£ nsQLn^QcpvQov nsQLS\idkXsro yal nXatvOrjnov s8v %t- 
tuva xatd tovg ;^9?;fiari(j|[ioug, yal QCc^dovxovg sixs 70 
(istd nsXsxscov rovg nQorjyov^isvovg , yal rdkXa ndvra 
oOu noLOvoi ts yal inLxoo^ovOLV instr^dsve ^aOtXsiav. 

nQoxsLQL^stut ds yatd rdov dnoOtanov tJ OvynXrjrog 
tdov 'Pcoaaicov Asv/itov ylLxivLOV AovaovXXov , ixovra 
OtQuttcotag (iVQiovg ^iEV yul tstQaxigxLkiovg 'Pco^iaiovg 75 
xul 'Itttkovg , BiQvvovg 8s 3<at 0sttuXovg nal 'AHUQva- 
vag oKtuxooiovg, ia ds rrjg Asviiaviag s^uxooiovg, cov 
i^ysLto Kksnttog, dvrjQ OtQutr^ytxog y.al in dv8Qsicc ns- 
QL^OT^tog, stt ds yat stSQOvg s^axooiovg, cog ysvsO^ai 
6v(inuvtag sntuiCLgxjkiovg xul nvQLOvg, ovg sxav yats- 80 
Ka^s tr]V ZlLHskiav. 6 8s TQVcpcov dnolvOug 'A&rjvicova 
%rjg altiug s^ovksvsto nsQl tov nQog ' Pco^iuiovg noXsfiov. 
i6iiul Tcj /u£v fJQSOxsv iv rolg TQLoadXoLg dycovit,s0^ui, 
'Ad^r^vicov 8s Ovvs^ovktvs {ir} Ovy/.XsisLV suvrovg sig no- 85 
KLOQyiiuv , dXX' iv vnui^QCO ^Luyavit^sO^aL. xQarrjOdor]g 
8s ravtrjg rfjg ^ovkrjg aatcOtQatonsSsvOav nXrjOiov 2Jxlq- 
Quiug , ovtsg ovx ikdttovg zcov tsrQaxLg^iVQiav ' dnalxs 

54. cpaciv] (prjaiv B 50. vcnfiaTtcclovl va^uriaicav Amst. 

5'<. ^avii,a6zais oni. B (i3. ndci]] 7iu6a Amst. dndvrcor 

A , anavTU caeteri 6.5. bi^ao^aL A Amst. , c.ieteri 8hXiG9at 

68. niQii^ukXizci] nzQii^dlsTO B 71. noiovoL zs A Amst., 

caeteri notovGi ys 74. AiKivtov] Afnivviov etld. ante Bekkerum 

AovKOvXXov A , AsvxovX?.ov caeteri 76» 'AKaovdvag] Kag- 

Vttvag A 79. inzaHtsx.] ^- annot> 83. rJQiGKtv] tjqsgkov Am^t. 

536. 86. zavTrjs] ovr^g A 87. ZKiii&alas] ZxQt&alas A 6i EXCERPTA PIIOTU L. XXXVt 

d' civtcov ^ 'PcD^atcov TtagBu^o?.}] 6rccdLa dvoxalSExa. ro 

90 [ilv ovv TtQazov lylvovro CvvsxbIs a-AQo(io?.La^ol' elra 
jcaQara^ci^ivcav ey.ariQov , «al r^g y^^X^^S (o8s xdxelas 
Q£7tov0rjs^ nal noXXav ixarEQoa&BV TtLTtrovrav , 6 fisv 
Axfriviav iimv GvvayavL^ofisvovg dLaaoGiovs iTCJiEis Ini,- 

95 Aextcov Ttccvra rov TtEQl avrov ronov vaxQcov sxliJQC36Sy 
zQcad^els 6' eIs dncporsQa rd yovara xal rQLrtjv Aa/3a3V 
ciXQ7]6ros lyivEro nQos tr^v ^ux)]V' f| ov ot dQanErca 
rals rpvxcils nEGovrEs TtQos (pvyr^v erQajtrjGav. 6 ds 'A^rj- 
vlcov cos VEKQOS «V E^-ad^E , 3<at TtQosnoLrj&sls XErslEvrri- 
100 y.EvaL rr]s i^fxrog a7tL?,a^ov6}]s dLSGco&rj. inEHQdrr^Gav Qs 
^aiiTtQcos ol 'Pa^ialoL, cpvyovrcov nal rc5v ^srd TQVcpcO" 
vos Hdcl a.vrov ekelvov ' aal tcoXXojv %ard r^v cpvyriv 
noTtEvrcov Tf Aog ovx sXdrrovs tcov 8ls^vqlc3v dvrjQsQ"!]- 1 
Cav. oi 8e koLTtoX rrjs vuxrog 6vvEQyov6i]s ^LEcpvyov slg ' 
6 rd TQLoxaXa' -AatroL qcJov rjv ETCLdLcd^avn ra GtQarrjyco 
Ka\ TotJTOfi; uveXelv. Eitl roCovrov 8e rEranEivcoro ro 
olxErLy.ov cjgTS xal E^ov?.EvGavro inl Toi3g xvqlovs lna~ 
vadQafiELi' xal 6(pds avrols lyxELQiGaL' nXr)v anEXQarrj* , j 

10 6EV ri yvco^iri rcov fitXQL rE?,£vr7Js vnoQ'E(.iEvcov dycoviOa- 
Gd^aL xciL fij} Totg Ex^QOLS savrovs xaranQoSovvai. (lErcc 
8' Evdrrjv rjuEQav 6 OrQarrjyos i}xs no?,LOQXf]6cov rdc 
TQLOxaXa. xal rd hev dvaLQCov rd 8e dvaLQOv^EVOs, 
Ekarrov excov dnrjXXdyj] , xal oi dno6rdraL av&LS £q)QO- 

15 vrj^ari^ovro ijvvE 8e rcov ^Eovtav 6 6tQatr]y6s ElitE 8^« ' 
QaGrdvrjv enE 8Ld 8aQo8oxiav ov8ev' dvd^' cov xal 8ixi^V 
vOrEQOV xql^eIs 'Pa^aioLS sSaxs. 

rdios 81 2JEQovi?.LOs xaranE^iq^d^Els CrQarrjyos Slu- 
8oxos AovxovXXov ov8^ avros Tt dt,Lov [ivjj^irjs enQa^s' 

20 8l6 xal oi-iOLas AovxovXXco vGrsQOV (pvyrj xarsSLxdcQij. 
XE?.Evrr]6avros 81. TQVcpavos ^LaSoxos rfjs dQxrjs 6 'A&rj- 
viav xa^iGxarai, aal rovro [iev nolsLS EnoXLOQKSc, xovro 
8s naGav rrjv x^Qav dSscos xarerQEXE nal nokkav sxv- 

25 QisvGs, rov EEOovLXiov [ir]8EV dvtLnQdrrovroS' 

Tov 8' EVLavOiov ;^9o'vou 8LE?.&6vros vnaros sv 
^Pcofir] rdCos MaQLOS VQ^^V "^^ nsfinrov %a\ rdlos 'AxvX- 
Klos ' cov 6 'AxvXXlos GrQarrjyos aard rav dno6ratcov 

30 CraXsls 8Ld tfjs i8ias dvSQEias snLcpavEL [idx]] tovs dno- 
6rdras Evixi]6s. xa\ TtQ^s avrov 8e tbv ^aGLXia tav 
dno6tatav 'A^rjviava 6v[i^aXcov rjQaLXOv dyava 6vvs- 

93. ^xcov om. A 94. iTrtXfHrcov] iTzixQccTdjv B, corr. A 95. 

Ta om. Amst. 11. kvcirrjvl tKriqv B , tvvazrjv e<1cl. ante Bek- 

kerum 13. 6f] Ss kccI B 14, i^vvs bs] r]V vSs Arast. 

19. AQVKOvlXcp] Aiv^ovXlca edd. ante Bekkerum 24. /tjjSgy A, 

caeteri 8s (ir]S£V EXCEllPTA PHOTIl L. XXXVL «5 

er^dato. Ktt\ tovtov fisv dvslkev ^ avzog 6' dg tjJv >:e- 
q^akijv XQCO^eig 89EQajiBv9rj. xal 6rQat£vst stzI tovg vno- 
iELTiofiBvovg rav drcoGrariZv , ovrag fivQiovg. ovx vno- 35 
^Bivdvrav ds rrjv sq^oSov, dXK* slg rd oxvQcouaru xara- 
537q)vy6vrcov, o^ag '^xv^.Xiog ovtc tVEdldov Trdvxa jiQdt- 
Ttov, Ecog avrovg £y.7ioXiOQxr]6ag EXELQc66aro. sn d* vno- 
XeLTto^fvcov %lUcov , 'Aal crQarrjyov sxovrav rov IJdrv- 40 
Qov, ro (lEV TiQcorov ETtE^dlEro dLa rav onXcov avrovg 
XELQCoOaO^ai, jUETcc 8e ravra dianQEO^Evovrcjv aca naQu- 
dovrcov iavrovg rrjg hev naQavrLna TLficoQcag dnikvGEVy 
dnayayav ds slg rrjv 'Pco^rjv d^}]QLO^dxag avrovg EnoLr]6£. 
tovg di cpa0L rLveg InLCpavEGrdrriv noLTqGaG^ai tou §iov 45 
KaraGrQOcpTqv' trjg ^lv yaQ nQog td Q^tjQla ^dxrjg dno- 
GrrjvaL, dllrilovg 6e inX tav drjnoclav ^aficov ocata- 
6cpdt,ai, y.aX tbv tElEvraXov avrov rov Z!drvQ0V dvs- 
Xovra, rovrov d' inX ndGiV avroxEiQLcc rJQaLXcog aara- 
CrQiipai. 6 (lEV ovv y.ard 2Jix£Xiav rcov oixErav noXEfiog, 59 
dia^iEivag Errj Gx^dov nov tEtrccQa , tQayacr^v 86^^ ^'iv 
xaraGtQOcp^v. 

"Oti Barrdxr]g tig ovofia 'r)x£, tpr]6iv , Ix ITi6ivovv- 2 
tog tr^g 0Qvyiag, iEQEvg vndQxav trjg (lEydlrjg tav 55 
Q^Eav (irjrQog. ovrog xard nQogray^ia rrjg %eov naQEivat 
(pY]Gag tolg aQyovGiv ivirvxE aal rr] Gvyxhjrcp , Kiyav 
t6 leqov rrjg &eov (lEnidv&ai, y.aX 8eIv avrrj dr](ioOicc 
xad^aQ(iovg inX rrjg 'Pco^r]g 6vvrEX£0%rivai. icpoQSi b\ 
ia&Fjra %aX riqv nEQi ro 6coua dXXyjv 7cara6x£vi]v i^r]X~ qq 
Xay(iEvr]v icaX vno tav 'Pafiaiav id^av ovx imxaQOv- 
(iEvr]V' XQ^^ovv t£ yaQ Gricpavov elxev vnsQ}jLEyi^r] TcaX 
6roXr]V dvdivr]V dcdxQvGov , ^a6LXL'/.r]V d^iav inLcpaivov- 
6av. noLr]6d(iEvog 6a Xoyovg inX rcov i^i^oXav iv ta 
dr](icp., xaX to nXrjd^og slg dsL^LdaL^ioviav ifi^aXcov, ica- 55 
taXvfiazog (isv 8r](io6iov xaX t.sviav i^^La&r], tov dh 6ri- 
(pavov i-jcaXv^r] cpoQslv vcp ivog rav drjiidgxav Av/^ov 
IIo(inrjiov. dLd rivog 6' srsQov drjadQxov nQoax&sig inX 
td E^^oXa, TcaX nsQX tf^g slg to iSQOv dyvsiag insQarh^- jq 
(lEVog, dnoxQiOsLg inoiElro 8EL6LbaL(ioviav nsQLSxovGag. 
yKra6ra6La6d^sXg bs vno rov TIo(inr]iov, y.aX fi£&' v(iQ£ag 
dnaX?.ayElg inX tr]V xatdXv6iV , ovxin nQosnoQEVEro^ 
Xsyav (li] (lovov iavrov d6E^ag nQonEnrjXaxi^d^ai , dXXd 

537. 38. iHno).toQyfi]6ag A, caeteri iHnoXsfn^^ycig 40. int- 

0dXtTO A, caetcri ijisi^a.XXiTO 44. Qr]oio(iaxuis] &TjQioficixovis 

B 45. TJjs fiiv B , caeteri Tfjg 54. niaivovvzog] Uiaot- 

vovvTog B 58. avzfi Wessclingius : lil)i*i avrove 61. i&cop 

Sraliger: libri idvojv iiiixmQOVfiivrjv Kci^kiii.4: libri inixcoQrj- 

fiivrjv by. g/g ora. A Amgt. 71. vno zov A , caeteri vnS 

5 e» EXCERPTA PHOTII L. XXXVL 

75 xal Tjjv Q-Bov. 6 81 Ilofinijiog nagaxQrjfia ^sv Xd^QGt 

xvQEra 0vvb6x^^V •> f*^^^ ^^ xavra acpavog ysvonsvog 

' xal itaTaXr]q)%slg xvvayxiy-co tkx^sl rQiTalog xarsCTQSxlJS 

Tov ^tov, staod roig noXXolg vTtoKricp^sig Qsia rivl jtqo- 

80 vota dv9' av slg tov IsQsa ■kui t)}v %s6v B3tXi]^fisXr]6s 
tov t,rjv s^fSQ^ad^ai' 6q)6SQa yaQ " Pco^a'')^ dsiGidai^o- 
vovOi. dioJtSQ 6 BaTTaxrjg la^av rijv CvyxcoQTj^Jiv rijg 
ocard rt]V Isqccv 6ToXr/V naTaGxsv^g, aal n^r^Q^slg d^t,o- 
Xoyoig '^svLOig, vno noXXav dvdQCJV rs nal yvvatKav 

85 7tQOS7te(iq)&t] rr]V_ la rfjg 'Pco^f]g sjtdvoSov noioviisvog. 
3 "On s^og 7]V rolg 'Paiialcov CTQaTicoTaig, i^vixa o538 

6rQaTr]y6g avrav 6vv avrois iidxr] TtQog nvag rcov Tto- 
Xs^icov 6v^JtXaxslg vTtsQ rovg s^amgxiXiOvg rcov sx^Qcov 

90 lcpaivsTO dvsXcoVy l^TtsQdroQCi avzov dvayoQBVSiV Hol 
dnoxaXBLV f o i(5ri ^aOiXsa. W. Xu^Qca A, caeteri Xavgco 76. nvqira^ TtvQtr^ Amst. 

80. inXrjftiiiXriGE Amst. : nam edd. Tett. iTcirjizsXrjOS 

538. 89. l(nt£Qa.toQa B, caeteri tvTtsQUTOQU 100. ^aetXscc 

omUcrat a pr. manu A cum lacuna versuum ternorum et dimidii 


EK TOr AZ' KAI H' KJI TJIN E0E:^H1\ "Otfc xov MaQGiKov 6voiia6%ivta noXt^ov Inl rijg 1 
avtov YjXv/.iag ^LodcoQog [isi^ova ndvtav tav TcgoyEyo- 
vorav dnotpaivstai. covo^caG^ai, 6s g)t]6t, MaQGiaov ax 
tav dQt,dvTCL)V trjg diioGtdGicog , lm\ Gvnnavrsg ys 'Ita- 
lol v.axa 'Pa^aiav tovtov st,t}VByxav tbv noXsfiov, aitiav 
6e 7CQart]V ysvio&ai rot) noXi^ov to nstansGslv rovg 95 
' Pa^iaiovg dno^ ttjg svrdxrov aal Atr^g dyayy^g ocal ly- 
TtQarovg^ 8i ^g inl ro6ovrov rjv^^di^Cav ^ sig oPJxtQiov 
p]lov TQVcpilg xal daoXaGiag. s% yaQ rijg dtacpdoQag rav. 
t)jg OtaGidGavrog toi) 8riu.oriv.ov nQog ri]v OvyxlTjroVf 
ilra svBLvrjg snivakB0a[isvr]g rovg sv tijg 'Ircdiag sntxov- 100 
QrjOai.^ val vnoGyo^isvrig rijg nolvsQdcjtov 'Pafiaixijg no- 
IttBiag (isradovvai v.al v6(icp xvQcooai, snsl ovdsv rcov 
v7iB6xr]UBvav roig 'JraXtcoruig lysvsro ^ 6 s^ avrav no- 
?.B[iog nQog 'Pa^iaiovg stsy.av^rjf vnarsvovrav sv t>; 5 
'Pcj^irj AsvTciov MaQxov QiXinnov val Zs^rov 'lovXiov' 
'Olvfintdg d' rjx^i] [dsvrsQa] nQog ratg svccrov s^do^Dj- 
Kovra. sv rovrco tcp noXs^icp notvila val nokvrQona 
nd%r] %cii noKsav dXcQGBtg sxarBQCp [iSQSi rc5v dianoXs- 
ytr]6dvrav 6vvb^7], takavrsvo{iBVr]g agnsQ snirrjdsg naQa IQ 
[iBQog T^g vixr^g vaX [i)]8BrBQ0ig sv ^s^aicp dta[isvov6t]g' 
0[iag dnsiQov nXrjQ^ovg sxarsQa&sv ns^ovrog 6il)£ xal 
fioXtg 'Pa^aiotg st,svinr]6s ^s^aia&i^vai to xQdrog. Ino- 
Ksaovv 8s 'Pa^iaiotg ^lavvtrat, 'A6xoXavoi, Asvy.avoi, 
JIiKBjnr]voi , NaXavoi, val srSQai noXstg val sQvr], Iv 15 
oig Bnt6r][iotdtr] xal [iByi6rr] xal voivi] noXig ccQn 6vv- 
tstBXs6[isvr] rolg 'ItaXtcoxatg to KoQcpiviov 7]v, sv y rd 
T£ dXXa 00« [isydXriv noXiV zal dQx^jv HQatvvovGi, 'cvv- 

ttVTOv] ttvtrjq A Tcuvtnv B, caeteri dnavtcov 91, tpriBt 

A , cacteri q;aot 90, Tjg A Ani*t. , caeteri rig (i\v 98. 

8iot(p^0Q0iq A Atiist. , caeteii dtcx(poQag 5 Maqyiiov Wes- 

eeiingius post Scaligerum : lihri MaQ-nov Ef^tov A , caeteri 

^j|otow 6. Stvt^QU addidit Scaliger 14. 'yiGKoXavoi] 'Aatia- 

7.avol A 15. ni/.tvtr]vol B, caeteri IJmsvrivoi 17. tp ■» 

om. Amet. 19. ovveaTrlaavTo] avviGtrjatczo Amet. 

5 * 68 EXCERPTA PHOTU L. XXXVU. 

20 BdT^davTO xcn dyoQccv tvinyk^i] nai ^ovXwTrjQiov y oial 
ra alla ra nQog TtoXs^ov d(p^6vag diiavTa, xal XQ^- 
^aTOv nk^^&OQ, xal TQOcpfjs da^lJikfj %OQr^yiav. <5vv£6ti]~ 
CavTO ds xal Gvyxkrjzov xoivrjv ^TCivTaxoCiav avdQav^ 
i^ cov OL T£ Trjg TiaTQidog ccqxblv «gtot ^Qoai&rjGsG&ao 

25 fftsAAov xal ot TrQo^ovXevtCd^ai dvvd^svoi tceqI Trjg xol- 

v^g GaTYiQiag. xa\ rovTOig inhTQetpav rd xard xov no- 

' liiiov diqixelv , avToxQaTOQag noirjCavTSg Tovg Cvvs- 

dQovg. ovTOi d' svoiio&ST7]0av 8vo filv vnaTOvg %aT 539 

IviavTov aiQslcd^ai, dcodsaa 6s CrQarrjyovg. xal xaTSCTa- 

30 &r](3av vjtaTOi fisv Koivtog Uoiinaidiog 2^ikcjv ^ MaQCog 
ft£v To ysvog , TiQcoTSvav 8s tcov o^os&vcov , xal dsvTS- 
Qog hjc Tov Uavvitcov ysvovg rdCog '^jtcoviog MorvAo?, 
xal avTog do^y xal 7iQd'£,s6i tov sd^vovg 71qos%cov. TrjV 6 

35 okrjv 'ItaUav slg dvo fisQrj dislovtsg VTtaTixdg sjtaQxiag 
Taurag xal (iSQidag dTCsdsi^av. xal tgj ^sv IIo^in,ai8ic<i | 
%QogcoQi6av ^coQav djto Tav KsQxc6?iCOV xakovfisvcov ^s- 
XQi Ti^s 'ylSQiaTixrjg %akci(56rig, td ngog 8v0}idg xal T)jv 
ccQXTOV vsvovta ^SQtj^ xal CtQatrjyovg sta^av avTcp s^' 

40 To 8s Xoinov Trjg 'Itakiag, Trjv nQog fco xat [isGrj^^Qiav 
vsvovCav, nQogcoQLGav raico MoTvkco, (jTQatrjyovg o^xoiag 
6vi,sv^avTsg s'^. ovTa ndvra 8s^icog xal xar« ui^rjCiVy 
t6 OvvoXov (pdvat, tr^g 'Pafiaixrjg xal Ix naXaiov ra- 
^sag trjv iavtav aQxtjV SiaQ-s^svoi, xatd to 6(po8Q6ts- \ 

45 Qov Koinov sXxovto xal tov s(ps'^rjg noXs^ov , tr]V xoi- ., 
vr]v nokiv 'ItaUav lnovoyi,d6avtsg. xal 8isnoXs{ir]6av 
'Pa^aioig.Ta nlsi6Ta xard to smxQats^tSQOV, sag Fvaiog 
Ilo^niqiog vnatog alQs^slg xal CtQatrjydg roi' noksnovy 
xal ZivXXag 6TQaTr]y6g vno toJ stsqco vndta Kdtavi, 

50 sni(pavs6tdTaig udxaig tovg 'ItaXicoTag ovx dna^ dkXd 
xaX noXXdxig Vixr]6avTsg, td nQay^aTa avTcov slg to J 
6vvTQi^s69ai nsQis6Tr]6av. snoXs[ir]6av 8' ovv xax 'sti' i 
a'AAa JTatou Ko6xoviov 6TaXsvTog sig 'lanvyiav 6TQaT7j- 

55 yov noXXdxig r]ttr]%r]6av. sita sXattad^svtsg xal sx noX- 
Xcov oXiyoL xataXsicp^svtsg xoivf] yvc6(i.i] rijv xoivr]V 1 
sxXsinov6i n6XiV , to KoQcpiviov , 8id to tovg MaQCovg 
xal ndvTcc td ysitvicovta tcov s&vcov nQogxsxcJQrjxivai, 

20. alXa ra] a?.Xa Amst. 23. Koivr/V Beklierus, huI firjv Amst, 

Kcivfiv caeteri 25. nQo§ovXtvia^aL] naqa^ovXtvsa^ai B 

2(i. tTthQ£\\iav'\ iniTQiipavris A 

539. 46. inovofiaaavt^g A , caeteri ovo^aaavTfg 48. 2vl- 

Xas] I^vlas A 50. ftaxats A, caeteri zals fiaxatg 53. xai 

izt] ovx hi. A ratov] raiog Amst. KoGnoviov A, 

cactcri Koaxiviov 55. y.ai A Amst., caeteri ei Hul 5(i. 

Koivi]v A Amst. , caeteri huivjjv EXCERPTA PIIOTII L. XXXVII. 69 

Torg 'Pc3^iKloig. zlc; ds r^v ev Eavvitccig Al6£Qviav nu- 
!^idQvd^rj0ccv , %iVTS GtQccti^yovg ccvtolg iJiLCttj^avtsg, av CO 
evi pidhGta Kotvtco IJo[i7iai8ia ZlikcovL rijv Ttdvtav '^ys- 
liovittv lni<5tsv6av did ty]v_ nsQi avtov h> xa ^tQatij- 
yslv dQStr^v ts yccd do'|«v. ovTog de iistd trjg xoivrjg tcav 
CtQatrjyav yvo}}irjg zccte6xsva6s ^eydXr]v dvva^iiv , cog 65 
rovg 6v[Lnavtttg [ittd rav nQovnttQxovtav nsQl tQignv- 
giovg yeve6&ttL. x^Q^^S 8e tovtcrv tovg 8ovKovg elevQs- 
Qco6ag iCttl o5g 6 aaLQog edidov na&onU^ag, Cvvijysv ov 
nolv Ksinovtag tav dig^iVQicov, innslg de xiXiovg. 6vfi- 
^tthcov 8e. 'Pcjfialoig Ma^ieQiiov 6t Qtttr^y ovvtog avtcoi\ 70 
Pauaiovg [lev dvttiQel oXiyoi^g, tc5v d' otxgtcov vneQ 
e^ttHLgxi^Xiovg ttno(idlXeL. xal MeteXlog xatu trjv 'Jnov- 
Xiav Tr]V Ovevov6lav , noXiv dt,i.6koyov ov6av xa\ CtQtt- ^ 
ricotag noXXovg exov6av, e^enoktOQxrj^s xatd xaiQov tov 
540at;r6v , 5{al nXeiovg rcov rQigxtXiav ttlxiiaXcotovg eiXev. 75 
iniXQtttovvtcov d' enl [idXXov xttl (idXXov tav^Pcofiaicov, 
ne[inov6LV ot ^ltaXol nQog Mi.^QLddtr]v toV ^a6iXea 
Jlovtov , dx[ittt,ovttt rots noXsfnxf/ %£lq\ xttl naQtt6v,sv]}t 
dhovvtsg en\ rrjv 'ItttXittv yctttd' Pa[iaiav dysLV rdg iiv- 
vd[ieig' ovra ydQ Qudiag dv 6vvacp\tevtav ro' PapLttixov gQ 
y,ata^Xri%ri6e6%aL xQarog. 6 6e ML^QLddtrjg dn6xQi6LV 
8ida6LV dteLV rdg dvvdfistg eig rr]v 'ItaXlttv, ensLbdv 
civta ■xattt6tr]6]] T>}v ^A6Lttv' rovro yuQ xul snQatts. 
6l6 nttvtsXag ol dno6tdtaL rsransLvaiievoL dnsyiva^xov' 85 
XoLnoL yttQ vniJQXOv 2^avvLtav oXiyoL x.a\ Z^d^eXXoL 6ta- 
XQi^ovteg sv rrj NcoXa., xcc\ nQog ys rovtoLg ot nsQ^ 
Att[inc3VL0V xa\ KXenitLOV , exovteg Xeiipcwa rav Aevxa- 
vav. dto xa\ rov Mkq6ikov noXe^iov 6x^86v r]Sr] dLa- 
Xvo[iBVov ndXLV at nQoyeyevr][ievai 6td6eig s[icpvXLOi gg 
Xtttd rr]V ' Pc6[ir]v XLvr]6eLg eXd[i(ittVov, uvtLnoLov[ievav 
noXXav evdo^av to rvxelv rrjg xtttd Mi^QLddtov 6tQtt~ 
xr]yittg d^d ro [leye^og rav enddXav rdlog rs yuQ 'lov- 
Aiog 7itt\ rdiog MuQLog 6 e^dxLg vnarsv6ag dvtecpiXovsi- 95 
xovvy xttL ro nX^&og iqv eKatsQOLS 0v[i[iSQi'^6[ievov T«tg 

59. Ktt^ iSQV&rjauv B , 'capteri Ka&lSQvaav 61. fidXiGta oni, 

Arast. 05. nQovnaQxovTcov \, caeteri vnaQXovTayv 68. 

StgfivQiwv] (ivQioov A 73. ovcav om. A ix^^vdav A, caa- 

tcri dvtxovoav 

540. 75. ilksv A Amst. , caeteri dlov 80. QaSioag A , cae- 

teri QaSiov 82. a^siv A Ainst., caeteri s^siv ' insiddv] 

inel Amst. , qui ct avrcp MaractJjosi 85. loinol] Xoinov Amst. 

89. 8i6 Kttt A, caeteri 8i6 90. Eii(pvXioi\ SjttqpoXiot Amst. 

92. Mi&QtSuTov] Mi&QiiduTov Amst. 9i. n] vo Amst. 10 EXCERPTA PHOTII L. XXXVII. 

r''couaig. 6wB^r}6av @s nal srsgat, raQa%al. 6 (livtoi 
2^vXXas vnatos c5V, ^^ca^td^-sig tijg 'Pcjpyg Ttgog Tag TteQi 
NaXav Tj^QoiGiiBvas jtaQByevBto dvvd^ft,g, Tial no^.Xovg 
100 T(Sv nX7]6LO%(6Qav nataTtXtj^diiEvog iqvdyxaos naQadovvac 
6(pdg avtovg aal rdg TtoksLg. tov ds SvKKa 6tQat8v6av- 
tog nlv Inl xiqv ^Aeiav natd Mid^QLddtov, tfjg dh 'Pca- 
tiTjg nsydXaLg xaQaiaZg ical (povoig i^(pvXioLg %BQL67ici^i-- 
5 VYig , MaQxog 'AncovLog xal TL^BQLog KlsnitLog m ds 
JIo(inr]Log , ot rav vnoloinav 'Itahcot^v 6tQatr]yoiy. 
dLatQi^ovtsg sv rrj BQStticc, 'l6iag ftev noXLV oxvQav 
ln\ noXvv xqovov noXLOQy,r'j6avtsg ovz X6^v6av skslVf 
lasQog 8' snl tr^g noXLOQxiag 701? 6tQatsv^iatog aatalL- 

10 novtsg rrj loLnfj to 'PrjyLOV i^xvQCjg snohoQxovv ., sXni- 
t,ovtsg, sl ravtrjg HQatrj^aiSv , Qadiag slg tijv ZlLXsXiav 
dLa^i^d6sLV rdg dvvd^SLg Kcd iiQatr]6siV rfjg svdai^ovs- 
6tdtr]g r(ov vno rov tJXlov vr]6cov. dXX' 6 ravtrjc 6tQa- 

15 Ti]y6g rdiog 'OQ^avog , noXlfj 8vvd^SL ocal naQa6KSvrj 
xal nQoQ^v^iia iQTq^diisvog , Tial aatanXr^^d^svog rovg 
'ItaXivatag tcp (isys&SL r^g naQa6}csvfjg, s^r]Qna6s rovg 
' Pr]yivovg. sita tilg nsQl ZlvXXav %al MdQiov s^icpvXiov 
6td6sag dvaQQLni6%si6r]g ' Par^iaioLg ., oi (isv 2Jv/.Xci ot 

20 ds MaQicp 6vvs{idxy]6av. v.al to (uv nXsov avtcov sns6s 
rolg noXs[iOLg, to d' vnoXoLnov sniXQarf]6avtL Z!vXXa54:l 
yCQogsxcoQ}]6c. xal ovtco tiXsov ry l^icpvXicp 6vvans6^ri 
Ctd6sL (iiyL6tos ysyovcos ical 6 MaQ6Lx6s snLxXr^Q^sls 
2 TtoXs^iog. 

^- "OtL psydXri 6td6Lg s(t(pvXios ^jSr] dLaXvofisvov rov 

MaQ6Ly.ov ysyovs noXs(iov, i]g 7]yovvto 2JvXXag zal 
rdiog MdQLog, vcog drv, 6 MaQLOv tov noXXdnLg vna- 
rsvxotog.) sntdnLg yaQ vndtsv6s, nalg. Iv 6s tr] 6td6SL 

30 noXXal (ivQLddsg dv&Qconav dvr^Qi%r]6av. SiiQdtr]6s 8' 6 
2JvXXag, nal SLXtdtcoQ ysyovcog, snacpQo^Ltov rs 6vo[id- 
Cag savtov , ov% sipsv6%r] tfjg dXai,ovsiag' ngat^av ydQ 
Tolg noXs^ioig idicp dns^ico %avdtcp. 6 8s MaQiog (idxrj 
ty nQ6g UvXXav ysvvaicog dy(OVL6d(isvog , 6(icog ■^ttrj^^slg 

85 iiarsq)vysv bls IlQaivscj^ov a^a (ivQioLS nsvtaaLsxiXioLS' 

100. nXrjatoxtoQcov] nXrjaiov xwQcav A 2. IjtI] xara Atniit. 

4. 'Ancovios'] Aaintcovios est monente Wesseling:io 5. 

Kltniriog] Klinzio$ B Ilofnt^iog] TJovrioq ^Vesselingius 

7. 'loiaq A Amst. , caeterl 'Aaiag: Tiaiag Wesseling^ius 
8. ovM — 9, v.axuXt,n6vTig addunt A Anist. 11. xpar/joats»'] 

xpar/J(jSi£ Amst. 14. 'OQ^avog] NoQ^avos Wesselingius 

17. 'Prjyivovg A, caeteri 'Pjjytovy 

5il. 23. jrpogsjjajpjjffg] jZQOBXfoQrjdl Amst. 25. diuXvofiB- 

vav] 6iaXiyoiiivov Amst. EXCERPTA PHOTII L. XXXVII. 71 

Cvyxlsi^&Eig d' Iv avtij otal xQovov ovx oXlyov nohog- 
at^^Big 7Jvay'/.d6&i] , navrav avzov lyxaTahJiovroav , icai 
fi7]ds{iLav CcoryjQiag 686v xa&ogcjv, xiqv svog oixirov rav 
yiiGTav xsiQa sig KvCiv rav dsLVOv staQaxaXeoaL. ical o 40 
ys TCSLO&sig, %aX ^lo. nl7]yy] rov /3tov rov dsGJtorrjv anaX- 
Kd^ag, kavrov sjtLxarsoq^a^e. xal navsrai ^sv avrrj ^ 
CraGLg, Ksiil^ava (isvroL rov noksfiov vnoXsicp^svra rtjs 
MaQiov ^ioiQag hitl xqovov 2!vXla dts^axsCavro , sag 
aal avra CvvdLscp^oQS rolg aXKoLg. 45 

[^Msra ^svroL rr]v rovrcov aTtaXXay^v TIoiiTtfjia ra 
eTtLxlrj&svri Mdyvco 6lcc rag 7tQdt,SLg ag icarcoQQ^coCs IlvU.a 
xs TtQarrciV xal icad"' savrov ' Pa^aioig , rovrcp drj ocai 
'JovUcp KaiCaQL SQLg sxxasiCa sig s^cpvXiovg Ccpaydg rovg 50 
" Pa^aiovg ndhv rivdyHaCs CvCrQaq^tjvaL. IIofi7tr]iov ds 
XccnTCQcog xolg oXoLg rjrrr^^svrog aal icard rrjv AXst,dv- 
dQSLav dvaLQsd^svrog , CvCrsXlsrai ^sv 7] tc5v vzdrcov 
ccQxr] slg fiovaQxic^v KaiCaQi ra 'lovUcp, navsL 8s rslsov 55 
xal 7] Crdcig. sxsivov ds dvrjQr]^svov xard BQOvrov ical 
KaCCiov xcov dvsXovxav noXs^og s^cpvhog iCLVslraL, %£t- 
QLi,oiisvc*iv Asnidov xs ical Avraviov ical 'Oxra^Lavov 
xov AvyovCxov xrjv vnaxov dQxr^v ixovxav. ov ^Qadsag 
8s xov nols^ov iCQiCLV xotg onXoLg Ka^ovrog , nal VLXf]- 60 
5i2Qsvrav ical dvaLQS&ivrav xcov nsQL Kdcciov aal Bqov- 
xov , fi£T ov noXv Qr]yvvraL sig ro cpavsgov 7] svdofiv- 
XovCa AvyovCrov ical Avraviov vnsQ xf]g cpLXonQariag 
a^Lkka. ical noXXav Cvyysvav at^drav stcarsQa&sv qvsv- 
xav xo iCQarog AvyovCrcp ^s^aLOvraL, aal rav oXav t] 65 
i^ovcia avra naQauavsc did (iiov, rrjg rav vndrav Xol- 
nov aQx^g rr]v idiav rdE,LV zal dvvaCrsiav dno^s^lr^xviag.] 

37. iyKUTciltnovTcov] iyKCiTaXn/tovTcov A ifi. — 542. 68, Pho- 

tio recte tribuit Wessclinr^iug , plura etiam de Romanoriim rcp. an- 
uectenti 67. iSiav om. Ams^ E K T O r AH' 

TCQOq Xij UQxih 70 "Ori ot nsgl tcJv Klvvav v.a\. MaQLOV CvvtdQEvdavxB$ 

fiBTu xav inL(pavB<5Tdxc3v ijyEfiovtov el^ovXsvovxo ojicos 

^e^alcog xaxa6t7]6co0L xi^v iiQ)jvi]v' xsXog sdo^sv avrolg 

tovg S7CL(pavs6xuxovg xcov sy^^Qcov y,a\ dvvafievovg (lu- 

■ fpis^fjtrjdat TtQwyndxcov ndvzag djioicxslvaL , oTicog '/,a%a- 

75 Qdg ysvoiikvr}g xijg idlag atososag xal p,SQL8og ddsdSg x6 
KoLTcbv ical cog ccv ^ovlavxaL ^szd^ x(av (piXcov diOLxaGL 
td v.axd xrjv Tiysyioviav . sv%vg ovv xav yilv ysysvtjas- 
vcov 6vv&s6sav xal ni6xsav '^^slrjdav y 6(payal ds x(ov 
xaxaipr](pL6%svxav avtolg dxQLtov nul Ttavtaiov syivovto. 

80 Koivtog de Aovtdtcog 6 Kcitkog, xs^QLutx^svxcog ^sv 
i7iL6)]iiag dno Ki^^Qav , dyanco^svog ds vzo xdov tcoXl- 
t(ov TCSQLXXotSQOV , VTLO XLVog 8)]udQxov 7iat)]yoQiag hvy- 
%avsv sv xa 8}]pLcp Q'avdtov. cpo^ovusvog 81 xov sx, X)jg 

85 6vxo(pavtiag itLv8vvov r^asv sig xov Muqlov , 8s6usvog 
xvxslv ^or]%siag. 6 8s x6 fisv '^u7CQo6%sv sysyovsL cpilog, 
tots 6' l'x XLVog vTCotpiag dkXoxQiag s%cov TCQog avtov 
Tovto [lovov dnsTLQi^r], Quvslv 8sl. aal 6 Kdtlog djco- 
yvovg fisv xdg xrjg 6axr]oiag skniSag, 67tsv8av 8s %aQ\g 

90 v^Qsag xata^tQSxpaL xov ^iov, savtov xov t,fjv ^sxs6tt]- 
6SV L8i(p XLVL xuL 7caQi]l.Xay^svcp xqotcco. 6vy/,/iSi6ug sav- 
xov sig OLxov vs6xQL6tov acd xr]v sx xfjg zoviug dvacpo- 
Qdv TtvQL xuL y,a%vcp 6vvav^r]6ag , xrj xr~]g dvuTtvofjg 

95 (p^oQu 7CSQL7iVLyt)g ysvo^svog dTc^kka^sv. 

542. fiS. J.T]' Rhodomannns: libri firj' 69. — 95. Photius 

p. S81. a Ifi. — 40. 73. TiQayudtwv A Amst. , caeteri nsgl 

TiQayfidtcov 16. Sioincoat A , caeteri Sloikovgi, 81. Kifi- 

^Qcov] ZKifi^Qcov Anigt. 89. Tr,g addunt A Auist. 91. 

TQona] toTto) AiDst. 91. TitQiJiviyfiii B et correctus A, caeteri E K T O T M' ^HfiBlg 8b ^iXXovtEs dvKyQd(psiv tov ^Qog ^lovbaiovg 
xoks^ov oly.BLov aivat dLaXcc^(idvo^Bv nQodtsl^^Blv Iv 
TiBcpakaioig trjv ts tov B&vovg tovtov e^ aQx^g 'AtiGiv 
xal r« TiaQ avtoig vo^t^a. xatd tiqv Alyvmov to 7ta- jjOO 
?.ai6v XoL^Litr]g TtBQiOtdCBCDg yBvo^ivr]g dvBTts^TCov oi tioX- 
Aot xriv aitlav tav itaKcov btiI t6 dai(.i6vLov ' nolkav 
yaQ nal Tiavtodancjv naroLXOvvtav ^bvojv aal dLrjXlay^B- 
iSvoig bQbGl XQca^Bvov TtBQt t6 tfQov xat tdg!: &voiag, xa~ 
taXBlvOd^aL Ovvi^atvB na^' avtolg tdg TtatQiovg tcov 5 
Q^Bav tL^Ldg. onsQ ot trjg xd>Qi^g iyyBVBlg VTtika^ov , idv 
^irj tovg dXkocpvlovg ^BtaOtrjoavtat, y.Qi6tv ovx BOBOd^at, 
rcjv xaxcov. Bv&vg ovv ^Bvrjkatovfiivav tcjv dkkoBd^vcJVj 
01 HBV BTttqjaviOtatot %al dQaGtLxojtatoL OvGtQacpivtsg 10 
e^BQQicprjGav , Sg tLvig (pa6LV , Blg trjv^EkXdda xai tLvag 
ktBQOvg tonovg, B%ovtBg d^tokoyovg r^ys^ovag, drv T^yovvto 
jdavaog xal Kdd^iog tav dkkcav inLcpavidtatOL' 6 6g ito- 
Xvg ksag B^iitBOBV sig tr]V vvv nakov^ivrjv 'lovdaiavy 
ov TtoQQO ^BV yBi^ivr]V tf^g Aiyvntov, navtskcog di bq)]' 15 
fiov ovOav yat ixBiVovg tovg XQOvovg. viyBtto ds tr~]g 
dnoiyiag 6 nQogayoQBVofiBVog McoGijg, (pQovr]6BL ts y,al 
dvdQsia nokv diacpiQCov. ovtog dh yataka^o^BVog tt]V 
•jlcoQav dkkag ts nokBig BKtiOs y.a\ tr]v vvv ovOav snL- 20 
<pavB<5tdtr]V , 6vo{iat,ofiivr]V 'IsQoCokvaa. tdQvGato ds xal 
t6 iidkLOta naQ avxolg ti^cafisvov lbqov, %al tdg tLfidg 
xal dyLCtsiag xov dsiov zatidsL^s , xat td xatd tr]V no- 

96. — 544. 76. Piiotius p. 380. a 8. — b 41. 98. triv xs A, 

caeteri xi)v 

5i3. i. viul oin. Ainst. 6. iyysvBtg] ivyiviig A 8. 

^svrjXarovii.] ^svrjluzTovii. Amst, 11. txovrsg A, caeteri 

ixovTccg 17. t£ margo ed, Iloescli. , lihri 6l : tum TtoXXfi 

oinisit A 18. noXv A, caeteri TzXtcaTOV 20. ovaav 

inirpavi:(szdxriv oui. B 2-. dyiGzsias A Ainst, caeteri dyia- 

oziias n EXCERPTA PHOTII L. XL. 

KiXBiav ivono%kti}6s rs %aX dLBta^s. dLslls ds rd TcXrjd^og } 

25 elg dcodsHa (pvXdg did rd tov aQL^^ov tovtov tslsLOta- ' 

Tov vofii^sdd^aL nal Cv^ucpcovov SLvaL To5 nhjxfSL tav ^rj- 

vav tcjv tov svLavtov Ov^nXy^Qovvtav. ayaX^a bs &S(ov 

ro 6VV0X0V ov xcnsGxBvaOs did to firj vofii^SLV dv^QO- 

7c6{ioQ(pov sivaL tov %s6v , dlXd tov nsQLSxovta trjv yrjv 

SQ ovQavov ^ovov sivai %s6v xal rcov olav xvqlov. tdg de 

^voiag li,rillay^svag Cvvs6ri](3ato tav naQa tolg alloLg 

i^vs6L nal tdg natd rov /3/ov dyo^ydg- did yaQ tr]V 

idiav ^svr]Xa6iav d7tdv%Q(an6v nva %al fiL66i,svov ^iov 

35 slgrjyr]6ato. sjiLks^ag ds tcov dvdQOJV tnvg %aQLS6tdtovq 

xal yidlL6ta dvvrj6o^svovg tov 6vfi7cavtog s&vovg jcQot- 

6ta6\raL, Towoi;^ isQslg dns8sLi,s' trjv ds dLatQi^i^v sta- 

^sv avtoSv yivs6&aL nsQL to lsqov aal tdg tov &sov xi- 

(idg rs aal &v6iag. Tovg avtovg ds xal dixa6tdg dns- 

40 dsL^s tcov ^syL6tav nQi^sav, ;<al trjv tc5v vo^av y,a\ 

x(ov s^cjv (pvXazriv Tot;roig InstQsiis ' 8i6 y,a\ ^a6iXsa 

[isv fxrjdBTCOts Tcov 'lovdaiav i tr]v 6a tov nXrj&ovg nQo- 

6ta6iav 8i5o6\faL dLa navtog to5 doxovvtL rav isQsav 

^Q0vr'j6sL ualrdQStfj nQosxsLV. rovtov ds nQogayoQsvov- 

45 *Siv aQyiSQsa, TiaX vofiit,ov6LV avtolg ayysXov yivs6^aL 

Tcjv toiJ &£ov nQogtayfidtav, rovtov ds xard rdg sny.Kri- 

Cirxg xat rdg allag 6vv6dovg (prj6lv sncpSQSiv rd naQay- 

ysXlousva , xal nQog rovto tb fisQog ovtag svm&sig yi- 

vs6%aL tovg 'lovdaiovg agts naQccxQrjua nintovxag inv 

60 rriv y^v nQOsxvvslv tov TOi^rotg SQfirjvsvovta aQiiSQsa. 

nQogysyQantaL ds xal tolg v6(iOLg enl tslsvt^g otL Mot)-64^ 

6rjg dxov6ag tou Q^sov rdds XsysL rolg 'lovdaioig. snoLrj- 

Cato 6' 6 vofio&str]g rav rs noXsfnxcSv SQyav nolXriv 

55 nQ^voiav Kal rovg vsovg TJvdyxat^sv d^Kslv dvdQsiav rs 

aal TcaQrsQiav xal ro 6vvoXov vno[iov)}v nd6r]g xaxo- 

na&siag. snoLslro 6s aal CrQarsiag slg rd nkri6i6yaQct 

Tcov s&vcov, oial noklrjv xaraKtrj^dfisvog ycoQav natsxlrj- 

60 Qovx>](3e, "colg fisv IdLcitaLg 'L6ovg noi/jOag nlrjQovg, tolg 

d' isosv6L fisit,ovag , Xva Kan^dvovtsg d^LoloyatSQag 

nQog6dovg dnsQi6na6toL Cvvsxdog nQogsdQsva6L talg tov 

Qeov rifialg. ovx e^fjv 8h rolg IdLCJtaig rovg Idiovg nkrj- 

25. TsXsioTCiTov A , zsXscorarov caetcri 35. cvfinavtog B , cae- 

teri cvfnrciQCVTos 37. diUTQi^Tjv A Anist. , caeteri XQi^rjv 

44. rovTOV (jb A, caeteri tovtov 48. svni&Btg A, cacteri bv- 

nst&stg 51. TslsvTTJg A, caeteri xfjg zsXsvt^s 

544. 55. daiislv dvdQsiav xs v.al KaQTSglav A, caeteri nUQTt- 
glav {KaQTSQiag Amst.) xs Kal uvSQsiav ocxitp 56. t6 evvoXov 

om. Ainst. vnoiiovriv ndarjg A, caeteri Tidarjg vnofiovrfv 62. 
nQogs8QSvat(ji B Amst. , ca«teri nQOisbQSvoann 60. 6l om. 

primitus A ay. 

d 
m, 

\lf EXCEEPTA PHOTU L. XL. 15 

Qovg TtcokBiv, 03t(Sg 117} tLVsg dicc nXsovB^lav dyoQcc^ovtss 
Tovg xXrjQovg £x9"Aij3M(?t roug dnogatsQovg y.al ocata- 65 
OKEvdt^aCcv dhyavdQiav. t£x.votQoq)SiV ts i]vdyA.at,s tovg 
iiil trjg xcoQag' %al 8i oliyijg dajcdvrjg sxtQScpo^svcov 
tcov (iQStpcov dsl to ysvog tav 'JovdaCcov vTifJQxs Ttolvdv- 
%QConov. aal td jisq\ tovg yd^ovg 8s nal tdg tcov ts- 70 
?.svtcovtcov tacpdg noXv to jiaQrjXlcxyfisvov sxsiv t7toir](jc 
vo^i^a jtQog td tcav uXXcov dvxtQconcov. Tcatd 8s tdg 
v6tSQ0V ysvofisvag STtiKQatSiag sx. tfjg tcov dlXoipvXcov 
iniHL^iag ini ts tijg tcov IIsq6c5v riysnoviag aal tcov 
tavtriv TiataXvGdvtcov Maxsdovcov noKKd tcov natQicov 75 
tolg 'Iov8aioLg vouificov sxiviid^tj. 

Ovtco fisv xdvtav&d cprjOi nsQt tav naQa 'lovdaioig 
i^cov ts Tial voiiificoVf 'nal avtcov izsivcov trjg i^ Aiyv- 
ntov dnaXXay-^g xat tov ^siov Moov6sog, ■il'^'^^o?.oyav td 
nksiOta , aal 8iSQx6(isvog nQog tovg iksyxovg ndhv cov 
oiats-ipsvGato tijg d^.rjQ^siag, dvaxcoQrjGiV savza fis^o8sv- 
od^svog, slg szsqov xal vvv dvacpSQSi tav SiQrj^svcov tfjv 
ctaQiGtoQiav ' indysL ydQ , nsQt (isv tcov 'lovdaicov 'Eaa- 
talos 6 MiXrjGLog tavta iGtoQrjKSV. 71. ix^iv om. A 72. ysvofiBvas] iyvcoGfitvaq B 73. 1 

T8 r^s Bekkerus: libri tTil rera^rjjs 75. 'lovSaloig] 'lovdaic 

Amet A EK THE lETOPIAi: 545 

JIOJSIPOT SIKEAISITOT 

EKAOrAI nEPI APETHS KAI KAKIAZ. kJxi TtaQadidovtai, KddtOQ %ca IIoXv8svxr]g , ot tcal 

zlLogxovQOL^ TCokv tcjv alXav «psn/ 6LSveyxelv , xal. 6v~ 

6 CtQazBvOaL tolg 'AQyovavtaig InLCpaviQrata' jioXXolg ds 

dsonivoLg aTiLiiovQLag ^s^orjxtijKtvaL- na&okov dh sn^ av- 

dQBia ocal dLxaLoGvvy^ ^Qog 6s tovtoLg GtQatYiyLa y,a), 

10 svGcj^ELa naQo. TtaGL 6xs66v av%QG)7C0Lg sOxov do^av, sni- 
(pavsig ^ori^foL tolg naQa koyov y.LvdvvsvovGL yLVOiisvoi. 
dta ds tr)v vjtSQ^okrjv tr^g aQSf^g ALog viovg vsvofii- 
O^at, jcal «I dv^Qcojcav ^staQtdvtag tLiiav tv%slv d^a- 
vdtav. 

15 "OtL 'ETtcJTtsvg (ia(}LXsvg ULicvcovog tovg &sovg slg 

fidxrjv TtQonakov^svog zd ts^svrj xal tovg ^co^ovs «u- 
TCJV skvjxaLVSto. 

"Otl cpaGL tov HlGvcpov TtavovQylcf. aal q)LXotsxvla 
disvsyxsiv tcov dklcov, yal dLa tfjg LSQOGKOTtlag dnavtaSU 
tvQiCxsLV yal TtQoXsysLV toig dv&QcoTtOLg. 

20 "OtL 6 Eak^covsvg d6s^r]g yal VTtsQrjcpavog i}v, xal 

t6 &SLOV dLsGvQSi tdg ds avtov TtQa^scg vnsQSxsiv tav 
tov ALog ditscpalvsto' 8l6 xal icata0xsvd^av dta tLvog 
^rjxavfjg ipocpov s^aLCjLOV xal ^l^ov^svov tdg ^Qovtdg 

25 i^Qovta, yaX ovts ^vGiag ovts navrjyvQSLg stslsL. 

"Otl 6 avtog UaX^avsvg s6xs QvyatSQa Tvqco, tJtls 
Std t^v Xsvx6tr]ta xal tr]V tov 6c6^atog ^aXaxotrjta 
ravtrjg trjg TtQogrjyoQLag tstsvxsv. 

30 "OtL 'Ad^rjtog sTtl dLxaLOGvvrj yal sv6s^slcc dLSvsyxag 

3tQogcpLli]g Qsolg sysvsto. stcI toCovto 6s dt' dQsti^v ti- 
liij^rjvttt agts tov 'AitolKava nQogxoipavta ^lI 6obr]vai 

545. 2. ol} o7 V i. e. editio Valesii quatenus codicem reddit 

546. 21. aurov] avrov V 28. tiTevx^v] ziTvxsvX et 26. haxsv EXCERPTA DE VIRT, ET VIT. L. VI. — X. 77 

&t}rsv£LV nciQcc xov "Jd^r^tov. q^aal de "AXKri^tiv tTJv IIe' 
2.iov &vyutSQa, ^ovrjv tiig aatcc tov TtateQcc aGt^Eiag 
ov ^Eta6%ov6ciV, do^ijvai yvvaLna 6t' sv68^eLav'ASnj^ta. 35 

"OtL Melcc^Jtovg BvGs^sia dLSVEyxcov cpikog lysveto 
Tov 'AnoXXcovog. 

"OtL trjg TQoiag aXov6r]g Alveiag ^eta zlvov xata- 
Xa^o^evog ^SQog trjg noXecog tovg emovtag '^^vveto. 40 
Tc5v 6e 'Ekhjvav v7to67i6vSovg tovtovg acpevtav , aal 
6vyxcoQt]6ccvtcov exddtcp Xa^etv o6a dvvaLto tcov idiaVy 
ot (lev akloL Ttccvteg ccQyvQOV rj xqv66v ij ttva r);g aX- 
Xrjg TtoXvteleiag eudioVy Aiveiag be tov natsQa yeyVjQa- 
it6ta teleiag aQcciievog enl TOt)s a^iovg l^rjveyKev. icp' 45 
cp 9'av^a69elg vTto rcov 'EXXrjvav 'eXa^ev e^ov6iav nccXLV 
o ^ovXoLto tcov oYxo^ev exXeE^a^d^ai. dveXo^evov de ccv- 
Tov td teQa td TCatQaa, JtoXv ^dXkov eTtaLve&rjvaL 6vve^rj 
Ti]V aQetrjVy xaijieQ vzo TtoXeuiav e7tL6r]}ia6iag tvy^d- 
vov6av. ecpaiveto ydQ 6 dvi]Q ev roig ^eyi6toig xivdv- 50 
voLg TcXei6zr]V cpQOVtiSa jtenoLrj^evog trjg te TtQog yovelg 
oGLOtr^tog xa\ tijg TtQog Q^eovg ev6e^eiag. dLoneQ q)a6lv 
avtcp 6vy%aQr]%r]vaL ^etd tcov v:toXeL(p9^evtav TQcoav 
exiaQr]6ai rrig TQcpddog [letd %d6r]g d^cpaXeiccg xal onov 55 
^ovXetaL. 

"Oti 'Pa^vXog ELXovLog jcaQ' oXov tov ^iov vnsQ- 
'^cpavog yevo^evog r^^tXXdto TtQog rov %e6v. ^QOvtavtog 
yaQ avtov exeXeve tovg 6tQatL0}tag tatg 67cd%aLg tvnteLV 
tdg d6ni8ccg vcp' evog 6vvdi']fiatog, xccl XeyeLV ftjg o na^' 60 
avtav yLVOjxevog il^ocpog elr] ^ei^av. Slo exeQavvco&t]. 

"OtL eyeveto rvQavvog xatd ti]v Kv^r]V trjv noXLV 
476Vo|ua MdXaxog, og evdoxL^cov naQa tolg nXrj%e6L xal 
Tovg Svvaratdtovg del dLa^dXXav neQLenoLr]6ato trjv 65 
8vva6teiav. xaX tovg [lev evTtoQatdtovg tcov noXLtav 
d.ne6cpa^e, tdg 8& ov6iag dvaXa^av HL6%ocp6Qovg 'etQecps 
xal cpo^eQog r]V tolg Kv^aioLg. 

"OtL ri^XLxovtov neQi tov AvxovQyov 7]v tfjg aQstrjg 
To ^eye^og agre naQayevr]%evtog elg AeXcpovg avtov ri]v 70 
JJvdiccv dno(p^ey^a6&aL enrj tdds. {Z}']rei ev tco neQl 
yva^cov) 

"OtL ot Aaxedai^ovLOL roig roij AvxovQyov vo^iOLg 
ix ransLvcov dvvatatatoL eyevovto tcov 'EXXiqvav, rrjv 
be r^ye^ioviav dtecpvXa^av enl 'etrj nXeia tav v. ^etd 8e 75 
zaijtu ex tov xax' oXiyov xataXvovteg exa6tov tc5v VO' 

55. onov] immo oJtot 59. vcp^] aptius est dtp' 

547. 74. v'] tp Wessellngius 78 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. jL. VI X. 

fiipav, oial ytQog tQvcpfjv v,al Qa%v^iav (xTtoxVvovrBgy 
^TL ds 8La(p%aQ8VTEg vo[iL6[iatL %QTJa&ai, 'nal nkovtovg 
d&Qol^SLVf aTte^aXov tjjv irjysfiovLav, 

"OtL tav 'HXsiav jtoXvavdQov^svav xal vo^i^cag no- 
^.Ltsvo^ivcov v(poQa6&aL tovg Aaxsdai^oviovg tiqv tovtcav 

80 ccv^7]6lv, 6vyxata6}isva6aL tov holvov ^iov, lv^ slQ^^vrjg 
ccTtokavovtsg ^rjdsfiiav s%co6lv sfinsLQiav ,tc5v xatcc noXs- 
fiov SQyav. xal xaO^tsQoGav avtovg ta %sa CvyiajQr]- 
Gccvtav 6%sb6v ccjtcivtcov tcov 'Elhjvcov. aaX ovts snl 

85 trjg SsQ^ov atQatsiag 6vvs6tQdtsv<jav, «AA« (X(psi9r]6av 
dtd to smfisksl6&aL trjg tov ^sov tLfL^g, stL ds aal xav 
IdiaV sv toig t(ov 'EkXrivav IficpvlioLg noXsfiotg ov8s\g 
avtovg jta.Qriv6%ksL dtd to ndvtag trjv icoQav y,a\ trjv 

7t6lLV 6jtSv8SLV LSQaV Xal CC6vk0V CpvXdttSLV. v6tSQ0V 6s 

90 noXlalg ysvscdg nal 6tQatsv6at tovtovg %al Idia Ttoki- 
ftoug snavsks6xfaL> 

"OtL tOVZCOV SXtS^SVtaV , SJtSLdll] tOV %q6vOV TtQOLOV- 

rog i^v8Q(o%t]6av, nolv 8LE(psQov tav aU.av xdkXsL xal 

95 Qcofir]. 8l6 v.al TiaGL tolg TtOLfivioLg d^cpdlsLav naQsiiovtOy 

QccSlag tovg hj6tsvsLV sia^otag dnoxQov6fisvoLi val nok- 

kovg fisv dvaLQovvtsg tav STtLtt^Sfisvav , sviovg 8s %a\ 

t^avtag 6vXlafi^dvovtsg. %aQlg 8s trjg sv tovta (pLkott- 

fiiag VTtiJQXov cc3ta6L tolg 7th]6iov vofisv6L nQogcpLkslq, 

100 '^^^'S "^^ 6fiL?Uaig 6vv6vtsg val tov savtcov tQ^nov (.is- 

TQiov ocal v.OLVov toig 8soy.svoLg dva8sLKVvvtsg. 8l6 val 

rr]g Ttdvtav d6cpaXsiag sv tovtoLg xsLfisvrjg, ot nXsi6toi, 

rovtOLg vnstdttovto %a\ to nccQayyslX6fisvov snoiovv 

6vvtQs%ovtsg slg oug nQogtd^aLSV t6novg. 

5 "OtL TIoXvydQY] Ms66r]VL0V nXovtco v.a\ ysvsi Sta- 

cpsQOVta 6vv%s6%aL y.s%c6v xoLvaviav nQog Evccig)vov5i8 

JSnaQtLatrjv. ov slg snLfisXsiav 7ca\ (pvXav.rjv naQaXa(i6vtci 

rdg ts dysXag vcc\ tovg vofisig snL%SLQr]6ai fisv nXsovs- 

10 xtsLV , aatacpccvfj 8s ysvs6%aL. naXr]6ccvta yd.Q sunoQOLg 

rcov rs ^ocov vcc\ rav vofisav tLvdg sn lt,ayayr~] nQog- 

noLTj^^vccL tr]V dncoXsiav avtcov vno Xr]6tav ysyovsvai 

^icciav. tovg 8s sfin^QOvg slg ^LXsXiav nXsovtag vofii- 

^s6%aL naQa tiqv IIsXon6vvr]6ov . ysvofisvov 8s %ELfiavog 

15 nQogoQfiL69r]vaL tf] yrj , va\ Toug vofistg vvxtog dno^dv- 

rag ^LaSQdvau rj) rcav xonav sfinsLQicc nL6tsv6avtag. 

79. v({)OQS.G%cii\ vcpoQcofisvovs Relslilus 83. Stg^ov Salniasiii3, 

iS^o^oi V cvvsatQoiT&vaav] avv£arQat£v%-rj6av V 8<>. frt 

Rei^kius, oti V 90. atQarsvaai] avatQatevaaL? 92. zov- 

tcav] 'PcSfiog Tial 'Pefiog apponit margo V 

548. 6. fit&cov'\ voficov? 12. §icci(ov] inalim ^ictias EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VL— X. 119 

TtttQciyzvYi%ivtcov Ss avtav slg Ms66tjvr]v, ical toj HVQicp 
jtuGav xriv ahj&EUiv tlnovtmv , tov IIoXviaQr] tovxovg 
liiv xQVJpai, tov ds xoLVcovov ax trjg EiiaQtrig ^stajtEi.1- 
ipaG^aL. dia(i£^aiov(.ievov ds avtov aal keyovtog tcov 20 
vo^icov tovg [isv vTto h]6tcov d(pr]Q7td6%aL ^ rovg 6s ts- 
TsXevtrjxsvaL-^ tbv [6s] IIokvxdcQ^ TtQodysLV rovg dvdQag. 
o{;g Idovta tbv Evcacpvov nataTtXayyjvai , xccl cpavsQcag 
sksy%6[isvov tQUTt^vaL stQog dsrj^LV) aal tdg ts (^ovg 25 
dTtoxataGtrjdSLV snayysXsC^ai Kal 7td6av JtQOSSQ^ai cpco- 
VTjV slg To (5co%}jvaL. tbv 6s TJoXvidQr} svtQansvta ti)v 
h,sviav y.Qvil)aL trjv TtQa^LV , '/lai tov vlov 6vvanoGtslkai 
tco HitaQtLdtij nQog tb tv^SLV tdov dLy.alcov. Evcacpvov 
ds Tcal tcov STtayyshcov STtLka&sG^aL t6v_ ts slg 2JndQtT]v 30 
6vvs'Ansi.iq)9^svta vsavL6-/,ov dvsXslv. ov 6vvtsXs6%svtog 
tbv IIoXv%dQ7} (og Inl trjXLXovtoig dvoy,r]^C(6LV dyava- 
octSLV xal Tov aLtLOV s^aLtSiV. tovg ds AaxsdaL^ovLovg 
tovtcp [11] nQogsxsLV , tov ds vtbv Evalcpvov nst' sul- 
6tolrjg slg Ms66r]vr]v dno6tSLlca dr]Xovvta dLoti UoXv- 35 
%dQi]g slg 2JndQtr]v xatr^yoQSLtat nsQL cov sna&sv sni ts 
tcov sq^oQav aal tcov ^a6Lkscov. tbv os TIoXv^dQr] tv%6vta 
xcov 'l6cov tov TS vsavi6%ov dvsXslv v.ca t}]V nolLV Qv6Ldt,SLV. 

"Oti ^AQ%iag 6 KoQiv^Log SQa6t^g cov ^Ayitaicovog 40 
To fi£V TtQatov TtQogsns^ins tLva tc3 naLdi, d^av^ia^tdg 
InayysXiag Ttoiov^isvog' ov dvvdixsvog ds avtbv dvaXa- 
ftslv TtaQcc trjv xov natQbg itaXoxdyaQ^iav Tcal tr]V avtov 
jtov naidbg 6cocpQo6vv}]v , rj^Qoi^s xav ^vvijQ^cov tovg 45 
nXsi6tovg, cog jiLa^ufisvog xbv sv %dQiti zal 8sr]6si [lij 
vnaxovovta. tsXog ds [is&v^^slg [istd tcov 6v^7tuQaJcXri~ 
%svtcov snX xo6ovtov dvoiag ytQosns6sv vnb tov nd9ovg 
cogts sig tijv oliciav s[iTts6cov tov MsXl66ov tbv nalda 
(kaicog dniqyaysv. dvts%o{isvov ds tov natQog xal tdiv 50 
dXXcov xcov icatd xrjv oLTciav, na^' d^icpotSQOLg cpiXotL- 
fiiag ^LULOtsQag ysvo[isvr]g sXa&sv 6 nalg sv xalg ysQ6\ 
rav dvts%o[LSVcov dcpslg trjv T]}v%r]V' cogts xo naQddo^ov 
rrjg nQa^scog dvaXoyito^isvovg sXsstv d[ia t^qv xov na- 55 
^oVtos 6vii(pOQdv xal ^av^id^^SLV xr]V xi^g xv%r]g nsQi- 
nstSLav. c3 yaQ 6 naig trjg avtrjg sxsivr]g stv%s nQog- 
ojyoQiag, tovtco xr]V o^ioiav tov ^iov icata6tQ0(py]V s6%sv, 
kxatSQCOv vnb tcov pLaXi^ta dv ^or^&r^^ovtav xov \,riv 
naQanXj]6i(p XQoncp etSQr^^svtcov. 60 

22. Ss delendum 36. xarjyyopfirat] HazrjyoQiitco Reiekiua 

37. UoXvxdgrj Valesius, Evaicpvov V 41. nQoginsfms Refs- 

kius, TCQOtTCEfms V 

549. 48. TiQomscsv] nQogBnfaEv V 59. porjQrjaovKOv] ^orj- 

&ri0ttvz(ov Schacfcrus Melet. p. 11S6. 80 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VL — X. 

"On 'AyaQ^oxlrjg £n:t(Jtcm;g atQsd^Elg trjg ttsqI tov 
VBCJV riig ^A%r^vag oliiodo^iag xovg xccXUotovg zav Tf^uvo- 
^svcov Xi^cov BTtikeyofiSvog ti]v ^iv dandvrjv ex rrjg idias 

65 ovoiag ejtotslTO , Torg 6s AtO^otg itataxQrj6d{iBvog olxiav 
(pitod6[i7]6E yiolvrslrj. lcp' olg TcaGiv STicGrj^^^vai to Sai- 
fiovLOV asQavvcj^svta yccQ rov 'Aya&oxksa ^std trjg 
oixlag aaraq) Xsx^^rjvaL. ol 61 Fsco^oqol sxQLvav t^v ov- 
ciav avxov 8}]^o6iav slvaL , ncdnsQ tcov ic?Lr]QOv6fxcov dsi- 

70 avvovrav ^7]dsv sikr^cpora rav isQav rj dr^^ocjiav XQV' 

^drcjv. ri]V bs oiaiciv xad^LSQCodavrsg a^arov rolg sigLov- 

6lv snoir]6av' ag stL nal vvv ovo^d^srai 'Efi(iQ0vraL0V. 

"OrL Uo^mjhog 6 'Pojfiaiav ^a6Lksvg itdvra rov toiJ 

75 t,r]V xq6vov iv SiQrjvy] 8lstsIs6s. ksyov6L ds rLVsg daov- 
6ri]V ysvofisvov IJv^ayoQov nag' SKsivov ka^slv td rs 
sisqI ^scjv vofio^sriqnara y nal Ttokkd dLdax^ijvai, di* 
cov iitLcpavi]g dvi]Q sysvsxo Tial ^a6Lksvg ijQ^^'^ y.srd~ 
Tts^Ttrog. 

80 "Ort Ar]i6}cr]g 6 My]8cov ^a6iksvg %okkav dvoiii]^d- 

tcov ysvofisvcov r']6}iSi SixaLoovvr^v aal dkkag aQStag. 

"Gvi ot Uv^aQirai ycc6tQi8ovkoi si6i ■aal rQvcpr]tai, 
ro6ovtog ds i]V ^yjkog jtaQ' avtoig rQvcpijg agrs aal riov 

85 ^^co&sv sd^vcov [idkL6ra t^ydncov "Icovag oial TvQQr]Vovg,5^ 
OTfc 6vv's^aivsv avrovg Toug ^sv rcov 'Ekkiqvcov Tovg de 
Twv ^aQ^dQcov TtQosxsLV tf] xard ro t^ijv nokvrsksicc. 

"OtL MLv8vQi8)]g ksystaL 7tSQL0v6Ld6ai rQvq)rj TtaQU 

90 Uv^aQiraig. ovtog yaQ , KksL^d^svovg rov I^LXvavicov 
rvQCivvov VLyir]6avrog ccQfiati Tial %r]Qv^avrog naQaysvs- 
6%ai Toug TtQoaiQovfiivovg yafislv ri]V avrov &vyarsQaf j 
6oiiov6av xdkksi 6iacpsQSiv., dvaypY]vai nva sx. 2Jv^d- \ 
Qscog sv nsvrrjKovr^QCp Tovg SQsrag sxovra idiovg oins- ) 

95 rag, cov sivai rovg fisv dkisig., Tot^g 6s 6QVL%o%r]Qag. 
naQaysvofisvov 6s sig Uiavcova taig aard rrjv ov6iav 
7taQa6xsvaig ov fi6vov rovg dvrLiivr]6rsv6avtag dkkd xal , 
tbv tvQccvvov avtov vnsQaQai, xainsQ rijg nokscog avrca 
nd6r]g 6vu(pLkorLfiovfisvr]g. Iv 6s tco fisrd rijv dcpchv 
100 6sinvcp nQogc^vrog Ttvog, oncog v.araxkL^r] nQog avt6v, 
sinslv oti Tiatd to xr]Qvyfia ndQs6riv 7] ^srd rijg yvvai- 
stog 7] fiovog xaraxki&r^^ofisvog. 

"On 'Innofisvr]g 6 rcov 'A&r]vaicov ccqxcov, rrjg 9vya- 
5 rgos avrov cpbaQsi6r]g vno tivog, n^icoQiav 'eka^s naQ* 

6fi. §7ti6r]firivDCL Wesselingiafi , iTttcpavrivat V 70. hQap ri 

Rei^sliiiis, Ifgav V 

550. 85. ort] „ in ms. id a capitc scribitur" V^\ikr. 89. 

owrog] TovTOv, deleto rtva v. 93., Reiskliis 94. cor eivai] „'S«i- 

masius in schedis ojVilTui le^i monet'''' Wesselisg. EXCERPTA DE VIRT. ET \ IT. L. VI. — X. 81 
,,«■ T^v tvdeiav clvc<?.a6aL ro odjfxa rryg naQajihjd-siGi^g. 

"Ott 'jQXs6i?.aog 6 tav KvQjjvaiav ^ccCi^.svg dsivo- 10 
^a^rt^ug Inl talg Ov(.icpoQcdgl7t)]Q6rcc slg z1s?.(fovg. sxQ}]0s 
dl 6 Qsog 6x1 %sav lotL ^irjvig' rovg yccQ vOtSQOv /3«{jfc- 
lisig ovx, 6{Jioicog uqxsiv rw TCQCotcp Bdrtcp, sxslvov [.isv 
yaQ ttvtrj ry ^QogijyoQicc rov ^aaiksag cIqkovlisvov sni- 15 
SLy.cog aQt,ai aal drjaotLKcSg, x«l ro (lEyLOtov ri]Qovvtc( 
rag itQog roi)g ^sovg ri^dg' rovg 8s vGtSQOv dsl rvQaV' 
VLKCorsQOV dvvaGtsvovrag s^LdLOTtOLtjGaa&ac ^sv tdg drj- 
li06iag TCQogodovg , oXiyaQijOaL ds rj^g nQog ro %slov ev- 
Gs^siag. 

"OrL trjg tav KvQYivalav Gtdoecog dLairrjry^q lysvsto 20 
A}]a(3va^ Ma.vtLVSvg, GvvsOsl xal dLy.aLoavvi] doxcov 
SldiacpbQSLV. ovtog ovv TilzvGug slg Kvq}]V}]v, icai tcuqu 
ndvtcav Iq^cov Ti]v STtLtQonijv , 8ls?ivGs rdg 3i6}^sls ^^l 
rovtoig. 

"OtL AsvxLog TaQKvvLog 6 rav 'Pcoiialcov ^aGLXsvq 23 
6nov8aiag srv%sv dycoyr^g, aal ysvoasvog ^rjXcorr^g tcul- 
dsiug ov ^srQicog ^t' dQsr}]v s&av}idt,sro. dvdQcoQ^alg yuQ 
CvvsGrd^y] rw §aGL?.SL rcov 'Pco^uicov"Ayy.co MaQy.icp, xccl 
(pilog ccvrov ^syiGrog sysvsro , xal no?.Ka rav y.urd r?}v 30 
^uGLksiccv GvvdicpysL rcp (iuGL?.si. nul yisyalonXovrog av 
TtoXXoig Twv djt^Qcav s^o)']9sl %ori^ata 8L8ovg, y.al TtuGi. 
stQog(fiXc5g ofiLXdjv u^s^inrog i]V accl svSo^og snl Gocpia. 

llv 8e TtatQog ^sv 'E^r]KsGti8ov , ro ysvog sk Zalk- 35 
fiivog rrjg 'Atti/irjg, Gocpicc 8\ y.ccl nui8sicc ndvrag rovg 
xoiO'' savtov vneQi3E(i}]'Ac6g. cpvGSL 8s nQog ccQerr^v rav 
aXXcov noKv 8iacpSQ0iv si,fj?.(OGsv dQst}]V snccivovfisvrjv' 
TtdGi yuQ roig ^a%.]^uGL noXvv %q6vov svdLutQiipug d&?.}i- 40 
rr]g syivsto ndGr]g uQsrfjg. y.urd ^ev ydQ ri]V rov nat- 
86g 7]?.ixiuV nuiSsvrulg e%Qr]Garo rolg uQiGtoig, dv8Qm- 
nts\g 8s Gvv8ierQL^'e rolg ^eyiarr^v s%ovGl 8vvu^lv snl 
rpLloGocpiu. 8i6 y.ui tovtoig oiilXcov hul Gvv^LatQi^av 
avofiuG^r] ^ev slg sntd Gocpcov, xul ro nQatslov tijg 45 
GvveGscog ov ^6vov nuQa tovzoLg totg dv^QdOiv dXXd 
jcal nccQa nuGt toig d^ccvixcc^Ofisvoig ccnt]vsyxatOi 

"Oti 6 uvtog ZoXcov, sv trj voyio^sGicc (xsyuXrjv 86- 
|av nsQinoLr]Od^svog, sv ruig i8icotLzais 6^L?.iaLg nul 

12, sJCQrjGfv V 14. 41. tov dele 21. dr](i<Sva^'\ ^rjficova^ V 

551. 35. 81] 8s Kal MS. Salmasii: ad marginenl ZSlav apponit 
V Sy. uQizr]v1 ay&jyrjv ? 45. inzd] tcSv tnzd lieitkiua 

6 82 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VI. — X. 

tx7toxQi(}£6iv BtL ds 6v^(iovXLaig d^av^ccdtds Itvyx^'^^ ^^^ 
rr^v iv TcaLdEia JiQoxonr^v. 

"Otv 6 avtoq 2J6ktov, rrjv oA^v dycjyrjv rrjg jroAfcjg 
e%ov6}]g 'Icoviy.riv , %a\ dLO. r^v tQvrpriv xal t?}v Qa:6tca- 

55 vriv BXtB&Tjkv^evav rav '^Q^rjvaicov , ^ete&'}]XB trj 6vvij- 
^Bia TCQog dQBtijV xal ^rjlov r&v dv^QaTtivav nQa^BGiv. 
dio ry tovtov vo^o&B^ia naO^ojtXiG&BvtBg tdg ilfvxdg 
'^AQy^odLog aal 'AQL^toyBitav natakvBLV 8JiBX£iQt]6ttV r^v 
rav IlBL6L6tQatLdc5v d^%rjv. 

"OtL Mv6ov TLg r^v MaXiBvg, og caxst Iv acj^n] Xt]- 

60 vdg icalov^LBV]], tov ditavta %q6vov iv dyQa dLatQi^G)V552 
XUL vno rav noXlav dyvoov^iBvog. ov dvtBLgii'E,av Elg 
rovg BTttd 6o(povg, sxxQivavtBg rov IlBQiavdQov tov Ko- 
Qiv&iov dLa ro tvQuvvov ysyovBvaL 71l-/.q6v. 

65 "OtL XiXcov ta Xoycp 6v^q)avov b6ib tov (iiov, oTtBQ 

6jtaviag svqol tLg dv yLvouBvov. tav ydg oca^' ^,u«s 
g)LXo66^av Tot)g TtXsi^tovg IdBiv B6tL kkyovtag ylv rd 
iid?M6ta , TtQdttovtccg 8b td %BiQL6ta, y.a\ ri]v Iv ralg 

70 dnayyBXiaLg avtav 6B^v6rr]ta %al 6vvb6lv 5t« rrjg %bl- 
gag BkByxo^svrjv. 6 8b Xilav xaQ\g rrjg xcctd tov j3tov 
ev dna6L roig nQattOjXBvoLg dQBtr^g noXXd dLBvor]&r] xal 
dnBcp&sy^ato iivr][ir]g dha. 

"OtL IlLttaKog 6 MLtvXTjvaXog ov (lovov Iv 60(pia 

75 &avua6t6g i]V , dlXd y,ccL no}dtr]g BytvBto roiovtog olov 
EtBQov ov/, '^VBy/iBv 7] vr]6og^ Soaco 6' ov8' dv v6tBQ0v 
IvEyxaL , [i^XQ^ ^^ '^oV olvov cpSQr] nXsia rs %a\ r^8ia. 
vo^o^BTi^g T£ yaQ dya^og vnrJQXB adv rolg xard (JLSQog 
TtQog TOiJg nokitag xoivog xal tpiXccv&Qanog, xal rr]V 

80 natQida rQLcov rav fiByi6tav 6v^cpOQav dnBXv6s, rvQav- 
vidog, 6td6Bag, noXsiiov. 

"Oti HLttamg ^a%vg rjv xa\ r]^BQog xa\ rrjv naQai- 
rr]6LV Bxcov avtog Iv avta. 8l6 8i] nd6LV b86xbl rslBLog 

85 dvr]Q BLvai nQog na6av dQBtr]V o^oXoyov^Bvag. y.atd ^bv 
yaQ r^v vo^io^BOiav lcpaivBto noXLtLXog xa\ cpQovL^og, 
Oiatd 8e rr]V niOtLV 8ixaLog, oiatd 8e tr]V Iv rolg onXoLg 
vnBQOxrjV dvdQBlog , xatd 8b rr]V nQog ro itBQ8og [isya- 
Xoxl^vxiav dcpLXdQyvQog. 

90 "OtL q)a6lv ot noLr^vBlg ott MB667]viag rb yhvog Ini- 

6r]^ovg naQ%Bvovg XvtQa6d^Bvog 6 Biag naQa Xr]6tav 

55. avQ-Qanivaiv] sententia postulat dQQSvaJtoyv , rel quae Reislcias 
hariolabatiir dvSQsicov s. dvSQcodcov 55). Xrjvdg] stg y.cofiriv 

Xrjvds y.aXov{iivr]v est Exc. Vatic. p. 18. 25., hic uterquc casus per- 
miscetur 

552. 69. ano:)7E^tats Wesselingius , inayysXiais V 73. 

IJitiaKOS V 83. «vra»] avzcp V EXCERPTA DE VIRT. BT VIT. L. VI. ~X. 83 

'^ysv ag Idiag Q^vyaTSQCcs IvtlpKog. ^Btd ds ZLVCcg XQovovg 
trcccQayBvo^BVCOv rav avyysvdav xatcc t^rjtriGiv , ciJtsdcoxBV 
avrdg ovrs XQOcpsla jCQat,dfisvog ovts KvtQa, tovvavtiov 
8s tav idicov noKXa daQTjGcxfisvog. slypv ovv TtQog avtov 95 
at noQac jtatQLnrjV svvoiav 810. ts Tr]v CjvvtQocpiav nal 
t6 [isysd^og ti^g svsQysGiag, tDgrs xat %c>iQi6%sl6ai [istcc 
tcov Idiav slg ti^v natQida z^g vzsqoqlov xccQLtog ovx 
snsXci&ovto. 

"OtL (3aym'Sig Ms66i]vlol xara t6v ^oXov stsqov {isv 
ovdlv dvsi^xvoav , %aXiiovv ds tQiTtoda fiovov sTCiyQa- IQO 
cpriv s%ovta Tc5 Gocpoatdtcp. dvai^^ivtog da tov nata' 
Gxsvd6[iatog doQ^rjvaL ta BiavTL. 

"OtL Biag rjv 6sLv6tatog %al T<p Koycp TtQOTSvav rcSv 
ica%'' savTov. v,atsxQri6cao bs trj tov XiysLV dvvd^iSL noK- 6 
J^olg dvdnaXiv ' ov yaQ slg [iL6%aQviav ovds slg TCQogo- 
dovg dXX slg rrjv tcov ddLxov^isvaiv iiatsti^sto ^oiqQsLav. 
oniQ dv GnavLcotatov dv tLg svqol. 

"OtL KvQog 6 Ka^i^vGov [ilv viog nal MavSdvrjg t^g 
&vyatQ6g 'AGtvdyovg tov Mijdcav ^aGLksag dvdQsia nal ±0 
CvvsGSL xal talg aXKacg dQStalg InQcotsvs tcov aaO'' av- 
\St6v. ^aGLhiCCog yaQ avtov 6 Ttat^Q rjys naidsvcov, ^ijAov 
knnoiav rav HQatiCtcov. %aX sxdi^Xog 'i]v ddQcov dxl^o^E- 
vog nQayndtcov Slcc to ti^v aQSTTJv TtQOcpaivsLV vnsQ 15 
triv rjhKiav. 

"Otl 'AGTvdyrjg 6 tcov Miqdciv ^aGclsvg '^TTTjd^slg xal 
tpvycov al6xQc5g 6l' oQyrjg sl^s Tovg GTQaTicorag' zai 
toi^g {isv lcp ' 'j^ysfiovLcov tstayfisvovg anavtag dnalld^ag 
itSQOvg dvt' sxsivav xats6tr]6s , toijg ds Tijg cpvyrjg al- £0 
tiovg dnavtag smXs^ag dns6(pa^s, vofii^cov tjj tOTjtcov 
tLficoQicf TOijg ttXXovg dvccyxd^Si^v dvdQag dyad^o^vg Iv roig 
iCLvd^vvoLg ysvs6&aL' cofi6g yaQ ?}v nal q)v6sL dnrjv^g. ov 
[irjv Td n:Ki]9'y] naTsnldyr] cwto^v ftjv (iaQvtrjta , «AA' 
sxaGtog [iL6iq6ag to ^iaiov xal naQdvo[iov tfjg nQa^scog £5 
[jista^oXrjg coQsysto. 8l6 aal v.atd Xoyovg syivovto 6vv- 
dQO^al nal koyoc taQa%c68sigy TcaQaxalovvtav dkl^lovg 
tcov nXsi6Tcov nQog f^v Katd tovtcov TLficoQiav. 

"Otl KvQog, ag cpa6LV, o^v (lovov r^v jcara tov no- 
Xsfiov dvdQSiogy «AAa nai nQog tovg 'vnoTSTaypLsvovg 30 
fvyvcoiicov xat cpLXdv^Qconog. dconsQ avTov oi UsQ^aL 
stQogr]y6QSv6av 'naTSQa. 

"Otl "A8Qa6T6g rtg ^Qv^ t6v tov ^aGLlsag Kqol^ov 
xov Av8iov fiov nQog xvvrjyiav dKov6icog, s^aKovtiOag 35 

552. 97. rj^g ed. Wess, , Trjg tj^s V 7. dv uniim dele 

553. 11. dSQoiv V 20. Xoyovg] Xo^^oug vcrtit Valesius , eed 
vcrum videtur Kost' dUyovs 88. rowrwv] zovtov Reiskius 

6* 84 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VI. — X. 

xatd 6v6g, "Arvv oialov^svov jrl>;^"ag aTtBTiTSiVE. :icd 6 
fihv %al ccaovGicog ccvrjQtjxag ovx 8cprj6£v aavzov Irt t^ijv 
a^LOV sivai. dtd %ai TcaQiKaKu rov ^aOilea pnq (psiOa- 
ebai, trjv taxiGTriv ds 87tiKaTa6g)dTTEiv ra tov tttEXiv- 

40 tT^notog tccq)cp. 6 §s KQolGog tr]v ixiv aQy^rjv a5g av ini 
(povcp ti^vov di' OQyfjg eixe tov "AdQaGxov , anEiXav 
t^^vta icata}iav6£iv. etzeI ds avtov icoQa nQo^vy.ovp.Evov 
xal Elg ti]v tov tETE^^EvtrjKotog ti^ijv t6 t^rjv ETii8id6vta, 
ro tfjviTiaijta lij^ag t^g OQyrji^ aTtElvGE trjg ti^a)Qiag tov 

45 dvEXovta, tijv idiav Tv^rjv aAA' ov t^v EXEivov ■KQoai- / 
qeGlv alTico[iEvog. 6 dVAdQa^Tog ovdlv 7]tT0v ocaT idiav 
ijil tov "ATvog Tacpov noQEv^Elg iavTov naTEdq^a^Ev. 

"Otv KQol6og 6 tav Avbav (ia6iXEvg 7tQog7toij]6d' 

50 ilEVOg €tg ^ElcpOVg TtE^TtEiV ETtEllTtEV £lg IlEXoTtOVVr^^OV 

EvQv^atov tov 'EcpE6iOV, dovg avtoJ xQv6iov , oTtcog cag 
ytXEi6Tovg ^EvoXoyr]6i] tav 'EkXr]vcov. 6 di 7tE[iq)QEig TtQog 
KvQov Tov TlEQ6r]v d7toxaQr]6ag td xatd fiEQog Edr]Xo6E. 
dio xal TtaQa tolg "ElXr]6iv ETtt^rj^ov yEvoi-iEvr^g tfjg TtEQi 

55 1^01' EvQv^atov 7tovr]Qiag, ^EXQi rov vvv, otuv rtg dv£6- 
di6ai Tii^t ^ovXr^Tca ^o^^r^Qiav , EvQv^aTov d^tOKalBi. 

"Otl KvQog Ev6E[Mi vo^i6ag Eivca tov KqoI^ov 8id 
to xataQQay^vai ofiftQov xal 6§E6ai tr]V cpkoya., aal 8id 

60 fivr]^rig Exav Tr]v 2^6lcovog d7t6%Qi6iv , ^eQ'' Eavtov 7tE- 
QiY]yB tov KQOi6ov Evti^cog. ^EtEdcoKE 8e avtcp y,a\ tov ; 
6vvE8QiOV i 8iaXay.^dvcav vTtaQiEiv 6vvet6v, cSg dv TtoX- 
Tiolg 'nca, sfEJtai^Ev^ivoig %al 6o(poig dv8Qd6L 6v^^S' 

^iCOKOTa. 

65 "Oti ZlEQOVLog TvXliog 6 'Po^aicov ^a^tXEvg E^a6L- 

Xev6ev ety] TEttaQanovta tkttaQa, 8id tijs idiag dQEtijs 
xaTCJQ^aKcog ova oXiya tcSv xotvcov. 

"Otl ETt ciQxovTog 'A%r]vr]6i ©r^QixXEOvg KaTa tr]V E^r]-55i 
iio6Tr]v 7tQdTr]v '0Xvyi7tid8a IJv&ayoQag 6 cpiX66oq)og iyva- 

70 Qt^ETO, TtQOTiEKOcpcog r]8r] iv Ttat^Eici. yiyovE ydQ idTOQiag 
dt,iog , eI xai Tig ETEQOg tcov TtEQi 7tca8Eiav 8iaTQi^dvTGiV. 
yiyovE 8E^d[iiog t6 yivog' oi 8i cpa6iv oti TvQQr]v6g. to- 
Gavtr] 8' r^v iv tolg avtov Xoyocg TCEiQ^co aal %dQig cSg accl 
rijg 7t6XEcog6x£86v 6Xr]g etc avTov i7ti6TQ£cpov6r]g nad^ r][ii- 

75 Qav (Xig7t£QEi TtQog nvog %eov 7taQov6ic/.v aTtavxag 6vv- 

tQEIEiV E7ti tr]V dKQ6a6iV. OV n6vOV 8e 7tEQi tr]V iv tcS 

XiyEiv 8vva[iiv icpaivEto [liyag, dXXd xal tl^vxijg ivicpaL- 

VEV i^^^og iiaTE6TaX[iEvov aal TtQog [ii[ir]6iv ftiov 6cocpQ0- 

80 vog tolg viotg %avna6T6v aQXETVTtov , oial rovg ivTvy%d- 

vovtag djiBTQETiEV ciTto tijg TtoXvtiXEiag zal tQVcpijg, djidv- 

553. 65. /liS' V 67. |a' V [6^ '¥ EXCERPTxV DE VIRT. ET VIT. L. VI. -X. 85 

Tcov dtd t)]V EvTCoiQiav £MiS%v^h'av ftg avEGiv xal 6ta- 
q)&OQc)v ayivvij rov 6(0[iatog 'nal il^vy/jg. 

"Ott nuQ^uyoQag nvd^o^uvog tov <*>eQ£xvdi]V tov Itcl- 85 
Cvatrjv avtov ytytvtji.itvov iv ^riXcp voGhv ical tEXecog 
i6%atag f%£iv, inlivGiV BjC trjg 'ItaUag ftg t)]V ^rj?.ov. 
SKii dh xQovov Lxavuv tov avdQa 'yrjQ0tQ0(prJ6ag TtclOav 
Hgrjvsyxato 07covd})v agTS rdv 7iQS6(ivt)]V tK trjg v66ov 
dtaGcoOat. nattOyv^tvrog 8s tov 0£q£xv8ov 810. to yj~j- 90 
(jag ocat 8ta to ^Eysxfog trjg voCov , 7t£Qt£(5t£t?.£V avtov 
XT]8£fiovtxcog, xai tcov vofit^O(.i£vcov ahcoCag cogavsL ttg 
viog TtatSQU TtccXtv inavY]?.%£v alg t>]V 'ItaXlav. 

"Otl iitEtbav ttvEg tcov 6vvr]&(x)V iz tijg ov6tag iic- 
7t£6otsv, 8t)jQovvto ta XQrj^ata avtav cog TtQog d8£?.- 95 
cpovg. ov ytovov bs itQog tovg xccO"' rj^i.Qav 6vpt(itovvtag 
tcov yvcoQL^cov totavDjV sixov tr]v 8ta^£6tv, dXKd '/.a^oKov 
TCQog Ttccvrag tovg tcov jtQay[icctcov tovtcov yista6%6vtag. 

"OtL Klstviag, TaQavtlvog rd ysvog, slg 8£ tc5v ix 100 
Tov 7tQOEtQ7]usvov 6v6r)]^atcg cov, Ttvd^o^svog Uqcoqov 
Tdf KvQrjvalov 8td ttva 7toXttf/.r]V 7tsQL6rcc6tv dTtolcoKs- 
aota trjv ov6iav nal tsXiag dTtoQov^Evov , it,sd)]^r]6sv 
ix tijg 'Italiag slg KvQr']VY]v ^std %Qi]ixdtav txavcbv, ■aaX 5 
%r]V ov6iav d7isyiats6rr]6s rco TtQostQrjptsvcp , ovSiTtotB 
Tovrov EODQccKcog, dxovcov 8e [i6vor> otl Uv&ayoQSLOS 
7jV. y.a\ dXXot 8& 7to?.Xol ro 7CaQa7tXr]6tov 7tS7totr]x6rsg 
ttcciivriiiovEvovrcct. ov iu.d7/ov 8e. iv ry rcov jfQrjudrcov 
i7tt866st rotovtovg avtovg TCaQEixovro totg yvcoQii.iotg, \q 
d?.Xd v.a\ zatd rovg i7tt6cpaXE6rdT0vg xatQovg 6vveklv- 
SvvEvov. nal yaQ zJtovv6iov rvQccvvovvtog Otvriag TLg 
nv^ayoQEiog i^ct^E^ovXsvxag rcp tvQavvcp , ^sXXcov 8s 
Tijg tt^coQiag tvy%dvstv, rjt)]6ato TCaQa tov /ltovv6iov 
1q6vov elg to tceqI tcov idtcov TtQotEQov d ^ovksrat 8tOL- j[5 
ii^6aL • 8co6stv 8' Ecpr]6Ev iyyv)]rrjv tot} Q^avdrov rav 
(pikcov Eva. rov 8e 8vvd6rov d'av^d6avtog sl totovtog 
i6tL cpiXog og savtov sig trjv stQKtrjv dvt iKsivov TtaQa- 
8co6el , TtQOSKaXi^aro tiva tcov yvooQi^cov 6 Otvtiag, 
55^d^cova ovo^a, nv^ayoQEtov cptX66ocpov , og ov8s 8_t- 20 
6rd6ag syyvog sv\fvg iysv7]%'t] Qavdtov. ttvsg ptEV ovv 
i7t)'jvovv trjv V7t£Q^oX)]V trjg TCQog rovg cpiXovg svvoiag, 
TLVsg 81 rov iyyvov 7CQ07CSTStav xal ptaviav Kecrsyivco- 
Ckov. TCQog 8s rijv Tsray^tivrjv aQav d^cag 6 8fjyiog 6vv- 25 
edQtt^cV 3 xaQaSoKcov bl q^vXd^SL t^v 7tl6tLV 6 aataCr/j- 

554. 88. tlg^viyKato V 89. KariaxvQ-ivtog 'RehV.ms, Kuti- 

cxvaavtog V 5)5. avvMV V 98. nQCiyyia.TOJv'\ niJOiraypd- 

TUiv WesBcliiigius 100. likivia^ V 18. tiq-Azi]v\ tiQnriq^ V 86 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VI.— X. 

Cag. 7]di] 61 rijg coQag 6vyKXEiov6ijs ^ Ttdvzsg ^lv aitE- 
yiyvcoGiCOV, 6 dh ^ivxlag aviKTtloTcog ln\ rrjg loxattjg 
xov xQovov QOTC^g dQO{ialog »}A^£ , tov ^d^avog dna- 

30 yoiiBVov siQog ti]v dvdyxijv. ^avnaezijg 6s rijg (piUag 
<pavsl0T]g dTtaGiv, dnsXvGsv 6 ^iovvatog rrjg niicoQiag 
%6v syxaXov^svov, nal TtaQSxdXscs zovg dvdQag rQixov 
kavTov sig rijv cpiUav nQogKa^s6%ai. 

"Ott ot IIv&ayoQSiOL %a\ tijg ^V7](ii]g ^syidrrjv yv- 

35 iivaGiav snoiovvto , roiovtov nva tQOTtov rijg (isUnjg 
vjto6x7]6a(isvoi. ov TtQoxsQov ia rijg svv^g iqysiQovto 
TtQiv dv TtQog savxovg dv&ca^ioloy^Cavto rd natd r^v 
TtQOtSQav i](LSQav avrolg 3tQa%&svra, rijv aQx^^v djto 
T^S TtQCoiag, t^v 61 rsXsvxijv scog s6nsQag stoiov^isvoi. 

40 sl 6' dva6tQ0(pi]V s%olsv zal nXsiova GxoXriv dyoisv, nal 
xd rQirij aal rstdQxy %al raig sxt %q6xsqov r][isQaig TtQa- 
X^svxa JtQogavsld^i^avov. rovxo JtQog S7ii6x^(ir]v i:al 
q)Qovi]6iv sxi 6s rcov ndvtov e^iTtSiQiav ts rov dvvaGQat 

TtoXXd (lV7](lOVSVSiV. 

45 "OxL STtOiovvxo v.dx rijg syKQarsiag yvfivaGiav r6v6s 

Tov rQOTtov. 7taQa6xsva0d[xsvoL ndvxa rd xaxd rdg Ka(i- 
TlQOxdxag s6xid6Sig %aQaxi%s(isva noXvv avxoig Ivs^ks- 
nov iQovov slxa 6id rrjg Q^sag rdg rijg g)v6s(og sm^v- 

50 (liag nQog ri]v dn6kav6iv s"/,icaXs6d(isvoL rdg rQans^ag 
snsksvov aYQSiV tovg nal6ag, %ai naQaxQi](ia dysv6roi 
rcov naQaxs&svxcov sxc3Qii,ovxo. 

"OxL ITv&ay6Qag naQi]yyslls roXg fiavd-dvov6L 6na- 
vicog (ilv 6(ivvvai, %Q7]6a(isvovg 6s rolg OQnoig ndvrcog 

l(l(lSVSiV, 

55 "OxL 6 avtog IIvQayoQag xal tcsqI tcov dcpQo6i6icov 

lxXoyiC,6(isvog to 6v(icpsQ0v naQr^yysXls aatd (isv rd 
Q^SQog (li] 7tlv6idt,SLV yvvai^i, v.atd 6s tov xsi(iavcc 
nQogisvai rsra{iisv(isvcog. jta^&dAoi; yaQ ro ysvog rcov 
dcpQo6L6icov vnsldfi^avsv sIvaL ^Xa^sQ6v, rr]v 6s 6vvs- 

60 %siav avxcov rsUcog daQ^svsiag atal oU^qov stOLtjrLX^v 

tVO^L^S. 

"OtL 6 avrog IIv&ayoQag naQ-qyysXks stQog rovg 

Qsovg nQogisvat rovg ^vovxag (li] noKvxsXslg dXld Ka(i- 

65 itQdg aai aad^aQag sxovxag s^b^^xag, 6(Xoicog 6s (nq (lO" 

vov To 6dj(ia nad^aQov naQSxo(isvovg nd6r]g d6iK0V nQa- 

^sag, dXXd aal rr]v tpvxi^v dyvsvov6av. 

"OxL 6 avrog noXkd xal dKXa 6iaXsy6(isvog nQog 
^iov 6c6(pQOVog ^ijXov nal tcqos dv6Qsiav ts xal xttQta- 

o^. IIv&ayoQSioi,] riv&ayoQioi V 41. Kul rd] xat V: cxtrema 

nutila suut 61. hobT]zas V EXCERPTA DE VIRT. ET ViT. L. VI. — X. 87 

Qtav atL 8e tdg ccklas ccQBtag, 'iGa ^Bolg TtaQcc tolg Kqo- 70 
tcjVLcitcag artiicao. 
'56 "Oti KQOtavLafyjg tig KvXav ovofia, tij ovGia zal 
do^t] nQcotog tav iiokLtbiv , Ixs^v^irjOs Uv&ayoQELog yz- 
vk(5%aL. G)V 61 xalsTtog y.al ^mtog tov tQOTtov ttL dh 
6ta6La6tj}g xo:l tvQavvixog , aTCsdoxLficia&r]. naQo^vv&elg 75 
ovv t(5 6v6ti^{iatL tav IIv&ayoQSLOV ataiQuav (.layaXrjv 
Cvv8at^6ato , atat dLBtiXiL navta xal Kiyciv nai stQat- 
xav %ax avtav. 

"OtL Jiv6ig 6 IIv&ayoQBLog slg ©}j§ag tijg Boicotiag 
ysvofiBVog dLddaxaXog ^Ena^LVcovbov ■, tovtov [isv tslsLov 80 
ccvdQa TiQog aQStijv nataCtrjCs, nal natrjQ avtov d^stog 
lysvsro Sl svvoluv. 6 bs 'Ejta^LVcovdag tijg ts y.aQtsQiag 
nal Xitotritog nai tc5v dKXav aQsrav sx trjg Ilv&ayo- 
Qsiov (pLXo6o(piag svavC^ata Aaj3a3v ov [lovov &r]^aio3V 
dlld aal ndvtav teov ^car' avtov sTCQCJtsvsv. 85 

"OtL [ds] tcov nQoysyovotcov dvdQcov tJ tcov (iiojv dva- 
yQacfq dvgxokiav [isv %aQsistaL tolg yQdcpov6LV , cScpsXsZ 
d' ov [iBtQicog tov noLvov (Uov. [istd 7caQorj6iag yaQ 8r]- 
lov6a td nalag TiQax&svta tovg [isv dya&ovg ho6[isl, 90 
Tovg 6s TtovijQovg tansLVol, dta tav olnsiav SKadtovg 
syxcofiiciv ts xal ipoyav. s6tL d' 6 [isv STtatvog, cog dv 
zLg slnoL, STtadkov dQst^g dddnavov , 6 dh ipoyog tL}ia- 
QLa cpavlotrjtog dvsv nh^yrjg. y,aX6v 8h tolg [istaysvs- 
CtsQoig vTtoicslo^aL SiotL ^iov olov dv tLg sXrjtaL ^cov, 95 
TOLavtrjg d^Ladr'j6staL [istd tov %dvatov [iv^{jir]g, iva 
H'^ nBQL tdg tav h&ivav {ivr]{isiav xata6KSvdg 67Covdd- 
t,a6LV , d xal toTtov svu zatsxBL xaX cp%0Qdg o^siag tvy- 
xdvsLy dU.d nsQL Xoyov xaX tdg dXXag aQStdg, cci jcdvtr] lOQ 
^0Lt(o6L ^cd tijg cpyj(JLr]g. o 8h XQovog 6 ndvta (laQaivav 
tdlka ravrag d&avdrovg cpvXdttSL, xal nQS6l5vrsQog ys- 
v6{isvog avtdg tavtag tcolsl vsatSQag. t,rjXog 6h BTtl tcov 
uv6q(ov sysvsto %QOSLQr]{isvog' ndXat yaQ yByovotsg Sg- 5 
stBQ vvv ovtsg VTto Ttdvtav {ivr]{iovBvovtaL. 

"OvL 6 Ka{i^v6r]g i]V {isv cpv6SL {lavLxbg ital naQa- 
iiB'jCLvr]X(6g tolg ?.oyL6{ioig , noXi) 8h [idXlov avtov co[i6v 
v,aL v7tSQr](pavov STCoisL to tijg (ia6LXsiag [isys&og. 

"OtL Ka{i^v6r]g 6 nsQ6r]g fistd trjv dXa6LV Ms^icpsag IQ 
xal IIr]Kov6iov ti]V Bvtvxiav ov (psQav dv^Qanivag zov 

556. 83. IvavGfiara Valeslus, ivaGfiaza V 86. ou 81} oti 

Reiskius i)l. 'iKaaTovs] ijtacrots Reiskiua 95. o^oi'] „MS. 

0^0*" VAtES, „Salinasius otov in co Jcnfit" Wesseliivg. 3. 

avrcJs] praestat fortassc awTos 4. TtQOBiQrniivog] 6 ng. Reis- 

kius 10. Msfitpicog] ^lcgchalur MsiicpaSy 2«orf cx MS. Sal- 

masius concxil " WiiSaiiiii:.G. 88 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VI. — X. 

'jd^a6iog Tot; ^qotsqov ^^^aGiXEVAotog ruqiov dvs^y.aipsv. 

EVQCOV ds Iv tij d^^KJ] TOV VSXQOV tStaQLXSVfltVOV tO T£ 

15 Gojua TOii' T£T£A£i;T>;xo'Tog ijXiOato v.al TtaGav vijQiv alg 
Tov ovz aL(5&av6^svov sigsvsyyMusvog tslsvzaloi' TtQog- 
stah,s 0iataxav6ai tov vskqov. ovx slco&otcjv yaQ tivqI 
staQadidovai tav syxoQiav to; Gcoixata xcov tstsXsvtr]K6-557 
rwv, vTisXdpi^avs aal did tovtov tov tQOZOV Tcktj^^shj- 

20 Csiv rov jtdlai TCQOtstElsvxrjKOta. 

"Oti Kan^vGijg [isXlcov CtQatsvsiv \% Al^ionlav 
STiS[\.i;s [iSQog tijg dvvci^sag 1%^ 'A^^coviovg , 7tQogtdi.ag 
rolg jjyE^oGi ro ^avtslov GvlijGavtag s^TtQrjGat, tovg re 

25 7C£QiOi'/.ovvtccg t6 isQov ditavtag s^avdQaTtooiGaG^ai. 

"Oti Av8oi nvsg q)Svyovrsg rrjv 'OQoitov tov GatQa- 
Ttov dvvaGtsiav aatsTt^.svGav tig Z!d^uov ^std Ttollcov 
j(^Q7][idtC3V nal rou IIolv'/,Qdtovg iKsrai sysvovro. 6 ds 

80 to fisv TtQarov avtovg cpilocpQovcog vKsds^ato , [ist oKl- 

yov 8s Ttdvtag aTtoGcpd^ag rc3v XQr^^drcov syxQarrjg sysvsro. 

"On &srraXog 6 TIsiGiGrQdrov vlog Gocpog vndQyjcov 

aTtSiTtaro t)]v tVQavvida, aal t}]v iGorrjta ^rj/.coGag (.is- 

35 ydlrjg ccTtodoxrJg '^h,iOvto TtccQa totg Ttolitaig' oi 8s dX- 
?iO i,"lTC7taQiog ncd 'Imciag^ {yiatoi oial xalsTtol y.a&sGtoj- 
Tsg ItvQCivvovv trjg 7t6?.scog, 7to?.?.d ds stccQavofiovvrsg 
eig tovg 'Ad^rjvaiovg , aaL rfcvog ^scQor/iiov Oiaq^oQOV rr]v 
oiJiV "l7fzaQ%og sQaGvsig , 8id rovxo sziv8vvsvGsv. ij ^sv 

40 ovv S7tl rovg tVQavvovg S7ti%sGig aal r] TiQog tijv rrjg 
siarQiSog sAsv&SQiav GJtov8i] noivij rcov 7tQ0SiQr]yAvcav 
vjifjQ^sv civdQCov {] 8s sv raig ^aGcivoig TtaQdGraGtg rijg 
ipvxrjg y^al to WQtSQi'/,6v rrjg rcov dstvav vzo^ovrjg 7tSQl 
fiovov sysvr]&r] rov 'AQiGroysirova, og sv rolg cpo^SQCO- 

45 rdrotg xcaQoig 8vc3 ^isyiGra 8istr]Qr]Gs , rr]v ts TCQog xovg 
<pi?iOvg TtiGtiV nal rr^v TtQog rovg Ix^Qoijg n^cjQiav. 

"On tvQavvov^svi]g trjg 7tatQi8og vito NsccQyov 
CKkrjQcog, EJti^ov?.r]v %atd tov tvQavvov %arsGrr]Garo. 

50 'Aaracpavi^g 8s ysv6usvog, aaX '/.ard tdg sv talg ^acdvoig 
dvdyv,ag SiSQorcofisvog VTto rov NsaQxov rivsg rjGav oi 
Cvvsi86rsg, "SlcpsXov yd.Q, scpr]Gsv , cjgTtsQ rjjs y?.c3rrr]g 
tl^il iCVQiog, ovrag vTtrJQyov ;<al rot» Gconarog. rov 8s 
xvQavvov TCoXi) ^d?,Xov ralg ^aGdvoig TCQogsTCirsivavrog, 

55 6 Zr]vc3V ^sxQi fisv xivog OiSzaQrsQSi' }istd 8s xavru 
C:(sv8a}v d7io?.v%f]vai Ttors rf]g dvdynr^g v.cci daa n^a- 
gijGaGdai tov NsaQXOv, sxsvor]Gar6 n xoiovvov. Katd 
%y]v i7Citovatdtr]v iTtitaGiv xfig ^aCdvov 3CQogjtoii]Q^slg - 

557. 26. 'Oqouov WeBseliiigius, 'Oqitov V 47. Jt?.Ql Zrj- 

voovos ad liiargincoi apponit V 58, inicuaiv Valcbius, ini- 

OTCiotv V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VL— X. 89 

h>Sid6vai, tr^v il-'vxrjv taig dXyijdoOiv dvsxQaysv "Avers, 60 
Iqc5 yaQ nd6av aJ.Ji^£iav. cog 6' avrjxsv, ij^laaEV avtcv 
(iKov6ai xar' Idlav ^QogBl&ovta" ytolla yag elvai tuv 
Kiys6%ai (lelXovtav ic 6vvol6£i tijQslv iv dTtoQQtjra. tov 
dh tvQavvov TtoogsXd^ovrog d6a8va)g xal tijv dxoijv ta 
ii6r6^uati TiaQa^aXovrog , o Zrivcov tov ts dvvd6rov TtEQi- 65 
y^avcjv to ovg lvinQi6B tolg 68ov6i. tcov dh VTtrjQStcov 
ta.yv TtQog^Qa^ovrcov , oial jtd6av rco ^a6avi^o^ivoj TtQog- 
cpEQOvrcav ri^coQiav sig ro %ald6ai to drjy^a, noXv [idX- 
kov TtQogEVEcpVcto. rslog 6' ov dvvdiiEvoi tdvdQog viyirj- 
6ai thv ev4}v%lav nao£KdXs6av avrov iva dily toi^g 70 
686vtag. %a\ toiovtco rsyyii^an tcIjv dkyi]b6vcov dnslv^i] 
aal TtaQa rov rvQavvov rr)v EvdExo^ivr^v E/.a(3s tii-LcoQLav. 
"Oti Aevklov TaQnviViOV tov 'Pcoaaitov ^a^iXicog 
6 Viog Za^rog B^Edrj^irj6Ev slg noliv KoXXariav zaXovfLS- 75 
v}]v, aal 'Aari/.v6s TtQog Aevklov TaQnviViOv a'//£^toi' 
To£' (3a6iXic}g , E%ovra yvvar^a AovxQrjriav, rjng ijv sv- 
7tQE7tt]g ^Ev tr]V oil^iv , 6(6cpQCOv 8e rov tQ^TCov. BTtl 6rQa- 
TOTtibov ydg ovtog rdvdQ^g , 6 ^ivog vvA.r6g iysQ^Elg 80 
iy. rov zoitcovog L0Qftr]6Ev etiI ri]v yvvatxa xoi^LCj^ivr^v 
iv Tivt &aXdficp. E7ti6rdg ds rcdg %vQaig dcpvco zal 67ta- 
ad^iEvog To t,L(pog 7taQcc6KEvd6a6d^ai {ihv Ecpr]6Ev oiy.irT^v 
t7iir]]6ciov Eig dvaiQE6iV , 6vyyiara6cpdtELV 6s adKEivyv, 
cog E7ti [xoiXcici 'KarEih][Lu.ivr]v y.al tsrEvxvlav tr]g TtQog- 85 
r]K0v6r]g tLncoQiag vTto tov 6vyy£V£6rdrov tco 6vvoi- 

'AOVVn. SiOTtEQ ULQEtCOrEQOV VTlCCQXEiV V7tOVQyi]6ui tuig 

i:7ti%vyiiaig avrov 6iomco6av' l}]4>E6d^ai ds STtaO^Xov rrjg 
yuQirog dcoQsdg t£ [isydXag %al ti]v [isr' avroi) 6v[i- 90 
lii036iv Kal yEvi6\Fai ^u6iXi66av , idianKijg s6riag Et,t]X~ 
layfiivj]v iqyEpLovlav. 7] 8e AoviiQ7]ria did ro 7tuQtt8o'^ov 
lx7tXuyi]g ysvo^iivr] , xui cpo^r^d^Si^u fir]7tors tcdg dlr]- 
%Eiaig 86hj 8id ti]V iioi%£iav dvr]Qr]6%ai, t6rs [ilv i]6v- 
yluv e6x£v. r]iiSQag 8s ysvouiviig 6 2^i'^rog EycoQi^^r] ' i] 95 
8s iiidXE6£ rovg oiy.siovg, y.ul 7]^iOv fir] 7t£Qii8eLV drif.ior- 
Qijrov Tov daE(h']6avra sig ^sviav d}ia %aX 6vyyivEiUv. 
tuvrfj 8s (p)]6u6u (jii] 7tQog)]KEiV icpoQuv rov ijXiov T>;At- 
aavrrjg v^QEag TtETtSiQa^iivr^v, t,i(pi8icp 7turd^a6a ro Grr]- 
Q^og Eavri]g ErE?.EVT}]6EV. 100 

"On 'l7t7toKQdr7]g 6 rsXopog tvQuvvog tovg Xvqu- 
iiOv6iovg vsvix)]nc)g yurE6rQuro7ti8Ev6EV Eig ro tou ^iog 
Ieqov. natEXa^s 8s avrov tov lEQia y,al tcov 2JvQaHov- 

60. dvTJy.iv'} dv^y.av Rcisliiiig 

558. 05. xi (lclendiiiii Ai<lctnr 77. 91. AovkqitIciv et Aow.qi- 

riu V DO. ■^ivia^fat] yjirjOfoQ^anXulcoius 3. ■<iuxila^iv V 90 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. VI.— X. 

5 0tav tLvdg aaxtcciQovvras dva&rj^aTa XQ^^a, ocal fidXtOta 

l^dtLOV tOV ^LOg 7lEQLaLQ0V{l£V0Vg EX TtoXkoV %atB(3ii£Va- 

Cfievov iqvgIov. "aal tovtOLg (ilv IrcLTiXTqi^ag ag IsqoGv- 
Xoig axskEvOsv dTrsXQ^slv slg t^v tioXlv avtog 8s tcov 
dvad^rj^dtcov d%s6%sto^ (piXodo^ijGaL Q'sXc3v xal vofiit^av 

10 dsLV tov trjlLKOvtov S7[avaLQOV{isvov noks^ov firjQ^sv s^a- 
fiaQtdvsLV slg to &slov , dfia 8s vofit^cav dLa^dXXsLV tovg 
stQosGtatag tav sv IJvQaKOvCaLg nQayfidtcov nQog td 
^Xrj&i] 5ta to ooxSLV avtovg TcXsovsKtLKag dXV ov dri- 
fiotLKCog ovd' LGcjg dQ%SLV. 

15 "OtL &}]QG)v 6 'AjcQayavTLVog ysvsi yt,a\ jiXovtco aal 

tY) TiQog t6 7cXil%og cpLXav%QconUi. noXv nQOSL%sv ov fto- 
vov tav tcoXltcov dXXd. xal ndvrcov tcov ZiLKsXLcotcov. 

"OtL tov MLXtLadov vtdg 6 Klficov, tsXsvrridavTogsgi 

20 tov natQog avtov sv ty dri^oGla (pvKay,rj dLCt to (irj 
l6%v6ai SKtlGaL to ocpXrjiia, cva Xd^j] to Gcofia tov na- 
TQog slg tcicprjv, savtov sig tvv q^vkanrjv TtaQsdcoaa xal 
dLsds^ato TO otphjfia. 

"OtL 6 Klficov cpLXotL^og cov slg trjv tcov ocolvcov 

25 dLoiicrjGLVy s^ vOtSQOv dya^og CtQaTrjyog sysv^&r] , tcal 
dLU trjg idiag dQStiig svd6t,ovg nQa^SLg KaTSLQyddaTO. j 

"Otl ol sv @£Q(i07tvXaLg dvdQsicog dycovLGdfisvoL dxs- 
^avov. av tdg dQSTag etc. quae sunt 1. XI. c. 11, 

558. 17. fiovov ed. Wess. , (lovav V 

559. 28. Kpsras] ,,quae deinde seqmintur in Codtce manuscr. eo 
quod in libris Diodori cditis extant consulto praetcrmisimus 12 folia.''' 
Vaiesivs L. X X L "Otl ^Avxlyovoq 6 ^aijLXsvg l| IdLarov yEv6^£vos 

dvvdctrjg, y,a\ jiXslCtov i6xv6ag rav xaQ'' ccvtov ^a6i,- 35 

liav , ovx '^QKiO^T] Talg TtaQO. ryjg Tvir^g doQsaig, «AA' 

ixi^aXo^svog tdg tav aXXav ^a^iXeiag eig avtov ddtxas 

, TiSQiOtTJaaL Tt]v idlav dnk^aXiv dQ%i]V d^u aal tov t^ijv 

!M I iGTEQT^Q^t]. 

"OtL 'AyaO^oxXijg TCvQ^o^svog Tovg ts Alyvag xal Tvq- 40 
^j^voug TttQaxadag d%i]triy.ivaL Torg iiiG^ovg tov viov 
Ayd9aQ%ov xatd ttjv] dnovdiav avtoVy Tcdvtag djtsdtpa^sv, 
ovx sXdttovg ovtag tcov 8ig%iXiav. 

"Otl ot ©QaTisg tov tov ^a6iXsag vlov 'AyaQ^oxXsa 
Ka^ovTsg aixfidXaTOV dns6TSLXav ^std 8aQav, d^a (isv 43 
TCQog td yiaQado^a tijg Tiip^g savTOig 7CaQa6KSvdt,ovTSS 
v,ata(fivydg , d^a da 6id trjg (piXav&QaTCiag tavtr]g sXtcl^ 
iflvtsg aTCoX^^ips^&ac tijv dcprjQtjusvrjv avtav x^Qccv vjco 
Av6i^dxov. ovasTL ydQ ojX7tii,ov ccvtovg 8vva6&aL ocQa- 
rij6aL xa noXs^a, 6v^7Csq)QOvr]ii6tav dndvtav 6xs86v 50 
tav 8vvatatdtav ^a6iXsav accl 6v^naxovvtav dXXTJXoig. 

"OtL 6 ,^Qo^ixaiT}]g 6 Tcjv QQaaav fia6iXsvg aatci 
ndvta Tov Av6i^axov tov ^a^cXsa 8stia6d{i£vog nal cpL- 
Xi']6ag, stL 8s TcatSQa 7CQogayoQSv6ag, aTtrjyays ^std xav 6S 
TSicvav sig tcoXlv Tr]v 6vo^at,o^svr]V HXcv. 

"OtL (istd tr]V dXa6iv T^g Av6L(idxov 8vvd(isag Cvv- 
8Qan6vtav xav ©qcczcov v,aL ^ocovtav dyscv sig to (is- 
6ov xov r]Xay.6ta ^a6iXsa TCQog t>}v y.6Xa6LV' 8eiv yaQ 60 
%i]V si,ov6iav sx^iv to xav ZLv8vvav (LSTs6xr]ii6g 7cXf]&og 
^ovXsvocc^d^ac Tcag %jij^(jT£OV s6tL tolg rjXaico^LV 6 fisv 
zlQOfaxaitr]g tcsql Tijg TLfiaQiag tou ^a6iXsag dvtSLTcav 
I8i8a'£,s Tovg 6TQaTicjtag oxl 6V(i(psQSL 6a6aL t6v dv8Qu. 
d.vaLQS%svTog (isv yaQ avTov ^a^LXslg dXXovg xaTaXrjif^s- G6 
6&aL tr]v Av6L(idxov 8vva6xsLav , (po^SQaTSQav ov6aVj 

37. avTov V ct 4!). avtovs 6fi. (po^sQcozigixv ovaciv} Iiacc 

mci-a cd i>ro\iiuae :>^Ilabut: itcratio pro (po^sQCiiztQovs 92 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXI. 

av tv%y}, rov TCQOvTtccQ^avtog' biutpvXai^iVTog 8\ %aQLV 
a^Siv ocpuXo^hvqv Tolg &Qatl naQcc tou dcoQ^svtog, ocal 

70 rcc q)Q0VQia rcc nooTSQOV vnccQ^avta &QC47iav djtoX)]il)S-5&i 
6&ai xcoQlg %Lvdvvcoi>. ovyKc/.ra&s^svov ds rov ciXr^d^ovg, 
6 ^QO[iixairr]g dvalrjryjCag sx. rcov ali^akcorcov rovg cpi- 
Xovg rov Av6i^a%ov %a\ rovg nsQi rrjv &SQa7tSiav slco- 
Q^orag SiatQi^SiV dnrjyays TCQog rov TjXoKota ^aGiXsa, 

75 ftara 8s ravta (jvvrslsGag ^v6iav TtccQsXa^sv snl rrjv 
s6ria6iv rov rs Av6i^ayov iisrcl rc5v avzcv cplXcov v.a\ 
rcov &QCjiKcov rovg STCitijdsiotcctovg. dittdg ds '/,},i6iag 
7taQa6}isvd6ag, Totg fisv tcsqI tov Av6i^a%ov s6tQC06s 
x}]v dkovdav (ia6iki.x)]v CtQco^v7jv, savra 6s naX rolg 

80 ffiXoig svrslfj 6ri(idda. o^oicog ds dittav stoi^a^d^svtcov 
dsinvcov., SKSivoig fisv Ttavrodajrcav noXvtslsiav (iQCOfxd- 
rcov 7taQS^t]'/.sv sjtl XQans^rig dQyvQcig, rolg 8s &QCi^i 
Xcc%ava nal ZQsa (isrQicog t6xsva6i.isva, snl 6avidog sv- 

85 ts?^ovg smxsiusvrjg avtoig rrjg rQanst^rig. ro ds rsl^svialov 
roig (isv svs%SL rov olvov sv aQyvQolg nal %Qv6oig no- 
tijQioig , rolg ds ^isd^' savrov xsQccrivoig aal t.vUvoig, 
na&dnsQ i]V s^og rolg Fsraig. TCQO^aivovtog 6s rov no- 
rov nXr]Qco6ag ro fisyL6rov rcov TiSQarov, nal nQogayo- 

90 Qsv6ag itarSQa toi^ Av6i^a%ov 7]Qc6rr]6s norsQOV avtco 
doxsi 6sinvov (ia6iliXc6tSQor> , rb MaKs6ovix6v ij to &qcc- 
%iov. rov 6s Av6iad%ov ro MuKsdovixov Blnovrog {Zr^rst 
ilg To nsQi yvco^icov.) 

95 "OtL 6 (ia6ilsvg zJrjfn^tQiog n:aQaXa(icov 'Aa\ rdg aX- 

kag noXsig nQogr^viy^^r] tolg Boicotolg f.isyaXoipv%cog. nkr]v 
yaQ dv6Qc6v 6sKa acd rsrtdQcov rav ainondrcav rijg dno- 
OtdOscog dnsXv6s tav syxkr](.idtcov dnavtag. 
100 "Ott 'Ayd&aQ%og dv6Qsici %a\ i^vyrjg svroXfilcc tcoXv 

rov acctd Xoyov vnsQaiQcov rrjg i6iag r]Xiiiiag ' i^v yaQ 
navrsXcog vsog. 

"Oti ovtog L^tOQiKog rdg dfiaQriag rcov nQO savtov 
(jvyyQacpicov TtiXQortcta sksyt^ag xatd fisv rd?.Xa (-iSQrj 
5 ttjg yQa(pv]g nXsi6rr]V nQOVOiUV Si%s rrjg dlr]^siccg, sv 6s 
talg 'Aycc&oxXsovg 7tQd^s6L rd noXXd %ati\l)sv6taL rov 
6vvd6tov ^id ri]v TCQog avrov s^&Qav. cpvyadsv^slg ydg 
vn 'Ayaxfo^nXsovg sx rrjg ^Jmsliag ^(6vza usv d[ivva69ai, 
Tov 8vvd6tr]v ovn 'i6%v6s, rsXsvti]6avtci 6s 6id tfjg i6tO' 

jO Q^c^g s^Xa6q)r]fir]6sv slg tov aiaiva. %a%6Xov ydQ ralg 
3tQOvnaQ%ov6ais ra (ia^iXst tovrcp zaaiaig dXXa n:oXXd. 

560. 73. iCQos tov Reisliius, jrpog V 84. ETrtxfi/UtVjjs] vno- 

y.?i(iivr]i Valesius avzoX? MS. Salmasii, «ur^g V 90. 

Siinvov Exc. Vai. p. 48. 1!). , t6 Stlnvov V 1. vhos Reiskius, 

vicos V 2. lazoQiHOs] TifiaLQS fipininit mar^o V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXI. 93 

srw^' eavtov srgosd-Els 6 6vyyQCiq)Evg, rccg ^ilv Evr]^£Qic'.g 
dcpcdQOvaevog avrov, rdg de cl7iorEvt,£tg, ov rccg tft' av- 
rov ^dvov ysvo^iEva.g, cu/.cc xal rdg dLcc rvyjjv, ftEta- 15 
(pBQav dg rov [irjdiv i^a^iaQrovra. yEvouirov ds ouolo- 
[yov^ivcjg ccvtov OtQattjyLXOv {ilv natd rr]v inivoLccv^ 
dQaGtLKOv de xal rE&aQQi^xorog y.a.td rr^v Iv tolg y.Lvdv- 
voig evtoX^iLav, ov dLaksLTtEL TtaQ' okrjv ti]v lOtoQiav 
dno'/,aXav avtov dvavdQov nal dsLXov, xaitoL ys tig ovx 20 
oldcv oti tcov nconots dvvccGtsvGccvtav ovdslg iXdttoGLV 
dcpoQualg xorjGccusvog y.sit,co ^aGiXsiav nsQLSTtoiilGccto ; 
yHQOtiivy^g yuQ sx siaidav ysvousvog d't' ccjiOQic/.v ^iov 
%ai 7tatSQ03v d8ot,iav si; votSQOv dcd tt]v Ibiav ccqsz/^v 
ov ^ovov 2^L'AsXiccg (Sxsdov oh]g a'/.VQLcv6sv, d?J.d iroA- 25 
A/}v T^s 'IraXiag rs y.ccl AL^vijg roig onP.OLg ycctsCtQS- 
ij^ato. d^av^dcaL d' dv Ttg toi5 GvyyQcccpscog tijv svys- 
QSLu.v %uq' okrjv ydo riqv yQucpr]v sy/.coyiLdt,crv rr)v rcov 
ZlvQw/ovOiov dvbQsiav rov rovtcov y.occt}]6ccvtcc bsiXici 
cprjol dLSvrjVox^vuL rovg djtccvtag dv^QConovg. 8lcc yuQ 30 
rcov sv raig svavttcoOsOLv sAsyxcov cpavsQog sGtL ro cpt- 
Kttlq^sg rrjg i6toQL'/r]g TtaQQrjOiag 7tQo8sdco'/cog iSiag svs- 
ysv sx^Qag xccl cptlovsL/iccg. biOTtcQ tdg s6'/^dtag rrjg Gvv- 
rdt,scog Ttsvrs ^i^?.ovg rov GvyyQcccpscog rovrov , xu^' dg 35 
7tSQLsih](pE tdg 'Ayu%o'/lsovg TtQd^SLg, ov/ uv tig 8L'/aicog 
djto8st,ULto. 

"OtL yul KulXiug 6 HvQa/ovGiog dLxuiag y.ccl TtQog- 
7]'/6vtcog yat7]yoQiug dt,Lco%sir]. dvcch]rp%c\g yuQ vn' 'Aycc- 
^o/lsovg yuL 8c6q(ov ^sydlcov dno86usvog ti]v nQocpqtiv 40 
tv,g dh]%siug iotoQLuv , ov/ dno/.s}.oinsv d8i'/cog ly/co- 
^idt,cov tov niG%o86tr]v. ov/, okiycov yuQ ccvtco nsnQcc- 
ynsvcov nQog dos^siug %sav xul naQuvo^iLug dv&QconcoVy 
(pr]G\v 6 GvyyQarpsvg avtov svGs(isicc '/a\ cpLlavxrQconicc 
TtoXi' Tovg dllovg vnsQ^s^Xr]'/svuL. y,u%6Xov 8s y.uQdnSQ 45 
'/4yu&0'/Xrjg dq)ccLQOV[iEvog td tcov noXitcov s8coQSLto toj 
GvyyQucpsi ^r]dsv nQogi]'/ovta nccQd ro 8i'/aiov , ovtcog 
6 Qav^uGtog iGtOQioyQcccpog sxaoi^sto 8id tr]g yQuiprjg 
ccnavTu rdyad^d toj 8vvccGti]. qcc8lov 8' 7jv, oi^ul , nQog 50 
dfisiijjiv xdQirog toj yQucpsl rcov sy/co^iov ^i] XsLcp^i]vav 
T^S £x Tot) (3aGLXi'/ov ysvovg 8coQo8o'/iccg. 

"On oi ^LG&ocpoQOi yccrd rdg o^ioXoyiug s'/7.in6vrsg 
rdg EvQu/ovGag nQogs8si%rjGav vno rcov MsGGrjvicov, 55 
cog av (piXoi xal Gv^muxoL. vno 8a rcov noXLtav cpiXo- 

561. 40. ovx dnoXilomsv] ov 8ia}iiXoi7Cfv Soidaa 44. vnsQ- 

Pf^Xrjy.svoii} vniQ§i§r,KivuL Suidaa 49. zd uya^a Suidas 

50. yQtttf,tl Suidas, yQatptio^ V 94 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXL 

(pQovag dvaKrjq)%^BVtsg elg rdg IdLaTizdg olxiag vvxtbg 
£q)6vBv0av Tovg vnods^a^EVOvg , xal tdg tc5v naQavo^tj- 
Qavtav yvvalxag yyj^iavTeg aatsGxov Ttjv noKiv. 

60 "Otl tov ^J7]^7]tQioy (pvXatto^evov slg TLhXXav Av6l' 
(lavog ytoEO^SLg dnoGtslkag i^^iov rov SbXsvkov firjdsvl 
tQOTtcp Tov ^rj^iqtQLOV SK tav %siQav dcpBLvai, TcKsovs- 
oitTjV dvdQa Tiol 110,61 roXg ^aGLXsvCiv sjtL^s^ovKsvxota' 

65 IjtrjyysHsto 8e avta dcoGsLV vTtsQ t^g dvaLQB^scog r^s562 
zovtov tdlavta dLgyJXLa. 6 8s ^a6LXsvg tolg usv stQS- 
G^BvtaLg £7tstlfL7]6s staQaxaKov^LV avtov fi?} ^ovov d&s- 
Ti]6ai iti6tLV, dXXd ical 6vvc:y^Lcon£vov avta iiv6og ehslvo 
inavsXs^&aL' TtQog ds tov vlov 'Avtlo%ov ev Ty Mr^dia 

70 diatQi^ovTa yQail^ag 6vvb^ovXsv6s nag %Q7]6tBov E6tL ta 
.dr]^7]tQL(p. ^BXQLHcog yaQ r]V avtov ditoXvsLV aal aatcc- 
ysLV £7tl TY]V ^a^Llslav iisyaloitQsnag' E6nsvds ds xal 
rr]V tov vtov %dQLV 6vvBnLyQdil^aL tatg EVEQysdiaLg, cog 

75 dv yeya^r^Kotog avtov 2JtQatovLnr]V trjv zlrjnrjtQLOV otal J 
TSKva yeysvvijxotog e^ avtijg. ^ 

562. 67. xat] ■H.al stg WesseHngius 68. f.iv6og tnstvo Va- 

lesius, fivaaos iy-^lvov V 10. GVvs^ovlzvasl nonne avve^av- 

JiivattTO? 72. eansvdsvV L. XXII. "On slg to 'PiqYiov aTCB^TccXri tpgovQu V7c6 ^Panalav. 
6 b\ %i}.laQ%og ^h.iog, rd yivog Ka^navog , TckBovs^ia 
xal t6).^y dia^BQCJV y iuLfiijOaro trjv tav ManEQrlvav 
TiaQavo^iav. £)CBivoL yaQ TCQOsdexQ^evtes vtco MeOGijviav 80 
ag ipikoi triv (xlv noKiv xaveXdfiovto , tovg ds MeGGrj- 
viovg iTtl trjg idiag eotiag endctovg 6(pd^avteg eyrj(iav 
tdg tav Idio^evav yvvaiy.ag , aal tdg tcov Gcpayevrav 
nrijOeig v.are6%ov. ot ds neQl rov ^dexLOV KafiTcavoi , 60- 
%evreg vtco 'Pa^icdav (pvXaxeg tcSv 'Pr^yivav, it,}]la6av 85 
triv tovvav co^iorrjra' tovg yaQ 'Pr^yivovg Gcpa^avreg ncd 
tdg 'AtrjGecg dLeXofievoL %ateOxov t^v nokcv cog doQiy.tr]- 
tov. 6 de inl trjg cpQovQog tetay^ievog ^eniog lt,aQyvQL- 
Gcifievog tdg tav Tjtvxrjy.otav 7ctr]6eLg , ocal tr]V dLaiQBOLV 90 
T% cj(pekeiag ccdLyov noLrjGa^icVog , e^eneGev ex tov 'Ptj- 
yiov, cpvya8ev%elg vno tav 6vva6e^rj(jdvtav Kafinavcov. 
ov (irjv e^ecpvyov rrjv tLfiaQiav ot naQavofir^Gavteg , aA/l' 
6 (lev zJexLog sig 6q)&a?.iiiav xakenriv e(ine6av (letene^i- 
i^aro tcZv latQav tov dQL6rov ovrog be t^v vneQ trig 95 
natQidog tLiiaQiav Xa(i^dvav Ly,avag xav&aQiOLv vniq- 
7.en^e tov zJexLov, aal trjg oQd^eag avtov 6tBQr'j6ag ecpv- 
yev BTC trjg MeO^Tqvrjg. 

"OtL 0Lvriag 6 t(5v noXeav ^Luiag ao%av ocal nol- 
kovg tcov evn^Qav dvaiQcov vno tdov vnoteray(ievav dLu 100 
trjv naQccvo(iiav e^iLOelto. dL^nsQ dndvrav ovrav nQog 
dn66ra6iv, ra%v taneLva&elg (lerefidlero tov tQonov, 
xal (pLkav&QanoreQov aQxav dLaxare^xe tovg vno %elQa. 

"OrL TIro?.e(iaLog 6 Maxedovav §a6L?.evg, trjv (lev 
jjXLniav veog cov navrekcog, nQay(idtav de noXe(iLy.cov 5 
ccneLQog, q)v6eL 6e &Qa6vg xal nQonetrjg , ovdev tav xqt]- 
ci(iav nQoevoeito' tcov yaQ cpilav avro) 6v(i^ovXev6vrav 
dvade^a6&aL tovs dcpv6reQovvrag y ov nQoge6xev. 

W. MafiSQzlvav] Ma/nQzivcov V et mox 'Prjyivcav 87. 8oq[- 

TizrjTov] doQVKzr]TOv V 98. d dclcnduin vidctur 1)6 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXII. 

10 *"0n '^JtoXloSagog tTtid^epsvog rvQavvidc, aul /3e- 
^aiadai ocQivag fqv 6vvco^o6lav , ^siQaxt^xov xlvu (ptXov 
ccvrov aalsGag cog ItiI 9v6iav, nal 6(payid6ag tolg i&fotg, 
rd T£ GTiXdyxva rolg 6vvofiuda6Lv tdcoxs (payi.lv oial to 

l5 a\ua ii£Qd6ag oYvcp muv 7tccQ£'/C£X£v6ato. 

"Otl 6 avtog 'AjcoXXodosQog raXdtag svqgjv, xal 
rovtoig oTcXa StSovg Kal d(OQ£aig tL^ri6ag, SoQvcpoQoig 
EIQrjro 7ii6toig xal TtQog tccg iioXd6£Lg svQ^ltoLg did tijv 

20 c6^6t^]ta. rdg ds rav ^vjtoQcov ov6iag 8r^^i£vcov nXfi%og 
IQrindrcov 7J^Q0it,£V. dva^i^d6ag dl rovg 6rQaTL(otLX0vg 
^L^&ovg , aal ^£tadL8ovg tolg 7t£vr]6L tfjg £V7toQiag , 8v- 
va^iLV d^ioXoyov n£Qi£7toi)]6c4to. £ntQa7t£\g 8s £lg co^iotrjtcc 
%aX 7tX£0V£^iav £Lg£7tQdTt£to rovg TtoXitLHovg iQ-^iLuta^ 

25 Kca TtoXXovg ^lv dvSQag, ovjc oXiyag Ss yvvalzag rij 8lk ] 
rd3V ^a6dvcov tiixcoQicc (3ia^6^£vog, i^vdyaa^E %dvta uq- \ 
yvQOV aal ygv^ov TtaQudiSovuL. £iX£ 81 tVQavviSog ftg- ] 
tjyr^ty^v aal StSd^yMXov KaXXi(pavtu rov UlxsXov , 6vv- '■ 

30 8Lat£tQL(p6tu TioXXoig tolg v.atd tfjv UncEXiuv rvQdvvoLgt 

"OtL tdg Alytag 8LUQ7td6ug 6 IIvQQog, 'ijttg iqv a6tici 

trjg Max£8ovLySjg ^a6iX£iag, tovg raXdtag £X£i68 %at£- 

XtTtEv. ot Sa 7tv&6^£voi tivcov OTL %ard tovg (3«(JtAixoi}s 

35 rdcpovg rolg t£r £Xivtriv.66L 6vyv,atcoQvypr\ xQrj^ata 7toXXd 
xatd tLVa TtccXaidv 6vvTq%:£Luv, azavtag dv£6y,a^av , %a\ 
rv^^coQVX)j6avr£g rd (.lsv XQi]^ata 8L£i?Mvto, ru 81 66ta 
rCOV t£t£X£VTl]y,6rC0V 8L£QQL^paV. 6 Se IlvQQog £7tl tovroLS 

40 (iXa6(pi](iov^£vog ovx IzoXa^s rovg ^aQ^uQOvg did rag 
iv roig TtoXs^oig %Qtiag. L. X X 1 I 1. ,, H}i£iS dc- rijg tOtoQlag oIxhov wtoXci^^uvo^EV Uvat 

;'|r6 ^tij TtaQaXmsLV dvsTCiCfjiidvxovg rdg %av riymovav 
'' nooaiQkGHg in dawoxwa. trj usv vaQ tc5v 'nuagtriUEvcov kk. 
wil* 

Mlij 

M 
mI 

iroij stQoaiQtGEig BTt aiKpoTBQa. t\j }isv yaQ tav ij^aQtrjut 
scatrjyoQlci diOQ^ovGQai Gvii^aCvsL Toug lal t/jV ofioiav 45 
9iata<p£Qoi.iivovg ayvoiav y ty 6s etzI tcov dya&cov Ini- 
Tt^dev^idtav avtpi^^Ui TtQOtQSTrso^ca ^ollav tdg il-^vxdq 
stpog dQEt^v. tig ovv ovx dv dtzalag (.ie[ii^aLto t^v dcpQo- 
Cvv)]v xcd trjv vTtSQTicpaVLav trjv 'AtxiKiov, fqv yaQ ev- 
rv%iav cognsQ (iccQv cpOQxiov ivsyKslv STtids^icog ov dvvtj- 50 
id^slg savtov dTtsOtSQtjCs tijg fisy iGtTjg do^Tjg, rrjv ds na- 
TQida nsydkoig TtSQisi^aks zaxoig. 6vvd^svos yaQ %s6%ai 
TYiv SLQrjvrjv 6v^cpSQ0v6av yisv tf] 'Pc6{^nj, za7tSLVi]V 8s 
Kal Tiavxslcog cd(5%Qdv tfj KaQj(^r]d6vLy TtQog dh tovtoig 
dnsvsyyMG^aL naQa TtaGLv dv&QCOTtotg alcoviov avrj^rjV 55 
oj^iSQOtrjtog xal cpL?.av^QC07CLag, tovtcov fiev ovd' ovtL- 
vaovv sTtoir]6ato Koyov , tolg 8s tcov rjtvirjxotov ittcd- 
:6^aCLV vnsQrjcpdvcog TtQogevsi&sXg trjhxavxa %a\ totavva 
stQogsxattsv cigts to fisv dai[i6vLov vsatOrjGaL, tovg ds 60 
Tittriiisvovg did trjv vjtsq^oX^^v trjg snsivov (iaQvt)]tog 
inavayaaGaL tQansO^ca nQog dXocrjv. toiyuQOvv sv&vg 
Trjhicavtr] tav nQayfidxcov lysvsto naXiQQOta dt' snsivoif 
agte tovg fisv KuQx^j^oviovg tot)? did trjv ijttav xal 
ttJv %axdnXr]t,LV dnsyvcoy.6xug to nQoxsQov tijv 6cox)]QiaV 65 
£x iieta^okijg tote QaQ6y'i6avtag aataxoipaL trjv tcov no- 
Xsfiicov dvvafiLV, to ds OvvoXov trjXLxavxr] nXrjyrj xal 
6v[i(poQa nsQLns6SLV tijv 'Pcoyirjv agxs tovg sv tco nst^o- 
lia%SLV dndvxcov av&Qconav SoKOvvtccg nQatsvsLV fDjxsxc 
ToX^dv sx tov nQoisiQov 6vy/.ata^aivsLV eig naQata^iv. 70 
dio x«l 6vvs(ir] Tov noXsuov ixaxQotatov (isv ysvsO&aL 
tav (ivrjiiovsvofisvcov .. tovg bs dycSvag (istaneOslv sig 
vavna%iag, Iv alg tcov 'Pofiaicov xal tcov 6v(i(ickxcov 
8L£q)&dQ)]6av vavg na^inXrj&sLg , dvSQsg 5' ovx tXdtxovg 

563. 46. dya%(av addidi cx p. 504. 33. 54. Xaqxridovi V 98 EXCERPTA DE VIRT, ET VIT, L. XXm. 

75 tav dexa fivgiccdcov <5vv Totg ev taig vavccyiaig cc:toXo- 
^BVoig' iQTfi^dxcov ds Idaitavri^r} rocJovrog aptO"ft6g oOov 
ely.6g lotiv dvaXadai tovg Gtokovg (xlv Ttleovtag Ix 
TQLaxoCtcov vrjav OvvEGtrjnotag, 8La7toXeurj6ttvtug dh aTTo 

80 rovtcov tav %q6vcov Etrj TCEVzE-AaidExa. ov nr^v o ys tov- 
Tcov aXtLog iXa%i6triv ^sQida tijg 6v^rpOQc7g cmriVEyxato. 
Tijg yaQ yiQOV7caQxov6i]g avroj dS^rjg noXXanXa^lccv ttjV 
dtLiiiav nccl trjv cclGxvvijV r/Xicc^aro , roLg ds idtotg Ov.u- 
ictcoaaGi tovg aXXovg Edidcc^s ^etqlu cpQovEiv ev TccTg 

85 B^ovGiaLg, to dh ^EyL6tov, cov V7iEQr]cpdv7]GE TrjV dtv%iccVj 
Tovtcov rivccyyidoxfri tj]v v^qlv xal ttjv it^ovoiav cpEQELV, 
3tQoa(pr]Qr}iiEvog iavtov tr]v 6vyyvc6[ir]v xal rov Cvy- 
iiExcoQ7]^EVov TOig ijttaixoCLV eXeov. Sdv&iJtTtog 81 tfj 
au^' Euvtov KQEtf] tovg KaQp]8oviovQ ov (lovov i^ ccv- 

90 tdiv Tcov 8elv(ov i^}]Q:tcc6EV , dXXd aal xov ditccvra jto- 
Xe(lov Elg Tovvccvtiov 7tEQLE6t}]6s. tovg (liv yuQ dnc(6L 
ycQutovvtag tolg oXoLg t^Xdtto^e, tovg 81 Scd tr]g ijtrr^g 
7tQog8oxcovtag tt]V aTtcoXELav tcp (lEyixfEL tov 7CQot£Qi](ia- 
tog i7toir]6E TiatacpQOvrj^ai rcov TCoXE^iicov. 8l6 accl r^g 

95 tcov TCQux&ivtcov ETtLcpavEiag Elg aTtaoccv 6%e86v tr]v ol- 
nov[iEvr]V 6if(:5oO"£i(J?;g sxa^tog i&av^ia^s tr]V tdv^Qog 
aQEfqv Elyiotcog' 7tuQd8o^ov yuQ icpaivsto 7id6LV si TtQog- 
ysvoiiEVov Tolg KuQyr]8ovioLg ivog (lovov dv^Qog Tr]XL- 
100 itavtr] tav oXcov iyivEto (lEta^oXr] cogts Tovg pdsv slg 
TtoXLOQKiav aQtL CvyxEnXELCLiEvovg ix (lEtu^oXrjg Tovg 
ivavTiovg TtoXioQXElv , Tovg dh TtQotSQov yfjg xal &ccXdt- 
r/;g 8i' dv^Qsiav XQUtovvtag iv TtoXsL (xlxqcI 6vii7iEcpEV- 
yotag 7tQog8EXE6^ccL Tr]v dXco6LV. ov8ev Sh &ccv(ia6t6v eI 
5 6TQat}]yov 6vvE6Lg xal TtQuy^idtcov i(i7tELQiu tcjv cc8vvd- 

TCDV 8o'/lOVVtCOV ELVUL 7tEQLcyEVEtO. 

"Oti '^uiXxccg 6 BdQVMg xaXovyiEvog 6 KaQir]86vLog 
jtal 'Avvi^ag 6 VL6g avtov (iEyL6toi 6toatr]yol KaQxr]-5S 
10 dovicov ov (i6vov ovtsg tcov 7tQotEQcov dXXd xal tc5v 
fisTayEV£6tEQav onoXoyovfiivcog ovtol 8LEXr]cp%ri6av , xal > 
iSiaLg 7CQd^s6LV 7]v^r]6av fidXL6za tr]V TtatQidcu 5G4. 75. vavaylaigl vuvuaxlaiq V aTtcoXofiBVOtg Talcsias, 

dnoXv;xLisvoi.g V 78. TtXsovrag] nlrjQOyvTag? rgta-AOGicov 

(t) llei«kius, rcSv V 79. TtevTSKalSsiia] is' V 8fi. kavrov 

p. 5()4. 54., 81 avxov \' 96. sy-aazoq Toupiiis ad Longinum IIL 

5., f HaOTog yaQ V 98. XaQxriSoviQig V et slrniiiter iufra aliquotiea 

565. 9. ozJ /idrox' ovzssl ovzes ov (iovov Valesius 10 

i 
:o, 

iir, 
ly. L. XXIV. "Ort KXa§iog sraQaysv6(tsr^ Etg t^v ZixeXlccv nagi- 
kci(iB r«5 ::r^ds tc5 Ailv^ala dvva^isig, xal ta aXrjdij 15 
Cvvayaycjv xarrjyoQTjGs 7ti,HQCog tcov TiaQadovtav avtcS 
x6 ezQatojtedov vnatcov, cpaGv.Civ avtovg gad^vficog xs- 
'jluQiKi.vai tov Ttolsnov, ^s&v0HOnh>ovg xal ^avtag Iv 
dvi6i.i y.al tQvcpfj, %a\ tb Cvvolov TtsnoXioQicfjo&ai naX- 
Xov i] nsTtoXLOQHTjxBvat. av ds q)v6Si TtccQcc&SQ^og xal ry 20 
diavoia TtaQaxByiLvri'^cog TtoXXa diayisv ^avla 3tQogs^q)S~ 
Qcog. TtQcotov [iBV yccQ cov tijg etQatTqylag zatrjYOQijGE, 
tovtcav tyv avotav (ii^fjGafisvog 7caQa7tXiq6L(og Iv ty 
QaXdaGr) td ts %co6(iata aal td xKsld^Qa xatsGxsvalSy 25 
TO(Jot)rov d(pQO<jvvy dtsvByyag skslvcov o6cp (LSl%6v sGtiv 
cc}idQt7]ua to [iijds sx tfjg TtSLQag dvvaGQ^at [istadtdax^f}' 
'Vai Tou TCQcotcig STtL^alkoyiSvov CcpaX^vai. tiiicoQijtiHds 
6s cjV (pv6Bi, tovg fiBV TtoXitiiiOvg tolg ytatQloig H^tsGiv 
SKoXatfiv dnaQaLtiqtcog , tovg 6s 6v(i[idxovg Qa^dioig s(ia- 30 Gtiyov. icaQ^oXov ds did tr]v vnsQoxrjv tov ysvovg xal 
"^'ItjJv tijg oiniag 66i,av 6iScphaQ(i,svog VTtSQontixog ^v xal wv 
m natscpQovBi Ttavtcov, 

"Oti '^(tiX.Kag xal ^qo z^g GtQatrjyiag (pavsQav ?(?%£ 35 
tr]V Xa(iTtQ6tr]ta tijg t/^u^^ryg, xal tijv dQxijV staQSiXr](pcog 
ak,iog s(paivsto tijg TtatQidog, dvtsx6(tsvog (ilv zijg 66^^]^, 
xazacpQOvcov ds t(5v xLvdvvcov, 

"Oti ovtog 6VVB6BL dLa(pEQBLV s86'/CBt, xojl t6X(iav 
xal jtQa^LV ti]V iv toi£ onXoLg sxcov vtuq aaavtag Toug 40 
noXitag vJtiJQxsv 

d(icp6tBQov ^ ^aOiXBvg t' dya&og ocQatSQog t aix(if]ti]g. 

"Oti 6 "Avvcov (iByaXsTtilioXog cov xal do^rig oQsyo- 
pLSVog, icai to (iByi6tov, svcov 8vva(iiv 6xoXd^ov6av, a(ia 45 
fiBV tavtrjv yv(ivd6Biv r^Xrai,BV sv tavty t^ 6tQatBia, 
tQBcpcov £)c tfjg 7toXB(iiag ;fal t^v 7t6XLV xov(pit,cov tcov 
6a7tavr](idtcov , d(ia 81 7toXXd xata7tQd^a6&ai ty siatQidt 
xal 7tQ6g 66^av xal 7tQ6g to 6v(i(pBQov. 

"Oti "Avvcovog t^v 'Eicat6(i7tvXov lxitoXioQic^6avrogt 50 
xal tcov ttQS^lixniQcov xqossXQovtcov (is^' ixBtrjQLfov Kal 

1* 100 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXIV. 

dso^ivav dvd^Qcoztvag eavtolg %Qri6aG\fai, (pLX68ot.og 
av 6 6TQarr]ydg otal TtQOKQtvag BveQysclav TJjg ri^uwpt»?, 

55 T^tg;[tAtofg ^tv 6,ui']Qovg eXa^s, rrjv dh Tcokiv xal rag 
HT^jGELg uKSQalovg accGag hvis 6rs(pdvc}v %al rL^av ^syd- 
f.iov TiaQa rav sv TCad^ovrav. ot dl orQarLarai, rc5v syya- 
glav avrovg VTCobsyoiisvav lauTCQag ^isrd 7cd0}]g tcqo&v-SGQ 
^lag, stOrLCovro Tcdvrav 6vr«t; da^l^LXav TCQog aTCoXavGLV. 

GO "On 7] ^tJT^rjQ rav vsaviGxav ^aQsag (psQovCa ri]V 

tdvdQog rs?.svr}']V , aal vo^iL6a6a 5t' diuslsLav avrov sx^s- 
?,0L7CsvaL ro ^>]v, sjcsl6s rovg^ vtovg zaKOvysiv rovg aly^a- 
Karovg' 6vyxXsL6Qsvrav ovv avtav slg ol'xf]fia 6rsvdv 

65 ztavrsKag, rd 6a^ara %a%d7tSQ rav %r]Qiav r^vayyidt^sro 
6vvs67CSLQa^sva naQrsQslv dLu rr]v 6rsvoy^aQLav. STCScra 
ztjg rQoq)}~ig TcaQaLQS%^si6}]g sg)' 7]^SQag Tcsvrs, Bo866raQ 
^sv dcd ri]V d&v^iav aal rr]v svdsLav srs?.svrr]6sv , 'A^iX- 
xag 8£, dLacpSQav svi>vy^ici, SLSKaQrsQSL oicdTCSQ dicsyva- 

70 6^sv}]g s?.7ci8og dvrsyo^svog. icoXXdMg 8s avrov 8so^ls- 
vov rijg yvvaLxog, nal ^srcc 8a}CQuav r}]v sTtL^sXsLav 
xijV sig rov av8Qa 8Ls'E,L6vrog, ro6ovtov d7is6ysv sxeivrj 
<pLXav%Qa7tiag xat KoyL^^icov dv&QaTtivav agrs rdi^ ^sv 
vsxQov avrcp 6vy/,aray,Xsl6aL Ttivrs i^usQccg, rQoq)}]v 8s 

75 6liyy]v %0Qr]yfi6ca, TtQog avro ftoi/ov ^roycc^o^svyjv ro 
8vva6&aL ri]V dtvyiav svsyasLV. 6 8s 'ji^iXKag aTto- 
yvovg rov sy. r^g tzs^iag slsov dvs^6}]6sv STtiaaQrvQo- 
^svog zlia t,svL0v xal &sovg rovg S7to7trsvovrccg rd y,ccr 
dv%Qcc)7Covg ag dvrl %ccX}]g yaQLrog rijg 6(psL?,ofisv}]g 

80 aTCoXajx^dvsL rifiaQiag vtcsq dv&Qco^cov. ov fii]v sHXltcs 
to t.ijV , sXrs 8aifioviov rLVog sXsi]6c4vrog sYrs v.al rau- 
roi/f''roi> 7caQd8ot,ov svsyxovrog ^or^vSLav. s6ydrag ydQ 
avtov 8Lot/CSLfisvov Slu rs ri]V d^coq^oQccv ri]v d^cb rov 

85 vsKQoij nal TTqv oXr]V xaxovyiav, rcov oly.srcov rcvsg 
tav %ard rijv oly.iav 8ir]yr']6avr6 ri6L ro yLVo^isvov. 
ot Ss fiL6o7tovr]Q}']6avrsg roig 8r][jidQyoig TtQogrjyyscXav, 
dsLvijg 8' ovv tr]g '\a^6tr]tog cpavsi6r]g, ot ccQyovrsg 
dvsKaXs6avro rovg 'ArtLXiovg , nal ticcq' oliyov Qavdrov 

90 KQi6iv TtQos^r^y.av , cjg xaraL6xvvov6L ri]v 'Pc6^j]V 8l}]- 
7CSLh']6avro 8s rijv dQ^6rrov6ccv TtaQ^ avrav Xr']\l)S6%cci 
xiliaQiav^ sl ^ij 7td6av S7tL^sXsLav 7toLrj6ovraL rcov cclxfia- 
XcSrav. GL 8s rrj }i)]rQL TtoXXd xara^s^xijdfisvoL rov ^sv 
Bo866tOQa %av6avrsg d7cs6rsilav rr]V rscpQav roig 6vy 

95 ysvs6L, rdv 8s 'A^uiXxav sx tr~]g naxovyiag dvsXa^ov. 

5Gi'/. G2. tnsiGE Valcsins, Inoir^os V 70. ilvTfx6usvo<i\ dvs- 

Xofiivog V 73. ccvTcS Valesiiis , avTotg V 89. TiQOS&rjKav] 

nQ0£i^)^}2'iiixv V TiccTuioxvvovai.] yicctataxvvovoi V L. X X V. "Otl ot KaQXYiboVLOi TtEQi rijg Z!iX£?.iag ^£ycc^.ovg 
icyavag 'Au\ Mvdvvovg vTtoiisivavzsg , ocal TtQog 'Pofiaiovg 
ftxocJfc TBttaQa ety] Cvvsxag dLaTtoKs^irjCavreg, ov tr]?.L- 
xovtav iTteLQad^rjGav atvirnidtcov o(5cov 6 noksiiog av 100 
;7Tors autog v7ifJQt,sv 6 nQog rovg ddiX7]Q^i:vrag V7t' av- 
rav iiiO^ofpoQovg. d7toGtsQ)]6avtsg yaQ rovg orpstlo^is- 
vovg fiL6d^ovg ToTg dKXos%vs6L TtaQ^ oXlyov avrrjg rijg 
TJys^oviag d^a %al t?]s TtatQidog s6rsQi']d^}]6av. ol ydg 
ddLX7]9svtsg ^L^^otpoQOL TtaQaxQrj^La dTtoordvrsg ralg 5 
86](^draig 6vn(poQaig TtsQis^aXov tr]v KaQp]86va. 

"Otl ofc KaQxr]d6vL0L lt,a7ts6rciXav UQog rovg dTto- 
Crdvrag nrjQvxa, t)]v tav vs/iQav dvaiQe6iv alrovusvoL. 
ot de TtSQL Tov 2Jn6vdiov r^ys^ovsg STtLrsiVovrsg Tr]v dno- 10 
%r]QiC06iv ov ^ovov dvTSiTtov TtSQL rfjg raqiijg, dXXd xal 
dii]7teiX)]6avro inqyisrL 7ts^7tSLV fi)]8eva yoJQVAa TtSQt fir]- 
dsvog TtQog avtovg, cog rr]g avt^g nokd^eag ysvofisvr^g 
Tcp 7taQaysvofisvcp. slg ds ro koiTtov svofio\fstr]6av rav 
al%fiaXcotcov rovg {isv KaQX7]8oviovg rrjg avriig rovroig 15 
d^iovv TificoQiag, rovg dh 6vfifiaxovvTag rolg ^oIvl^l 
XSLQOKOTteiv aal TtefiTtSiV 7]}iQ(OT)]QLa6fisvovg slg rrjv KaQ- 
Xr]86va. ot fisv ovv TtSQL tov 2J7t6v8iov 'r^ysiiovsg 8id 
Trjg slQT^fisvT^g d6s[ieiug %u\ cofi6rr]rog v7tsrsfiovro Tr]V 
did rrjg cpiluv\fQC07iiug 6TQarr]y'iav rov Bdcoxa. rovrov 20 
Tov T^o.^ov "JfiiK-jiug 8vgxQ7]6Tovfisvog rf] cofi6T7]TL v.cd 
avrog 7]Vuy)idt,ST0 trjg cpL'Kav%QC07tiag fisv tTJg elg rovg 
alxfLaXcorovg d^todrrjvaL^ t?}v 8s TiiicoQiav 7taQa7th]6iav 
iTtLTL^evuL Tolg v7t07ts6ov6i. Si^TtSQ Tovg dh6iiOfievovg 
c(ixLt,6fievog TtuQeQQinreL tolg %r]Qioig, vcp' av 'aaraTta- 25 

TOV^eVOL TtLHQulg TLfKOQiuLg TtSQiSTtLTtTOV. 

566. 98. siHoai TfTTaQa] m5' V 

567. 2. dli.osQ^vtai V 13. ysvoiJ.ivrjs] immo ysvrjcofitvr;?, 
nis! hacc aetas participii etlam aoristi pro ftitiiro perinde ut coniuii- 
ctivl usum tulit: conf. enim Exc. Vat. j). 68. 9. ttjv yzvofiivrjv ^or]- 
Qsiav il^vxaycoyovnsvoi, ibid. p. 16. 22.7iQos7it{itpas rous nvQofisvovs 102 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXV. 

"Ort of 'iTCTtaxQLVOt xa\ ot 'ItvKatot da^^tijeav jtal 
Tai)s q)vXd660VTag Torg sroAetg eQQitlfav dtdq)ov5 ocard 
xav X£i%mft xal TOtg stagd KaQXTJ^ovtav 3tQEG^Bv6a6i. 

30 xsqI t^s zcav vbxqwv dvaLQiCeas dvzhtoittov srs^l r^s 
zacpT^S. 

"OtL ^A^tXxag 6 x«l BdQnag stoXXdg xal ^sydlag 
XQELag iitaQa6xo^svog ry naxQidLj -naxd ^lv xy]v Z!lxs- 

85 Atav av xc5 stQog 'Pca^aiovg stoAe/xcj, Katd Ss f^v AL^vriVy 
0T8 T^v an6Gta6LV ot ^LG&oqiOQOL nal Ai^vsg TtOLTjGa- 
y,EVOL 6vveI%ov Iv xohoQxla xijv KaQiridova. in^ d^cpo- 
TEQOLg ydQ xolg nolE^iOLg xovtoig BmwavsGtdtag stQd^sig 
xatEQyaGd^iEVog na\ itohtsvo^Evog EiicpQovagj diKaiag 

40 dnodox^g itvyxavs staQa TtdGt totg jtoKitaLg. vGtSQov 
81 (istd x^v icatdlvGLV tov xaxd x^v Ai^vrjV jroAe^ou 
CvGttiGaiiEvog ataLQsiav xav utovtjQotdtcav dv&Qcojtav, 
otal ix. xovtav dd^Qoi^av y,a\ lix. tav XacpvQdV to^sAsta?, 
ert ds avtov oqcov xalg jtQd^sGLV av^avo^isvov , nal dovg 

45 €tS 8i]^oii07tiav ica\ jtX-^xtovg aQEGiCELav , TtttQsGttJGato tov 
8rj^ov iavta naQadovvat xriv GtQaxriyiav oXr^g xijg Al- 
Piij^s dg xQovov oUyLGzov. 

?7. ^TnnanQTvci] 'imiayigivol V, ol IJmiQivol MS. SalmasU 82. 

d Hal Talesiu^ , Kal 6 V 42. kuI sh tcov] tccs Jh tcov Reislcius : 

et certe mendum his eubest 47. oUyiGTOv] eententia requirit, 

ni fallor, tcmpvs uul^nitumt i. e. dXo^^iatov^ qtiod tamen dubit£(ater 
prapono 568 L. X X V 1. "On ^Avvl^ag ^v (pvdEt (iKxtfiogt xal r»} rav noke- 
[iLXciv EQycov ax naiddg stSLQa nsnovrjfievog ocal cvvsOtQa- 50 
Tsvxcos i-vr] TiKsia fisyakoLg i^ysfioGi tcoXX^v slxs XQL^iqv 
Tc5v 7to2.s^L7iav dycovav. OiSxoQ^ytj^svog ds vtco trjg tpv- 
Cscjg dyxLVoUi zal TtSTCOLfjfisvog GtQaTrjyLKii^v aQSt^v dta 
xijg TCoXvxQOVLov nsQL tov scols^ov dOxjjGscag ^sydXag 
IXTcldag slxsv Iv savta. 55 

"OtL %ov Mlvvxlov Tittri^svtog vtco tov 'Avvt^ov 
£X tcov dnotsXsGyidtav vno ndvtav sxql&t] MLVvxiog 
fisv dcpQoOvv^ %aL dnsLQLO. tolg oAoig IjCTfttxcig , Qd^Log 
ds dyxLvola xal dQStrj GtQatrjyLny dcd navtog TCQOVSvorj- 60 
fisvog f^g dGcpaXsiag. 

"OtL ^oQijxaxog 6 tav AltaXav GtQatrjyog a6s(irj 
CvvstsksGato •nQahv to yaQ nsQc z^adojvrjv ^avtslov 
CvKri6ag svsnQijGS to lsqov nXrjv tov Crjicov. 

"OtL rj tov 'Avvi^ov dvva^Lg noXvv XQOVOV trjg tcov 
Ka^navcov svdai^oviag dnX}]6tag sfinXrjOd^slda ^sts^aXs 65 
ralg dyayatg slg tovvavtiov. tQvcprig yaQ civvsxovg nal 
fiaXax^g svv^g xal ^ivQav Ttavtoiav %a\ navtoiag tQo- 
q)i]g noXvtsXsLa t^v ^sv dXnr^v na), Cvviq^r] tcov bsLvav 
ii,sXv6sv vnoiiovrjv, td 8s (Jwftara aal tdg il>vxdg slg 70 
yvvaLXcodr] ocal tQvcpsQav dLaO^sCLv ^sts6tr]0sv. 

"OtL tc5v 'Pa^aiav 6 'Avvi^ag n:oXXd aatrjyoQi^O ag 
ilg (o^6tr]ta ;to:t nov7]Qiav, [idXXov vnsgrjcpavsiav , tovg 
rav 6vyy.Xr]tLiiav viovg nal cvyysvslg saXb^ag dns6cpai,s, 75 
ravtrjv jcaQa tov CvvsdQiov Xafi^dvav tc^aQiav. 

"OtL 6 'Avvi^ag dXXotQLcotata dLaxsiasvog n^Qog Pa- 
[laiovg s% tav alx^ccXcotav snLXsh,ag rovg svQstovg slg 
tiovofiaxiav 6vvst,svi,sv. ddsXcpovg ^sv ddsXcpoig-, natsQag 60 
ds violg, Cvyysvslg ds CvyysvsCi ^ovo^axslv r]vdyxat,sv. 

5(i8. 51. noXsfitcov V 53. nsjtoiTifiivog Reisliins, niTtovri- 

/livog V 61. ^oQtfiaxog Wcssclingius , ^coQlfiaxog V 62. 

cvvsTEXiGavo] iramo «jrsTEiccaro 13. (laXXov] rj (idkXov \ alc- 

iiuBf nuklov r} Salraasius 101 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI.— XXX. 

evQa 87] dixatcjg av riq tov [isv Qolvixog s^Ldrj^E tjJv 
co^otrjta, tav ds Pco^aicov sd^av^aGs ti]v svOe^SLav xal 
triv iv tolg dsLVolg vtco^ov^v ts aal aaQxsQUiV. nvQog 

85 yccQ avtolg nQogayo^svov aal hsvtqcov sti bs %aXs%co- 
tdtav nXrjyav ovdslg v7tri%ov<5s TtQogsvsyKslv tdg xsiQag 
tolg dvayxaiotdtoig' itdvtsg yaQ s.vysvi'] otaQaGttjiiata 
?ia^6vtsg sva7ts7tvsv6av taig dvdyxaig, ddi/itovg savtovg 
trjQriOavtsg tfjg TtQog ^AAryAoug ^taicpoviag. 

90 "OtL Fskavog %al 'IsQcovog tav ^aOiXicov aatd t^v 

2JixsXiav tstslsvtrjxotov sv JJvQaxovOaig , 'Isqcovv^iov ds 
tiqv aQ^rjv diadsSsyfiSvov nal trjv rjXiKiav ovtog dvti- 
Ttaidog, ovx Si%sv ?; ^aCilsia tov 7tQo6ti]66(isvov k^io- 

95 XQSOV. Sio %a\ To ^SiQdxiov talg tcov noXd/icov TtQog ya- 
QiV o^iXiaig s^stQaTtTj TtQog tQvq^rjv xal daoXadiav J£at569 
tvQavviiC7]v cofiotrjta. sjtstskslto ydg yvvaaccav v^QStg, 
x«l tovg TtaQQrjoici %Qco^£vovg tav cpiXcov dxsatsivs, xal 
TtoXXcov dxQitcog ovCiag sdrj^syos nal tolg stQog %dQiV 

100 S^iXovdiV s8(OQSitO. t6 ft£V OVV 7tQc5tOV SJtTjXoXov&Si £JC 

tav o%kciv ftteog, Sita ««& sjii^ovXia nal 6 tolg novri~ 
Qolg 8vvd(3taig sla^ag snaxoXov&slv oXs&Qog. 

"Oti ^std t))v 'IsQCDVviiov tsXsvtr,v oi 2JvQaxov6ioc. 

5 sXd^ovtsg sig txxXrjGiav sjprjipioavto tovg Ovyysvslg tov 

tvQdvvov jioXdoai, xal tdg yvvalxag o^oiag toig dv- 

8QdOiV dvsXsiVj xal ^rjds Qi^av djtoXiaslv tVQavvLTi^g 

Ovyysvsiag. 

"OtL to Ocj^a tov Z!s}i7CQC}viov Mdyavog dnoOtsi- 

10 Xavtog JtQog 'AvviBav, ol fisv OtQaticotai xsi^svov oqcov- 

tsg s^oav natats^ivsiv «al xatd ^SQrj 8iaOcpsv8ovrjOaL' 

6 8s 'Avvi^ag cprjoag ov 7tQogr)xsLv trjv OQyr^v slg dvai- 

6&rjtov Oa[ia IvaTtotidsO&aL, acd Xa(icov TtQO ocp^aX^av 

To Tj]g tv%r]g d8r]lov, dyia 8s acd ^av^dtfirv trjv dQStrjV 

15 tov dv8Q6g, 7toXvzs?.ovg tacp^g i^t,i(^Os tov tstsXsvtrjaota. 

dvaXs^ag 8s td tov Oci^atog oOtd xal (piXav&QCOJtcjg Tts- 

QLOtsiXag aTtsOtsiXsv sig to tcov 'Pcj^aiav OtQat67ts8ov. 

"OtL Tc5v HvQayiovoicDV ^std tr^v dXaOiV trjg 7t6Xsas 

uTtavtrjOdvtav MaQxsXXcp ^s^' ixstrjQiag, ttov ^sv sXsv- 

20 &SQav scpri Oay.dtav cpsiOaO^aiy tdg 81 ztrjOsig ditdoas 

^LaQTtdoat, 

"OtL KaQ%r]86vL0L xataXvOavtsg tov Al^vxov n6Xs- 

fiov TO Tc5v MLicatavav No^d8av B&vog Ovv yvvait,l %al 

th.voLg tLfiaQr]Od[isvoL ndvtag tovg OvXXr](p^svtag dvs- 

25 (3tavQ(joOav. 8i67tSQ oi tovtav dnoyovoL tijg slg tovg 

84. nvQoq Valcsina et MS. Salmasii, Kgdg V 89. aAA.jjAovs 

ed. Bipontina, dXXriXai<s V 

569. 99. ifijj/ttEucf] iraino idi^nevB EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI.— XXX. 105 

TCatBQag co^orrjtog dvaiiL^V7j(jyi6^Bvot %a}.B7tatatoi tols 
KaQxrjdovloig ^oXt^ioi yMxrB6triY,Bi6av. 

"OtL ovx BiaGB ti]V tov dvdQog dQ£tj]v, (prj^l drj tov 
'A6SQOvliov y dvBTCLCrj^avtov, dlld q^r^OLV, ijv yuQ viog 
'Jfiiixov TOt) BdQna ^lv InLTiuXoviiivov , (.leyiGtrjV dh 30 
66t,av BOxrjaotog tc5v zu&^ buvzov. y,a\ ydQ iv tgj ZIlzb- 
lixa noksfKp {lovog tav rjyBnovcov jcoklaKLg evixrjGs 
'Pcoliuiovg , y.ui xov B^cpvkLov ica^aXav jcoabclov TCQdotog 
dLB(ii^a6£ dvvuuLV blg I{iriQiuv. toiovtov d' (ov natQog 35 
ovy. dvdt,LOV iuvtov TtuQBixBto tijg IxBivov 86t,r]g. o^o- 
koyov^Bvag yuQ ccQLCtog rjv (jtQutrjkdtrjg czjcdvtojv Kuq- 
XrjdovLcov ^Btd rbv ddBlcpov 'Avvi^av 8l6 %ul tcSv iv 
I(ir]Qicf dvvccaBOv 'AsdQovliav xutBhTiBV 'rjyB^ova. noXXdg 
8b ^dxag dycovL6d^Bvog %utd tr]v 'I{h]QLav , yal dtd %av- 40 
xog BX rc5v ilutto^dtav dvuluu(idi^cov rdg dvvd^Big, 
jcoXkovg zul nuvtoiovg vttb^blvb HLvdvvovg. yul Big tiqv 
(jLBGoyBLOv dnodLax^£ig ^lu tr^v Idluv dQBtijv (iBydXr]v 
tj^qolCs dvva^iLv y yMi nuQByBvri^ri scuq' Iknidug tig 
ItttUuv. 45 

570 "Otv Nd^Lg 6 TVQUvvog rcov Aay,BdaL(iovLcov uvblXs 
IlBXona rov AvaovQyov (ilv rov (ia<jLXBv6uvtog viov, 
jcalda bs trjv r^XLy.iuv ovtw BvXu^Blto yuQ (irJTCots 6 
ctalg jcuQuyBvo^iBvog slg i^h/iiuv dTCoxatuGtrJG]] tr] na- 
rQiSi rr]v tXBvQ^BQiuv, TCBcpQovr^^utcG^iBvog 8lu trjv svyB- 50 
VBLUV. avtog 6g rovg x^Q^^^^^dtovg rcov AuxBduL^iovLcav 
l7nXBy6(iBvog dvi]QBi.t y,uX fiLG&ocpoQOvg 7tuvtax6&BV Toi)g 
X^BiQiotovg Gvv^yuys cpvXuKug trjg dvvuGtsiug. di67tBQ 1% 
Tcuvtog r6nov Gvvbqqbov slg rrjv 2J7cdQt}]v lbq6gvXoi, 55 
q)djQBg, XfiGtui, yutddixoL \fuvdtov. dGB^cog yuQ tr]v tv- 
Quvvidu 7CBQL7COLr]Gd^£vog VTto (lovav rovtav rjXTCLi^s ^s- 
^UL^tuta rr]Qr]&)]GBG^aL. 

"Otv KQr]tBg vuvgXv sTttd TtsiQatsvsiv B7tL(iaX6(isvoL qq 
rav 7tXs6vtav skrjGtBvov ovx oKiyovg. 8l6 kul tav b(i- 
TCOQav d^viiovvtav, ^PoSlol ^iQog uvtovg rudLii}]iiurci 
vo(iiGuvtBg r]^BLv TtQog Tovg KQrjtug Ttoksaov st^rjvByy.uv. 

"OtL nXr]ar]VLog 6 '/,ataGta%Blg AoxQav i^yB^icov TtUQa Q^ 
UxLTtiavog dGs^r^g av tovg trjg ]lBQGscp6vr]g QrjGuvQOvg 
dvuGTtdGug y,uL rd ^^ry/Ltarw Gvh]Gug dTtrjvsynB. rav ds 
AozQcov dyuvuxtovvtav BTtl rovtoig, yuX rr]V rav 'Pa- 
(luiav dvuy,ulovijLivav TtiGnv, dva tav x^^^dQ^av (ilGo- 
7tovr]QBLV BTtl tolg ddL'/.r](iuGo 7tQog£7tOL^%r]Gav. rovto 8a 70 
(TCQuttov ovx iTCL tolg yLvo(isvoLg dyuvuxtovvtsg , dXX' 
SJtl tcp To (iSQog (li] BlX}](psvaL rcov GsGvXr^^isvav XQW^- 

570. 71. yivo(Livoiq\ aptius videtur ysvofiivois 106 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI. -- XXX. 

rav EyKalovvTsg ta nh]^7]VL(p. ta%v 8 «urotg ccnaGLV 
diUiV t^g 7Covy]Qtag tJr,e&i]KS to 8ai{i6vLOV. nal yag ETtL- 

75 cpavtGtatov tcov %axa tr]v 'Italiav lsqcjv tovt' slvai ks- 
ystai zal dLcc Tiavtog ayvov vtco tav iyiaQLcov tstijQrj- 
Gd^ai. xad'' ov yaQ xaiQov TlvQQog sk trjg ^LTisUag his- 
^L^a^e tag dvvd^iSLg slg AoxQovg, ocal vtio toov GtQatico- 

80 Ttov aTCaitovfisvog tovg [iiGd^ovg i^vayKdd^}] di d%0Qiav 
aipa^Q^ai tcov %Qy]iidtciv ., natd tbv sktcXovv i%iysvr]%r]- 
vai 7ivsv(iatd cpaOiV, Sgts Orokcp Ttavtl vavayijOai tov- 
xov. tov 8s IIvQQOV 8si6ibaL^ovy]6avta tr]v ^sov s^ikd- 
Gaa&ca, aal ^t} atQotSQov dTtsJid^slv fwg aTtSKatsGti^Gs t« 

85 %Qr]nata. ot ds %iXiaQiOL TtQogTtotovfisvoi ynGonovr^Qslv 
TtQotdtavto tcov AoyiQcov, aai tov IIKr]^r]VLOv xaxcog sXs- 
yov aal dCxr^v S7ti&7]6siv 7]7tSilovv. tskog sn\ tcXsIov tfjg 
2.oidoQLag 7tQo(iaivov67]g slg %SLQag ijkd^ov. ot ds %iXiaQ' 
%oi tovtov 66vtsg sm yrjv xd ts ata jtSQtstQoyov av- 

90 tov aal trjv Qiva, TCQog 8s tovtotg xal td %slli] dis6%i- 
6av. 6 8s nXr]^a-r]Viog 6vX?.aScov tovg %iXidQxovg nal 8si- 
valg alxiaig TtSQifiaXcov 8LS(pd^SLQSv. r] 8s 6vy)cXr]tog tcov 
'Pcofiaicov did trjv LSQ06vXiav ov (istQicog s8si6i8ai^6vsi* 

95 Oi 8s avtLJtoXLtsv6nsvoi tcp 2Jxi7cicovi xaiQov svQovtsg 
oIkslov 8La^oXr]g aaxr^yoQOvv at^Toi} Xsyovtsg cog aTto 
T>]s SKsivov yvco(i7]g ccTtavta nsTtQa%svai IlXr^^^viog. fjSTl 
8s 6vy%Xr]tog djcs6tsiXs 3tQS6^svtdg dyoQav6^ov jcal 8vo 
8r]^dQ%ovg, sl fisv svQco6iV aTto trjg 2Jxijcic3Vog yvd^7]g 
100 ysysvr]iJLSV}]V ti]V LSQ06vXiav, zaxd t::%og dyayslv avtov slg 
zrjv 'Pc6^r]v ' sl 8s fir, sdv avtbv 8ia^i^dt,siv tdg 8vvd- 
(isig slg Tj/V Ai^v7]v. tovxcov 8s natd t7}v 686v ovtcov 
6 X'A,i7ticov fisxaTCS^^dfisvog tov HXrjiir^ViOV s8r]6sv slg 
5 dXv6iv xal nsQl trjv yvfiva6iav i]V tav 8vvd^scov. ot 8s 
87]}jiaQ%oi tavxa &av^d6avxsg S3t]jvs6av tbv UxiTticova» 
slg 8's 'Pcoiir]v dna%%svxog tov IIXr]^7]viov ^ tovtov oj 
6vyxXr]tog slg (pvXam]v dns^sto, 'na^' ijv avtbv tsXsv- 
tr]6ai 6vvs(ir]' tr]v 8s ov6iav avxov iia%LSQco6s, xal tu 

10 TtQOgsXXsiTtOVXa tCOV ISQO^vXTJ&SVtCOV %Q7]^dtC0V STC xov 

8r]{io6iov TtQogd^SL^a tr] %S(p za&isQo6sv. sip7](pi6ato Ss 
xal tovg AoKQOvg iXsvd^SQOvg sivai, aal tcov 6tQatiC3- 
Tcov tovg s%oindg ti tcov 0SQ6scog %Qi]^dtcov, Idv /ti} 
xaxa&co6iv , Bv6%ovg slvai &avdtov. 

5T0. 73. THrifirivicp Valesius, TtXrjfifiiXrificc V ti. post jro- 

VTjQiccg deest TificoQLCiV 77. 2^i%£liuq \ alesius, Ixaliag V 

571. 97. TtsitQccxivaL UXrnirivioi] nsTZQaxs nXrjfirivios (malim 
stinQaxBv 6 nx.) aut nsnQuxivaL nXrjfiriVcov Reiskius 100. 

Ti^v om. V i. dlvoiv V 13. ^8QG£(o$] ^BQGScpovriS 

Wesselinprius EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI.-XXX. lOTf 

"Ori^ 6 SniTtlav TtaQaysvTj&svzav Ttgog ccx)t6v tav 15 
stSQi Hvq^axa to ^iv tcqcotov Idcjv tov avdQCi dsdeiisvov 
iddxQvSEf Xoyit,6[iBVog tTJv %akai Ttoxa fiaxaQi^o^Bvrjv 
ccvtov ^aijLlsiav. /ii£t' oXiyov dl iqovov %Qivag ccv^qco- 
TtLva cpQovsiv iv toig BVTV%Yiix.a6LV iTtixa^sv avtov Iv- 20 
Cat, xal tfjv idiav 6X7}V)]v a7t£8cjKS aal ti]V akXv^v dxo- 
Jiovd^iav 'i%BLV 6vvs%c^Q7]6s' t)]Q{Zv 8b avx6v Iv bXbv&s- 
Qci cpvlax]] (pLlav&QcoTtcog a^ilBt^ zal Tcolldxig iTti dsZ-' 
scva TtaQBXa^^dvcto. 

"Oti Uotpov^a 7] TtQoxEQOV ftlv Ma(36avd6(jij , ftsta 25 
Ss tavxa CvvoLxyjcjada Zlvcpaxt, to ds tEkBvxalov ndlLV 
slg 6v[i^ic36LV iKbovGa dLa tr]V alx^iaXaGiav tc3 Mao- 
6avd66\], tY]V t£ oipLV 7]v BV7CQB7tr]g xal tolg^ v6[ioLg Ttoi- 
xik7] xal Ttdv Bt,onr]QBv6a6%aL dvva[iBV7]. ov6a ds KaQ- 30 
j(^7]doviav 6v^na](lg TtQogsxBLto XinaQovda xcd^ dB0^BV7] 
xaO'' r^iiBQav tdvdQog oTtag d7to6xf] 'Pc6^7]g- 7]V yaQ tJ 
yvvT] dELVc5g cpLloTtaxQLg. a 8r] yivco^xav 6 Hvcpai,, b8i]- 
la6s ta 2xL7tiavL TtBQi trjg yvvaLx6g xal 7taQBX£?.Bv6ato 
cpvXdttBLV. tovtOLg ds 6v^q)ava xal AaLXiov ksyovxog.^ 35 
6 UxLTiiav IxUbv6bv ayBLV %Q6g Bavx6v tr]v yvvaixa. 
ycaQaLtov^Bvov 8s tov Ma66avd66ov, TCLXQOtSQov btcs- 
xXrj^Bv. 6 8s svXa^T^^^BLg bxbXbv^bv d7CQ6xBXlELV tovg 
jtaQaXr]^o^Bvovg' avtog 8b TcaQsX&av slg tijv 6x7]v^v 40 
fpdqiLazov Sravd6L^ov ty yvvatXL sclslv iqvdyxa^s. 

"Oti 2^XL7iiav 8Ld tov TtQog tovg STCtaLXotag bXeov 
^B^tniav b6xs t^v Ma66avd66ov Cv^^a^iccv dg uTCavta 
zov ybitd tavta xqovov. 

"Otl 'Avvi^ag 6vyxaXs6dnivog tovg 6v^^dxovg b8i]- 45 
k(06EV avt otg cog dvayxaiov s6xlv avxov ^La^rjvat sig 
57$ Ai^vr]v , ual sdaxsv s^ov6iav avxav tolg ^ovXo^svoLg 
avta 6v6XQaxsvBLV. bvloi [Tbv slXavxo t^v [Lst 'Avvi^ov 
dLd^a6LV, tolg 81 r]8o^svoig r^g bv 'JtCiXia [lov^g tcbqi- 50 
6tr]6ag tr^v 8vvankV td [ibv tcqcoxov tolg 6XQaxLcixaLs 
tSaKBV s^ov6iav, sl tLva ^ovXolvxo Xayi^dvBLV ii, avxav 
dovKov tovg 8s loLTCovg x,atB6cpai,BV , dvSQag [ibv 7CeqI 
dLgiivQiovg, L7C7Covg 8£ 7CeqI tQLgxiXiovs, xal tav vtco^v- 
yUov dvaQi&iiTitov nlij^og. 

22. iv decst codici Valesii , adest Salmasii iXsv&fQo:] iXsv- 

©■£pia V 23. naQsXafi^uvsTo] passivo aptiiis activuin ttuqs- 

Xa/tjSars 27. evfi^iaaiv ^'alesius, 6v(i^a6iv V: conf. Schaefcr. 

ad Gregor. p. 924. 41. actstv} diSovg (iinmo dovg^ praeponit 
Salmasius 

572. 53. iitnovs] InTieig V: cont'. Appianus Bello Ilaniub. 
c. 5!>. 108 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI. -XXX. 

55 "Ovi avtonoloL 7]Xd'ov TtQog ^Avvl^av litnBlq rsvQa- 

xigxihoL. ovroi ds tou 2Jvq)axog TttalGavrog nQog Ma6- 
6avdG6'i]V i^cavdipBOrrjy.oteg. 6 ds oQyiO&slg avrolg m- 
QiE6ri]6£ T))v dvva^iiv, aal jcdvtag yMtaxovTi6ag disdoiKS 

60 TOi)s iTtTCOvg ToTg ^sx avtov 6tQati(6taig. 

"Oti ^■mTtiav d%s6tsi%s itQdg KaQyj]doviovg TtQS- 
6^sig , ot ds oy7.oi Tta^' oXiyov avtovg dvslXov. ot 81 
6vvs6si 8iaq)£Q0Vt£g Toi^toug k^rJQTta^av ')ca\ ^std tqh]- 

65 Q^j^i' st,E7ts^ipav. oi 8s 8r]^oy.QatovvTsg sv KaQp]86vi tov 
vavaQXov TtaQsasXsvGavto , otav ai naQa7ts^ui>a6ai TQirj- 
QSig dva6tQi:i>a6iV , IntnKsv^ai roZg 7tQS6^svraig xal 
stdvtag xata6(pdt,ai' o nal ysyovsv. ot 8s zatacpvyovtsg 
snl Tr]V yr']v disGco&^^^av TtQog tov ZJxinlcova. ro 8s 

70 Qsiov rolg d^sBfjGai ^ovXoasvotg ta%so}g svs8siE,aro Tr]V 
avtov 8vva^iv. ot yaQ sig 'Pco{i7]ii dTto6taKsvtsg jtQs6^sv- 
xal Tcov KaQ%r]8oviC3v dva^tQScpovtsg vnd %si^covog aarr]- 
vs%^}]6av slg rov rav 'Pa^aicjv vav6Ta&nov. cov dva" 
yp^svrcov snl rbv Uxinicova, y,a\ ndvrcov (ioavtoov d^v- 

75 va6%ai rovg d6s^sig, 6 Uxinicov ovx scpr] 8siv nQdrrsiV 
cc rolg KaQ%r]8oviOig syKaXov6iV. ovroi ^sv ovv d(ps%sv- 
rsg 8iS6c3&7]6av sig rr]V KaQ%r]d6va, &av^d'C,ovTsg r^v 
Tcov 'Pco^aioov svGs^Siav. 

80 "On 0iXinnog 6 rcov Ma'As86vc3V ^a6ilsvg zftxaiag- 

^ov rov AiTcol6v, dv8Qa ToX^r]Q6v, nsi6ag nsiQarsvsiV 
£8coxsv avrcp vavg Sixo^i' nQogsra^s 8s rdg ^sv vr]6ovg 
(poQoXoysiV , rolg 8s KQr]6i naQa^or^^slv sv ra nQog 
'PoSiovg noXs^cp. ovrog 8s nard rdg svroXdg rovg fisv 

85 sanoQOvg sXi]6tsvs, rdg 8£ vr]6ovg Xsrjkardjv aQyvQiov 
SigsnQdrrsro. 

"On 0iXinnog 6 rav Ma'jCs86vcov ^aGiXsvg 'HQaxXsi- 
8r]v Tivd TaQavTiVov sl%£ ^s%' savrov, novr^Qov dv^QO- 
nov, og xar i8iav avra XaXav nolXdg %cci ipsv8sig 8La- 

90 ^okdg rcjv^sv d^ico^an 'HSi^svcov cpilcov slsys' rsXog 8s 
eig Tovro i]l^sv d6s^siag agrs rovg nQcorovg rov 6vv£- 
dQiov nsvr£ dv8Qag dns6cpa^s. 8i6 nal ro Xotnov snl ro 
%SiQOV avra rd nQdyfiara nQorjysro. noXs^ovg yaQ ovx 
dvayaaiovg snavatQov ^svog sKiv8vvsv6sv dno^akslv rr]V 

95 ^aOiXsiav vno 'Pco^aicov. ovkstl ydQ ov8sig sr^Xfia rcov 
cpiXcov s%siv naQQr]6iav ov8£ sninXijrrsiv rij rov ^a6L- 
Xscog dvoici, nscpQL'/.cag avrov r^v nQonsrsiav. £6TQaTSv6£ 
8s snl .daQ^avovg ov8sv dSixovvrag, %al rovrovg naqa- 
rd^SL VLK^6as dvslXsv vnsQ ^ivQiovg. 5G. SvqjciKog] ,,in MS. Socpaxog ct sic scmpcr^* VAtKSivs 
10. avTov V 81. TtQOstza^sv V 83. oiJros] avrog ^ 
TtQoijysTo] 7iQorjyc^y£TO V 9G. fZEtf] malim dyeiv 93. EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI. — XXX. 109 

573 "Otl ^ihnnog 6 rc5v Maxsdovav ^u^tXsvg ^^ojpig rijg 100 
TtXsovE^tag ovtag v^EQrjcpavog rjv Iv ratg tvTvxiatg {ogTa 
rovg ^ilv q)iXovg dHQtTcog dnoOcpd^at, rovg ds rdcpovg 
rav TtQotBteXEvryjicotav aal nolXd rcov iSQav aataOxd- 
yttstv. 'Avtioxog 8s to xatd rr]v 'Elv^aida rs^svog rov 5 
z/tog Gvkdv int^aXo^svog TCQsnovGav ti]v xataGtQocprjv 
£VQE rov ^iov , ^Etd Tfd^rjg tfjg dvvd^Ecog dnoXo^evog. 
d^q)6tEQ0t 8b rdg avtav hvvd^stg dvv7to6tdtovg slvat 
vofiiGavtsg fiia naQatd'S,st Gvvr^vay/.do^rpav stsQOtg 
ytoistv t6 TtQogtatto^svov. dto nal rrjg (xsv nsQt avtovg 10 
ysvo^isvrig dtv%iag rdg idiag d^iaQtiag ijttavto, tav bs. 
(jvyxaQrj&svtav (ptXav&Qanav rccg %dQttag sixov tois sv 
ra nQarstv sTttstKag avtoig %Q7]6a^svotg. rotyaQovv ag- 
TtSQ djto TtaQayQacprjg rcov Idiav TtQcc^sav sjtl ro %siqov j5 
scoQav rdg avtc5v ^aCtksiag vno rov dattioviov itQoayo- 
fisvag. ot 6s 'Paiiatot v.al rors nal (istd ravra dtxaiovg 
BvtGtd^svoL noXs^ovg, %cd 7tXsl6tov OQnav %at Gjtovdcov 
Ttotov^svot Xoyov ovx. dXoyag 0v[i^d%ovg £i%ov rovg 
^EOvg sv dndccag ratg s7tt{io}Mtg. 20 

"Ott fDiXtTtTtog 6 rav Mccxsdovav ^aCiXsvg dJtavi^av 
TQOcpijg ov dtsXtTts rrjv vit' "AttaXov ^ojquv Xsr}Xcct(ov 
yis%Qt riig rav IIsQya^rjvdiv itoXsag. y.atsGy.cc^s bs xal 
rd TtSQt ro TIsQya^ov isqu ro rs Ntwjcpontov noXvtsXcog 25 
aatsGxsvaO^svov y.al rdXXa yXvcpdg s%ov~a &av{iat,oiiS- 
?/aS Big rsXog TtaQcpvrps. 6t oQyrJg yccQ s%av rov "Atta- 
Xov, STtst rovtov ov %atsXa^s itsQl rovtovg rovg roTtovg, 
rbv Qv[i6v slg ravra oicctstixfsro. 

"Ort 0iXi7tnog 6 Mccy.sdcov inl rdg A^rjvag sX^cov 30 
7iccts6tQcctonsdsv6sv snl ro Kvvugaoysg. ftstd dh tavta 
rijv AKadrjtxiav BvsnQr]6E ocal rovg rdcpovg zats^xccjl^sv, 
itt ds rd rsasvr] tcov ^scSv sXv^r']vccto. %aQi6dusvog Ss 
ra &v^(a , xa&ccnsQ sig A^r']vag dXX^ ovx slg to Qsiov 35 
l^anaQrdvav, vno ^sv rav dv&Qconav xat ndXat §Xa6- 
g)r]^ovfisvog rots rsXsag s^t6}']9r], vno de ^scov rayv 
rrjg nQogr]KOv6r]g sntti^r]6sag stv%s, 6td ^sv rr]V idiav 
dfiovXiav toig oXotg OcpaXsig, dtd dh rr)v'Pa^aiav intsi- 40 
y.siav rv%cov 6vyyvc6^7]g. 

"Ort OiXtnnog ^saQcov rcov Ma'AS§6vav rovg nXsi- 
6tovg savtc^ %aXsncog B%ovtccg inl rco rov 'HQccxXsidr^v 
s%stv cp'iXov, naQsdayisv ccvtov sig riijv cpvXazrji'. i]v bs 
ovtog TuQavtlvog ^sv ro ysvog, novr^Qicc bs vnsgiiaX- 45 
?Mv6r] %Qc6^svog, Jtat rov 0iXtnnov s^ Initiy.ovq [ia6t- 
Xsag nsnotr]y.cog ntnQov nal a(Jc/3>; rvQccvvov. dtu dr) nccl 

573. 5. ini^alofiBvos Wcssf^Iino^iii!!, i7tiXap6(ifvns V 8. 15. 

avtcov V 20. jcaQo')VT]ca Wcssclingiiis , naQfnvia V 110 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVL-XXX, 

srap« na6L toTg MaxedodL xccl ToTg "Ekl7j6iv vjtSQ^aXXoV' 
TWg 6vvE(iaLVS ^L6Bi6&aL xov ^HQaxlsidrjv. 

60 "OtL 'Avvi^ag dLU fiovrjg trjg TtSQL avvov (prjpLrjg Ka&* 

olrjv trjv olxov^Bvrjv TCEQi^leTctog syivsto, xata 3cd6av 
tioKlv sxd6tov 6jtsvdovtog d^sd6a6&aL rov avdQa. 

"OtL 6 ntoU[iavog 6 t^g yliyvTCtov ^a6Llsvg [isxql 

65 fisv TLVog STCYivslto' ^AQi6to^svr} ds tov STCitQOTtov av- 
tov ysysvrjasvov %a\ Tcdvta oiaXag dLC)Kr]x6ta trjv /tt£V574 
ixQX^v rjyaTca aad-aTCSQsl natsQa^ xal stdvta sjtQattsv aTCo 
rrjg sxsivov yvc6(xr]g' fistd 8s tavta VTto to5v %oXa%sv- 

60 ovtav diatpd-agslg tr/V i\)vxriv tov ts 'jQL6to[isvrj TtaQQrj- 
CLalonsvov S[ii6rj6s xal tslog 6vvr]vdyica6sv avtov mov- 
ra oicSvsLOV tsksvtii6aL. dsl ds fxdllov &r]QLOvfisvog ocal 
rvQavviicrjV TtaQavofLiav dlX^ ov ^a6ih}cr]V s^ov6iav t,r]- 
Xa6ag, siiL6y']^Y] [isv vTto tav Alyvnxicov, sxLvdvvsv6s 

65 ds dTCo^aisiV tY]V ^a6i?.siav. 

"Oti t6 Ar]liov isQov i]V ov (iaKQc(v dns%0V trig Xa%- 
Ki§og. dLonsQ 6 ^a6iXsvg vtio tcov 'Ellr]vcov s^la6cpr]- 
ft£tTO, ti^v dgxTjV toviCQog 'Pco^iaiovg noXs^iov TtSTtoLY]- 

70 iisvog £^ d^s^siag. ov 6vvsX&6vtog ^Xa^iiviog itSQi Ko- 
QLV&ov dcatQi^cov sTts^iaQtvQato Ttdvtag dvQ^Qconovg ts 
ocal &soijg snl ta TCQOxatrlQx^a.L tov Ttoks^iov tov /3«(5i- 
Xsa. 

"OtL ^Avtioxog sv ^r]iir]tQLd8L tY]V 7taQaxsifia6iav 

75 noLOVfisvog, Tcai nlsico tcov TtsvtrJKOvta stcov (is(iLco}icog, 
T57S fisv TtSQL tov n6Xsaov naQaGxsvrjg i^fisXr^Gc, nccQ&s- 
vov ds svTtQSTtovg SQao&slg sxdd^rjro tovg tavrr]g STtLts- 
X<ov ydfiovg xccl navrjyvgsig XafiTtQag 6vvr]yays. tavta. 
ds TtQdttcov ov fiovov savtov to 6co(icc xal trjv il)vx^v 

80 diScphsiQSV, dXXd xat tdg tcov dvvdfiscov oQadg s^sXv6Sy 
Kal 06 6tQatLcoraL tov %si(iava xatatstQLcpotsg sv dvs6st 
xal tQVcpf] xaxcog dnr]XXatrov sv talg dnoQiatg, ovtG 
Siipav ovts dXXr]v xaxond&siav cpsQSiV dvvdfisvoi. 8l6- 
nsQ avrcov ot fihv sig v66ovg svsmnrovj oi ds sv rais 

85 odolg vTtoXsLTtofisvoL TtoXv t(ov td^soov dns67tcovto. 

"OtL ^Avrioxog 6 ^cc6iXsvg tdg sv GsttaXia TtoXsig 
stvv&ccvofisvog ccQog 'Pcofiaiovg (istatsQsl^&aL, tdg ds sx 
rrjg 'A6iag dvvc':uSLg v6tSQov6a.g xal tovg AltcoXovg xa- 

90 rafisXovvrccg xal 7iQ0cpd6ELg dsl TtoQtt^ofisvovg, sv dyco- 
vicc TCoXXfj xa%Ei6rY]XEL. 8i6 xal tovg ns7COLr]x6tccg avrov 
aicaQa^xsvov ovra xal %si6avtag snl tr]V tav AltaXav 

674. 69. GvviX^ovrri';'] immo GvvtiXiG^hvroq: conf. ad p. 583. 
27. 82. dnoQiaig] aii noQilais? UO. Ji£30i;j/torag] nsnei- 

xorac RcUklus: ncc cactcra int^^gi-a Biiiit EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI.— XXX. 111 

^vnfiaxiav rov n6Xs^ov ljta.vsHc%aL du ogy^g £lxs' rbv 
bs Avvl^av rrjv ivavTiav 'yva^irjv e^xrjxora rors sQ^av^ 
uats iial rag slniSag sixsv sv rovrcp' rdv ds noo Tot;- 95 
rov xQ^^^'^ vTCOJtrag Ttgog avrov otaxsifisvog rors m- 
Groraxov avrbv six^ (pUov xal aTib rrjg zovzov yvco^ijg 
ndvra sTtgarrE. 

"Ori 6 'Avrtoxog Sia r^v r^rrav rajtSLva^sXg skqlvsXQO 
T^g lisv EvQco7C7]g s^L6ra6&aL, tisqI 6s rijg 'AGiag dia- 
y(ovit,s6^ai. ical TCQogara^e rolg Av6ii.Laxsv6L Ttavdrjnsl 
n]v tcoKlv salLTtslv , slg ds rag ocard rr)v 'A6iav 7t6)>SLg 
(isroiKij^aL. %a\ 'sdo^s 7td6LV dcpQovag (is^ovXsv^d^ai, ical 
noXLV sTtLxaLQOtara asLixsvrjv TtQog ro dLaxcoXv6aL rovg 5 
TtoXs^iovg SK rijg EvQaTtrjg sig rr]v 'A6iav TCSQatovv rag 
Svvdusig d/iovLtl 7tQ0S6^aL rolg Ttols^ioLg. dxoXov^cog 
8s rf] 8LaXr]il)SL ravrrj ocal rb rc5v d7CorsX£6[idrcov SQyov 
57 5S7tXr]Qc6%r]. 6 yuQ U^jCiTcicov riqv TtoXtv xaraXa^cov SQrj^ov 
avroiidrcog svr]^SQr]6s ravrr]v xaraXa^cov. 10 

"Otl MaQxog 0oXovtog 6TQarr]y6g av 7taQavoinq6ag 
slg rovg aard riqv jlLyv6TLKr]V 6v}i^dxovg 'srvxs r^g 
nQogr]:cov6t]g "AoXd^scog. TtaQsXQ^cov yaQ sig rovg ovo^a- 
t,o}isvovg Ksvo^avovg ojg cpiXog TtaQsiXsro rd oTtXa, ^irj- 15 
8sv 'sxciiv 'syv,Xr]\ia. 6 bs VTtarog 7Cv%6^svog rd ysyovog^ 
rovroLg ^sv dTtsdcoxs rd OTcXa, rbv 8h MaQXov i^r]^ic36s 
XQ^^fia^L. 

"Otl 'Avrioxog djtoQcSv xQ^l^drcov , dxovcov 8e y.ard 
rr]V 'EXv^iaida rb iSQbv rb tou BrjXov noXvv sx. rcov 
dvad^r^^drcov 's%slv aQyvQov rs tccd %pt»(?dv, syvco rovro 20 
6vXrj6aL. %a\ rjyccov sig rrjv 'EXvfxaida, ica\ zaraLrLa6di.iE- 
vog Tovg syxfjJQiovg noXs^ov ocardQxs^d^aL , rd }isv lsqov 
86vXr]6s, xQW^''^^'^ ^^ nXr]^og d%Qoi6ag raxv tj^s nQog- 
T^xovCr^g SK id^sav 'srvxs icoXd6scog. 

"Otl 6 0iXonoi[ir]V 6 rav 'Axaccov 6TQarr]y6g dvr]Q 25 
lysybvsL cpQ0vr]6sL ica\ 6TQarr]yic{ ica\ ralg dXXaLg dQsralg 
SiacpsQcov, ndvra rbv roij t,ijv xq6vov nsnoXLTSV^ivog 
dfis^nrcog. xa\ noXXdmg fisv 6TQaTr]yiag ij^^LCo^Yj, rs66a- 
Qdycovra 'sTrj TOtJ noXLTSVfiarog TJyovfiEvog , fidXL6ra 8s 30 
rcov dXXcov sig xoLvbv r]v^r]Kcog rr]v 'AxaLcov 6vfLnoXLrsiav, 
nQbg T£ TOt)g i^LcoTag r^fiSQCorara noXLTEv6{isvog oca\ 8t' 
aQsrrjv naQa 'Pcofiaiav dno8oxijg rsrsvxcog , sn\ 8s rijg 
Tov ^iov %ata6TQ0(pr]g dyvcofiovL rvxrj ^vyicsxQ^y^fisvog. 
dXX' bfiag fisrd rrjv rsXsvtr]v cognsQsi riVL &SLa nQOvoia 35 
rds ico&sovg ZLiidg i^XXd'^aro rcov xatd tr^v rsXsvTi^v 

95. Tov 5e1 malim tov rs 

575. 35. fao&iove Valceius, elg &£ov3 V 112 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI. — XXX. 

KTtijvtrjnotajv ax2.7]Q7]{iKtc)v. xoQlg 8s rav xoivtj roTg 
'AxaioiS xataijjrjcpiC&Bvtcov dg tifiT^v tdvdQog ^ natQig 

40 idQv6ato, nal rov ^ovd^vtslv avta ;to;T' iviavtov ocal 
T?;g (XQEtijg eyxcoiiid rs xal v^vovg xatedstlsv adEiV tovg 
vsovg. 

"Oti 6 'Avvi^ag CtQatrjyixy 6vved£L x«l fisysdsi JtQa- 
|sc3V itdvtav KaQXTjdovtav nsTtQCjrsvxcbg ovSsTtots (jtd- 

45 (iiv i6%sv iv tcp ctQatsv^ati, dkXd trj cpvGSi JtXsL<3tov 
6is6tata %a\ diaXsKtoig 7toXvq)(6voig disihjufisva 8id tijg 
idiag nQOVoiag sv Ofiovoia %ai Gvncpcoviu 8iSt7]Q7]6sv. 
Oftotcog dh rav o^ios&vav slwQ^otcov 8id rdg rv%ov6ag 
alriag dq)i6ta6%ai TCQog rovg avavriovg, ov8slg 1% av- 

60 rov rovto st6lii7]6s. iisydlag 8s 8vvdp,sig ds\ tQscpcov 
ov8snots %Q7]udtcov ovdh tQocprjg 7]%6q7]6s, naX ro ndv- 
rav TtaQCido^otatov , ot ^st avtov 6tQatsv6yLSV0i tcov 
dllos%vav tijg noXiti%}~]g svvoiag ov"A dTtsisicp%7]6av, 
ttXXd %oXv biiqvsynav. roiyaQovv aaXcog ccqxcov rav 

65 6tQatiC0T(av v.aXdg xal tdg TtQa^sig s7tstsXs6ato. TtQog yaQ 
rovg 8vvat(i)tdtovg 7t6XB(.iov s^svsyKag sJttaxaiSsxa st7] 
6%s86v ry]V 'ItaXiav s7t6Q&7]6sv , dy]tt7]tog 8h Iv 7td6aig 
ralg iid%aig lysvsto ' njXixavtaig 8h ;<o:t to6avtaig TtQa- 

60 ^s6i rovg rfjg olxov^svr^g 7]yB^i6vag ivi'/,r]6sv Sgts 8id 
t6 TtXrj&og rc5v xatay.ojtroasvcov vn aurov ^7]8sva Ttots 
rol^dv sti xatd 6t6^icc ^id%s6Q^ai TtQog avzov. TtokXdg 
^hv TtoXsig 8oQiaXc6tovg xatsxcas, td 8h xatd rrjv 'Ita- 
Xiav s^v)] TtoXvav&Qcojtici SiacpsQovtu 6navit,siv £7toi7]6sv576 

65 dvdQcSv. xdi tdg ^tSQi^otjtovg 7tQCi^sig s7CsrsX'c6ato TtoXi- 
nxolg (ihv rsXc6{ia6i xa\ 8vvd[xs6i, ^i6&o(p6QOig 8h xal 
6vyL[idxoig 7tu(i^sys&s6i, xcu 8id rjjv 6vu(pcoviav Svgv- 
7to6tdtcov nsQisysvsto ^id ttjg Idiug dyiivoiug Xtt\ 6tQa- 

70 tr^yixijg dQSttjg, xa\ 7td6iv sSsi^sv on xu&dTtSQ S7t\ rov 
6coyiar og 6 voijg, otJtojs S7i\ 6xQatsv^atog 6 rr]v TJys^o- 
viav s%(ov 7toisl rd xuroQ&cofiara. 

"Oti 6 2Jxi7ticov vsog cov 7tavrsX(og xatd rt]V 'I(ir]^ 
Qtav dvsX7ti6tccg s%Qt]6uto, xata7toXs^r]6ug rovg Kuq- 

75 %7]8o7>iOvg, T?}v 8h 7tutQi8a xiv8vvsvov6uv s^siXsto tcov 
fisyi6tcov xlv8tjvcov. rov ydQ dt']rr7]rov ^Avvi^av 8id rr]g 
iTtivoiag 7]vdyKu6sv dvsv fidxr]g xu\ xlvSvvcov sx trjg 'Ita- 

87. a.KXT]QTi^dtav] dtilrjQmfia.ttov V rtSv ad<Utlit Salma- 

ping 38. y.cizccipTjqjic&ivTcov Valeslas, natstprjcptaQ^ri rcov V 

39. IdQVGato] a<l hoc deest dvdQiavzu, post TuvdQog fortasse po- 
nendnm rov] ro' Rcisklus, cgo deleam 56. antaKaidsKci^ 

lE V 59. Trpalfct] malim TtaQCiTc^^iGi, 

57(». 67. jicxiifii-yiQ-tGi. jmi] fortasse gcribentlum Ttaiiniysai tojv 
72. Jiara] tois Kazd Reiskius EXCERPTA DB VIRT. ET VIT. L. XXVI.— XXX. 113 

Xlag IxxoQ^dcii. xo 6s TeXsvrcctov ex rijs dvdQstas t£ xal 
ezQarrjyLag (isydhj TtaQard^ec rov dvinTjrov yEyevtj^avov 
'Avvi^av xarajtoXe^rjCag 7Jrri]6e rtjv KuQpidova. 80 

'^'On yitcoxQirog 6 xov ^aQvdxov GrQarrjydg Cvve- 
Xelg TtQog^oXdg 7COLOV[ievog i^vdyxa0e xovg ev rtp Tia 
^LO^ocpoQovg rt)v ^uv nohv naQadovvai^ avrovg be vjio- 
CTtuvdovg TCQOTie^cp^ijvai ^erd derpakeiag. xav de ^t- 85 
G^ocpoQOV TOtE yiiv ex x^g jtoAecos icard xdg CvvQ^rjxag 
TiQOJiefiTio^evcov , ev de xolg ejidvco jjj^jovotg '^dixtjxorav 
xov 0aQvdic^]Vf 6 AednQirog evroPcdg exav TtaQd Krov 
0aQvdxov ndvrag dveXelv, naQeG7i6v8iq6e xovg fiL6&o- 
qjoQovg' xard de xrjv ex xov Tiov ^exaGxaSiv avrolg 90 
iTta&ero xard ri]V obomoQiav xal ndvrag xartjxovtiGev. 

"On 6 2Jskevjiog d^LoXoyov dvva^LV dvala^cav tcqo- 
Tjyev cog vxeQ^tjGo^evog rov TavQoV eTtl rijv ^orjd^eiav 
tov ^aQvdxov evvotav 8e Aa/3aiv xc5v TtQog 'Pcoixaiovg 95 
tcp TtaxQi yevofievov Gvvd^tjxav , xaO'' dg ovk e^ijv 

'Oxi Ofc xd dtivd xoX^7]6avxeg xal xov zlTj^i^rQiov 
dveXovreg ovx e^eg^vyov rijv rov Sixaiov dai^oviov n- 
fLcogiav, dkk' ol ^ev ex 'Pco^rjg rdg il'evdeLg dia^oldg 100 
stXaOd^evoi ^er oXiyov xqovov rcp fiaGiXei jtQogxotl^avreg 
dvyjQe&rjGav , 6 de 0ih7C7tog xov Koi7t6v xov ^ijv xqovov 
opeiQOTtoXov^evog xal did xi]V GvveidrjOtv xijg eig xoV 
ivyeveQrarov vlov aGe^eiag raQarro^evog ovde dierrj 
%q6vov Ine^icoGe, rij 6e Xvnr] ddiOQ&corcjg Gvvexofievog 5 
nareGrQe^s rov ^iov. 6 8e ndvrcov rcov xaxoov aQXirexrcov 
JlsQGevg vno 'Pcofiuicov xaranoXe^r]%eig , xal cpvycov eig 
2Ja^oifQo.iii]v , dxvQov eSxe ri]V rcov dyvordrcov &ecov 
IxsGiav did xr]V vneQ^oKiqv xi]g eig xov dbelcpov xexok- . 
iir]^evr,g aGe^eiag. 10 

677 "On Ti^tQLog FQaxxog e^aneXeHvg av GxQartjyog 
evSQyag dicoxet rd xard tov nokeiiov. ovrog yaQ veog 
cov ri]v ijXLxiav ndvrcov ^XiXLCorav SiiqieQev dvdQeia xal 
(pQ0Vt'](5ei ^av^a^o^evog 8e en aQerij xal [leydXag xov 15 
(leklovTog vnocpaivcov eknidag noXif xcov riUxicotcov nQo- 
tlxe do^y. 

"Oti 6 Al^ikiog 6 vnarog 6 xal ndrQcov yeyovcog r]V 
tvyeviqg re xa\ xard rr]v oipiv evnQenijg, en de GvveosL 
Jtolv diacpsQcJv rav dXkcov. SioneQ ?} ^ev natQ\g avzov 20 
ccndoaig ralg eni86loLq dQxalg eri^r]<5ev, avtbg be ev rs 
rcp ^ijv diereXeGev enatvov^evog xal xiig fierd %dvarov 
tvcpr]niag nQoevor]&}] ^etd xoij t^g naxQidog Gv^cps- 
govrog. 

8$. Tim Valesius, nitp V et Tliov 89 89. xara] fort. nsta 114 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI.— XXX. 

25 "Oti 'Avtioxog nQog^patcig jcccQBtXTjcpag t^v ^a6L?Mttv 
£VS6tr]Gato ^lov TtaQciloyov aal devvrj&T] tolg akXoig ^cc- 
oiXavOi. TiQatov ^sv yaQ ex, tav ^aGikBicav vjtdyav kd- 
Q^Qa tijg ^tEQandag 7CEQi]]H trjv stohv, dlvav onov tvxov 
b&vtiQog ij tQitog' [lEtd ds tavta sq)iXoti}iSito (istd Srj- 

30 ^otav dv&QCJ7iav CvyzataQQintslv ol tv^oi %cii (istd 
tav naQSTtidrjpiovvtcov ^svcjv svtsXsCtdtcov Cv^inivsiv. 
xa^olov 6' si tivag tcov vscov aX6%Oito dcp TjixsQag (ist 
dkX-^Xcov ysvousvovg^ s^ai(pv7]g snl occo^iov naQsysvsto (is- 
td nsQatiov xal 6v(icpaviag, agts did to TtaQdSo^ov 

35 tav ISiatav tovg [isv cpsvysiv, tovg 8s 8id tov cpo^ov 
daTtdv. to dh tsXsvtalov triv /3a0tAtx>jv sG^ijta oiata&s- 
y,svog 7tSQis(idXXsto tyj^svvav, v.a^dnsQ yv saQaxag sv 
'Pc6(ir] tovg (istaTCOQSvonsvovg tdg aQxdg, svstvyxavs te 

40 "POtg idicotatg d67tat,6(isvog zal JtSQiJttvGOav sxaCvov, xal 
jtOTE (isv TtaQaKalav cpsQSiv savta trjv ip^cpov cog dyo- 
gavo^ia, noth 8h o5g drj^iaQxa' tv^av 8h dQxrjg s}cd&L- 
^sv STtl SicpQOV sXscpdvtivov ^ %al y,a%cog sOti Pa^iaioig 
s&i^iov, 8ir]Xovs tcov TtQog dXXrjXovg d^icpig^rjtovvtav 

45 nsQl tav sv tco ^ia Gv^i^oXaiav. ■aai tavt' sjtQatts (is- 
td TtoXXrjg smGtdosag %ai (piXotijjiiag, agts TOt)g ^^apis- 
Gtdtovg dv8Qag djtoQslv TtSQv avtov ' oi (jihv yaQ d(ps- 
Xsiav, ol 8h dXoyiav, tivhg 8h (laviav avtov xatsyiva- 

GKOV. 

"Oti (istd ri]v STtt^ovXrjV trjv xatd Evfisvovg slg to 

60 TlsQya(iov 8ia8o%si(5rig <pi](ir]g ott tstsXsvtijxsv Ev(isvr]g 
"AttaXog STtsnXdxr] trj ^aOiXiGGr] JtQoxsiQozsQOV. ov (irjv 
Ev(isvr]g ys TtQogsnoirj&r] (istd tavt' dvaKditipag, dXXd 
ffjiXocpQovcog d67ta6cc(isvog tov d8sX(p6v 8iS(iSivsv iv trj 
TtQog oi:i;'toi' svvoia. 

55 "Oti 6 Kotvg 6 Tc5v ©Q(-czav ^aGtXsvg i]V Iv totg 

7toXs(iOig dvrJQ s^iTtQaxtog s^icpsQoixsvog aal yva^ir] 8ia- 
(pSQav , sv T£ TOtg dXXoig 67tov8cdog •aai cpvXiag d^iog.57S 
ijv 8h xal vrJTttrjg aai 6orcpQav xaO'' vitSQ^oXrjv, sxv 8h 

60 to (isyi6tov, Ttdvtav tav tolg ®qcc^i TCaQaxoXov&ovvtav 
icaxdov d?yXotQic6tatog. 

"Oti to XdXs6tQov to 7toXi6(idtiOV 7toXtoQxr]6ag 6 
IIsQ6svg, TiaX ndvtag dno6cpd^ag, nSQi nsvtaKo6iovg ds 
6v(i(pvy6vtav sXg tiva tonov oxvqov (isvd tcov onXav - 

65 3f«i ttltr]6a(isvav dd^pdXBcaVj sSaasv avtolg trjv s^ov6iav 

577. 27. vjidycov SalHiasius , vndTcov V 30. ol tv^oc 
Wesselinpius, si zvxov V 36. ia&rJTtxl ho&^roc V 43. 
6i)]Hovs Polylilus XXVI. 10. 7., dijjKOvsro V 56. ifinQaxzos] 
ifinQccy.zcos Valesius 

578. 5U. zcov om.y 61. nohoQzrJGus] aptius ixitoXioQKijaas EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI.-XXX. 115 

aito^£^8voig ru oJtXa 6c6^£(}9aL. tcSv 8s 7toLr}6a(isvc)v t6 
GvyxcoQyj&sv f ol MaxEdoves eit clcp' eavtcov ihs ical 
tov (ia6iktcog TiQogtd^avtog knrjHolov&rjGav tois Xa^ovOc 
trjv jtiGTLV xcd navtag ani^cpa^av. 

"OtL icata trjV "HTtHoov XccqoiI) Viog tov tijv avtijv 70 
%'iovrog TCQogrjyoQLav acaa tov nQog OikLTtTtov noks^iov 
f:£,cc7ttOralx6tos ^Xa^ivivci tov rjyriao^evov trjg avilTti- 
Grov dLcc tav oqcjv clrQUTtoVi dc' cov oi 'Pconalot TtaQa- 
dotag jiOQBvQavrsg tav CtEvcov tZQarr^Gav. tQacpslg ds 75 
ev 'Pcou}] §La t?}v tov nannov UQog Pcoiiaiovg c^ckiav 
nokXolg tc5v snLGrj^cov sns^svcod-rj. cjv 8a toXiir]Qos y-aX 
novrjQicc diacpSQCJV , tovg svdo^orcitovg tav 'HTtSLQCotav 
bcs^akXs TtQog 'Pconaiovg ipsvdsig STtLQQintcov altias, 
oncog ccTtavrag xaranXij^cc^svog tovg dvvafisvovg avtLito- 80 
kLtsvsG^at ica%ansQsl icvQiog anccGrjg trjg 'HnsiQOv. 6l6- 
nsQ TtQog HsQGBa s^ansGrsLXav sig Maxsdoviav, ajtayysk- 
XofisvoL naQadcoGSLV tyv "HnsLQOV. 

"OtL ol nsQt Tov Evfisvf] trjv tav 'ji^8r]QLtc3v noktv 
noXLOQTCOvvtsg , %a\ tr]v sx trjg ^iag akcoGLV dnoyvovtssy 85 
8Lsnsyir\;avto kd&Qa nQog tcva Hv^cova t]] 80^1] nQCO- 
tsvovta tc5v 'yJ(idr]QLt(ov ical to xvqlsvov fiSQog 8Lacpv- 
Kdrtovta Slcc 8ovkcov l8icov %a\ dnsXsv%SQav ^LaxoGicov. 
"^vxayayrjGavtsg ovv avtov snayysXiaLg ^lu tovrov na- 90 
QSLgr]i%r]Gav svrog Toti' rsixovg xa\ tijs noXscog sxvQisv- 
Gav. 6 8s trjv noXcv nQodovg Hv&cov nstQiug tv^cov sv- 
SQysoiag, nQO ocpQ^aXucjv Xccn^civav ti]V trjg natQiSog 
icaraG/cacpr]V , sv dQvycici xa\ ^sra^sXsicx. tov xataXsLno- 
^svov s(iiorG£ xqovov. 95 

"OtL 6 HsQGsvg icdXXcGtov slXiqcpcos nuQa r% tv^VS 
itaLQOv sls to SLacp^siQaL ti]V 8vva^LV ccQdrjv tcov 'Pa- 
^aiov, 8LStQL^E nsQ\ zJlov rj^g Mans^oviag, dnsxav fisv 
ov noXv tcov t6ncov , Qa9v^cov 8s nsQL td pcsyLGta tcovIOQ 
579nQay^dxcov. 'jCQavyrjg yaQ ^6vov i]v XQsicc iia\ GdXncyyog 
slg to ti]v GrQarLCiv tcov noXs^icov Xa(islv aixudXcotov, 
nsQL'/,SjcXsLG^svr]v sv 'jCQT]^voig 7ca\ cpdQuyt^L 8vgsi,Lrr]roLg, 
SLonsQ s'/Csivov nsQ\ rovtcov i^fisXrjKorog , ica\ oi trjv 
ytaQS^^oXi]V 'sxovrsg sn\ tdg d-jCQCOQsiag MwjCsSovss nsQt 5 
tdg cpvXaxdg xa\ tdg sy.xoLriag SQQccd^v^ovv. 

"Orc tsXscog 6 UsQGsvg vofiiGag snraLKSvaL tolg oXoLg, 
Tcatd ndv gvvtql^sls tfj tpvxr] Nixava fisv tov Q:}]Gav- 

70. 'uiog] vioovos Wesselinfjius, vliSovs Rehkius 71. xaror] ^al 
Kazd Keiskius 79. ad oncos dcesse Tcrbuna monet Wesselingiua 

8'i. iTiayysloiitvoi V 

579. 1. crpartav] CTQarEiav V 5. rag axpraof/as] ^a*^? 

dKQcoQiiais Rcigkiud 6. iii-KOizias] mnias V iQad-vfiovv N 

8 ♦ 116 EXCERPTA DE YIRT. ET VIT. L. XXVI— XXX. 

10 Qoq)vkaxK l^STCS^ipe, (Svvrcc^ag ri]v ev rc3 0axa yat,av 
aal ra iqriiLara 'naranovzi^ai ^ 'yivdQoviy.ov ds. rov Gco- 
p,aro(pviaiia £ig ©EOCaXoviy.rjV , 6vvrat,ag E^mgi^aai rcc 
vecoQia rrji' ra%i6ry]v. og yBvri^ug rovrov (pQovi^arsQog 
i^k^BV sig ©E6Gakovixr]V, ov ^r]V lnoi)]6i. ro JtQograypbV, 

15 vopL.it,cov (piktov roig oXocg yCQarslv 'Paaaioig. 

"On 6 avrog rovg xQvOovg dvdQidvrag dvaGnaGag 
i'A zJiov, TidvTag roug tx rfjg 7t6?.£Cjg dvaXn^cov ^sxd ^ 
xiy,vciv nal yvvaiKcov dvexoiQ>]6tv sig IJudvciv. ov fxsi^ov 

20 dndQrr](ia rc3 JJsqcjsI TtSTCQay^isvov ovx dv rig svQOi. 

"On Oi Kvdcovidrai sTisTsXsdavro itQa^iV sxvofiov 
xal rsXscog dXXoTQtcoTdri^v tc5v 'EXlrjvizcov vofiifiojv. sv 
UQr]vr] yaQ a5g q)ikoi 7tL6rsv6fisvoi aaraXa^^vrsg xr]V 

25 Tc5v 'AnoXKcoviarav nohv rovg filv dvdQag f](irf86v dvsl- 
Xov , rsKva dh %cA yvvalxag diavsindfxsvoi xarslxov rfjv 
Ttohv. 

"On 6 'Avrioxog dvvdfisvog ika66ojd^svrag rovg Al- 
yvnriovg dnoKrslvai, nuQinnsvcov sl^oa fiiq xrsivsiv av- 

30 rovg , dXXd t,cSvrag 6vXlafi^dvsiV. ra^v 8s rovg aaQnovg 

ravrrjg dyxivoiag SKOfxioaro, xal Ttsol rf/V tov TIr]Xov- 

Oiov iiardXr]4)iv xal nsrd ravra rt]V aardicrr^CiV xf]g Al- 

yvntov ravrrjg rf]g cpiXav^Qoonlag (isyL^ra 6v(i(iaXo(isvr]g. 

'H{i(ig dh rov IlroXsfiaiov rf]v ovtag dysvvfj (pv6iv 

35 ovyi dv nQor^yoviisvcog dvsni6Tqy.avrov sd6aifisv. ro ydg 
BKTog ysv6ixsvov rcov bsivcov xal ro6avra d(ps6rr]x6ra 
rcov noXsfiicov avro&sv icad^dnsQ aKOVirl naQa%coQfi6ai 
^a^iXsiag fisyi^rijg nal pLa/.aQicoTdr)]g ncog ovx dv Tig 

40 'fjyfi^acro ^vx^g rsXsicog sxTS^t]Xvfxsvr]g stvai; ijv sl fisv 
6vvs(5cavs (pv6iii(og vnaQxsLV TlToXsfiaicp roiavTijv, 'i6ag 
dv ng sasivrjv xarafisfiil^airo' ote de 8id rcov v6tsqov 
7tQdi,sav r] (pv6tg txavcog vnsQ avrfjg dnsXoyfj^r], 8sii,a- 
0a Tov ^a6iXsa xal 6rd6tfiov ovra xal 8Qa6rtx6v ov8e- 

45 v6g fjrrov , dvayxatov E6n rdg airiag dvart^svai xfig 
TorE 8£tXiag xal dysvvsiag slg rov 6nd8ava ■xat r^v Exsi-580 
vov 6vvrQ0(piav , og sx natdog ro fistQaxtov sv XQV(p]] 
Sfat yvvatxsiotg snirr]8EVfia6i 6vvexo3V 8tS(p9EiQEV avxov 
rvv ibvyftv. 

50 Oxi o Avxioxog avrjQ acpavTj TtQayfiaxtxog aat xov 

14. (piXiov] KdDuov Reislcius 15. TiQUTHv] tiqccttiiv mcv- 

tit Valesius ' Pcofiaioig] 'Pcofiaiovg Salmasius 30, TavTrjs] 

zavrrjs rrjg Reisliius TtfQi] ,,/co-. Trpog" Vaiks. . quibus ut vi- 

detur negiigentiuis iiispertis Wesselingius „in veleri lihro TtQog erat, 
quod sperni non dchehut.'-'' 3i. dyBvvrj] dyivrj V oG. to- CavTKj nonne tooovzov 580. 47. avvTQOcptav Wesselingius , cvazQocplav V EXCERPTA DE VIllT. ET VIT. L. XXVI.— XXX. 117 

TCQoGifinaros trig ^a(3iXi.iaq a^ios Jtlijv tov Ttcita to Ilrj- 
KovGiOV CtQatr^yijaaTog. 

"Oxi 6 negatvg 7iv&6(iEvog i%iXi>irovg raXdrag jre- 
TtBQaxBvai r6v"I(5rQov tTil Gv^fiaxia, viSQixaQrjg yavo^s^ 65 
vog d7C£6rsi?,BV slg rrjv Maidixyv , TtQOTQbTtoucVvg ijxnv 
t)]v raxiGTTjv. 6 ds nZv raXarcov r^yov^svog <5v^(pavi]- 
6ag (XiO&ov ijrsi taxrdv, tov 6v(i7tavrog xQij^iatog sig 
Tcsvraxoda tdXavta yivofisvov. tov 6z TIsQCSsag o^loXo- 
ytjoavtog (isv dadsiv , ov Tioiovvtog ds td av^Kpcovrj^sv 60 
did (pilaQyvQiav , STiavtjlQov elg t^v Oixsiav sidXiV ot 
Fakdtai. 

"OtL MyiiXiog 6 'Pofiaiog ctaQaXa^av tdg dvvdfisig 
xal Ovvayayav slg sjcxXi^oiav TtQOStQstpato tav OtQaria- 
tav tdg tpvxdg slg to ^aQQslv. rjV yaQ 6 dvrjQ ovrog 65 
TtSQi s^rjnovta srri aal dtd rdg jtQOxarsQyaO^siOag TtQd- 
|ctg (icyiOrov s%av tors 'Pa^iaiar' d^ia^ia. jtokXd ds nal 
xatd tov noXs^iov S7tkvoy]0ato t,sva v.aX tolg dkXoig dvg- 
s^svQSta, aal 8ld tfjg idiag dyxivoiag xal tok^irjg xat8- 
scolsfirjOs tovg.MajisSovag. 70 

"Oti 6 JIsQOsvg ^ovX6(isvog xatd tiqv tpvy^v tcqo- 
'fQS^^aO^ai nXsiovg avta OvvsxTtksvOai, t(3v XQW^''^^'^ 
lig s^rjKOvta- tdXavta 7tQo%slg sdans tolg ^ovkonsvoig dtaQ- 
ndoai. snTtXsvOag ds xal xarsvsx^slg &ig rakrjil^ov s^rjOs 75 
stQog TOi)^ diaQTtdoavrag rd xQrj^ara ^rjtsiv td did tc5v 
V7t 'y^ks^dvdQov y.atahi(p^svtav TiataOxsvaO&svra. S7iay- 
ysLkd^isvog ovv dvtiOrrjOstv tolg aTiodovOL nfiijv ?J|tov 
xaxsag dvsveyxslv ravra' ndvtav 61 jrpoOv/uog Ttoirj- 
0dvrav d7toXa{l(6v td 8iaQ7taO%svra tovg dovtag dTtsOtt- 80 
QrjOs trjg STiayysXiag. 

"OtL 6 'Aks^avdQog ovx o^ioiav sOxs ta IIsqOsI r^g 
t/jujj^S did^sOiV , dlV 6 (isv did trjv ixsyaXoipvxiav aQ~ 
fi6t,ovOav tatg Idiaig STti^okatg sxt/jOaro ^aOiksiav , 6 85 
ds did rrjv OfiLXQokoyiav rovg rs KsXrovg d7torQitl.'d(is- 
1/og aal tdX?,a tovrotg dx^XovQ^a TCQa^ag oiarsXvOs ito- 
XvxQoviOv Tcal fisydXrjv ^aOiXsiav. 

"On 6 JiixiXiog (xsrd riqv (pvy^v IIsQOsag STis^rjrsL gQ 
xov vscorsQOv rcov vicov IJoTtXiov 'Aq)Qixav6v , og rjv Ai- 
fiLXiov %ara rpvOiv viog, 2JKL7tiavog ds tov xata^toXsfir]- 
Oavrog 'Avvi^av v,ard %'sOiv viidovg , oiOfiidr] vsog, cog 
ccv TtsQi to S7tta)caidsxatov ysyovcog stog' og sx vsov trj- 
5S\lixovtOLg dycoOL Ov(i7taQav Tcal tQL^^v Xafi^dvav tc5v 95 

55. MatStx^v vertit Valesiiia, Mrjdiiiiqv V 58. TnvzuHoaia'] 

q)' V 73, h^^-novta] |' V 86. dnozQi^pctiisvos Wcseclingiu», 

dnoTQiilfdnEvos V 118 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI. — XXX. 

xata noXBfiov SQycov^ ovx ^ttcov Eyiveto tov naitTtov. 
ov [irjv aAA« tovtov svQS&BVtos * sls f^v TCaQS^ifiolijV dns- 
^v&r] T^g clycaviag 6 vjtatog, i.%cav ov natQog TiQog vlov 
dKld na^cMSQ EQco^avij tiva bid^ECcv TCQog to ^scqcc- 
aiov. 
100 "OtL 6 Al^lXiog cpilavd-Qancag TtQogsvsx^Big tcp IIsq- 

Csl, xal TCQog td 6vv6sinva TtaQccla^cov y.al tov 6vvs- 
dQiov ^stadidovg, 7ta6iv svsdsi^ato TtQog fisv tovg vcpt- 
Otafisvovg ovta ^aQvv savTOV^ TtQog ds roiig XQattj&sv- 
5 tag smscKrj. trjv TCaQaTtKrjGlav ds 8id%s(5iv xal tcov aX- 
Kcov t,}]Xovvtcov , trjv trjg olaov^svrjg rjys^ovlav ovx STti- 
(p%ovov si%sv 71 'Pca^ri tOLOvtotg XQco^svrj tcov okcov 
TCQOOrdtaig. 

"OtL ot 'PafialoL sv toig s^TtQoGQsv xQovotg tav [is- 

10 yiotcov ^aOiXscov 'Avttoxov xal QiXiTtTtov TtoXsficp nsQi^ 
ysvofisvoL toGovtov djtsGxov tov tL^coQiav Xafi^uvstv 
ytaQ avtcov Sgts ^irj ^ovov 6vyxo3QfjCaL tdg ^aGiXsiag 
SX^LV , dXXd Tial cpiXovg avtovg TtotijoaG&aL. sv ds tou- 
totg tolg XQOvoig, TCQodLrjycoviG^svoL TtoXXdxcg TtQog IJsq- 

15 (isci xal HLvdvvovg (isydXovg vTto^sfisvrjzotsg, sjtsidi] trjg 
Maxsdovav ^aGiXsiag sxQdtrjcjav, sXsv?f£Qag dcprJKav tdg 
dXovdag jioXsig TtuQa tyv ditdvtcov 7tQog8oy.(av. ov ydQ 
oiov tc5v dXXcov V7ts?.a[isv ccv rtg, dXX' ovd' avtol Ma- 

20 icsdovsg rjXTCit^ov d^iCO&rjGsC^aL trjXixavzrjg cpiXavQ^QOTtiag, 
(jvvELdoreg ccvtoig noXXd Kal ^isydXa TtaQavsvo^aij-KoOiV 
Sig 'Pcoyiaiovg' tsrvxv^orsg yuQ sjtl rocg ■n.QorsQOv dyvorj- 
fiaGi Ovyyvco^ijg Sixorcog dv tolg vOrsQOV d^ciQt/i^aOLV 
VTCsXda^avov savrovg ^rjdsva Xoyov diy.atov sig sXsov 

25 ^al 7taQairj]0iV dTtoXeXslcp&aL. ov ^rjv 7] Ovyy.Xrjtog r) tcov 
'Pco^aiav s^vrjOLndKrjosv , dXXd fisyaXoifjvxag zcd TtQogr]- 
Kovrag szdorotg TtQogrjvsx&r]. UsQOsa ^sv ydQ Sic %qo- 
yovav ocpsiXovra ^«^trag, STtSid}) TtaQa tdg Ovv&rjxag 

30 ddixov s^yvsyxE tioXshov, Xa^ovtsg aiXfidXatov slg sXsv- 
^SQav dnsQsvro cpvXay,r]V , sXdrrova ds tcov TtaQavofit]- 
[cdrav Xafi^ccvovtsg nnaQiav' to 8s tcov Mazsdovav 
s9vog slg dovXsiav dizcciag dv dyayovrsg, rjXsvQ^SQaOaVy 
ovrag svysvcog y.ccl raxsag TtQOSfisvoi trjv svsQysOiav agts 

35 (.irjds TtaQa tav S7traiy,6tav dsrjOLV dvafcslvaL. oycoiag 
aal tcov 'IXXvQLCov TtoXsfico ■HQatijOavrsg avrovo^ovg dcprj- 

581. 98. ■KazQOi Valeaiui, TiazQoq 7?^os Toupiiis ad Longinuiu 
IX. 7., TtQOi V iQcofiavi] Valesius, iQcofiivrjv V 10. ans- 

Gxov] dnhoiovzo V 23. tavzovs'] immo laurorg 29. ilsv- 

&BQav Valesius cum Syncello p. 267. eive p. 643, 72. ed. Wess. , 
iUv&tQiav eraso i V 30. ^e ] ys Valesius 32. dyayovzeg Wes- 
btlingius, exovTSS V 35. oftoioas Valesiod cam Syncello, oiia>s V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXVI.— XXX. 119 

Xttv, ovx ovtag a^iovg rjyov^svoi %(XQLrog tovg ^aQ^d- 
Qovg <x)g scvtolg TiQogyiy.uv voui^ovtEg xataQx^tv svsQys- 
ciag xal fti] ^iydka cpgovslv sv talg tt^ovClaLg. 

"OtL sdo^s t]j Cvyxh'jtcp tovg ts Mansdovag xal tovg 40 
^lkkvQLovg slsv^sQovg dcpslvai td {jfiLGTj dLdovtag av %q6- 
TBQov itslovv xolg idloLg ^aCLlsvOLV. L. XXXI. 582 

"Oti 6 IleQ^svg slg to xataysiov l^^XijQ^slg oTzrjfia 

45 sxsv ccv Kat£6tQsi>E Tov /3tov, si nrj 6 Al^iKiog ngoxa- 
%}]fisvog Toi» ^ovKsvtrjQlov ocal trjQcov to t^ ^ovXrjg 
d^iaiia etc. quae leguntur p. 516. 63. seq. 

"Otv 6 tcov ^aQ^aQOV Falatav GrQatrjyog aTco tov 

50 dicyytxov ysvoiisvog aal Cvva\tQoi6ag tovg ca^i^/itaAajTovg 
jtQa^LV snstsXsGato ^aQ^aQncrjv aal navtslcog vt. Q^cpa- 
vov- Tovg ts yaQ tolg stds0vKaXki6tovg %a\ talg Ifaiaig 
KiciiaLotdTOvg nataGtsil^ag sd^vGs toig Q'solg, sX ys ttg 
tav Q-scov 8s%srai tdg totavtag ti^dg' tovg 8s dXXovg 

55 Ttdvtag TcatrjKovtL^s , 7CO?.2.cov (isv sv avtolg yvcjQL^o^s- 
vov dLa tdg TCQoysysvrj^svag STtL^svaOsLg, ovdsvog ds dtd 
rrjv cpLliav sXsov^ivov. xal %-aviia0r6v ovdsv sl ^aQ^a- 
QOL TtaQ' sXnidag xatoQ^^coGavtsg vtcsq dv&Qonov sxQrj- 
Oavto tolg svrvxriiia6i,v. 

60 "OrL 6 Evfisvrjg ^svoXoyrjGag td t£ oil^covia djta6LV 

dnsdoxs x«t doQsaig sti^rj6s v.a\ sitayysUaig sipvxayco- 
ysL Ttdvtag, sxxaXovixsvog trjv svvotav, ov% o^oiag ta 
IJsq6sI. sv.slvog yaQ dig^vQiav FaXatov TtaQaysvo^svov 

65 slg tov XQog 'Panaiovg noXsiiov , aTtstQiiparo trjv trjlL- 
iCKvrrjV 6v}i(iax(av, Lva (psi6r]taL tav iQrmdtav 6 8* 
Ev^svrjg ov Xiav sv7toQOvyt,svog i,svoloyav daQsalg Iti- 
^a Tot;g 6vva^isvovg ^dXL6ta XQsiag 7caQBx£6^aL. tOLyaQ- 
o{»v sxsivog ^sv ov ^a^Lhxrjv (isyaXoq)Qo6vvr]v dX^ 

70 ISiaTLicrjv tov tvxovtog dvaXa^cov (iLXQOipvxiav d^ia trj 
fia6LXsLa nd6i] jcat tov tr]Qr]9svra nXovrov snsldsv al- 
X^idXarov , ovrog 8s tijg vixrjg Ttdvta 8svtSQa tiQs^isvog 
ov (lovov sx (isydXav ocLvSvvav SQQv6ato tr^v ^a^LXsLav, 

75 dXXd xal itdv to tav FaXatav s%vog VTtoxstQLOV sxolt]- 
0ato. 

"OtL svLttL tav sTCL^oXav Toi5 ^AvtLoxov icaX tav jtQd- 
^sav •^a6iXLKat xal %av(id6LaL tsXsag i]6av, tiv\g 8s itd- 
Xiv ovrcog svrsXsig y.a\ Xr]Qco8sLg ag^^ 6Xo6ysQag vno 

80 ndvtav uat acpQov£i6^ai. OvvtsXav ydq Tovg dyavag 

583. 52. «ar^oraV^S Vale^ius, xaTaor^etpcs V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L; XXXI. 121 

vtQarov filv Ivavttav roZq ccXkoCg ^cc&lXsvGlv h'6xs' ngo- 
fiiQfCiv. aKeivoL yaQ av^ovrsg ri]V ISiav^ ftaOLksCavxccl 
difvdfisGL xal %!07;ft«TtDV jrA^jttcCt," <^^<> olol % i]6av Im- 
^Qvvirovto rriv diaiQsOLV 8id r-i)v 'P^ficciojv VTteQoxtjv 
ovros 6s rr]V ivavxiav ka^av 6ia%s6LV Cvvrjyays ax^dov 85 
^tmo 7CaGt]S rrjg^^^laov^Bvrjg rovg. s7Ccq>avE6Tdrovg m-dQag 
iig f^v Tcavif/vQLV;- ttdvra rd roiJ ^aOiXsiov fiBQrj dca- 
SSi^sQoVrag sxoGurjOsVy slg sva 8s ronov dd^goiaag Tcal xa- 
i^dTCBQ sjti axrjV^v :-dva^L(id6ag ryv ^aGLksiav dnaaav go 
-i^Qiri6s ^i^^sv dyvoiiv r(5v tcsqI uvrov./ 
'•'■ "OtLXOvg icolvtslslg dyavag- Jtal t?}v 9avfia6t^v 
nav^iyvQLV sareU^ag & 'Avtioxog TCKvra^.rovgTCQiv vnsQi- 
^aXiV'' 6 81 6l' avtov ^sipiGftog jtoAAjt^ svtsXtiag xal • • 
n&%a^QOti]ffsag "^v oixuog. naQsrQS^xs yaQ TcaQDc tr]v aofc- 95 
nrjv LJcnaQLOV ^xav svtsXsg 'Aal tovg filv TCQodysLV xff- 
Ksvcov, tovg. 81' STCSxHV-i dXXovg 81 cjg- srVxs ^Latdttwv 
Sgti ei Ttg 'dg)Uk£tf- avtov tb ^Ld^^fia.., (irjStva t«5v " 
'nyv^eovvrtov sct6r>8vdaL rovtov sifaL- rou.^aGiksa rdv.Tc5v 
bkeyi> HvQLOV, OQcavtcc^ jct»j6' Vjpr^QStQV ustQiov cpavtaaiav JOO 
t%6vta- tv 8\roi^gn6roLg avtb\s^icpi6tdjisvog talg slgo- 
8015 cug [isv eig^ysp., 'Ovg ■ds ^vsxkivs, xal rovg dt«xo^ 
vovg toi)? rdg naQtK^s&stg cfiEQOvrcoQ 8cEtattsv. dxoXov- 
\^Xog 8s T^tJto^g nQogvcovrofg svoixovftivoLg olrvxoL Tcorh 5 
'ldv:Sxdd^Lt,s, nots 8s jcQogavsmnrs^i . xciL;nots' fisv dico- 
-^t%sf.tsvog r6v^i^esff6vynots 8s vinraiv ro notrjQiov, av£- 
nrjSec xal fii.tdvi6rRro ,' xal nSQLysL ndvra rov n6rov, ' 
■n^oit66sig Xap,^dv63V'60^o^ Jtal tolg dxQodftaaL fcQog'- 
naiifov. Jtal 8ri nors itiQov^olctov^Yi^ginl noXv rijg saud^ 10 
WJlEfejg^ xal rcSv 'ri-Xwdva^ '^&rj iiSxVfQi6^fi'svc3V rjxsv vng 
-tiS-O^fiificov si^fpsQofiBVh^^nsQLicsxaXvfifi.sVog' rs^slg 8s Inl 
^'^^f ■'yifv vno rav 6Vfi7calt,6vT6}v , fisrd tcwta trjg 6vfi- 
^(paviag nQoxaXovftdvi^g avsnr]8a yvfbvog, xdl rotg fiifiocg 15 
'yeQbg7tccit,(x)v CoQxsit& r<aV oqx^^^scov rdg ysXata xa\ %Xsva- 
6fio^> iLco%viag ini6n.d6%aL, cog nd^rcig ai6xvv%svrag sriX 
roig ri-QatrofisVQi^- cpsvfSLV ix rov nbrov, ^al €xa6tov 
rdS^v ■dn7]vtr]x6rct)V''iriL' f^v ^nav^yvQLv, ■ ors fisv sig rr]V 
vnsQ^oXrjV rfjg x&Qr]fi^g ifi^?Ji!}aL xal riqv iv tolg dya6L 20 
-^ixC riofinsittLg oixovofiiuv 3i«i 8idta^LV rcav oXcov, xara- 

"^^..dicuQeaiv] «rpffftV Wegselingiiig 87. jtdvTctl y.ctl kccvtcc 

Valesius, nuvTa tb Rciskius, male omittcns za ^a.aiXsiov Sal- 

luasiu»!, ^aoilicog V ct mox £x6afir]6E 

583. 95. iiofini]v Valesiua cum Polyhio XXXI. 4. 4., Guaiifiv V 
'^. dvitilivtv V 0. ipcofiov Valcsjiis, ipofiov V 7. vi- 

itTwv] QinTCOv Sahnaeifia ^. noTov Valc^ias cum Poljbio, ro- 

•nov V - • 13. ti$cp£^6fiivos Poljbius,- i^Heps^ofisvog V- 122 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXI. 

nXi^mG^ui icai d^ccv^a^^LV xcu tov ^aCiXea xal njv ^ct- 
CilBtav, OTE de slg avrov dtsvL6at zal ro tav inLxrjdBv- 
lidtav aaTeyvaC^evov , dmGzelv ei tibqI ^iav %(u ti]v 

25 avtr^v (pvGiv toOavtr]V aQetrjv xal xtciiiav VTcdQ^ai, h)vct- 
tOV.eGtiv. _ .,a.T';i-, ; , ':».:; '.(; . 

"OtL tovtav (jvvel^ovtav tjk&v ot rov Jl»«x;fov 
ngeG^evtal %ata6'Ae^6^evoL tijv ^aGLkeiav. olg 6 ^a6L~ 

30 3\.evg (a^ikriGe cpLKocpQovaq , cogra fiTjdfiv vnoittevGaL neQt 

;;'-> 'UVJOV TiQayiiatLKOV y dLacpoQas E^cpaijLV e%ov trjg . 8o- 
zovGrjg vjtOLXovQeiv hc r^g xatd rrjv AXyvTttoy yevofie- 
^tjg jtQogzonrjg; ovx i}V de vrj TtQoaLQeGet tOLovtog^ dXld 
%al xovvavtiov di^lotQLCotatc: dteicsLto TtQog ^Pafiaiovg.^ 

35 "Otc tov IltoXe^aiov zov ^aGL?\.eag exTteGovtog xat584 

' ste^rj djteQiofievov elg 'Pco^rjv, eyvaQLGev avxov 6 ^rj^i^- 
TQiog 6 tov 2!e?LevK0Vt ical ^av^aGa^ to ytaQado^ov 
•InoirjGe tt (iaGLXLxov aaX (leyaXoTtQeneg dely^a trjg sav- 

40 Tov ■jiQoaLQiGeag. naQaxQii^a yaQ jtQox^tQLGd^evog ^6l- 
•ilix^v eG&^tu V.CU §Lddrj^ay TtQog Se "Mvtoig ical Xotnov 
noXvteXij xQvGoqrdXttQoVy fietd xav Idiav naidav ^nrjiir- 
t7]Ge tcp Iltokm,aicp. Cvpp.i^ag 8e avta r^g noXeag dn6 
dLazocjiav Gtadiav 5<«l ipLkotcpQovag dGnccGd^ievog, naQ$- 

45 ««'Aft icoG^ar]xtevtcii tolg trjg ^uGtXeLiJcg naQuG^fiotg cc^ictv 

^\ :kavtov noLr]6aG&cii tijv eig vijv \Pc6(jLriv eYgodov, Zvec fi^ 
xekeag evKatecq^QO^rjTog eivaL do|,y. 6 6f ntoX^^aldg zrjv 
fiev TtQo&vfLiav dnedeiarOf zoGoi^vov dh dneGxB Z9V Si^ 

50 J«(jO"at Tt tc5v 8i§o(ievav agts. xaj. tQV jdiiiiijtQiov '^^ta^ 
6ev ev tLVL zav zatd zrjv oddv no^^cojf. iiecza^eLVf»^:}^^ 

, TQvg neQL tov 'jQxCav ^st avtQVi^ riT.v. ,;. :.-.^^;v\ 

"OtL tov lAvtLndzQov zalg 4vdyxuig eveino^^avovwe 
^A6}c2.7jnid8r]v %6v enl zijg noXeag zetayfievov ijyayov |3o- 

55 tovta ^LOtL Tifio&eog zovto to 8Qd^a 6vvte&SLXS xal 

, • z6 yceLQaxLov nQonsychq^evog slr] nQog d8Lxov xal aGe^ij 
ZLficoQiav tdSeXcpov. zov 8s nirj&ovg zav T^ye(i6vav sic 
zov xaz oXiyov evvoLav ka^i^dvovtog zijg okrjg Qa^tovQ- 
yiag xal zovg dvi^xeGzcc nd^xovtag eXeoijvtog, cpo^r^ev- 

60 "^^? OL neQL TLfi6%^eov torjg XoLnovg zciv xazaLtLa&evzav 

( .dnolv6avteg tav ^a6dvav xaz I8iav enaveiXavzo. 

"OtL 6 ^LXondtaQ xXrjQ^slg 'AQtaQdd-rjg 8La8s^d(isvog 
rijv natQcpav fia6LXeiav nQcotov (lev tov natsQtt (leyaXo- 

65 nQenag eb^a^^sv snsLza xav zs cpi^av xal zcav icp ^ye- 

23. dziviGcal dzeviaoi V 27. Gvv£X96vtoov'] GvvTiXssd^ivTcov 

Valesius 32, nQOSKOnrjs Wesselingius, TtQOKOTtrjs V 

584. 40. sa&rjra V 50. tivi Valesius, t?; V 55. cvv- 

Tsd-HKS Uei«kiu6, 6vvti9iiKi V 57. ix. row] in rovTOt» V EXCERPTA DE VIllT. ET VIT. L. XXXI. 128 

[loviccg tsTttyiiivcav ncd tav ullcov tcov vjiotstayixBVcov 
tijv ita&i]xov6av ejtiiie^SLav TtoujGa^svog ^sydXrjv evvoiav 
siagcc tolg nkrj&sijtv djitjvsyytato. 

"OtL tov Mi&Qo^ovt,civi]V ln\ tr)v TCatQcoav dgxrjv 
aatayayovtog 'jQucQcc&ovg AQta^iag 6 tijg 'AQyiSviag {ia- 70 
6iksvg ovx dq^iOtdc^svog tfjg s^ aQxfjg Ttlsovs^iag TtQso^sis 
CiTtsGtsiks TtQog '/iQiaQcxd^rjv , naQaaalcJv 6v^q)Qovij0caf 
ncii tav vsaviGxcjv sxdtSQOV tov jiccq' savtov diaxsiQi- 
Cu^svov disXsd&ai trjv I^acprjvrjv. 6 ds 'AQiaQd%rjg nokv 75 
^s%coQi6^svog T>;s toiccvtrjg QccdiOVQyiccg tolg nQs6(isvtaig 
InsTtlrj^s, 'Kal TtQog 'AQta^iccv syQa^tjJS naQanaXiovavtov 
unsiso^ai tav t o iov t av 'sQyatv. 'AQcaQd&rjg ^sv ovv dxo- 
kovbcog ovra ysvrjQ-si^rjg r^g ytQa^sag ov ^stQiag tjV' 
^}]6e tT]v nsQi avtov 86^av' 6 bs Mi%QO^ovt,dv)]g did 80 
irjjv &av(iat,o^i:vr]V tov natayayovtog avtov stiotiv xal 
xc^Koadycc&iav sKQdtr]6s frjg natQcoag dQ%r]g. 
,„ "Oti 6 AliiiXiog 6 JIsQ6sa natanoks^rjCag ti^r^t-^g av 85 
9cccl Cxsdov sv jtdGi tolg (isQSGi trjg dQStrjg TCQarsvav 
5S5tc5v TtoXitav stsXsvt7]6sv. cog da tJ nsQi avtov cp^^rj tvjg -;; 
tslsvtrjg disdo&rj x«l 6vvr]yyit,sv 6 t^s sxcpoQccg naiQog, 
ioiavt7]v' 6vvs^r} ysvs^&ai nd6r]g tijg noXscog Ov^Lndxtsiav 
agta fii} /lioVov tovg sQya6tr]Qicciiovg Tcal tbv dXlov oxKov 90 
6vvtQS%Siv ^ dXXd '/lal tovg uQxovzag xccl tr]V 6vyA.Xr]tov 
v7tSQ&s6^ai tovg XQr^^ati^^ovg . d'/,oXov%ag bs tovtoig 
xal tcov 7tSQiOixov6c5v tr]v 'Pd^r]v noXsav d6aig 6 %q6- 
vog %i]v dva6tQocfr]V Ididov sk&slv TtQog tov tijg sxcpo- 
gdg xaiQ^Vt aal tav t^v slg ti]V 'Poj^ifjv tifiijv Cx^Sov 95 
7;i{ii]v,^std nQO\fv^iag, d^a %sa66^svoL xal ti}i^6ovTsg 
TOV. fisz7]XXax6ta. 

"Oti 6 avtog AlfiiXiog olog iv t^S ^^v vndQ%siv t^v 
tv%rjv tdo^di^sto, toiovrov dnsXins tov (iiov (istaXXdt- 100 
tav. nXsl6tov yuQ tav xa^' avtbv s^ 'Ii^r]Qiag xQv6bv 
ii0[ii6ag slg ti]v 'Pcoiir]v, ^syi6tav 8s &r]6avQc5v tcov aa- 
zd Maxsdoviav syKQati]g ysvo^svogf nXsi6tr]g dh nsQi td 
nQOSiQr]fisva tstsvxcog lt,ov6iccg, to6Qvrov dns6x£ tov 
6(pstSQi6a69ai ti tcov XQW^^"^^^ agts [istd ti]v r ~Xsvtr]V 5 
Tovg viovg avTov Tovg do^&fiVTag slg VioQs6iav diads^a- 
^Bvovg tY]V xh]Qovoiiiav sx ndvtav tav sninXav ^ij 
dvva6^ai diaXvCat ti~] yvvuivX tr]V cpsQvrjv , sl ^rj aai 
Ttov syysiav ittr][idTav 'svia nQogansdovTO. 8ib aal noX~ 

"Ji. lavzov'] imino lavrcp 80. avrov] malim avzov 

585. 87. avTOv <fi]!ir] TTJg TcAEvr^ys] noniie rfjg xsXsvr^s aurou 
cprifiri? 91. xat zdiv zijv sig zriv ' Poj/jLt^v ziiir]V cxsdov rifitjv'] 

nutrjvzcov slg zriv 'Fcofirjv oj^sdov t» navdrjiisi? 100. avzov V 
4. dit£6]^£\ unioxiTO V I2i EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXI. 

10 Xolg tdo^ev vneQ^sprjxsvca xatd trjv dg^tlccgyvQtav rovg 
jtciQa roLS "EkXriGi nsQi rovzo ro fiSQog Qavficcd&ivrcig 
'jQLOvsLdrjv rs xal 'ETca^LVc6v5av. SKsivovg pLsv yaQ 6i- 
dofisvav 2Q7]^dtcjv stcl ta IvGirsXsl rcov dLdovrcov dxs- 

15 ;^£6^at rrjg dcoQsdg, tovtov 8s avrov s^ovoCav s%ovta 
Xa^SLV oTioCa ^ovkoito }irjdsv6g tcjv toLovxcov stil&vu)]' 
6ai. sl ds aTCLOtov tL6t (paivsrat to Xsyoasvov., sxslvo 
KoyL^sOdac, ori ov XQr) t^v tav dQXaio^v dq)LXaQyvQLav 

' ' i^ic tr]g vvv 'PayLalcov ^Xsovs^iag rsxfiaLQsed^ac. STtl yaQ 

20 rov xa&' rj^dg ^Cov. iisyiGrrp OQ^rjv tovro to s^vog 
iGjii^KsVai 8o'A.Si TCQ^og tr}v tov nXsiovog STii^v^iav. stcsI 
8s TtSQi dvSQog vvv s}ivrjc^r]V dyadov, (iovkoaai pQaxsa 
^isl^slv nsQi trjg UxiTticovog Siaycoyrjg .Toti No^avtiav 

•'•'• vOrsQOV iiata6iidi})avrog , ojtcog yirj TtaQCidotog riOiv rj 

25 (ftQO}ionrj rovrov 8dS,li ysyovsvai xatdtpvg vGzsqov XQO- 
vovg, dyvoovLisvfjg tr]g •xatd tr]v vsotrjra TtSQt rd xdk- 

^ '■ XiGra rcoV snitr]8sv^cirav Gnovdfjg. TlonXiog roivvv 2jxi- 
nicov AipiLliov pisv rov IJsQGsa &QiafiPsv0avtog r]v xatd 

30 'q>v6iv vtog, v.a%dnsQ 7]8r] nQosiQr]taL, 8o%s\g 8s sig vio- 
&sGiav I^KinicovL tcj rtatfil toO tov 'Avvi(iav xal KaQ- 
ir]8oviovg xatanoXsp,r]Gavtog sG^s xard ^sGlv ndnnov 

' - iJxinicova rov ^AcpQcyavov nQogayoQSvdsvta, . ixsycGrov 
'tlov nQO avrov 'Pcoy.aicov. dno 8s ravrr]g rrjg Qi^r]g ys- 

S5 '3>or£o$' XKt rr]XLkovro |3apog oi-/,Lag aal ysvovg 8La8s8s- 
y(isvOgy d^Log scpdvr] rrjg rav nQoyovcov 86^rjg. sx nai- 
8coV -ydQ 'E^.h^VLxrjg naidsiag snl nolv fistaXajicSv , xai 
'ysyovcog xatd tovtov rov sviavrov oxtcjxaiSsxa sr(ov,S86 
eScoxsv savTOV nQog .rovg sv cpLXoGocpla Xoyovg, Xa^av 

40 snLGrdrr]v UoXvlhov rov Msyakonokitr]V tov tdg iGxo- 
giag' Gvvrsray^svov. rovtco 81 Gvfi^LciGag y xa\ naGVig 
dQsrrjg t,r]kcotr]g ysvotxsvog, ov'/, oiov tcov rjhxLwrcJv dX^ 
kd xaX rav nQSG^vraQcov ndvrcov noXv nQosG^s GtocpQo- 

45 ~Gvvr] xai ■ xaXoxdya^ici xaX ^syaloxpvxia xal xa&oXov 
naGi rolg rijg aQsrr/g ysvsGL. xairoi y' sv dQ^alg nQO 
xov cpLkoGocpiag drpaGxfai 8idkr]tl'iv sG%& naQcl rolg nok- 

-■': Xolg a5g voj^Qog av trjv ipvxrjv xaX tov ^dQovg tijg ol- 
xiag ovx dt.L6xQSC3g didSoxog xaX nQoGtdtr]g. ov ^rjv dk- 

50 kd xaX t^g r]kLxiag olxsicog nQcotov rJQtato nsQinoislG&ac 
trjv snX GcoipQoGvvr] 86^av. nokki] yaQ Tig OQ^i] nQog 
xdg dvs8)]V i]8ovdg xaX tr]v vnsQpokijV riig dxokaGiag 
xolg Tora vsoig svsnsntcoxsc. ot filv yaQ sig SQCoasvovg, 
ot 8s slg sraiQag, ot 8s slg dxQoduara navto8cind xal 

55 norovg xaX xa^okov rr]V inX tovtoig nokvtiksLav l^sxi- 

586. 51. dvsdrjv] dvaidrv V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXI. 125 

Xvvto- iv yag ra TTsQdixa jtoXB^cp %o6vov nXelovcc dia^ 
TQi^avveg rayiag lt,y]Kco6a.v rav 'Elh]vcov ri]V ■jisqI rovro 
ro ^sQog EvxsQSiav, aklcog rs aal %Qi]^axciV svTioQrjxo- 
rsg xal ;^op?^y()V o-^loxqscov rov tiIovxov s%ovxsg ralg 60 
ciQog rdg 7jdovag dandvaig. 

"Ort 6 Z!xL7CLC0v oQjiyGag snl rr^v Ivavtiav dycoyrjv 
Tov ^LOV, xal Ttdcaig ralg ri^g cpvOscog STCi^fv^iaig cog- 
jcsQ riG), &t]QLOig dvrtra^dfisvog, fir' ov8' okotg oisvxe 
hs6i 7CSQLS7tOLt'j0axo Tcdvdrj^ov xal avyxoQov^svr]v rrjv 65 
in' svrah,lci aacpQoGvvtjV. ravrrjg d avxca Cvficpcovcog 
fiaQxvQov^svrjg %aX naQd ndGi (isydlrjg STtLarj^aolag rvy- 
lavovarjg, ciQ^r^asv sjil ro psyako^vxta xal ry nsQl 
rd iQr]^axa sksv^fsQtoxriri dLSvsyxslv rcov dXlcay. TiQog 
&s xovxo xo ^SQog xrjg dosxfjg slxs iisv aal ro rjQ^og rov 70 
y.axd cpvaLV naxQOg ^l^lUov nQog ^iiuriatv ndklcaxov 
aQxsxvnov, nal xad^olov t^v ^sx' insivov av^^icoacv ns- 
noirj^svog, nQOslysv rjdt] n rcov nQOVQyov aal nQovxs- 
Tvncoxo. ovK oXiya ds avxcS avviJQyr^as nal ravxo^axov, 75 
naQaa^o^svov d^oQ^dg rov raxv nsQi^orjxov avxov ys- 
vsa&ai r}]v dcfikaQyvQLav. Jl^Llia yccQxoi ^isydKov 2^xi- 
Ttiovog, ddsXcpy] ds roi} ITsQasa xaxanoXs^rjaavxog ^l^i- 
kiov , _ ^sxijlka^s rov (iiov dnoXinovGa lisydkrjv ovaiav, 
rig ovxog vnrJQ^s iikr]Qov6^og. sv rovxoig ovv nQcoxrjV 80 
adcoxE nsLQav rrjg Idiag nQoaiQsascog sx nsQiaxaasog xoi- 
civxY]g. rj ydQ ^r']xr]Q avxov TlansiQia nokv nQo x^g rov 
narQog rsksvxrjg sxvyxavs 'KSxcoQiaiLSvr] ^sv ano xavdQog' 
v.ax idiav ds didyovaa rrjv xov ^iov xoQr]yiav skksins- 85 
axsQav SLXS x^g nSQl avrrjV svysvsiag. rj ds xov '/.axd 
&saiv naxQog ^r]xr]Q riqv y,kr]Qovo^iav dnokinovaa %coQ\g 
rrjg dkh]g svnoQiag fisydkt]v saxi]-^si nsQiXonijv xoanov 
nsQi avxrjv za\ %SQanaivi8cov xai rcov dkkcov , chg dv 
awijx^uaKvla rco rs ^icp xal rrj rvx]] tou (isydkov 2Jxi- 90 
Tiiovog. ravxr]V dnaaav rr]V jcaraaxsvr]v nokkdov ovaav 
rakdvxcov cpsQOv sdcoQiqaaxo rrj (ir^rQi. rjg aard rdg sm- 
5S7cj)]uovg s^odovg ^^pcojUfi/^yg ry doQsiar] X0Qr]yia iia\ kafi- 
nQoxrjxif ro ^sv tcqcoxov iv raig yvvai^ivy uxa iv rolg 

(55. GaicpQQGvvriv^l kdcX ccaqiQOGvvr} So^av Polybiiis XXXTI. 11. 8. 
68. To fiiyaXoipvxi^ Wesselingiiis ex Polybio, trjv fif-yuXoipvxiav V 
74. TiQOVTSVvncoTO Schaefei-us ad Dionysinm p. 28 , Trgovns- 
rvnovTO V 76. ttjV dcpilaQyvQiav Ueibkius, t^v ahest V 

77. TOt] 7] Tov Srhaeferus ad Bosii Ell p. 93.: aj)ud Poiyhium est 
yvvT] Tov — Zyiinicovog, ut scrihendnra vidcatur ?y tov fifyalov fiiv 
yvvv E.: yvvrj fuv tov — S. Hei-iknis dSsXq)q Ss Reiskius , 

aStlcptS^ V: cidsXcpy] rertc scriptiim apiid PoJyhinm 82. Jlaint- 
giu Vale.-iiis, rjansiQia V 88, TtiQiv.onriv yuluisius, nqoHonriv 126 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXI. 

95 dvdgd^c xaO'' oAt^v ttjv noXiv nSQi^orjtog 7]v -^ %q7i6t6- 
t^S ^cc'' fisyaloilfvxLK tov veccvlOxov xal vo OvvoXov TtQog 
t^v TBxovGav oCiOTTjg. xovto 8b aatd 7ca6av noXtv xql^ 
voLt dv zaXov xal ^av^aOtov , ^dhota dh icaQa 'Pa- 
100 (laLOLg, TtaQ oig ovdslg ovdsvl dLdcjGc tav vjiaQ%6vtcov 
svxBocog BHcov ovdav. ^std dh tavra talg UxLTCLCOvog tov 
[isydkov &vyatQd6L nQogocpsLXoiiBvcov tlg tr^v (piQvrjv 
nokXcov iQ7]n.dtav , nal tcov 'Pco^aicov ndvtov sid^LCfiB- 
vav Bv tQLOlv sts6L xatd {isQog dnodLdovaL tdg cpSQvag, 
5 ovTOg Bv^icog dndoag dnsXvOBV. i^ijg dh u,BtaXkdt,avtog 
Al^lXlov tov natd cpvCLV natQog, xal tovtco ts xal ta 
0a^L(p tolg dod^slaLV slg VLO&saiav dnohnovtog trjv 
ovaiav, BnoifjOsv 6 UKLnicav xakov Tt xal ^vtj^ir^g d^LOV. 
OQCov yuQ Tov ddsXcpov iavtov xatadssGtSQOV ovta tolg 

10 XQtj^aGLV, BnsxoQ7Jy7]6BV avzco tr^v Idiav (isQida T^g xIt]- 
Qovofiiag, ov6}]g vnsQ Bt,}]KOVta tdlavta trjg tL(i7]CB(og, 
xal tovtov tov tQ6nov Bnoir]6Bv t6}]v savtco nQog 
tov ddsXcpov ysvsOd^aL ti]V oXr]V vnaQ^LV. dnoSoxrjg 8h 
tvyxdvcov xal cpr](ir]g naQa ndSL Q^av^iaOLCotsQov ti 8ls- 

15 nQd^ato. tov yaQ ddsXg^ov ^a^iov (lovo^iaxiag jSouAo- 
(isvov noLBLV Inl ta natQi, fii] QvvayLSvov 6h vnods^a- 
6%aL ti]v 8andvi]V Slu to nXrj&og tcov dvaXLGxoiisvcov 
BLg tavtcc ;^()?/j[iaT(ov, tr]v r](ii6siav tav dvaXco^idtav adco- 

20 HBV sx trjg iSiag ovCiag. dnoQ^avovGr^g 8h trjg (irjtQog 
toGovtov dnsGxB tov zo(ii6cc6d^ai tt tcov nQotsQOv 8co- 
Qr]&svtcov SgtB xal tavta %al tr]v dXXr]V ovoiav Ovvb- 
XcoQr]6sv sxsLV talg dSsXcpaLg , ov nQogr]Xov6r]g avtalg 
aatd vofiov tijg nXi^Qovo^iiag. dsl 8h xal (laXXov nsQL- 

25 ^Xsntog Bysvsto natd tr]v n6XLV, dvavtiQQ7]tov dnoXafi- 
^dvcov snatvov xQ^^^^^^tr^tog xal fisyaXoipvxiag , ovx 6V- 
tco tcp nX}']%^SL tav XQV^^'''^^ '''^ nQOXBL[isvov 'AatSQya- 
odiiBvog cog tco xaLQco T>]g 8coQBdg xal tco xscQi6}icp trjg 
nQo9s6scog. trjv 8h 6cocpQo6vvr]v nsQLBnoLr]6ato 8anavr]- 

30 6ag (jLBv ovSsv, tcov 8h snL&v(iic5v dno6x6(isvog nQogco- 
gjsXrj^r] tr']V ts 6apLatL7ii]V vyisiav xal tr]V svs^iav, rjtLg 
avtcp ndvta tov ^iov 6v(inaQa(iBiva6a icaXdg dfiOL^dg 
nal x^Qitag dns8aKS. tov 8h xatd ti]V dv^Qsiav (iSQOvg, 

35 onsQ s6tlv dvayaaLOtatov naQa nd6L (isv, (idXL6ta 8s 
'Pa^iaioLg, Bt,sn6vr]6B 'Aal tovto nsQLttcog, dcpOQiii]V 8ov- 
6r]g avtcp (iBydXr^v trjg tvxv?- '^wi' yuQ xatd ti]V Maxs- 
8oviav ^a6iXsav nXsidtr^v nsnoLrj^iBvav 6nov8i]V nsQL tdg 
xvvtjysoiag , ndvtag vnsQB^aXB. 

587. 12. TiQog Reiskius, rrjv TtQog V 20. dtTtsax^] dniaxno 
V et Polybius 26. ovzcog V 33. rov 8h kutcc xi^v dvdqeittv 

HSQOvs] loinov d' ovxog zov Kcixd xrjv dvdQaiav Poljbius EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXI. 121 

' ''Ort ot 'Pa^atoi ocatcmoXs^iJGccvtsg tov TIiQ6m vav 40 
fi£ta6x6vt(ov TotJ jtoXe^ov tolg MaHEdoOL tovg ^ev exo- 
A«6av, tovg ds ajitjyayov elg tijv 'Pa^ijv. tcov ds xatcc 
t7]v "HnUQOV la^&)v i^ovGiav Xccgoxl^ dicc to doKilv sl- 
vca cpiloQconaiog to iilv TiQatov oUya KCii 7Chcpu6aivcig 45 
dg avtovg e^t^fiaQtavBV ' asi ds XQO^acvcov tyj naQavo- 
uia ilg tsKog skv^njvato ta xaza tt]v "Htiscqov. ov ycig 
588duXsi7CSV aitiag tpsvdslg STticpSQCov toig ivTtOQcotcczoig, xal 
tovg (isv cpovtvcov, Tovg ds cpvyadsvcov oial tag ovclag 
dt]^sv<ov. ov ^ovov ds tovg avdQag riQyvQoXoyrjGsv ^ dk- 50 
Ka xat tag yvvcdHccg dtd trjg (.(^rjvQog 0cXc6tag' %avv 
yaQ svcpvsg sysvsto xal tovto to TtQogaTCov sig coixotTjta 
%ai naQavofiiav TtXsiova ij ■nata yvvalxa. xal noXkovg 
sigriyaysv sig tov drj^iov HataitLaCa^isvog cpQOVslv dX- 
kotQLa 'Ponaicov ' %a\ ndvzav y.atsyvc}6av Qdvatov. 55 

"OtL 'OQOcpsQvrjg tov ddskcpov 'AQiaQa&tjv sx^aXcov 
tijg dQ%fjg tov (isv vovvsxcog SHa6ta dLOCKSiV xal taig 
svsQys6iaig nal cpiXav^Qconiaig sxnaXsl^^aL td nXiq^r] 60 
TtQog svvotav 7iXsl6tov o6ov dns6xsv , dgyvQoXoycov ds 
•xal noXXovg InavaiQov^isvog nsvr^^xovta (isv taXdvtOig 
s6tsq}dvco6s Tifio&sov , s(ido(irjXOvza ds taXccvtocg ^Jrjurj- 
tQLOV Tov ^a6LXsa, v,a\ %coQ\g tovtcov s^ax66ia tdXavta, 
nQogsnciyysiXdi.isvog %a\ td Xoind tsxQax66ia 8c66slv sv 65 
kxsQcp 'x.aiQcp. oQcov bs tovg Kannddoxag dXXoxQicog dca- 
y,€i(isvovg, svrjQ^axo ndvtag ciQyvQoXoyslv xai tdg ov6iag 
tcov smcpavsGxdtcov sig to ^a6iXix6v djmXaii^dvsiV. dO^Qoi- 
6ag ds %Q)]pidxcov nXrj%og tsxQax66ia xdXavxa naQs^sxo 
nQirjvsv6L nQog td T^g tv^rjg naQaXoya' dnsQ v6tSQ0v 70 
dnsdcoxav. 

"OtL 6 nQs6^vtSQog nxoXs^iaZog ta%v dLa to fisys- 
&og tiig 6xQatidg 6vyxXsi6ag tov ddsXcpov sig noXiOQ- 
niav XKt nsiQav nd6r]g dnoQiag Xa^scv dvayxd6ag, 75 
snavsXs6QaL [jisv avtov ovx sx6Xfir]6sv, d^ia (isv dcd tijv 
yQrj^toxrjxa xai did to trjg (pv6scog 6vyysvsg, d(ia ds 'xa\ 
did Tov dno 'Peo[iaicov (pojiov, 6vvsxcoQr]6s ds avtco tr]v 
d6cpdXsLav, 7ia\ 6vv&'^xag snoir]6ato xa^^ dg sdsL Kv- 
Qt']V7]v s%ovxa tov vscoxsQOV svdoxsiv ita\ 6itov n?.rj9og 80 
TaxTov Xa^i^dvsiv xat svLavt6v. ocaL td xatd Toug /3«- 
6iXslg sig noXXrjv dXXoxQi6xr]ta xa\ xivdvvovg dnr]Xnt- 
6(iivovg nQoai%ivxa naQado^ov iia\ cpiXav&Qconov 6vX- 
Xv6scog sxvxs. 

"OtL OL nsQi tov 'OQOcpsQvrjVf ijil to xslqov avtolg 

588. 63. f|axo(7m] x "^ 73. cr^anas] CTQaTilccs V 
82. dnrjkniaiiipovs] dntXnia^ivovs ^ 128 EXCSRPTAsDE VIRT. EIX VIT. tiXXXL 

85 Tc5v xgayiidrcov-^^o^cctiVovtQV^, siSnsv^ov djeodovvccL tovg 

flCO^OVS, (pO^VflBVQV ^r] GtaOLCC^SCV inLxsiQ-qGcoGLv. djco- 
Qov}iSv.og ds t6 nagov %Qi]^dTCiv -iivayxdcbr] LSQodvkrj- 
CttL To Tov jdLog LSQOV, o v.a^idQvj.aL ^sv v-no x6 KaXov- 

90 ^svov oQog 'jQLccdvr]g, d6vkov 6' riv sx TCakaLcov xqovcov. 
xovxo (JLSV s6vXr]6s, nal xd 3tQogoq}SL?i6nsva xav o^oiviav 
djtsdaxsv. 

"OtL nQov6ta§ 6 BL^vvav ^a6ilsvg drcoxvxav trjg 
ljCL^oXf]g x^g nsQi xov "AxxaXov x6 ^^6 xfjg noXscog xs- 
fisvog x6 xakov^svov NLX^cpoQLov 8is(p9siQs aal xov. 

95 vscov s}.v^^vaxo. s6vh]6s bs aal xovg dvdQLavxag xal 
zd xav ^scov ^oava v,al x6 %SQL^6r]xov dyak^a xov 
'A6xkr]TtL0v , doxovv SQyov slvav QVQoycdxov ^ nsQLXxag 
n.axs6xsva6^svov , tiaX xd isQa ^ravra s6vka. dvff'covo^9 
100 ccvxcp xaxv x6 daLuovLov S7ts6rjfiaLVS' xijg.yaQ dvvdfiscog 
dvgsvxsQLCi nsQLns6QV6i]g ot nksL6tOL xcov 6tQccxLOx(ov 
dLsq)&dQr]6av. naQankrj6Lov 8s xl 6vvs(it] aal nsQi xf]y 
vavxixi]v 8vva^LV xov yuQ 6x6kov %SLpLavL naQakoyeo 
nsQLTcs^ovxog sv xf] nQonovtibL 6vvs^r] xcov vsojiv nok- 
5 kdg fisv ccvxolg xolg dv8Qd6LV vno xf]g ^akd66r]g tcaxa^, 
nodfjvai, xLvdg 8s nQ6g xi]V yrjv sxns66vxag vavuyf]6ai,.; 
xal xdg nQoixag dfiOL^dg xf]g slg x6 &slov d6s^siag xotft 
avxag sxojxioaxo. v^ 

"OxL ol KQf]xeg v,axanksv6avtsg slg Zlicpvov nQogs-i 

JO ^akov xfj noksL, TtaX xd fisv xaxankr]^d{isvoL xd 8s s^cc-,', 
naxi']6avtsg naQs8sx^^^f^'^ svxog xcov xslxcov 86vxsg dh 
ni6tLV cogxs firj8sv d8LXi]6SLV, jj^to/isi^ot 8s xfj 6vvi]%SL 
TOLS KQr]6iv d^s6ia, xrjv xs nokLV s^r]v8Qano8i6avxo xal 
xovg xcov &SCOV vaovg 6vki]6avtsg slg Kqi]xi]v, %axdyo- , 

15 /not xalg cdcpsksiaLg ovxsg. xax^ ^^ ^-^js naQavofiiag av~ 
xolg x6 &HOV sns&)]xs xi]v Sixijv, naQa86^(og xijv d68-:i> 
^stav avxcov snL6t][ii]vafisvov xov 8aLfioviov. 6vvavayKa'-> 
C^svxsg yuQ vn6 xcjv noksfiicov vvxt6g noLr]6a6&uc xov 
Bxnkovv dt« x6 8s8lsvul xd fisys\fr] xav Cxacpav, fisyd- 

20 kov nvsvfiaxog snLQQdt,avtog ot nksL^TOv fisv vno^QvxLoi 
iLaxsn6%r]6av vn6 xf]g Qakd66t]g, XLVsg 8s xulg nQ6g xfj 
yf] nstQULg nQogQux^svxsg dncokovxo, navxskcog 8s okiyoi 
8LS6c6%i]6av ot xi]g xaxd xovg I^Lcpviovg d%s6iag fiii fLs- 
ta6x6vTsg. 

97. 'AdiilTjniov] 'Ae-nXriniov V 

589. 99 iniGfi(iaivB] malim insa^fiTjVe 14. Kq^ttjv] diiiji- 
eav addidit Valesius, aptius positurus ditfJQav vel dninksvaav l: XXXII. "OtL 0iXi7C7tog 6 'A^vvrov dovKwovCav ^lXXvgiolg 25 
trjv TJyE^oviav nagaXa^cov xolg oTCloig cUia aal ry xata 
ti]v CTQar^iyiav ayxivoicc tr]v ^aOiXsiav clvsxrijGaro, rav- 
triv df ^£yi6rr]V rcov zaru t^v EvQcumjV dvvaorsicov 
xars6xsva6BV, smsniag TtQogcpsQOfisvog rolg HQarr]\fsl6iV. 30 
*A&7]vaiovg yaQ d^ucpig^rjrovvrag riig rjys^oviag vix^Gag 
imcpavsl tidpj, rovg ^sv tsrslsvrt^xorag rcov rjttrjfisvcaVy 
ccrdcpovg dnoislsi^^svovg , fisrd nolliig S7a(xs?.siag sxi]' 
6sv6s, rovg ds dXovrag vnSQ 8ig%i}.iovg ovrag rov aQi- 
%^dv avsv TiVtQcov d7isXv6sv slg ri]V Idiav TcarQidcu roi~ 85 
yaQOvv Oi tisqX rilg 7]ys(ioviag did rcov 07tKcov dycoviOd- 
^svoi did rrjv slg avrovg STtisixsiav sxov6icog l|f;^(upj^- 
Cav rrjg rav 'Ekh]vcov ccQxrig, 6 ds 8id TtoXXav dycovcov 
nai xivdvvcov fir] dvvccfxsvog rvisiv rrjg aQyrjg dcd ^idg 
fpiXavQ^Qco^tiag ska^s Tta^d rcov Ttolsiiicov s&sXovri^v rr]V «0 
T>}s 'EXXddog r)ysyLOviav . oiai tr]V tsXsvtaiav tfjg ^a6i- 
^siag 7taQa{iovrjv tcp cpo^co aats^xs, y,ata6iidipag TtoXtv 
liVQiavdQov trjv "OXvv&ov. o^oicog ds tovtcp xal 6 vtog 
'AXsh,av8Qog ©rj^ag [xsv dQ7td6ag trj tavtrjg trjg jcoXscog ^5 
59od7tc}?ysicc tovg TtQog vsatSQiOnov oQ^co^usvovg 'A&r^vaiovg 
ts nal Aaxsdaifioviovg r^g d7to6td6scog dTtstQsrpsv , iv 
Ss tolg 7tQ6g tovg IIsQ6ag 7to?J^oig S7tiSixs6tata ^^pojjug- 
vog totg alx^aXcotoig ov [lovov dvdQsia dXXd xal r]iis- 
Qotrjti TtSQi^oiqtcp tovg xatd rr]V 'A6iav oixovvrag STtc- 50 
&v^r]rdg s6%s rrjg Idiag dQxr~]g. sv 6s roig vscorsQoig XQO- 
voig 'Pa^aloi rrjg rcov o?,cov i^ys^oviag oQSx^svrsg 6vv8- 
6rr]6avro ^sv avrr^v dtd trjg tcov o7tXcov dvdQsiag, TtQog 
a.v\r]6iv Ss [isyi6t7]V rjyayov S7tiSiHs6rata xQ^^^^^^Oi totg 
icata7toXs[ir]9si6i. to6ovrov yaQ dTt&Oxov trjg xatd tav 55 
V7t07ts7ttc3x6tav c6[i6tr]tog xal ti^aQiag agts doxslv (i^ 
cog 7toXs(iioig aXX' cog svsQystaig xa\ cpiXoig TtQogcpsQS- 
Cd^ac. ot fisv ydQ XQatr]^ivtsg 7tQogs86xav tfjg s6xdtr]g 
^X^69ai, tinaQiag, cog 7toXs(iioi, ysyovotsg, ot dh XQavovV' 60 

590. 58. fx^G&ttt] TsvisGdui ValesiM, iit est 603. 5. 

9 130 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXII. 

Tsg vTCBQ^o^v InLSLHEias ezEQOLg ovx uTtsXsLnov. olg ^lv 
yccQ Jtohrslag ^szsdoGav, oig ds sjiLya^iag 6vvsxcoQrj6ttVf 
tlGl ds f^v avtovo^iav djcsdoGav , ovdsvl [ivrjijLxaxTj- 
6avtsg TCLHQOTSQov Tou dsovtog. tOLyaQOvv dtcc tyv vjcsq- 

65 ^oA^v T^g TJ^SQOty^tog ot ts ^a^ikslg xal at JCoXsLg nal 
Cv^ii>]^8rjv Ta s&vr] TCQog tr]v 'Pco^aitov TJysiiovlav r]vto- 
fiokrjOav. ovTOt ds 6xsS6v tY]v dQpjv nd6r]g tijg olnov- 
lisvT]g s%ovtsg, tavtr]V f]6cpaXC6avto <jdo'/3m icai ti] tav 
l7CLCpavs6tdtiov TCoXsav dncoXsla. Koqlv&ov ydQ\ xats- 

70 6'jcail^av, nal tovg aatd trjv Maxsdovlav SQQL^ot6^r]6av, 
olov Tov UsQdea, tcul KaQ%rjd6va Kats6'/,ail!av xal sv 
KsltL^r]Qia tr]V No^avtiav, nal TCoXlovg y.atsnkrji^avto. 
"Oti 6cp6SQa OL 'PcoaaloL cpLlotLyiovvtaL dLzalovg svl- 

75 6ta6%aL tovg jtoks^ovg xai ^rjdsv slxy xal stQOTCetcog jcsqI 
tav toLovtcov Tprjcpii^s^^ai. 

"OtL 2J'/iL7CicOV 6 '^(pQLXaVog xA?;&£lg v6tSQ0V , TOTS 

ds %LXiaQxog cov, tcov dklcov tovg slg 6^o?.oyiav xal oq- 
v.ovg 7(,atavtr]6avtag naQa67Covdovvt(Ov xal tr]V do9sL6av 

80 7ci6tLV d%stovvtcov , ovTog tovvavtiov ^dh6ta tdg 8o- 
Q-si6ag 7CL6tSLg tolg ccolLOQXoviisvoig strJQsc xal Toig 
savtovg £y%6tpt^ou(Jtv STCLSixcog TCQogscpsQSto. dio jcat trjg 
stSQi avtov cpr]pir]g bcxaiag dLadLdo^svrjg natd tr]V Air- 
Pvr]v, ov9s\g tav tcoXloqxov^svov svs7ci6tsvsv aytov, 

85 ^L ^r} 2JxL7ciG)VL 6vvtiQ^OLto tdg ofioXoyiag. 

"OtL xatd tr]V }id%r]v tQLav 'Pcoyiaicov 7CS66vttov, xal 
Tovtav dtdcpcov ysyov6tcov , Tcdvtsg %aKs7cag scpSQOV STtl 
tfj tc5v dvdQcov dTCcolsifi ts xat 6tsQr]6SL tfjg tacprjg. 6 

90 8s UxLTticov 6vy%coQ^6avtog tov vjcdtov dcd yQanfidtav 
ytaQS'xdXs6s tov 'A6dQ0v^av &dxpaL tovg dvdQag. ov tcoi- 
Tj^avtog to 7caQaxXr]%sv, xal (.istd ^sydXrjg tLfifjg xr]8sv- 
Cavtog tovg dvdQag, xal td 66tsa Tcs^ipavtog TtQog tbv 
VTtatov, 6 2^XL7tiwv TtQOsxoTtts tr~] 86^]] y cog dv xal TCaQd 

95 totg TCoXs^LOLg ^sydXrjg tvy%dvcov d^codo^fjg. 

"OtL 6 Wsv8ocpiXL7C7Cog TCSQi^o^tcp [id%r] VLxr]6ag 'Pa- 
^alovg s^stQarcr] TtQog co^6tr]ta xal JtaQavo^iav tvQav- 
VLxi]V. TtoXXovg ^sv ydQ xav s^v^coQav dvslXsv s7CLQQirpas 
100 altiag dLa^oXrjg^ ■ipsvdovg , ovx oXiyovg 6s tcov cpiXav^Sl 
i.[iLaLCp6vr]6sv. rjv ydQ cpv6SL ^r]QLCo8r]g xal cpovixog xai 
xatd tdg svtsv^SLg vnsQrjcpavog, sti 81 nXsovs^iag xal 
nd6r]g xaxiag dvdTcXsag. 
6 "OTt 6 8^fiog tr]XLxavtv]V tvvocav %6%e TtQog tov Sxi- 

Tciava agts ^r]ts tr]g i^Xixias 6vyxcoQOv6r]s ^^ts tav vo- 

590. 70. tQi^oTQfiTiaav V EXCERPTADEVIRT.ET VIT.L. XXXII. XXXUL 181 

(lav e^LtQETiovtav fiEyaXrjv dgcpsQS6^at 67tovdtjv ds rd 
zrjv vnatov aQxh'^' ccvta TtSQL&Hvai,. 

"Oxi 6 tav 'Pco^aLcov vjcatog KaXnovQVLog di Ofio- 
Hoytag tLvag tav TtuXscov sUT^q^ag icatsaxarpsv , ovdsv 10 
rijg TCiGtsag (pQovtiGag. dLonsQ sv talg ImpoXalg dxt^ 
atov[isvog djistvyxavsv y agnsQ 6aL[ioviov tLvog dvti^ 
TCQattovtog. sig nolldg yaQ snL^oXdg dvgSTtLtsvatovg sOxb 
zdg TtQa^sLg. 

"OtL 6 IJQOvaiag 6 paGLXsvg tt]v rs oipLV av Eidsx^^s 15 
9cal to Cafia d^d t^v tQvcpriv axav yvvaLXstov vao tav 
BL&vvav snLOslto. 

"OtL 6 HxLniav (istd f^v dXa6LV KaQxrjdovos Tolg 
ano tijg Z!LXsUag icatrjvttjxoGL nQsG^svtaig smdsi^as 
anavta td XdcpvQa nQogsta^sv sxaGtovg td sx tav idiav 20 
statQidav sig KaQ%ri86va ndXat nots [istsvi]vsyn&va sm- 
hsyoiisvovg dnoxo^it,SLV sig ^LXskiav. xal nolXal [isv sv- 
Qs%ri6av snL6)j[iav dvdQav yQacpai, noklol 8s dvdQLav- 
tsg snKpavslg talg xataaxsvalg, ovx oliya b\ dva^q^a- 
xa dLanQsnij Q'sc5v aQyvQa ts xal XQv6d. sv dl tovtois 25 
vaiJQxs xal 6 nsQL^orjtog tavQog s^ 'AxQayavtoSy ov xu- 
ra6xsvd6ag IIsQiXaog ^aXaQLdi ta tvQdvvay xal scQa- 
rog ti^v dnodsL^LV rijg idiag rsxvrjg iv r^ xa^' avrov 
TL^iaQia dLxaiag vno}isivaSf dvrjQsd^ij. 

"OtL xatd Tovg tijg naXaLag t^Xlxlus xaiQOVs disKij' 30 
Kv&otav 6xs86v stav sxatbv Qsa6d[isvog trjv Koqlv&ov 
rdios 'IovXlos Kal6aQ 6 did tdg nQa^SLg 6vo[ia6&sig &s6s 
tig roLavtrjv ijk&s 6v[ind9sLav xal <piXo6o^iav agts (istd 
stokk^g 6novdijg ndUv avti^v dva6rij6aL. dLonsQ r6v dv- 35 
^Qa tovtov xal rijv vnsQ^oki]v rijg nsQL avtov snLSL- 
xsitts SixaLOV s6tL [isydXrjg dnodoxijg d^L0v6^aL, xal did 
rijg L6tOQias dnovsnsLV avta tov aiavLOV rijg YQrjdtotij" 
rog snaLVOv. tcJv ydQ nqoyovav avtoij ^xXrjQotSQOV xs- 
j(^Qrj[iivav ttj n,6XsL., ovtog dLa rijg idiag ^[isQotfjtog 40 
dLaQ^co6ato tds sxsivav dnoto^iiag, nQOXQivag rijg Ti- 
liaQiag rrjv 6vyyvco(ir]V. vnsQS^dXsro ds ovrog roijs ycQo 
ccvroij ra (isysbsc tqv xarsQya^d^svrav y xal rrjv snavv- 
fiiav dno t^j nsQt avr6v dQStijs dLxaias sxtiq6ato. xa- 
&6Xov 8s 6 dv^Q ovtos svysvsicc ts xal Aoyot; dsLVotrjtt 45 
9iai 6tQatr]yr]fia6L noXs^iLXolg xaX dcpLXaQyvQici dnodox^S 
a^Log s6tLV d^L0v69aL, xal dcd trjg idtOQiag d^LOV dno^ 
vs(iSLV avta tov tijg xQ^^^^^^trjtog snaivov. (isyiQsi ydg 
%Qdi,sav djtavttts rovs nQo «vtov 'Pafiaiovs vnsQi^sto. 50 

591. 47. dnoSox^g — 50. TjnsQS&STo ] eadem gcntentia qnae 37. 
88. et 4'i. ^3. afFuit: qualis fere iteratio est in £xc. Vatic p. 70. 
23., ubi V. Maiua 

9 ♦ 152 EXCERPTA DE VIllT. ET VIT. L. XXXIIL 

"Otl OvLQiaT&og 6 Xy^TaQxog 6 Av(5itav6g nal di- 
Kaiog iiv Iv ralg diavo^ialg rcov lacpvQcov xat xar' a^t'ai/592 
TijUOJV tovg dvdQayaQ^/jOavtag E^aLQetOig dcoQOig , eti da 

55 ovdhv ccTtXcog kx tcov aoivav vo6q)Lt,6^svog. 6^6 %a\ 6vve- 

^aivs tovg[Av6Ltavovg] TtQod^v^otata GvyxLvdvvsvELV av- 

rcpf tificovtag olovu ttva holvov iviQystrjv xal GcotiJQa. 

"Otl 6 IlkavTLog 6 h^anilsxvg 0TQatr]y6g tcov 'Pa- 

60 fialav nanog nQoCtatrjg lyaveto kv tjj mapxicz. dvQ'' cav 
aatdiCQLtog Iv trj TtatQidL ysvo^svog btcl ta xhta7iuvc}~ 
asvaL trjv aQx^v, Bcpvyev sk tyjg 'Pc6}ir]g. 

"OtL xatd xr]v Z.VQiav 'AXi^avoQog 6 ^a^LXevg did 

65 f^v dcQ^avsLav tr)g fpvp]g aiQriGtog cov slg TtQoOtaCiav 
^a0LXsLag xd xara x^v AvTL^iSiav sjtetQSil^BV lEQaxL nal 
/dLo86tcp. 

"Otl ^rj^^TQLog , XETaTtSivcoaivrjg xfjg 'xax' AXyvntov 
^adiXEiag, nal ftoVog dnolEicpQEig, dnolElvaQ^ai diiXa^Eif 

70 iavTov TtaVTog klvSvvov. dL^TtsQ trjg GvvT!]%ovg tolg oxkoLg 
UQEGKEiag xata(pQovr]0ag, nal ^aQvtEQog dsl ^dllov tolg 
nQogtuyiia0L yLv^^iEvog, dni^xTjipEv slg cof^iotrjta tvQav- 
VLxr]v zal Ttoixilcov dvovLr^^Ldtcov vTtEQ^oXdg. altia d' i^v 
avTcp r% dia^iaEcog Tavtrjg ov {.lovov rj cpv6Lg, dlXd %a\ 

75 o tijg ^aGiXEiag 7tQOE(jtr]Kc6g. ovtog yaQ daE^r]g <^v nai 
QK(hovQVi.>c ■iT.avzzjV Tcov KaKcov Eigr]yr]Tr]g iyivEto, ■KoKa- 
xEvcJv to ^EiQaKiov Kcd TtQotQETCo^Evog Eig tdg ai6ii<5tas 
TtQCi^Eig. to fxlv ovv TtQCJTov tovg EV tcp TtoXificp ysyo- 

80 v^tag dkXotQiovg ov (lETQiatg Emtifif]6E6iV EKoXat^sv, dX- 
Xd tificooiaig Et,r]XXay^ivaig TtEQii^aklEV. ETtEita tav 'Av- 
XLOiicov XQCOfiEvav nQog avtov tfj (jvvr^&Eic/., ^evlktqv 8v- 
7mp.LV dtioXoyov In' avtovg (5vvE6Tr]6aT0 , nal tu piEV 
OTtXa naQEilEto , x(ov ds fir] TtQoaiQOVfiivcov TtaQadovvat 

85 tovg fxEv Ev %EiQ(5v vopo} diicpttELQE, tovg 8s Ev taTg ol- 
aiaig fistd tiKVcov Kal yvvatKdov KatEKivtr]6E. fiEydhjg 8s 
raQax)]g ysvofiivrjg TtSQL tov 7taQonXi6fi6v , xd nXsi^xa 
T^g jrdAfcjg EvinQTjGs. noXXovg 8e tcov xataitia&ivtcov 
XLfi03Qr]6dfiEVog slg xo PaOLXLKOv xafislov xdg ovOiag dvk- 

90 Xa^E. 8id 8s x6v cp6^ov 'K.al x6 (ilGog noXXol xcov 'Av- 
XLOxicov (pvy6vtEg ek xrjg natQi8og rjXavto Ka^' oXrjv 
xr]V ZlvQiav, xrjQovvtsg xovg natd tov ^aGLXicog xat- 
Qovg. 6 8h Ar]fir]tQLog vnaQxcov avtotg noXifiiog, ov 

95 SiiXins notcov Ccpaydg aal q^vydg xal y^Qr]fidtcov dcpaiQS- 
GSLg, noXv Kcd tr]v tov natQ6g %aXEn6Tr]Ta ■nal fiLaLCpo- 
viav vnsQ^aXo^Evog. xal yaQ SKElvog ov ^aGiXiK^v Ini- 

593. 55. AvGiTCcvovg addidit Valesius 82. cvvrj&sia ex 

CVV7I&SI ...,^. coaluiese videtur: idem censcbat Reiskius EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIII. 18S 

BLXSiav ccX?.a Tvgavvtin^v TcaQavofxtav lt,}]?^co'j{cog dvrjxe- 
59S(JTOts naxotg rovg v^totaTTO^Bvovg TtBQielU^kr^xsc' agTS 
6vve(3aiv8 Tovg (lev djio TavT}]g T^jg olxlag (ia6L?.ELg dcd 100 
Ti]v TiaQavoniav iiL6Bl6%aL, Tovg bs d.jto r^g izeQag dLU 
zrjv ImslxELav dyaTcd^&aL. dtd Kal naQ exa^Tov dycovss 
Tcal cioleiLOL 6vvs%ug syivovTO KaTcc ZivQiav , scpsdQSvov- 
tav dlh]XoLg tcov 6vva6Tav tcov dcp' s'/,a6Tr]g oixiag. 
Tcal yaQ tcc Tchj^rj did t}]V tcov xaTLovTcrv dsl ^a6L?,BC0V 5 
dQs6}CELav sv&STccg sixs TiQog Tccg ^STa^oldg. 

"OtL OL 'AQa^LOL Talg ipvxalg dvrjQTrjjxsvot, tovg tcqs- 
6^svTag r]Tiiia6av. stcl^oco^&vcov ds tcov cctvxovvtcov ttjv 
IsQav Tcov LXSTCov TL^r]V %al Tr]v ddsLav Tfjg tcjv tcqs- ±Q 
6^svTc5v d6vXiagy TCaQO^vv^svTsg ot ToXyLnqQOTaTOi tcov 
vscov st,s'KSVTr]6av Tovg Mstag. ol 8s dv66Lov cpovov stcl- 
rsXs6d^svoL 6vvs8Qa^ov snX Tr]v snx?.r]6iav., xal Tolg sav- 
tcov 7caQavo^y]^a6L 6vvsjCLxsiQOvo^ovvTsg d?^Kr]v KaTa 
tcov MaQa%}]V(5v s7Ci^ovh)v d^s^i] 6vvs6T}']6avT0- tcsqls- 15 
^o^svoL yaQ Tav 6cpaysvtcov tovg day.tvXiovg STCs^ipav 
d)g TcaQa twv 7CQS6(icVT_cov snL6toXr]V TCQog tov d^^ov 
tcov MaQa&T^vcov , sv rj s8r]?.ovv S7Cayys?.X6yiSV0L Tovg 
^AQaSiovg us^rliaL 6tQaTLc6tag TOt)? (ior]9r]6ovtag, OTCCog 
yCL6tsv6dvTcov tcov MaQa&rjvcov cog TCQog^ dkrj^SLav s%slv 20 
Cv(i^d%ovg dno6tslXonhVOvg, nQog8sy%a6LV ol TcaQ^ av" 
rcov 6tQatLc5taL. ov iir]V 7]8vv)']xFr]6dv ys t})v dvo(.iov stcl- 
^oXy]v slg TtSQag dyayslv , dv^Qog sv6s^ovg %al ^aiaiov 
icaTsXs}]6avTog t})v Tv^rjV tcov ^s?.?i6vtcov Tcd^^SLV dvr']— 
7is6ta. Tcov yaQ 'AQadicov Tcdvta td iclola naQsXo^svcov, 25 
oncog (iY]8s\g 8vv}]%]] 8}]la6aL Tolg liCL^ovXsvo^svoLg tijv 
v,aT avtcov 6KSvcoQiav , %aXattovQy6g TLg TCQog tovg 
MaQa%r]vovg olxsicog 8Laxsi^svog, xal tov avkava tov 
scsQL SKsivovg T07)s TOTCOvg SQyat,6^svog, 7CaQrjQr](isvr]g 30 
avtov T^)s dXcd^og ^LSvrj^aTO vv/CTog tov 7c6qov, xat 
scaQa^oXcog 8ly]vv6s Tovg dxTw 6Ta8iQvg, jcat s8}']Xco6e 
tolg MaQa%r]volg Tr]V zaT avtcov stcl^ovX^v. ot 8s 'AQa- 
6lol yvovtsg 8id tc5v 7cata6K67tcov (is^r]vv^svr]V Tiijv ISiav 
tTCL^oX^^Vf d7CS6Tr]6av tj^j dcd tcov kjtL6T0?^cov naxovQ- 35 
yiag. 

"Otl 6 TlToXsfiaLog 6 tov IlToXs^iaiov tov ^LXofi^- 
TOQog d8sX(p6g ^a6LXsv6ag s^ dvoixrj^iaTcov rjQ^aTo (.isyd- 
Xcov 8L0LiiSLV Ta icaTa t^v ^a6LXsiav. TColXovg (isv yaQ 
ipsv8s6LV ahiaLg TCSQL^dXXcov cog sTCL^ovXsvovTag avTa 40 
(Ofiag Kal 7caQav6(icog dvrjQSC dXXovg 8s TtoixiXaLg TtQO- 
(pd6s6L GvKocpavtav ag d8L'AovvTag lcpvyd8svs, nal tdg 

593. 14. iiti^ovXijv] iniPoi.iqv V 134 EXCERPTA DE VIET. BT VIT. L. XXXIII. 

tovTcav ov6la5 dq>yQBLto. icp^ olg dvgx^QaivovTCJV xcd 
ayavaxTovvTcov y X7]v naQa navTav oQytjv inavaiQov^B- 

45 V05 raxv zolg vxotatay^isvoLS r^^^sv a's (ilGoS' oficos594 
t^a6tX£v6sv hr] stsvtsxaidExa. 

"OtL OvQiat^OQ noKXav TcaQaTsQ^svTCJv xara tov 
yd[iov KQyvQav ts naX xQV(3av sxTta^ciTav ocal notxikav 

50 3<at xavTodanav vcpaGfiaTCJv , trj ^oyxrj nQOsataQrjGccfie- 
vog dnsd^scoQSL to totovtov nXijQ^oS) ov &av^d'ic}v ovt$ 
lanXijtto^svoSi dkXa ^akXov xatacpQovijOsas svvotav sntr- 
tpaivav. xal noXXd stnav nQay^atLXcos dnoxQi6sL ftta 
siokkds s^cpddSLS dnsXinsv dxaQcGtias sls tovs svsQyktas 

55 5f«l dq)Q06vvT]s Bnl to fisya tpQovslv snl tots ddtdtOLS 
trjs tvxrjs 8aQ^^a6i, to ds fisyLGtoVy otl Tcal avtbs 6 
nsQL^orjtog tov 6vyxrjds6tov nXovtos Sovkos t^v tov t^v 
Xoyxriv sxovtog, n^Qog 8s tovtois oti %apiv avta ^akXov 

50 6(£siXsLi 8i8aOL 8s ovdsv "8lov ta xvQicp ndvtav. 6 8' 
ovv OvQiat&os ovts sKovGato KcnaQovvtav ovts xats- 
zli&r]' tQanstrjs 8s 3taQats^si6r]S navto8anav §Qa{id~ 
rav, dq)sXcov uQtovs xat KQsa tots ^s&' savtov noQSV- 
^sl6iv s8aiis, xal avtos dno j^stpojv |3pa%£a nQossvsyxd- 

^5 [iBvos dysLV ixsXsvGs trjv vvfiq)7]v, %v6as 8s tols d^sotg 
««i td voixLt^o^sva naQ' "I(ir]Q6L noir]6as snsQ^sto trjv 
siaQ&svov snl trji) tnnov, xal naQaxQrjfia dnrjXavvsv sig 
tds sv totg 6qs6l naQa^-jiSvdg. vnskdfi^avs ydQ tr]v ^sv 

70 ccvtdQXSLav fisyL6tov vnaQxstv nkovtov, trjv 8e sksv&s^ 
giav naTQi8a, tr]V 8s sx trjs dvdQsias vnsQOxrjv ^s^ato- 
xdtY]V xtij^Lv. T^v 8s 6 dvr]Q ovtos aal zaTa tds o^oko- 
yias sv6toxos, as dv l| avto8t8dictov KaX d8La6TQ6(pov 
tpv6sas dfiafiT^Tovs cpsQav tovs koyovs- 

75 "OtL 6 2lr]^r]tQLos sv Aao8LXsia 8iatQi^av Qa&vtiag 

8irjys, notovg ts 6vvdyav nal tats nokvtsks6tdtaLS dno- 
^av6s6LV sxxsxv^svas ^pwftsvog. o^oias 8s aatd trjv 
dyayr]v 6 avtos 8ts^SLVsv sis nokkovs siTif] naQavoiiav 
tcal ^r] 8vvd^svos vno tav skatta^dtav 8toQda9rivai. 

£0 "OtL ot Kvc666lol tav nQatsiav dvtsixovto. nQo^ys 

81 avtovs snl rr]V trjs riys^ovLas cptkottfiiav to nakatdv 
d^iana T;j5 noksas xal tcov nQoyovav rj 8ta^s^or]^svr) 
66^a xatd rovg rjQatnovs XQ^'^^'^^' tov ts ydQ Jjia naQ* 

65 avtols TStQdcp^at piv%'okoyov6i ttvss nal Miva rdv ■9'«- 
kartoy,Qatr]6avta Kvco66tov ovta natdsv&^vat vno ^Log, 
ical nokv tav ulkav dQsty 8LSVsyxstv. 

594. 51. ovTs] iinmo ov8e 54. dnslinsv] „decase videntur 

nonntdla^^ Vai.b8. 55. ini] an iazl? 65, «at Valesius, xotra 
V, DCscio an omisso r« 68. naQaayiEvug] nonne dnoaHEvds? 

12.6/ioloyias] d/xt/lms Wesselingius, dnoXoyias Esc. Vatic p. 108. 22. EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIII. 135 

"Oti XKTa T)]v AXyvnrov xov IJroXs^alov dicc tiijv 
srpog Tovg K^jjo^svovg conorr]ra ■naX nagavo^iav ov (is- 90 
tQLCOS £/it(?ft To nXrjd^og. TCaQaXkr^Xog yaQ 6 tovrov tQo- 
5953tog nQoq tov toiJ ^UofirjroQog &£0}QOv^£vog ovdh Cvy- 
hqlGlv in£d£%£to dLO. tag jtaQ' a^cporsQOLg vji^Q^oldg, 
tov fifv B7tL£L7i£Lag, tov dh co^6ri]rog xal (liaLq^oviag. 8l6 
xd TthJQ-t] xal TCQog (i£ra(iokr]v oIxblos £X^vt« tov t^s 95 
dno6rd6£Cig IxaQadoxsi aaLQov. 

"On Ilrols^iaiov Tcard tr]V Msfiq^iv £v9Q0Vit,0[i£V0V 
roLg ^a6L?^£L0LS %ard tovg AlyvjttLcov vo^iovg, Tcaig £y£- 
V£ro £ic trjg Kl£07tdrQag ta ^aOLlsi. i]C&£lg ds 6La(p£- 100 
po'vTCJg 7tQogr]y6Q£V6£ tov Ttalda M£(iq)irr]V dno trjg no- 
^Ecog oiaQ'' 7]V tdg QvGiag InLtsXovvtog £y£vvr]&7]- aycov 
dh naidoyovia, aal rfj Cvvrjd^Ei (naicpovict %QCJ(i£vogf 
nQog£ta^£v dnoicr£Lvai tcov KvQr]vaicov tovg Cvyxataya- 
yovtag (ilv avtov slg rrjv Alyvnrov , £yxaXov(i£Vovg da 5 
ini ri6i dncaiaig naQQr^aiais 8id rr]v naXXaxrjv ElQr]vr]V. 

"Oti /^L7]yvlig 6 tcov &QCiKCDV ^a6il£vg naQaXa^cov 
xr]V ^ja6ik£iav , %al naQa86i,cog avtcp tav dya^cov ImQ- 
Qfovtcov, ovnkn tav vnot£ray(i£vcov ag cplKcov xal 6vfi- 10 
fidxav '^QX£V, aAA' cog aQyvQcov/^rcov dvdQanodoov i] no- 
l.£yiicov aiiiittXcorav co^ag £d£6no^C,£. nokkovs y^^^v yag 
ocalovg ical dyad^ovg dvdQag &Qaxcov dv£iX£ (iet eclxLaSf 
ovx, oUyovs Se vjiQit^E nal talg l^xdraig naQOiviaig n£- 
Qii^aXXEV. ov yaQ yv ov yvvaixog, ov naidog avtcp 15 
icdkXog dd^ixtov, ov xara6x£v^ icry](idrcov noXvrskrjg dva- 
fpaiQErogy dXXd ndOav ri]v vcp' Eavrov dvva6r£iav hnh]- 
Qov naQavofiiag. In^Q&Ei §£ y.al tcov 'EXXr]vi8cov noXEcov 
xdg nXr]6iO%c6Qovg , %al tcov dXL6xo(i£vcov ot^^g (iev v^Qi- 
^EV, ovg 8£ dEivalg xal naQr]Xiay(iEvais aliCLaLS grtftOJ- 20 
^atTO. iiVQi£v6ag 8e 6 avtdg noXECos Av6i(iaxias, t£ta- 
y/XEvrjs vno t6v"Atralov, tiqv (xlv noXiv £VEnQr]6E , tcov 
6' aixfiaXcorav EmXE^ag tovg d^ioXoycotdtovg idiaig aal 
naQr]lXay(L£vaig %at avrcov £XQi]6ato ttficoQiaig. naiScov 25 
[lEv yaQ dnoaonrcov x^^Q^S '^ttl n68ag xal jcEcpaXdg £^77- 
5rT6 tavta cpEQEiv tolg tav yovEcov tQax^XoiS , dv8Qcov 
Se xal yvvaixcov iycatEQCOv 8ir]XXarr£V dficporEQCov rd (i£- 
Kr], ical tivds (iev x^tooxonr^^ag 8iE(iEXi^E td 6co(iara xard 
Qdxiv, £6ri d' 0T£ XKfc tds 8Laxonds In' aKQats tals 30 
ioyxais (pEQEiVy ag 0dXaQiV xal r6v Ka66av8QECov tv- 

595. 94. «ai coininodlua post 8t6 ponetnr 95. dnoGtd- 

csoag] ccnoyiciTCiaTuaecag V 7. ^iJTSt iv rcJ tisqI ydficov in mar- 

gine appnnit V 27. dvSgrov 81"] dvSQciiV rs V 'iHateQcov 

— d(i(poTtQtnv iure 8u«pecta Wesselingio 81. cpiQBiv] decsse 1S6 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIII. 

Qavvov 'AnoXXoScoQOV VTtZQ^ccXluv a^oTrjn. TtcxQcchTtcjv 
6' av tts zct XoiTta tfjg tcbql avtov (iiaLcpovLag £| Evog 

35 Tov figAAovrog ^sye^^aL Tmn^QaLxo t)]v v7tBQ^oh)v Trjg 
c3^6rt]Tog. ycx^cav dyofiBvav rovrcp xarcc tl ©QaxLxov 
staXatov a&og dvo vBaviCAOvg "EXh]vag ax tijg 'ATzalL- 
xijg ^a^LXsLag j{«9"' odoLZOQLav Gvv^QTtadBV., ddBKcpovg 
fiBV vnaQ^ovTag, trj 6e BVJtQBTtBia dcacpoQovg , tov fi£v596 

40 LOvXov xaTayovTaj tov ds vnoyQacpip' ccqtl Xa^u^dvovza 
tavTYig Trjg dxfiijg. TOVTOvg d^q)0TBQ0vg naTaGTeipag lb- 
QBiov TQOTtov algiiyayB, Tcal toV filv vbcjtbqov naxaTBLvag 
fiaxQov dLU Toav VTtr^QBxav cSg pLBcSov dLaxoil^av, dvBcpco- 
vrjijBV ag ov^ o^oLoLg LBQBLOLg dBl XQijad^aL Tovg IdLCoxag 

45 xal tovg §a6LKBlg. zXalovrog dh tov 7tQBO(ivTBQov nal 
(piKddBXcpov 7td%og jtQocpaivovTog , xal TLd^evrog savrdv 
vno Tov GidriQOV , TtQogBTa^B Toig VTtrjQBTaLg nal tovtov 
Ofioicog TBLvaL ^axQov. dLTtXaCLa^civ da Trjv co^oTj^Ta, y.al 

60 nca Ttlrjyr] y,a&' exaTBQOV %Qri6d^Bvog, iv d^cpoiiQOLg 
£v6t6xrj6B, stccLdvL Tcov %BcoyLBVcov B7tL07]nr]vdvtav Tr]v 
xaT^Q&coOLV. noXXd ds xal dXKa TtaQdvo^a BTtoir^OBV. 

"Ort 6 "ATTakog dxovcov tov ^LrjyvXcv staQa tolg 

55 vJtotBtayfiBvoLg dLa^B^Xr^O^aL dLa tB trjv jthovB^iav xal 
T^v v7tBQ(ioX7]V Tfjg co^^trjTog, Bt,r]Xco6B Tr]v Bvavviav tcqo- 
cciqbOlv. dLO ■aal TOi}g dXLOxo^ivovg toov &qcc7Ccdv djto- 
hjcdv fiBtd cpLXccv^QC07tLag TtokXovg bO^b zr^Qvxag ttjg 
Idiag BTtLBLXBiag. d dr} nvvQ^avo^Bvog 6 zJLVjyvXig , tcov 

60 (isv cc7io'/coQovvtcov Tovg ou^QOvg dBLvaig v^qbol nal Tta- 
Qav6ixoLg alxiaLg TtBQLB^ccXlev , cov rjodv TLVBg tcov do^B- 
VBOTCixcov Ttaidcov rjhxicc %a\ cpvOBL. ■x.aX yaQ tovtcov ot 
[iBv dia^B^B?uOiiBVOL Tct Gcoyiata TtOLxiXcog, ot dh tcBcpa- 
Xdg nal %BiQc.g aal 7t68ag dcpr]Qr]^ivoL' %ccX tovtcov ol 

65 [xhv BTil Gaoko^LV, ot dh B71l 6bv8qbGlv dvr]QTr]VT0. ovx 
okiyag 8h oial tav yvvccLxcov dvBTtxvy^ivag td 'Gco^iaxa 
stQog v^QLV XB r]v ISblv TtQog xalg toi5 &avdxov Ov^cpo- 
Qalg TtQoxBL^iivag, Ttuvxoiag 8La\fiOBLg aioxvvr^g i^ vnBQrj- 
(paviag ^aQ^aQcov GvvxBXBXBG^iivag , dt xoig, [ihv TtQd^a- 

70 Glv co[i6x}]xog dvaLOivvxov ^Bly^LU XQoixBLVto, tcov ds 

huic iaslsvs vel nQOSbzazTS monet Reiiikius: nisi scpsQSv gcriben- 
dum eet 

596. 43. 6(iQL0ig Valesius, ofioicos V 4!). kxazsQov Vale- 

Bius, tzsQOV V fi5. dvsnzvyfiBvag Weisselingius , avinv}\usvas 

V ()7. ante navtoLas copulam addit Wesseiingius , quam ego 

fCQo'iiei(iivttis jtavzolas scribens post iSslv desidero 69. rois — 

jiQa^aaiv Wesselingius , zais — nQdE,sGiv V 70. nQoi^nsiveo 

Vateeius, nQosiyiSLvzo V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIII. 13'J 

&SG)Qovvtav nal tov 7j^£qov sxovtcov Xoyid^ov nollovs 
i^Bxalovvto TCQOS tov tojv tjtvxr]ic6tcov tAEOV. 

"Oti rov no^TCtjiov ilvovtog tjrl nohv trjv naXov- 
[lEvrjv ylayviy y.al tavtiqv TtoXioQyiOvvtog , ot Nov^avtl- 
voi ^ovXo^ivoi ^07j&}]6ai toLS 6^08&vE6iV sjieiJiipav 6tQCC- 75 
ticotas tstQaKoGiOvs vv/,t6s- ot ds tovtovg a(j(jisvc3s ds- 
'^dfisvoL OcjtrJQas djtsxaXovv zal dcoQSalq sti^cov. (ista 
ds rjfisQas oXiyas icatanlaysvtss aal ty]v %6XiV TCQodi- 
dvvtss tois ooiiiaGiV ytovv dGq:d?.siav. tou ds Uo^- 80 
Tti^iov dovtos aTtoxQiGiV cos ovx av aXXcos TtoirJGoito 
ytQos avtovs o^oXoylas , si (irj TtQcotov sxdcjGovGt tovg 

CV^^dxOVSi tO ^SV TtQatOV SVtQS7t6^SVOi to StQOS tovs 

svsQystas dvo^T^^a diSxaQtSQOvv Toi} ds dsivov TtlrjGiOV 
ovtog diS7tQS6(3svovto , nal trj tcov cpikav dnaXsici trjv 85 
CcotrjQiav avtols S7ts%siQovv TtSQiTtOirjGai. ov ^rjv sXad^ov 
597ys tovs sjti^ovXsvo^Evovs , dlXd tovto iiad^ovtss TtQog 
dXxrjV stQaTtovto , %a\ wictos tols ocatd trjv itoXiV sm- 

&S^SVOi TtoXvV STtoioVV (pOVOV. 6 6s Tl0li7tl]i0S T0z5 ■9'0- 

Qv^ov al6&6(isvos , aal iiU}ia%as TtQogsQsiGas tois tsi%s- 
6iv, SKVQisvGs trjs TtoXscos. ical TOtJg fisv svysvsls anav- 90 
rag dns6cpa'^^s , tovs ds Gv^^dxovg ovtas diaxo6iovs tov 
dQi&fiOV dnbXv6s tcov zivdvvcov , a^a fisv sXsi^6as iciv- 
dvvsvov6av c^QStrjv y,a\ to nsQ\ tovg dxlrjQovvtas ysvo- 
^svov ndd^og di d%aQi6tiav , a^a ds tf]V Novpiavtivcov 95 
svvoiav nQos 'Pco^aiovs n^QQO&sv sjcKalov^svog tals 
svsQys6iaig' tr]v 8s noliv yccts6Kaipsv. 

"Oti 6 \4Q6diC7is 6 (ia6ilsvs sniSiKSiav icca cpiXav- 
^QConiav ^rjlc66as avto^dtrjv s6%s trjv sniQQOiav tcov 
dyaQcov %a\ tr]v ^aOiXsiav sn\ nislov rjv£,rj6s. ^sxQi yaQ 100 
trls 'Ivdiicrjs biatsivas trjs vno Tov JJcoqov ysvo^isvr^s 
%c6Qas SjCVQisv6sv diCivdvvcog. slg trjXixovto ds fxsysd^os 
nQoax&sls ^a6iXsias ovx st,rj?.co6s tQvcprjV ovbs vnsQrjcpa- 
viav^ dnsQ talg nXsi6taig 8vva6tsiaig dicokov^siv sico- 
&SV , aA/L' snisinsiav fisv nQog tovg vnotstayfisvovs, dv- 6 
dQsiav ds nQos tovs dvtitattofisvovs' ica^oKov 6s noX- 
KiZv sxfvcov syjcQatrjs ysv6^svog td naQ i/cd6tois aQi6ta 
tav vofiifLcox icatsdsi^s tolg ndQd^oig. 

Oti to 6cofia Toi5 OvQidt&ov tacprjs naQad6t,ov icac 
^syaXonQsnovg r]^ico6av , ocat diaxo6ioig t,svys6i fiovofid- 10 
Xcov dycova nQog ta tdcpco 6vvstsXs6av, tificovtsg avtov 
T7]V dia^s^ori(isvr]v dvdQsiav. oiioXoyov^isvcos yaQ tjv 

81. jro/Tjcoiro ] Diodorus scripscrat JtotTJaaLto jtQcSzov ] 3iq6- 

TBQOV Rei^kius 

597. 90. fvysvsls] iyysvsTg Reisikius 93. ysvofisvov] yivo^z- 
vov V 9-1. Novftavzivtov cd. Wesselingii, NovfLUvtiarv V 1S8 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIII. 

noks^LXcotarog ^lv Iv Tolg HLvdvvoigf 6tQatr]yLKG3tatog 

15 Ss SV t<p TCQ0'Cds(3&aL tO 6V[l(pSQ0V, to 8s ^syL6tov, 6lS' 
tsXsGs Ttdvta Tov tijg CtQatrjylag jfQOVOV dyanco^svog 
VTCo tcov CtQatLCOtav cog ovdslg stsQog. xata [isv yaQ 
rdg sx trjg hjdtSLag dLavoiidg ovdsv tcXsov dnscpSQSto 
Tjyg tolg idLOJtaig s7iL^aXXov6i]g ^OLQag, dno ds tcov av- 

20 ta TCOQLOd^svtcov stL^a tovg d^iovg laQLtog %aL tovg 
aTCOQOvg tav 6tQatLcotcov vxsXd^^avsv. vtc^qxs 6s aal 
vi^ntijg nal dyQVTtvrjtLJCog 3<al navtog tcovov xal mvdv- 
vov ^ats^avsGtrjHcog , sti 8s Tcddtjg TJdovrjg XQsittcov. at 
8s dnodsi^sLg tijg tcsql avtov dQStrjg s^qyavslg sl6lv. sv- 

25 SsKa yaQ tT?; 8vva6tsvovtog avtov Av6Ltavav ov ^ovov 
at dvvd^SLg d6ta6ia6tOL dLS^SLvav, dkkd xai 6xsd6v dvt- 
xtjtOL. ^srd 8s ti]v tovtov tsXsvtijv to 6v6t7]fia tcov Av- 
6itavcov 8Lslvd'r] 6tSQr]&sv trjg tovtov 7iQ06ta6iag. 
<% 30 > "OtL UtoXs^alog Sid tr]v <x)^6tr]ta xal nLaLcpoviav 

ical 8Ld tdg dvs8r]v tcov aL6%i6rcov r]8ovcov d7Colav6sLg 
xal to tov 6c}^atog dysvvsg jcdd^og, Slo 0v6xcov sxa- 
^SLTO. 6 8s 6tQatr]y6g 'IsQa^ sv tolg jcoXs^LKOig SQyoLg 
Q'av^a6t6g cov y,a\ ocatd tdg svtsv^scg tolg ox^oig sv&s-SdS 

85 tog, stL 8s ^syalo^vxog, 6vvs6%s tr]V tov IltoKsaaLOV 
^a6Lksiav. tovtov ydQ d^coQov^svov xQr^^dtov , xal tcov 
6tQatLC0t(ov ^ovXo^svarv dcpi^ta^d^aL TCQog ralai6tr]v 5ta 
x6 fii] iio^i^s6&aL Tovg ^L6^ovgy sx rrjg ISiag ov6iag 
oxlfovLd^ag tr]V 8vva^LV 8LC}Q&c66ato Tiqv oXrjv ^sta- 
^oXr]V. 

40 "OtL Tov UtoXsiiaiov TtavtsXcog ot Alyvjttioi aatE- 

<pQ6vr]6av , OQavtsg sv ts talg o^LXiaig ovta 7CaL8aQLco- 
drj Kal TCQog tdg al6xi6tag r]8ovdg sxxsxv^svov xal Slu 
xrjv dyioXa6iav t6 6co^a yvvaLX(o8sg 7tSQL7CS7COLr]^svov. 

45 "Oti 6 Al^iXiog 6 vTCatog 8Ld ti]v ^aQvtr]ta xal 8vg- 

XLvr]6iav tov 6co^aTog tf] 8id tov oynov vJtSQOxy ^^^ 
xa TtXrjd^SL Tcov xsqlksxv^svcov 6aQXcov dxQri6tog ^v Iv 
talg natd JtoXs^ov svSQysiaLg. 

30. dvESr]v] dvaiSr]V V: deesse autcm h!c imaijd^T] aut quid giinile 
monuit Keiskius 81. nd&os] adxos^ / L. XXXIV. "Otl ovdsJCOTE (5ta6ig lyEveto trjlixavtr] dovXcav rjXixrj 50 
<}VVB6Tri Iv ty UtxeXta, dc rjv nolkal ^tv TColBig dsivais 
vteQtsTtsCov 0v(iq)OQatg f dvaQtd-^T^TOt ds avdQSg }cat yv- 
valxsg ^STa tszvov snsiQd%ri0av Tav ^syiGTav dTV%ri' 
fiaTGiVy 7cd6a ds rj v^^og satvdvvsv^s 7is6slv slg s^ov- 
ciav dQansTav, oqov trig s^ov6iag ti%snsvcov tt]V Tav 55 
iXsv^SQav VTtsQ^olr^v tc5v dKly]Qr](idTC)v. xal TavTu 
dn^vTrjOs tolg [xsv noXXotg dvslni^Ttog y,a\ naQado^agy 
rotg dh XQay^iaTtTicog sKaGTa dvva^isvotg HQivstv ovx 
dloyag sdo^s 6v}i^aivstv. dtd yaQ ttjv vzsq^oIi]V Trjg 
iVTCOQtag Tav Trjv y.Qazi^Trjv vfj6ov sxxaQnov^isvav dicav- 60 
xsg 6xs86v oi xolg nlovtotg TCQOzszocpoTsg st,rika6av t6 
fisv nQciTov TQvcpTqv , EtS"' VTCSQiqcpaviav aat v(iQtv. s^ 
<ov dndvTav av^avo^isvrjg stc' 't6r]g Trjg ts xatd tcov ol- 
astav xaxov^iag xal Ti]g naTa tcov ds67Cotav dllotQio- 
rr]tog, sQQayij nots 6vv xatQcp t6 fii6og. I| ov xaQlg 65 
7CaQayysk(iaTog noXXal (iVQtddsg 6vvsdQa(iov otKStai' snl 
rr]V Tcov ds6notcov dncokstav. to naQanh]6tov ds ysyovs 
otat v.atd tr]v ^A6iav %atd tovg avtovg xatQovg, AQt- 
Ctoviicov (isv dvTtnoir]6a(isvov rrjg (iiq nQogr]Kov6}]g §a- 70 
CtKsiag, rav bs dovXav dtd tdg ax tav 8s6notav oia- 
v.ovyiag 6vvanovor]6ayLsvav sKsivco aal ^sydXotg dtv^T^- 
lia6t noXXdg noXstg nsQt^aXovtav. 

"Otl naQanXr]6iag nal nQog rdg ysaQyiag sxa6tog 
rav noXXijv ^coQav xsKtrj^isvav oXa CaytatotQocpsta 6vvr]- 75 
yoQat^ov tovg (isv nsdatg 8s6piEvstv , tovg 8s ^aQvtr]6c 
zcov sQyav xatanovstv, ndvrag ds Tolg vnsQi](pdvoig %a- 
QaxTrJQ^t otaTs6tt^ov. dto xal to6ovto tav olxstcov ans- 
599xXv6s nX^^d^og dna6av HtxsXiav agts tovg dxovovTag 
riqv vnBQ^oXrjv ft^ nt6TBv6at. xuX yaQ zcav I^tXcXiaTcav 80 

598. 60. l-AKaQnoviiivav Wesselingiua, tvKaQnovnfvojv V 
71. iaiivoj Valesiu-i, tKtivoov V 75. Tovg] nal tovg Valesius, qaem 
fiequutus Wesselingias idia[ievov — KuzBnovovv repouit 140 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIV. 

ol noV.ovg TtXovtovg xe'jCT)]^svol dimLiXXavto TCQog rag 
xav 'Izalicoxav vjtSQrjqjavlag xs %a\ 7t?.8ovs^tag %al aa- 
xovQyiag. eig TOiavxr^v yccQ 6vvy]^cLav QadLOVQyiag tovg 
voaeig tjyayov ot jtoXXovg olxExag %szxr](iBvoL rcov 'Ixa~ 

85 Ilzcov agxs xQocpag (ilv fit] jcaQS%SLV , Itclxqstislv bs Xr]- 
OxsvsLV. xoLavxr]g do&tLGrjg st^ovGtag dvQ^QCOTtOLg Slcc hsv 
T}]v l(3yvv xav (3CO(Laxcov dvva^isvoLg stdv xo hql^sv skxs- 
XsLV , dLCC ds tr]v avsGLV ■aal 6xoli]v svnaLQOvGL , 8ia 8a 

90 Tr]V xrjg XQOcpfjg svdsLav dvayiiat,o(isvoLg Tulg naQa^oXoLg 
iyysLQslv TtQa^sGL, Gvvs^r] rayv Ttjv TtaQavo^iiav avt,Y]- 
Q^^vaL. To yaQ TtQcorov ev Tolg snLcpavsGxdxoLg roTtoLg 
rovg Ka&' sva xal 8vo rdg odoLTtOQiag 7tOLov[isvovg scpo- 
vsvoV sixa STtl xdg xav aGd^svsGtSQCov STtavXsig vv}ix6s 

95 d&QooL GvvxQsyovxsg st,r]Qovv ^ia xavxag %al xdg nxi]- 
Oscg 8ii]Q7tat,ov aal To^g dv&LGxa^isvovg dvrjQOvv. dsl 8s 
fidlkov xfjg ToX^ir^g TtQo^atvovGr^g, ovts rolg 68oL%6QOLg 
vvKxog 7] UcKskia (iaGL^iog r^v ovxs xolg stcl r^g xcoQag ^f]v 
100 blo&ocjlv d6cpalr]g S7tLTavtr]g r] 8iaxQL^r], itdvta 8s (iiag zai 
XrjGxsiag Kal 7tavxo8a7tcov cpovcov i]V (isOxd. xolg 8s vo^isv- 
CLvdyQavUag ysysvr](isvr]g xat CKSvr^g GXQaxLCOXLKrjg, sv- 
Xoycag d^tavxsg svsTtLUTtlcovxo q)QOvr](iaxog accl &Qd6ovg. 
TtSQLcpsQovxsg yciQ QO^tala aal Xoyyag accl naXavQOTCag 
5 d^LO?.6yovg nal 8sQ(.Laxa Xvkcov ij GvdyQcov sGKsna6(isvov 
rd 6c6(iaxa Kaxa7t?.r]Kxik)]v sl%ov Tr]V TiQogo^l^LV y.a\ tco- 
Xs(iLKc5v sQyav ov TtoQQCo %SL(isvr]v. nvvav rs d?.Ki(icov 
dd^QOLCiia 6vi'S7t6(isvov sKdGtcp %a\ TQocprjg nal ydXaKXog 

10 xal %Qsav TcaQaKSL^isvcov 7t?^r]\fog sE.r]yQiGV rdg rs ipvxdg 
iia\ rd Gc6(iaxa. r]V ovv TtccGa %c6Qa (isGxr} na&d^tSQ Gxqu- 
rsvyidtcov 8LSG7taQixsvcov , cog dv vTto ri]g rcov 8sG7fot(3v 
S7CLtQ07t)~]g tov ^QaGovg rcov 8ov?.cov zaxtcojtkLG^isvov. ot 
8s GTQatr]yo\ %coXvslv (isv s7ts%siQovv tyjv d^tovotav rcov 

15 oIkstcov^ KoXdt.SLV 8c ov ToXiicovtsg ^cd trjv iGyvv xal 
ro fiaQog tcov 8sG7tOT(ov r]vayKd'QovTO 7tsQioQdv rrjv STtag- 
%iav Xr]Gtsvousvr]V. ot TtXslGTOL yaQ tcoi; iCTr]T6Q(OV iTtTtSLS 
ovTsg svtsXslg rav 'Pa^aicov , za\ XQLta\ rolg dTto rav 
STtaQXLorv ■KccTr]yoQOV(isvoLg GtQatrjyols yLv6(isvoi , q)0^£- 

20 QOL ralg aQxaig v7Cr]Q%ov. 

"Otl 01 TtSQi rds yecaQyiag dG%oXov(iBvoL rav ^lraXi- 
7CC0V 7ta(i7tXy]%slg OLKsrag c6vov(isvol na\ Ttdvtag %aQdr- 
rovtsg rolg Gtiy^aGL rQoq)ds iilv ovx [aavds naQBi%ovro, 

599. 12. KuQ^caTzXiaij.Bvov Valesius, v.aQ^coTtXiGiiBvoov V 18. 

dno] praegtat forta^se vno 19. yiv6(Livot Valesius, ytvo/ts- 

fotg V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIV. 141 

rrj 8s PaQvtrjTL rcov sQycov xuTB^aLVOv rii^v nao' ccvtcov 25 
ralavn.coQiav. 

600 "Ort zlaaocpiloq tig i^v t6 yBVog 'EvvaLog^ rrjv ov- 
6iav (iBycdoTilovros, tov tqojcov v7C£Q^(pavog , og noX- 
Ar)v j;cu'p«e jtSQiodov yscoQycov , 7iaanh]%iig b\ /3o<3x>;ua- 
rov ayklag %sy.xri^dvog , ov ^ovov rt)v TQVCp}]v rcov 30 
Kara ZiXsUav 'JtakrKCov I^^AcocJev, akkcc xal ro xccra 
rovg olxhag Tclfjd^og xal rrjv slg rovrovg dnav&QCOTCLav 
aal ^aQVTi]Ta. izii [.liv yao TTJg yaQag iTtTCovg re tcoXv- 
rsXslg xal rsTQaxvxlovg aTcrivag ^sr olkstcov OTQttTicoTi- 
ncov TCBQiriyhTO ' TtQog dh rovToig EVTtQsncov naidcov nly]- 35 
&og, erc 6s ocoXazcov dvaycoyov naQadQo^-i^v £/£tv icpc- 
KoTi^SiTO. nard dh rrjv nohv xal rdg Inavhig aQyvQCO- 
fLarcov sx&sGsig toqbvtcov xal GTQCo^droov Q^ahcTTicov no- , 
XvTsXsLag SKnovovfisvog nccQSTi^sTo TQccns^ag vnsQViCpcc- 
i/oug xat paGihoidg ralg da^lJiXslaig, vnsQaiQcov ri]v Usq- 40 
(}iX))v TQVcpijV ralg dandvaig aal noXvrshlaig. vnsQS^aXXe 
bh ■Kal xard rr]V vnsQr^(paviav. draycoyog yccQ zal anac- 
dsvTOTQonog s^ovaiccg dvvnsv%vvov y.aX ovGiag ^syaXo- 
nXovTOV xvQisvOag r6 ^sv nQcoTOv aoQov lysvvrjdsv, 
sl^' v^QLV. ro ds rsXs^JTcdov oJ.sd^Qov savrco xal 6v^- 45 || 

rpoQdg usydXag ti] ncctQidi. dyoQalcov yaQ olxsrcov nXrj- 
hog, V[]Qi6Tijicog avrolg nQogscpsQsro , 6Tiyaa6i 6i8riQ0v 
laQaTTCov rd 6co(.iccTcc rcov sXsv^Lqcov [xhv sv naTQi6i ys- 
ysvvi]^svcov , alx!iccXco6iag bh yxci dovXuyrjg rvyr]g nsnsL- 50 
Qafisvcov. yal rovrcov rovg ft£v nsdaig ds6fisvcov slg rdg 
6vvsQya6iag svs^aXXs; rovg dh vo^isig dnodsinvvcov ovt 
t^&rjrag ovrs TQOcpdg syoQrjysL rdg ccQ[xorT0v6ag. 

"Otl 6 avTog ^anocpiXogdid rr]v av&ddsiav y.al rr]V 66 
afioT^ra rcov TQoncov ovx 7]v 'r^asQa xad'' ijv ovx yxi- 
t^sTO Tivag rcov olysrcov sn alriaig ov dixaiaig. ovy 9}r- 
Tov bh r] yvvr] rovrov MsyaXXXg %aiQ0v6a rccig vnsQr]- 
<pdvoig TL^coQicag «,uc5s nQogscpsQsro ralg %SQanciivi6i 
Ka\ rcov oly.STcov rolg vnons6ov6L. xal 6t« ri]V s^ dfi- 60 
(porsQcov v^QiV y.al n^GOQiav dnsd^r^Qico^rjGav ot dovXoL 
stQog rovg xvQiovg, %al biaXa^ovrsg (ir]dhv stl xslqov 
rcov naQovrcov cxvroLg kaxcov dnavTrj6s6\fai 

"Otl xard Tr]v ZJixsXiav r]v rov ^da^iocpiXov Q'vydTi]Q, 66 
TtaQ^svog [.isv rrjv rjXixiav, dnXorrjTL bh TQonav xal cvl- 
Xavd-Qconici biacpsQ0v6a. avrrj rovg {ia6Ti^o^svovg vno 
rcov yovscov dsl cpiXoti^cog dcod^SL naQr]yoQSL6%ai, xal 

600. 28. 7rfp/o5ov Reiskius, naQoSov V 40- dctipdsluis] 

daipiUais V 42. dnaidsvtotQonog Reisklus, dvuTiaiSevroTQO- 

Tiog V 52. our' ^ffQ-^Jrap] ovO"' £69rJTas V 57. MByal- 
Xis Valesius, MEtalXis V 142 EXCERPTA DE VIRT, ET VIT. L. XXXIV. 

toig dsds^evoLg tav olxBtav £7taQX0v6a did tiqv ItclbI- 

70 nuav %av^aGrag v%6 ndvrcov r^yaTcdro. xal ror' ovv 
trig TtQoysyEvrjfiivrjg %dQLrog ^svoloyrj6d6rjg avrrl tdv 
ciaQa tav sv nBnov%6rcov sXsov , ov }i6vov ovdalg srol- 
^rjos nsd'' v^Qsag STiL^aKslv rrj xoQy tdg %SiQag, dkkd 
stdvrsg d%L%rov TtaGijg v^QScag tiqv dx(ii^v avr^g srrJQtj- 

75 6av. TtQOxsiQiGa^svoL d' s^ avtav tovg sv^srovg, av 
txrsvsorarog rjv 'EQ^siagj djtrjyayov elg Kardvrjv stQos 
XLvag OiXSiovg. 

"Ori Evvovg fistd to dvayoQEvd^^vat pa6LXsa ndv- 

80 tag dvsXtov, sxxksipag fiovovg dq)rjxs tovg sv tolg sii-601 
TtQOGd^sv xQovoig natd tdg sx tov xvqIov Cv^TtSQLcpoQds 
iv tolg OvvdsLTtvoLg aTtoSsdsy^svovg avrov iv ty ts (lav- 
TLxfj xal xard rdg tfjg tQa7tst,rjg doGstg cptkav&QcoTtovg • 
agrs &avfid6ai trp ts tr]g tv%rig TtsQinsrsLav xal r6 ti^v 

85 xatd rcov svrsksGtdtcov svsQysolav d^SLq^^ijvai (3vv xaLQa 
rrjlLxavry %dQLrL. 

"OrL xal dkkrj tLg sysvsto dnoGtaGLg dQansrav xal 
^vGrrj^a di^Lokoyov. Kkscov ydQ Ttg KiXt^ sx rcov tisqI 

90 Tov TavQov toncov, Ovv^&rjg av sx naidcov tcp Xr]6tQL- 
xa ^icp, xaX ocatd f^v ULXskiav vo^svg ysyovcog Inno- 
q)OQ^icov^ ov disXinsv odoiSoxcov xal navrodanovg <p6- 
o^of g ^nLrsXov^svog. 6g nv&o^svog trjv xatd t6v Evvovv 
vtQOXonr}v %al tdg tcov ^st avtov dQansrcov svr]^SQLas, 

95 dnocjrdrrjg sysvsro, xaL tLvag tcov nXrjGiav oiKStcov nsi- 
Cag GvvanovorjeaC&aL xatstQSxs Tr)v ^zoXlv tcov 'Axqu- 
yavtivcov xal t^v nh]6L6%coQov ndoav. 

"OtL %atd fqv A6iav "AttaXog 6 ^aGiXsvg ^Qogcpd- 
100 toog 8Lads8sy(isvog tj}v dQX^jv dXXotQiav s6xb 8Ld&s6LV 
tav nQO^s§a6Llsv%6tcov. x«t ydQ sxslvol XQV^t^^trjtL aai 
g^iXav&Qconia xqco^svol talg ^a^LXsiaig £vsv8aL[i6vrj6av 
ovtog 8s ysv6(jiSvog co^iog xal (naicpovog noXXovg tcSv 
vno trjv ^a6LXsiav tstay^isvcov dvr]xi6tOLg 6v(ig)0QaLS xal 
5 Ccpayalg nsQiS^aXs. tav 8b narQcocov cpikcov tovg 8vva- 
tcordrovg vnonrsv6as cog xat' avtov tL ^ovXsv6a(isvovSt 
iXQLVS 8siv dnavtag ixnoScov noLr]6a6^aL, snLXs^d^iEVOS 
ovv tcov ^aQ^dQcov [ii6d^o(p6Qcov tovg dyQLCOtdrovg eIs 
(p6vov, dnXrj6tovg 8s slg ;|^()9^ft«TG)i/ are^towetav , tovtovg 

10 iv tL6LV olx^(ia6i xarsxQVTpsv sv tols ^a6LXsioLg, tcov 
ds (piXav tovg vnomsvo^ivovs n&rsns(iaBto. naQaysvo-' 

75. uvTcSv^ ccvTojv V 78. JKxJvovg] da(i6cptXos V: correxit 

Valesius rd addidit ei. Wesselingii 

601. 80. Ix ante Txjg tq. ponit Valesius 83. qitXavQ-Qcojiovs] 
qiiXav^QCincos vertit Valciiuti 81. t>}v KaT« Valesiiis, x«ra r;jv V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIV. 143 

H&VC3V 8e rcjvcpiXav, TtdvTccg dneicrsLVSV ^ t%(ov VTCTjQsras 
olxsiovg rijg Idiag ^iaLcpoviag. Bvd^vg ds raxva aal yv- 
valxag rovrav TigogBra^s rijg avrijg rLficoQiag dt,LCJ6aL. 15 
ziov ds dlXav g)iXav rovg sti' s^ovCia GtQarLOJrcov i] 
yioXscov rsxay^svovg ovg [isv s8oXocp6vr}6sv , ovg ds <jvk- 
Xa^cov TtavoLniovg dvslks. dLa ds rr^v co^orTjta fiL6i]&sls 
ov fiovov vno rcov aQXoyLSVcov dkXd xat rcov tiXijCloxco- 
Qov, xdvrag Toug vjiotsray^svovg litoiriGs iisrscoQovg 20 
nQog xttLvoro^iav. 

"OrL Ti^sQLog 6 rQaxxog ^v vtog Tl^sqlov b\g vna- 
tsvy.6rog ocal jtoXi^ovg STtLcpavslg xal ^sydkovg xsxslqi- 
xorog , stL ds %aXag TtSTtoXLtsv^svov , ^vyatQLdovg ds 25 
UoTtXiov Z!xL7ticovog rov zataTCSTto^^siirjii^tog 'Avvi^av 
xal KaQX^]Soviovg. s^ dficpotsQOv ds tav yovscov STttCrj- 
^otdtov ysvovg Ttscpvxcog, Idia stolv TtQOslxs rcov jj^t- 
'y,LCitav 6VVS6SL rs y,al X6yov dsivotrjtt xal t6 6vvoXov 
ytd6]j TtaLdsia, xal dvvd^svog JtaQQr]6Lav dysiv utQog r))v 80 
VTtSQox^v rcov dvrLTtQarrovrov 
602 "Otl ol ZIvqol ot dQajtsrac rav alxfiaXcorcov rdg 
X^LQag dTtSKOTttov, ovx dQXov^svoL ralg JtaQa rovg naQ- 
stovg ro^aig, dXXd 6vv avtols TOLg ^Qa^io^LV diCQcotr]' 35 
Qid^ovrsg. 

"OtL r) 6vyxXrjtos dsi6LdaLitovov6a s^a7ts6tSLXsv dg 
J^LXsXiav TtSQL Tot)g Z^L^ivXXrjg XQV^^^^'S aatd Zli^vXXLa- 
Tcov Xoyiov. ol ds S7tsX&6vrsg iia&' oXtp ri]V ULHsXiav 
Tovg ra Alrvaicp z^ll zaO^LdQVfisvovg ^co^ovg ^v6LdGav- 40 
•csg ical TtSQLcpQay^ara 7tOL^6avrsg d^drovg dTtsdsixvvov 
rovg roTtovg TtXrjv Totg ?;^ov<Jt xa&' £xa6rov TioXirsvyia 
narQiovg %vslv &v6iag. 

"Ori rjv ng FoQydg MoQyavrtvog E7tLxaXovfi£vog Kd[i- 
PaXog, TtXovrcp ical do^r] dLacpsQCOV, og STtl xvvrjyiav 45 
6Q{ir]6ag, ical 7tsQL7tE6cc>v X]]6rr]Qicp dQa7tsrcov, sq)SvyB 
stst,6g 7tQ6g rr]V 7t6XLV. d7tavtr]6avtos 8s avtco FoQyov 
%ov rovtov TcatQog sg)' LTtTtov , icai ica&aXXoiisvov ical 
staQadLdovtog rov X^tTtov, o^icog sq)aXX6^svog dq)L7t3tsv6y 
TCQog rrjv 7t6Xiv, ov&' 6 ^talg rr]V idiav 6corr]Qiav rfjg 50 
rov TtarQog TtQosnQLvsv ovQ'' 6 7tarr]Q TtQogsdsxsro ra 
Tov rsicvov &avdr(p dLacpvyslv rov ocivdvvov. Sso^svcov 
bs dXXijXcov ^srd daxQvcov xal dLaq^LXottnov^svov V7tsQ 
tv6s^sias T£ ical fpiXo^roQyias , 0vyxQL6LV rs Xa^^dvov- 55 

602. 35. ^QUxloGLV ccKQcoTTjQid^ovTts Reiskius, §QaxloGt avva- 
yQ(OTT]pi.d^ovTsg 37. aut nsQi rovs SiBvXlrjs XQr]G(iovs aut 

yiccTd ZL^vXXtay,ov Xoyiov delcndtmi est : posterius quuni deleret Reis- 
kius, TiaQu pro tisqI scribebat 144 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXIV. XXXV. 

rog ^&ovg tpiXoxknvov JtQog tqotiov (pi?.oitatoQcc , Cvvs^ij 
t&vg hjGrccg Initpavivxag d^cpozsQovg dvElBiv. 

"Otl 6 rov zliriyvKiog viog Zi^kX^Log, atrjkcixcog tag 

60 tov TtatQog piLaKpoviag, fiv7](3Ly.axc3v ds vnsQ rav rolg 
&Qa^\ TtQaypivrcov, ln\ to6ovro TtQorjXQEv co^onjrog nal 
naQavo^iag Sgrs rovg ctQogxoipavrag Jtavoixiovg rLfico- 
QBL6&aL. 87tL yccQ Talg rv%ov6aLg alricag rovg ^lv dLS^us- 
Kl^s, rovg ds dvs6ravQov., rovg ds aal ^cSvtag ivsTtvQL^s. 

65 yovscov ds Iv on^aOi xal xo^TCOLg lyxars^cpa^s rsxva, 
xaX itQsavo^cov rd Gcoaccra naQsri&SL rolg GvyysvsCtdtoLg, 
avavsov^svog tdg TcaXaLag sxsivag TrjQScog ■}} @vs6tov 
%0Lvdg. ofc ds 0QCixsg Cvlla^ovrsg tov Zt(j£AjWtov, to 

70 fisv xaO'' tv avtov dvtLdLcctLpivaL 6%sb6v dbvvazov 
VTtiJQxs' ^wg yaQ sv6sx6{ibvov ip ^sv 6(5 fia ti]V slg oXov 
idvog TtaQavo^iccv ysvouevr]v dvade^a^&aL; o^og 6' sx 
tc5v svdsyoiiivav scpLXotiiiii^r]6av jid6av v^^qlv xal rt^ca- 
QLUV TtQogayayslv tco 6c6^atL. 

75 "OtL 6 JltoXsnaiog 6 ^v^xav TtgogayoQsvo^svog, 

stvd^o^svog t}]v tijg KXsondtQag ■JtQog avtbv dXlotQico6iv, 
nal ov dvvdfisvog dXXcog avti]V Xvjti]6aL , 7Cqu'E,lv dvo- 
CLcordrr]v st6X^7]6sv S7tLtsXi6a6^aL. ^u^Tj^dixsvog yccQ tijv 
trjg Mr]8siag co^6tr]tcc xa\ ^LaLcpoviav tov xolvov av- 

80 toij ts xdxsivr]g vlov s6cpcctsv sv tf] KvTtgcp, Ttalda [ilv603 
ovta tr]v ijXLxiav , 6vouai,6nsvov ds Msucpitr]v. ovx dQ- 
v,s6%s\g 6s tcp d6s^r]iicctL tovtcp noXXco ^sl^ov ^v6os 
etsQov s7tstsXs6ato. dxQcotr]QLd6ag yaQ to 6co{itt rov JtaL' 
dog xa\ sv^slg sYg rcva Xi6r7]v TtQogira^s tlvl rco' vxrj- 

85 Qstcjv slg ri]v ^AXst,dvdQSLav dLaxo(.ii6aL' xatd rv%r]v 8s 
Cvvsyyvg ovrcov rf] KXsoTtdrQcc rcov ysvsd^Xiav, ri] TtQo 
tovTCJV vvxr\ ^slvaL rr]v xi6tr]v Jtoo tcov ^a6LXsiav 7ta- 
Qs6xsvd6ato. ov ^vvtsXsaQ-ivtog , xcc\ tijg 3tSQL6td6sag 

90 iTtLyva6%si6r]g, i) KXsoTtdxQa niv^og rjgato, xa\ to TtXri- 
^og itavtsXc^g d7tc^Y]QLc!s%7] TtQog tov ITtoXs^aLOV. 

"OtL 6 6TQatr]y6g 'AvtL6%ov 'A^iqvaLog nXsldru Iv 
taXg S7tL6rad'[.LiaLg slQya6[isvog xaxd, rijg (pvyrjg xardQ^ag 

95 xa\ rov 'Avrioyov syxaraXiTtcov , t^g 7tQogr]xov67]g xara- 
CrQoq^rjg srvys. dLSX7ts66vrog ydQ avroi) TCQog rcvag xco- 
[lag 7^diX7][iivag sv raXg S7tL6ra%[iiaLg, ovdsig avrov sdi- 
^aro sig olxiav ov8s tQocpijg [isridaxsv , dXXd xard rijv 
%coQav dXc3[isvog Xliico xari6rQsips tov ^iov. 
100 "Ori d7to6raXs\g Ttagd HroXsiiaiov tov 7tQs6^vriQov 

'HyiXoxog 6tQaTr]y6g sn\ MuQCvav tov tav ^AXs^avdQiav 

64. hsnvQi^i] iviitQi^s V 

603. 81. «pxf a^fis Valesias , uQtG&ils V 97. ovdl] ovts V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXV. Uo 

CtQarTjyov ^£t« dvvdnmg, uvtov ts l^cSygi^as aal tiqv 
fiEt' avtov dvva^LV aQdi]V avElksv. Inava^Qivtos ^b tov 
MaQOvov TCQog tov ^aGLXeUy nal sidvrav TtQogdoxdvtav 6 
xi^icoQiag avtov rev^sG^ai rrjg ^eylctijg , dTciXvGev avnov 
Tcov syxlrjudtav. (isrsvoEL yaQ 'TJdtj nal ratg q)Lkav9Qa' 
ytlaLg scizsvds dcoQd^dGaGd^aL riqv tdv bxKav TCQog avrov 
dno^qQiaGiv. 

"OrL Ev}j(i£Qog 6 rdv TlaQ^av ^a6L?.svg, 'TQxdvLog 
c5v t6 ysvog, dfiotyjtL ds vitSQ^dXkav ndvrag rovg [xvt]- 10 
fiovsvofisvovg rvQdvvovg, ova s6rLV otiolov rLuaQlag 
ysvog djishTiE. noXlovg bs rdv Ba^vXaviav %a\ snl ralg 
zv%ov6aLg alriaLg navoixiovg s^avdQano8L6d[xsvog slg ttjv 
Mrjbiav s^snsfiips, nQogtd^ag kacpvQonaXrjCaL. xal rijg 15 
Ba^vXdvog rrjv dyoQav y.ai XLva rdv isQdv avsnQijoa 
nal ro KQdrLGrov rfjg noksag dLiq^Q^sLQS. 

"OrL 'J?.s^ttv8Qog 6 Za^Lvdg sni'/,lri%sig, d^ioXoyav 
^ys^ovav dnoOrdvtav 'AvtLndtQOV %a\ KXoviov '/.a\ '/4s- 20 
Qonov, TovTovg icaraXa^o}isvovg AaoSinsLav s^snoXiOQ- 
xr]6sv. ica\ xQrjod^svog ^syaXo^vx^S avrolg dnsXvGs rdv 
iyxkrj^dtav. tjV yaQ nQuog aaL Ovyyva^ovixog ^ sti 68 
ev talg o^LXiaig xa\ sv taig svtsv^E6L nQogr^v^g, dv ifj^' 
QLV dLaq^EQOVtag vno tdv noXldv r]yandto. 25 

"OtL Z,st,rov ri]v rdv FaXardv nohv akovrog xal ^ 
GOirovg sv avrij kacpVQonaXovvtog, K^dtav tig ovofia,' ys- 
yovdg (ptXoQd^aLog, iia\ dta rovro nokkdg v^QSLg xal 
^aodvovg vno rdv dno6tdvtav nohtdv vno^is^svrjxdg, 30 
TJysto ds6{iLog [istd tdv dXXav alx^iakdtav. iddv 6a 
2Qr]uati^ovta rov vnarov, xa\ 6r]kd6ag bgvLg r]v aal 
vtL nokXovg oca\ noXkdxLg vno rdv nohrdv vno6rdg 
scLvdvvovg , dgnsQ vnsQ 'Pa^iaiav nohrsvo^isvog, ov 
fiovov avrog [isQ'' blr]g rijg 6vyysvsiag dnoXv^s\g dns- 35 
/l«(3£ rrjv xti]6LV, aXkd xai did rr]v slg rovg 'Pa^Laiovg 
tvvoLav s^ov6iav sXa^sv svvuxo6iovg rdv noXirdv sx 
rrjg 6ovXsiag si,sXs6%aL. 6 yaQ vnarog itsyaloiJvyorsQov 
rr^g I6iag sKnibog avrd nQogr]vsx&r] , nQO ocp^aX^idv Tt- 
nfs\g Torg raXdraLg rrjv sig sxdrsQov [LSQog rdv 'Panaiav 40 
vnsQftoXrjv cpiXav^Qaniag 7ca\ rL^iaQiag. 

"OrL 6 'AXs^avdQog ov nLOrsvav rolg bxXoLg ^La rs 
xr]V dnsLQiav rdv sv toj no?.i[icp ziv6vvav y.a\ rr]V nQog 
rdg ixsra^oXdg o^vrrjxa , naQard^aO^aL [isv ovx lz6X[Lr]6s, 45 
SlsvoeIzo 6e 6v6y.Evd6a6%aL rd ^a6LXLxd ;^9?/a«T« xa\ rd 
rdv &Edv dva%i]fxc(ru 6vXi]6aL, iia\ [istu rovzav vvy.rog 
dnaQaL slg rijv 'EX?.d6a. 6vXdv ds lnL(iaX6nsvog ^id Tt- 
vav ^uQlidQav ro rov ^Log leqov, v.ccl cpaQu%sig., sxlv- 
dvvsvos iilv fistd T^s 6vvd^soJS £K XELQog tvislv tr^g 50 

10 im EXCERPTA DE VIIIT. ET VIT. L. XXXV. 

aQ^otrov&rjg TiyicaQiag , q)&a6(xg 81 oial diadQag [ibt' oAt- 
ycov In^^d^STO q)BvySLV slg Zlslsvasiav. Tijg dh q)^^fjg 
avTov xaTaTaxov(3t]g , ol 2Jsksvicslg anovOavTsg to. tcsq), 
55 r^i' IsQoGvUav , d7tsxksi6av avTov Ttjg no^scog. 6 ds dno- 
71S6C0V 'nai rc:i)T>;g r^]^ STii^olrig, wQ^tjOs (psvyscv STti x6 
UooidsLov ^ dvTSXO^iSVog tcov TtaQa&aXaTTicov totccov. 

"Oti ^Std TO dTCOd^aVSLV TOV FQCiKXOV VTIO TOV idiOV 

60 dov?iOV tav ysyovoTov avTOv cpiXcov AsvMog OvLtkXXiog 
TCQcoTog ETCiGTag Tcp TCTco^aTi 'avTOv ov'i ojccog '}]x^^^'^^ 
Tjj Gv^cpoQcl Tov TSTsXsvTrjKotog ^ dlka tyjv ■x.scpaXiiv dcps-. 
Kcov xal ico^i0ag stQog savTOV slg olkov Idiav TLvd tcXsov- 
E^iag s7tLV0Lav_ aal co^ioTtjtog vnsQ^oXiiv sTtsdsl^aTo. 6 

C5 ydg VTcaTog iqv sxaisitrjQvxcog ro5 ttjv KScpaXiqv dnsvs-' 
yxavTi diaGsiV lOoGTa&^ov %Qv6iov' 6 8s rov TQapilov 
6LaTQ7j6ag xal rov syKScpalov sxiiSvco6ag svstij^sv dvtl 
TOVTOV ^oXv^dov dvadovg ds rjjv KS(paXrjv sxo^i6aTO 
fisv To XQv6iov, iiaTsyvco6&t] ds slg d%avTa rov /3tov 

70 sTcl 7tQodo6ia cpiKiag, o^oicog ds ot ^Aaxxot disxsiQL^ 
69tj6av. 

"Oti naTCi Tiqv Ai^vriv otaQata^a^svcov dXkrjXoig tcov 
^a6ilscov 'loyoQd^ag xQarrj^ag ry ^('dx]] noXXovg dvslXa 

75 Tcov No^uddcov 6 ds 'AtciQ^ag 6 ddskcpdg avTov %aTacpv- 
ycov slg KiQtav, aal 6vyiclsi6&slg slg TCoXcoQKiav, s^a7Ct-S05 
CtSiXs TtQS^jysvTdg slg 'Pcjiirjv ^rj JtSQndsLV ^a6iXsa (piXov 
%a\ 6v^i.ia%ov 7,Lv8vvsvovTa. rj 8s 6vyKXr]Tog sns^il^B 
nQS6^SLg Xv6sLV ti]v noXiOQxiav. ov nQogsxovTog 81 'lo- 

80 yoQ^a ndXLV stsgovg sns^i()av d^ico^a (isl^ov s%ovTag. 
ofxoicog 8s xal tovtcov dnQaKTCOv snavsXd^ovTcov 6 'loyoQ- 
Q^ag nsQLTacpQSv6ag r?}v noXiV sv8slcc xaTsn6vr]6s Tovg 
Iv T]] noXsi' Tov 8s d8sXcp6v s^sXxtovTa fieO'' iKSTr]Qiag, 
ocal T^s ^sv ^a^iXsiag s^i^zdfisvov, t6 8s t^rjv altovfis- 

85 vov, dns6cpa^sv , ovx svTQCcnslg ovts 6vyysvsiav ovts 
Tov Trjg LKSOiag v6[iov. o^ioicog 8s Kal tcov 'ItaXcov tovg 
6v[i[iaxr']6avtag td8sXcpcp ndvtag alKL6d[isvog dnsKTSLVsv. 

90 "Otl Na6LKdg 6 vnaTog vnrJQXsv dvr]Q zal %aT^ dQS- 

ti]v d^i6Xoyog_ %ai ocaTd Ti]v svysvstav ^av[iat,6[isvog. £| 
SKsivov ydQ r]v rov ysvovg s^ ov rovg 'AcpQtyMvovg xal 
tovg 'A6L_aysvsLg icaX tovg 'l6navovg ovofid^s^Q^ai 6vft^s- 
^r]KSV, cov 6 fisv tr]V AL^vr^v, 6 8s tr]v'A6iav, 6 8s tijv 

95 'l6naviav Kata6zQsxljd{isvog , stvxs trjg dno tcov nQa^scov 
(pSQcovvfiov nQogr]yoQiag. xa\ nQog 8b tfj Tcoivfj tov ysvovg 

fi04. 56, IToaiSstov Holstenius, TIiGiSiov V et Exc. Vat. p. 121. 

G05. "iS. Ivuuv] iiimio Xvtiv 89. Na6i,y,5.q\ NaaiKag V et 

Nototnds 11. et Nadim 23. 92. '^lcnavovs] 'lonuvovs V EXCERPTA BE VIRT. ET VIT. L. XXXV. 147 

do^rj TtttTSQU %al ytccjtTtov s6xBv InKpavbdxuTovs 'Po^aiav, 
afKpa (isv yccQ TtQosxd&iGav tov OvvsdQiov xal jtQCox^v STtsl- 
^ov yvco^rjV iiixQi frjg rsksvtijgy 6 dh TcdnTf og avtov otal 
natci boy^ia ttjs Cvyali^tov tcov TtXsiCrav uQiOxog IxQi&rj. 100 
iv fisv yaQ Tolg Trjg Ui^vXkrjg xQ}]6^olg svQb&y] ysyQafJi- 
fisvov oxi 8si Tovg 'Pa^iaiovg idQvCaG^at vsciv trjg fis- 
ydlrjg nrjxQog tcov ^saVj nal tc5v fisv IsQav rrjv xara- 
yay>]V sx IIsGivovvtog r^g 'Aciag TtOLijGar^ ai , r?}v 8a 6 
exSoxvv avtcov sv Ty 'Pcofiy ysvsG&ac viavdrjfisl rijg 
ccTtavx^Gsag yLvo[ASvr]g , oial rav rs dvdQcov rov kqlGxov 
xal yvvaLnav ofioiag rrjv dya^iqv, aal xovxovg dcpriysl- 
6%ai xrjg dnavx^Gsag nal ds^aG^at xd tsQa x^g Q^sdg. 
r% 8s 6vy>i}.r]tov Ttdvta 6vvts}.ov6rig %atd tov j^^T^cJfioV, 10 
£ZQi&rj rcjv [isv dv8Qav dQi6tog IIoTtliog Na^ixag, tav 
8s yvvaLxav OvalsQia. ov [lovov yaQ tfj JtQog Qsovg 
tvGs^sici 8iacpsQSiV s8o^sv , dkld %ai Ttolitmdg VTtrJQ^s 
ocal 6vvstdg sv tco tr)v yvcofii^v d7tocpaivs6\)aL. [istd ydg 
rov 'Avvi(iLaxdv jroAe^ov MaQxog [ilv Kdtav 6 sTtLKAr]- 15 
^slg Zlri[L06%svrig slco&si Uysiv TtuQ' sxa6tov sv rf] 6vy- 
icX^tcp xatd rrjv ditocpa^iv rrjg Idiag yvcofirjg KaQxr]86vci 
firj Sivac. aal rovto sitoist jioXXd'Aig ovx VTtoxsifisvrjg 
ctSQi tovtov ^ovXijg, dXX' sxsQav tivav dsi %r]tov^svav. 
6 8s Na6iKdg dsl tovvavtiov dnscpaivsto KaQX^86va 20 
did navtog slvat. saazsQa [isv ovv duocpa^ig sSoxsl tcp 
GvvsSQia [isydkrjv sxsiv dva&scoQr]6iv' tolg 8s 8iacpsQOV6i, 
rfj (pQovr'j6Si nokv TtQOtSQSiv rj rov Na^Lnd 8LsXa[i(5dvsto. 
606OV ydQ 1% rrjg dXXav d^d^svsiag sxQLvav 8siv ^saQSi6dai 25 
rr]v rfjg 'Pcofirjg l6xvv , dlX' sx rov cpaivs6^ai rcav fisyd- 
^av fisi^ova. TtQog 8s tovtoLg 6at,o[isvr]g fisv trjg KaQ^ 
%r]86vog 6 ditb xavxr]g cpo^og r^vdyKa^sv ofiovosiv rovg 
^Pa[iaLOvg aal rcov v7toxsxay(isvav STtiSixag xal sv86^ag 
KQX^i^v ' (ov ov8sv jcaAAtoV s6ti JtQog rjysfioviag 8ia[iovr]V 30 
rs aai av^r]6iV' d7tolo[isvr]g 8s trjg dvtiTtdXov 7t6Xsag 
stQ68r]Xog rjv sv [isv tolg itokixaLg sficpvkLog 7t6Xsaog 
eGofisvog , sx 8s xal 6v[i[idxav d^tdvxav [iL6og sig trjv 
'^ysfioviav dta tr]v slg avtovg sx tav aQx^vxav 7tksov- 35 
ii,iav TS Tial 7taQavo[iiav. aTtsQ aTtavxa 6vvs^y] xfj Poi- 
fi-^ [isxd rrjv rrjg KaQxr]86vog ^ara^nacprjv. nal ydQ STti- 
otiv8vvoi 8r][iayayLaL nal xaQag dva8a6fiol zal 6vfiftd- 

98. TtQOSKcc&tGav] TtQOfAa&Tjaav V 100. Tilslavcov] nonne Jto- 

TiiTcov? 4. fH TIsGivovvxoq Valesius, itmiGilv ovtoog V 6. 

Yivoiihrjg] ysvofiivris V 7. uya&rjv] dya&coTazrjv Vale?ius, cui 

praefer.iin aQLGTrjV (conf. ad toI. I. p. (iS. 05.) v.al TovTovq\ 

rovrovs V aletiiia lacunam male celans l6. KKra] (isto. Sch;ie- 

ferua ad Thcs. Steph. c. 9bl)3. llf, dil '^rjz.] df-.l (ielcnJuixt edt 

10* 148 EXCERPTA DE VIRT. ET VlT. L. XXXV. 

%av djto6ta6Big ^iiyaXai xal Ipbtpvlioi jroA£/xot TtolvsTstg 

40 3t«t ^o^SQol ical xaXXa %a TtQoayoQSv&Evta vtio rov ZJjcl- 
stlcovog '^KoXov&TjOk^^ 6 tovtov ds viog TtQBG^vtrjg tjv 
trjv TJXi.iCLav, %al rtfit^tv/p .TpKK^ov tVQavvaiv iniiBLQTq- 
Gavta talg Idiaig xsqoIv '^.TtextSLVS , TCQorjyov^BVog trjg 

45 (jvyxXyjtov. tov ds rtX^dovg CvavaKtovvtog Tcal ts&rjQico- 
fisvov TtQog Tovg xbv (povov b^^tdavtag, sti ds tc5v dr]- 
liaQXav xa*"'' sva tcov (jvyicKrjtLKcov TtQoayayovtav STtl 
xa s^^oXa Tcal sTtSQatavtcov tig sOtLV 6 dvslcov, ol ^sv 
a.kKoL aitavTsg %atSTttr]i6tsg trjv tcov o%Xk)V oQ^rjv ical 

60 ^iav '^QVOvvto %al tag d7to>CQL6sLg sh]XXdttovto ., 6 ds 
2JKL7tLav ^ovog co^oXoyrjOsv vq)' savtov ysyovsvai t^v 
ccvaLQSdLV, snsLTtcov (hg tovg ^sv dXXovg 6 FQaxxog sXdv- 
Qavsv STtLtL&snsvog tVQavvidL, savtov ds %al r^v 6vyKlrj- 
rov ovK sla^sv. 6 8s oxXog, icaiitSQ dyavaicrcov , i^6v%a- 

65 6sv svTQaTtslg to ^aQog xat t^v TtaQQ^i^iav tdvdQog. 
dXXd iir}V ical 6 rovtov vtog , ocatd tov vzoKsi^svov 
svLavTov TsXsvTJ]6ag, ddcoQo86xi]tog iisv dnavTa rov ^iov 
dLStsXsds, y,STa6x(X)V 6s tijg noXtrsiag^ nal ta ^ico nQog 
dXii^d^SLav dXX' ov tolg ?^6yoig fi^voig (pLXo6ocpr]6ag , dv.6- 

60 Xov%ov S6XS rfj rou ysvovg dLadox]] ^ccl rr^v rr^g dQsr^g 
icXriQOVo^iav. 

"OtL 6 ^Avrioxog 6 Kvt^Lycrivog doTLcog TtaQSiXrjcpcog 
rrjV pa6LXsiav s^sne6sv sig ^sbag ical rQVcpyv dysvvrj 

65 ical ^rjXco^ata ^a6iXsiag dXXoTQLOJTara. sxaiQS yccQ fiL[ioLg 
ical nQo8siycTaLg zal icaO^oXov na6i roZg Qav^aTonoiolg, 
ica\ rd tovTcov snLrrjdsvaaTa (lavQ^dvsLV scpLXoTL^sZto. Ins- 
rrjdsv6s dh nal vsvQo6na6vsLV xal 8l' avrov xlvslv ^coaoo? 
nsvTanr]xy KardQyvQa %al icardxQv6a xal stsQa nXsiova 

70 roLavTa ^rjxavrjfiara. ovx sixs 8s sXsnoXscov ov8s oQyd- 
vcov noXLOQxr]TLy,cov icara6xsvdg, d xal 86^av (isydXr]V 
ical XQsiag d^LoX6yovg dv naQs6xsto. svs%ov6ia 8s nal 
nQog icvvr]ys6iag dxainovg, ical noXXdxLg vvxtcoQ Xd^Qcx 
rcov (piXcov (xstd 8voZv rj tQLcov oixstdov s^lcov snl r^v 

75 %'^Q^'^ sxvv7]ysL Xsovtag xal naQ8dXsig xal vg dyQiovg. 
TtaQa^oXag 8s 6v[inXsK6(isvog dXoyoLg Q'r]QioLg stoXXdxLg 
'^Xd^sv slg rovg s^xdrovg iCLv8vvovg. 

"OtL Mixiil>ag 6 Ma66avd66ov vlog rov No[id8cov 

606. 44. Tov Ss Ttl^^&ovs Valeslns , rijg 8s cvyKXrJTOv V 

58. TioXiTsiag] (piloaocpiag Viilesius , in marjjine notaiis MS. itoXir., 
\. e. opinor noXi.T£iag , quod etiam in 7iKt.8£iag mutari poi^sit 
65. ■KQoSBiy.Taig Suidas , 7iQo8iy.Taig V 67. vsvQoanccCTslv Va- 

lcsins , vtvQonciTilv V avTOv V 

607. 68. Tisvtaw^xri] mvzonirixa V 70. hXsnoXtav Vale- 

Sius, 7lQliO)V V EXCERPTA DE VIIIT. ET VIT. L. XXXIV. 149 

^aCtXecog tlxs xal u^lovg vlovg 7t?.SiOvg, ^aliGTa 6b 80 
nQOT£Tinr](.uvovg ^ATUQ^av tov TCQtG^vTSQov Tav Ttaidav 
nal 'Idfiipa{iov zal Mtxixl^av. og BTtietxbCzaTog tcov xutcc 
Ai^vijv (iaGtlECJV yevoncvog , y.al nollovg tcov nmatbev- 
fisvav '^Ell^vav ^ieTa7tsj.i7c6^evog, 6vve[iiov TovToig. %ol- 
h)v 6b eTtt^sXeiav Ttotov^ievog Ttatdelag, naltGTa de q)i- 85 
lo(3oq)iag, evey^QaOe Tij dvvaGTeici '/.al Tjj cptXocjocpicc. 

"Otl KovTCJVtaiog rtg 6 (iaat?.svg rrjg ra}.aTtKi]g 7t6- 
kscog Trjg oxjTCi y.aXovixevrjg 'lovTCOQug CvveOet y.al CTQa- 
tr]yia dtdq)OQog ijv, cplKog be aal 6vfiuaxog 'Pouaicov, 90 
cog dv iv TOtg eu7tQ06%ev yQovotg dtaTeTQicpcxyg tv Pojuj/, 
ical '/.:iiotv<jov}]'/id}g aQeTfjg nal dyojyf]g votxi^LOV, dtd 'Poj- 
fiaio. de 7taQeth]cpd)g ttjv ev raXaxici {iaGtXeiav. 

"OTt 6 MaQtog elg qv tcov 6v^(iov?.(ov y.aX rcov TtQS- 
C^evTCov VTto Tov 6TQaTr]yov naQS^ecoQelto , TaTtstv^taTog 95 
div Tdov 7tQe6^evTo5v tij 86^y. ^sv yaQ d?.?.ot roig 
dtic6^a6i xal ratg evyeveiatg vTteQeiovTsg _ ^eyciX-qg djto- 
do/j]g eTvyxavov vno rov 6TQaTtjyov, ovrog de doKc5v 
yeyovevat di]^o6tc6vy]g 'Aa\ Tug v7Codee6TeQag dQ'/^dg ^6- 100 
yig et?ur]cpcjg kv Talg elg 86S,av TtQoayaycilg TtaQeQea- 
QetTO, 'iiat Tov ^ev dXKcov exa6Tog TtsQtcpevycov Ttddc.v ev 
rolg 7io?.s^tjioig eQyotg_ aayo^td^etav yQeiTO Tijv Qa^v- 
^iav yal Qa.6Tc6vy]v , ovTog 8e TtQog rovg ev raig ^d-j^^atg 
xtvdvvovg 7toX?.dy.ig Vjys^cov e/C7te^7t6usvog t)]V (.tsv e/ 5 
rovTCOv drtuiav TtQogsTtoietTO , ofxoiag de avrov £tg rdg 
roiavrag httovQyiag STttdtdovg 7to?.?^r]v s(i7tetQiav TtSQte- 
7totr]6axo rav 7to?.s(it/ic5v sQyav. oiv de evgjvrjg TtQog 
dyojvag xal aivduvovg, '/.a\ rovrovg VTio^isvav Ttoo^v- IQ 
608,"'^? ? T^ci/v nsydlTqv e'/rr]6aT0 dvvautv y.at 86tav stc' 
dvdQsici. sTtistxag de roig ^TQaTtonaig TtQogcpSQo^ievog, 
Xttl ralg daQealg '/a\ ralg 6ut?.iatg '/aX 6vtX7teQtcpoQatg 
iiexaQt6(iivatg rolg VTtGTsray^ievoig %Qc6(xsvog , (ieydh]V 
ivvotav sv rolg ^TQCiTtcoraig 7teQte7tOit]6aTO. Ttdvreg yaQ 15 
rrjg eveQys6iag^ %dQtv dTtodtdovrsg iv ralg (isrd rovrov 
Hd'/^atg (ptXort(i6TSQOv rjyavi^ovTO , 6vvav'^ovTsg avroi} 
trjv ijysytoviav el ds rvxoi rtg rav dXXav 7tQe6(ievTdov 
'riyovfievog, e&e^.o/cixovvTeg aTtedetXiav Kard rovg clva- 
y/atOTarovg '/utQovg. /a\ 6vve^aive v.ard ro 7tXsi6Tov sv 20 
lCev ratg tcjv dXXav i]ys(ioviatg 'Paiiaiovg r]Ttd6%ai, 
xard 8s tdg tov MaQiov 7tuQ0v6iag de\ vtxdv. 

!)5. Tov atQCiTrjyov Wesselinjjiiis, rcov CTQCirriydiv V naQh%((0- 

QBiTO Viilcf.iii8, naQtTr]QiiTO V 6. a.Ti(iiav] Ttufjv Wessclin- 

gius: qiio recepto scquens d/zo/ojg in frot/icog mntandura, uti factuiu 
p. 514. 10. ofioicos] ofiag Valcsius avTOV V 

608. 1(J. cpiXoTifioTSiQov] cpiloTiiiOiTBQOV V 19. dvuyy.aiQ- 

tarovg Valcsius, dvayxaiozeQovs V L. X X X V 1. "Ot^ ov fiovov To nl-^&og tav ol^iBzav x6 TCQog tjJv 

25 G7c66ta6LV aQ(ir]^ivov xatetQsx^v , alla ical rav llw- 
Q^SQcov ot rag Inl %aQag y.trjGeig ovk sxovtsg itQinovto 
nQog aQnayriv xat naQavo^iav. ot yccQ sXXsimLg ralg 
ovGiaLg dta r^v anoQiav a^a xal naQavofiiav £^£jj£Ovto 
aaxd 6v6tQoq)dg Inl x^qv x^Q^"^^ ^■^'' '^^S ^^^^ dysXag 

30 xav ^Qi^^dtav dnijkavvov, xovg d' Iv xolg 6ta&^oig 
xed^rj^uvQL^^Uvovg naQnovg dLi]Qna^ov , xal xovg ne- 
QLXvyxdvovxag dvadijv D.evd^sQovg xs xal dovkovg e(po- 
vsvov , oncog ^i^jdslg dnayyeihj tj}v nsQl avtovg dno- 
voidv XE Kal naQavofiiav. dvuQxiag d' ov^r^g 8Ld x6 fit]- 

35 Ss^iav 'PcoftaXyS^v dQyi]v dLncaodoteLv, ndvzsg dvvnsv- 
n^vvov eiov6iav exovteg noXldg oioi ^eyd^ag 6v[i(poQdg 
ccneLQydt,ovto' §l6 ■nal ndg xonog eye^ev aQnayijg ^Laiov 
xalg xav evnoQcov ov6iaLg tve^ov6Lat,ov6y]g. ot dh nQo- 
xsQov 8V xalg n6Xe6L nQatevovtsg xalg xs ^olatg y.a\ 

40 xolg nXovtoLg xots dLa tr]V dvkknL6tov xijg xvxr]g fiexa- 
^oXrjV ov fiovov vno xc5v dQanetcov v(iQL6tLKo3g dne^al- 
kov xdg evnoQiag, dlkd yal vno xdjv eXevQ^eQCJV snt^Qea- 
^ofisvoL xaQXSQSLV Tjvayxdt^ovto. 8l6 xal nccvtsg vne?.dfi- 

45 ^avov td [lev avtog xcav nvkcov fioyLg vnaQxeLV XdLa, xd 
de extog xcov tecx^v cllX^TQca y.al dovXc: T>;g naQav6- 
uov xeLQOKQariag elvca. y.a%6kov (3' i]V xatd noXeig cpvQ- 
f/dg aal 6vyxv6Lg tc5v natd vofiovg dLXdcicov. ot yaQ dno- 
6TdtaL tc5v vnaid^Qcav 'AQatovvteg dveni^atov InoLOvvto 

oO TJ^T ;^oipav, (.iv )]6LKccy.ov vteg rolg deonotaLg, ovx, epcnL- 
nXd^ievot 8s xcov dveXni6tcov evtvxrjudtav " ot ds evtog 
Tc5i' TcLxav dovXoL vo6ovvtsg xalg ipvxcclg %a\ (leteoQL- 
^ofievoc nQog dn66ta6LV cpo^SQcotcctoL xolg avQLOLg 
vn^Q%ov. 

55 "Oti UatOQvtvog 6 di^^iaQXog t,r]lco6ag ^iov dxoXa- 

6tov, nal xayLLag vnaQyav, slg xr]v s^ 'il6tiag slg xtjv 

31. dviSi^v] dvalSrjv V , quod in dvcaScSi mutaTit Photius p. 534. 
25. 54. Si^ftaQios Valeeius , vnoczos V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXVI. 151 

'Pc6{ii]V rov gLtov :taQ(xxo^L8}]v hdi&t]. dic< 6s tt)v Qn- 
%v^lav nal cpavlotrira ttjg dycoyfjg d6t,as accxcog 7tQ08- 
Ctdvai tfjg 7tQ08LQr]^iv}]g iTtLiisXeiag , tTntLfif^Osojg stvxs 
tn:Qog7]iiov0i]g. i] de 6vyKh]tog 7taQEXo;d£vt] t}]V s^ovoCav 60 
6097CaQidox£V aXXoig trjv inL(jta6iav tavtY]v. biOQ%co6d{iz~ 
vog 6s trjv nQov%dQ%ov6av d'/,o?M6iav ., otal tov 6ag)Q0- 
vog dvt£](^6}iBV0S §lov , dt^^aQxCag vtio tov drj^ov xa- 

tt]^Lc6&^. 

"OtL UsqI t^s tov MstelXov (pvyrjg Itc ttij Svc) yc- 
vo^iEvcov 'koycav ev talg Eiiiih]6LaLg , 6 vlog avtov x6^r]v 65 
VTtotQscpcav xal ncoyava Tcal sfLvaQav e%cov i^^^ta tze- 
QLtjEL xatd t}]V dyoQav, dEo^iEvog tcov noXLtcov^ aal nEtd 
daxQvcov nQognintcov tolg mciptov y6va6iv ytElto tfjv 
rov TtatQog ad^odov. 6 ^ev ovv dfj^og, KainsQ ov §ov- 70 
XonEvog dcpoQ^yv did6vaL tolg cpvydOL tfjg y.a^odov naQu 
rovg vo^iovg, o^iag dLa tov eXeov tov vEavi6%ov xcd 
tojv vnsQ Tou yovEcog 6nov6}]V %atr]yays tov MktEXkov, 
%ca rhv vlov avtov d^d tr]v TtEQi tov yEi'vi]6avta ysyE- 
vt]^EV7]v cpLkotL^iav £v6E(if] nQogr]y6QEv6EV. 75 

"Ort t6 nakaLov ot '^PcofiaLOL v6^0Lg re nal dycoyaig 
ccQi6tOLg XQcafiEVOi icat' oXiyov r]vi,r]%r]6av inl to6ovtov 
Sgts '^ys^oviav snLcpavEdtdftjv aal [icyi6tr/v tcov ^vr]pLO- 
vsvo^Evcov nataiit^^a^Q^ai. sv 61 toig vEcotsQOig aaiQOig, 80 
xatansnols^rj^svcov filv rcov nXsi^tcov e&vcjv, noKv%QO- 
viov 6e EiQijvtjg ysvo^iEvrjg , nEtsns^Ev Iv ty 'Pcour] to 
rfjg aQiaiag dycoyfjg slg dls&Qiov t.fjXov. ltQdnr]6av ydg 
OL VEOL ^Etd TfjV Ix tcov noXsficov dvE6LV Elg tQVCpfjV ^«4 
ccnoXa6iav, lOQtjyov tiovtsg toi' nkovtov talg sni&vfiiaig. 85 
TfQOSZQivsto ydQ xatd ffjv nohv rfjg fitv htotr^tog r] 
jioXvtEKsLay trjg 61 tcav nols^nccov tQycov ^slEtrjg y 
§a6tc6vr] • iiaKaQLog 6' vnsiXr^nto tolg noXXoXg ovy^ 6 talg 
uQStalg XEXo6^7]^svog, dkX' 6 ralg nQog7]vs6tdtcag rjdG- 
valg ndvta-^rov tov ^^v %q6vov tnanoXavcov. 6id xal 90 
^sinvcov noXv6andvcov naQa%E6Eig snEnoXaOav y.al ^iv- 
Qcov Q^avfia^onEvav Evco6iaL xal ^tQco^vfjg dv&Lvfjg aal 
fiEyaXonXovtov naQa6KSval tQLxXivcov nal iXscpavtog xal 
aQyvQov iCttl rcov dXXcov rcov noXvtsXE^tdtciv vXcov ns- 95 
QLtrcog 6E6f]}iLOVQyi]fiEVCov %aTa6zsvai. rcov 6s olvcov 6 {itv 
^stQicog rsQncov tf]v ycv6LV dnE^oxLfjd^sco, ^aXsQVog 6h , 
ical Xlog ical ndg 6 tovtoLg icpdfiLXXov cicov r]8ovr]v, 
lx%vcov ts nal tcov aXXcov XQ7]6tcov td nQcnEvovta nQog 
ax6Xav6LV dvE6r]v dv7]?.i6KOvro. diCoXovd^cog 6s tovtoig 100 

fi09. 66. i-a&fjta V 99. dviSrjv] dvaiSr^v V 152 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXVI. 

ol vhoi xarcc t^v dyoQccv Iq^oQOvv Idd^fjtag SLcc(p6Qovg 
ftlv taig iiaXax6trj(}L y hiacpavBig ds nal aaTu t^v lETtto- 
trjta talg yvvaLxeiaig naQi^q^SQBLg. aal jiccvta ra TCQog 
'^dovT^v aal dkat,ovdav oH^qlov dvijxovta TtaQaOneva- 
6 t,6^eva ta%v tag tovtav tL^ag sig aTtLGtov VTtSQ^okijv 
^yaysv. tov ^sv yccQ olvov to HBQanLov sncalsLto dQa- 
X^<^v Ixarov, tav ds IIovtLxav taQL%cov to xbqccixlov 
6Qax^c5v tstQanoGLav, tc5v ds ^aysLQov ot dLaq)BQOvtsg 
o-tlfaQtvtLKalg (pLXotB%VLaLg taXdvtov tsttaQCoVj ol 6s 

10 talg svyiOQcpiaLg sx jtaQaxoLtOL noXlcav taXdvtav. ddLOQ- 
&cotov d' ovGrjg r^g STtl ro nandv oQ^^g, STts^dXovto 
tLVsg tcav tdg aQxdg ka^^avovtcov sv talg snaQxiaig ^s- 
Tati&s6&aL tov trjg 3tQ0BLQrj[iBvrjg dycoyrjg ^rjXov, xat rdveiO 

15 savtdjv ^iov TCBQioTttov bvta dtd f^v s^ovoiav aQxstvnov 
sig fLi^r]6LV tL&BvaL tav xaXav snLtrjdsv^dtav. 

"OtL KoLVtog 2%aLov6Xag iisyi6tr]v sigrivByxato Cnov- 
dyv dLa r^s Idiag dQSt^g dLOQ&aCaO&aL t^v cpavX6trita 

20 tov ^rilov. kxns^cp&slg yaQ sig t^v 'Adiav CtQatrjyog, 
inLXs^d(isvog tov aQLGtov tav cpiXcov Gv^^ovlov KoXvtov 
'PotiXLOV ^ist^ avtov Cvv^dQsvs ^ovXsv^fisvog Tial ndvta 
diatdttcov ■aal vQivav td zatd ti]V snaQ%iav. ocal ndGav 
t^v dandvrjv bhqlvsv sx trjg idiag ovsiag noLSLG&ai tolg 

25 ts 0vvsiidi]^OLg %a\ avtcp. slta iLtotrjti nal dcpsXsicf %Qca- 
lisvog zal dxsQaico trj 6LxaL06vvr] trjv BnaQ%iav dvsXa^sv 
Ix tcov nQoysyovoTCOv dxXrjQrj^dTCOV. ol ydQ nQoysyovo- 
tsg icatd trjv 'Aoiav dr]fio6Lc5vaL, xoLvcovovg s6%r]}c6tBS 
Tovg BV trj 'P(6(ir]} tdg dr]^o6iag %Qi6BLg dLadLTcdtpvtag, 

80 dvo^r]^dt(ov BnBnXr]Qc6xs6av trjv snaQ%iav. 

"OtL udsvxLog 6 ^JaaLovoXag talg fisv dLnaLodoOiaLg 
ccdLacp&oQOLg %a\ dxQL^B6L %Qr]6dyLBVog ov ^ovov nd^rjg 
0vxo(pavtiag dmqXXa^s tovg %atd tr]V snaQ%iav, dXXd 

S^ xa\ td tcov 6r]{io6Lavcov dvo^^fiata dLCOQ&coOato. nd6i. 
ydQ tolg rjdLxv^svoLg dxQL^rj XQLtrJQLa nQ06tatsv(ov xa- 
tadlxovg iv dna6LV snoisL tovg d}]^o6L(6vag., xa\ tdg 
/tiev aQyvQLxdg ^Xd^ag tolg rjdLxr^^BVOLg sxTivBtv r^vdyxa- 
^s, ra 6b %avatLxd tcov syxXr]^dTCOv r]^iov XQi6Bcog Q^a- 

40 vatLxi]g. ots dr] rov xoQvcpalov tovtcov oixov6^ov , 8l- 
66vttt ^sv vnsQ tijg IXsv&SQias noXXd xQtj^ata xaL 0v(i- 

1. ia&rjrag V 10. iK] iyiifQEnsts Wesselingiug 11. hcchov] 

ntalim naKiov 

610. 17, ef^iyHUTO V 24. uvtoI V 27. dnXijQrjiiccTcav 

Wesscliiigiiis , a-nXriQmiiazcov V 28. drjfioaicSvug V 29. 

Sia8iKoi'iovTKg] KaTa8tii(it,ovzag V, diHa^ovzag Rciskiiis 81. 

AiVi.iog] aut Mov^iog lcgciiduin fiut cum Wcsselingio Koivzoi 
36. XQOiftatBvcov] hoc \oreor ut recte eic dicatur EXCERPTA DE VIRT. ET VIT, L, XXXVI. 15S 

nscpcavTiK^Ta ytgog Tovg avQtovg, q)Q(x6ag riqv Knokvrgcj- 
0LV 7i<d &avccTov naradLxdOcig av86ravQco6Ev. 

"Ori 6 avrog toug dr]uo6Lc6vag xarsdlKa^s xal roig 45 
i^dLi(7]nivoLg BVSxdQii,£. ical dvvi^aLVS rovg oAtyra jtQors- 
Qov dLCc f^v xaracpQovrjGLV Kal 7ilwvst,iav ttoXXo. TcaQa- 
vouovvrag tcuq' sXnCdag vTto rav '^dLKrj^ivcov a^iccysa&ac 
stQog Tovg ocaradLXOvg. %a\ rag Gvvri^SLg rolg CrQarijyoLg 
y,at roig CvvsndijtiOLg danavug sx tijg idCag ovdiag jcol- 50 
ovfxsvog rayv Tag ivvoCag tcov 6v}i^axovvrcov alg triv 
'Fc6^r]V dvsxri]6aro. 

"OtL AsvKLog 'A6vXhog, starQog filv vTtaQXOV tsra- 
HisvKorog, sxjtsnq^&slg ds ^TQatrjydg sig SLHsUav., xare- 
Xa^s triv STtaQxCav disq^&aQfisvijv. dvsar^^aro ds rrjv vrj- 55 
6ov XQV^^^^^^S rolg xallC6roig s7tLrr]dsv[ia6L. utaQaTckr]- 
^il6Cag yccQ tcp IJaaLOVola 7tQosxsiQC6aro rdv ccQLGrov rav 
(pCKcov 3tQS6^svri]v rs %a\ 6v^^ovlov, og i^v rdiog, STtL- 
icakovfisvog ds Aoyyog, i,r]Xcorr]g t^s aQxaCag Kal 6c6q)Q0- 
vog dycoy^g, ocal IJoTthov 6vv tovra, TCQCorsvovra rrj 60 
6d|>; rcov sv 2JvQaicov6aLg xatOLXovvrcov ijtTCScov. %coQ\g 
yaQ tc5v sx trjg tvxVS dya^av xa\ taig icatd ■^vxyjv 
aQStaig dcscpSQS. 6rj^SL0V ds trjg sv6s(isCag al %v6CaL xa\ 
cct sv tolg LSQOig Kata6KSva\ xat td dvad^ij^ata, r^g ds 
GG)cpQ06vvy]g to tdg ai6&^6SLg fisxQC trjg s6xdtr]g tov 65 
§Cov yQa^fi^g d^LVslg sxblv, to ds tfjg TtULdsCag ts nac 
<pLXavhQC07tCag to XQ0tL(id6%^aL TtaQ* avtcp nsQLttotSQOV 
xovg TtSTtaLdsv^svovg' ica&okov ds tovg djio tLVog sitaL- 
vov^svrjg ^ov6r]g oQiico^svovg svsQysrsLf ^vXXa^^dvcov 70 
Ix trjg idCag ov6Cag dcpSLdcog. oig dv6\v 6 Z!v?.hog TiQog- 
avaTcavo^svog o^otoCxovg ^sv oixCag sig xardkvdLV 
TtaQs6%svd6ato , 6vvy]8qsvs 8s ^std tovtcov td xard trjv 
6LxaLo8o6Cav snaxQLfiov^svog xa\ Ttdvta cpilotsxvcov xal 
ytQog sJiavoQ^co^LV trjg STtaQyJag. 75 

"OtL 6 avrog xatd trjv 8LxaLo8o6iav TtQog td 6vi.i- 
(psQOvra cpLlorLiirj^ng tr]V 6vxocpavrCav sx rrjg dyoQug 
icpvyd8sv6Sy t^g 8e tav d6%svs6rsQcov ^orjdsCag [isyC- 
6r7]V STtOLr]6aro cpQ0vrC8a. rcov yuQ dlXav 6rQarr]ycov 
iicj^orcov SLdovuL 7tQo6rdrag rotg oQcpavolg^ xa\ yvvuL^tv 80 
iQTjiioig 6vyysvcov , ouTog euvrov rovrcov dvsSsL^s cpQov- 
tL6rr]V Slu ts ti^s i8Cccg 6xi4^scog xa\ cpQOvrC8og 8luxqC- 
vav rdg Iv tovrocg dyLcpLg^r]rr]6sLg nd6LV dnsvei^s t^v 

48. dnuyia^ttL Valeeius, vnuyiG^ai, V 

Cll. 62. SUcptQs Wes8eliDf27us post Valesinm, SiicptQOV V 
66. ro 8t Trjg] aut trjq da gcribendum aut excidit zslsvzaiov 
71. xcl nQos] legendoni nQos vel ta nQoe 154 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXVI. 

85 nQknov6av rolg xaTadvva6r£voiiivoLS IniKovQiav. x«0^o- 
Kov dh %avta rov rijg aQx^ls XQovov dtarE^.sGag slg Ina- 
voQQ^caGiv rav ^tanxav aal rcov d^jfioolav adcxirjpidtcov, 
dnExaraGtrjGs t?}v v^iSov elg ri)v noKai nor\ ^a-AaQi%o- 
(isvrjv Bvdaiaoviav. 

"Ort MaQaog Ai^iog ^QOv6og dvrjQ viog pilv rijv 

90 "^XLxiav, itBxo6u7j^evog da ndCi roig nQatBioig. natQog 
ts yccQ rjv BmcpavBGrdrov xal naQu rolg noUratg di sv' 
yevBiav xal dQsrrjv d^avfiaOtag dyana^svov ^ avrog 8s 
vn^QXS Koya ^av dsivotarog tc5v ijAtxiOJrcSv , n^ovrat 

95 dB'n(4vrag rovg noUrag vTisQ^dKKav , fisydXrjv ds dho- 
mGriav s^av zal %ard rdg vno^xBGBig av ^B^atorarogj 
trt ds nXrjQTjg evysvovg cpQOvri^arog. 8i6 aal novog tdo- 
^BV 8086&aL nQoGrdtrjg rrjg Ovyxhjrov. 

89. [ilv] deest "^v 82. dyaxaiiivov Valesius,. dyancofisvos V 612 L. X X X V i i. 

"On 6 Tcuv MccQ6av riyovucvog Tlo^zaibiog Ini^iii- 100 
/Ieto ixiycih} icccl :r«^a|3dAa jiQCi^tL. (iVQtovs yccQ dvaka- 
(icov tx rcov tdg sv^vvag cpo^ov^ivcov Exovtag vno tolg 
i^atlocg ^icpYi TiQoijyEv in\ trjg 'Pcoar^g. dLBvoslto ds m- 
QL6rrj6aL trj Cvyahjtcp ta onKa y.cd xi]V TtohrsLav aitu- 
6&ca, 7] iii} TCEiCag tivqI aaX 6Ldi']Qcp tijv riys^ioviav bca- 6 
}.v[i)]vaG%aL. ccTCUvt^Cavtog 61 avtcp raiov ^oiiitiov, xal 
tQO^avov IIol TiQoayBigy IIofiTiaidiB , fiBtcc toCovtov nXi]- 
^ovg; BiTiBV Elg 'Pco^tjv btiI t^v noXitBiav , y.BxXriiiBvos 
V7i6 tcov drj^ccQxcov. 6 ds zJo^aitiog vjco?M(icov BcprjGBV 
cly.ivdvvotBQOv ccvtov nal naUjov tBv^BGQ^ai trjg noh- 10 
tsiag, av ^i] TtoXBaiXcog B7tl tr]v 6vyKkr]tov TtaQaysvr^taL. 
Tavtr]v yccQ ^ovXsO^ai tr]v yaQiv dovvai rolg ov^iaay^oig 
^i] ^iccG^BiCav cllk' v7io^uvr]6QBi6av. 6 ds Ibqccv nva ri]V 
6va^ovXi]V rdvdQog &E}iBvog, yal 7isi6&slg rolg koyoig, 15 
i7iavriX%sv btll tjjv oizsiav. ^Jo^itLog ^sv ovv cpQovi[xoiS 
Koyoig Bx [isyccXcov iCLvdvvcov B^}]Q7ca6s ti]V jcatQida, tco?,- 
AoJ HQsittova ti]v o^uiXiav 7COir]Occ^Bvog ti]g ysvo^Bvr^g 
ZlsQovilicp tco 6tQatr]ya ^CQog Ilixsvrivovg. sxslvog yccQ 
0V1 cog B?ySvdsQOig y,al 6v^^dyoig ouilcov, czAA' tog dov- 20 
?>oig svv^Qi^cov nal cpo^av ^syd?^cov dTCBi^.alg TcaQco^vvs 
rovg 6v[L^dyovg S7c\ tr]V JiCiO"' savzov xa\ tcov aX?.cov 
TiHCOQiav. ovtog ds 7CBcpQOvr]nati6^BVcov u7to6rarc5v d?^6- 
yovg OQ^ccg btclslxsOl Xoyotg sig svvoiav TCQOsrQSipato. 25 

"Oti i]v Ttg Bv "A6y,?.G) TCaQadsdo^svog vtco 'Pco^aicov 
sig cpvXa'/,r']v , ovoua ^sv 'Ayansavcov, KHlS, bs ro ysvogy 
bLa ds Tiva TCSQiJCsrsiav nai 6vfi!.idycav cpovovg st^coyQr]- 
^nvog' og V7c6 rcov nL'/,svt'ivov dTCo?.v%s\g b'A, rijg cpvXa- 30 
5c?;j bid rr]v BVBf.ys6iav TCQo^vacag s6rQatsvBro. Xij^tsias 
ds TCoXlTqv BUTCsiQiav tycov, ri]V TtoXsfxiav %0JQav aats- 
tQBxs ^srd CtQccnaTcov ouoicov raig TcaQavo^iaig. 

G12. 99. TTofnrciiSios Valesiiis, TJofiTtcdog V t. TTo/inctl- 

8is Valesius, IJointcitB V 10. uy.tvdvvi3TiQ0v] dMvdvvcotiQOV 

V 27. ovoiiu Valcsius, 6 V 156 EXCERPTA DE VrilT. ET VIT. L. XXXVIL — XL. 

"Oti ot TlLvvrjrai davmg 6vvd%ovxo Gvfiq^oQalg. cc^s- 

S5 TdjtSLGrov d' t^ijOFTfg r)]v Ttgdg PcjaaLovg Gv^uaxiav, 
rjvay-Kdt^ovro aars^aTLaraOd-ai, rav TtSQi i^vxyjg na^civ 
y.cX TtsQiOQdv rd raxva 6rsQLdx6^8va rov t,^v sv ocp^daX- 
^olg rav ysysvvyj/cotcov. 

40 "On 6 2JvX?.ag rdg TTQd^stg jcaXag IxsiqlIs ocal svsq- 

yag, aal d6b]g xal xaXijg (py']U7]g sv 'Pcouij y.arr^^LOvto, 
acd ro 7i?S]dog s8oKLuai,sv aytov dS.LOV vTtaQxsiv vnatov 
CiLQSL6%aL, xal 7tSQL(i6r]tog )]v sTt dvdQsicc ts xal GtQa- 
rt]yixf] 6VVS6SL, 'accl aud-okov q^avsQog vtctjqxsv slg (isl' 

45 ^ov TTQ^Cxrjiia d6t}]g 7CQoay%)]66yLSVog. 

"OtL 6 ML%QL6dt)]g rovg rc5v 'Pouatav r^ysiiovag 
zatd t)]v 'yi6iav viy.ri6ag, kccl 7tok?.nvg ^coyQ)]6ag, aTtccv- 
rag tLii)]6ag xal s6t^>~j6l yal sq)odiOLg ccTrllv6sv slg t«so13 

50 TtatQLdag. 8ia^or]%sl6r]g 8s rrjg rotJ MLQ^gidccrov (pLlccv- 
^QcoTtiag, SVS71S6SV slg tccg 7t6?.SLg oqu)) TtQogtld^s^^aL rw 
^cc6l?.sl. 7tc(0)']V ds OQav dTto 7ta6(bv rcov TtoXscov 7t0S- 
6^svrdg iisrd if.n]CpL6}idtcov 'KaXovvtcov avxov slg rdg ISlag 
TtcctQidng yal Qsov jccct 6cjt)~]Qa TCQogayoQSvovrcov. dno- 

55 XovT^cog ds T0UT015 yal y.ccrd r)]V 7taQov6Lav rov (ia6L- 
?.EOjg c'cjt)]vrcov al 7t6?.iig sxxs6i.isvai 7tav6)]usl ^sr 16^7}- 
tog lai.i7iQ(lg kcu 7tok?S]g %«oag. 

"On 'Mitd r)]v ^A6lccv STtiv.Qc.tovvrog Mi&Qiddrov '/.ai 
rcov 7t6?.scov dcpi6Tauivcov dxccta6xsrcog d^to 'PccuaLCOV, 

60 ot sv rfj Aso^cp 8isyvco6av ov (i6i'0V avrovg syxsiQL6aL 
Tc5 ^a6LXsL, dX?.d jc«l toi' 'AmkXLOV slg MLrv?.)]vr]v 6vu- 
TT.scpsvyota 'xal vo6ny.o{iov(i£vov TtaQadovvai tcp Ml>^qi- 
dat)]. STtLkstavtcg ovv tcov vscov tovg dlKrj dLacpSQOvtag 

65 S7tS(.Lipav STti to 'Accrd?.VLia. ot ds d&Q6oi 7tQog7ts66vtsg 

Tovtcp xcci rov 'A'KL?^?.iOV dQ7td6avTsg s8r]6av, c6g 'Aa?.?d- 

6tr]v rcp Pa6L?.SL 'Aal 'AsxaQi6usvr]v dcoQsdv szTtsuxlJOvrsg. 

ds, 'y.aiTtSQ vsog av 7tccvrs?.cog r)]V r]XL'/.iav , iroX- 

lir^6sv S7tirsXs6a6%ai TtQahv 'f]QCOLX)]V rp%d6ag yaQ rovg 

70 (iS?.Xovrag 6vvaQ7tdt,Eiv avtov dvtl T^g v[iQSCog '/.al rrjg 
cd6'xQdg n^icoQiag n^XXcct.ccto ^clvcctov. 6(pdt,cov yaQ sav- 
rov , y.al r)j 8siv6rr]n rf]g jcQCiSsag iiarcc7tX)]^d!.isvog rovg 
STt avrov OQucovtaq S7toi)]6s i.it] roXurj6ai 7tX)]6iov av- 
rov 7toogs?.\tslv usrd 7td6)]g 8s dSsiag sccvrov dTtaXXd^ag 

75 Tou t,r]v 'xccl rdrv STtLcpSQo^svoov xa'A(dv stSQi^oijrov 's6xb 
T^v STi sv4.'vxicc 86^av. 

35 o:i.iiTaJi£taTOV Reiskius, d^fTcirrtaTOV V 89. ix^''0'^^] *'-'*" 

XbIqi'^s Y 46. Tovg — Tjysftovas Valesius, rj^g — T]yf(i.ovias V 

613. 56. /ttFr' iad-qTog] fihQ-' sa^-jjzos V et sa&fJGi i8. T4. 
ngogfl&slv] TigorJ.d-stv V EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXVII.— XL. 151f 

"Ott. Tca&ukov aazd tj^v vav^a%iav naQa rotg ""Po- 
^loig 7ch]v Tov Tclrjd^ovg ta Xoma ndvta [isydkag £i%£V 
VTceQOxdg, tkpn] av^SQVj^rav , rd'^tg tcov vrjcov, iQEtcov 80 
£{i7CELQLa, dvvdi^Btg ijys^LOVCOV , BTCL^arcov dQerai' naQu 
81 xolg Kanicddo^LV vTcfJQXOV dicsLQiaL nal dyvfivaaiai, 
%cd rj Tcdvrav rcov ocazcov naQaircog drat,ia, 7CQo%v^ia, 
liEV yaQ ov% iXuTCovro rcov 'Podicov, cog dv sxovrsg stcI- 
Cxojcov nal ^EarrjV rcov XLvdvvav tov ^aOikia, zal toi;- 85 
tcp 67C£vdovt£g iv8d%vvG%ai r}]v nQog avrov Bvvoiav 

flOVO) 6h V7CBQi%0VrBg tCO TCltj&BL tCOV GxacpCOV, 7CBQLB%i0V- 

to tdg TColB^iag vavg za\ nvTilovvrBg Blg ^idov avrdg 
djCBXdpi^avov. 

"On rdiog MaQiog tcov dv&QcoTCcov BTCLcpavscjtatog 90 
ysyovcog, btcl fisv tijg vBon^rog b^/jXcoGbv dcpLXaQyvQiav, 
tcov aakcov BQycov oQBxQ^Big , aai ^BydXag TCQa^Big btcl ts 
trjg Ai^vrig xal rrjg EvQcoTCrjg aarBQyaGa^Bvog tcbqlbtcol- 
7]6aro trjv TCBQL^orjtov BiCLcpdvBLav ts '}ial do^av. btcl da 95 
Tov B6%dtov yijQcog Bjct&v^-^cjag tov Mt^QLddrov rov 
^acjikicog nXovrov xal ti]v iv talg natd trjv 'AGiav tco- 
2lb6lv BVTCOQiav slg tov Wlov ^BtsvByxBlv ^iov , totg 
olocg BTCtaLGe, ocal toi' HvkXa KoQvrjUov trjv dBdofiivtjv 
STcaQxiav TcaQatQOv^Bvog TCaQavofxcog, ttj noogr]Kov6r] tcS' 100 

QLiTCSGS (jV^CpOQCC. OV ^OVOV 8b tOV BTCL&V^rj&BVta TcXov- 

14tov ovx sXa(iBV, dkXd ■Kal tr]v I8iav ovciav TCQogaici- 
^aXs, dj^^Bvd^BiCiT^g avtov tfjg vTcaQ^scog ^cd tr]v trjg 
nXBOVB£,iag V7CBQ^oXr]v. xatayvcoG&BLg 8b vtco tijg 7carQi- 
8og &avdrcp, %a\ ^caSQag r^v TcaQavrina ti^coQiav, rjXd- 5 
TO Tcatd tr]V x^Q^^^ pLovog (psvycov. Ka\ tiXog B^insds 
trjg AL^vi]g slg t^v No^a8iav ddovXog, uTCOQog , BQ7]^og 
Ccpcov. v6rBQ0V 8s trjg 'Pco^r^g B^7CB6ov6i]g slg 7CoXij.iovg 
i^cpvXiovg, 6vvBQyr]6ag toig trjg 7catQi8og ^coXs^ioig, ovx 10 
r^Q/ii^^r] tr~j ica9^68cp , ^coXsyiOv 8b. s'/,'/.ai)6ag , zac tvxcov 
VTcatsiag to sji^o^iov, ovk st6Xn7]6BV sri tfjg tvxr^g Xa- 
^siv TCBLQav, 8s8L8aypAvog tcbql tr]g v.ar avrf]V dfisfiaLo- 
rr]rog ^sydXoLg 6v^7crco[ia6L. 7CQOOQCo^svog yaQ tov dTCo 
rov HvXXa tcoXb^ov s^CLKQS^dyLBVov t\] 'Poo^r], ^sri^r^r]- 15 
Cbv savrov bk tov t,f]V SKOv6icog. dTCoXiTCoov 8e aQxdg fis- 
ydXag TCoXi^cov, aLtiog lyivBto tco ts vlca xa\ ty 7carQi8c 
rcSv sdxdrcov dKXr]Qr]^drcov. 6 fiBV yaQ dvayKao^slg 7Co- 
^EHSLV toig }CQBitro6L nari^rQS^sv dtvxcog toi^ ^iov 6v^- 20 

99. TiUQaiQOvfiEvog Wesselinglus , TiuQaiTovfiEvos V 

614. 2. avTOv] ds avzov V ^ 7. aSovXog Reisldug et Ruhn- 
lcenius ad Vellelnin p. 131., Sovlog V 8. cqicSv] (piXcov Vale- 

eiua l>. noXfniois Valesius, noXtfiois V 158 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXVI.— XL. 

stEcpsvycog Iv ty dLCjQvyL' ot 8h iv zy ^Pdfir} xal aatcc 
zds iv 'ItaXia stoksig i^TttdovTsg elg zov TtdXaL tiqoxeI- 
fiEVOV 7i6Xe(iov zalg 3tQoxats6x£va6^LsvaLg nsQLS7ts6ov CvfA- 
q)OQalg. ol [isv yaQ sitLcpavsGtazoL zc5v 'Pa^atcov, UnaLOV- 

25 oKav %al KqccGGov cpt^iiL, sv 6vyxhjtcy yLLaLCpovypsvtsg 
dxQLZCog 7tQos6}]^7]vav zaig IdiaLg dtvxiaLg zo ^sys&og 
tav sGo^svcov otatd rr)v 'ItaUav dtvyTq^dzov. ol jtXsL- 
6tov yuQ tcov 6vyxlrjtLX(ov y,a\ zav sittcpavav dvdQcov 
vno zcov TtSQi zov ZivKXav dvijQS&rjGav 6tQatLcozaL da 

30 sv zalg 6td6s6L xal ^dyaLg icat£x6n}]6av ovk sXdtzovs 
tcov dsxa fivQiddav. xccl zavta Ttdvta 6vvs^r] tolg dv- 
^QcojtoLg dLd zov s^ aQx^fjg STtLQv^r^d^svta nXovzov vno 
MaQLOV. 

35 "OtL MsQokag 6 alQs^sXg vnatog slg tov tov Kivvcc 

Tonov ^std tb 6vv%s6lv noLr]6a6%aL to di^nsQ avtov 
vnazsv6aL sdo^s nQa^LV dyad^ov 6(p6dQa noUtov nQcc- 
|at. kv ZB yaQ zcp 6vvsdQicp %a\ tcj diq^cp dLaksyoiisvog 
nsQ\ z(ov xoLvfj 6v^(psQ6vt(ov aQxrjyog inr^yysiXato ys- 

40 vs6&aL zijg o^ovoiag. dacov yaQ rjQr]^svog vnatog skov- 
6ic3g scpr] naQa%G)Qr]6SLV ta Kivva trjg aQxrjg, aaL naQa- 
XQrj^a idicotr^g sysvsto. r] 8s 6vy'/(lr]tog i^sns^ips nQS- 
Gpsvtdg tovg noLr]6o^svovg tdg 6vv&r]-Aag xol tov Kiv- 
vav slgdt,ovtag slg tr]v n6kLV. 

45 "OtL 6 ZivXXag %Qr]^dt(ov dnoQov^svog sns^cds tdg 

XSLQag tQL6\v isQOLg, iv olg dva&r^^idtcov dQyvQ03V ts xai 
XQv6av nXrj&og i]V, sv (isv ^sXcpolg ta 'An6kXavL %a^LS' 
Qo^sva, iv 'EnLdavQCj ds ta 'yi6xXr]nL(p, iv 'OXv^ni(x ds 

50 tcp zIll. nXsL6ta ds sla^sv si, 'OXvfiniag dcd to ^s(isvr]- 
KSvaL z6 isQov tovto d6vXov i^ alcovog' tcov yaQ sv 
^slcpolg %Q7]^dtcov Ocoicslg td nlsL6ta 8Lscp6Qr]6av iv t(p 
isQco %Xr]%svtL nols^cp. 6 8s HvXlag noXvv aQyvQOv jtal 

55 %Qv66v stL 8s trjv dXXr]v noXvtsX)] xata6xsvr]V dvaXa- 
^cov r]^Q0L6s xQr]fidt(OV nXrj&og nQog tovg sv 'ItaXia 
stQogdoxcofisvovg noXs^ovg. d8sL6LdaL{i6vcog ds trj Xriiisi, 
tdov LSQcov xQr]{idtcov nQogsvs%%sig , %c6Qav dvt\ tovtcovSiS 
'/.tt^LSQco6s tolg ^soig slg tdg xaz' stog nQog68ovg. sv- 

60 zQansXsv6usvog Sh dnscpaivszo xQazslv zcp noXsfi(p ndv- 
tcog 8Ld to tovg %sovg avtcS 6vvsQysLV £lgsvt]vo%6za$ 
%Qr]ndtcov noXv tv nXrjQog avtoo. 

"Oti 0Lii^Qiag xatd zrjv oSoLnoQiav noXv nQos%cov 

65 tOLS 8La6t^^a6L zov QXdxxov natQov 's6%b ^sydXoLg 

24. S-naiovoXav WesseHoglns, ZyisvoXav V 25. fitaitpovrj^iv- 

Tfs Wesselingius, fiiaicpoviV&ivzsi V 35. to &7jiiiQ] en forto 

VTlhq TQV? EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXVI.-XL. 159 

S7n%£i,Qrj6aL T0?.fii'][ia6i' y.a.1 Gnavdcov Toi)g 6TQaxi(6tag 
Idiovg %ura6jisva0a6%at taig Evvolaigy OvvsxcoQrjOtv av- 
tolg tfjv xcoQav tav Gvn^ayav d>g noXsfiiav dtaQTid^Siv 
xal tovg TiBQiTvxovrag E^avdQaTtodl^sod^ai. ccdfisvag 8s 
tn^Qogds^cc^ivcov tcov OrQaticorav tijv OvyxcoQr^aLV, iv oXi- 70 
ycag TJusQaig 7tBQL£7COi7j6avro %Qr^aarcov TtXii^og. olbB dcaQ- 
nayivng dTtyvrr^Gav rip vTcdrcp, nal TtSQL rcov xad'' av- 
Tovg aTtadvQOVTO. 6 dh TtSQLakyijg ysvouBvog TtQogsra^BV 
dxo2.ov9sLV, oTtcog tcc l'dm xo^iOavtcci. avrog ds ra 0i^- 75 
^QLo. dianBiXriGd^BVog JtQogirai^B tk diacpoQYi^ivra Tolg 
dnokcoXBiioCiiv aTtoxccraOriioaL. 6 dh ttjv nu6av alriav Ini 
Tovg 6rQarLc6rag dvBXB^Ttsv, cog dvtv Tijg ccvrov yvco^ijg 
jtccvra 7tBTCQcr/6rag' rolg 8h 6rQC'.rLc6ruLg kut Idiav nuQ- 
7]yyBilB m] nQogByuv Tolg 7tQogrdy^cc6iv , dXkd rd did 80 
Tcov oTtXcjv %ry]%Bvra tc5 tov TtoXsfjiov v6{j.(p [it] TtQos- 
Od^ai. Tov dh 0?.dxxov |U£T« dvard^scog TtQogrdrrovrog 
d7to8id6vai tcc 8ir]Q7tcc6aBva , rav 8h GTQuncoTdiv ov 
stQogsxovTCOv , TttQttp] '/iui 6rd6Lg y.uTSLXS to 6rQdrBvi.ia. 85 

"On 6 0L}i(iQiug 8La^Bl3>]y.c6g tov 'EXXrjgTtovTOV Tovg 
^rQUTLCOTug TtQog TtccQuvouiav xal ccQ7tuyrjv 7taQ0Q[nq6ag 
XQt][iaTa TfJg TtoXsig BigsTtQdrrBto xul Tolg 6rQurLcbrttLg 
tuvra 8lbvb[ibv. ol 8h sig dvv7t£v&vvov t^ov6iav TtQoa- 90 
X^svrsg xccl 5ia t)]v U.Ttida Trjg cocptXtiag iitrscoQL^Qsv- 
Tfg, ag noLvov BvsQyirrjv rjyccTtcov. rdg 8h fxrj v7tay.ov- 
6d6ag JtoXsLg £X7to?.LOQXcov Big 8LttQ7tayr]v BxaQH^STO roic; 
6rQccric6rttig. nal Nixo[ir']dBiccv nuQtdcoxs tolg 6rQaric6- 
xaig Big ^LUQTtuytjv. 95 

"On 6 avrog xal Kvt,LXOV TtaQtXd^cov cog cpiXog ToTg 
ft£V BVTtOQcoraroLg tcov TtoXircov B[i£(.i(pBro ^avdrov xutul- 
Tia6d[itvog' 8vco 8t slg yarccTtXij^iv xal cpo^ov rcov uX~ 
Xcov xaTadixovg 7toLr]6ag yal Qa^bi6ug B7tB?.BXi6s. Tag 8h 100 
ov6iag avrdiv dvaXa(ic6v, y.cci rolg dXXotg 8iu rav TtQoa- 
7to?.co?.6rcov [liyuv cp6(iov B7ti6rr]6ag, r]vc'cyxu6t Xvtqu Tr]g 
GcoTYjQiag oXag rdg VTtuQ^Big avra 7tQos6%aL. 

"Otl rvttlog nouTtriiog 6rQanconx6v ^iov iXofxtvog 5 
BVBxccQriQti TULg yu&' r^yiiQav y.axoTiu^ftiaLg, y.ai Tuyv to 
TtQCOttiov aTtrjviyxccto trjg iv tolg TtoXB^iixoLg tQyoLg 
a6xr]6scog. 7tu6uv 8h Qcc6t(6vr]v yal 6xoXr]V d7torQLil'd^t- 
vog dLttiXsi yal ^fO'' TJuiQttV y.al vvxrcoQ dti n TtQdtrav 
Tcov eig rov 7t6?.tuov XQ^^iuorv. 8Lccirr] [itv yuQ BXQijro ^q 
Xlt]], XovrQ(^v 8h xui 6va7itQicpoQdg tQVcpiiv ixov6r]g 
ccTttixtto. xal trjv [itv tQO(pi]V ya&rjtitvog 7tQogt(piQtto, 
ytQog 8h tov vzvov aTtc^iQi^s xqovov iXdtrova Trjg ix 

615. 4. rvcdos] rvuios V 160 EXCERPTA DE VIRT. ET VIT. L. XXXVIt- XL. 

rrjg q)v6sc3S ccvdyxrjg' xov ds Iv vvxrl tcovov staQEdidovGiG 

15 ti]v ftEQ"' T^fiEQav STti^EXsiav, InayQvnvav tolg rijg czQa- 
TTjyiag avrsvy^a^L. dia ds tfjg GvvjjQ^ovg tav ccTiiStav (isXs- 
trjg a\flT^trig sysvsto tcov icatd nols^ov dycovciv. tOiyuQ- 
ovif o6(p XQOva tig stoiiiov ovk dv naQsla^s OTQatsv^ay 

20 Jtokv tdyiov ovtog CvvsU^ato aal diatd^ag %a&co3th0s. 
ctQogayysX&Si0av 8s tcov nsQi avtov 7tQdt,sav sig trjv 
^Pca^Tjv, anavtsg ov tiqv aQStrjv dlkd trjv i^haiav av- 
tov loyit,6^svoi aat aQxdg aatscpQovrjCav, cog tav TtQog- 
ccyysXlovtav icsvag td nsQi avzov tQayadovvtav cog 

26 8' rj TtQogrjyysk^svT] (pij^rj 6id tcov dnotsXso^dxav dlo]- 
&^g sq^dvrj, ij 6vyxh]tog s^sjts^^sv 'lovviov, ov tQs^pd- 
lisvog sviw]6s. 

"Oti %atalsicp\f'svxog xov ZiCiTtiavog ^ovov fisxd ro 

30 diacp^aQrjvat %Qrjna6i %a\ aTtootrjvai ndvtag ;{at dns- 
yvay,6tog ti)v (5att]Qiav, 6 UvXlag innslg dns6tsiKs nQog 
ccvtov tovg naQans^iJjovxag ^sx dGcpaXsiag onot ^ovlot- 
ro. 6 ds Hyaniav sv daaQsl XQova xo trjg aQx^g d^ia- 
fta ^sQ^SLvai 6vvavayiia6Qsig sig idiatncov ^iov x«l ta- 

35 nsivov Gxrifia, 8id tiijv smsixsiav vno tov ZlvXXa naQS- 
nsfKp^r] taxsag slg tJv s^ovXsto noXtv. slta td trjg uq- 
■/^ijg dvaxtr]6d^svog oio^^ia ndXiv 8vvd(isag ixavijs dq)i]- 
yslxo. 

"Oti ot xav 'Pa[iaiav nsQicpavsZg avSQsg syaaicpovr]- 

40 %r]6av sx ^ta^okrjg, %al 6 xr]V ^syi6tr]V iSQa6vvr]v sxoav 
2xaiov6Xag^ ^syi6tov sxosv d^ia^a tav nohxav., dva- 
^iag xrjg i8iag aQStrjg sxvxs xrjg xov ^iov ocaxa^XQog^rjg. 
oi 8s 'Pa^aloi xar' avxo ys xovto ^sydXag svTvxy]6av 

45 OTt TOts dyiatdxoig 6r]Kolg 6 ndvn^og IsQSvg ovx S(pd^a68 
nQognsOslv , snsitoi ys ^aptv tijg tav 8iaK6vxav cono- 
xr]tog aal nQog avtolg tolg dSvtoig sni^co^iog (naicpo» 
vrj&slg dns6^s6sv dv t(5 ai^iati to dK0i^i6ta 8si6i8aL- 
[lovicf tr]Qov(isvov nvQ s^ aicovog. 

60 "Ort nQ0ts&si6r]g nQoyQcccpijg sig x-qv dyoQav dvs- 

SQa^s nXrj^^og dv&QcSnav nQog xrjv dvdyva6iv. ot nXsl- 
6toi 8s 6vvsna6xov tolg 6(psikov6iv dvadsx^6d-ai tov &d- 
vatov. slg 8s tcov 6vvslr]lv96tav aaxia ;<a;l vnsQrjcpavia 

55 8ia(psQav syysXav tolg iciv8vvsvov6i nokld %at' avxav 
v^Qi6ti'iiag s§Xa6(p^(ir]6sv. sv&a 8i] 8ai(ioviov tivog vs- 
(IS61S t(p 8ia6vQovzi XY]v tav dxXr]QOvvtav xvx^v Ins- 

610. 14. ttJv — IniHiXHuv] zfj — imfisXsi<)c Valesiua 16. 5^ 

TTJg Valesius, ds V 31. dcq^aisiag Valesius, cpikiag V 33. 

a();^)7g Valcsius , «pfr^g V 48. a«ot,u/(Jroj] dnoifnjta) fortasse re- 
ctius E\c. Vat. p. 139. 5., ubi niale liuius fragiuenti pars cuin 
liraecedeute divcrgi orgumenti coaluit EXCERPTA DE VIRT. ET VJT. L. XXXVH.-XL. 161 

9tixe xr]V 7tQB7tov6av trj xaxta tificjQiav. Iv yag totg 
iTil naOLV ovo^aOLV evQcov savrov nQosy^yQafifiBvov, ev- 
Qecog aTCLxakvTpdfisvog f^v xscpaltjv TtQo^ys dta xov nki]- 60 
^ovg, sXnitfi)v krj6s6^ai xovg nsQLsGxaxag xal dta xov 
8Qa6^ov TtOQtCsCd^aL x^v acaxrjQiav, yvco6d^s\g 6s vjto xl- 
vog xcov jtXrjCiov s0xcoxav, aal (pavsQccg x^g utSQL avxov 
yiSQL6xa6s(og ysvo^evrjg, 6vvskij<p9r] xal sxv%s xrjg Tt/iiCJ- 
QLag, Ttavtav S7tL%aLQ6vxav xa &avdxcp avrov. 65 

"OxL noXXa xqovco xi^g ZiixBliag ddLKaLoSox^tov ys- 
17vo^svr]gy 6 IIo^Tt^Log dovg savxov sjtl x^v dLxaiodoOiav, 
xaL ^fpj^^artSlcJi' TtSQL xcov dr](io6ic}v d^(pLC^r]xr](idxcov xal 
tcov IdLcorLiccov 6v(i^o2.aLcov, ovxcog sv^Toxoog xal ddcoQo- 70 
doxrjtcog snoLslxo xdg dnocpd^BLg agxs vTtsQ^oX^v sxsQca 
lir) dTCoXsi%SLV. bXkoOl 8s aal dvslv Itcov xr]v i^XLociav 
vitdQiav, v.ax x^g vsoxr^xog 7tQOiiaXov}iBvr]g slg xdg dXo^ 
yi6tovg rjdovdg, ovtcog av6tr]Qcag xal ^coipQovag STtOLtj- 
Cato xrjv S7tLdr](iiav naxd xr]V vrj6ov cogxs ndvtag xovg 75 
xaxd xt]V 2JLXsXiav xaxa7tXr]Xt£6&cci xal &aviid^SLV trjv 
CCQSXiJV tov vsavL6xov. 

59. nQOsysygafifiivov'] TtQoyfygafifiivov vertit Valesitis 62. no- 

QiaiaQaL Yaleaius, mgisGSG^ai V 

617. 77. „Deest qvaternio, in quo finia Diodori et initium Ni- 
■colai Damasceni conf inciatur." Vaiesiys 11 EK T£IN 618 

JlOJJlPOr TOT SIKEAIJITOT 

EKAOrAI nEPI nPESBEISlN. 1 CAt snl '06xiUov TvXlov tov 'Pa^aiCiV ^a6iXEog ^Al- 
&avoi rrjv av^tj^iv xav 'Panaicov vq)OQ(6^£voi, nai xa- 
7C£Lva6at xovtovg ^ovkoiisvoii 7tQogB7ioi)]6avxo Izl tfjg 
5 aavxav %c6Qag ysyovavai h]6xdg 'Paj^alovg, 7ia\ tmn^av 
Blg 'Pa^riv 7tQe6^Evxdg TOt)s x6 dUatov alxi]6ovxag , ei 
81 fti] nQogsxco6i , tioIe^ov Kaxayykkkovxag. 06xiXLog de 

10 6 tav 'Paiialav ^a^LXevg Jtvd^o^svog ag t,r]xov6i TtQocpa- 
6iv TtolEiiov, xolg fi£V cplloig naQiqyyELls xovg TtQto^Eig 
I}i8k^a6^ai xal TtaQaxaXsLV EJtl ^svtav avxog dh ekkXl- 
vag trjv JtQog tovxovg svxsv^lv STts^iipsv slg 'Ak^avovg 

15 TO TCaQa7tl7]6L0V xolg SKsivav 7tOirj6ovxag. xovxo ds 6vvs- 
tsXs6sv aQxaLXOJ xivi TtQoai^slg s&sc, 6id xo tovg Jtcc- 
kaiovg ^'tjSlv ovxa 67tovddt,SiV cog to diKaiovg svidxa- 
6\fai Ttois^ovg. svka^slxo yaQ ^tj tovg alviovg tjjg Xy- 
6tsiag ovd'' svqslv dvvd^svog ovxs 7caQadLdovg tolg s^ac- 

20 tov6L 86^]] 7c6Xsi.iov ddLKOv sTtavaLQSi^d^ai. svxv%ovvxav 
Ss TtQoxsQOV xav slg "Al^av Tisucpd^svxav xo /xi) ka^^d- 
vsiv x6 dixaiov, slg 7]nsQav XQiaiio6x}]V Ttols^ov xati^y- 
ysiXav. ov ot ^sv tav AX^avav 7tQS6^svxai %atd tiqv 
s^aLxr]6iV d7t6xQi6iV sXa^ov oxi ^tQoxsQov sxstvav ov dt- 

25 dovxav x6 dixaiov, ot 'Pa[icdoL 7t6XspLOV avxolg xaxrjy- 
ysXxoxsg SLr]6av. ot 8h drj^oi TtQog d).XrjXovg S7tLyanias619 

618. 1. 'Oavdtov] 'OatLlXiov M (i. e. codex Monacensis) 
2. 'Ak§avol] 'Alci§avol M 4. «al — §ovX6/i£voi addit M 

6. 'Pcofiaiovs M, 'Pconaicov V (i. e. codex Vrsini) 9. 'Oars- 

J.ios] 'OarlXXios M ^ 15. cxQxaiKco M, aQxi^(p V 17. svi- 

CTac9ai Wesselingius, i^niazaa&aL M, icpiaraad^ac. ed. Vrsini coa- 
tra fidem codicis , ut videtur , quum iniarao&ai ipse ponat in an- 
notatione 20. ivtvxovvrcov M, ivrvxovzcov V 21. iis 

om. M 23. ov] fortasse legendum stfl"' EXCERPTA LEGATIONVitl L. X.— XXVIII. IfiS 

sj^ovteg vm\ (piUav, ano tavrijg trjg ccltlag elg diacpoQav 30 
iiati<5xriGav. 

"Oti Kan^vGov tov TlEQGav ^aGiUag iCVQLBvaavtog 2 
siaGrjg Aiyvntpv, JtQog tovtov ot yli(3vsg xal KvQrjvaloi, 35 
CvvsGtQatEVKoteg toig AlyvTitioig , aTciotulav dcoQa zal 
t6 TCQogtatto^tvov noi^ouv tTiriyydlavto. 

* 

"Oti ot TCaQo. Nd^idog ical ^laniviov ns^cp^ht^g ^2 
dg 'Pco^iqv 7[QB6(5svtal nsQl_ rav Gvv&rjxav STtBl diske- ** 
X&rj6av tij Gvyxhjta TtSQi cov rdg ivroXdg si%ov, sdo^s 
rfi ysQ0v6ia ^sliaiovv rdg o^oXoyiag, Kal rdg cpQOVQdg 45 
rdg sx rijg 'Elkd6og ;<at rdg GrQartdg aTtdysiv. 6 bs O^cc- 
^iviog d>cov6ag rd dico-icriiisva, 3tavtax6&sv ruvg aQiGrovg 
rav 'EkXr)vcov ^srs7ts^i)aro, Tcal Gvvayayav SKxh^Giav 
rdg rav Pcofiaiav sig rovg "EkXrjvag svsQysGiag dvsvsco- 
Caro , TcaX nsQii rm> xard rbv Nd^iv dTtsloyslro , diort Sq 
icard ro dvvarov TtSTtoirjxaGi , xai ort xard rr^v rov dj^- 
Hov TtQoaiQsGiv aTtavtsg ot ri]V 'EXXdda xaroixovvrsg $t- 
Giv shv&SQOi Tcal dcpQovQi]roi , Tcal ro ^sytGrovj rois 
Idioig vo^oig 7tohrsv6i.isvoi. yrrJGaro 6s naQa rcov 'EX- 55 
J^iqvcov %dQiv oTtcog rovg dovksvovrag itaQ avrolg 'Ira- 
hcorag dvai,r]rrjGavrsg aTtoGrSikcoGiv iv TJ^SQaig rQidxoV- 
xa. o xal ysyovsv. 

"Ori TidXiv rj GvyxXrjrog dirjXovGs rav djto rijg 'EX- * 
Xddog xQSG(isL(ov , xal ravraig cpiXav%Qconcog nQogscpco- "^ 
vsi, (iovlo^svr] nQoQ^vi.iovg avrovg sxsiv nQog rov ^Av- 
rio%ix6v noXsfiov , ov rayscog nQogs^oxa. roig dh naQu 55 
0iUnnov nQSG^sGiV dnsxQi&r] dion cpvXdttovtog avtov 
ri]v niGnv rcav ts cpoQCOv avr6v dnoXvGst xal zJr]fj,}]rQiov 
r6v vtov. rolg 6s sXr]Xv&GGi naQa 'Avn6%ov GvvsGrr]Gsv 
Ix rrjg ^ovXijg dvdQag dsxa rovg btaxovGo^svovg nsQl 
av scpr]Gav svroXdg s%siv naQa xov ^aGtXsag. cov Gvvs- 70 
dQsvGavrav 6 rrjg nQSG^siag dcpr]yov^svog Msvtnnog 'sXs- 
ysv rjxstv, cynag 'Avti6%co cptXiav xa\ Gv^^a%iav Gvvd- 
ipr]tat nQog ^Pa^aiovg. 'scpr^Gs 6s &ccv^d^stv tov ftaGtXsa 
6id riva noiav r' alriav nQogtdttovGtv avta 'Paixacoi. 
Ttvd ^isv xav xazd xr]V EvQconr]v (i^ noXvnQay^iovslv, 75 

619. 3i. Tovrov'] tovTO M 41. ^Xafiivlov M, ^lcfuivL- 

vov V , nisi Vrsinns ipsc siii)pnsnit: v. Sclr.vrigh. ad Appianum vol. 
III. p. 510. 45. GTQUTiaq^ GtQctT^iaq iVlV 4(). ^lauivios 

M, ^Xctfiivivos V 53. iialv Vrsinns, waiv MV 71. d^pr]- 

yovfitvog M, icprjyovfisvoq V 73. noicxv t'] noz scri])i maiiin 

qnam iioluv Ttvce 74. tivcc] tk WceJseliDgiufi 75. nolv- 

nQaynovilv Vrsinus, nolvnQayfiovriOsiv M\ 

11 * 161 EXCEllPTA LEGATIONVM L. XXVIIL -XXX. 

TLV(3v 8s rav tcoXeov drpL6Ta69ai ical tckq* Ivlav xovq 
dqjsiXo^evovg g^oQOug ^t] Kayi^avBLV' xavra yaQ ov Tolg 
i^ X60V Trjv (pLXiav jtOLOv^evoLg ^O^og sivai tcolblv dlXd 
Tolg Tcoks^c) vsvLKrjKoCL ' Tovg ds TCQOg aVTOV TCQEG^BV- 

30 ovTag Itcl JtvCL^axlav STCLTaxTLxag avza dLaGTeXksLV tceqI 
Tovxcov. ^Avtl6%(p bb TCQog 'Poj^aiovg noXspLOV ^sv ^i]ds- 
TtoTS ysyovsvaL' (pLliav d' dv 6vv9s6&ai ^ovXavTac TCQog 
avTov, sroi^ov sivaL. 6 8s OXanivLog S(pr] dvolv nQa- 

85 y^drov ovzcov stsqov tco ^a6LksL Tiqv ^vyaXrjrov 6vyxo!}-S20 
Qslv , sl fisv ^ovksTai TTJg EvQCOTcrjg dzsxs^&aL, ^rjdsv 
TiokvTCQay^ovslv 'Po^aiovg Tav aatd t^v 'A6iav sl ds 
Tovro ^rj TtQoaLQSiraL, yLvcj^itSLv ort ^Pa^aloL Tolg sav- 
xiZv (pikoLg icaTadovXov^svoLg ^oi]^rJ6ov6L. tcov 6s tcqs- 

90 6[isvTc5v dTCOiCQLva^Bvav Ci5g ovdlv tolovto ^vvQ^rj^ovrat 
di ov TaTtSiV(I)6ov6L TYjV ^a^Lkscog dQ%r]Vy t?; sxo^svy 
Tolg "EXXy]6LV {] 6vyxXr]Tog slitsv cog sdv 'Avrio^og nsQi- 
SQyc'ct,}]Tai tl t(ov xard Tr]v EvQc6itr]v ^ 'PcofialoL fisrd 

95 noXXfjg 67Covdr]g Tovg xard Tiqv A6iav "EXXrjvag sXsv&B- 
Q(66ov6iv. S7CL6t]^i]va^sv(ov ds Tcov s% Trjg 'EXXddog tcqs- 
6^svr(ov, OL TcaQd rov ^a6iXsag rji^iovv ts Tr]V 6vy}iXi]Tov 
lv%^v^i]9f]vaL 7]Xi%(0V sxarsQOLg 'AardQicrai iavdvvcav xal 
(xr]8sv Taxscog TCQarTSLV, dXXd tc5 ^a6LXsL dovvaL XQOVOV 

lOOsig ^ovXrjv zai avrrjv £7CLy,sXs6rsQov tcsql tovtcov ^ov- 
r Xsvs6%ai. 

- "Otl Tolg AlrcoXoig dLa7CQS6^sv6a^svoig tcsql dLaXv- 

6SC0V sdoy^drL6sv r] 6vyKXr]Tog rj rd xa9'' savrovg sicl- 
TQSTCSLV 'Pa^aioLg rj %i?.La rdXavra dQyvQiov dovvai na- 
QaxQrj^a 'PapiaioLg. ot ds dLO. Tr]V dTCoro^iav T^g djco- 
ZQi6sag ov jCQogds^dfisvoi rd TCQograrro^sva slg cpo^ovg 

10 nal fisydXovg mvdvvovg svs7Cs6ov • 6vvr]yavL6fisvoi ra 
^a6LXsL SKrsvs6rara, slg dicoQiav svstcltctov, ovdsfiiav 
^ sx(ia6LV sxovrsg tojv aaxav. 

1 "Otl 6 'Avrioxog nv&6(isvog Tovg 'Pa^iaiovg slg r^v 

'A6iav dLa^s(ir]}isvaL, 7tQS6^svrr]v s^STtsfitpB TtQog tov vjta- 
Tov 'riQaxXsidrjv tov Bvt,dvrLOV TtSQi dLaXv6sav, dicodi- 

20 Sovg (iBV Trjv Tjpii^Siav rfjg daTcdvrjg, didovg ds Adfi^a- 
%ov aal 2J(ivQvav occd 'AXs^dvdQSLav , Sl' dg 6 TCoXsfiog 
ISozsi %BMvf]6%ai, avrai ydQ ai noXsLg TCQcorai xav xa- 

79. 8e om. M 83. ^ovXcovtai ed. Bipontina, ^ovXovTcxt MV 

8i. ^lcefiivtog , ut \idetur, M, <^la(itvivog V etSQOv] 

immo To szsqqv vel &dvsQOv 

620. 89. KaraSovXoviJ.ivois] KatuSovXcofiBvois MV 90. 

ovSfv TOiovTo] ovds TOiovtov M 10. Tfo] 8\ TQj Rpislfius 

18. 'HgayiXBlSrjv M, 'HgaKXsldT] V 19. Trjg Sandvrjq, 8idovs Ss] 

dvTi Ss Trjs SandvTjs didovs M 20. 'AXs^dv8Q£tav] 'Ms^avSQav M EXCERPTA LEGATIONVIVI L. XXVIIL— XXX. 1C5 

T« t^v *A6ittV 'EkXrivav EJtsnQEO^BvxsiCav ngos ti]V Cvy- 
icXrjTOVy TtaQttxalovGaL [TtSQi] T>)g tXBV^eQiag ttvtoav. -,- 

"Otl 6 'AvTioiog ITonkicp 2JxLnicovL ra tov 6vvs~ ^ 
d^iov TtQOBOxaTL^ xov viov TtQogsTtijyyeikato avev Xvtqcov ^ 

CCTtodcaCBlV, OV 7]V BiX7](pC0g OtaV TtSQL Ev^OLttV dLBtQL(iBV, 

ovdBV d' ritTOV xal XQT^fiaTcov TtXvj^og, OvvBTtiXai^o^tvrp 
rijg BLQi^vijg. 6 dl UxLuicov vtibq ^bv Tr]g xata TOf vidv 
ttTtodoOBcog h'(pr]OB %dQLV b^blv t« ^aOLlBL, iQy]^dtav 6& 
7tX{]%ovg ^i] TtQogdBiO^aL. dvtl ds tavtrjg tr^g BVBQyBalag 35 
6210vix^ovXbvblv avtco ^r] naQatdttBO%aL 'Pco^aioLg, TtBitBi- 
Qtt^Bvov trjg ttQBtijg avtcov. 6 da do^ag ^aQvtsQtt tov 
7tQog7]xovtog TtQogtdtTSLV tovTOv ov TtQogsdB^ato tdg 
dnoxQiOBLg. 

"OtL Bv Ty 'PcoyLij -jtQo trjg ZttTa r6v'Avtioxov "]ttr]g , 
slgttx^Bvtcov sig tr]v Ovy/.Xr]tov rcov l^ Aitcoliag ttob- 
O^Bvtcov, xal nBQL ^hv rcov idicov d^aQtr]^dt(ov ovdlv 
iiLttXBx^Bvtcov, ttvtd ds td rolg AitcoXolg xaXag TtQog 45 
tovg 'Pcouttiovg n:Qay%ivta dLB^Lovtcov, dvttOtdg tig tcov 
tx Tov OvvBdQiov rovg JtQBO^BLg r]Qc6Tr]0BV bl TtaQadLdoa- 
Ctv Bavtovg AitcoXol eig Tr]v niOTLV rav 'Pco^aicov. dno- 
CLC3nr]OdvTC3v ds rcov nQsO^scov, 9^ OvynXr^rog vnoXa^ov- 50 
Ctt roijg ALTCoXovg dvrixBLV rulg nard tov 'AvTio^ov iX- 
TtiOLV, dnQuy.Tovg dniOTBikBV sig tr]v 'EXXd8a. 

'Otl 6 'Avtioxog dnoyvovg rov noXs^ov dnsOtBiXs '^ 
TtQsO^BLg nQog TOf vnutov , dt,Lav avtcp Ovyyvaur]V do- ^'^ 
^rjvuL nsQi rcov -r]^aQTr]y,ivD3v xaL tvxbiv icp' oig dvva- 
Tov bOtl rrjg slQ^vrjg. 6 de vnuTog 8Latr]Qcov tr]V ndtQiov qq 
trjg 'Po3^r]g BnLsixsLav , xal nuQaiiXr]%B\g vno tov d^sX- 
(pov IlonXiov, 0vvBxc}Q7]0s rr]V siQr]V7]v snl rolg^B' iy,- 
XcoQ^OuL rov ^aOLXitt rolg 'Pc3^aioLg rf^g rs EvQc6nr]g yaX 
t^g snl rdds tov Tkvqov ^^co^ag xcl rcov sv uvtr] no- 
2.SC3V xttl s9v(ov' naQttxc3QrjOaL 8s rciv rs sXscpdvtcov xal q^ 
^ttXQcav vr](ov, x«t tdg Sttndvttg tdg yBysvrjuivag sig tov 
noXsfiov dno8ovvttL , av rjv r] dLtttifirjOLg ruXdvrcov Ev- 
^oCicav iivQicov nsvTttXLgxLXicov sy.86tovg 8b naQu8ovvaL 
Tov T5 KttQxr]86vL0V 'Avvi^uv Xttl rov AirooXov 06ttVTa 

22. 'Ell^vcov inEngsa^svxEiGav] ijtgfC^svy.sGav 'EXly^vcov M 

23. TtfQL addidit Vrsiniis 24. avtdiv] avrojv MV 30. ov 
Tjv likrjcpcog Vrslnus, o vvv iilricpcoq MV orav] or£ Schaefe- 
ru8 ad Bosii EU. p. 470. Ev^oiav] Evotav M 

621. 36. TtBnsiQafiivcov M 38. tovtov] rovtov Reisldng 

41. —52. post 72. ponit M 45, 8f. Vrdnus, Sl v.aXcSg MV 

47. roJv i-A zov c.] in his aliquid varictatis fuissc in V videtur, quum 
Vrsinus receptam gcripturam ut ex margine petitam proferat in annota- 
tione, cui praefixit xov Gvvtdqiov 57. a,vz(fi Vrsinue, avzov MV 166 EXCERPTA LEGATIONVM L. XXVIIL— XXX. 

70 xcci TLVccg btsqovs, ical 6{17]Q0VS sYhoGlv ovg anoyQa- 
tI)(0(5(, Pa^aloi. 8\ Tcdvta TCQogde^d^Bvos did zrjv zrjg 
dQ7]vr}g STtL&v^Lav d7C8Xvd'f] tov noXs^ov. 

_^ "Ott }istd xi]V ocard tov 'Avtioiov r]ttav dito 7ta6(3v 

t(5v aatd tr]V 'Aoiav Jtolscov ical 8vva6t(ov xatavrrjGav- 
tcov 7iQs6l5sc)v, tav filv TtSQi Ti^g s?.sv9sQiag, tcov ds %al 
stSQl sviaQL6tr]Qic!)v dv&' cov svsQysr^za6i tr]V '^PcSaiqv 

80 icarayc3VL(jd^svoL aatd 'Avnoxov. olg 7td6LV r] CvyxXr^tos 
aya&dg lX%idag VTtoyQacpovda s(p)](5s dsxa 7tQS(}^svrdg 
ccno6rsXlsLv sig tr]v 'A6iav tovg ^std t(ov 6rQarr]y(ov unavra 
s^ovtag. STtavsX^ ovt cov 8s slg tdg TtatQiSag, nal tojv Sexu 

85 7tQs6^S(ov fistd tc5v TtSQL EMTticova xal tov Al^Hlov 
6vvs8QSv6dvta}Vi tXQLvav ovtol y.al 8LS6d(p)]6av tr]V ^sv622 
£7tl td88 tov TavQov %coQav Ev^svovg slvai %al tovg 
tXbcpavtag' 'Po8ioLg 8s 7iQogcSQL6av KaQiav %a\ Avmav 
T(5v 8h TtoXsav tdg ^sv EvfisvsL (poQovg 8s8a}iviag v7to 

90 Toi^ Evfisvj] tsrdy%aL, tdg 81 Avnoicp qjOQOv (psQov6as 
a7toXsXv6QaL tav (poQCOV. 

_- "Ort Fvalog MdXhog 6 dvQ^v^tatog , ^tc^cQaysvofisvav 

TtQog avrov 7tQS6^svrav TcaQd rakarav 7tsQL 6vV.v6scos 

rov 7toXsfiov, tovrotg s8coksv d7t6xQL6LV on tors TtOLt]- 

GszaL TCQog avrovg rdg vtcsq t^s siQt']vr]g 6vvQ^r]zag otav 

100 OL ^a6iXsLg avt(ov %atavtt]6a6L TtQog avr6v. 

12 "On 6 avrog 7taQsX%av slg Avxaoviav tov TtQogo- 

5 (pSLXopisvov 6irov sKo^i6aro 7CccQd 'AvtLoxov xal tov na- 
xd tdg 6vv^)]%as q^oQOV ivtavrov yiXLa tdXavta. 

.^ "Oti %atd tr]v IIsXo7t6vvr]6ov tr^g %OLvf]g 6vv68ov 

Tojv 'AxaLav6vvsX%ov6t]g ^vvr^ypr^^av ol twv 'Pauaiav 
7tQs6^sig. ovtOL 8' ^q)r]6av tf]V 6vyxXr]rov 8vsaQs6rEL- 
GQ^aL tr] tcov tSLiav tc5v sv Aans^ai^iovL %a%aiQs6sL, rjv 

15 S7toir]6E to aoLvov tcjv 'Axaicov , ors r^g Z^7t(iQrr]g SKQa- 
t}]6E Tial tovs AaxE^ai^oviovs natsta^sv slg tr]V y.0Lvf]V 
TtoXLtsiav. iistd 8s tovtovg 6vvrjy%r]6(cv ot 7taQ' Ev^s- 
vovg 7tQs6^SLg %onit,ovtsg 8(0Qsdv taXdvrav s'lko6lv, s^ 

20 cov asro 8slv 6 ^adiXsvs 6il>avLd^s6&aL trjv t(ov 'A%aLav 

70. thoGivl tiMGL M 78. nsql trjq M, itaQa rfjg V 79. 

'Poifiriv M , 'Pcofir] V KccTaycoviGdfisvoi] immo avvayoaviGdfii- 

voL 83. E^oxTKs] ra'|ovrors Wetstenius , 8Laxd'^ovxaq Reiskius 

622. 90. Tfts 81] rd 8\ M: fnisse hic aliqnid ab Vrsino njHta- 
tum annbtatio eius ostendit 95. FvaXoq] rvdios MV 97. 

GvXlvoscos] GvXli^Gsas M 12. 17. cvvtjj^Q-rjacev] nonne £^gi]X^^- 

cav? li. roJj/ iv A. zHxav Suidas 15. ors] oVt M 

18. dtiostv] lY.az6v nal siKoaiv Poljbius XXIII. T. 3. EXCERPTA LEGATIONVM L. XXVIIL — XXX. 167 

6VV080V. 01 ds ^Afaioi. trjv 866lv rav XQrj^Ktcov KTtoSo- 
XL^doavTEg ov TiQOSE^E^avTO rrjv SoQEav. ?}xov 81 xal 
jcaQa Z^sksvxov TCQEG^Eig, rijv TCQoysysvT^^EVijV slg rov 
Avrioxov rov ^aGiXsa Gv^^a^iav dvavsovnsvoL. ot 8h 
TTjv 6v^iLa%Lav dvsvsfoQavto zal x^v 8aQsdv TtQossds- 25 
^ai'to. 

"OtL iiaravrr](jdvrc3v slg 'Pc6^r]v rav dno rrjg 'Aciag 14 
623j3a0tAEa)v Tcal 7tQS6(isvtc5v aTtoGxaXEVtav oi TtSQi r6v"Atta- 30 
Kov ^aGLlslg iisydXijg djto8oxrjg szvxov. dndvtrjOLg ydg 
avtolg sysvsto ^syakoTtQsm^g kuI ^svLa nal rdkXa (pLkdv- 
^Qcana biacpSQOvTa. 6cp68Qa yaQ ot ^aOLXslg ovrot cpLlo- 
Qco^uaLOL na&sGtarEg, xal ndvra rrj 6vyxh]tc) JtSLQ^aQ- 35 
X,ovvrsg, stL 8s rovg naQa^dkXovrag ^Pa^alcov slg rijV 
^a6LXi8a vno8cx6}^isvoL cpLXav^Qconotara , (i.£yi6tr]g dno- 
doxfjg [(isydXcog] /j^iovvto. 8l' cov xal toji/ nQs6^scov dndv- 
tav j} 6vy'Kh]tog dxov6a6a, xal fidh6ta 6nsv8ov6a tolg 
7tEQ\ t6v Ev^LSvr} ^c:6lXsv6l ^^a^t^lficj&aij nQogrjvfj tovtOLg 40 
TJ^v dn6'AQL6LV snoL}'j6ato. dnscprjvaro yuQ dno6tsksiv S/C 
xov 6vvs8Qiov nQsd^sig rovg sx navt6g rQ6nov OvKXv- 
Govrag rov nQog OaQvdxrjv noXs^iov. ^j» 

'"'Ort trjg naQa tolg AltcoXolg jjpEcoxo^riag y,ard rrjv ^^ 
0s66a?Jav t,r]Xa%si6r]g, zal nd6r]g noXsag slg 6rd6ELg %al 
xaQaxdg sy.nLnrov6r]g, 7} 6vy/,Xr]rog vnEXa^EV s/. rov IIsq- 50 
6sag ysyovsvaL rr]V 6vyxv6LV, zaL dnsXoyi6ato rolg rov 
JIsQ6sag nQE6^svtaLS nsQL (isv tav dXXav dnoXv6SLV 
avtov Eyy,Xr](idxav, nSQl 8e rrjg 'A^Qovn6XL8og rov ©Qa- 
jfog £H rrjg ^a6iXsiag sx^oXrjg sx,sXsv6b 8L0Q9a6a6&aL rov 
IIsQ6Ea ro ysyov6g. 55 

"Oru rov '^AQndXov rot; TlEQ6sag nQs6^Evtov 6Lanr]- 10 
Cavrog, r] 6vyxXr]tog rdi' Evfisvr] sXscpavrivcp rL(ir]6a6a 60 
6iq)Q(p, oial T^/g dXXr]g dno8oxrjs d^Lco6a6a cpLXocpQovag, 
i^ansOrsLXev elg rr]V 'Aoiav. 

21. a.TioSoKi(iuaavT£g Vrslnns, dTtoKOfiiaavrig MV 23. ?/§] 

imnio TZQog 25. nQogsdi^avro] contrariurn alt Polyhins XXIII. 

9. 13. : quuraque omitti non potuerit quale fuerit Selcuci donum, 
de qno Polybius ibidcm et 7. 4. , eclogarii culpa haec depravata 
\identur 

623. 30. jtal addidit Reiskiua q)iKdv&Qoona Vrsinus, (piXav- 

&QcoTiLa vel cpiXavd^QcoTtia MV 34. q^iloQcSuaioi] cpiXoQcofialot 

MV 37. inyulcQg delct Rei^kius 43. avlXvaovtug Keiskius, 

CvXXvovtttg\ '. Xvaovtug Polybius XXV. 6. 8. 46. ^jjpsco/.oTr/as] 

XQScayioniiag Suidas 48. slg om. M 50. avyxvaiv Vreinus, 

evyKQiaiv MV 51. CLnsXoylaato ] ansXoyT^aato M 52. dno- 

Xvanv avtov] malim dnoXviLv avtov tcav 53. jJ^QOvnoXidog] 

'A^QOvnoXicog V, illud margo V sx Vrsinus, kkJ MV 61. 

uXXTig — 624. 87. tt^o omisit M ascripto in marg. Xsinn 168 EXCERPTA LEGATIONVM L. XXX. XXXL 

t "Oti 7} 0vyxli]rog ttv&y]{iSQ6v s^^yjq^LOaro rov Ttgog 

IIsQ(5m nolsnov , ocal rolg TtQSG^svtaig liQrnidri^s ;ifv, 
d7i6iCQL<3LV ds ovds^iav sdans. TtQog&ra^s dh rolg vnd- 

70 toig iv sxxki^^LaLg dLaQQ^dijv dnayoQSvsLv • rovg 6h 
nQsC^svrdg xai %dvrag Maxs86vag sx ^sv 'P(6(ir]g dnsl- 
9sLV av&rj^SQOVf ix 8s, z^g 'IraUag kv i^^sQULg rQLa- 

-Q xovra. 
- "On 6 IlroXsfiaLog 6 r% Alyvjcrov ^a6Llsvg «t5cog624 

Tovg avrov nQoy6vovg sdx^yjxorag xoilijv UvQiav, TtaQa- 
Cxsvdg snoislro ^sydkag, d[iq)Lg^rjr(5v ravr7]g' '^XnLt^s rs 

80 trjv ddixcj) noXsfi(p nQ^rsQOV dvsLfiSvtjv rors dixaicog rolg 
«vrorg vo^OLg dvaxn^Gao&ai. a drj nv&6}isvog 6 'Avrio- 
%og s^ans(5tSLlsv sig ^Pc3^7]V nQSG^SLgy svrsLkdnsvog ^aQ- 
xvQaGd^aL rr]V 6vyxXr]rov ort noXsfislv ddixag snL^d2.2.s- 
rai IlroXsfialog. s^ansOrsLXs ds xal 6 nQOSLQrj^svog rovg 

85 dnoloyr]0o^svovg xal dLdd^ovrag rt]v Cvyxkrjrov ori na- 
gd ndvra rd dixaLa XQarsZ T>;g xoiXrjg iJvQiag 'Avrio%og 
iavrov nQoyovLxfjg vnaQ%ov6r]g. ivsrsiXaro 8s rd rs (pL- 
Kdv^Qona nQog 'Pca^aiovg dvavscjCaGd^aL xai nsQL t^j 

90 TCQog nsQ(5sa dLaKvCsag nsLQa&^vaL, 

19 "On slg 'P(6^r]v naQsysvovro nQs6^svral 'Podiov 

95 XQog rdg ysysvr]^svag xar' avrcov dLa^oXdg dnoXoyr]66- 
^svoL. adoxovv yaQ iv ra nQog IIsQ6sa nols^Gj ralg sv- 
voiaig dnoxsxhxsvai nQog rov ^a^iKsa xa\ nQodsdcsxsvac 
xrjv nQog 'Pcauaiovg cpLXiav. oQcovrsg 8s rr]V dXlorQL^rrjra 
100 ti^v nQog avrovg, sig d%v^iav ivsninrov. ag ds xal rav 
6tQarr]y(av tLg 6vvayaycov ixxlr]6iav naQSxdXsL rd nXrj- 
%r] nQog tov xard 'Podicov n6ks(i0V, to'^''^ 6lo6xsQ(5g 
6si6avrsg nsQl trjg narQidog slg toLavrrjv '^XQ'ov xatd- 
nXr]^LV Sgts nsv^L^iov dvala^slv i6\fr]ra, xard 8s rdg 
5 ivrsv^sig tcav tpilcav (ir]xsrt naQaxaXslv [ir]8s dhovv, 
dXkd dsL^d^ai fisrd daxQvcav fir]8sv dvr]xs6rov nsQl av- 
tc5v PovXsvsCd^aL. sigayayovrog 8s avrovg sig rrjv 6vy- 
itXrjrov svog rc5v 8r](idQX(ov, xal rov naQaxaXovvta nQog 

10 tov noXsfiov 6xQatr]y6v xata6nd6avrog dno rav s(i^6- 
X(X>v, inoLstro tovg Xoyovg. nal noXkd TtQog 8s^6lv bI- 

68. ySeoKS ] SiScoKS V 69. unuyoQEvsiv Vrsiniis , ccnayoQSvov- 

oiv V, a.vayoQZV£iv Wesselingius : tum rovg n Uciskius 

624. 77. avTOv V, havvov Suidas v,oiXriv'\ r^v HoUrjV Snidaa 
79. re] yag Suidaa 68. te] sTx^ M UO. TiBiQuQ-rjvat 

M^ Sid nsiQahfjvai V 94. f/g] fg M 95. dTtoXoyTjeofiEvoi 

Vrsinus, aTtokoyrjaofisvovs MV 97. evvolaig M et Exc. Photii p. 
515. 7., ivvoiaig V aTtoy.EKktaivat] ditOKiKlr]Hivai M 

5. naQC.KakElv Vrsinus cnni Polyhio \XX. 4. 5., jtaQaXinilv MV 

8. Kal rov naQaxaXovvta] nal naQanaXovvzog kuI tov naQaKU- 
lovvTU M 10. inoteito] inotovvto Wesselingius recte, nisi ex- EXCERPTA LEGATIONVM L. XXXL 169 

7c6vr£g iXa^ov cc7toxQi6sig ^t' av xov ftav 6Xo6%tQovg 
(po^ov TiaQBi&TjCav, nsQt ds xav xarcc nsQog eyxkrj^dxav 
jiiKQcog av8LdL(i&rj6av. _ «« 

"Ori xara xovg ccvxovg XQOvovg '^xov stg 'Pco^rjv . c' 
e^Sndvrod^sv ot ^QsGj^svraL CvyxaQ^i^Co^svoL xolg ysyovoGL 
y,atOQ%c6iLa6LV. ri ds 6vyxX7]rog (pLXav&QcoTicjg cxTtavrag 20 
ccTiodsxo^svT] %a\ rdg dnoxQL6sLg S7tLSL'Asig dLdov6a 6vv- 
To/Ltojg sxd6rovg dnsXv6sv slg rdg TtarQidag. «- 

"OrL nard Toug ccvrovg XQOVOvg TtoXXav naQaysyo- os 
v6xc3V nQS6^svrcav TtQOjroLg rolg nsQc "ArraXov sxQtjiid- 
ri6sv 7] ^vyKXrjrog' vnonrcog yaQ slxov oi 'Pco^aloL xd 
%Q6g xov Evi-isvt] svsKSV xav yQapLy.drcov rcov svorj^s- 30 
rtov, sv olg 6v(i^axLav t^v ^vvrsd^SL^svog nQog IIsq6scc 
Tcard 'Pcj^aLcov. iiarr]yoQr]6dvrav ds nXsL^vav dno rfjg 
^ji6iag nQS6^svrcov, otal ^dXL6ra rcov dns6raX^svav na- 
gd Uqov^lov ^a6LXscog xcd FaXarav, oi nsQl rov "Arra- 
Xov svdsxo^svag dnoXoyr]6d^svot nQog sxa6rov xcov sy- 85 
naXovyLSvcov ov fxovov dnsrQLtl^avro rdg dLa^oXdg, dXXd 
nal XLyLr]Qsvrsij snavr]X%ov slg rr^v olKslav. iq bs 6vy}iXr]- 
Tog ov nard ndv sXrjys rrjg nar' Ev^svovg vnoiplag, 
TtQOXSLQLdapLsvr] ds rdiov s^ans6rsLXs xaronxsv6ovxa xd 
' xard xov Ev^iivr].'' 40 

"On TlQov6iag dvd^iog ysyovcog xov xrjg ^a^iXslag 22 
TtQO^xrjiiaxog oiai dLarsXs6ag ndvxa xov xov ^rjv xQovov 45 
al6xQcag xoXaxsvav rovg vnsQsy^ovrag, %ai nors 'Pcoixaicov 
stQog avrov naQaysvofisvcov nQs6^svrcov rd fisv xrjg /3a- 
^tXsiag 6vix[ioXa , x6 xs 8Lddr]^a aal xr]V noQcpvQav, dns- 
^sjo, ^L^r]6dfxsvog 8s xr]v xc5v nQogcpdrcag dnsXsvd^SQOv- 50 
^svcov nuQa ' Pco^aioLg rd^LV dnr]vrr]6sv s^vQr]asvog rr]v 
iiscpaXr]v xczt niXsov sy^cov Xsvkov , srt ds cpoQcov rr]^sv- 
vav y,cd y.dvrLXov d6na6dpLSvog bs rovg nQS6l3svrdg, ans- 
(paivsv savrov dnsXsv^sQov slvat 'Pcj^aicov r^g dysvvs- 
GrsQav (pcovi]v ov Qadcov svqsIv. noXXd bs %a\ dXXa xov- 55 

ciderunt quae tum Polyhiiis tuin Diodorus Photii p. 515. 12. post 
inoiilro zovg Xoyovs addunt jtQcozog vel tiqcotov fiiv 0il6(pQcov, 
fiitu §8 TOVTOV 'JaTVfirjdrjs 10. 17. oti — }iaTOQ9c6fiaGiv] \n 

liis aliquid se miitasse in annot. ostendit Vrsinus: nihil ab eo dis- 
eentit M. idem factum in iliis 31. KCCTrjyQQrjadvTcov — 32. Uqov- 
ciov 

625. 37. o/xatai'] oiHiav MV Suidas: 'Aaiav Polybius XXXI. 
!). 5. 38. 'iXrjys] Utya M 39. rdiov] Sulpicium Gallniu 

Polybii XXXI. 9. 6. , 10. 1. KaronTevoovTa] KUTontsvaavTa MV 
40. Kcctd Tov M , KaTcc V 41. ori — 626. 69. amvdovacv omisit 
M 50. dnsXsv&SQOVfisvcov] TqXsvQsQcofisvot aptius Poljbius XXX. 
16. 3. 52. Trj^svvav'] trjphvav V iidvTi.lov] KaXtiov vel kc- 
XiKiov Wessclingius : Kahy.iovs Poljbiu* 54. dytvvtatsQav] dye- 
vsazsQuv V 170 EXCERPTA LEGATIONVM L. XXXL 

Toig olxHa TtQotSQOV dtETCQa^ato , xal totB de xatd ttiv 
sYsodov ysvoiievog trjv dg tiqv ^vyaXrjtov y.atd tb %v- 
QBtQOV dvttov 0tdg tov CvvEdQLOV %al za%B\g tdg %h- 

60 Qag d^tpotBQag TtQogenvvrj^e tov ovSov zal tovg xabrj- 
^evovg, STa^Q^Eyh^d^avog XaiQSts d^sol 6(otrJQsg, vnsQl^o- 
h)v ovdsfilav dnoXinoSv KolaMiag dvdvdQOV xal yvvai- 
hlG^ov. dyiolov^ag ds tovtoig %al tov Xoyov sv ti] 6vy- 
icXTJra 7tOL7]6d^svog toiavta diriX^sv agts nal yQacpsLV 
riy.lv dTiQSTisg sivai. rj ds 6vyx?.r]tog tolg nXsL6toig tav 

65 Tisyo^svav TtQognoTttov^a 7tQS7tov6ag rrj %oXaKSLa ^«5526 
d7tOiiQL6sLg S7tOL}j6ato' 'PanatoL ydQ %al noXs^Lovg &7c' 

n« dvdQsla fisyakocpQovovvtag vLxdv 67tsv8ov6LV. 

^^ "OtL r^Kov 7tQs6^svtaL slg 'Pcoiiqv TtaQa ts tov vsa- 

tsQov TltoXs^aiov xal 7taQd tou 7tQS6^vtSQ0V. do^svtos 

75 ds avTOLg sv ta 6vvsdQici Ao'yof, dLaxov6a6a rj 6vy- 
3iX7]tog td icatd ^SQog s8oy^dtL6s tovg }isv 7taQd tov 
7tQS6^vtsQov UzoXs^aiov 7tQs6^svtdg sv rj^EQatg 7tsvts 
talg 7td6aLg SjC tfjg 'Italiag dTtaXXdtts^^at, xal ti]V 6v^- 
liayjav dvslHV t)]V 7tQ6g avrov, TtQog 8s ToV vsatSQOV 

80 UzoXs^aLOv 7te^ipai 7tQs6[isvrdg tovg sixq^aviovvtag av- 
t(5 tr]V svvoiav tijg 6vyy.Xr]tov %al td 8La6s6a(priy,sva 

n, td8slcpa. 

^^ "OtL %atd tr]V Exato6tr]V 7tBVtr]yio6tr]v 7tE^Tttr]V 'OXv^- 

7tLd8a 7tQE6(isLg 7taQsysvovto 7taQd 'jdQLaQdd^ov 6tEcpavov 
no^i^ovtEg dTto %qv6cov ^ivQiav xal 8La6acpovvtsg trjv 
BvvoLav Toi; ^a^Llsag r]v e%el TtQog ^Pa^aiovg^ sti ds 
tr]v 8l' snsivovg ysvo^isvrjv aTtoQQrj^iv tov yd}iov xal cpi- 

90 Xiag TtQog .dr^iiiqtQLOV. 6vv£7tL^aQtvQovvtav 8s xal tcov 
7tSQl tov FQaKxov 7tQS6^svt(iav , Tj 6 xkr^tog E7taLvs6a6a 
tov 'AQLaQdQf] tov T£ 6tEcpavov s^E^ato aal td ^syi6ta 

„K tc5v TtaQ^ avtoig vo[iLt,ofiEvav 8c3Qav d7tE6tSLXsv. 

Q^ "OtL ncctd tov avrov %q6vov 6vvsLgy]%%r]6av xal ol 

TtaQd zIr]u.r]tQiov 7tQE6^SLg ot tov 6tEcpavov xofti^ovTEg 

100 dTto ^VQiav %qv6cov %cd tovg altiovg tov natd tov 

'OKtaoviov cpovov 8E6uiovg dyovtsg. ■^ 8s 6vyxXr]tog snl 

scoXvv ^EV xq6vov 8Li]7i6Qr]6B Ttdog jj9ij(JTgov ^v tors 

62. yvvurKiGuov] yvvaLyiLaofiov V, fiLULKLafiov Polybii Excerpto- 
rum codex Monacensis , iiLi itidem yvvaLHLaCiiov ediderat Vrsinus, 
eed yvvciLy.L6(iov scribit in annotatione 

f)2G. 72. vioaxiQov M cum Poljbio XXXII. 1. 1. , viov V 
75. Tci xara M, Kata V 80. ivvoiav M, svvoiav V 81. 

Tccd^lcpoi] T« 8' thp M 85. iv.atoGTriv Tisvtr]Koat7]V nsfintrjv] 

Qvs' MV 87. svvoLav M cum Polybio XXXI. 14. 2., svvoiav V 
92. Tov Tf] Tov M 99, tovs aitiovg M, rdg altiag V 100. 
cpovov] cpo^ov ov M ayovrss Polybius XXXU. 6. 1.» dyuyov- 

T£S MV 2. xQTjGtiov] xQvascov M EXCERPTA LEGATI0NV3I L. XXXIL 171 

3tQccy}ia6L. Tcal rj 6vy>cX7]tog rov filv Gxicpuvov TtQogBda- 
^avo, Tovg ds jU£T« tov CTsgxxvov TtaQadidousvovg 'lOo- 
HQatr] aal Asntivriv ovx siiovXr^&rj TtaQaXa^slv. 5 

"Oti oi KsXtl^riQsg ^std tr]V vixr]v ovx. clrpoovog 26 
TtQovoovnsvoi tov nsKXovtog TtQsoBsvtag staiisGtSLKav 10 
627jrp6g tov vjtatov TtSQi dLaXvasag. 6 ds dvayy,aiov yyov- 
(.isrog tr]QSiv xo trjg TtatQidog (isyal6i'vyov , d%s-AQi^r] 
Tovtoig i] 8i86vaL TtSQl ■Jidvtav szttQ07t)]V '^Pco^aLoig rj 
TtQatxSLV svsQyorg xd tov Ttolsuov. 15 

"Oti tav 'Pcouaiav GxQaxsvGcivxav TtQog KaQyr]8o- 27 
VLOvg, ot Kc4Qyr]d6i>L0L 7tv96^svoi tov slg to Ailv^aiov 20 
nataTtXovv, xal TtQog tov noXs^ov ovda^ag y.ata^aivov- 
tsg, 7iQS6(isvtdg st^sns^irpav slg ''Pco^rjv, o't svsysiQLOav 
Tolg 'Pa^uaioig savtovg ts xal trjg TtatQidog td jtQccypia- 
ta. 7] bs 6vyxlr]tog ds^ausvr] tr]V TtaQccdoGLV trig ycoQag 25 
sdaxsv dnoxQiGiv, snsl yMXcog ^ov?^svovtai KaQyj]duviOi, 
didacjiv avtolg r] 6vy~/.kr]xog voiiovg, y^coQav , isQci , xd- 
g)ovg., IXsv^SQiav, vjtccQ^iV, ovdauov TtQogxid^SL^u noXiV 
Tr]V KaQyr]d6va, 7taQaxQV7txov6a ds Tr]v tavtr]g dvaiQS- 
Civ. TSV^sGd^at ds tovtav tc^v cpiXav^QOiTtav , sdv o^ir]- 30 
Qovg 6coC)i tQiaKoGioyg viovg tcov 6vyxXr]XLxcov y,al Ttsi- 
^avtai toig vno tav VTtdxav TtaQayyskXofisvoig. oi 6s 
vo^i6avxsg dnoXsXv^^ai tov noXsuov xovg 6ui]Q0vg s^s- 
uisiir\)av nsxd TtoXkrjg 0L(.iayrjg. slxa i]X%ov slg trjv 'Itv~ 
aViV. oi 6s TtdlLV 7tQS6(isvtdg s^sns^iipav tovg 7tsv6o^s- 35 
vovg sX ti stSQOv avxolg oi 'Pa^ialoi Ttoislv y,sXsvov6i. 
Tcov 6h VTtdxav slTtovtav 7taQa6ovvai td onXa d66Xag 
aal tovg y.atansXtagy oi 6e to (xsv TtQatov ^td TOf TtQog 
'A66qov^ccv 7i6Xeuov ^uQsag scpsQov TtuQsXa^ov 6' onXav 40 
navtodanav s'ixo6i nvQid6ag xcd aatansXtccg 6igyiXiovg. 
sita ndXiv oi 'Pa^ialoi 6isns(iil)avto nQog KaQyr]6oviovg, 
clno6tslXai tivag 1% tr^jg yEQ0v6iag 'nsXsvovtsg, olg to 
xataXsinousvov nQ^gxay^ia 6La6cccp}]6ov6LV oi 6e xQLa- 
novta Tcov snicpavs6tdtav dns6tsiXccv. 6 6s nQs6^vvsQog 45 
Tav vndtav MaviXiog slnsv ott trj 6vyxXr]xco 6s6o/(,xaL 
7]V (lEV vvv oljCov6i noXiv sxXinsLv, exequv 6e %xi6ai tfjg 
^aXd66r]g dnEiov6av 6ta6iovg 6y6or]'jCovta. tcov 6e nQS- 
G^svtcov elg Ointov aal sXsov tQansvtav , %a\ ndvtav 50 
Qiipdvtav savtovg snl tr]v y^v nal noXvv aXav&^idv (is- 
td 6axQvav TtQois^iavav , 6itttQomq (isydXr] to 6vvs8QiOV 

627. 27. \sQci Vrsinus, hQul M, IsQovg V 29. 8\ rrjv rav- 

T?jg dvaLQBGiv. xivh,uG%ai, adclit M tiv^f.oQ^ai] rbV^aoQ^ai M 

rpiXav&QOincav Wesselingius , (piXuvQQ(07n,MV yW 34. 'Izv- 

Kriv'] 'itvTjv M 43. olq Vrsiiius, oV MV 4G. Mavlkios Vr- 

6inu| , MufiUtos V , Kai-Aihos M 52. ii6yis] fio^is £)uidad n2 EXCERPTA LEGATIONVM L, XXXIL XXXIII. 

£7t£6x£. ^oyig 6s T£ov KccQxrjdovtav ccTtd rrjg xaranX'^- 
^fog ccva?,B^Kiievcov , ^ovog 6 BXdvvav aaXoviisvog ol- 

55 ycdav xrjg 7tSQL6td6eag cpcovriv TtQos^isvog dLsXiypri TtaQa- 
Ctarixcog a^a aal 7CaQ{jr]GLat,6iisvog' slg dh oiKtov jtQoa- 

oc y^nsvog rovg dicovovtag 

T^ "OtL OL 'Pco^aloL d[xsrd&srot ralg yvco^aig ovrsg 7tQ6gS2% 

rrjv aatdkvGiv rfjg KaQxrjdovog TtQogira^av aTtisvaL Ta- 
yjcog slg rrjv KaQxrjSova x«t rd dsdoy^sva roig TtokiraLg 

65 d7tayys?.ksLV. rcov ds 7tQS6^sc6v rtvsg [oi] ^sv djfoyvovrsg 
trjv slg rr]v TtcctQida TioQsiav scpvyov OTtot ovv sxa6tog 
tdvvato , OL ds koL7tol tiqv S7tdvo8ov sIo^svol S7tavrjk&ov 
Tr]v oXi^QLov TtQsOjhLav rsrsls-/.6rsg. rcov 6s oxXcov vita- 
Ttavtcovtcjv , tovtoig ^sv ovdsv skdXovv , rdg bs sccvtcov 

70 Ksq^aldg tvTttovtsg xal tdg x^^^Q^S STtavatsivovtsg xal 
Tovg Qsovg S7tn3oco^svoL TtQoriyov slg rrjv dyoQav, aal 

„ rrj ysQov6icf d7tr]yysiXccv rd TtQogtstay^iva. 

Z^ "OtL OL rrjv 'AQabov olHOvvtsg vTtiXa^ov 'naiQov sl- 

XtjcpivaL TCQog trjv tcov MaQa^rjvcav dTtcoXsiav. d7to6tsi- 
Xavtsg [6s] ovv iv aTtoQQrjtoig 7tQdg 'A^ificoviov rov TtQOS- 

80 6rrjx6ra rrjg ^a^iXsiag s7tsL6av rQLaxooioig raXdvroig Tta- 
Qccdovvat tr]v MaQa&ov avtolg. 6 6s 'l6i6coQOV avtoig 
d7ti6tSiXs Xoycp y.sv ag scp' stiQag XQ^i^g, '^Qy^ 6s rrjv 
TtoXiv s^aiQr]6ovta y,al 7taQa6c66ovta tolg 'AQa6ioig. ot 
6s MaQad^rjvoL tov TiSnvQcouivov xa&' avrcov oXs&qov 

85 dyvoovvrsg , tovg 6s 'AQa6iovg OQcovrsg sv 7tQorL^r]6si, 
TtaQd rc) j^a6iXsi cpSQOfxivovg, syvco6av rovg yisv TtaQoc 
Tou [ia6iXicog 6tQati6tag slg rr]V TCoXiv ^rj 7tQog6ixs6\fat,, 
rdiv 61 'AQahicov avtovg LKStag ysvi69ai. svxl^vg ovv tcov 
7tQS6(ivtdtcov Toug s7tLCpavs6tdtovg TtaQa tovtotg 6i)ici 

90 7TQS6^svtdg s^i^tsail^av slg rrjv "AQa6ov ixsrr^Qiav xofit- 
t,ovrag ^s%' savtav xal rd TtaXatorara rcov y,ard tr]v 
TtoXiv dqjidQVfidrcov' vTtsXd^^avov yaQ sXico Cvyysvsiag 
nai Qsc5v sv6s^sia fisra&r]6siv rrjv 7td6av OQyrjv rav 

95 'AQa6icov. ol 6s xard rdg 6s6o^ivag svroXdg sx^dvrsg 
rrjg vr]6g slg ixsdiav aal 8ir]6LV stQiTtovto tcov oxXcav. 
ol 61 'AQd^LOL ratg ipvxalg dvr]Qtr]^svoi icats<pQ6vr]6av 

53. dvuXs^afiivwv] ccvaipv^afisvcov margo V 54. BXdvvcav} 

Bldvcov Siiidas, "Avvcov 6 FiXXag Reiskiua 55. TtaQaaTazincos 

Suidas, TtiQLCTaziHcSg V : tum sig rs Reiskius 

628. 65. Tivsg ol fisv] aut ol fisv zivsg aut rivsg fisv scriben- 
dum est 66. onot' ovv M et V in annotatinne Arsini , ono- 

Govv editio A'rsini 11. _ MaQa&r]vcov >I, IlaQa^-rjvcov editio 

Vrsini 78. ovv M, 8s ovv V 80. 'IglScoqov Vrsinus , 'ibrj- 

ScoQov MV 83. 'AQadloig] 'AQyiadioig M MaQa^rjvoi M, 

MaQaQr]valot V 84. avzcov M Wesisclingins , avrov V 

02. T)]v noXiv] jtoXiv Suidas v. dqridQVfiaTa ia ed. Mediolaneosi 
93. 0L}7sv£/as Vrsinus, GVYY^vei MV EXCERPTA LEGyVTIONVM L. XXXIIT. 173 

likv tc5v xoivcjv tr^g txEdtcig v6(ig}v, cikq' ovdsv ds 'yjyrj- 
Cavto trjv tdjv OvyyBvtxoJv a(pLdQV[.idtcov %al %iav &v- 
Cs^Eiav dLOTitQ td (lev tav &scov dydl^iata CvinQlipav- 100 
tsg vl^QiOtLKcog iiatS7cdt)]6av, tovg ds :n:Qs6(hvtdg sns- 
^dllovto tolg ki&oig xatalsvsLv. 7iQS6(ivtsQC3v ds tLvav 
InLka^o^isvcov tijg oQ^iijg tcov 6'^;^«^, (loyLg 6id trjv tou- 
tcov ivtQOTiriV tov ^dkksLV aTioOxo^isvoi TCQogsta^av eig ^ 
tijv (pvXav.ijv avtovg diiayayslv. oq 

629 ""'OtL No(iavtLVOL ocal TsQ(irj66L0i tcsqI dLakvSsag 8La- .^ 
nQ£6^sv6d(i£V0L nQog 'Pco^ialovg, CvvsxojQrj^av avtoig 
tr]V siQr]Vt]V STtl tovtoig- 6ovvaL tcov nolscov sxatsQav 
'Pco^ialoLg 6(ir]Q0vg tQLay.o^iovg , cdyovg svvaxLgxikiovg, 
^VQ6ag tQLg%LXiag , LTiTcovg 7toksi.u6tdg 6>itaxo6iovg, oicla 
ndvta' TCal tavta TCQa^avtag cpikovg sivai xal 6v(i(idiovg. 15 
ra%9£i6r]g ds i^^iSQag sv y tavta 6vvtsXslv s8sl tdg no- 
XsLg, %atd tdg o^ioXoyiag jcdvta itsXs6av. ag 6s stcI 
rBksvtrjg sdsc trjv tcov otcXcov 7taoddo6LV 7C0Ly]6a6^aL, 
6dvQ(i6g rig svysv^g r]V %a\ TtaQa^taOig ipv%i]g ^CQog sXsv- 
d^SQiav SVS7CS6S toig 7cXr]d^s6i. dto TCQog dXkr]lovg sdsivo- 20 
Tcd^ovv sl yvvaixav tQOTCov yv(ivc66ov6Lv savtovg OTtkcov. 
HStafisX6(i£voi ds tolg ipr]cpL6^si6iv dXlr^kovg xats^LSu- 
tpovtOy %a\ TCatsQsg fisv vlotg svsxdkovv, Tcaldsg dh yo- 
vsv6i, yvvalKsg ds dv8Qd6i. aal stcl ti]v s^ aQxrjg 8id- 25 
&s6iv dva8Qa(t6vtsg , xal tcov otcXcov ov TcaQa%coQr]6avtsg, 
dvsiiaivL6av rdv ^CQog 'Pco^iaiovg 7c6ksy.ov. „- 

"Oti TQVcpcov s^ L^LCotov (ia^Lksvg ysyovcog £67csv8e ,„ 
tr]V 8vva6t£iav avtco 8Ld 86y(iatog ^vyxhjtLicov ^s^ulco- 
6ai. 8l67C£Q xata6KSvd6ag Nixr^v %QV6f]V dyov6av 6lKr]V 
%Qv6ivc3v (ivQicov sh,a7Cs6t£Lks 7tQ£6(isvtdg sig tr]V 'Pcaiir^v 35 
tovg tavtrjv xo^iiovvtag ta 8r]^cp. v7CsXdpi(iav£ ydQ tovg 
'Pcofiaiovg d(ia (isv 8id to kv6Lt£ksg, d^ia 86 ^id rd 
£VOL(6vL6tov SLvaL, 7CQog8£^a6&aL tr]V Niitrjv, aal 7CQog- 
ayoQ^vQrjvai (ia6iXsa. svqs 8e ti]v 6vyKXr]tov Tcdvv Tca- 
vovQyotsQav iavtov nal tovg d^cdtr] TcaQaxQOvofisvovg 40 
6vv£6si %aTa(iaQtVQ0v6av. to (isv yaQ 8coqov i8i^ato 
jcat t^v svcpr]niav (istd tov kv^itskovg itr]Qr]6£V , dvtX 
8s TQvcpcavog ii£taxQr](iati6a6a t^v 866iv alg tov V7t' 

99. x«t -S^fMv] &sc5v Suidas v. dvrjQzrifiBVOL in ed. Mediolanensi 

629. 9. TsQ^iriGGioi M , TsQ(ii]6iot. V 18. ?}v post svys- 

vrjg ponit M, post 68vQfids V 21. yvfivcoaovaiv M, yvfivd- 

eovatv V 23. vloig Vrsinus in annotationc, vlovg MV , vUaiv 

ed. Vrsini 31. jj^uctycov] xQ^otiov Suidas 37. svot.oyvi.oTOv\ 

ivvoLGTOV M 38. ^uGLXiu] exspectabain aut §a6ilsvg aut ■jiQog- 

ayoQSvaai 40. nuQuyiQOVOfiivovg] naQayiovofisvovg M 

v.aTa(iaQTVQov6av] KaTafiaQTvqovGui M , v.aQ^vnsQTSQOVGUv vel xa- 
xanQOTSQOVGav Uciskius 174 EXCERPTA LEGATlOjSVM XXXIV.—XL. 

ccvtov uoXo(pov}j^8VTa ^u6i7^ia rr]V ImyQacpriv £;roir;(jaTO. 

45 6ia bs tavtriq t^g 7iQaS,g(og dvESei^BV kavxiqv ^iGoTtovr]- 

gov6av £7iL rrj rov naidog dvaLQbGu %al dcoogag dcs^av 

n^ dvbQaV OV 7CQ0Sd£X0USVl]V. 

-" "OtL rjY.ov sig 'A?y£'^dv8Q£Lav ot 7C£qI rov ZI-jintLcova 

rov 'A(pQi'/.avbv 7CQ£6(i£vtaL iiataG-A£xl^6{i£vot, rt]v oXr]v /3a- 
6Ll£iav. 6 b£ JTroAf/xatog pL£td ^sydkijg d7tavt)]6£0}g '/,a\ 

55 staQa6y.£vfjg TtQogd^^dfiEvog rovg dvdgag rdg r£ E6rLd6£Lg 

7tolvt£?.£Lg £7tOL£LtO XUL td ^a6Lk£La TtSQLdyOiV £7t£S£L'AVVr0630 

%a\ ri]V dlh]V r>]v (ia6LXL'/i]v yd^av. ot dh rav 'Pcoaaioiv 
7iQ£6^£ig aQBt)] dLaq)£QOvr£g rolg (liv ^QCOtolg okiyoig 
%a\ Ttgog vy^iav diat£ivov6i %qcS{1£vol xatecpQOVovv tijg 

60 7to?.vt£l£iag , cog 6Larpd£LQ0v6)]g y.a\ i'vxT]V xa\ 6a{ia. 
rcov ds VTCo rov ^a^Lkiag &av{iatotx£vav Iv 7taQ£Qycp 
T}]V &£av «s ov8£v6g d^iwv 7toLr]6d{i£voi rd ^eag dha 
7tQ6g dlr]\f£Lav £7toXv7tQay{L6vr]6av dyiQL^cog, rfjg TtoXeag 

65 rr]v Q£6lv iia\ ro ^aQog xat rdg 7t£Q\ rov 0dQov ISi^rri- 
rag, TCQog de rovtoig dva7t?.£v6avt£g elg ME^icpLV rr]v 
dQ£tf]v rfjg icoQag na\ rdg xard rov NElkotf £V'/.aLQiagy 
ro re jrAj^O^og rcov %ar A^iyv^crov 7c6?.£cov iia\ rdg dva- 
QLd^l.it]TOvg rdov GLKr^roQCOv (ivQLCidag za\ rf]V o^ivQOTr^ta 

70 rf]g Aiyv7CTov y.a\ rf]V olr]V rfjg xcoQag V7t£Qoxi]V., log bv 
dLaKELTaL TtQog TJyE^ioviag d6cpdX£Ldv te xat {iiy£%og. aal 
&av{id6c<VTEg rcc 7t?.}]\fi] rav KaroiKovvTcov t}]V AYyvTtrov 
y.a\ rd rdov roTtcov ETtLTEvyfiara, 8i£Xa^ov fi£yi6Tr]V rjyEijLO- 
viav 8i)va6%aL 6v6Ta%}~]vaL Tviov6r]g riig ^a6L?i£iag ravrr^g 

75 dt,icov rcov TjyEfxovcov. ot {ihv ovv 7tQ£6l3£VTa\ Tcara^xe- 
■il^daEVOL rd '/.ard rfjv A\'yv7tT0v E7t\ Kv7tQov %d/.£L%BV 
£7rt 2^vQiag rfjv dvaycoyf]V E7tOL}]6avro. iia&6?.ov dh y,a\ 
rd 7t?.£L6Ta (i£Q}] rt]g ol/.ovj.iivr^g E7tf^l\fov, y.ca TCagd 7td6L 

80 6c6cpQova v.a\ ^aviia6Tr]V 7C0L}]6cai£V0L rr]v £7ti8r](iiav 
(i£yci?.}]g d^todoxfig etviov , xat rd 7tX£i6Ta (lEQr] rf^g oi- 
7iovtii:Vt]g E7t£h]iv%6T£g (lET Evcpr]iiiag VTto TtdvTCOv 6v{i- 
(pcovovfXEvr^g £7tavf]X%ov. rcov yccQ ei6vtcov rdg d^icpLg^r]- 
r.)]6£ig ovg (ilv 8ir]KXd%£L6av dXlf]loLg., ovg d' £jc£7t£iX£L- 

85 6av rd binaia ^coifi^ai roig Eyi(a?^ov6L, rovg 8s dvai^xvv- 
tovvTag 5tK rrjg dvdyxrjg iiar£6td?,X£i6aVf tovg 6h dvgdta- 

46. Swosdg M, dcoQsd V §7. 7iQOi8£%oiiivriv Wesselingiiis, 

7iQog8£XO(J-^^'V V 

fi30. 57. ol 8s M, ol V 58. ^gojroTs M, PgcoToig rois V 

62. ci^icov 7toir]accti£voi Relskius, d^iav TtoirjCccfiivcov MV 
64. j5ro()s M Suidas," /Ja^os V 67. Nulov oni. 31 ev- 

y.aiQiag >! Suida^, svxaiQsiag V 72. rfjv addit M 79. sJtLdT]- 

piav Rciskiiis, d7to8rjfiiav MV 83, ^irjXkdxBtcav M, Sii^lldyr)- 

aavV 8i. 8' iitsnsiKHGav ed. Wessel. , 6' i7iS7iiiiir]6av V, 8s 

TiiTCiiKiaav M EXCERPTA LEGATIONVM XXXIV. — XL. 175 

XQitovg dva7iS7t6^q)£6av ItcI f^v (5vyxX)]rov. co^LXrjaotES 
Si ^aGiXivGi %a\ d)'](.iois, nal tt]v TtQOvnaQxovGav avtois 
(piXiav TTQog anavzag dvavsaGa^tvot, TtQog ivvoiav tyjV 
■ijyenovlav Bnrjv^r]6av, %a\ ndvzEg xalg aiQeCcCiv olxELCog 90 
dtatEQ^tvttg ht,aTii<3xiLXav JtQBO^Bvtdg elg xr]v 'Pa^}]V , xal 
rovg !JibqI Ey.Lniciva jiQSGlieig eTtrjvEGav, oxi roLOvxovg 
dvdQag s^BJte^xpav.^ , , , , ,33 

"OtL Boxxog 6 v.atd rr]V AL^m]v ^aCLXBvcov TCoXKd ^ 
nara^e^ipd^cvog rotg itBi6a6LV avxov 7toX.E^ELV roig 'jPco- 
[laioLg nQS6^ELg ETtB^^^^s TtQog tov MdQLov, TtEQi ^lv rav 100 
7]^iaQxr]^ivav alxov^svog Cvyyvco^r^v , dt,Lav ds (pLliav 
6vv&s6bai Kal Ttolld xarsTtayyskXoasvog %Qr]6LyLog s6s- 
6%aL 'Pco^aioLg. rov ds MaQiov xslsv6avxog nsQL rov- 
r&v 7tQs6^svsLV TtQog ri]V 6vyxlr]rov, 6 ^sv ^a^tXsvg 
8^ans6xsLlsv sig rr]v 'Pc6iir]V 7tQs6^svxdg nsQl rovrcov. ^ 5 
8s 6vyxkr]xog avtotg djt6/CQL6tv sdcoxsv djtdvtcov xsv^s- 
6&ai xav cptXav^QCOTtcov xov B^x^ov , sdv MaQtov 7tsi6]]. 
rov ds MaQiov 67tsv8ovxog alx^dXcoxov Xa^stv 'loyoQ&av 
Q3ix6v ^a^tXsa, V7taxov6ag 6 Boxxog naX ^sxa^csuipd^svog 
rovxov, cog TiSQi xtvcov aotvrj 6v[iq)SQ6vxcov dtals^o^svog, 10 
6vvsla^s Tov 'loyoQ^av , y.al 8r]6ag 7taQsdcoxs Asv/,ico 
ZlvXXci ra ra^icc xco 7tQdg rr]v ^taQaTts^ipiv lx7ts[iqi&svxi. 
r\] 8s rovrov 6v^q)0Qa rr]v idiav 6corr]Qiav 7tOQt6d^svog 
8tsXv%r] rrjg 7taQd rav 'Pcofiaiav rt^coQiag. 15 

"Oxi sig ri]v 'Pc6itr]v i]V.ov 7tQs6^svra\ Mt^Qiddxov 34 
Toi? ^aCtXscog iioi.iit,ovrsg /ueQ"' avrcSv %Q7]uciXC)v 7tXri%og 20 
TtQog xr]v xr]g 6vyxXf]Xov dcoQodo/iiav. 6 6s Z!atoQvivog 
d6^c(g dq)OQ^iri> sxstv xatd xrjg 6vyxXr]xov , nsydX)]v v^Qtv 
rrj 7tQS6^sia svsdsi^aro. aat rcov 6vyKXr]xi%av 7taQo^v- 
vdvxcov rovg 7tQS6^svxdg v,a\ 6vvsQyr]6SLV STtayysXXo^s- 25 
vcov , OL aaQ^v^QL^^svxsg S7tr]VsyKav HQi^tv rco 2Jr(X0Q- 
VLVCp 7tSQ\ xr]g sig avxovg v^QSCog. toij bs dycovog ovxos 
8r]pto6iov xccl fisydXov dtd rr]v rcov ^tQS^^svxcov dovXiav . 
xal xr]V 6vvr]%r] 7taQd '^PoJfiaioLg [TtQog xr]v] vTtsQ xcov 
7tQS6^sicov HL6o7tovr]Qiav' 6 bs IJatoQvlvog ^avdtov aa- 30 
rr]yoQOV(isvog vtio rcov 6vyxXr]rLxd}v , cog dv sxsivcov 
6Lxat,6vtav rdg roLavtag xQi6sLg, slg toi>g fjisyidxovg 
lvE7ts6s q)6^ovg re ica\ HLvdvvovg, 7(a\ dLa ro iisys&og 
tav VTtoxsL^svav dycavav 7txr]t,ag 'xaxscpvysv i7t\ tov 

90. dnrjv^rjGav M 1. a^icov 81] d^icov ■nal M 6. rsvhcd^ca] 

TSV^ac&aL M qiiXav&QcoTicov Wesselingiiis , cpilav&Qconto3v MV 

631. 19. Tov omisit M 20. (lid-' avrcov] (isz' avzcov JNIV 

21. 26. 30. EaTOQvlvoq M, ZatovQvlvog V 27. Siu t^v~\ 

Sid Suidas in cd. Medinlanensi 28. 'Pcofiaioig] rcov 'Pcofiaicov 

Suidas 29. Tcgog rfjv vnlQ] ijnlg Siiidas 3i. hnl — i-f.iov] 

ia his mutatuin aliquid ab Vrsino iuhse ipse proderc videtur ad v. 40. IHQ EXCERPTA LEGATIONVM XXXIV. — XL. 

35 noivov rav dxXfjQOVVTcav I'Aeov, xal trjv l6%^rjtK trjv jco- 
XvTBki] Katk^BTo, TiLvaQav 8h ^sta^q)iaGa(i£vog xal xofirjv 
x«t jtdyava tQstpcav TiBQirjH £tg tovg xata t^v noXiv 
ox^ovg, xal totg ^ev TtQog ta yovata nlTttcov tolg 8b 
talg %tQG\v BTtLCpvo^evog kdslto xal (ista danQvcav za&c- 

40 HBtevs l^orjd^fjCaL tolg d)clr]Q7]ua6L ' aataGta^Lctt^BOd^aL ydg 
iavtov aTtBcpaivBto naQa ndv to diXiXLOV vTid trjg Cvy- 
nhjtov , xal tovTO Ttd^xBLV Bavtov djtBdBixvvE did trjv 
elg tov 8rj(LOV svvoiav , xal tovg avvovg b^blv B%^QOvg 

45 ^s 5<at aatr^yoQOvg xai ocQLTag. tov dl drjfiov 6vvB^aLQ0- 
fiBvov talg dBri6B0L Ttollal /xvQLadBg GvvidQa^iov Inl to 
aQLtrjQLOV , %al TtaQado^cog dTtsXv&r]. naX 6vvBQy6v B%GiV 
tov 8r]piov ctaKLV dvsQQrj&rj 8^(iaQxog. 

^ "Ori MaQxog 'JvrojVLog 6vv&B(iBVog nQog KQrjtag 

BiQr]vr]v, (iBXQL (iBV tLvog tavtr]v Btr^Qovv. (iBtd 81 ravta 

55 6vvTL%B(LBvr]g ^ovXrjg oTtag dv (idkL6Ta trjg cocpBlBiag 

7lQ0V0r]6aLVT0 , Ot 7iQB6^VTaT0L iCal (pQ0Vr]6BL 8Laq)BQ0Vt£g 

6vvb^ovIbvov 7tQB6^BLg BX7i£(i7tBLV Big tr]V 'Po3(n^v xat 
stBQi tav B7tLq)BQO(i8V03V £yK?^r](idTav d7toloyBi6&aL xal 
TCELQccdd^aL tr]V 6vy'/,Xr]tov Bvyvc6(io6L loyoLg xal 8b^6b6lv 

60 Bt,LXd6X£6d^aL. ^LOTtBQ d7t£6tBikaV £tg tr]V 'Pc6(irjV tQLU- 

aovta 7tQB6^BVTdg tovg inLCpavB^Tdtovg dvSQag. o^tot 
8b jcar' I8iav 7tBQLnoQBv6(iBVOL tdg olxlag tcov 6vyxXr]TL-632^ 
oic5v 'naX 7td6av 8B}]tLxr]V tcqolb^ibvol cpc3vr]v l^B^BQdTCBVov 
tovg to 6vv£8qlov 6vvB%ovTag. BlgaypivTBg 8e slg ti]V 

65 6vyxXr]T0v , xal tceql tb tcJv ByxXr](idt03v E(iq)Q6va>g aTto- 
Xoyr]6d(LBVOL tdg ts I8iag BVBQyB6iag xal 6v(i(iaxiag TtQOS 
tr)v r]y£(ioviav dnQi^ccg 8i£k&6vT£g, r]t,iovv avTOvg slg 
tr]v 7tQoy£y£vr](i£vr]v Bvvoidv ts xal 6v(i(iaxLav dTtoaatcc- 

70 6Tr]vai. i] 8b 6vyxXr]Tog d6(iBvag tovgkoyovg TtQogSs^a- 
^iBvrj 86y(ia BTtBpdXsTO xvQovv 8l' ov tcov syy.}.rj(idtaiv 
tovg KQr]tag d7Colvov6a cpiXovg xaX 6v(i(idxovg trjg rjys^ 
(loviag dvrjy^QBvav' dzvQOV 8s to 86y(ia i7toir]6& Asvtlos ?fi. mvaQav] niy.Qciv M KOfiTjv Toupius £niend. in Suidam vol. 

II. p. 205. colliito simili loco supra p. ()09. fi5. , koivijv MV 
40. ccy.lrjQi^fiaai] aliter in Yrsini libro scriptura fuisse annotatio eioa 
ostcndit 41. dnzq^aivixo M Suidas, inscpaivETO V vno^ 

dno IVl 44. Gvvi^aiQOfi^vov] cvvB^aiQOVfiiVOV MV 51. 

MaQxog Vrsinus, Asvkios MV 54. evvTi&enivrjs] nonne ngo- 

Ti&snivrjs? 

fi32. fi2. 5s7?rtxr]v Wcsselinglus , SBKTinrjv IMV fi5. ano- 

Xoyriadfisvoi Vrsinus, 6i.ioloyrjGdfiEVQi MV fifi. nQos tnv rjys- 

fioviav] aliter scriptum fuisse videtur in libro Vrsini 61. ccv- 

Tovs] avTovg MV 70. sns^dlsTO Schaeferus Melet. p. 103., 

i^f§ccU t6 MV 73. AivTlos M, AivrovXos V EXCERPTA LEGATIONVM L. XXXIV. — XL. m 

6 iTitJiaXov^iBvog UTtLv&rjQ, oi 6s Kg^reg dTtrj^XdyrjGav. 
Tj ds Cvyx^.rjTog , tcbqI tc5v Kqtjtcov TtoXXdxig ^^.oyov ys- 75 
vo^avov 6x1 xoivavovGi, rrjg kijQtiiag roig miQaralgy 
doy^a syQaipav oitcog ol KQrjrsg ndvra rd Ttkola tag 
rsr Qadiidl^ov dvaTCB^^l^coOiv elg 'Pc3^r]V xal rQiaxoeiovg 
6[ii]Q0vg dcoGi rovg BiticpavBGxciTOvg ^ BKTtBfiipoGt ds xal 
AaG^Bvriv nal IJavdQyVy aotvy 81 ndvrsg lyiriGaGiV aQ- 80 
yvQiOV rdXavra rBXQaxigxiXia. ot ds KQijrsg TtvQo^Bvot 
rd dsdoy^Bva rrj Gvyyihjxcp ., nBQi rav 7tQogrjyyBki.iBVC3V 
s^ovkBvovro. aal ot ^iv cpQov^GSi SiacpBQovrBg scpQaGav 
6bIv Tidvra itotBlv rd TtQogrario^Bva, ot ds TtEQi rov g^ 
ylaO&evrjv , roig ayickij^a6LV ovrsg Bvo%ot ■aal cpo^ov^svoi 
/ir) dvaTtsficpd^BvxBg slg rrjv 'Pco^rjv XL^coQiag rvicocjLVy 
dvBGBLOv rd 7th']%^r] naQaKalovvrsg r^v i^ ald5vo$ TtaQCi- 
dsdo^svrjv slsv&SQiav dLacpvXdrrstv. 

77. TBTQct6KdXfiov Siiidas , TszQacKaXov MV 86. fi-qri tifiea* 

Qias Tvxcaoiv Souidas 68. rrjv om. Snidas in ed. Mediul. 12 EXCERPTVM EX TITVLO negl diadoxv<i 

LJtL 6 ^aXagiq I8cav jteQL6t£Q(Sv nX^d^og vqp' svog tsQa- 
xog dLaxo^Bvov 8^)7] 'OQccts (o avdQsg to6ovTO nkijd^og 
i5g)' ivog dicjxo^svov dia duXiav; inutoL ys u toXfirj- 
6uav lm6tQi\\)aL , Qadlag tov dLciicovtog av mQiykvoLvto. 
ical 1% tovtov tov koyov ani^aXs trjv dvvaGtuav , ajg 
yiyQantaL hv ta TtSQL dLadoxrjg ^a^LXicov. 

Exc. Vat. p. 27. 9. Fortasse ex Uiodoro siia sumpsit 
Tzetzes Chil. V. 957. EXCERPTVM EX TITVLO nsgl ydfKov. 

Ad locum de Dlegylide intcr Exc. de Virt. et Vit. 
p. 595. 7. scribitur in raargine ^TjtSL Iv xa sisql yd^av. FRAGMENTA, L. VI. — X. J. av ^i^Xcav rjfilv f| (ilv at 7CQc5tai jt^QisxovGL tc<g 
TtQo tcov Tqc3lxc5v TtQCi^ELg zccl (iv^o2.oyiag , xal tovtcov 
ttt (ihv JtQorjyov^iBvaL tQilg tag (iaQ(iaQLXC(g ^ at d' £|>;s 
CxBdov tdg tav 'Eklrivov aQxaLoXoyLag' iv 8\ talg (i£td 
ravTag evdeKa tdg dno tcov Tqcolticov xoLvdg TiQCi^Eig 5 
dvayiyQacpa^iEv ecog trjg 'y4X£t,dvdQov TfAfvr^g. Iv dh talg 
s^rjg eXmGl xal tQLOl /3i/3Aots Tas ^ocTtdg aTtaGag xats- 
td^a^iiv (isxQL T^s ^QX^S "^ov 6v6tdvtog nolsfxov 'PcO' 
fiaLOig TtQog KsXtovg , na^' ov "^yov^isvos rdCos 'lovhos 
KaiCaQ etc. 10 

Diodorus I. 4. 

^Ev ts66aQdxovta /3t/3Aots nsQLSLXTjcpotsg trjv TtQayfia- 
Tslav Iv fisv s^ taig nQcotaig dvsyQd^a^isv tdg TtQo tcov 
Tqcolxcov TtQd^SLg T£ xal (tv&okoylag. 

Diodori Exc. Vatic. p. 143. 15 

Katd (i,sv tdg TtQosLQrjfisvag s^ ^l^Xovg (septimo ad 
cluodccimum) dvsyQd^lja^isv tdg dito tcov Tqcoikcov TtQd- 
letS ^OJS ^h "^ov v-Jto xcov 'A&rjvaicov ^r]cpLQ%svta tcoXs- 
fiov sn\ ZiVQa'/,o6iovg. 

Diodorus XIII. 1. 20 

^Ev (isv yaQ (addiderim sTtrd) tatg TtQo tavtijg |3t- 
/3Aots dvsyQdipafisv tdg dno TQoiag dXoo<5scog nQdlsig 
CJS ^^^^ '^V'^ TcatdlvGLV tov ts IlsXonovvri6Lriy,ov noXs(iov 
Kcd tfjg 'A&rjvaicov rjys^ioviag y disXd^ovtes Btti sntaxoOici 
£^do[irjXovta %al svvsa. 25 

JJiodorusXIV. 2. 

'Ev (isv ovv talg nQOSiQr](isvc(Lg oxtcoaaidsna ^i^Xoig 
dvsygdipaiisv zdg d%6 zcav aQxaLozdtcov ^poVcai/ nQdt,SLS 

i2* 180 FRAGMENTA L. VI.-X. 

Tccs yEyEvrj^hvag iv rolg YV(DQit,ofisvoLg ^sQBdL f^g olaov- 
30 iievtjg a%QL JiQog tov evLavrdv tdv stQO tijg 'Ayad^oxliovg 
tVQavvidog. 

Diodorus XIX. 1. conf. XX. 2- 

TfjV CCQXrjV TOU KEkTLKOV Stoks^OV, ijv TSkEVTTiV 7Ct- 

jtoLtjneb^a tijg liJro^iag. 

Diodoriis I. 5. 

His omisi addere locos Eiiagrii, Photii, Siiidae vel 
35 Eudociae, inler testimonia (Annotat. vol. II. Append. p. 
CXXXII.) positos, qui aut repetunt haec aut dicunt 
quod per se intelligitur. 

n. 

IIsqI xtBav tolvvv dLtTag ol naXaLoX xav dv^QiojtavSZi 
toXg fiBtayevEOxsQOLg dedcoxaSiV evvotag' tovg ^iv yccQ 
5 aCdiovg %al acp&aQtovg eivai (paGiv , oiov rjhov ical 6e- 
h']vr]V nal ta akXa ta aat' ovQavbv aOzQa, ^Qog 8s 
tovtoig dve^ovg aal tovg dXXovg tovg trjg o^oiag cpv- 
Ceog tovtoig tetev%6tag' tovtov yScQ e>ca6Tov dtdiov 
%%eLV t^v yeveOLV xal. t^v Slu^ovijv. eieQovg 6e ksyovdLV 

10 emyeiovg yeve6d^aL '9"£ous, dLa de tdg elg dv^QcoTtovg 
eveQyeOiag d&avdtov tetvxrjHotag ti^f^g xat 6"o^?^g, otov 
'HQanXea, zJiovvCov, 'jQiGtalov , xal tovg dlXovg tovg 
xoiovtovg byboiag. neQ\ ds tav eTtiyeicov &eav Ttokkol 
9fal noLnikoL TtaQaSedovtuL KoyoL TtaQu tolg lOtoQLKoig 

15 te nal ^vQ^oyQaq^OLg' Xttl tav ^ev lOtoqlkcov Evrj^BQog 
6 trjv leQav dvayQacprjv TtOi^rjGdfLSvog Idicog dveyQaips, 
t(ov 8e ^vd^oXoyav "O^rjQog xal 'Hoio8og Hal 'OQcpevg xal 
eteQOL toLovtoL teQat(a8e0teQovg ^vQovg neQi &e()ov ns- 

20 nKdKttSiv. riiLeig 8e td TtaQ' diKpozeQOig dvayeyQafi^eva 
TteiQaCo^sQ^a 6vvt6[iC3g e7ti8_Qa^eiV (5xo%at,6^evoL tfjg 6v[i- 
fietQiag. Evr]^eQog [lev ovv, (piXog yeyovcog Ka66dv- 
8qov ^a^LXeag xoi 8id tovtov '^vaynaG^ievog teXelv |3«- 
CiXi%dg tivag %eiag xcct fieydXag aTtodrj^iiag, cpyjGlv exto- 

25 jtLO&rjvai xatd tjqv [ie67][i(iQiav eig tbv 'SiKsavov. exTckev- 
Gavta 8e avtbv Ix tfig ev8ai[iovog 'AQa^iag jtODjOaG&aL 
rbv TtXovv 8l 'Slxeavov TtXeiovg riy.eQag , nal TtQogeve- 
j^d^fjvat v^Goig neXayiaig, pv [xiav v7teQS%eLV trjv ovo- 
(ia^O[ievr]v TIdy%aLav , ev yj te%ea6%aL tovg evoiKovvxag 

30 IIay%aiovg ev6e^ei(x 8ia(peQovtag %al tovg Qeovg ttficov- 
tag (ieyaXo7tQS7te6xdtaig Q^v^iaig ocal dvad^)]fia6iv d^io- 
Xoyoig aQyvQolg te xal %Qv6oig. eivai 8e ti]v vfjOov ieQav 
&ec5v, aal steQa TtXeia) Qav[iat,6(ieva natd te tr)v dQ%ai6- 

35 rriia hul xf^v t/}s nataoxsvfjg TtoXvzsxviav, tcsqI av rd FRAGMENTA L. VI. — X. 181 

xatd (liQog Iv raLS ngo tavTrjg ^i^Koig ccvaysyQ<xg)a^ev. 
iivtti d' Iv avtfi icazd riva Aoqpov vxprjXov xa^' vtcsq- 
(iolrjv tsQOV ^Log TQLrpvUov , xa^LdQv^evov vn' avxov 
Tca^' ov TcaLQOV s^a6iXsv0E TJ^g olxov^ivrjg anddrjg srt 
aard dv&Qanovg av. sv rovxco ra lsqco 6r}jlr]V slvai 40 
XQv6i]V, sv ?} roig TlayxaioLg yQa^uaOLV vnuQysLv ys- 
yQttfi^svag rdg rs Ovquvov aal Kqovov xal z/iog JtQa- 
^SLg KSfpaXaLCodag. ^sxd ravrd cp)](3L TTQcorov OvQavov 
GSi^aciLXscc ysyovsvaLy STiLSLJiij rLva dvdQa aal svsQysrr]v 
KUL rfjg rc5v aGxQcov ZLvyiGsag snLOrr^^ova^ ov nal TtQco- 45 
zov ^vOiaLg rL^rjOaL rovg ovQuviovg f^sovg' 8l6 xal Ov- 
Qavov %QogayoQSv%r]vaL. viovg 6s avra ysvsoQ^aL dno 
yvvuLKog 'Eoxiag TLxdva xal Kqovov, %vyaxsQag ds'Psav 
xal Z]r]^r]tQav. Kqovov ds ^aGLKsvOaL ^sxd Ovquvov, 
'x.ciL yrj^avra 'Psav ysvvr]GaL z/ta xat "HQav ocal IIoGsl- 50 
dava, rov 8s Aia dLads^d^svov rr]V ^aGLKsiav roy Kqo- 
vov yr~]^aL "HQav nal zJiqaYjrQav xal ®s^lv. s^ cbv nuL- 
6ag noLiqGaG^ai KovQrjxag (isv dnb xijg nQcoxrjg, HsqGs- 
(povrjv ds SK rrjg dsvrsQug, 'A^r]vdv 6s dno r^g %Qirr]g. 
Ikd^ovra ds elg Bcc^vlcova snL^svco%r~]vaL BiqXco ' nal (isrd 55 
zavra sig rrjv ndyxaLav vrjGov nQog 'Slxsavco xsL(isvr]v 
TtaQaysvo^svov OvQavov ror' idiov nQondroQog ^couov 
IdQvGaGd^aL. xdxslQsv did ZlvQiag sX%siv nQog %6v rors 
dvvdGxr]v KaGLOV s^ ov %a\ ro KuGlov OQog. sk&ovra QQ 
ds sig KLhiciav noXsfico VLzrjGaL Kihica ronaQirjv. nal 
a?.la ds nXslGxa s\fvr] snskQovra nag' dnaGt rL^irjQ^^vai 
xal &c6v dvayoQSV&rivaL. 

Tavxa xal rd rovroig naQanXrjGiu tog nsQL xtvrjrav 
dvdQcov nsQL rcov Q^scov disk&av snccpsQSL Xsycov , Kal 55 
nsQL [isv Evrj^sQOv rov Gvvra^ausvov rr^v lsquv dva- 
yQucprjv dQXSG&rjGo^s&a rolg Qrjd^slGL' rd ds nuQa rolg 
"EkkrjGL fiv&oXoyov^sva nsQL ^scov dxokov^cog 'HGLobca 
xal '0}ir]Q(p xal 'OQcpsl nsLQaGo^is&a Gvvro^icog tnLdQa(i£lv. 70 
Eusebius Praep. Euang. II. p. 59. 

111. 

TIsqI av (^sav) sv ralg 6vyyQtt(paTg avtoH Ksyst 75 
xccl 6 zJLodcoQog 6 Gocpojxaxog ravxa , oxl dv^Qconot 
ysyovaGLV ot %soiy ovgxLvag ot dv%QConoL cog vo^ii^ov- 
tsg 8l' svsQysGiav d&avdxovg TtQogriyoQSVov. XLvdg 81 

633. 37. TQirpvXiov et 49. Tirava et 59. l)is Kdciov Wesselin- 
gius : libri TQitfvXuiov et nava ct Kdaaiov 182 FRAGMENTA L. VL — X. 

80 xat ovofidtav TCQogi^yoQtcis iGiri^hvai KaX KQatTqCavtag 
X(OQag. 

lo. Malala Chronogr. p. 64. 

IV. 

85 /^i68c3Qog ds Ikya xata, ^v&lx^v L^tOQiav iSJdvd-ov 

Xftl BaKiov TLXuvag uvaL tcqoxsqov ^ (iorjQ^GaL ds ra 
^LL, iHldv&ov [lev IloOSLdavog stalQOV ovxa, BaXiov ds 
^Log. xal iv ttj iid%\} d^LaSaL ^sxad^sGd^aL xrjv ^oQcptjVy 

90 ola aldovfievovg OQdO&aL vno tav 6(xoy£vav TLxdvaVy 
xal ysvkc^aL xiqv avxcov d^lcoGLV ' xal sivaL xovxovg xovg 
t(p IlrjlsL do^svxag. Slo q))](5L xal ^dv&og (lavxsvsxaL 
za ^A%LkXsL xov ^dvaxov. 

Eustalhius ad U. T. p. 1190. 

V. 

95 Saturnum Pherecydes ante omnes refert corona-655 

tum, lavem Diodorus post devictos Tltanas hoc mu- 
nere a caeteris hunoratum: dat et Priapo taenias 
idem et jiriadnae sertum ex auro et Indicis gemmis 
J^ulcani opus., Liberi munus ac postea sidus. 
j^QQ TertulUaniis de Corona vol. IV. p. 347. ed. Sem]. 

Admirandum vero, si Diodori haec suat, nil eis simile 
reperii'i IIL 61. IV. 6. 61, V. 51- 

VL 

5 Kaxs6%sv ovv r} ^aGLXsla tJxol toitaQxla tcov ^Aq- 

ysiav sxrj q)fi&\ xa&ag ■Kal zJL^daQog 6 Cocpcozatos 6vve- 
yQd^l^ato. 

lo. Malala Chron. p. 83. 

VII. 

Td tsXsvxalov noXXalg ysvsaXg v6xsqov Ix trjg *Ita- 
liag x6 tav ULHslav sQ^vog navdij^sl TiSQaLad^sv slg tr]v 
ZlLicsXLav tr)v vjto tc5v ULxavcov SKlsLcpd^SL^av xcoQav 
OiaxaxrjOav. dsl ds xr] 7iXsovst,ici nQO^aLVovxav t(5v Ul~ 
5 icsXcov , aal trjv o^oqov noQQ^ovvxav , sysvovxo noXs^ot 
nksovdnig • avxolg nQog rovg Z^Lxavovg, sag 6vvd^i]}cag 
xoLy^d^svoL Cv^cpcDVOvg OQovg s&svxo trjg %coQag' nsQL 
av td xatd ^SQOg sv tolg olxsioLg xqovols dvayQdrpoiisv. FRAGMENTA L. VI. — X. 183 

Diodoriis V. 6. Cuius verLa in confinio libroiniin 
sexti et sepliini posui , quod nescircni quaranara Dio- 
dorus senlentiam scquutus esset in temporibus Siculo- 
rum in Siciliara transitus definiendis: quem tesle Dio- 
nysio J. 22. Hellauicus tertia ante belluni Troianum 
aelale, Philislus ocloginla antc illud bcllura annis ponc- 
bat, 'J'Imcydides aulem VJ. 2. tribus tantum sacculis 
Graecorura in Siciliam adventu priorem perhibct. 

VJII. 

Kal 6 ^Ogq^Evg Igoxqovos ta 'HQaaXel vTCrJQxSy 
stQO XQOvcjv ovT£s enarov tov Tqchxov tcoU^ov. 
cSs da 'OQcpevs ev Atd^ixols jisqI avrov ftot Kiysii 
'EXsvov Tv ^QaxvTSQOV vGrsQov slvai Xsysiy 
TOVTOV iiia 6s ysvsd "O^tjqos vOrsQi^st^ 5 

6 jcara ^lovvOlov ccvdQa rov nvxloyQaqiov 
STil rav dvo OTQaruav ASyo^svos vjiccqxslv , 
&r]^a'Lxijs 'EXXrjvav re tris ^ia r^v ^EXsvtjV. 
^LodcjQos rs 6vvrQoxa Kiysi zIiovvGlco, 
xal ersQOL ^vqlol ds. 10 

Tzetzes ChiJ. XII. 179. Qui Dionysii hanc senteu- 
liam raemorat etiam ad Hesiodi O. p. 15. ed. Gaisf., ex 
Proculo sumcns p. 6. extr. , rov •jialaLov bs "O^tjQOV 
^lovvClos 6 xvTiXoyQaqos (prjolv In d(iq)orsQC}v vnaQXStv 
rav &i]^a'Cxav OrQarsLav nal rr^g 'IXlov alcicscJS' 

IX. 

Tqlti^v 5' elXs (Eumachus) Ms6xslav (isytGrrjv ov- 
6ccv, (pxL6iisvr]v ds ro nalaLov vno rcov sn TQoias ava- 
xofiLt,Ofi8VC3v 'EXlrivav, nsQL d)v sv trj rQirtj ^i^Pia tcqo- 

SlQIJTCaflSV. 

Diodorus XX. 57. Vbi pro tQlry numero absurdo 
rcscribendum videtur i^doix]]. 

X. 

01 'HQaaXsLdaL xata Torg ofioXoyiag a7ts6Tr]6av f^g 
xa^odov nal tr]v sls Tqlxoqv&ov kndvodov inoLr]6avTO. 
fisrd ds TLvas x^oVoug ylLXV^VLOS ^sv fiErd rcov naidav 
xal Th]noXiyLOV rov Hoaxlkovs, exov6ias rav 'AQysiav 
ccvrovs nQos6s^cc^svav , ev "AQysv icaraxr]6ccv. ot 6' dlloi 5 
ndvres Iv Tqlxoqv^o) xaroLx^eavres, o3g 6 nevrr^xovras- 
tr]s XQovog diyX^s , Karrjl^ov sls neKon6vvr]6ov • cbv rds 184 FRAGMENTA L. VI.— X. 

jCQa^HS avaYQdxpo^iBVf oxav ds ^XBivovg tovs XQ^^ovs 

TCaQUyBVTl^a^BV. 

Diodorus IV» 58. 

XI. 

OacX 0£tTaX6v ^Btd tavta EJtavBld^SiV bIs ^ToXaov, 
8V fj Tcarala^ovTa TCQosfpatcog "A^aGtov tov TIbUov tets- 
KEvtrjxota TcaQaXa^BiV xatd ysvos 7CQosr]XOv6av trjv ^a- 
CiXsiav, aal tovs vcp^ kavtov tstay^ivovs «9?' iavrov 
5 TCQosayoQEvOai 0sttaXovS' ovK dyvoa ds dtoti tcbqI t^s 
tc5v &sttaXav 7CQOS>]yoQias ov tavtrjv fi6vr]v tijv toto- 
Qiav dXXd nal diacpavovs stSQas TcaQadsboO^ai 6v(i- 
l^s^rjxs ' TCSQi av av oinBLOtSQOis iivriG^riGo^Bd^a KUiQOiS. 
Diodorus XV. 55. 

XII. 

10 Tovtcov rjfiiv diBvxQivr][isvav KBiTCStai nsQl trjs Ko- 

Qivdias xal 2Jixvavias bItcsIv ov tQOTCov vno zfaQisav 

15 xatcpxi6Q-r]6av. td yaQ aatd t^v IIslo%6vvr]6ov s^vrj 
(jXbSov Tcdvta 7cXr]V ^AQxdSav dvdctata Ovvs^rj ysvsG^ac 
xatd trjv ad^odov tcov 'HQaaXsidav. ot toivvv 'HQaxXsi- 
dai xatd tr]v diaiQsGiv e^aiQStov 7COir]6d^svoi ti]V Ko- 
Qiv^lav naX trjv tavtr]s nXrjOioxcoQov diSTCSfiiljavto jcqos 

20 Tov 'AXr]t7]V, naQCididovtss ccvta tr]v 7CQ0SiQr]^svr]v ya- 
Qav. STCicpavqs ^£ dvi]Q ysvo^svos iial trjv KoQivbov 
av^r]6as s^aGiXsvGsv str] Xy. ^std dh tr]v tovtov tsXsv- 
tr]v 6 7CQs6^vtatos dsl tojv sxyovav s^aOiXsvCsv ^sxQt 
tr]s KvipsXov tvQuvvidos, ^]tis tijs aa^odov tcov 'HQCi- 

25 nXsidcov vGtsQSi ttsOi v^^'. %a\ TCQatos nlv TcaQ' avtoig 
ditde^ato trjv ^aOiXsiav 'IHav str] Xr]' ^sQ'' ov i^q^sv 
AysXas 'str] Xt,' , fistd ds tovtovs TIqov^vis 'str] Xs, xal 
BdxxiS oyioias toV l6ov XQovov, ysvo^svos STCicpavsOta- 
Tog tdov TCQo avtov' dio xal 6vvs(ir] tovs (istd tavta 

30 ^aai^si'6avtas ovxsti ^HQanXsidas dXXd Bay,xi8as tcqos- 
ayoQSvsO^ai. iistcc toi^tov AysXas ^sv 'str] A', Evda^os 
ds 'str] %s'y 'AQi6to^r]dr]s s %ul X'. ovtog ds tsXsvt^6as 
ansXiTisv viov TsXi^trjv nalda tiqv r^Xiy.iav , ov tr]v %atu 

35 ysvos fia6iXsiav dcpsiXato Qslos av zal STcitQOTCOS 'Ayrj- 

635. 22. X-^l XXXV nompntatio quae apud Eusebium subsequi- 
tuF 25. Xi]] XXXVI eadem 26, llQovfivis Wesselino^ius, 

libri IJQVfivrjs : iidem Bdyt.xris ab eodem correctuui 32. Ev8a- 

/uos] Eudcmus Euciebius FRAGMENTA L. VI.— X. 185 

/tfov, og ^plsv £Tj; tg'. (lEtd rovtov icats6x£V ^^Xi^avdQOQ 
ttrj %i . tovtov civsXav Tsks6tr]s o CtSQrj&sls tijs ^^- 
TQcpas aQxrjs i}p|fv '^trj i^' . tovtov 6' vito tav Gvyys- 
vcov dvatQS^fsvtos Avto^svrjs ^sv f]Q^sv tviavrov , ot 6' 
dno 'HQUicXsovs BaKxtdaL Ttksiovs ovtss dtaxoGiCJV zats- 40 
C^ov tiqv aQx^v f %al TiOivrj ^sv jtQOSiCtj^KSiCav trjs 7i6- 
Kscos MCavtss, s^ avtav ds sva xar' svtavtov rJQovvto 
TtQVtavLVy og ti]V roiJ ^adXsos sixs _tdt,iv , STtl strj V 
CSG^SXQI- rrjs Kvrpskov tVQavvldos , vcp' 7}g ■natsXv^riGav. 45 
G, Syncellus Chrou. p. 179. et Eui>ebiiis p. 163. s. 

XIII. 

'ExXi^&r] Movvvxf^ov, (og iprjCiV 6 ^diodoQog TtaQa- 50 
q)SQav td EXlaviTiov , Xsycov cjg ort 0QaKSs Jtots OzQa- 
Tsvaavtss %atd rav oMovvrcsv 'Oqxo^svov rov Mivv- 
tiov T^s Boicrtias si,s^a}.Xov (1. s^s^aXov^ avtovs sxsT- 
&SV • ot ds s^avaOtdvTSS ^A&ov sis 'A&rjvas STtl Movvvxov 55 
^iaCtKsaS' o bs STtstQSipsv avtois ola^^Oca tov tojtov rov 
TtsQL ri]v Movvv%iav ^ ogTig STtavo^dd^ri naQ* av t cov ets 
rtarjv rov ^aGtXsas. 

Vlpiaaus ad Uemosth. pro cor. p. 73. C. 

XIV. 

[Lacedaemonioriim reges e Diodori li- 
bris.] Qnoniam a rehns Troianis vsque ad primam 
OlYmpiadem dijficilis temporum notatio est, propterea 
quod eo intervallo necjne ylthenis neque aliis in urbibus 
aniud magistratns fneruntf idcirco nos ad eam rem 5 
iitemur L/acedaemoniorujn regibns. a Troiae exitio acl 
primam Olympiadem lapsi sunt, uti Atlieniensis ApoL- 
Lodorus ait , anni octo et cpiadringenti: cpiorum octo- 
ginta numerantnr uscpie ad Heraclidarum descensujn, 
relicjui occupantnr a Lacedaejnoniorujji regibns^ ProcLe, 10 
Enryst/ieo, Jiorumcpie posteris, nos vero singuLos ex 
his faiJiiliis reges percenseamus uscpie ad pj-imam 
OLympiadejn. JLurystlieu^ regnum exorsus tst anno 

1. — 4. Haec ex Diodori potius I. 4. descripsisse Eusehium, 
qUiiTn de suo posuitsse nihii erat cur sumeret Maiu^ 8. octo et 

quadringcnti] Codex arra. CCCVIIl, raendosa scriptura propter nota- 
rum giniilitudinem. Superius taraen cap. XXXI scribuntur CCCCVII. 
MAI. 11. Eurysthco] Ita scribit Kusebius bis etiani in poste- 

riore lihro. Sed Fmrysthcncs dicifur a Pausania III. 1 , apud quem 
geminorum fratrum rroclis et Eur^stheais kisturia iegenda eat.' MAI. 186 FRAGMENTA L. VI.— X. 

post res Trolanas octogesimo y fenuUque annis duohus 

15 supra quadraginta. post eum Agis anno uno, Ec/ie- 
stratus annis triginta et uno: quem excepit Labotas 
annis septem cuni triginta^ tum Doryst/ius unnis un- 
detriginta: /ds successit yigesilaus annis quatuor cum 
quadraginta , Arc/ielaus annis sexaginta , TelecLus an- 

20 nis quadraginta, Alcamenes denique annis octo cum 
triginta. in /luius iniperantis anno decimo prima 
Olyjnpias compej'itur^ qua vicit stadium Coroebus Eleus. 
ex altera pariter domo regnaverunt Procles primo an- 
nis quinquaginta uno minus: tum Prytanis annis cjuin- 

25 quaginta unominus: deinde Eunomius annis quinque 
cum ciuadraginta: deinde C/iaricLus annis sexaginta: 
postea ISicander annis duobus de quadraginta: T/ieo- 
pompus annis septem et quadraginta. in /luius item 
decimo anno prima OLympias comperitur. summa tem- 

30 poris a Troia capta uscjue ad descensujn Heraclidarum 
anni sunt octoginta. 
Eusebius p. 166. s. 

XV. 

\Ex Diodori lihris hreviter de tempori- 
hus maria imperio tenentiumi] Maris imperium 
post Troianum bellum tenuerunt 

1. Lydi qui et Maeones annis XCII. (Syncellus p. 172. B.) 
5 11. PeLasgi annis LXXXV. (Idem p. 180. D.) 

III. T/iraces annis LXXIX. (Idem p. 181. B.) 

IV. R/iodii annis XXIII. (Idem ibidem.) 

V. P/iryges annis XXV. (Idem ibidem. ) 

VI. Cyprii annis XXXIII. 

16. triginta et uno] Eiisebius ter inferius XXXVIT. MAI. XXXV 
ponit computatio singijloriim regum : cui numero respondet annorum 
quos universii regnasse ibidem dicantur summa CCCX.XV. 17. 

Vorysthus] Pausanias Doryssus. MAI. 19. ^rchelaus^ Archesi- 

laus ed. Maii: sed Archelaus scriptum in computatione et libro postc- 
riore p. 254. 20. octo cum triginta] Eusebius ter inferius 

XXXVII. MAI, XXXVll computatio 21. decimo] Eusebius tamen 

in postcriore libro ad annum MCCXL primam olympiadem collocat 
in anno Alcamenis XXXVll. MAI. 21. quinquaginta utw minusl 

Eusebius inferius LI. MAI, Numerum LI in computationc Frocli tri- 
butum confirmat positii deinde annorum quibus Prociidae universi 
regnarunt summa CCXC. 25. Eunomius] Pausanias scribit Eu- 

nomum. MAI. 26. Chariclu»] Pausanias scribit Charillum. MAI. 

Charicles computatio 

VI. Hieronymus ad annuin MCL scribit annos XXXII Cyprio- 
ruiu maria teueutium. MAL FRAGMENTA L. VI. — X. 187 

VII. Phoenices annis X.LV. 10 

VIII. Aegyptii annis . . 
JX. Milesii annis XVIII. 

X. Cares annis LXI. 

XI. Lesbii annis LXVIII. 

XIL Phocenses annisXLIV. (Syncellus p. 239. B., iibi 15 
codices Parisini dno ^coyiiuq i. e. ^cov^aug, quod 
idem reddendum Eusebio liic et libro posLenori 
p. 331.) 

XIII. Sartiii annis . . 

XIV. Lacedaemonii annis II. (Sync. p. 233. C.) 

XV. Naxii annis X. (Sync p. 247. B.) 

XVI. Eretrienses annis XV. (Sync. ibidcm.) 

XVII. Aeginetae annis X. uscjue ad Xerxis transmis- 20 

sionem. (Sync. ibidem.) 
Eusebius p. 168. s. 

XVL 

To rslEvraTov pLira. tfjv nd^odov t(3v 'HQayiXudav 
^yiQyuoi Tial yla%edain6vL0L nBfiTCOVTeg ccTtoLXLag aXlag rs 
tivag vtjcovg SKtiGav xai ravrr]g r^g vi^dov (Crelae) 
y.ara%tri6a^BV0L TCoXsLg nvdg anTjCav iv avraig' TieQl 
(6v rcc nard ftEpog ev rolg IdioLg XQOvoLg dvayQatjJOfiev. 5 

Diodorus V. 80. Respicit ]ibrum septimum. Tem- 
pora harum coloniarum scribunt Ephorus ajiud Stra- 
bonem X. p. 737. C, Conou Narratione 47. VII. Ita et Hieronymus ad annnm MCLXXIV. MAI. 

VIII. jNc apud Hieronymum quidem ad annum MCCXXXII acri- 
bitiir quot annis Ae^yptii mari potiti sint. MAI. 

IX. IVotam numeralem XVIII, qua caret codcx arin. supplemus 
heic ex Hieronymo ad annum MCCLXVIII. MAI. 

X. Lacuna est in codice hoc loco, nec quicquam superfuit prae- 
ter Tocabulum annis. Su|i|ilementa &umpsimus e postcriore libro ad 
annum MCCLXXXVI. MAI. 

XI. ZiOta numerali caret codex arm. qiiam supplemua ex Hie- 
ronjmo ad annum MCCCXLIV. MAI. 

XIII. JNe in posteriore quidcm libro ad annum MCCCCLXXXVI. 
ficribitur numerus annorum , quibus Samii luaria tenuiruiit. MAI. 

XIV. Ita etiam in posteriore libro ad annum MDIII. Vcrura 
Syncellus ucribit annos Xll. MAI. 

XVI. Sic ctiara in posteriore libro ad annum MDXIV, At Syn- 
cellus scribit annos J II. MAI. 

XVII. Dcccm anni scribuntur etiam in posteriore libro ad an- 
nura MDXXXI , et a Syncello. Textus tamcn Ilicronyrai cditus habet 
annos XX. MAI. Xcrxes] Codex arm. hHic Alexandri } ged ideiu 
in posteriore libro Xerxis, quae Tcra lectio cst. MAl. 188 FRAGMENTA L. VI. — X. 

XVII. 

Metcc ds r^v Tgolag alco6iv Kagsg av^rjd^ivtsg Ijtl 
nXslov B&akarzoxQdtrjaav , %ai xav KvzXadav vijocjv 
XQat^^avTEg ttvdg fisv idia aatsoxov Tcai tovg sv avtaig 
xatoLXovvtag KQtjtag st,s^a?.ov , tivdg ds KOtvjj ^std tav 
5 nQosvomovvtcov KQ^toiv %atc6xrj0av. vGtsQov dh tcJv 
'Eklrivav avh,i]d'svtcov 6vve^i] tdg TtXslovg tcov KvxXddav 
VTj^av oliCtOd^fjvcit xal tovg (iaQ^dQovg KaQag s^ avtav 
sx7tE6siv TtsQt CDV (adde ta) 'Kutd ^SQog iv tolg olTtsioig 
"jl^QOVotg dvayQCiil)Oiisv. 
Uiodorus V. 84. 

XVIII. 

UsQt ^PcdfivXov aal 'Piptov ^LOvv^tog 6 '^AXtHttQvaGsvg 
£6tOQEt, /Jicav ts nat zJtodcjQog. 

Tzetzes schoJ. ad Exeges. Iliad. p. 141. 21. 

60 XIX. 

65 "Evtoi (ilv ovv tav GvyyQacpsGiv nXavtjd^svtsg vni- 

Ka^ov tovg jieqI tov "Pco^vkov syt tf^g Aivsiov ^vyatQog 
ysvvrjd^svta zsKttxsvat tijv 'Pdfirjv to d' dX^d^sg ov^ 
ovtcog s%Et, TtoXlcov ^lv sv ta ^sta^v JjpoVcj tov ts 

70 Aivsiov nai ^Pco^vlov ysyovotcav ^adtXscov , sxttG^Evrjg 
ds trjg Ttolscog jcatd to dsvtsQov stog trjg ^' 'OXv^rttddog. 
avtr] yaQ rj xti^tg vGrSQSt tcov TQCotxcov sts6i tQtOt TtXsia 
tcov v xal A'. Aivsiag ydQ ^std trjv dla6tv trjg TQoiag 
stav tQtcov TtaQsX&ovtav naQs2.a[isv trjv tav Aativav 

75 ^aOLlsiav, y,al xcctaOxcov tQtstrj xQovov sS, dv&QcoTtav 
rjcpaviod^rj %al tt^cov stvxsv d&avdtav. trjv d' dQxriv 
biadst^d^Evog 'AGadvLog t^tog sntLOEv "Al^av trjv vvv xa- 
Xov^svrjv Aoyyav , rjv covonaGsv dnd tov notafiov tov 
xots fiEV 'AK^d %uXoviiEVOV , vvv ds Tt^SQsag 6vonat,o- 

80 fiBvoV' nsQt ds tfjg nQogijyoQtag tavtrjg 0d^tog 6 tdg 
'^Pa^aiav jCQa^ELg dvayQaxpag aXXag iiSfivd^oXoyrjKSv. q)rj0l 
ydQ Alveicc ysviG^aL Xoytov tEtQditovv avta xccd^rjyfjGa- 
G&at utQog atiOtv TtoXsag- ^iXXovtog d' avtov ^vstv vv 

85 synvov tcp xQ^y-^'^'' Xsvjiiqv, sKcpvyEtv Sic tcov xstQcovSZl 
nal xatadtaxd^rjvai Tcgog xiva XocpoVf JtQog ov Ko^tGd^si- 

636. 69. nolXcov — §a6ii.£(ov] longum enim est inter Aeneam 
et Romulum reges intcrvallum. Ita interprcs arin. a graeco, uti 
nunc legitiir, atiliitiit textu. MAI. TZ. tQioi acceiisit ex MS. 

1764. ct Euscbio Ariucaio FRAGMENTA L. VI.— X. 189 

lav TEiiHv A' xo^^Qovg. tov ds j4lvdav x6 x£ naoaSo^ov 
&av(id6avTa nal t6 Xoyiov dvavBovfisvov anLxsLQrjGai ^av 
VLXL6aL Tov toTtov, Idovta dh xatd tov vtivov oiI'lv IvaQ' 
yag dLaxcolvovaav xal Ovfi(iovlsvov6av ^std X stri xti- 90 
t,SLV^ oOosTieQ 6 tav tsx^Lvtcov aQL^^os rjv, djtoGtijvat 
vfjs nQO&sOscog. 

yJeneu vitae erepto, ab Ascanio filio eiiis regnujite 
colleni aedificiis jiost unnos triginta occijputiim ^ eam- 
cfie striicturum appellutujn de colore suis ALbum {JLiu- 
iini enim proprio idiomuie to Ksvnov aibum dicuni). 
pruelereu supcrudditam uppellaiionem Liongum nempe 6 
^axQav idcirco ijuiu purum irt iatum patens in ivn- 
gum mugnopere deduceretur. 

His subdit uh Ascanio fuctam esse regni sui sedem 
yllbam., muitucpie circum liabitacula subversa: juisse 
]iunc conspicuum virum et trigesimo octuvo regni anno 10 
nalurue concessisse. post huius obitum populum dissen- 
sio tenuit ob duos de sceptro ceriuntes. num et luLius 
Ascunii jiiius ud se regnum pertinere dicebut et SiLvius 
Ascanii fraier, Aeneu genitus ei SiLviu, cpiue oLim jue- 
rui Ltutini uxor ., pari iure se uii puiubut. liuic post Ae- 15 
neue obiium insidius Ascunius struxerut., ideoque puer 
nutritus fuerai ub urmetituriis in monte, unde et no- 
men ei fuctiim SiLvius de nomine montis Lutinorum, 
cui SiLvu numen erat. in fioc partium conflictu iandem 
siijfragiorum numero praepviens regium digniiutem 20 
Silvius occupul ; luLiiis uiiiem dominutu excLiisus sum- 
mum poniijicuiiim udepius est., qiii erut lionor a regali 
secundus. ex livc uiunt geniem luLium ud liunc iisque 
cLiem Romue propugatum. SiLvius autem qiium inprin- 
cipaiii suo niliil commemoratione dignum egissei., post 25 
regni annum qiiadrugesimum nonum obiit. successit in 
imperium Aeneus fiiius , cui SiLvio cognomentiim erat., 
isqiie annis pLiis iriginia regnavii. exin potestaiem 
adeptus esi Laiinus.^ cognomenio iiem SiLvius, annis 
quinquaginta. Iiic rebus gestis domi belLique inclaruit, 30 

8. suhdit] Dlodorug sedeml Interpres arra. urhem. MAI. 

!). habitacula] Interpres arin. habitatores , sed idem mox 
utitiir vcrho eiiismndi subvcricndi , quod nunni^i de materialibus 
aedinciid heic adhibcri videtur. MAI. 15. usor] ita codex arm., 

nnn filia. MAI. 19. Ita prorsus arm. interpiC!;, quum tameii 

dicendum esse videatur: nutritvfi fuerat in saltu ab armeitiariis, undc 
et nomen ei factum Silvius , rjuia saitum Lalini silvam vocitant. MAI. 
2<>. r/uadraircsimmn nonum] in computaticine anuurum , quain 
hiiic fra^^iiiento ^uliiicit Euscbius, XXVlil. gcribitur 28. plus 

triginta] XXXI cumpututiu 190 FRAGMENTA L. VI. — X. 

30 idejn adiacentia oppida sjistulit^ ium veteres illas tir^ 
hes, quae Latinorum olim dicebantur , exstruxit octo- 
decim, Tibur videlicet, Praeneste, Gabios, Tuscnium^ 
Coram^ Pometiam, Lanuvium, Lahicum, Scapliam^ 
Safricum^ Ariciam^ TelLenas^ Crnstumej'ium, Caeni- 

35 naJJi, Fregellas, Cameriam^ MedulliajJi^ BoHujji, quam. 
nonnJilli Polam dicjint. Latino jnortJio rex creatus est 
Jilijis eius Alba Silvius, qiii annis octo et triginta pote- 
statejn retijudt. postea ijjiperavit Epitus SUvhis ajuiis 
viginti sex. qjio dejjincto regjiiun delapsjim est ad Ca- 

40 py^i idqjie ei mansit anjiis duodetriginta. postea Cal~ 
petjis fiLius eijis annis tredecijji dojninatjis est. mox 
Tiberijis Silvhis annis octo. is adversjis Etruscos ex- 
peditiojie sjiscepta, dum ALbajJi Jluviujji cjim exercitji 
transjnitteret , gurgite eijis rjiersjis obiit: ex qjio nojjien 

45 fluvii deinceps jjiit Tiberis. eo vitae erepto ijjiperavit 
Latinis Agrippa qjiadraginta annis et jino. /lunc coJi- 
seciitus est AjJijiLius SiLvius annis undeviginti. Iiic tra- 
ditur in omni vita sjjperbe se gessisse, et cujji ipso love 
de potentia aemjjLanter certasse. cjuare et interdiun 

^Q fructujuji tempore, quujn freqjientia et vehementia lo- 
nitrjia exaJidireJitur ., is exercitujJi suum iubebat signo 
edito clypeos jinanijniter gLadiis percutere , atque ila 
pjitabat se graviorem tonitru fragorejji excitare. quare 
et superbi in deos anijjii poenas Luit fuljjiinibus enectJis 

55 cjimque dojjio jiniversa sub laciuji ALbanjujz jjiersjis. 
etiamnujn Rojnani Lacus iilius accoLae vestigia quae- 
dam demonstrant , coLumnas Jiijjiirjim aqjia eminenteSy 
cjiius in fundo regia domus sita erat. exin lectus est 
Aventius, c[ui annis septejji supra trigbita regnavit. 

60 is proeLio jinitujiorjjjji magnopere pressus hi Aventium 
coLLeJJi fuga se sjibdjjxit., qui ex eo Jiojnen contraxit 
Aventii. Iioc obeunte dominationcm excepit Jiiius eius- 33. Tusculum'^ Codex arm. Tiscahtm. MAI. 33. Pometiam] 

Codex arm. Cometiain, unde faceres etlam Collatiam, MAI. 31. 

Crustumeriiim^ Codcx arra. Ocostomeriam. MAI. 35. FregcUas] 

Codex arra. Flegenam. MAI. Mcditlliam] Codex arra. Mcdi- 

pliiim. MAI. 37. octo et triginta] XXXIX coiuimtatio 39. 

Capyn'] Codex arm. heic Jpin, sed infra praeponitur C. MAI. 
42. Tiberiits] Ita etiara infra pro Tiberinits, MAI. 47. Ita Amu- 

lius codcx arm. quicimi consentit Zonaras Annal. VII. 1. Graece heic 
[Excerpt. de Virt. et Vit. p. 540. 56.] Romitlus. Ab Euscbio posteriore 
libro in reguiu tabulis scribitur Aremulus. MAI 60. Aventium] Ita 
codex arm. cui suffragatur etiam Dionysii Halic. varia saltcin lectio 
Antiq. I. 84. Quin et vctus interpres orationis Tuliianae dc aere 
alieno Milonis ed. poster. V. 3. scribit Advcnto pro Aventino. MAI. FRAGMENTA L. VI.— X. 191 

dem Procas Silvlus temdtque annls tribiis snpra vigintu 
tjuo item naturae satisjaciente Jilius natu niinor Aniu- 
lius iyrannidem usurpavit, quia Numitor maior natu 65 
Jrater^ regni heres, Longinqua in regione versabatur. 
regnavit Amnlius annis paulo plus (piadraginta tribus^ 
donec a Remo et RomuLo Romae condituribus inter- 
Jectus est. 

Syncellus p. 194. et Eusebius p. 210. s. 

XX. 95 

rtvBU%oyov6L 8' ccvTov (Caranum) ovragyag (prj6iv 
6 ^LodcjQogf ot jroAAol rav evyyQacphav , cSv dg aal 
OeoTio^TCog. KaQavog ^Sidavog tov 'y^lQLOtodafitda tov 100 
MeQOTtog tov @B6tiov rox5 Ki66iov tov Ty^^kvov tov 
'^QLOto^iaxov tov Kkiodaiov tov "Tkkov tov 'liQaTclEovg. 
svioi dh akkag, q^rjGL, ysvmXoyoveL, g)K6xovt£g sLvai 
KccQttvov Uoiavtog tov KqolOov tov K?,sodaiov tov 
EvQv^Lada tov zls^akkov toij AaiaQOvg tov Tij^UvoVj 5 
og xal v,ati]k^iv dg IIskoTtovvi^Cov. 

Syncellus p. 262. 

XXI. 

[Macedonum reges.] Postcjuam yissyrioriim 
opes corruerunt exstincto SardanapalLo rege idtimo 
Assyriae, Macedomim se tempora sistunl. ante pri- 
mam Olympiadem Caranus rei acquirendae cupidus 
copias ex Argivis aliisque partibus PeLoponnesi con- 5 
traxit, atque in Macedonum fines expeditionem susce- 
pit. eadem tempestate belLimi gerens Orestarum rex 
cum finitimis suis , nomine Eordensibus , Carani opem 
imploravit ea conditione ut ei mediam regni sui par- 
tem concederet, rebus Orestarum compositis. iam vero 10 
quum rex promissa jecissel, regionem iLLam Caranus 
obtinidt, ibique annis triginta dominatus est. huic 
grandi aetate confecto successit fdius nomine Coenus, 

63. Vrocas] Codex arra. Vorcas. MAI. fi7. 'paulo — trihus'^ 

comimtatio ponit XLII rotiindos. Eadem ab Aenea ad Rninulnm 
annos comiJutat 448, a Troia capta 431: qnnmque ab Koniulo ad 
Tarquiniura Superbum 214 numerasset, pergit: porro ab Ilio capto 
ad Romiilum anni sunt 441. sumina igitur est annorum ()75. Qiiae 
orania ita inter se pugnant ut modo hic modo Ulic pcccatum in 
nuraeris appareat. 

8. fordcnsi&us ] Ita codex arm. MAI. 192 FRAGMEIVTA L. VI.— X. 

regnavitqiie annis duohiis de triginta. deinde Tyrini' 

15 mas annis trihiis cum qvadraginta. postea Perdi- 

cas annis quadraginta duohus. hic projerendi regni 

cupidus legationem Delphos misit. Tujn paucis ver- 

bis iuterpositis suhdit regnavisse Perdicam ajinis octo 

et quadraginta, ah eoque dignitatem ad Argaeum de^ 

20 venisse: quemregno annis trigintaunoque perjunctum 

excepit PJulippus , cuius regnantis hahentur anni tri- 

ginta tres. huic successit Aeropas annis viginti. mox 

Alcetas annis octodecim sceptro potitus est. postea 

Amyntas annis novem cum quadraginta, exin Alexan- 

25 der annis quatuor et qjiadraginta. hinc regnavit Per- 

dicas annis viginfi duohus. 

Eiisebius p. 169. cuiiis tabulam regum Macedoniae, 
quos se cum Corinthi et Spartae regibus marisque do- 
minis e Diodoro petisse dixit p. 163., posui quatenus 
in superstites libros nou incidebat, id est ad Perdiccam , 
usque, cuius primi inter Macedouiae reges mentionemfe- 
cit quasi praeteriens XJI. 34. 

XXII. 

jQ [TTspl 8vo ccvdgav dQi6t£v6dvTG}v Iv tco- 

Xsficp xai dycovL^ofisvcov tieqI TtQcotslcyv.]^ Mstd 
TKvd'' 6 ^sv ^aOiksvg dvala^civ savtov sk tav tQav- 
[idtav 7tQos&}]X8 xqIclv dQLOtsLov. xat&^t]6av ^sv ovv 
enl tov dyava 8vo, Kksovvtg ts aal 'y4Qi6tonsvrig, cov 

\^ sndtEQog sl%sv Xdiov ti TCQog do^av. 6 yaQ KXsovvLg 
vnsQa6ni6ag tov ^aGiXsa Jtsntcoxota tav smcpSQo^sycov 
HnaQtLatav dxrw vsxQovg snsTiOLYi%SL ' xal tovtav i^6av 
dvo rjys^iovsg snLcpavslg' ndvtav 6s tg5v dvaLQS^svtcov 
vn avtov tdg navonXlag s6Kvksvxcog sdadcoicsL tolg vna- 

20 6nL6taig, iva s%y] Cyjfisla TJjfg Idiag dQStijg nQog tijV 
zqlGlv. nokXoig ds nsQLnsGcov zQav^aGLV dnavt' sOxsv 
kvavtLa, ^ByLOtov naQsxo^svog tsnfi^QLOV xov (lijdsvl 
rav noXs^Lcov si^aL. 6 d' 'AQLGtoiisvrjg ev ta nsQc tov 

25 ^a6iksag dycovL nsvts (isv dv]]Qr]KSL tcov AaKsdaL^ovlaVySSS 
nal tdg navonXiag sOxvXsvksl tav noXs^iav snL%siy.svav. 
xal tb ^sv savtov aco^a dLsq)vXa^sv dtQatov, tx dh t^s 

14. Tyrimmas] Codcx arni. heic Tyrtmmui, eed inferius Tyrimmas. 
MAI. Ifi. duobus] Mox XLVIII. MA' Sic et siibiecta annorum 

quibus singuli reges iinperarunt computatio 18. suhdit] Scili- 

cet fortasse Diodorus aut Dexippus. MAI. 20. triginta unoque] 

XXXVIII coniputatio 2i. novcm] Ij computatio 26, duo- 

bus] III coinputatio FRAGMENTA L. VI. — X. 193 

fittxrjg c(:t£Qxo^£Vog dg trjv noXiv eQyov Inaivov^ivov 
tjiQa^EV. 6 ^iv yccQ KXiovvig do^Evcog Ix rav XQav^d- 
rcov 6iaxEl}i£vog ovrs ^a8it,Eiv icaO'' avrov ovrs %UQa- 30 
fcoyElG^ai dvvarog -^v' 6 d' '^QiGroukvrig ccQafievog av- 
Tov STil tov Gcojxarog aTtrivEyycEV ug r>]v noltv .^ ov6\v 
ds rjtrov xo^i^cov rtjv Idlav navonUav, xal ravra tou 
KUovvLdog nQoi%ovrog rcov allcov fXEyi^ai rs xal Qco^rj 
Ocofiucog. rocavrag d' liovrcov dcp0Q(.iag iig rrjv vneQ 35 
rav ccQLGrEicov HQiOLV, 6 ^aGUevg EnudKSE ^erd roov ra- 
^taQxcov nard rov vojxov. nQoka^cov ovv tdv koyov 6 
Kkiovvig roLovroig EXQ>]Gato XoyoLg. 

BQaxvg ^ev EdrLV 6 nEQL rcov aQLGrEicov Xoyog ' Jtoi- 40 
ral yaQ elGlv ol re^Ea^ivoL tdg ExaGrav doErdg' vno- 
^vrjGaL dh dEc (le dLotc nQog rovg ccvrovg civdQag anatE' 
Qcov dLaycovLCaiiivcov vcp' tva TiaLQOv Tial tonov Eyco 
nXEiovg dnsxtEiva. dijXov ovv cog xatd trjv avziqv nEQi- 
GtaGLV onotEQog Iv aQi&ncp tav dvaLQExfivtcov nQotsQEL 45 
xal rolg Eig to nQcotEiOV diy.aioLg. dkXd (lijv xal td Gco- 
^ata SKatEQCov iiicpavEGtdrag dnodEitEcg syEL rfjg vnPQo- 
Xfjg' 6 (lEV yaQ nh'jQrjg av rQav^idzcov Ivavricov dns- 
KvEro T^s (JLaxr^g, 6 d' agnEQ ix navtjyvQECog dXX' ov 
rrjhxavrTjg naQard^Ecog e^lcjv ova inELgddr] ri dvvarac 50 
nokE^iiCov Gidi^Qog. EvrvxiGrEQog (liv ovv ^Gcog 'AQiGto- 
^ivijg, dya^cotEQog d' rj^iav ovx dv diicaicog XQL&EiTj. 
nQodtjlog yaQ 6 vnc^iEivag toGavtag dLaiQiGELg toi; Ga- 
(latog cog dcpEidcog savtov inidcoKEv vjieq trjg natQidog ' 55 
6 d' EV noXE^iicov Gv^inXoxrj nal toLovzcov >:lv8vvo-)v trj- 
Qi]Gag iavtov dtQarov EvXa^sici rov na^slv rL rovr' ivrJQ- 
ytjGEV. aroTCov ovv eI na^d rolg icoQaKoGL rr)v [idxriv 6 
rcov noXE(ii(ov_(i£v iXdtrovg cIveXcov , rco 8' idicp Gco^iarc 60 
XLvdvvevGag rirrov , nQOXQL&tjGEtaL tov nQcotsvovtog iv 
d(i(potiQOLg. dX?M (it^v xal to (irjSEvog EtL XLvdvvov vndQ- 
Xjovrog ^uGrdGaL to Gco(ia xaranEnov)](iivov vno rcov 
TQav^drcov dv8QEiav (ilv ov8Ey.iav ex^l, Gor(iarog 8' XGcog 
IGxvv inLdEixvvrai. ixavd (jlol ravra ElQrjrat nQog v^idg. 65 
atQoxELraL yaQ dycov ov Xoycov dXX' 'EQycov. 

IlaQaXa^cov 8' iv (ieqel rov Xoyov 'jlQL0ro^ivr]g &av- 
lidt,o, cpr]Giv, eI (liXXEL nEQt, dQLGrsicov d(i(pig(i)]z£iv 6 70 
Gco^Elg ra GcoGuvtc. dvay/ialov ydQ rj tcov ^Lxa^ovtcov 
ccvtov dvocav xatayLVCoGxEcv rj tr]v xQiGiV Soxelv ix. tcov 
vvv X£yo(t£vcov dXX' ovx ix tcov tots nsnQay^iivav eGs- 
6&aL. ov (lovov 8e KXiovvLg 8ELx%r]GEtaL xat' dQEtr)v Xel- 
n6(iEvog, dXXd xal teXicog dxaQLGtog. dq^slg yaQ to td 75 

6S8. 45. nQOTSQsZ] fortasse nQOtsQsi nQoteQsZ gcribendum 

13 194 FRAGMENTA L. VI. — X. 

6vvTBXB69evTa vjt* ccvtov xaXag diajtOQEvsd^tai 8lb6vqs639 
Tc!:g B^as TiQa^eLg; q^LXoTi^oTEQog av 7] dlaaLov' a yaQ 
nal Idiag GaTrjQiag Tag ^eyiGxag oipsiXsL xaQLTag, tov- 

80 Tov Tov snl Toig xakag TiQax^sl^LV snaivov dia (p&ovov 
acpyQTjTaL. sya ds OjtioAoyfj fisv sv Tolg tuts yeysvrj^e- 
voLg XLv8vvoLg svTVxrjg vTtaQ^aL , q^rj^l de tiqotsqov dya- 
Q^og ysvsG&ai. sl (lev yaQ exxXivag Ttjv Tav noXeaiav 
STticpoQav aTQOTog sysvo^rjv , ovx svTv/il ^s TtQogifjCSV 

85 6vo^at,SLV dkXd dsLkov, oi>8* vneQ dQiGTsiav keyeiv tcql- 
6LVy dkkd Talg sx, Tav vofxav TL^aQiaLg TtSQLTtSTCTaxsvaL' 
tTtel d' sv TtQaTOLg ^axofisvog xai TOi;g vcpiGxafiSvovg 
dvaLQav ovv. ejtaO^ov aTisQ sTtQa^a, Qrjxeov ovx svTvxij 

90 [is p,6vov dXXd Kal dyad^ov. slts yaQ ol TtoXs^Lot ■naTa- 
nXayevTsg tt^v dQSTr,v ovx SToXfirjGav d^avvaG&at, [isyd- 
kav STtaivav a^Log ov sq^o^irjd^tjGav , s'lt^ SKsivav dya- 
VLi,0}ievav sv&vfiag syd (povsvav Tovg dv&sOTrjitorag Tcal 

95 Tow Ga^iaTog STtOLOV^irjv TtQovotav. dvdQslog d^ia %ai 
GvvsTog. 6 yaQ sv ama tc5 &V[iO[taxeLV Sjxg^Qovag vno- 
[levav t6 Sslvov sicaTSQag sxsl Tag dQSTag, Gcoaarog t8 
KOL ^vxijg- y-airoi ys ravra rd dixaLa TtQog sreQovg rjv ftot 
QTjreov d^ieivovg Tourov. ot£ yaQ KXeovvLV naQaXeXv^ie- 
100 vov e'/C rrjg (idxr]g slg ttJv noXLV dnrjveyxa rd^iavrov Gco- 
t,av onXa, xal vn a-orov nsxQiGdaL voiiii,a ro dixaLOV. 
xairoL ys naQOQa^slg TOa)"' vcp' i^fiav LGag ovx dv rJQL^a 
vvv vnsQ aQLGTsiav , ov8s dLaOVQav tyiXly.ovtov (leys^og 
5 svsQysGiag sXsys [irjdev sivaL [leya to nQax&ev dLa ro 
xar' sxeivov tov otaiQov dnoxaQslv sx Trjg [idxrjg tovj 
TtoXsfiiovg. rig yaQ ovx oidsv ort noXXdxLg oi dLCcXv&sv- 
Tsg sx T/}s [laxus f| vnoGrQOcp^g slojd^aGLV snLri&sG&ai 

10 aal GTQarrjyia Tavry XQV^^^^'^^'' TvyxdvsLV rrjg vixrjg; 
ixavd (lOL Ta Qrj&svra' Xoyav ydg nXsiovav ovx oi[ittL 
v[idg nQogdsiGd^at. 

Tovrav Qrjd^evrav ot dcKatovTss oiioyvcSiiovsg ysvo- 

flSVOL nQOSXQLVaV TOV ^jQLGTOflSVrjV. 

15 XXIII. 

KL&aQadog 6 TsQnav^Qog xa ysvsL Mrjd^vfivatog. 
GraGLaGdvrav 8s nors rav AaxsdaLfioviav 
XQrjGfiog avroig s^snsGs ndXiv cpLXLa^fjvaL , 
20 dv sx Mr]%v(ivr]g TsQnavSQog sxsivoig XL&aQLGr}. 
xal 8r] TL [isXog TeQnav8Qog svTSxvag xa&aQiGag 
avTovg ndXLV Gvv^QfioGs , ^Lo^aQog ag yQacpsL, 

639. ?)5 ra addidi cum Wesselingio et 98. zu 3. i^fioSv 

Webbclingius : vficiiv ed. Stephani 5. (iijdiv] (irjd-sv ed. Steph. FRAGMENTA L. VI.— X. 105 

rijg aQiiovmg rij opSrj. xal yag pLBTatganivreg 
ccX^rjXovg mQLh^cdkov ^ 7]<3nat,0VT0 SaxQVOLg, 

'JLZClzcs Cinl. l liisL 16- 23 

XXIV. 

^'^ 'j6tBov otL 6 ft£v Holav eyevEto Inl tc5v XQovav 
tav tVQavvav Iv talg '^^r^vaig tiqo tav ITsQGLxav ^Qo- 30 
vov , 6 ds ^Qcc/.cav JtQO avtov intd xal teOGaQccaovta 
httOLV, (5'g (p7iOLV 6 ^LodcjQog. 

Vlpiauus ad IJcmosUi. c. Timocr. ^. 243. B. 

XXV. 83 

Kcd zfLodcoQog axQav tLva rcov "AXnsaVy oiOQvq)^v 
Tou ov^uTTavtog oQOvg doxov6av y ovQavov Qaxiv iOtoQSi 

iytaQcc tdav tyxcoQicov '/.aXuG^aL. 
Eiistathius ud Od. ^. p. 1390, 40 

XXVI. 

Ka\ to IlaXXddLov ds tijg 'A9rjvdg tOLOvtov r^v , tqL- 45 
nrixv, ^vXlvov, s^ ovQavov naransGov, cig cpaCLV, sv 
FlEGLVOvvtL tijg OQvyiag, o\fsv 6 ALodcoQog Tcal Alcov tov 
TOjrov xlrjQrjvaL (paCLV dno rov noKXovg sxtl tcsGslv av 
xfj Cv^^oXfj ToiJ noksfioVf onots dLa tiqv aQnaytjv Favv- 
pLi]dovg s^dxovto TdvtaXog 6 SQaOtrig Favv^^^dovg xal 
"Ihog ('JAog) 6 ddslcpog avtov. 

Eudocia p, 322. et Tzetzes ad Lycophr. v. 355» 

XXVII. ' 60 

^LodcoQog ds 6 2JLXsXdg nal 6 ^OnnLavog tijv Ned- 
ytohv vcp' HQaxksovg xtLCd^ijvai (pa6u 
Tzetzes ad Lycoplir. v. 717. 

XXVIIL 55 

^LodcoQog (isvtoL diacpoQav tovtcov oidsv Iv olg 
iisysi ZlLxavav xal Z!lxsXc5v. 

Eustathius ad Od. T. p. 1896. 

^LodcoQog 8s nov tav dsxdtcov pL^Xicov slncav nsQl 
TB ZlxsXcov xai ULxavcov diacpoQav oidsv, cog Jcat scqosq- 
QS%r] UlxsIov xal Uixavov. 60 

Idem ad Od. il. p. 1962. 

'O IloXvdd^as ovtog jJv tx nolsag 2xotov6rjg, 13 ♦ 196 FRAGMENTA L. VI. — X. 

yv^valg %£p(?t fisv Xsovrag ag ccQvag dLacp^stgcov , 
TCTSQoig noal d' vjtEQvixcov ccQfiaTa taxvdQo^ay 
rf] 6s xsLQt XL GnriXaiov dvT^QSL6s Ov^TclTttov. 
75 o ZlLXsXSg ^LodcjQog yQacpSL t^v IdtoQLav. 641 

Tzetzes Chil. II. hist. 38. Polydamantis, qui notlii 
Darii aequalis ftiit, inMilonis historia mentionem fecisse 
Diodorum ostendunt Exc. Vat. p. 22. 7. 

XXX. 

^^Og 0dXaQLg JJsQiXaov tov xaXzovQyov l%slvov 
tov 'AttLxov KatSicavGsv ev tavQC) ta xaXKSco. 
ovtog yaQ to ^rjxdvrj^a tov tavQoit x^XaovQyi^^ag 
tolg ^ivh,coti]Q6L tov ^oog stsxtrjvsv avXlOxovg , 

6 dvs7iTv£,s xal &vQav ds JtQog tcS tcXsvqco tov tavQOV ' 
oial dcoQOV tcp fJ^aXaQLdL tovtov tov tavQOV dysL, 
0dXaQLg ds tov dvQQcojtov sv dcoQOcg ds^LOvtaL, 
To ds fiyxdvrj^a &solg xa&LSQovv xsXsvsl. 
cog 5' dvantv^ag to TtXsvQov 6 x^^XzovQyog sxslvog 

10 doXov tov xaxo/iiif^avov s^stnsv aTtavd^Qcojtag -, 
El tLva (iovXsL , 0dXaQLy xoXdt,SLV tav dv&QCjjccov , 
^vdov tov tavQOv aatSLQyvvg nvQ vno6tQc6vvv xdtco* 
do^SL 8' 6 tavQog 6TSvay^olg fivxd6&aL tolg sxslvoVf 
6v d' rjdovijv tolg 6TSvay^oig s^SLg avXolg ^vKTYiQcav. 

15 TovTO ^a&cov 6 0dXaQLg xal ^vdaxQ^slg sxslvoVi 
"Ays, q)rj6L, IJsQiXas, 6v nQcoTog dsl^ov tovto, 
xal toifg avXovvzag ni}ir]6aL, tQdvco66v 6ov tijv tsxvfjv. 
ag ds naQsdv ^i^rjtrjg d^%^sv tc^v avXti^aTav, 
xXsiSL Tov TavQov 0dXaQLg zal nvQ snL6aQsvSL. 

20 onag ds to x^XxovQymia Q^dvcav }ir] sfi^Lavy, 
natd nsTQc5v sxq^^vl6sv s^d^ag rinL^v^Ta, 
FQdcpSL nsQL tov tavQov 6s AovnLavog 6 2^vQogf 
^LodcjQog xal IIlvdaQog, 6vv tovToig ts (ivqlol. 

Tzeizes Cliil. I. 646. s. Conf. Exc Vat. p. 22. 17. 

XXXI. 

'HQodotog sicctd ^SjsQ^rjV ysyovcog totg xQovoig (prj6lv 
*A66VQiovg STt] nsvTax66La nQOTSQov trjg 'A6iag aQ^avtag 
vno Mrjdav naTaXv^rjvai. snsLTa ^a6iXsa ^sv fitjdsvcc 
ysvs6&aL tov dficpig^rjtrj^ovta tcov oAwv snl noXXdg ys- 
5 vsdg, tdg ds noXsig naQ'' savtdg tatto^svag 8L0LXSL6&aL 
8t](ioiCQaTLXcDg' to 8s tsXsvtaiov noXXav stcov 8lsX96v- 
tav aLQs%rjvaL ^aOcXsa naQa tolg Mr']8oLg dv8Qa 8LxaL0- 
Ovv\] ^LacpoQOV i ovoyta Kva^aQrjv. tovtov 8s nQcotov FRAGMENTA L. V!. — X. m 

£7tixBiQij<Scci 7CQogccy86d-ai, Tovg nli]6ioxc6QOvs ^ ttal roig 
Mfjdoig KQx^ydv yEvsG&at rfjg rav oXav i^ysfiovlag. BJtsira 10 
rovg tyyovovg ael TiQogxaraxrcjfiivovg noXXr^v rijg 6^6- 
Qov x^Q^S av^^6ai riqv (ia6L?.slav ii&%Qi 'A6rvayovg rov 
xar a7ioXs^t]&svrog vjio Kvqov oial TIsQOav ' tcsqX cov vvv 
i^fistg Ttt xsq)dXata TtQostQtjKorsg rd oiard fisQog vCrsQov 
dxQt^c5g dvayQatpoiisv i Ijtstddv iTtl rovg ouEtoug xqo- 15 
vovg s3Zt(idXco}isv. 

Diodorus IT. 82. 

^AGrt^aQa 8s tov ^a6tXkog rav Mijdav y^Qa tEXsv- 
rri6avrog sv 'Ex^ardvoig ryv aQxrjV 'A6nddav tov vtov 
dtads^add^at rov vTto tcSv 'EXXrivcav 'A^rvdyrjv xaXovfis- 20 
vov ' rovrov 5' vTto Kvqov tov IIeqgov xaranoXsfifid-svrog 
(israTtsCslv rrjv ^aOiXsiav slg IlsQOag' nsQt cov T^fistg rd 
xard (iSQog kv rotg idioig xQovotg dxQt^cog dvayQaxpofisv. 

Dioclorus II. 34. Conf. Exc. de Virt. et Vit. p. 553. 

XXXII. 

KvQog IIsq6c5v s^aOiXsvsv c5 srsi 'OXvfiTttdg ^x^V 65 
VB f cog Ix rcov /3t|SAto0^7^xc5v ^todojQov — > s6rtv svqsIv. 
Africaaus in Euseb. Praep. Euang. X. p. 488» 

xxxm. 

IIoXXaTg v6rEQ0V ysvEaig /JoQtivg 6 Aaxs8ai.fi6vios 
xaravr^6ag slg UtxsXiav xai ttJv x^^Q^"^ dnoXa^cav , sxrt6s 
noXiV 'HQaxXstav. raxv d' avv^g av^Ofisvtjg, oi KaQxrjdd- 
viOi g)9ov^6avrsg cifia xal cpo^ri%svrsg fi^nors nXstov 
I6xv6tt6a T^s KaQxt]S6vog dq)sXyrai rav Qotvixov rrjv 5 
'^ysfioviav, 6rQarsv6avrsg sn' avriqv fisydXatg dvvdfis6i 
aat xard XQdrog sXovrsg xars6xaipav. dXXd nsQt fisv rov- 
tav rd xard fisQog ev TOig olxslotg XQovois dvuyQdipo^sv. 

Diodorus IV. 23. 

XXXIV. 

rsXava 2]vQaxov6iov xa&' vnvovg dl /3o(5vr<t, 

xsQavvo^Xrjg ydQ sdo^sv ovsiQOtg ysyovsvat , 

6 xvav QoQV^ovfisvov dfisrQCjg yvovg sxstvov, 

xa&vXaxrcov ovx sXr]i,sv , tcog systQSi rovrov. 

rovtov st,s6a6s nors xa\ Xvxog kx Qavdrov, 6 

6xoXr] nQogxa^fisvov yuQ m natbiov ovrog 

Xvxog fAO"CJV dq)y]Qnat,s rr]V dsXrov rr]v sxsivov. 

Tou 6e dQUfitovtog nQog avrov rov Xvxov xat tt^v dsXxov. 198 FRAGMENTA L. VI. — X. 

10 xal Cv^Ttavvag djtsxreLvs naldag 6vv dLdaaxdXo). 
tc5v jiaidGiv ds rov dgL&^dv ot Gvyyoaq^sig ^oco6l, 
TL^aLOL, ^LOVvOiOLf ^LodcoQOL xcil zJlav, 
nksio tslovvra sKarov. to d' dnQL^hg ovv. ot5a. 
Tzetzes Chil. IV. 266. s. 

XXXV. 

Ktfiov VLog xard tLvag vzrJQXs MLXtLadov f 

xatd d' irsQovs rjv Ttargos tr^v zX^Giv I^rrjGayoQOv (TKJa- 

yoQOv). 
^l *l6odtxi]g tovtcp aalg vnfJQxsv 6 KaXUag. 
6 Ki^cjv ovrog ddskcprjv Idiav ^EkTtLvixrjv 

5 B^X^v, cag JlroXs^alog ^sv vOrsQOv BsQSviiojv, 

ocal Zsvg rr]v"HQav nQo avrcov, %a\ vvv Usqgcov to yivog. 
KalXiag ds nsvrrjHOvra tdXavra t^rjnLOvraL, 
OTtcog 6 Kificov 6 TtarrjQ firjdsv Selvov rt ndd^y 
evsxa yd^av tc5v alGxQcov^ t>)s d8sXq)0^Lt,iag. 
10 to 8' oGOL tavtu yQd(pov6L ^axQov s6zi (iol kiysLV 
s6rL yaQ itXri^og ansLQov tcov tavra ysyQacporav ^ 
ot xo^LXol xal Q)^toQsg.i z/iodo^og xal dXXoi. 
Tzelzes Chil. I. liist. 22. 

XXXVI. 

'H filv ovv nQo tavrrjg ^i^Xog^ trjg oXrjg 6wrdlsog 
ov6a 8sx.drr] , rd rsXog s6ys rov 7tQdi,scav slg tov JtQorjyov- 
fisvov svLavrov rrjg SeQi,ov 8La^d6scog slg rrjv Evqcotdjv 
xal slg rdg ysvofisvag Stj^rjyoQiag sv tij xoLvy 6vv68^ 

6 tcov 'EXXiqvcov ev Koqlv^o TtcQL T^s riXcovog Ovfifiaxiccg 
toig "EXXr]6LV. 

Diodorus XI. 1. Orationum haruoi particulas vide 
in Exc. Vat. p. 43. 7- — 44. *) 

') Ante fragmentmn qnod nobis est XL. Wesselingins posuerat 
gO Clementis Strnmat. I. p. 365. verba haen : ^aal ds wl rot)s «arcJ 
diaTQi^fjv Xoyovq y.al ra Qr]TOQfna iSicofiaTa SVQHv , vtai fiicd^ov 
OvvrjyoQrjGni tiqcotov 8t>iavi-A6v loyov sig fy.Snaiv yQail^dfiBvov Av- 
ricpcavta ^vlov (2cocpilov) 'Pa/xvovaiov , Sg qji^ai ^ioScoQog. Quae 
nemo monitus dubitabit non ad Sicnium referri Diodorum , sed ai^ 
Valerium Pollionis filiHm , ciiius s^t]yT]aig rcov ^rjTOVfiivcov naQcc 
xolg dfHu Qr^TOQGiv ab Snida , lexicon in eosdem decem rhetores a 
Photio memorantur. Is Diodorus Hadriani aeqnalis fuit. Ruhnlio- 
nius ubi Ciementis verba tangit p. 800. R. , quumnam Diodorum 
inteUigeret non dlxit. FRAGMENTA L. VI. — X. 197 

ijeix£iQ^6ai ytQogccyBCd^ai tovg nX7j6Loxc3Qovg ^ xal ro7g 
Mr,8oig ccQXtjyov ysvaG&aL trjg tav oKav rjys^toviag. Unuta 10 
TOi)s lyyovovg aii ^Qogxaraxtco^svovg noXXriv r^g o/cid- 
Qov %(OQag av^iJGaL trjv ^aCiXziav piixQ^ ^AGtvayovg tov 
KatanoXz^rphvtog vno Kvqov aul IIsqGcov • tisql cJv vvv 
i^Hslg td ascpdXaia JCQOBiQr^Kotsg td xatd ^SQOg vdtBQov 
dxQt^cog dvayQaipo^Ev , imiddv inl tovg oixsiovg xqo- 15 
vovg enL^dko^ev. 

Diodorus II. 32- 

[AotL^dQU ds tov ^a^tXiag rcov M^dcov y^Qa rfAsv- 
vi^6avtog Iv 'Ex^atdvoig ttjv dQxr^v ^Aonddav tov viov 
diads^aGQ^aL tov vno tov 'EXXrjvav 'A6tvuyi]v xaXovns- 20 
vov tovtov d' vno Kvqov tov TIeQ6ov aatanoXf^trj&Bvtog 
^stansOslv tijv ^aGtlsiav dg IJsQSag' nsQl cov rj^sig td 
xatd fiSQog Iv volg idioLg XQovotg dKQL^cog dvayQdil^oyiSV, 

Diodorus II. 34- Couf. Eic. de Virt, et Vit. p. 553. 

XXXII, 

KvQog TIbq6(Sv l^aaiXsvsv a stsi 'OXvfinidg tjx^V 65 
Vb, ag ax tav BL^Xio&r^xcov ^LodooQov — sGtlv svqslv. 
Africanus in Euseb. Praep. Euang. X, p. 488. 

XXXIII. 

IJoXXaig vCtSQOV ysvsalg JcoQtsvg 6 ^axsuaifiovLog 
xatavt}]6ag slg ULXsXiav xaX tiqv x^Qc^v dnoXa^cov sxtLda 
vcoXlv 'HQdxXsLav. ta^v 8' atJr^g av^ofxsvrjg, ol KaQx^do- 
vioi q)&ovrj6avT£g d^a xal cpo^y^fsvtsg ^rjnots nXslov 
l0XV6a6a trjg KaQxrjdovog dq)sXr]taL tav ^OLvixcov tr^v 5 
^ys^oviav^ 6tQaTsv6avTsg sn' avtrjv fisydXaig 8vvd^s6v 
xal xatd xQdtog sXovtsg xats6xai)av. dXXd nsQL (isv tov- 
tav td xatd [iSQog sv tolg oixsioLg XQ^^^^^S dvayQd^onsv. 

Diodorus IV. 23. 

XXXIV. 

FaXova 2vQaxov6LOV xa&' vnvovg ds ^ocavtaf 

xsQavvo^Xrjg ydQ 'sdo^sv ovsiQOLg ysyovsvaL, 

6 xvcov ^OQV^ovfisvov dfistQcog yvovg sxslvov, 

TCtt&vXaxttav ovx 'sXrj^sVy scog sysiQSv tovtov. 

Tovtov s^s6co6s noTS xal Xvxog sx ^avdtov. 5 

CxoXrj nQogxa&rj^svov ydQ 'stl naLdiov ovTog 

Kvxog sX9cov dq)rJQnat,s trjv dsXtov ttjv sxsivov. 

tov ds dQafiovzog nQog avtov tov Xvxov xal trjv 8sXtov, Carton yol. JT. p. II. 198 FRAGMENTA L. VI. — X. 

10 KuX Gv^Ttavtag ccnixtEivs Ttaldas 6vv dtdaOxdXc), 
tav Tcaidcov dh tov «ptO^ftdf oi ^vyygacpEis ^oaGi,, 
Ti^aioi,, ^i0vv6i0i, zliodoQOi xal Aicav, 
TiXsiG) tsXovvta sxatov. to 6' aKQi^ss ovx oldcc. 
Tzetzes Chil. IV. .266. s. 

XXXV. 

Ki[i&)v Viog Kata nvag vx^qxs MiXtiadov, 
xatd 6' stsQOvg ^v TtatQog trjv xli]6LV UtijOayoQOV* 
t$ 'l6o8LH7]g tovtcp nalg vnrJQisv 6 KaXliag» 
6 Kiiicov ovtog ddsXcprjV Idiav 'EknLViKrjV 
5 sixsv , tog Iltols^alog ^sv vGtSQOv BsQSviw^Vy 

Tiai Zsvg tr]v''HQav tcqo avtav, xal vvv TIsQ^av x6 ysvogt 
Kakkiag 6s TtsvtTjHovta tdkavta ^7]^iovtaiy 
OTtcog 6 Ki^icov 6 natr]Q ^tjdlv dsivov ti nd&rj 
svsxa ydjiav tav al6xQcav, tijg d8skcpof.ii^iag. 
10 t6 6' 0001 tavta yQdq)ov6i ^axQov s6ti ^ot ksysLV 
t6ti yaQ 7tkY]%og ansLQOv tcov tavza ysyQacpotcoVf 
oi ^ico^tKOi xal QijtOQsg, zliodcoQOs aal akkoi. 
Tzelzes CLil. I. liist. 22. 

xxxvr. 

73" ^\v ovv yt0^ tavtrjs ^i^kog^ trjg ok7]s (jvvtd^scjs 
cvda dsKatr], to tskog s6xb tcav aqu^scov slg tov TCQOiqyov- 
(isvov kviavtov trjg ^sq^ov dia^d^scag slg trjv EvQcomjv 
xal slg tdg ysvo^svag dij^i^yoQiag iv ty xoivrj 6vv6d(p 
5 tav 'Ekkr]Vcov iv KoQiv%cp asQi r^g rkkatvos 6vii[iaxias 
TOis "Ekkr]6iv. 

Diodorus XI. 1. Orationum harum parliculas vide in 
Exc. Vat. p. 43. 7. — 44. *) 

*) Ante fragmentum qnod nobis est XLII. Wesefilfngiag posa6rat 
gO (^lcmentis Stromat. I. p. 3()5. verba haec : ^acl de xal zovg xaTcc 
SLazQi^rjv Xoyovs kccI tcc pj^roptxa idtcofiaTcc avQslv Kul fiia&ov 
CvvrjyOQrjGai TtQoirov Styiaviiidv Xoyov sig 'inSootv yQaipdfisvov 'Av- 
rttptovTu ^v?.ov (^ZoytpLlov') 'Pafivovciov, Sq cprjct ^toScoQog. Quae 
nemo inonituB dubitabit non ad Siculum referri Diodorum, eed ad 
Valerium PolUonis filium, colus sirjyTjCig TcJr ^TjtoVftivcov nagcc 
Toig Ssxa ^iJTOQCtv ab Suida, lexicon in eosdem decera rhetores a 
Photio cod. 150. memorantur. Is Diodorus Iladriani aequslis fuit. 
Ruhnkenius ubi Clementis ferba tangit p.800. B., quemnam Diodo- 
rum intelligeret non dixit. FRAGMENTA L. XXI. — XL. 201 

XLIV. 

Kccl 6 [lev 2LXBXicoT7]g /JLoScoQog rov ZalXov tovrov 
(Homeromasfigcin ) ovdev stsqov evL yiyQacpivat, q^rjolv 
ij rijv x«0'' 'OfirJQOv ijv dno^tv 6vvrahv. 

Tzetzes schol. ad Exegesin lliadis p. 126. 4. Prac- 
sidio igitur Diodoms quadantenus esL Vitruvio, qui 
Prae''. L. VII. 8. 9. philadelphi Ptolemaei aequalera 
Zoilum fccit propugnaate Perizonio ad Aeliaui V. H. 
XJ. 10. 

XLV. 

^Sbv ilg xal MsXsayQog ddsXtpdg IlroXsfiaiov rov 
AdyoVy TtQog oXiyag TJfiBQag dvva^rsvCag xal 1-Kns<3c6v' 5 
agavTcog ds v.ca AvrLitarQog rjfisQag rsGGaQaxovra nivrs' 
lisd^' ovg 2o6&svi]gy srt bs IlToksixaLog, siQog ds rov- 
roig 'Jks^avdQog xccl TIvQoog 6 'HTCSiQcorijg' oi ncwrsg 
trri TQia nard zJLodcoQov» 

Syncellus Chronogr. p. 266. 

XLVL 10 

Tovtov (Philippi) STcirQOTtog 'Avriyovog nara^ra^sls 

XL\1. b. 

KaTtTtaS 611COV paaiXstg enzu, tQovovq q^ SiaQytiaavTSS, xcrc} 20 
TOVTOUff T^Q^avTO Tovg xQOvovg , tos ^ioScoQos yQacpsi. 
Syncellus p. 275. 

XLVl. 0. 

g42 'AaSQOv^ag ^aaiXsvs ZiKsliav KaraXa^ofKvog nolsfiov *Pco- 25 
(laloig KaTr^yysiXs. MsTsXXog 8s vno Trjg cvyyiXrjTov aTQKTTjyog xsl- 
goTOVT]9ilg iyyioaTrjg sysvsTO Trg viKTjg TuvTTjg, iv rj Afvniog FXav- 
nav svysvi^g dvrjg rr]v 'AaSQOv^a xaTsxcov vavv afKpoTSQag ccni- 30 
paXs rclg xslgag, Kad^unsQ tGTOQst 'AQiorsiSrig MiXrjaiog sv TtQcorr] 
SiKsXiKCov tiuq' ov tjjv VTto&satv s(itt&s /dLOVVGios 0- ^lqScoqos) 
6 EfKsXicoTTig. 

Pgeudoplutarchus Paral. Miu. c. 1. p. 805. . 

XLVI. d. 

Td nQorsQOv ro ysvog fisv 'Pcofiaicov rcov Aarlvmv 85 

ovxl avvfjTtTS noXsfiov dKTjQvy.Tsl TtQog iQ^vog, 

dXXd rfj Jjtopa ngoTSQOV Idrovs roiJ noXsfiiov 

86qv GrjfLslov s^QinTsv , sxQ^Qag uQir]v aTjfialvov. «0 

hnsLTU 8s ■AUTr]QxsTo TtmXsfiov nQos to s&vos' 

rovTo cprjaL .dioScoQog. 
Tzetzes Chil. V. hist. 15. 

Trjuni horum fragnicntoruni, qnae hoc loco poenit Wcssellnglus, 
|irimuni cx libro XXXI. potius sumptnm nec vacuum orrore esse 
docet p. 517. ; alterum Xylaudri conicctura , quac insanabilero ^anat, 
Diodoro uscribitur ; tertium qua in rcgione ponendum sit non liquet. 202 FRAGMENTA L. XXI.— XL. 

(6 JijfirjtQlov addant MSS. Parisini) xqktbI Maxeddvav 
i 5 1x1] tp , xcctcc 8s rov diodaQov arr] ©•'. 
Syncellus p. 267. 

xLvn. 

^PrjyovXcp ra 'Pcoiialco 8s MuQKcp rc5 (JrparjyAati^ 
xataGxsd^ivxL ZlMekolg ^ccQs ro rslog olov. 
ra ^XicpaQa rav 6cp%ak^(5v (xaxaiQa (Jwrf^ovrgg 
7jVsay^svovg ^iaGav rovg 6g>^ak(iovg IxUvov. 
5 fiLXQa dl rovrov slLQ^avreg xaXv^r} Crsvardry, 
ayQLOV s^0L6rQ)]6avrsg sXscpavta Q^rjQlov, 
BXLVOvv rovTov xa^^ avrov 6vyxara6nav xa\ ^sslv. 
ovtco ■noLVTjkatovfisvog 6 otQatr^yog 6 ^syag 
%6v ^ioy s^ansjtvsvGsv ^^lLcoiisvcp ts?.sL. 

10 Tolg IJLXsXolg xal lS!dv&Lnnog 6 2JnaQrLdt7]§ &v^0kH,. 

tcsqI yaQ ro ALXv^aLOV rav UlxsXcSj' rr]v nohv 
'^PafiaipLg rs xal IJLXslolg nols^og sxQOtslro , 
nQog sXxoGi xa\ rs6(5aQag rovg iQovovg l^aQKidag. 
ol ElxsKol ralg (idxaLg 8h noXkdxLg 'qttr^^svoi 

16 'PcofiaioLg svsxsiQL^ov rr]v nohv slg dovXsiav. 

rcov ds ^Pcofiaicov (irjdaficag (ir]8' ovrw nsLd^o^isvav , 
dkXd yvfivovg tovg ^LXsXovg ksyovtav s^LSvaL, 
6 UnaQridtrjg ^dvQ^innog sXd^cov dno t^<j EnaQrr^g 
6vv 6rQaricotaLg sxarov, ij (lovog xad'' srsQovg, 

20 xat' dkXovg 8s nsvt^xovta rovg 6rQatLcotag s%av, 
xa\ nQog^aXcov rolg ULXslolg, ovQlv syxsxKsL6(isvoLg , 
8l' SQ^irjvsag rs avrolg noXkd 6vvo(iLXi^6ag , 
rsXog %aQQVvsL xat sx%q^v' xa\ 6vvaQd^ag (idxy 
dnav 'Pafiaiav 6tQdtsvfia 6vv tovtOLg xataxontsi. 

25 Tolg svr]Qystr](isvoLg 8s rr]V d(iOL^r]v Xaii^dvsL 
d^iav xa\ xardXXr]Xov rrjg rovrav 8vgrQoniag. 
nXoicp 6a%Qa rov dv8Qcc yaQ ot fiLaQOL ^aXovrsg 
vno 6rQ0(paZg 3v9i^ov6L nsXdysL tov 'A8Qiov 
Pa6>ii^vavrsg rov iJQaa xcii rovrov ro ysvvalov. 

30 rr]g L6roQiag (isfivrjraL rijgSs xa\ zijg 'PrjyavXov 
6 ELXsXog ^JiodaQog. 

Tzelzes Chil. IIL 856. s, Conf. Exc. Hoesch. p. 
604. de Virt. et Vit. p. 563. ^Vat. p. 66. 57. 

XLVIII. 

*En\ ro6ovrov y v^6og (Surdinia) 8Lavo{id6d^ tfj 

xav xaQnav dcpxfovicc agts KaQxr]8oviovg v^tsqov av^rj- 

Q^svtag snL^v{ir]6aL rrjg v^6ov^ xa\ noXXovg dycavag xn\ 

XLv8vvovg vnsQ avrflg dva8st,a6%aL. dXXd nsQi ftsv toij- 

5 tav sv rolg oixsloig XQ^^OLg dvayQdtl)0(isv. 

DiodorusIV. 29. FRAG3IENTA L. XXI.-- XL. 203 

XLIX. 

6VV TOVtOig ZIlOVVOlOS O '^JhKKQVaGOod^EV , 

Tiv OtQaTTjyog tav ULxeXav, vlog ds tov ^A^iXxa. 

ogTtg 'JfiUxag Gv^TtaOav tlXs trjv 'I^)]Qlav , 

doXoig iTtL^s^ivcav 8b 'Ktuvitai tc5v 'I^^qcov. 5 

rov ndvta tovtov yaQ GtQatov cptvyuv xeksvOag t6t£ 

9cal jtQognXaicivtag tovg vtovg aal Ovvd^avslv TtoQ^ovvtag 

fta(3Tt|t. naQCOGd^Evog av^KpsvysLV tolg stEQOLg, 

'Avvi^av TtEVtBxaLdsxa tcov %Q6vav vmjQy^asvov ^ 

^^(jdQovSav 8e dvcidsxaf tov Xocpov ^ tr]v avvkav 10 

UQag avtov tijg ascpaXijg , totg "I^tjQOlv syvcSaO^r]. 

Ttdvtav d' 'l^rJQOv in' «iJtov ag sl%ov OQfirjOdvtov, 

OL (psvyovtsg sOcat.ovto tvyidvovtsg ddstag. 

(og ds GcoQ^svta tov OtQatov sids , GtQacpslg oTtioo 

lOLJtOV 67tOv8di,SL /17^(5' «VTOS "I^tjqOl iCQatTjQ^^VaL. 1;5 

iTtLXSL^EVOV 8e 6Cpo8Qc5g XVxXoQ^SV taV 'I^itJQCOV 

tov Xmtov dxQatsOtSQov sXdoag tov olxsiov 

xov Ttota^ov tov "I^rjQog toig QSvtxaOLV i^TtijttSL. 

^dXlstai 8s jtaQd tLvog oqiicov sv dxovticp • 

nh]v xa\ 7tVLys\g_ ov8s vsxQog tolg "I^tjqOlv svQi&rj. 20 

o TovTw TioQog 'ijv' OvQStaL yaQ toig Qsid^QOLg. 

tovtov tov TJQOJog dv^Qog <Sv yovog 6 'Avvi^a^ 

vno ya^^Qcp stdttstOy 6vv co trjv 'I^rjQiav 

naGav iksrjXdfrjOs noLvijV natQcoov q)6vov, 

ojg 8' sv tolg ^sta^v xQ^voLg ol AvOovsg 'PafiaLoi, 25 

Tovg Sixslovg svixrjOav nolkdxLg VLxij^ivtsg, 

xslsvO^d T£ ^aQvtatov ixiXsvGav sxsivoLg 

cag fi7]8s ^i^og dn avtcSv noti tLva xarixsLVy 

^Avvij^ag^ Xqovcov slxoOl ysvofisvog xal nivts^ 

%C)3Q\g OvyxX^tov T^g ^ovXijg xal t(3v vnsQSxovtov j^O 

Tovg ^SQ^otiQovg GvXXa^cov xai tovg o^slg tav viav 

tog sxatov xat nXsiovag^ Xr]6tsvc3V 'I^rjQiav 

f^?;, xat nQogsnrjv^avsv dsL CtQatov tcov vsov. 

o5g 8' T^ nXrjd"vg ivixa fisv Exatovtd8ag ^8rjy 

eig jfiAi«dag 8' stQSxsVy slta xal ^VQLd8ag 35 

xai (liyag yiyovE GtQarog xa\ to5v d^LO^dxov, 

avsv ^lO&ov xa\ 8aQsav ovto Gvvrid^QOLC^ivos , 

svQi) toxjto xatdSriXov syivsto 'Pa^iaioLg. 

%a\ Ovvtax^ivtsg Ov^navtsg OtQata nst,a xa\ Ot6Xa, 

sntd xa\ E^8ofiijxovta nXrjQvog (ivQtdSsg 40 

nitvog 8ixrjv ^onsvdov toitg ZiLxsXovg ixtQhpai. 

ot 2JlxeXo\ 8' txitEvov navOao%aL tov 'Avvi^av 

fxrj navtsXag td ZIlxeXcov ccQ^rjv dnocpd^aQEir]. 

6 8e naQbls tovg QiXovzas Jtal XiysLV Jtal Xa^iQd^SLV ' 204 FRAGMENTA L. XXI,- XL. 

40 ovx uvafiEivag xtjv oq^^v Exsivav xav ^Pcouaiav 
fiovog Bx TCttvtav 2^LxeXav xcoQet TCQog 'Irakiav, 
avca^ev 7toQEv6(i£vog 'AXniavav OQeav^ 
Tial TovTcav ra dvgeig^oXa %a\ TtexQag 'KaTazk^vav 
iv £| ^f]3lv e^7CBitTC3XE Tayfia6L tc5v 'Pco(iaic3v 

45 EV dtttq^oQoig ^dxaig da Tovtav noXlovg dvel^Ev. 
'AodQov^av 61 ToV ddeXcpov exaQadoxei ^evcov, 
og dia^dg Ta oQea tavta td tcov 'AKniav 
"n^eQaig nevtexaidexa TtQog^jyyt^ev 'Avvi^a 
dycov nttl Ttk^&og OtQatidg, 6 yvovteg oi 'Ptoftaiot, 

60 Ka^fQaicog im^e^evoi tovtov ^ev dvaiQOvGty 
trjv aeq^aX^v d' eveyxavteg eneQQLi^av 'Avvi§a, 
6 de &Qrjvt]0ag, cog exQ^jv, tov ddekcpov tov cpiXov y 
v6tEQ0v dvtEtd^ato 'Pco^aioLg iv talg KdvvaLg, 
'Pa^aicov ovtav 6tQatrjyav IlavKov jcat TeQevtiov. 

65 at KdvvaL nedLadeg 8e e16l tijg 'AQyvQimtag, 
ov ^LOfi^drjg E%ti6E trjv jioXlv 'AQyvQimtaVy 
Tovte6tLV "AQyog "Inneiov ty ylco66tj tij ^EMijvav. 
al nedLddeg avTaL ds Tvyxdvov6L ^avviav 
tcov 'lanvyav v6t£Qov, eneLta HaKavtiav, 

60 td vvv 8e nd6L KakavQcov t^v ocXij^LV leyo^evav , 
rav KaXavQcov fie^oQLOV avta x«l Aoyyi^aQdav^ 
ovnsQ 6 fieyag ndXe^og ixEivoLg dvEQQayij. 
xovtov Qayevtog toxe Sh noXifiov tov q}QLX(6dovs 
6EL6fi6g iyeveto deLvog, cog oqt] dLa6trjvaLy 

65 i^ ovQavov 6' ixvd^y]6av o^iBqol fieydlav Xi&av 
ol de d^EQfiag fiaxofievoL tovTav ovdev ineyvav. 
teXog T060VTO nenTatce nXrjd^og dvdQav ^Pa^iaiav 
cog Tov 'Avvi^av 6tQatriy6v nen^aL tyj 2JLX£Xia 
Tovg daxTvUovg 6TQaTr]yav %al zav XoLnav ivdo^av 

70 fxedifivoLg te xal %oivL^L noXkolg ifiiiETQr^d^evTag' 
tdg evyevelg tcal nQcotag de yvvalxag tav 'Pafiaiav 
odvQOfievag nQogdQafielv vaolg tolg iv tij 'Pdfirj 
ical Ttttg ^QL^lv Ttttg eavtav xa&aiQeLV edrj tovtav, 
v6t£Q0v xal fiLyrjvttL de ical dovXoLg xal ^aQ^aQOLg, 

75 ^eL-ipavdQr]6d6i^g navteXag Trjg 'Pafiatdog Jjw^ag, 
^nag fi^ nQOQQLi^ov avtav ix^afiVL^d^^ xo yivog. 
TOTE d' 7] 'Pc6fi)j f navteXag ndvtav dvrjQrjfxevav, 
£ixX£L6tog L6tato noXXotg i^fiEQodQOfioig avxXoLg. 
OL yeQOvtEg d' et,6fi£V0L totg Tavtrjg nQonvXaioLg 

80 Tj}v 6vfi(poQdv codvQovTO Tr]v vneQna^e6TdTr]v y 
xovg naQLOVtag 8' iJqovto urj nov Ttg t,av eleiq)d">j» 
roLavtr]g tote 6vficpoQdg Tt]V 'Pcjfirjv xaTa6xov6r]g 
'Avvi^ag xaTr]fi£lr]6s tavTrjv lyxata^xdipaL 
vixaLs ical notOLg xal tQvcpttts (pavElg dfi^lvs ytQOS rouro, FRAGMENTA L. XXI. — XL. 205 

?gr* av evv^xQ^r] GrgatBv^a 'Papialcov rolq 'Paiiaiois. 85 

xors rQLtrcog anHQ%%ri dh TCQog 'Pa^r]v i^OQ^njCas' 

aXq)vris £X rfjg ai&Qiag yag %dkat,a GcpodQaxaTTi 

aal yvoq^og syyivo^svog BiQys TtoQslag rovrov. 

v6tsQov ds q)9^ovov^isvog rolg Uixslolg 'Avvi^ag, 

iv oitov XQsia ysyovcSg, xal ft^ Orsklovrcjv xovTGiV, 90 

6 nglv ysvvaiog Vixrjrrjg Xificp vsvLnrj^svog 

cpvydg vno UxrjTiiavog yivsrai rov Pco^aiov 

ical Uixskolg itaQaitiog Qsivrjg navaks&Qiag. 

avtog 6s cpdQ^iaxov mcov ^vrjdxsi nQog Bi^vviaVf 

nQog ti %coQiov Ai(iv66av 'naXovpLSvov rfj xXrj6st, 95 

doxav Qavsiv sig Ai^v66av TCarQida r^v olxsiav. 

7jv yaQ 'Avvi(ia rig XQrj6^6g ovra tcov ysyQayi^svos* 

Ai^v66a jcQvipSi ^cokog Avvi^a ds^ag. 

Tzelzes CJiil. l. hist. 27. Quem lociim totum huc 
traustuh, quod etsi solura iara initium rcperitur Exc. 
Hoescli. p. 511., taracu pleraque quae seqnuntur, quum 
praeterire Diodorus uequiverit, fieri potuit ut ab eo 
suraeret Tzetzes. Gavfiddai d* av tis elzorcos tov rsxvirov rrjv snl' 
voiav ov ^iovov sv rovroig dkkd xat sv dkXoig noXXols 
aal nsi^o6i dia^s^or^fisvocg aard 7td6av rr^v oinovfisvrjVy 
^SQi cov rd nard fiSQog ot«v STtl r^v 'AQxt[ir]8ovg t^Xl- 
Xiav sk9a[isv dxQi^ag Sis^i^sv. 5 

Diodorus V. 37- Vnde integrum apponere mahii 
locum Tzetzis Ciiil. II. Jiist. 35. cuius nonnisi postre- 
mos undeviginti versus dederat Wessehngius: 
'O 'AgxLfi^drjg 6 6oq)6g ^r]xavrjrr]g sxstvog 
ra yivsL 2vQaxov6Log , i]v ysQav ysa^srQrjgy 10 

XQovovg rs s(i8o(i}]xovra %a\ nivts TtaQsXavvav. 
ogTtg slQyd6ato noXXdg firjxavLxdg dvvdnsLg 
Tcal rf] rQi67tdrcp firjxavy x^i^Q'' Xaid aal fiovy 
sisvrs^vQiOfLsSi^vov xad^siixv^sv 6Xxd8a. 
xal rov MaQxskXov 6tQatr]yov nors 8s tqv 'Pa^aiav 15 
xfj 2JvQaxov6y xard yfjv TtQog^dXXovrog %a\ novroVf 
ZLvdg ^sv TtQarov firjvavalg dvsiXxv6sv oXxddaSy 
xai TfQog ro Z!vQaxov6LOv rslxog (isrsaQi6ag 
avrdvdQOvg ndXtv ra ^vd^a xarsnsyLJtsv d^Qoas^ 

14, n£VTBfivQioiii8t[ivov] enzansvzafiVQ. liber unus, alter 8u- 
pr.oscribit enza. 206 FRAGMENTA L. XXL — XL. 

20 MaQxsXXov d' ccxodtrj<javrog fiixQov ti rag oXxadag 
6 ysQCOv TtaXiv anavrag tiolbI ^^vQaxovOiovg 
li£rECOQLt,dLV dvvaGd^ai Xld^ovg a^a^Laiovgy 
ical rov na&Bva Tte^Ttovra ^vd^Ct,SLv rdg oXxdSag. 
c5g MaQxeXXog 5' djteOrrjOs ^oXrjV sxsivag to^ov, 

25 s^dycovov rv xdroTCtQov arsxtrjvsv 6 ysQcov ' 
dzo ds diaGrrj^arog 6vnfxsrQ0V rou xatoTtrQOv 
fiLXQa roiavra xdronrQa &slg rsrQanXd yavLUL^j 
XLVOv^sva XsTtidL rs y,ai Tt(Jt yLyyXv^ioLg y 
' ^soov Bxslvo rs&SLXsv dxrivav rcov ■^Xiov 

30 ^s6)]^^QLvrjg xal ^SQLV^g xaX xsi^SQLCOtdtrjg. 
dvaxXcoiisvcov 8s Xol%6v slg rovro rc5v dxrivcov 
h^ajpLg rJQ&r] (po(isQd TtvQcodrjg ralg oXxdOL, 
Tcal ravrag dnstscpQcoGsv sx fir]xovg to^o^oXov. 
ovtco VLxa tbv MdQxsXXov ralg fir^xavalg 6' ysQov. 

35 sXsys 8s xa\ ^coQLOtl cpcov}] Z^vQaxovciia, 

Tla /3t5 ua\ xaQiOticovL tdv ydv xLvrJGco na6av; 

45 oiTOg %atd 2Il68coqov tfjg 2JvQaxov(5i]g tavtrjg 
jtQodotov nQog tov MccqxsXXov dO^Qocog ysvofisvijg , 
sits v.atd tov ^icova 'PcofiaioLg noQ9rj9'si6}]g , 
'jQtSfiLdL tcov TtoXLtav rors TtavvvxLt^ovrav y 

60 roLOVtorQOTCcog rs&vrjxsv vno rtvog 'Pafiaiov. 
^v xsxvcpcjg 8LdyQa(ifia (irjxavLXov rL yQacpcov' 
rlg 8s '^Pconaiog snLOrdg slXxsv alxfiaXcorL^cov, 
6 8s tov 8LayQd(i(iarog oXog v7tdQ%cov rors, 
tig 6 xa&sXxov ovx sidcog sXsys TCQog sxslvov , 

65 ^AnoOrri^^Ly a dv^fQcons, rov 8LayQd(i{iat6g fiov. 

(og 8' slXxE zovrov, CvGrQacpslg xal yvovg 'Pcifialov 

Sivac , 
l/3oa Tfc [irjxdvrjfid ng tcov sficov fioL 86rco. 
6 8b 'Pcofialog nrorj&slg sv&vg sxslvov xrsivsi^ 
dvSQa Oa&Qov xai ysQovra^ 8aLfi6viov roig SQyoig. 

60 sQQ}}vr]6s 8s MdQxsXXog rovro fia^^cov sv&scog , 

XafinQcog rs rovrov sxQvipsv iv tdcpoLg tolg narQcaOLg 
Cvv rolg d^ioroLg noXLrcov xal roTg ^PcofiaioLg nd6i. 
Tov 8s (povsa rov dvdQ6g, olfiaL, nsXexsL xrsivsi, 

65 ^icov jcal ^iL68coQog yQacpBi t^v lCroQiav. 

LL 

70 AlyLiXiog MaQxog 'Pcofiaiav vnarog xal ccQL^rogeiS 

CrQar7]y6g , IIsQGsa Xa^cov alxfidXcorov , rovrov fisv d8L- 
xov nQog 'Pcofiaiovg sS,ayay6vra naQa rdg Cvv9/]xag n6~ 
Xsfiov slg sXsv&BQttV dns&sro (pvXax)]V • tdg dh noXsLg FRAGMENTA L. XXI.— XL. 207 

MaxBdovav xal 'IkXvQiav aXo-oCaq Ttag* iXnlS^a, ndcag 
ilsv^EQag dq)ijx£v, xaitoc (ieyd?iOvg XLvdvvovg vnoiiu- 75 
vdvzcov 'PcoiiaLCOV noXkdKig Iv zolg tCQog UsQGBa iroAe- 
j fiotg, y.al nQO ys xovtov XQavrjCavtsg noke^c) ^LXiTiTtov 
I xov TcaxQog ccvtnv ■aal 'Avtioiov xov nEydXov, ical xo- 
Covtov 87c' avxolg cpLXav&QCJrcEvd^svtav cog (lij (xovov 
xdg ^aOLlsiag avtcov exsLV, «AAk aal cpllovg avtovg slvai 80 
<3vyicoQil(5aL' icp' olg tavtovg MaxBdoveg clyvcj^iov/jaav- 
xBg dva^iovg Idonovv BdEOd^aL Ttavxog iXiovg i^LQCo%ivtBg 
'Paiicdoig 6vv ta IIbqCbl. dlX^ tj CvyKXtjtog d^ivijaLxdxcog 
xal (jiByaXoipv xojg avtolg TCQogijVBivr^, X}]V iXsv&BQiav dvtl 85 
dovXBiag %ttQi<5a(LBvri o^ioicog dh ical xolg IXXvQLolg' aal 
xovtcov yaQ tov ^aGLXia Z^tticova aixudXcotov hXa^ov Gvv 
x(p UbqObl. BvyBvcog ovv dvvcctolg 'PcojxaloL xiijv iXsvd^E- 
QLciv x^aQiCdixBvoL xd 7J(ii6r] didBLV xcHv xbXcov nQogita^av 
cov rcootBQOv itiXovv xolg IdioLg (ia(5i?.Bv6LV. i^i7C£(ixi.'dv 90 
x£ dixa (iBV TCQBOliBvtdg iyi xov GvvsdQiov Blg MaxEdo- 
viav, TtivtE dh tig 'IXXvQiovg, ot nal nQog AiyiiXLOV Mdg- 
%ov iX&ovtBg CvvBidov xd XBix^] zJrj^ii^tQLddog noXBcag 
MccxBdovav TtQcotrig y.a%BXElv, ^AyccpLXoy^ovg bE xcov Aitco- 95 
7.C0V dnot^BviaL , aal xovg imcpavBig dvdQag xcov Maxs- 
dovcov Bcg fv GvvayayBiV Bv&a iXEvQiQOvg aal dcpQOV- 
Qijtovg avtovg dcpTJxav. y,atiXv6av 6e nal tdg ix. xcov 
^BtdXXcov dQyvQov xal x^QvGov TtQogodovg §id x£ x6 
xcov ivoLXOvvtcov dvETtrjoiaotov xal oncog ftr; tcvEg }i£td 100 
xavta vEcotEoi^OLEV dcd xdJv XQ^^li^^dtcov dvaxtco^iEvoL XTqv 
MciKEdovcov d_QXt'jv. xiiv 6s x^coQav oXr^v dcBLXov Big xeG- 
CaQa (lEQyj , cov tcqcoxov xo (iEtai,v Nictov noxa^iov x«t 
2JtQV}icovog xaL xd TtQog dvatoXrjv xov Nicjtov iQv^iata 
Tcal td TtQog "A^driQav xal MaQcovEiav xul Alvov itoXELg, 5 
nQog 8v<5(idg bs xov UtQv^icovog BcGaXtia na6a fiEtd xrjg 
Iv x\j ZIlvxlxyj 'HQaxXEiag' dBVtEQOv (liQog, oitEQ dno 
(XEV dvatoXrjg OQi^Et 6 I^tQv^icov notafiog, dno 8e 8v6(idov 
6 %aXov(i£vog "Ah,Log nota^iog Kal ol naQaxEi^iEVOi avtco 10 
ronoL' XQixov, o nEQiixEL xaxd dv6(idg (ilv 6 IlrjVELds 
644;toTa/Liog, zatd de ccQxtov xo X£y6[xEvov Beqvov OQog^ 
nQogxBx^Evxcov aaL xlvcov xoncov xrjg UaLOviag, iv olg 
%al n6XEig d^L^XoyoL "Ed£66a aal BiQOLa' xitaQtov xal 
xBXEvtalov , onEQ vnBQ xo Bbqvov oQog GvvccnxEL xij 15 
'IlnELQcp zal xolg aatci tr]V 'IXXvQida xonotg. TJyovvto dh 
xal noXEcg XEGcSaQEs xcov avtcov xBCjOaQcav (1£Q(5v, xov 

77. %QarTq6avtfq\ Immo KQaTrjedvTcov 81 cvyxcoQrjaai Scallgcn 

libri cvyxcoQTjadvTwv 87. rerlcova] rairicova alter MS. 

88. dvvazols] avzois? ra }}/x/a^Guarus: zcc ijniav libri 208 FRAGMENTA L XXI. — XL. 

/i£V TCQCotov ^AiicpiTtoXiq , tov dsvTEQOV ®B<56a.Xovlyir} , rov 
xQitov TlkKXa, %ccl tov tstaQtov nikayovia. tv tavtaiQ 

20 ccQiriyoX taGGaQEg oiate^tccd^fjdav aal pt cpoQOL rjQ^Qolt^ovto. 
av ds tots sOxc^tOig tijg MaxsSoviag to^Oig did tag rc5v 
ytaQaxsL^svav s&vcov tTiL^ovXdg %ats6trj6av 6tQaTLC0tag, 
S7CL tovtOLg 6 AifiiXLog dycovag ;)fal notovg ^iyakonQsnslg 

25 ToJ TcXrid^si Ovvtd^ag td svqs^svzcc xQrjuatu slg rrjv 'Pco- 
^ir]V dnsGtSLXsv nataka^cov bs xat avtog ^Qia^^ov aa' 
rayayslv d^a tol^ 6vv avta 6tQat}]yoLg xsXsvstaL TtaQa 
t7]g 6vyxX)]tov. aal TtQCJtog nsv 'AvinLog xal 'OKtaovLog 
6 trjg vavtLicfjg dvvdfisag 'i^yijddjxsvog dvd ^iav ri^sQav 
sxdtSQog s&Qid^lisvGsv, 6 ds 6ocpc6tatog Al^iXLog snl 

30 tQslg. nal trj fisv TtQOJt]] d^at,aL ^iXLaL dLaKodLaL TtQoriX- 
«&0V cpsQov6aL Xsvadg aal XQaxiag d6Tti6ag, nal dXXai 
y^iXLaL dLaxo^LaL d[.iaS,aL 7tXt]QSLg d67tidcov laXxcov , jcat 
atsQac tQcaKO^LaL Xoyxag Kal 6aQt66ag %ai to^a xal dnov- 

35 Tta ys^ov6aL' jtQor]yovvto ds avroiv ojg sv noXs^co 6aX- 
TtLyxtai. r]6av 8s %aL dXXaL itoXXal noLxiXa slSr] cpSQov6ai 
onXcov, %df.iaiisg oxtaKoOLat %a%co%XL6pLSvai. trj ds dsvtsQa 
ytQOsao^i^&r] vo^L^^dtav tdXavta %iXLa, aQyvQOv tciXavta 
dLg^iXLa (5taxo(Jta, sznco{.idtcov nXfi^tog, dyaX^dtcov aal 

40 dvdQLdvtcov noLTiiXcov d^a^aL nsvtaxoGiai., doniSsg te 
%QV6ai ocal nivaxsg dva%s^atL%o\ ndanoXXoL. ty tQtt^ 
%Qor]yovvto Xsvy,aL ^osg svnQsnsig sxazdv s\'ko6l, xqv~ 
6ov tdXa^^^ta sv cpoQy]aa6L 8LaK06ioLg slao^i, cpLCiXr] bsxa 

45 taXdvtc^ ;^9f(Joij dLaXL&og, ^^pv^fo^iaroi/ navzoiaL %ata- 
Gxsval Xdvtcov dsxa , sXscpdvtcov odovtsg digxiXiOL tQi- 
ni]y , aQ^a sXscpdvtLVov sx ^^pv^ov Jtat Xi&cov , tnnog 
(paXaQOLg diaXid^OLg %aL tf] XoLnr] %ata6xsvy dLaxQvGco 
ytoXs^LXcog %sxo6^i](isvog, %Xivr] %Qv6rj 6tQco^vaig noXv^ 

60 avd^s6i %ats6tQCo^svr] , cpoQSiov xQ^^Jf^ovv nsQLnsnsta6fiE- 
vov noQcpvQav , scp' olg UsQ^svg 6 8vgtvxy]g ^adLXsvs 
Maxsdovcov dpia 8v6\v vlolg %al %vyatQ\ (ilSc %a\ tols 
'^ys^odi dLaxo6ioLg nsvtrjxovta. 6tscpavoL tsrQa%66LOL do- 

65 &svtsg s% tcov noXscov %aL tav ^a^LXsav, Ka\ snc 7td6iV64s 
Ai^iXLog lcp' aQ^atog sXscpavtivov %atanXi]Xtov. 
Syncellus p. 267. s. 

LIL 

Tcp xttzd rrjv KaQxrjSova Xl{isvl, nQogayoQSvo^hca 
6s Kcod^covL' nSQL ov tdg %atd ^SQog svxQrjOtiag Iv tols 

olxSLOLg XQ^^^OLS TCStQadO^sd^Cl dLSX^SLV. 

SL rqttxias] tQaxdai altcr MS.: ©QUKias Salnaasius et Scaliger FRAGMENTA L. XXI. — XL. 209 

Diodorus III. 44. Lihrum haiitl dubie dicit XXXII. 
nbi suprema Carthaginis fata scribit/ 

LIIL 

IJXovtaQyog, ^LOvvGiogy ^iodcogog xcd ^lc3v 
zd rcov Karcorcov yQCicpovOi y.ctX xa rwv 21y.i^'KiC£ivav. 
Tzelzcs CLil. m. 154. 

LIV. 

/iio^coQog 8e (pr^cjiv orc li (l'tf]) 6 vscorsQog Ilto- 60 
^Eualog BliaolXev6£v ^erd rov TtQSO^vteQov dde?^(p6v, tioX- 
Kdg re naQavo^iag die7tQdt.aro r)jv rs Idiav d^ekcp>]V 
KkeorcdrQav y>']^aag nal noKlovg dia^dklcov il.'evdcog cog 65 
ini^ov?.evovtag^ avtco , xal rovg fiev dvaiQcov, roi)g da 
Gvxocpavriacg cpvyabevcov xal rdg ovOiag avtcov dcpai- 
Qoviievog. 

Syncellus p. 284. 

LV. 

"Oti ueXXovrog ev 'Pco^iij tou eucpvXiov syeioeo&ca 
7to?.euov o:/J.a re 7to?.kd Ai^tog 'Aal zJcodcoQog iotoQijOav 
Ticl (oTt enl tov 21vX?m tov vndtov o e^cpvX-ngJQio- 
(icacov dv)j(p'^}j 7t6?,e^og. iTtLOrj^r^vav dh t>;v rcov - ^ ./.ov- 
rcov 'Aay.cov cpoQav Ai^iog cprjOt xal /jLobcoQog Stiiclas) 
i^ dvecpelov toi; deQog y.al al^Qiag noXkr^g iy/ov dv.ov- 
OdijvaL odknLyyog , o^vv dnortLVovOr^g xal %Qr^vc6brj rov 
((H}i. Suidas et Pliitarchu.s) (p%6yyov. xal rovg uev dv.ov- 
Oavtag dnavtag excpgovag vno toij (oni. Suulas) biovg 
yeviOxfai, Torg 6e Tvqqtjvcov fidvrecg y.era^JokrjV rov 
(ereQOV Plutarchus) yevovg xai fietaAoOfiriOiv dnocprj- 
vaod^aL Or^uaiveLV to reQag. elvai [lev yaQ civ^QOJncov 
oxrw yevrj biacpeQovtcov {bcacpeQovta roig (iioLg y.al Sui- 
das ct Philarchus) rotg ijd^eOLV dkkrjkojv ey.dorco ds dcpco- 
giO^aL '/Qovov (/qovcov dQL^uov Philarchus) vno TotJ * 
i^iov Ovuneoravoaevov tVLavtov fieyd/.ov 7teQi6dco. rrjg 
fi' ovv ( yovv Suidas) TtQoteQag neQLodov rekevtcciOrjg '/ial 
eteQag dviOtanevrjg (IvLOtaijLivrfg Suidas et Piutarchus) 
xivelo&aL Tt Orjuelov ex y^g rj ovQavov xfavudoLov ij 
(o Suidas, cog PiutarcJius: lcg. rj vcl co ) dr^kov ivvug xolg 

6i5. 64. 8iap(x?.Xaiv Scaliger : libri nfQi§d?.Xmv : conf. annot. ad 
vol. I. p. 15. 35, 

14 210 FRAGMENTA L. XXI. — XL. 

Ttt avxa (ra toiavta Plutarchus et Suidas) 6o(poig yl~ 
vsCQ^aL oti ical tQonoig alloig x«l ^ioig avQQaTioL ytyo- 
va6i xQco^BvoL {xQ- ysyovaSL Plularchus et Suidas) ttal 
^solg ^xxov {ij iiallov addit Plutarchus) xav nQotiQov 
y,illovtEg {^ekovxBg Piut. , ^skovxaL. xavxa ^lv ovv ahB 
ovrojg bXxe aKlcog ncjg lyu 6xo7cblv TCaQirjnL Suidas). 

i\I. Planudis ex Dione Cassio excerpla in Maii script. 
vet. uova colleclione vol. II. p. 548. et Suidas v. ZvkXag, 
Ex eodeni quo Diodorus fonte sua repetiit Plutarchus 
Sulh c. 7. unde varietalem quatenus referebat apposui. 

LVL 

MB{ivi]xaL iiBV BLQyiXiog tavtrjg trjg KXBOJtdxQag, 
AoViiiavog nal rakrjvog nal TIXovxaQxog Gvv TovTOtff, 
^io^OQog, FBcoQyLog 6 ;^povix6s 6vv aXXoLg. 
Tzetzes Chil. IL 31. Si fides ei liabenda. 

LVIL 

'AvxLiiaxB6xi]6av , i^vavxLOj&rjdav. ^iodoQog, Oi ds ' 
V7toXBiq)d^svxBg dvTLxaxB6xr]6av d?MjXoig. 
Suidas. 

LVIIL 

'EvxBLvaq savxov. ^LodcoQog, ^Eg xov GxQaxLCOXLXOV 
xal BvxBXfj ^iov kvxBivag. dvil tov l%Ldovg. 
Suidas. 

LIX. 

'Ei.ay.Qi^Gi%BvxBg, tQBvvYixfBVXBg. ^LodcoQog, "AvSQBg 
li^a^Qi^ico^BvxBg vno ^aGLXicog tlg liByB^og xe xal vipog 
Ccoyidtcov "Kal t6X[irjs o^vxrjxa aal dyBQCoxiav. 

Suidas. 

LX. 

KXi^iaKBg, ^vXa OQd^d. ^LoScoQog., '^E^rjg 8* £KOf(t- 
^ovxo nXL^iaxBs w, navzBvxias jioXvxbXbls exov6aL. 
Suidas. 

LXL 

ZxByavov, nvxvov , CcpLyxxov. xal ^iodcoQOSf Ot 
ds 'Pco^aloL GxByavd noLrJGavxBS naQBXBi^alov. 646 

Suidas, FRAGMENTA L, XXI.- XL. 211 

LXIL 

yi.v avzovg iivai GtQancotag, TcaQadeiyiia vno^eig iavzov. 
Suidas. Ybi fortassc lcgeudum Iv OTQatataLs. 

LXIIL 

jdiodcoQog^ 'EicayyeXlonhvoi nal avtol JtQos t^v VTto- 
CTaCiv tavtTjv Ovfi^akEla^ai. 
Suidas V. vjcoOtds p. 561. 

LXIV. 

jdioScoQog, Tov 8e (iaOiXsag %uXavTog xal TcaQuXvo- 
^iEVov jtQog td Xeyo^ieva, ijtitQejtei avta TtQattetv o 
^ovXetai. 

Suidas V. ;^aAa(?cj. 

LXV. 

^iodaQog, '0 de ^aQ^aQog (iaGti^o^ievog oniia exGJV 
utQentov nal XQa^a xa&dneQ &rjQLOV eaaQteQei. 
Suidas V. %Qa^a. 

LXVL 

KQelCGav 6o(p6s l^xvQov. 

AiUonius Melissa p. 12. Georgidius MS. Vafic. 
apnd IMaiura ad Diodori Exc. Vat. p. 144. ed. Lips. 
Diodorura aulem liunc MeJissa quidem SiciiJura non 
vocat. Apud illum similes senteutiae Exc. Vat. p. 22- 
9. XVIL 101. 

LXVIl. 

*0 ^ovxetlog trjv naXiKrjv atiOag Tccd neQiXa[icav av- 
TT]V d^ioXoyip teixeL 'AatexXi]QOvyj]0e t^v olloqov yaonv. 
evve^fj de t^v TcoXiv tavtTqv bid t))v Tj/g xoiQag aQBTrjV 
xal did To TrXijQ^og td5v olarjtoQav raxelav Xa(ieiv av'S,r]- 
6iv. ov TtoXvv dc ;^9oVov evdaLixov}']Ou6a xateoxdcprj xcd 
dLBfieLvev doixrjtog (lexQi tcov xaQ^' r]^dg ^^pdixov jrept 
<ov td xatd fiegog dvayQdxponev ev toig oiaeLoig ;^ooi/o/g'. 
i)io(l<jriis XI. 90. Quod tVagraeijium aule fiuem 
quam alibi arbitrario loco ponere malui. 

LXVIII. 

Tovto to (leQog rrjg olxovfxev7]g occd to TtSQi Tag 
BQettavLxdg v}]6ovs aal tr]v aQxtov r]xi6ta TteTitaxev 

14* 212 FRAGMENTA L. XXI. — XL. 

vno t}]v y.oivfjV dv^gaTrcov lnlyvcoGLv. cclka mQi (isv 
Tav stQog aoKXov TiSKki^svcov [iSQav rfjg oiicov^uEvrjg zav 
Gvvanzovxcjv xij dicc il>vxog «otxjjrcj 8lb^l^ev oxav xag 
ratov KaiCaQog dvayQcccpafisv nQa^sig. ovvog yccQ rfjv 
Pafiatojv fjyB^oviav slg aKSiva rcc ^sqtj TCOOQardza tiqo- 
^ijicxGag 'Jidvxa xov nQoxsQov dyvoovfievov xotcov anoLTjGe 
neOSLV slg Cvvxa^LV tGxoQiag. 

Diodorus JII. 38- 

Ka%^^ ij^ag ds rdlog KaldaQ 6 dia rdg ytQu^sig 
tTCovo^aG&slg &s6g TtQcotog twv ^vrjuovsvoiLsvav sxsiQOJ- 
Caro r^v v^6ov, xal Toug BQSxxavovg 'KaxaitoKsinqGag 
r^vdyxaGs rsksiv cjQi6}isvovg cpoQovg. dlkd TtSQi ^sv tov- 
rav rdg xaxd fi^^og TtQa^sig sv roig olxBiOig xQovoig 
dvayQdipo^Bv. 

V. 21. 

'^kkd jtSQl ^sv tav XKr' avxiqv (Britanniam) vopil- 
fiav xal rcov dXXav Idia^dxav rd y.axd iiSQog dvayQa- 
ipofisv oxav STCi rfjv KalGaQog yevo^svrjv GXQaxslav dg 
BQEXxaviav TtaQaysvi^Q^co^sv. 

V. 22. 

Caesaris in Britanniam expeditio qunm fines quos 
operi suo ponit Diodorus I. 4. excedat, aut hic aut illic 
sui cum oportet oblitum csse. Quod idem accidit ei 
quum ibidein historiam libris sex prioribus non infra 
Troiana tempora deduclam pollicitus Aegyptiorum aha- 
rumque geutium barbararum res multo longius ^vo- 
duxit. DIODORI BIBLIOTHECAE 
E P I T O M E. L I B. VL - X De diis oplniones ve- 

terum 
Xanthus etBaliusTi- 

tanes 
lovis, Ariadnae, Pria- 

pi coronae et tae- 

niae 
Argivorum regnum 

quamdiu steterit 
Siculi in Siciliam ad- 

veniunt 

Homeri aetas 

Castor etPoUux pro- 

pter virtutem di- 

vinos post mortem 

honores consequuti 

Epopei regis Sicyo- 

nis impietas 
Sisyphus astutus et 

fatidicus 
Salmonei impietas 
Salmonei filia Tyro 
Admeti et Alcestidis 

pietas 
Melampodis pietas 
Aeneae fuga et pie- 

tas 
Meschelam condimt 

Graeci Troia rti- 

deuntes Excerpta 
Valesii p. 545. 1. 
545. 14 

545. 17. 
S^ie. 20. 

546. 26. 

546. 29. 
546. 36. 

5i6. 33. Excerpla 
Vrsini Excerpta 
Vaticana Fragmenla 

II. m. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 
VIII. IX. 214 L I B. VI. —X. . Fragmenta 

X 

XII. 

XIII. Excerpta 
Vaticana Excerpta 
Vrsiiii Excerpta 

Valesii XIV, p. 1.1.-4.2. XV. 

XVI, 

XVII. 

XX. XXI. 

4. 3, 

5. 1. 
XVIII. XIX. 6.10. — 6.20, 

XXII. 6. 21. 7. 17. 
— 8. 9, 9. 18. — 10. 
U. 546. 56. 546. 62. Heraclidarum redi- 
tus in Peloponne- 
sum 

Corinthi et Sicyonis 
regna 

Munychium condi- 
tum 

Romulus Silvius 

Aristodemus Malacus 
Cumarum tyran- 
nus (historia an- 
ticipata, fortasse 
occasione conditae 
urbis) 

Lacedaemoniorum 
reges 
647. 68.— Lycurgus 
77. 

Maris domini populi 

Lacedaemoniorum et 
Argivorum in Cre- 
ta coloniae 

Cyclades ab Caribus 
occupatae et reli- 
ctae 

Caranus et caeteri 
Macedonum reges 

Perdiccas 
547. 78. Elei sacrosancti 
547. 92. Romulus et Remus 
647. 5; Messenii belli origo 

Messeniaca 

Archias (Syracusa- 

548. 40. runi conditor) 

Agathoclis in aede 
Minervae exstru- 

549. 61. enda fraus 

Myscenus Grotonis 
conditor 

Nunia Ponipiliiis Py- L I B. VI. — X. 215 

Excerpta 


Excerpta 


Excerpta 
Valesii 


Vrsini 


Vaticana 


thagorae 


disc 


i^u- 
lus 


549. 73. 


Deioces 


549. 79. 


Sybaris 


549. 82. — 
550. 2. 
10.13.— 11 
11. Pragmenta Hippomenes Atheni- 

eusium tyrannus 550. 3. 

TulloHostilio regnan- 

te ruptum Roma- 

norum cum Alba- 

nis foedus 
Epeunactae Taren- 

tum condunt 

Antiphemus et Enti- 

musGelam condunt 

Chalcidenses Rhegi- 

um condunt 
Locrensium severa 

iustitiae cura 
Sicyoniis datum de 

statu eorum per 

centiun annos ora- 

culum 
Tyrtaeus Spartano- 

rum bello Messe- 

niaco dux 
Terpander 
Batto Aristoteli Cy- 

renen condituro 

datum oracuhim 
Arcesilai etDemona- 

ctis Mantinensis 

res ad continu- 

andam Cyrenes 

historiam antici- 550. 10. — • 

patae 551, 24, 

Locrensium de auxi- 

lio adversus Cro- 

toniatas Spartam 

missa legatio 
Tarcjuinius Priscus 551. 25. p. 618. I. 11.12. 
15. 12. 13. 1. 

13. 7. 

14. 7. 

14. 11. 

14. 18.— 27. 

15. 1. XXIII. 13. 13. 216 L I B. VI. — X. Fragmenta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsini Excerpta 
Valesii XXIV. XXIX, XXX. 16. 4. 
16. 28. 

17.4.— 18.2. 

18. 3. 
18. 18. 18. sa. 

19. 1. 19. 6. — 21. 
10. 

21. 11.— 26. 

21. 27. 

22. 3. 22. 7. 
22. 10. 

22. 17. 

23. 4. — 24, 
17. (cf. 552. 99.) 
551.35.— 53. 651. 59. 552. 65. 552. 73. 552.89.-8. Solonis et Draconis 

aetas 
Croesi cum Solone 

collo(juium 
Solonis de atlilelis 

sententia 
Tripodis septem sa- 

pientibus oblati hi- 

storia 
Solonis indoIe.s, mo- 

res et leges 
Solonis adversusPisi- 

stratum consilia 
[Periandri indigna 

pbilosopho tyran- 

nis?] 
Anacharsidis et My- 

sonis desapientiae 

principatu certa- 

men 

Mysonis domicilium 

Chilonis mores et 

apophthegmata tria 

templo Delphico in- 

scripta 

Pittaci mores 

Eius abstinentia. er- 

ga Alcaeum poe- 

tam lenitas 
Biantis generosum 

factum. ei datus 

tripos. eloquentis- 

siinus fuit 
Milo Crotoniata: si- 

milis ei Polyda- 

mas Scotussaeus 
Cirrhaeorum obsidio 
Phalaridis taurus Pe- 

rilao perniciosus 
Solon Pioistrati ad« 

versarius L I B. YI. — X. 217 Excerpta 

Valesii Croesus meditatam 

adversiis insulas ex- 

peditionem omittit 
Croeii cum sapienti- 

bus Graeciae col- 

loquia 
Aesopi effatum 
Phalaridis interitua 
Cyri indoles 
Astyages IVIedis invi- 

sus 
Medi a Cyro subacti 
Cyri virtus 
Cyrus quandoPersa- 

rum rex 
Croesi filius Atys ab 

Adrasto occisus 
Croesi percontatio- 

11 es oraculi Del- 

pliici 

Croesus ab Eurybato 
Cyro proditus 

Cyri victoria de Croe- 
so reportata 

Croesus a Cyro cle- 
menter habitus 

Harpagus Cyri dux 
insulas in servitu- 
tem redigit 

Lacedaemonii Cy- 
rum Graecis iti 
Asia civitatibus 
abstinere iubent 

Lacedaemoniis Arca- 
diam occupaturis 
datum oraculi re- 
sponsum 

Lacedaemoniis de 
Orestae ossibus per- 
contatisdatum ora- 
culum 

Pisistrati de osculo 552. 9. 
552. 16. 
552. 29. 

552. 33. 553. 48. 553. 57. Excerpta Excerpta Fragmenta 
V^rsini Vaticana 24. 18. 25.9—27.2. 

27. 3. 
, 27. 3. t7A6 


.—23 


2. 
28. 


14.? 


28.3.- 


-29.2 29. 3. 29. 20. 29. 27. 30. 1. — 12. XXXI. XXXU. 218 L I B. VI. — X. 

Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsini Valesii 

filiae in sollemni 
poinpa dato scom- 

30. 15. ma 

Pisistiati cum Attico 

mercenario collo- 

quium natumque 

80. 23. . inde proverbium 

Servii TuUii cum 
Tarquinio rixa et 

31. 3. caedes 

653. 64. quamdiu regnarit 

Pythagoras 01. 61. 
554. G7. clarus 

Pythagorae in Phe- 
recyden praece- 

654. 84. ptorem pietas 

Pythagoreorum se- 
ctae regula quae- 
654. 94. dam 

Cliniae Tarentini ei 
cbtemperantis ex- 
654. 100. emplum 

Alterum Phintiae et 
654. 11. Damonis 

Pythagorae doctrinae 
555.34. — 70. capita nonnuUa 
Archytae Pythagorei 
irae temperantis 
exemplum 
Pythagoreorum se- 
ctae interitus per 
Cylonis in eam 
656. 71. odium 

Lysidis Py thagorei , 
Epaminondae ma- 
556. 78. gistri, virtus. 

Historiae , severae 
hominum iudicis, 
utilitas (epiphone- 
ma, ut videtur, 
narrationis de Py- 
656. 86. thagoreis) 31.14 


— 35. 


24. 
33. 


If. 


35. 


25. L I B. VI. — X. 219 Cyrus orbis terraruin 
imperiuin affectat 

Canibysae iiidoles 

Eiusdem in Amasis 
cadaver riequitia. 
adversus templum 
Ammonis expedi- 
tio 

Libyum et Cyrenaeo- 
rum adCambyseu 
Aegypti domiuum 
legatio 

Polycratis latrocinia 
maritima 

iu Lydos fugitivos 
perfidia 

Pisistrati filii 

Aristogitou 

Zeno Nearchum ty- 
rannum ulcisci- 
tur ( Aristogitonis 
occasione eius 
jiientionem fecis- 
se videtur Diodo- 
rus : quem Zenoni 
comparat etiatu 
Diogenes L. IX. 
26.) 

Dorieus Heracleam 
in Sicilia condit 

Megabyzus Zopyrus 
Babylonem dolo 
capit 

Darius expeditioneni 
in Europam parat 

Tyrrheni Lemnum 
linquunt 

Lucretiae mors 

L. Tarquinii scelera 
et Bruti calliditas 

Sybaritae a Cro- 
toniatis fuuduu- Excerpta 

Valesii 556. 7. 556. 10. 557. 21. Excerpta 
Vrsini Excerpta 
Vaticana 

36. 3. Fragmenta 619. 33. 557. 
557. 

557. 26. 
32. 

44. 557. 47. 558. 74. 36. 11.— 20.? 36.25. 36. 28. XXXIIL 37.7. 17. 37. 20. 

38. 6. 

38. 12. 

39. 24. 220 L I B. VI. — X. Fragmeiita 


Excerpta 

Vaticana 

40. 1. 
40.7. 

40. 13. 
40. 22. 

40. 2i. 

41. 1. 

41. 4. 
41. IS. 


Excerpta 

Vrsiiii 


Excerpta 
Valesii 

558. 1. 
558. 15. 


tur [narratio ex I, 

XII. 9. anticipata] 
Herodoti mirabilia 

narrandi mos 
Athenienses Boeotis 

et Chalcidensibus 

fugatis Ghalcidem 

occupant 
Persae Graecorum 

templa incenduut 

Caribus de auxilio a 

Milesiis contraPer- 

sas petendo per- 
contantibus oracu- 
lum CTuid responde- 

rit 
[Graecorum in Asia 

contra Persas foe- 

dus?] 
Hecataeus Milesius 

ad Artapherneni 

legatus missus 
Datis legationem A- 

thenas , ut Persis 

se dederent, niittit 
Hippocrates Gelensi- 

um tyrannus Syra- 

cusas occupat 
Thero Agrigentinus 
GeloSyracusanus pu- 


XXXIV. 
er quum esset, mi- 

rabiliter servatus 

Cimon cum Elpinice 

sorore consuescit; 


XXXV. 


4?. 16. 
559. 19. 


CimonlMiltiadis mnl • 
ctam in se recipit 

Themistocles Cimo - 
nem divite uxo- 
re conciliata vin- 
culis liberat 

Graecorum ad Gelo- 
nemlegatiodeau- 


XXXVI. 


42. 25.-44. 


xilio contra Persas L I B. XXI. — XL. 
L I B. XXI. — XL. Antigoni adversus re- 
ges qiiattuor bel- 
lantis interitus, et 
fuga Demetrii 

Antigoniae cives An- 
tiochiam transfert 
Seleucus 
Seleuci et Ptolemaei 
de Syria contentio 
Corcyrae a Cassan- 
dro obsessae opera 
fert Agathocles 
Agathocles ex Corcy- 
ra redux mercena- 
riis rebellibus de- 
letis in Bruttios 
movet, unde Sy- 
racusas abigitur 
Agathocles specie 
prosequendae La- 
iiassae Crotonem 
occupat 
Diyllus et Psaon hi- 

storici 

Romanorum duceFa- 

Lio inbelloSamni- 

tico res gestae ex 

Duride 

Antipater matrem 

occidit, post ipse 

cum fratre Ale- 

xandro a Deme- 

trio necatus 

Agathoclis cumBrut- 

tiis bellum 
Demetrii lenitas 
Lysimachi cumThra- 
cibus bella 

Dcmohii post expii- Excerpta 

Valesii 559. 39. Excerpta 
Hoeschelii Excerpta 
Vaticana 221 Fragmenta 559. 33. 489.1.— 20. 46. 1. — S. XXXVIL 
XXXVIIL XXXIX, 46.9.-47.9. 489. 21. 47.10.— 48.3. 490. 29. 490. 4L 490. 60. 490. 64, XL. 

490. 68. 


49 L 74. 


4S 


559. 43. — 
48. 9, 


560. 93. 
14 49. 222 L I B. XXI. — XL. Fragmenta XLt. XLII. Sxcerpta 


FA'cerpta 


Excerpta 
Vaticana 


Hoeschelii 


Val 


esii 


gnatas Thebas cle- 


491. 


95. 


mentia 
Agathoch's cum De- 
metrio inita socie- 
491. S9. 


tas 
Agathocles expeditio- 
nem in Africam 
parans occiditur a 
Maenone, qui Sy- 
racusis potiri stu- 
491. 6. 


det 
Xermodigestus Au- 
doleontisPaeonum 
rcgis opesLysiiia- 
cho prodit 


560. 


99. 


Agatharchi indoles 
Timaeus et Callias 


660.2. 


—561. 


historici 


* 
52. 493. 84. XLiir. XLIV. XLV. 19.— 50. 494.40.— 67. Hicetas ab Syracusa- 
nis contraMaeno- 
nem, quem Poeni 
adiuvabant , mis- 
sus infeh'citer rem 
gerit. Bello fini- 
to Syracusanorum 
milites mercenarii 
(Mamertini) Mes- 
561. 53. senen occupant 

Philae Demetrii uxo- 
ris extremis De- 
metrii temporibus 
fortitudo 

Lysiuiachi et Seleuci 
de capto Denietrio 
561. 60. lis 

Zoilus 

Macedoniae quinque 
intra tres annos 
reges 

Pyrrhus in Italia L I B. XXI. - XL. 223 562. 98. 562. 4. Excerpta 
Valesii 
Phjlippi tutor Anti- 

gonus 
Decius Rhegium oc- 
cupat: unde Mes- 

senen et mox hinc 

quoque fugit 
Hicetas, Phintias, 

Tyndario tyranni 

Siculi. Phintiaeet 

Hicetae bellum. 

urbs Phintias tra- 

ductis in eam Ge- 

lensibus a Phintia 

condita 
Agj'rinaei deficiunt 
Ptolemaeus a Gallis 

internecione cae- 

sus 
Apollodorus Cassan- 

drensium tyrannus 562.10. — 30. 
Pyrrhi Cadmea vi- 

ctoria 
Cineas Romam mis- 

sus a Pyrrho 
Phintiae Agrigenti ty- 

ranni visum mor- 

tem praenuntians 
Hicetas Syracusano- 

rum tyrannus a 

Thynione pulsus 
Thynio et Sostratus 

occupato Syracu- 

sarum regno Pyr- 

rhum in Siciliam 

provocant 
MamertiniPyrrho in- 

festi , amicus ei 

Tyndario Tauro- 

menii tyrannus 

Carthaginiensium 

cum Romanis foe- 

dus obsessumque ab 

utrisque Rhegiura Exxerpta 
Hoeschelii Excerpta 
Vaticana 562. 76. 494. 69. 495. 84. 
495. 100. 495. 4. 
495. 7. 

495. 11. 

495. 16. 

495. 19. 

495. 22. 
I 

495. 28. Fragmenta XLVI. 51. 1. 51. 11. 221 L I B. XXI. — XL. 

Fra<»Tnenta Excerpta Evcerpta Excerpta 
Vaticana Hoeschelii Valesii 

1 Thynionis et Sostrati 

bellum Syracusis 
gestum et missae 
ab utrisque adPyr- 

495. 35. rhum legationes 

Pyrrhi in Italia res 

496. 39. gestae 

Pyrrhi in Sicilia res 
gestae. foedera 
inter Thynionem, 
Sosistratum et Sy- 
racusanos. foedus 
Pyrrhi et Heracli- 
dae Leontinorum 

496. 39. tyranni 

Brenni et Gallorum 
in Graeciam ex- 
51.19. —52. 497.91. cursio et clades 

15. 

. Pyrrhi in Cartliagi- 
niensium in Sicilia 

497, 17. ditionem expeditio 

Pyrrhi de Gallis vi- 
52. 16. ctoria 

Pyrrhus Aegeas diri- 

563. 31. pit 

Mamertinorum cum 
Hierone bellum. 
Hieronis cum Car- 
thaginiensibus foe- 
dus. Messene ab 

499. 98. utrisque obsidetur 

Hannonis inSicilia res 
gestae. cum Hie- 
rone contraRoma- 
nos foedus. Rom. 
cos. Appius Clau- 
dius in Siciliam 

500. 87. missus 

Carthaginiensium ad 
Romanos post proe- 
' lium navale lega- 

54. 501. 20. tio L I B. XXI. — XL. 225 Excerpta 
Valesij Appii Claudii in Sici- 
liam adventus et 
anceps fortuna 
Coss. iii Sicilia cuni 
urbibus plurinus 
ipsoque Hierone 
foedera 
Obsidio vicorum in 
Sicilia quorundam 
ab Romanis frus- 
- tra instituta 
Sicularum urbium a 
Carthaginirnsibus 
ad Romanos defe- 
ctiones 
Philemonis fabula- 
rum et annorum, 
quos vixit, nume- 
rus 
Agrigentum Roma- 

nis traditum 
Hannonis in Sicilia 

clades 
Hannibal cladis na- 
valispoenam effu- 

Hannonis stratege- 
ma. Agrigentum 
ab Romanis ca- 
ptum. Hannonis 
poena. Hamilcar 
eius successor. My- 
. tistratus frustra 
ab Romanis ob- 
sessus. Hamilca- 
ris et Romano- 
rum in Sicilia res 
gestae. 

Carthaginienses proe- 
lio victi 

Reguli superbia erga 
Carthaginienses Excerpta 
Hoeschelii 501. 24. 

501. 30. 

502. 51. 

502. 55. 

502. 64. 
502. 66. 
502. 71. Excerpta 
Vaticana Fragmenta 55, 4. 602,84.— 20. 

55. 21. 
503. 21. 56. 9. XLVII. 15 226 L I B. XXI. — XL. Fragmenta Excerpta 

Vaticana 

56. 30. Excerpta 
Hoeschelii 

504. 23. Excerpta 
Valesii XLVII. 57.7.-58.7. 504.29.— 70. 
505. 71. 563. 42. 505.72.— 13. 

505. 14. 

50G. 33. 

506. 37. 59. 1. 565. 14. 506. 52. 59.11. — 60. 
21. 508. 70. — 564. 7. 565. 
509. 85. 34. — 42. Carthaginiensium su- 
perstitio 

Roinanorum in Afri- 
ca res gestae. Xan- 
thippus dux Poe- 
norum. Reguli 
clades 

Philistus (f. Philinus) 
historicus 

Romanorum post fe- 
licia cum Cartha- 
giniensibus proe- 
lia foedum nau- 
fragium. Agrigen- 
tum a Carthalone 
captum. Panor- 
mus aliaeque urbes 
Romanis deduntur 

Romanorum iuse- 
quuto anno nau- 
fragium. Ther- 
mae frustra ten- 
tatae 

Thermae aliaque op- 
pida ab Romanis 
capta 

Caecilii de Hasdru- 
bale victoria 

Lilybaeum obsidione 
a Romanis cingi- 
tur. Adherbal ob- 
sessis auxiliatur. 
Hiero rex Syrac. 
Romanos comme- 
Btu adiuvat. Ap- 
pius Claudius cos. 
imperium suscipit. 
Carthalonis et lu- 
nii res gestae 

Hamilcaris Barcae 
res gestae. Vodo- 
6tor. Fundanius L I B. XXI. — XL. 221 

Excerpta 


Excerpta 


Excerpta 


- 


Valesii 


Hoeschelii 


Vaticana 


Hannonis indoles.He- 
catcmpylum expu- 
gnat 


565. 43. - 
566. 59. 


— 
Lutatii et Hannonia 
proelium navale 
509.86. — 2. 


60. 22. 


Hamilcaris et Bodo» 
storis apud Attilii 
Reguli viduam mi- 
«eriae 


566. 60. 


Sardinia a Carthagi' 
niensibus summis 
viribus ad partes 
suas tracta 
Pax inter Poenos et 
Romanos tandem 
composita 
509. 6. 


61. 5 


Carthaginiensibus 
militantium mer- 
cenariorum seditio 


566. 96. — 


509. 12. — 


62.1,— 63.3. 
567. 26. 


510. 38. 
Hamilcaris Barcae in 
Hispania res gestae. 


567. 27. 
63. 4. — 16. 


Eius mors et laus 


567. 32. 


510. 39. — 

511. 82. 

Fragmenta XLVIII. Hasdrubal Numidas 

rebelles subigit 
Hasdrubalis in Hispa- 

nia res gestae. con- 

dita ab eo Nova 

Carthago 
Gallicum et Celti- 

cum bellum 
Hieronis in eo opera 
Bellum Punicum se- 

cunduin 
Victomela (?) urbs ex- 

cisa 
Hannibalis indoles. 

Belli Punici se- 510. 58. 511. 84. 63. 17. 511. 2. 
512. 17. 


64. 3. 
6i. 13. XLIX. 568. 48. 15 228 L I B. XXI.— XL. 

Pragmenta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Hoeschelii Valesii cundi dux. Sa- 

512. 21. gunti excidium 

568. 56. Minucii temeritas 
Fabii dictatoris in 

66. 1. 513. 83. 568. 59. doles 

MenodotusPerintliius 
et Sosilus Iliensis 

513. 86. historici 

Dorimacluxs Dodo- 
568. 61. nem diripit 

Rhodo terrae motu 
eversae ab Hiero- 

513. 97. "6 latum auxilium 

CapuaHannibalis par- 
tibus accedit, sed 
luxuria copias eius 
63.10. — 68. 514.4. 568.64. perdit 

11. 

Hannibalis in Italia 

514. 11. 668,72.-89. res gestae 

Syracusis regnimi ca- 

568. 90. pessitHieronymus. 

569. 3. moritur 

Sempronius ab Han- 
569. 9. nibale sepultus 

Archimedis ingeni- 
am et defenden- 
darum Syracusa- 
L. rum machinae 

Syracusae captae a 
6i. 12. 569. 18. Marcello 

Scipionis in Hispania 
6.^. 19. — res gestae 

69. 2. 

Carthaginienses Nu- 
midas Micatanos 
569. 22. ulciscuntur 

Hasdrubal in Italiam 
69.3. 569.28. venit. Eiusvirtus. 

Nabis saevissimus ty- 
rannus Felopem 
X,ycurgi f. cum L I B. XXI. — XL. 229 

Excerpta Excerpta Excerpta Fragmeiita 

Valesii Vrsiui Vaticana 

aliis viris nobili- 

hus iiecat 570. 46. ^ 69. 10. 

Nabidis ciun Ronia- 

iiis foedus. Grae- 

ci hberi suis legi- 

bus vivere iussi 619. 41. 

Rhodiorurn cumCre- 

tensibus bellum 570. 59. 

Pleminii sacrilegium 

Locricum 570. 64. 69. 17. 

Scipio Syphacem ca- 

ptum clemeater 

habet 571. 15. 70. 3. 

Masinissae uxor Ro- 

manis adversans 571. 25. 

Masinissa fidelissi- 

mus Romanis 571. 42. 

Haunibal Italiam re- 

linquit 571. 45. 

Hannibal quater mil- 

le transfugas Ma- 

sinissae necat 572. 55. 

Carthaginienses dimi 

foedus cumRoma- 

nis quaerunt, in- 

iuriam iis faciunt 70, 18. 

Scipiouis legati Car- 

thaginem missi vix 

rabiem populi ef- 

fugerant: sed ta- 572. 61. 

nien Scipio lega- 

tos Carthaginien- 

sium incolumes 

praestat 572. 71. 71. 2, 

De Carthagine delen- 

da deliberationes 

Romanoruni 71.7. — 74.2j. 

Philippi Macedonis 

res 572. 79. — 

573. 49. 75.1. — 76.15. 

Hannibaliscelebritas 573. 50. 
Ptolemaei regis Ae- 

gypti adversusAri- tStt L I B. XXI. — XL. Fragmenta 


Excerpta 


Excerpia 


Excerpta 


Vaticana 


Vrsjtii 


Valesii 
573. 54. 


stomenem tuto- 
rem alioscjue cru- 
delitas 
Bellum cum An- 
76.16. — 77. 


619. 61. 


574. 66. — 


tiocho 
2;5. 
575. 10. 

Aetolorum legatis da- 
tum ab senatu re- 
6^0. 4. sponsum 

Antioclius per Hera- 

clidem pacis con- 

ditiones offert Ro- 

manis 

Antioclius Scipioni 

73. 1. 620. 28. filium reddit 6iO. 


15. 


620. 


28. 


621. 


42. 


621. 


56. Aetolorum nova le- 
gatio ad Romanos 
Pax cum Antiocho 
Asiae res abRomanis 
Antiocho debellato 

621. 76. constitutae 

Cn. Manlii ad legatos 
Gallorum respon- 
622. 95. sum 

Cn. Manlius impera- 
tum Antiocho fru- 
mentum tributum- 

622. 4. qiie exigit 

M. Fulvii (Furii) ad- 
versus Caenoma- 
575. 11. nos fraus 

Antiochus Beli tem- 
575. 18. plum spoliat 

Philippus Thessalis 
Romanorum sociis 
78. 4. . minatur 

In concilio Achaeo - 

rum orationes Ro- 

manorum, Eume- 

nis et Seleuci le- 

6Z2. 11. gatorum 

Philopoemenis, Han- L I B. XXI. — XL. 231 

Excerpta 

Valesii 


Excerpta 

Vrsini 


Excerpta 
Vaticana 


nibalis et Scipionis 
laudes 


575. 25. — 
78.12.-79 
576. 80. 
12. 


Attalus et Eumenes 
sumina conntate 
ab senalu excepli 
622. 26. 
Pharnacis res 


576.81.-96. 


622. 43. 
Demetrius Philippi f. 
caesus. pater moe- 
rore consumptus 


576. 98. 


Ti.Gracchi ingenium 
Aemilii ingenium 


676. 11, 
577. 17. 


Fulvius urbem quan- 
dam (Ligurum) 
castigat 
Plolemaei de Coele- 


79. 13. 


syria occupanda 
consilia 


79. 22. 


Antiochi vita et mo- 
res 


577. 24. 


Persei subdola ad Ro- 
manos legatio 
623. 46. — 

59. 


80 1. Fragmenta Eumeni ab senatu 

habiti honores 
Thoas Romanis ab 

Antiocho deditus 
Attali praepropera 

de niorte Eume- 

nis credulitas 577. 49. 

Cotys Thrax guali in- 

genio 677. 55. 

Perseus dolo circum- 

ventus ab Romanis 
Chalestrum a Perseo 

captum 578. 61. 

Epirus Macedonibus 

accedit 578. 70. 

Abdera Eumeui pro- 

duntur 578. 84. 

Andronicus filii Se- 

leuci interfector 

ipse perit 623. 60. 80. 7. 80. 12. 80. 18. 232 L I B. XXI. — XL. 

Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta 

Vaticana Vrsini Valesii 

Persei legati Roma 
et Italia excedere 

623. 65. iussi 

Ptolemaei et Antio- 
chi de Goelesyria 
Romani missi le- 

624. 76. gati 

Senatus Romani in- 
stante Persico bel- 
lo erga Graecos 
80. 24. comitas 

Perseus Gentii IHy- 
rii societatem per 
81. 22. — 83. avaritiam perdit 

y. 

Perseus desidia tem- 
pora opportunissi- 
ma dimittit 
83.10. — 19. 579.7.— 20. Eius infortunia 

Cydoniatae Apoilo- 

niatas excidunt 
Antiochi in Aegy- 

ptios humanitas 

Ptolemaei tutores ho- 

niines vilissimi. 

eorum culpa pro- 

83.20. 85. 579. 34. ditus rex 

8. 

Antiochus Pelusium 

85. 9, 580. 50. occupat 

Perseus Gallorum 

auxilia per avari- 
580. 53. tiam perdit 

580. 62, Aenailii virtus 

Perseus proposita ad 

diripiendum LX 

• talenta rursus eri- 

85. 22. 580. 71. pit diripientibus. 

Diversum Alexau- 

86. 8. 580. 82. dri M. ingenium 

Aemih'i filius natu 

minor patri dile- 
580. 89. ctissimus 578. 


96. 


579. 7. 


—20. 


579. 


21. 


579. 


27. L I B. XXI. — XL. 233 Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta Pragmenta Vale Photii Vrsini Vaticana Aemilii Perseo capto 

oratio. erga eum 

lenitas 581. 100. 

Macedoniae et Illyri- 

co ab Romanis im- 

positae pacisleges 581. 8. — 
42. 
Iihodiorum Romam 

missa ad divimen- 

dum bellum Per- 

sicum legatio 
Gallograecorum cum 

Eumene bellum 582. 48. — 
75. 
Antiocliiingenium et 

cum Graccho et 

Popiilio colloguia 582. 75. — 
583. 34, 
De Rhodiorum rebus 

deliberatio Roma- 

norum 
Aemilii Paulli inge- 

nium 
Perseus captus in 

carcerem ab Ro- 

manis coniectus * 682. 43. 515. 28 
Demetrii Phalerei de 

Macedonum im- 

perio vox fatidica 
Aemilii Paulli in lu- 

ctu domestico for- 

titudo aiiimi 
Bello Persico confe- 

cto Romam undi- 

que confluentes 

gratulantium le- 

gationes 
Inter hos Eumenis 

Persicae societatis 

crimine se pur- 

gantis 
Eumenis regnumPer- 

seo debellato in 515. 1. 624. 91 86. 13. LI. 83. 1. 1.4. — 89. 
22. 89. 23. - 

92. 4. 

92. 5. 92. 10. 92. 14. 94. 624. 16. 625. 26. 234 L I B. XXI. — XL. 

Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsiiu Photii Valesii 

maiora etiam pe- 

95. 4. riciila incidit 

Prusiae Bithyuiaere- 
gis Romanis gra- 
tulantis humiles 

95. 12. 625. 44. mores 

Cappadociae regum 
XLVI. b. 517. stemma 

Ptolemaeorum Ro- 
mam missae lega- 
626. 72. '• tiones 

Ptolemaeus rex Ae- 
gyptiRomam pro- 

96. 1. 583. 35. fugit 

Catonis de luxuria 
Romanorum que- 

96. 19. relae 

Antipater fraude Ti- 
mothei Oropher- 
584. 52. nis amici perit 

Ariarathes Cappado- 
584. 62. ciae rex 

Mithrobuzanem in 
regnum Sophenes 
584. 69. restituit 

* Legati eius Romam 
626. 85. veniunt 

Demetrii in Syriam 
clam elapsi ad Ro- 

97. 7. 626. 96. ' manos legatio 

Aemilii Paulli Ro- 

niae mortui fu- 

518.64. 584.84.— nus. Eiuslaus. P. 

585. 21. Scipio Aemilii fi- 

585.22. — lius 

,587. 39. 

Charops in Epiro Ro- 
manorum amicitia 

587. 40. potens 

Orofernis Cappado- 
ciae potiti prava 

588. 57. consilia 

Ptolemaeus maior 
cum fratre pacem L I B. XXI. - XL. 235 

Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta Fragmenta 
Valesii Photii Vrsini Vaticana 

facit Cyrenen ei 

concedens 588, 72. 

Orofernes pecuniae 

indigens templum 

lovis expilat 588. 84. 

Prusias sacrilegii 

poenas diis dat 588. 92. 
Pthodiorum pruden- 

tia in conciliando 

sibi priucipum fa- 

vore 97. 11. 

Aristocrates Rhodius 98. 5. 

Fihodiorun) cumCre- 

tensibus bellum 98. 8, 

Celtiberorum cum 

Romanis bellum 626. 9. 98.22 —99. 

Rhodiorum prava 99. 2^. — 

consilia ICO. 10. 

Cretensium in bello 

cum R.hodiis ad- 

versus Siphnios 

perfidia 589. 8. 

Memmio ab Iberis 

victo ferocientes 

Araevaci bellum 

Romanis faciunt ,519. 81. 

Carthaginienses bel- 

lo Masinissae illa- 

to violatum cum 

Romanis foedus 

restituere student 100. 11. 23. 

Bellum Punicum ter- 

100. 16. tium 


589.25 


. — 


590 


75. 
Carth aginiensium 
Romanis se deden- 
tium legatio 


627. 19. — 
628. 72 


Scipionis in fide ser- 
vanda religio 


590. 


76. 
Eiusdem apud ipsos 
Poenos clariludo 


590. 


86. 

236 L I B. XXI. — XL. Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsini Pliotii Valesii 

Pseudophilippi post 
victos Romanos 

590. 96. saevitia 

Alexandri Balae f uga 
et consecuta pcr 
proditionem cae- 
des. Narratio de 
undrogynis duo- 
bus occasioue ora- 
5j9^ gj^ culiAlexaudro dati 

522.57. 
IQj 7^ Carthagiuis obsidio 

Catonis de Scipioue 
jQl ^2. ' iudicium et populi 

R. ergaScipionem 

591. 4. favor 

Belli Punici anceps 

102. 1. fortuna 

CalpuruiiPisonis ma- 
la fides ipsi perui- 
691. 8. ciosa 

Prusias civibus suis 
591. 14. iuvisus 

Romanorum ad hel- 
lum Nicomedis et 
Prusiae compo- 
nendum legatio 

Hasdrubalis in collo- 
quio cum Gulussa 

102 14. vauitas 

Cartbaginis portus 
Cotbon 

522. 58. Carthaginis muri 
Carthagine capta 

Hasdrubalis hu- 
103. 15. milis aninuis 

Carthagine flagrante 
Scipionis de Roma 

103. 25. vaticinium 

Masiuissae iu sumnia 

523. 64. senectute vigor 
Nicomedes Prusia iu- 102. 3. LIl. L I B. XXI. — XL. 237 Excerpta Excerpta Excprpta Exccrpta Fragmenta 

Valcsii 


Photii 


Vrsini Vaticana 


terfecto Bitliyniae 
regnum capessit 
Scipio capta Cartha- 
523. 83. 
gine legatis Sicnlis 
inter alia Phalari- 
dis taurum reddit 


591. 17. 


Achaeorum ducum 
bellnm concitan- 
tiiim imprudentia 


105. 1. 


Coriuthus eversa, a 
Caesare restituta 
Viriathi mores 


591. 30. 
591. 51. 


523. 88. 


107. 15. 

108. 12 


Plautii in bello ad- 
versus Viriathum 
ignavia 


592. 58. 


AlexandriBalae in re- 
gno administran- 
do segnities 


592. 63. 


Demetrii in Antio- 
chenses saevitia 


592. 67. 


Aradiorum cum Ma- 
rathenis rixae 


593. 7. 
628. 76. 


Ptolemaeus Physco 
civibussaevitia in- 
visus 


593. 36. 


Viriathi in nuptiis 
celebrandis tem- 
perantia 
Demetrii Laodiceae 


594. 47. 
103. 12 


morantis ignavia, 
luxuries , et fla- 
gitia 


594. 74. 


Cnosiorum de prin- 
cipatu contentio 


594. 80. 
1 


Pergami in Creta 
clades 


109. 25 


Ptolemaeus civibus 
odiosus 


594. 88. Ptolemaei in Cyre- 

nenses perfidia 595. 97. 
Diegylidis regisThra- 238 L 1 B. XXI. — XL. 

Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsini Photii Valesii 

cum immanis crii- 
595.7. — delitas 
596. 72. 

Numantini et Teme- 

sii arma tradere 

pacti, subita poe- 

iiitentia capti hel- 

629. 9. lum continuant 

Trypho rex senatus 
henevolentiam fru- 
629. 31, stra captat 

Pompeius urbem Hi- 
spaniae Lagni (?) 
diripienssocioseo- 
rum Numantinos 

596. 73. ex urbe dimisit 

Arsaces Parthorum 
rex domi foris^ue 

597. 97. optimus 

Popillius cum Viria- 
]J0. 1. tho paciscitur 

Viriathi funus splen- 
didissimum. Eius 

597. 9. elogium 

•^ Ptoleniaeus corpore 

animo^ue teterri- 
597. 29. — mus 

598. 44. 

Contubris urbis mi- 
nae a cos. Roma- 
jjO. 5. "o contemptae 

lunii Bruti ad milites 
111. 8. oratio 

Aemihi cos. ob sagi- 
598. 45. nam ignavia 

Scipionis in Aegy- 
ptum ad Ptole- 
629, 51. maeum legatio 

Antiochus Hieroso- 
lyma obsidet et in 
524. £5« fidem accipit 

Belhim in Sicilia ser- 
112. I. — 525.73. — 598.49.— vile 

114. 22. 529. 72. 601. 97. L I B. XXI. - XL. ^ 239 

Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta Fragmenta 
Valesii Photii Vrsiiii Vaticana 

Attali In cives sae- 

vientis crudelitas 601. 98. 
Captivoruni(Numan- 
tinorum ?) dum ex 
patria abduceren- 
tur, miseranda 

sors 114,23. — 

115. 12. 
Tiberii Gracchi ge- . 

nus 601. 22. 

Plebs ab eo in ma- 

gnam spem erecta 115. 13. — 

Octavius quid in re 

Gracchana fecerit 115. 28. 

Gracchus interfectus 

a Scipione 116. 3. — 

11. 
Syrorum fugitivo- 

rum in captivos 

crudditas 602. 31. 

Legati Romanorum 

ad restituendam 

lovis Aetnaei reli- 

gionem Siciliara 

obeuntes 602. 36- 

Fontis Arethusae pi- 

sces sacri 116- 12. 

Gorgus Morgantinus 

una cum filio ab 

latronibus caesus 602. 43, 
Zibelmii Diegyh'dis f. 

regisThraciae sae- 

vitia 602. 58. 

Attalo primo datum 

de tempore per 

quod regnum sta- 

turum sit oracu- 

lum 116. 19. 

Ptolemaeus Physco 

filii commimis cae- 
de Cleopatram ul- 
tus 602. 74. 240 L I B. XXI. — XL. 

Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsiui Pliolii Valesii 

Arsacis cum Antiocho 
bellum Antiochi- 
117. 1. — 603. 92. que caedes 

118, 6. 

Arsacis Antioclio de- 
118. 7. victo infortunia 

Euhemeri Parthi in 
Bahylonios saevi- 
603. 9. tia 

Arsacis responsum 
ad legatos Seleu- 
118. 19. censium 

AlexandriZabinae er- 
ga Laodicenses cle- 
603. 18. mentia 

Sexti (Sexlii) erga^ 
• Gallum Cratonem 

Romanorum ami- 

603. 26. cum munificentia 

C.Gracchum eSardi- 
nia reducem sum- 
mus populi favor 
119. 7. excepit 

Gracchi conciones et 

potentia, qua pro 

Octavio et contra 

119. 12. — Popillium usus est 

120. 18. 

Ti. Gracchi lex de 
120. 19. - Octavio 

Alexandi-iZabinae sa- 
crilegia et fuga in 
121. 4. — 604. 42. qua capitur 

26. 

Gracchi caput pliim- 
bo ■ repletum ad 
consulem retulit 

604. 58. Vitellius 
122. 1. 604. 70. Flacci necati 
122. 2. Scordisci 

Adherbal ablugurtha 
obsessus Romano- 
rum opem implo- L I B. XXI. — XL. 241 

Excerpta Excerpta Evcerpta Excerpta Fragmenla 
Valesii Photii Vrsini Vaticana 

rat , quorum du- 

plex legatio quum 

frustra fuisset, Ad- 
' herbal ab lugur- 

tha captus caedi- 

tur 604. 72. 

lugurtha Romano- 

rum fortitudinera 

admiratur 1^2, 6. 

Carbonis et Silani a 

Cimbris accepta 

ingens clades [529. 80.] 122. 11. 

Scipionis Nasicae, 

qui cos. mortuus 

est, elogium 605. 89. 

Antiochus Cyzicenus 

rex Syriae homo 

stultus 606. 62. 

Micipsae filii. inter 

hos Micipsa 607. 78. 

Contoniatus regulus 

Galliae Romanor. 

amicitia potens 607. 87. 
Marius legatus Me- 

telli virtute ex- 

cellit 607. 94. 

Bocchus lugurtham 

Romanis tradit ^^^- ^^' 

Bellum servile in Si- 

cilia alterum 608. 23. 529, 73. — 123. 9. 

537. 52. 
Saturnini ignavia et 608. 54. 

postea virtus 
Battacis magnae Ma- 

tris sacerdotis, qui 

RomamPesinunte 

venerat praesti- 

giae et A. Pompcii 

subita mors 537.' 53. [XXVI.?] 

Saturninus a Mithri- 

datis legatis reus 

delatus favore po- 

puli absolulus 631. 19. 

16 242 L I B. XXI. — XL. 

Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsiui Photii Valesii 

Metellus exsul in pa- 
609. 64. triam revooatur 

Romanorum auge- 
609. 76, scens luxuria 

Q. Muoius Scaevo- 

la Asiam summa 

/ cum laude admi^ 

nistrat , consiliis 
adiutus Q. Ru- 
610.17.— tilii 
51. 

L. Asyllio (nomen 
corruptum) in Si-^ 
cilia administran- 
610. 52. -^ da probitas 
611. 88. 

M. Livius Drusus iu- 
venis genere indo- 
611. 89. leque praeclarus 

Bellum Marsicum 
124.1.^ 533,91, 612.99. oritur 

126.5, 

[Q. Gracchi lex et 
127. 4. mors] 

Drusorum potentia. 
127. II. -=r filii in senatu vox 

128. 11, 

Italicorum Druso iu- 
rantium iusiuran- 
J28. 12, dum 

Picentinorum in the- 
atro adversus Ro- 
manos histriones 
129. 1, furor 

Praeda [bello Marsi- 
co] militibus di- 

129. 30, visa 

Marius et Pompae- 
dius exercitus suos 
ad concordiam re- 

130. .1, vocant 

Cretensis hominis 133. 18. L I B. XXI. — XL. 243 

Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta Fragmenta 
Valesii PhotU Vrsini Vaticana 
cum lulio cos. col- 

loquium *^^' ^- 

Aesernini servosurbe 

eiiciuntfamepressi 132.4.--«-14. 

Agamemnonis Cilicis 
opera Italicis na- 
vata contra Ro- 
manos 612. 26. 

PinnensesproRoma- "^ 

nis extrema pa- 

tiuntur 612. 34. 132. 15. -^ 

133. 11. 
Italicorum Romano- 
* rumque sumraa 
utrorumque con- 

tentio 133. 12. 

Lamponii et Crassi » 

singulare certa- 
men 
Romanorum Italico-. 
rumque de frugi- 
bus pugnantiura 

proelia 133. 22» 

Sub belli Marsici fi- 
nem Italicos iam 
Siciliam invasuroa 
C. Norbanus Rlie- 

gio excludit 540. 89. 

Sullae virtus 612. 39. 

Mitliridates victisRo* 
nianorum in Asia 
ducibus urbium 
studia in se con- 
vertit 612. 46. — 

613. 76. 
Rhodiorum cumMi- 
thridate pugna na- 
valis 613. 77. 

Marii divitiarum cu- 
piditas ipsi, pa- 
triae et filio exi- 

tiosa 613. 90. 133. 32. — 

1.^5. 24. ir> 244 L I B. XXI. — XL. 

Fragmenta Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta 
Vaticana Vrsiui Photii Valesii 

Legati Romanorimi 
135. 25. sd Cinnam missi 

Metellus exercitus 
imperium tradit 
Cinnae. Octavii 
135. 29. pervicacia 

Merula Cinnae con- 
614. 34. sulatu cedit 

Cinnae et Marii sce- 

lera : in hisQ. Lu- 

542. 69. tatii Catuli caedes 

Portentum initio ci- 

vilis interMarium 

LV. et Sullam belli 

Sulla Mario supe- 
136. 16. rior 

614. 45. Sullae sacrilegia 
615. 63. — Fimbriae flagitia 
136. 31. 3. 

Cn. Pompeius virtu- 
tis ergo ab Sulla 

137. 6. 615. 4. collaudatus 

Hadrianus ab Vticen- 
sibus vivus com- 

138. I. bustus 

Mario exercitum con- 
scribenti multi et- 
iam eorum qui sti- 
pendia emerue- 
rant nomina de- 
138. 5. derunt 

Sullanae etMarianae 
factionis alterna- 
tione iactatae ci- 
138. 12. vitates 

Marius Praeneste in- 

.541. 25. clusus se ipse in- 

terficit 

Perperna Marium 

Praeneste eripere 

138. 21. tentat 

Scipioni veniam dat 
616. 28. Sulla L I B. XXI. — XL. 2^ Excerpta Excerpta Excerpta Excerpta 
Valeaii Photii Vrsini Vaticana "^S™^"^» Scaevola pontif. max. 

caesus 
Proscriptio Sullana 
Pompcius in Sicilia 

summa cum laude 

iudicia exercet 
Spartacus 
M. Antonii pax cum 

Cretensibus 
Pompeii bellum lu* 

daicum 
Pompeii rerum in 

Asia gestarum ta- 

bula 
Catilina a Cicerone 

urbe emissus 
[Cleopatra 
Caesaris in Britan- 

niam expeditio] 
Epilogus 616. 39, 
616. 50. 616. 66. 139. 2. 631. 52. 139. 12. 542. 96. 140. 18. 
141. 13. 142. 18. LVI. 
LXVIII. 11 Carton vol. If. p. Tf. A D D E N D A. P. ed, Wess. 489. 3. rrjv ix. rov Gv^cpiQOvrog ilTtidct] 
Conferri possunt haec vol. 11, p. 177« 55- rag sa tov g}£vy£i,v 
slnldcig. 

P. 515. 13. De Photii exemplo Amsteloflamensi v. 
Scliweighaeuseri Praef. ad Appianuni vol. I. p, XXIX. 

P. 568. 89. Codicis scripturam TtQog alhikaig fortasse 
praestabat in nqogcilh]lov mutari. 

P. 592. 82. Reiskii coniectura non adraodum opus est. 

P. 594. 68, Emendationem nieam certissiuiam reddit fre- 
quens utriusque vocabuli permutatio. Yide annot. ad vol. 
I. p. 645. 1. II. 389. 30. _ 

P. 624. 12. Verba dt' lov — c^veidlG&riaav Suldam liinc 
petivisse V. TcaQE&ivrog noTi fugit Toupium vol. II. p.27. 

P. 629. 43. ii£raxQy]^ar[6aaa] Coniectura sua fieraairi- 
fiarlaaaa abstinei^e debebat Clintonus Fast. vol. II. p. 328. 

P. 633-5. Huc respexit Theodoretus vol. IV. p. 766. akk' 
iTcaviX&co^EV ETt' iy.civa a rovgS^ t]^iv rovg koyovg y^yivvi]- 
oi£V) ori TiQcorovg -S^eouj ivo^iaav aal AiyvTtrioi %a\ QoiviKtg 
TiaX fisvroi xal Ekkrjveg 7]Xiov x«l aeX-^vrjv %a\ ovQavov Ka\ 
yrjv Ka\ rakXa aroix^la. rovro yaQ 8r} %a\ 6 UXarcov jccl o 
2in£Xicorrjg /iioScoqog %a\ 6 XaiQcov£vg i§iSa^£ TIXovxaQ%og. 

P. 634. 80- Ka\ %Qarii]aavrag] %a\ delet Wurmius ad in- 
terpretationem Germanicam. 

P. 637. 82. Scribe' xa&riyriaaad^ai. 86. Scribe ^ioj- 
'ijd-rlvai. 

P. 638. 45. nQor£Q£l] Vide ahnot. ad Xenoph. Hist. 
gr. H. 3. 19. 

P. 643. 88. Svvaroig] Scribendum esse, ut dixi, avrolg 
confirmat alibi reperta eorundem verboi-um comnmlatio. Iso- 
cratis Panathen. p. 248. rrjg 66^r]g i^g nQogrJK£ rv%£lv avxov. 
Liber Vrbinas dvvaxov. Xenoph. Instit. Cyri VIII. 6. 10. li- 
bi"i variant inter oaa iavrov icoQcov noiovvra et ^uvaroV ico- 
Qcov noiovvra iavrov vel avxov el ^co^cov noiOvvxK iavxov 
nccvra fiifi^la&ai, unde avxov icoQcov noiovvra nuper restitui. 

Fragmentorum collectioni haec accedant. A D D E N D A. 241 

I. loannesLaurentius de magistr. Rom. p. 82. ^ioScoQog 
yovv iv dEvxEQa Bi^ho&yjaav cpriGi Solcova iv Alyv7cr(o (.la- 
'&6vra vo^ov ^Ad^rjvaiotg yQaipcci Totovrov wjTf eig rQSig iiOLQag 
rrjv noXirHav Si,arcirre6&ai, elg EVTcarQiSag, o2 tisqI Gocpiav y.al 
loyovg i6%6\a^ov, SevreQav Se ryv yecoQyiKi^v «fta y.al TiQo^a' 
10V , XQirr^v n^v ^avavGov %a\ rexvovQy6v , tiJv Ss (lerd xav- 
xag axi(iov, i^ iig oi Srjd^ev %QeicoSeareQoi iv rolg yecoQyiY.oig 
a(ia Y.a\ (la^i^ioig TtQogrjSQevov Sovkevovreg avroig oial ro no- 
Xe(ieiv xal yecoQyelv Si,Saay.oi.ievoi. Quae ille, nisi plane so- 
mniavit, ex libro eo quo de Solone agebat Diodorus, sum- 
pserit necesse est. ]Nam secundone mcntio quidera fitSolonis : 
primo autem quae de eius imitalione institutorum Aegypti 
dicuntur ita difflnxisse Laurentium non licet contendi 
quamdiu Solonis liistoria qualem suo loco scripsit Diodorus 
non inventa est. 

n. Scholia in Strabonis cod. Paris. 1397. ed. Falcon. 
vol. L p.390. AcoScoQog 6 iaroQiKog rerQccTCoXiv cpriai EvQanov- 
6ag iv olg acpoi^oiol Avrio%eia avrrjv (1. Avno^ieiav ttjv) JCQog 
xco 'OQevrr} xaig 2vQay.ovaaig. Quae pcrtinere videntur ad 
narrationem obsidionis Marcelli. De forma novitia ^Oqsv- 
xrjg pro 'OQ^vrrig dixi annotatione ad [oajinem Malalam 
p. 266. et 798. 

III. Diodori fragmentum putabat Wesselingius ad vol. I. 
p. 404. 58. quae Suidas v. (ieaoXa^r]&e\g ponit: tov Sh vtov 
eneiaev , ei xv'foi (leao^M^ij&elg avvog vno xijg nenQco^ivrig, 
i'^eveyy.clv xov y.ard '^Pcofiaicov noke^iov. 

Praef. p. 111. v. 7. sursum quas-] 1. quae. — P. IV. Ad 
Excerpta Legationum NiebuLrius Proleg. ad Scrijitorum Hi— 
storiae Byzant, vol. I. p. XXXV. nionuit eclogas in codice 
Monacensi omissas non temereei excidisse, sed esse Imius libri 
banc rationem ut solas legationes ad Fvomanos missas teneat, 
omittat missas a Romanis. Sed tamen Excerpta e Diodoro ut 
in utroque codiceliabent legationes neque a Romanis neque ad 
Romanos missas , velut ecl. II. XIII. XXIX., ita Monacensi, 
quamvis carenti nonnullis a Romanis missis, insunt tamen 
narrationes de Cn. Manlii ad Antiochum ecl. XII,, de Roma- 
iiorum ad Acbaeos ecl. XIII. et ad Ptolemaeum legationibus 
ecl. XXXIf. — Eclogas Hoescbelianas iam mihi persua- 
sum est nihil cum opere Constantiniano commune habuis— 
se, sed comparandas esse Polybianis apudSchweighaeuserum 
praef. vol. II. p. IV. — XIV. — p. VI. v. 20. lis quae di- 
ximus addi potest quod ipse locus quem Alexandri rebus as- 
signat Pliotius incredibile facit eundem librum XXXII. tot an- 
iiis longius productum esse quot poscunt extrema Virialhi. E R R A T A. Tres huius partJs plagnlae priores oplficem nnctae socordem 
mcndis non ut oportuit purgari potuernnt. ToIIendus primo illatuB 
ab eo imis paeinis 1. 17.33. numerus II. Tum p.9. — 16. inscriben- 
dae L.XXII. Porro p.8. 80. in niargine scribe 495.— P. 10. annot.55. 
SiccQaq — P. 12. paginae numerum corrige. — P. 22. 93. -^X^sv] 
1. ■^X9ov — P. 25. summa adde numcrum 80. — P. 34. annot. 514. 
5. Vat.] 1. Val. — P. 35. annot. 12. v. 12.] I. v. 16. — P. 48. 6. 
in margine scribe 524. — P. 58. annot. 59. dovXovrj] I. dovlsvij — 
P. 90. 17. post dUa dele punctum. -^ P. 96. 12. in margine adde 
'563. — P. 101. annot. 2. 1. dXXos9v^aiv — P. 112. annot. 56. ts] 
1. ,^' _ p. 114. annot. 35. in fine adde V. — P. 122. 57. ix rov] 
I. ix rov Scbaeferns ad Dionysium p. 119. — P. 149. summa I. XXXV. 

— P. 162. annot. 1. 'OGtiXiov] I. 'OatiXiov — P. 167. annot. 43. 
V] I. MV. — P. 169. 53. dele comma — P. 172. annot. 55. V] 1. 
MV. — P. 177. annot. 86. 1. Suidas. — P. 180. 24. xdag] 1. XQ^i«S 

— P. 182. fr. IV. dele roJ ante 'y^xiXXtl — P. 195. fr. XXIV. X90- 
vov] I. zQovcov — P. 205. 98. 'Avvi^a ] I. 'Avvl^a — P. 206. 35. 
ZvQaKOvaia] I. EvQaKOvaico — P. 215. extr. Priscus] 1. Super- 
bus. — P.'223. et — fugit] I. fugit a mcdico mox excaecatus — 
P. 237. V. 14. dele numerum 108. 12. D I O D O R I BIBLIOTHECA HISTORICA KX RECENSIOJNE LVDOVICI DINDORFII. VOL. ilL EXCERPTA VATICANA. INDICES. L 1 P S I A E 

SVMrTinVS C. II. F. I]ARTi\IA!«M< MDCCCXXVIII^ EX A. MAII PRAEFATIONE AD SCRT^ 

PTORVM VETERVM NOVAM COL- 

LECTIONEM vol. II. p. XV. s. Valicani palimpsesti lectio nuspiam mihi felicior se ob- 
lulit, mispiam uberiorcm maleriam suppeditavit quam 
in siculo Diodoro: septem enini quaterniones integros 
reperi , atque in liis ineditos quinque (p. 134.). INullae 
ob foliorum defectum lacunac; lantum ii sunt hiatus, 
quos eclogarius instituti sui tenax sponte reliqult. Ha- 
bemus igitur a libro septirao usque ad deciraum ex- 
cerpta inedita. Deinde undecimi libri ac duodecimi 
partes cognitae sunt , atque a me praetermissae. Libri 
XIII. et XIV. nullas eclogas vidi, ideoque pars aliqua 
codicis intercidisse videtui', nullo tamen liistoriae de- 
tjimento, quandoquidem in superstitibus libris versa- 
mur. Eclogas rursus , a libro XV usque ad XX, ut- 
pote edilorum librorura, missas feci. Sequuntur iam 
ineditae eclogae a vigesimo primo libro usque ad ex- 
pletura quadragesiraum, id cst usque ad liistoriae fmem, 
ut idoneo loco scboiia mea cvidentcr deraonstrant. Sex 
priorum liistoriae libroruni utrum excerpta cclogarius 
fecerit, vaticanus imperfectus palirapsestus non docel ; IV EX A. MAII PRAEFATIONE. 

res tamen mihi minirae dubia est: namqae ante pri- 
mum superslitem Diodori qualerniouem , partem ali- 
quam Diodori eiusdeni extitisse vel inde apparet, quod 
qui primus superest, is ex alsrupto versiculo incipit. 
Ergo alius olim fuit in constantiniano libro quaternio, 
sex priorum librorum excerpta continens: nos vero ia 
sexto tantummodo iacturara fecimus, quia priores quin- 
que in vulgatis libris leguntur. Diodorum quadraginta 
li])ris gencralcm bistoriam suam absolvisse , nemo do- 
ctus ignorat, nempe ab ullimis huniani generis raemo- 
riis usque ad gallicum (scu potius civilc, ut recte Sca- 
liger emendavit) lulii Caesaris bellum. Quindecim ex 
his supersunt; nempe, ut dixi, a primo ad quintum, 
et ab undecimo usque ad vigesimum: rehquoi-um libro- 
rum fragmenta extant a criticis variis coUecta, eclogae 
scilicet Tirsiniauae ac valesianae; item eclogae in bibho- 
theca Photii recitatae: praeterea partes ab Hoeschelio 
editae; tum illae quas Eusebius in praeparatione evan- 
gelica lib. II. 2. chronicoque ed. mediol. lib. I. 46. ser- 
vavit; (quem locum ex chronici editione mea medio- 
lanensi faturi editores ad Diodorum augendum trans- 
ferent) ; item quas Syncellus habet in chronologia ; 
fragmentum deniqac de Cleonnide et Aristomene ab 
H. Stephano vulgatuni a8e67coTov inter rhetores, sed 
quod Isaacus Vossius admonente codice florentino ad 
Diodorum auctoreni recte retulit, sutrragante nuper 
quem ego vidi codice quodam vaticauo. Haec orania 
et minoi'a quaedam fragmenta Wesselingius editione 
sua complcxus est: cui nunc vaticanas palimpsestus 
praeclarum enimvero et amplissimum incremcntum 
suppeditat. Porro auctor sum futuris Diodori editori- 
bus, ut huius historici reliquias, non ut Wessehngius 
disiectas, sed quod fecit in Dione Rcimarus, ad chro- 
nologiara unuinque corpus revocatas atque dispositas, 
aptius edant et laudabihus. Chronologiam Diodori ad 
romana tempora exactam in calce eclogarum posui. EX A. MAII PRAEFATIONE. v 

qiila prlncipio siiis qnemque aunTan locis in niargme 
scribere sam oblitus. Palirapsesli qiioque reslitutum 
a me ordincm in tabella exposui. Item in schoJiis do- 
cui quam sollerter Diodorus Polybium saepe expila- 
verit. Florilegium deniqtie vaticanum (de quo loquar 
in Dionis notilia) alia quatuor Diodori fragmenta miJii 
obtulit, quae sero cognita pag. 568 — 569 descripsi: aliud- 
que his subtexui, quod Suidas anonymum recitat, id- 
eoque ad Diodorum nemo retulerat : nunc vero quura 
idem milii, etsi aliquanlo contractius , in vaticano pa- 
limpseslo inter eclogas Diodori p. 28 — 29- {iibl vlde 
annot. nostram y>. 31. 2. ed. Lips.) occurrissct, sui- 
deum locum Diodori qssq cognovi, atque ad Iiunc re- 
petundarum iurc retraxi. Grato igitur animo eruditi 
homines Diodorum a pontificia bibliothcca auctura ex' 
cipiant; a qua primitus quoque in lucem prodiit. Pri- 
jnus enim Pogius dum Nicolao V. a secretis esset, iu»- 
bente et rei copiam suppeditante sanctissimo Dornino, 
Jibros cpiinque priorcs Diodori siculi latinos fecit et 
edidit: cjuod praeclarum factum fruslra Opsopoeus in 
dubiura revocavit, qui profecto Pogii praefationera 
principemque edilionera, qua ego utor, non aspc-' 
xerat. p. XXXI. — XXXIII. 
DE PALIMPSESTO IIISTORICO. Postulabimt, credo, lectores iit de codice palimpsesto, 
qui has nobis liistoricorum divitias suppeditavit, paulo 
accuratius dicara. Est hoc volumen foi'mae prope 
maximac, cm*sim c(uidera minoribus litteris sed tamen 
elegautibus scriptum, sacculo circiter dccimo, cum VI EX A. MAll PRAEFATIONE. 

leniraatibus in margine rubricatis, cumque Qsteriscis, 
qui vel carmen vel oraculum vel aliud quodvis nota- 
bile pass^im designant. Splendidus sane palraarisque 
oJim codex, aulaque byzantina dignissimusj veruin 
idem postea, saeculo circiter XIV, alio graeco notis- 
simi argumenti superimposito scripto obscuratus ini- 
peditusque fuit, foliis perversis omnibus, partim vero 
etiam abiectis. Constantinianae, si fas ita loqui, scri- 
pturae specimen acre excusum proposui, partira alte- 
rius scripti velo superducto partiui detracto. Equidem 
simul ac primo ad hoc magnum volumen accessi, id- 
que facili intuitu rescriptum cognovi, quamquam in 
lioc laboris genere non sum tyro, nihilominus pro- 
sperum rci exitum, qucm postea sum nactus, vix 
speravi. Erat enim, ut dixi, minutum scriptum sub 
alio item minuto sepultum et obrutumj quod contra 
in aliis paiimpsestis est , qui grandiorem multo ac spe- 
ciosiorem scripturam sub minuliore recenti conspi- 
cuam exliibcnt. Legi taraen vagante oculo ac studio 
paginas aliquot , donec certam notitiam hausi , excerpta 
plerumque inedita historicorum summorum Polybii, 
Diodori siculi, Dionis Cassii , Eunapii, ahorumque ali- 
qnot, in codice hoc contineri. Sed ecce nova tibi ncc 
rainiraa rei difficultas: ctenim partes diversorum au- 
ctorum sus deque in palimpsesto perraixtae erant: au- 
ctorum nomiua titulique librorum perraro apparebant ; 
quaternionum notae imllae; hiatus orationis innumeri, 
partim eclogarii instituto, partim obrutac scripturae 
difficultate. In hac tanta rescripti perturbatique co- 
dicis obscuritate, lux denique insignis menti meae 
affulsit, cum hanc essc partem detexi cclogarum illa- 
i-ura , quas olim Constantini porphyrogeniti iussu con- 
fectas sciebamj neque id solum generatim comperi, 
verum etiam lotum hunc codicem titulo de senlentun 
occupari cognovi. Et is quidem titulus semel iterumve 
littcris paulo grandioribus exaratus cmicuit; tum pas- EX A. MATI PfiAEFATIONE. vii 

sim in memljranarum marginil)us vocaLulum yv(6}i7j 
sen-tentia nunc niinio nunc alrameufo pictiim vidcl)am. 
Verum enimvcro constantiniaiJU7n litukim dc senlenlils 
mihi in manibus csse, duplici dcmum cvidentiquc tesli- 
monio convictus sum. Namquc in eclogis valesianis til. 
de virtulibus ac vitiisy apud Wesselingii editionem p. 
560, ait eclogarius, reliquam parlem colloquii, quod 
macedoni Lysimaclio cum Dromicheta thrace intercessit, 
in titulo de sententiis esse quaerendam. Atqui in co- 
dice vaticano, quem totura hoc titulo plenum dixi, 
p. 266 (editionis meae p. 44) mire se mihi obtulit 
tam eius sermonis initium quod est apud Valesium, 
tum eiusdem continuatio, quam valesianus eclogarius 
a titulo de sententiis repetendam esse monuerat. Rur- 
sus in valesianis apud Wessel. p. 647. dicitur Pytliia 
Lycurgum poetico numero fuisse adiocuta; lector ta- 
men ad titulum de sententiis amandatur. lam vero 
Pythiae ad Lycurgura versiculos , quos valesianus eclo- 
garius indicavit quidem sed praetermisit, vaticanus co- 
dex p. 255. (ed. p. 1.) perbelle mihi repraesenlavit. 
Ergo iam dubitandi copia nulla fuit; praeter quamquod 
ratio quoque eclogarum vaticanarum , auctorum stilus, 
et cetera indicia quotquot in arte critica habemus, ve- 
ritatem rei confirmabaut, 

His praeiactis labori meo fundamentis, ad decla- 
rationem naviter codicis lectionemque incumbere coepi. 
Et primum quidem cJiemicis adiumentis diuturnis at- 
que eiricacibus scpulta prorsus atque oculos fugiens 
flcriptura suscitanda fuit, ita ut eius apices iamdiu de- 
leli atque intermortui colorem aliquem tralierent, et 
sub novi scripti velamine promicarent. Cave tameii 
putcs paratum ila codicem facile protinus ac ioculariter 
legi: quin immo hoc sisyphium saxum, conatu prope 
infinito atque innumeris vicibus pervolutandum est: 
isquc labor in hoc diutius summeque palimpsesto me VIII EX A. MAII PRAEFATIONE. 

torsit, minutis ut. dixi lilteris exarato, tantaeque mo- 
lis ut trecentas et quinquaginta quatuor lati moduli 
paginas habeat, quarum singulae versibus haud minus 
triginta duobus occupantur. Perleclo demum, meri- 
dianis praeserllm splendidisque diei horis, exscripto- 
que eodice, illud nempe supererat ut auctores mu-o 
cinno et errore in pahmpsesto confusos distinguerem ; 
primoque omnes inter se, deinde rursus singulorum 
partes, dispositis apte foliis, ordinarem; fasciculosque 
veteres id est quaterniones denuo componerem, quos 
recentior novi codicis scriptor scopas fecerat dissolutas. 
Atque utinara quaternionum veterum numerales notae 
iispiam fuissent! Verum his nescio quo casu aut so- 
cordia Hbrarii ohm omissis, universa quaternionura 
restitutio duce serie orationis menlisque meditatione 
curanda fuit; huic, inquam, unico fidens ariadnaeo 
vehiti filo ex ambiguis tortuosisque labyriuthi anfracti- 
bus pcdem extuli. Ilhid quoque augebat ordinandi 
molestiam atque periculum; quod idem aliquando ar- 
gumentum, puta punicum beHura, a tribus auctoribus 
narrabatur: quare sedulo cavendum fuit ne vel omuia 
uni tribuerentur , vel quod magis pronum erat, per- 
mutatio auctorum materiaeque fieret, ac veiuti ahenae 
sobolis suppositio; ita ut singuli auctores sua re care- 
rent, ahenam inviti reciperent: qui error et ridiculus 
committenti foret, et legenti incommodus, et aucto- 
rum characteri famaeque damuificus. Fasciculorum 
itaque veterum instaurata a me feliciter ratio fecit ap- 
primc, ne rcs aliquot praesertim Diodori (v. gr. Pyrrhi 
belhira) cura Dionis simili liistoria confunderem. lam 
inventas eclogas qua ratione quibusque indiciis ac mo- 
mentis impuJsus in divcrsos cuiusquc auctoris libros 
tribuerira (etiarasi raro codcx singillatira libros memo- 
rabat) scholia mea docebunt; neque enim quicquam 
teraere, vel sine venia lectoris feci. Scliohorum autera 
mcorura triplex geuus est; primum miuoribus iormis EX A. MAH PRAEFATIONE. ix 

grainmaticum, qnod in graeci textus demomtrando 
stcitii vel castigatione versatur: seciindum crilicuni, in 
disponendis potissiraura eclogis ordinandoque codice 
occnpatumj teiliura denique historicum et philolo- 
iiicum. ADDENDA ET CORRIGENDA. P. 2. 22. «amffxjvaffrov in KaTaGKSVuatBOV mntatiim aflmonet 
me Thuc3'didis I. 121. o ya^ >]fisis sxofiiv cpvasi dya&ov iKsivoig 
ovK av yBvoiTO dtSajrrj , o 8 iHBivoi inLGTrjfjir) tcqovxovgi, 'Ka&aiQS- 
tiov ijnZv iGTt (isliTT} , ubi vicissim "nad^aiQhTOV scribendum ostendi 
annotatione p. 493. Eam coniecturam praestat Cassius Dio Exc. Vat. 
p. ed. Mai. 181. rd fjiiv yag ^TrjTOV dia ^gaxiog TOt? rov vovv avTcS 
ngogixovGi xal Ha&aiQBrdv /j.tliTrj iivai, rd ds Et /irj qivai-t Ttii jrpog- 
tiri, ovK av Sidaxrj 7iOQia9rjvau — P. 5- 13. in aQiaTfQolg iunctira 
scriptum scribendum inuQtaTiQOig. Quanquam nil refert iiincfim aa 
divisim scribas. — l4. annot. post 5S7, sqq. adde MAf. — P. 6. 28. 
^g] scribe i^S- — P. 9. 3. Sarseris locum , si pvo 5J: mkj. verbum 
juodpiam ponas. Vorr'^ ivcprjuiag r^Siiag vide ne svd^Vfjiag rjdf-iav scri- 
bendura sit. — P. 10. 3. Tdcptog] v. Tzschuck. ad Strab. IV. p. 
109. — P. 11. 3. d^SQSiOTaTov] scribendum dvavSQOTaTov coUato 
Athenaeo p. 5l8. e historidm eandem narrante. Ad eundem versura 
annotationes ambae invertendae sunt. — 8. ante tnnSri pone corama. 

— P. 12. 10. dyXaov] nonne dXfivQov ? — 15. anuot. 'lanvyisaai — 
'lanvyiotGi dele. — P. 14. 7. iQCOTi^aag in alius verbi locura ex 
sequenti jjpcurTjOf sutfectum videtur. — 27- iniTvyxdvovTfg] hoc qu o- 
que eodem modo ex intSixfG&ai depravatum. — P. 15. 2. annot. 
post commemorat adde MAF. — P. 24. 9. J. aioXov. — P. 25. 21. 
annot. ad.] 1. ed. — annot. 12. p. l4. 16.] 1. p. 14. ed. Rnm. sive 16. 9. 
Lips. — P. 32. 16. Praeclare me monet Niebuhrius esse haec choliam- 
borum Callimachi reliquia<! ita fere digerendas: iv oig Xiyii oti EisifQS 

^QV^EvfpoQ^og, osTig dv^Qomoig || TQiycova xat cxwArjfK j| nai 

KvnXov tnTafirj^itr] |j SiSa^s vrjaTSvstv \\ Triiv iunvsovTCov, 

ol 8' ag ovx vni]y.ovGav || ndvT?g. Atque ex lambis CalHmachi haec 
petita esse testis DJogenes L. f. 25 @aXr]g nooriyotyiv inl nXiiGTOV 
a «pjjfft KaXXifiaxog iv xolg idfifiotg EvipoQ^ov svQtlv rdv ^ovycx, 
olov G)iaXr]vd TQiycova koI ogu yQafifiUTtiirig ixiiat ^icooiag. Scri- 
benda autem fortasse sunt hoc modo: iv oig 6 ^qv^ EvcpoQ^og, ogris 
dv&QConotg TQiycovd ts ayiuXrjvd kuI HvyiXrov snTa i^sijQS firj^r] y.ul 
Sida^s vr]CTiVitv tcIjv iiinvsovTCOv • ol S' ccq' ovx vni^yiovanv ndvTSg. 

— P. 33. 28. vnoTaatv] scribendum vnoaTuatv. — P. 34. 10. An- 
tiquissimum ut videtur sententiae huius auctnrem Pol^^cratem Samiura 
Duncupat Plutarchus Lysandro c. 8. — P. 37. 17. avzoig] scriben- 
dum avrots. — 20. Rpcipiendum Tr^v EvQConrjv. — P. 48. 13. ISiavl 
prae=tat ISia. — P. 68. 5. Taxiov] conf. ad Diod. vol. f. p. 700. .51. 

— 7. 1. (iiTaTi9sfiivovg. — P. 70. 10. annot. Xlll.] I. XIV. — P. 71. 
6. annot. post 25. adde MAI. — P. 74. 13. 1. intsi^ftav. — P. 75. 
15. annot. Post II. adde MAI. — P. 79. 7. nsvraxoaioiv] nsvTU- 
mgXiUwvVolsh. Exc Vat. p. 418. — 15. annot. 9.] 1. 17. — P. 80. 
1 annot. 63,] 1. 64. — P. 81. 8. nag] num forte nug? — P. 82. 
12. 5fa5oi;s] malim SiSovg. — P. 89. 16. yiyQattfiiva^ recipien- 
dum erat ex Polybio ra ysyQafifiiva. — P. 94. 7. Malim dno&icoQfj- 
aai. — noir,adfisvov. — 24. xav S\] fort. xdov Ss dXXcov. — P. 95. 
5. Tolle ed. Rnm. vitium reposito fJSydXaig. — P. 102. 15. Potuit 
etiam naQty.iXsvfTO esse. — P. 112. 18. ri'] 57? — P. 121. annot. 
13.] I. 14. — P. 136. 15. dvaSi^aGd^ai] scrib^ndum dvaSf-^ta^ai. — 
F.13S. 7. vmvianmv} vsavmav? — F. 141. 3. cpvXu] imvao ^vAot ztx. EXCERPTA VATICANA 

L. VI!. — X. 

P. ed.I. CA:i rrjXixovrov Ttegl rov AvnovQyov ijv rrjs ixQer^g 
Korn.^^ ^ily^^og cogre TiaQafavtj^ivtog eig zltkcpovg avrov rijV 
Ilv^ia.v dno(p%iyi,a6^ui eTcrj rdde, 

^yceLg co Av^iooQye e[i6v norl Ttiova vyjov y 
Zrjvl (pikog %a\ TidGiV 'Okvfima dco^ar' eiov6l. 
dt^o 7] Ge %e6v ^avtevOo^iat ij civQ^Qcojiov ' 
dXk' Irt aal ^dkkov &86v IXnroftat, co AvxooQye^ 

1. 4. AvKOSQys] Cbd. AvKovgyis heic et infra. MAI* Qunm 
codex Vaticanus ab verbis f r' oiofiat demum incipiat , rairum 
quomodo hoc versu AvKovQys praebere dicatur editori RomauO. 
Caeterum ego bis dedi AvMogyi. 

1. 6. dt'Jeo] 8t^(S editio Romana. 

1. 7. dXX' — oi'ofiai] Euseb. et Herodot. dlX' l'« Hcii flSl- 
f.ov %tov ilTCOficci. Sed meliiis ol'o(iat. MAI. Ab Et Oiofiai incipit 
codicis Vaticani pi 255. Scripsit autem Maius aXXd &sdv Kui fidii- 
Xov l'r' oiofiai. Ego svoiofiat in sknofiat mutavi. 

1. i. Pytliiac oraculura dc Lycurgi virtute i^ccitat etlam David 
phllosophus ineditus ad praedlcainenta Arlstolclis. MAI. in Add. 

I. 7. fidXXov] Verba huc usque recltata nuUa sunt in codice pa- 
limpsesto uiutilo vaticano^ cuius pagina 255 (Diodorl prlma) incipit 
a verbis ix' oiofiui. lamvcro quae soluta oratione sunt Diodori verba 
usque ad pythicum oraculum, ea extant inter fra^menta valeslana 
ed. Wcssel. T. II. p. 547 ; post quae Ibi additur ZHTEI EN TP.I 
nEPI rNSiMSiN, qUAERE IN TITVLO DE SENTENTllS: 
qua praeclara adnionltione doceraur, locum palimpsesti vaticani per- 
tinere ad tituluni <7c sententiis, quod tamen ex ipso folii raargine 
satis cognosco , ul)I scribitur FNSIMH. Ipsius vero pythicl oraculi 
partem prinrcm sumere mihi Ilcebat ab Herodoto lib. I. G5 ; eed 
tnalui ab Euscblo praep. ev. Hb. V. 27, qui pleniorcm recitat par- 
tcm pnsterlorem, nempe usque ad Scoooj. Quare nescio dur cl. an- 
^ thologiae graecae edltor Lips. MDCCCXIV. T. II. p. 565, substitcrit 
intra arctiores fines herodoteos, quum eos iam cxcessisset duce Eu- 
eebio Gallaeus orncul. vet. p. 26 Sed nunc denique ope codicig 
vatlcanl integro propc extrerao versu oraculuiu augemus; quod sane 
non cessavisse iu verbo dcoGO} iam nos docuerat Euseulus loc. cit. 
ubi post dcoGa alt: xal ru rovrois GvvsntXsyofisva, et quae sequuti' 
tur. Porro novae particulae vaticanae suflragatur Plutarchus Ly- 
curg. cap. V, apud quem Pythia promittit Lycurgo rcmp. Spartac 
timnlum forc ptacstantissimam. MAI> 

1 2 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

TJXEig 5' svvoniav altBv^Evog' avtccQ eyays 
dci^G) f^v ovic aXXr} lni%^oviri Tiohg e^si. 

II. "Oti 6 avrog iJQCotrjijE trjv Ilv^iav noXa vo^ii^a 
TiataGtrjCag (idliGt' av acpEkri6ai rot)g ZlnaQtidtag. rijg 
68e sav Tovg ^EV aaXcog '^yElCd^ai, Toi)g dh 7iEi^aQ%Elv 
vono^EtrjGr], ndXiv r]QO3tr]0£ tl Ttoiovvtsg xaXcog rjy)]6ovtai 
xal ti 7CEi%aQ%y']6ov6iv . r] dE dvEiXE tovtov tov %Qr]G}i6v. 
siOiV 68ol 8vo %XEi6tov dn^ dXly]kcov d%Eiov6ai, 
7j ^EV ElsvQ^EQiag eg rtfttov otxov dyovGa, 
10 ij 5' Inl bovlEiag cpEvxtov 86^ov r]^EQi0i6i. 

aal tr]V ^ev 8id r dv8Q06vvr]g iEQfjg &' o^ovolag 
86ti TtEQdv r]v Srj Xaotg i^yEi^d^s XEkEvd^ov 
trjv 8e 8id 6tvyEQr]g EQiSog xal dvdXxiSog atr]s 
slgaq)iiidvov6iv * trjv 8^ nEtpvla^o ^dh6ta. 
15^0 8e y.EcpdXaiov r]V oti ^Eyi6tr]V TCQovoiav noirjtsov s6t\v 
o^ovoiag aal dvSQsiag, cSg 8id }i6vcov tovtav trjg eXev- 
^EQiag cpvKdttE6%^ai 8vvayiEvr]g, r]g %o:iQig ovQ^ev ocpsXog 
ov8^ dlKo tdov TiaQa tolg nokkolg vnsiXrj^pLEVcov dya%6v 
Ej^Etv EtEQOig vnrJKOov ovta ' ndvta yaQ td toiavta tcov 
20y]yov^Evc3V ov tav vnotstayfiEvcov s6tiv Sgv' s'insQ tig 
savtcp ^ovlstai Tcal (irj tolg dXXoig iit}]6a6&ai td dya^d, 
siQCOtov s6ti iiata6xsva6t£ov tY]v sXsv^sQiav. dyicpotsQcov 

2. 1. airivnsvoil Euseb. Si^^fisvOg. MAI. 

2. 1. iyco ys] Euseb. roi pro yf. MAI. 

2. 4. cocpflijaai] cocfisXrJGai ed, Piom. 

2. 4. 2!7iaQTicczag] SnccQzaq ed. Ronj. , sed interpretatio 
Spartiatis. Mox malim t^q ds siitovcrjg. 

2. 7. avslXs] avsiXsTO ed. Rom. 

2. 7. In codicis nostri marjjitie legitur : rj Ilv&ia ^XQV^^ "^^ 
AvKOVQyCp TtSQl TOJV TtOllTLZCOV ovTcog. MAI. 

2. 9. sg] sig Eusebius. 

2. 10. rifi,SQiot.Gi] ijiiSTQioiGt ed. Ronit 

2. 11. r'J Cod. xrjg. MAI,^ 

2. 11. a(»tf37s] Euseb. proapEr^ghabet Jfp^g'9''; vere, nt puto, 
nam infra nonnisi avbQsia appellatur et cfiovoia. MAI, Id recepi. 

2, 12. TjysiGd^s] Cod, et Euseb. '^ysia9ai. Sed Gallaeus loc. 
cit. riystG&s. MAI, 

2. 13. TTJv] Cod, Trjg. MAI, 

2. 14. sigacpiy.dvovaiv] sigacpiKavovat ed. Rom. 

2. 18. ov8 ] ot5t' ed. Rom, 

2. 22. sGTi KazaGKSvaGTsov] sativ «aTaGKSvaGTOV ed. Rom. 

2. 5. Confer Plutarchum Lycurg. XXX, MAI. 

2. 21. sigacpiKavovGi] Hactcnus oraculnm apud Euseb. praep. V. 
28, Et sic etiam cessat apud Gallaeum. Verumtiimen apud Euse- 
biurn sequitur tamquam prosaica oratio, et quidem male intcrpuncta 
ttJv ds TiscpvXcxx&at. MdXiGta etc. quae sunt imperitorum araanuen- 
eiura aut editorum corruptiones. MAI. Non interpungitur ante /tta- 
UGTa in Stephaniana Eusebii. EXCERPTA VxlTICANA L. VII. — X. 3 

8s sxsXsvijs noisiG&ai, stQovoiav, oti %C(.tSQu avtav xar' 
idlav ov dvvaraL tov nsQi7toir]6d(i£VOv acpslrjCai' ovdsv 
yaQ o<psXog dvdQstovg ovtag 0taOidt,SiV ^* o^ovoslv §s- 
fiaiag dsikovg ovtag. 

S III. "Ott 6 avtog AvxovQyog rjvsyxB xqti^^ov sk 5 
^slrpav nsQi tfjg cpiXaQyvQiag tbv sv naQOi[iiag fisQst 
^vrjfxovsvo^svov 

d q>iXoxQr}fiatia ^JnaQtav oAst, a?.lo ds ovdsv 
6t^ yaQ aQyvQoto^og dva^ sxdsQyog 'Ajcokkav 

XQvGoKOfii^g s%Qr] Ttiovog si, ddvtov, jq 

aQ%SiV fi£V ^ovlrig &soti(ii]tovg ^aOiXrjagf 
ol6i }islsi ZlTtaQtrjg tnsQos^Sa Ttohg, 
TtQsC^vysvslg 8s yiQovtag, snsita 8s dr]^6tag avdQag, 

svd^siaig Q7]tQaig dvtajta^Si(io^svovg. 
^vxtslc&ai ds td xaXd xat SQdsiv ndvta dlxaia, \^ 

firjditi sm^ovXsvsiv tyds noXsi. 
8t^^ov ts Ttkri^si viiii]V ;{at_ %dQtog STtsGd^at • 
0OL^og ydQ JtSQi tav cod' dvscprjvs n6Xsi. 
IV. "Oti tovg f"} 8iacpvXdttovtag ti]v nQog to Q^stov 

3. 2- TtSQtTtoirjadfiEVov} TtSQinotrjaoiisvov ed. Rom. 

3. 8. cAe?] k'Xot ed. Rom. 

3. 11. ^ovXij] Plut. ^ovXrjg MAl. Id recepi. 

3. 12. ixiQosaaa] Plut. IfisQosaaa. MAl. 

3. 13. TtQsa^vysveis] Plut. TtQsa^vrag MAf. 

3. 14. sv9sl7]v QrJTQag] Plut. sv&slaig Q^zQaig. MAI. Quod 
reposui. In fine versus tollenda videtur interpunctio. 

3. 15. fiv&sta&at ds] fortasse scribendum fiv&siad-ai rs. 

3. 16. firj8szi — noist] Ita se habet versiculus in cod. MAI. 
Hariolari licet lirjd' ini§ovXsv£iv rrjSs noXst zi naxov. 

3. 8. slLoi] Versiculus Imc usque extat apud Plutarchum lacon. 
inst. (cd. Reisk. T. VI. p, 891 ) qui ait nraculum id editum fuisse 
Alcameni et Theopompo regibus; nunc vero Diodorus docet cditum 
Lycurgo. Integrum vcrsiculum cum codice vat. exhibet Gallaeus 
p. 41. Tum apud Plutarchum et Gallaeum inscitia , ut puto , libra- 
riorum scribitur acptloxQrjfiartu pro a q^tXoxQrjfiaria ; et quidem in 
codicc evidenter est spiritus densus supra articulum a. Item apud 
Flutarchum pro slot legitur oXst ; sed Gallaeus consentit cum codice 
■vat. Porro Lacedaemonios pecuniae prava cupiditate laboravisse, 
atque ob id vitium remp. perdidisse ait aliis verbis Diodorus ed. 
Wess. T. II. p. 547; tum Plutarchus loco nuper citato, et in Perl- 
cle XXII, et in Agide cap. XIII, et denique in Lycurgo cap. XXX. 
MAI. 

3. 11. Hoc et sequens distichon occurrunt ctiam apud Plutar- 
chum Lycurg. VI , qui ait haliere Tyrtaeum auctoreni : itaquc utrum- 
que retuiit inter eius poetae iragmenta Klotzius p. 127. MAI. 

3. 14. ^Tjrpors] Rhctras id est Icges, quibus Lycurgus sparta- 
' nam rcmp. constituit , datas cssc a Pythia non versu sed prosa Ka- 
TaXoydSrjVj ait Plutarchus de Pyth. orac. ed Reisk. T. VII. p. 588. 
Atqui apud Diodoruiu poeticac eunt. MAI. 

1* 4 EXCERPTA VATICANA L. VIL — X. 

Bvds^Siav noXv ^dXXov /ht^ trjQEiV tcc Ttgdg tovg uv&Q(a- 

3tovs dUccia. 

"Oti IIsQSUicag t^v I8iav ^adiXEtav av^fj6ai fiov- 

KofiEVog '^Q(6zr]6BV Blg /lElrpovg. rj ds Ecpi] 

tOti TiQatog ^aGikBiOV dyavotg TrjusvLdai^i 
5 yairjg TtXovtoq^oQOio' didc36i yaQ alyioxog Zsvg. 
dkX' i%'' STtEiyo^uvog Bovtrjida TtQog nolviir^Xov 
'iv^a 6' dv dQyiy.EQCOtag 'Ibrjg xiOvcodEag alyag 
ivvr^^ivtag vitvcp , HEivr^g yd^ovog Iv daTtedoiOi 
&v£ xtBolg ^axaQECOi aai dotv xti^E Ttohpg. 

4. 4. ■^QOJzrjasv] Eusobii iuterpres armeniiis legebat tTtifiip^', 
sicuti reapse scribit infra Diodorus p.6. 28., ubi deMesseniis. MAl- 

4. 5. uyciuolil ccyavotg ed. Rom. 

4. 5. Tr,!iivi8fGaL] Ita cod. MAL 

4. 6. TT^.oDroqpopoto] nXovzocpoqov ed. Rom. Ab yairjg antem 
incipit codicis p. 256. 

4. 7. tO-'] i'Q-L ed. Rom. 

4. 8. iWo: 8'] hQ-a^' ed. Rom. 

4. 8. yjovoSius] Ita cod. MAI. 

4. 9. vnvcp] V7t' rjw ed. Rom. 

4. 10. &tOLi] cod. %zolci. MAI. 

4. 3. TIiQSimai] Perdiccas qunctus Macedonnm rex. Mlre au- 
tcm accidit ut hic Dtodori locn« usqjie ad oraculuni conservatns fue- 
rit ab Eiisebio chron. I. 37. ed. Medlol. p. IfiD. in armeniaca inter- 
pretatione, cui niiuc demum graeca quoqne Diodori vcrba appingere 
licet. Hinc ctiam certo cognoscimus Enscbium toto eo capite uti 
historico Diodoro. Sic autem est apud Elusebium : Pcrdiccas augcndi 
regni cupidus , Delphos misit. Tum paucis iiiterpositis subdit (Dio- 
dorus) rcgnavisse Perdiccam annis XLT III. Oraculum autem , quod 
terat interpositum, et ab Eusebio fuit practermissura , nunc commode 
recuperamus. MAI. Perdiccae initia ponit Eusebius in anno Romuli 
XMII ; at Diodorus ante Romulum collocat. IDE.AI in Add. 

4. 5. Quippe in maioribus Perdiccae fuit Teraenus teste Diodoro 
in fragraento (quod Syncellus conservavit) cd. Wess. T. II. p. 637. 
Temeno autem heraclidaein Pcloponnesi divisione obtigerant Argi; ex 
qua urbe Caranus profectus Macedoniara occupavit, eiusque rex pri- 
mus fuit; pnst quem quartus Perdiccas. Euscb. loc. cit. MAI. 

4. 7, BovxrjiSa] Est haec Macedoniae pars , quam llerodotus 
VII. 12iJ. aliique appellant BoTTtaii8a. MAI. Id hic scribendum erit 
BoziaiiSa, Et apud Strabonem I. VI. p. 4!i7. B. librorum scriptura 
Bovydovq m Bozziaiovg mutata est. Liccbit tamen etiam de Bor- 
rrjiSa cogitari. 

4. 9. vit' rjc5] De variis vocabuli ^ojg gignififationibus lege, si 
placet, scholia a me edita ad odysseam II. 1. V. 1. VIII. 1. MAI. 

4. 10. 7t6Xr]0$] Agitur de urbis Aegarum aedificatione vel in- 
creraento, quam regiam fuisse sedeni Macedonum ait etiam noster 
Diodorns T. H, p. 563. (Eadein urbs Edessa antiquius, Pella gerius 
dicta fuit.) lam vero cum hoc oraculo perbelle consentit lustinus VII. 
1; nisi quod ipse Carano tribuit quae Diodorus Perdiccae: Caranus 
cum magna mtdtitudine Graecorum sedes in Maccdonia rcsponso oraculi 
iussus quaerere, quum in Emathiam venisset, urbcm Edcssam gregem 
caprarum sequutus occupavit : rcvocatusquc in memoriam oraculi. qno EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 5 

"Oti ot 'HIbZoi tcjv noLvcav noXeuov ov usteTyov 
jffit yccQ 0T£ A£Q!;^9 Tcag ToGavran iivQiaGiv s6TQaTEv6sv 
eitt Toug ^'E}.hp'aq clcpsi^ijcjav vx j tc5v Gv^naicov trjg 
CnQaTiiag, TCQogrcctccvTCJV rav r^ys^ovcov ^XbIov avTOvg 
Ttot^cjsiv, sdv iTtt^skavTat ti]g tc5v d^scov tttiijg. 5 

V. xal ^rj GvyxojQTjQ^SLGtjg [ii]TS la&Qcdag Gv^Tckoxijg 
stQog avdQa' [irjdsva yccQ ovtcj TtaQacpQOvr^Cstv agrs scpr]- ' 
HSQOV xciQtv yjSovrjg td [laxaQt^o^iava tot; ^iov navtog 
clvTtxaTccXkdt,a6&ca. 

5 "Ort OQVL&svo^isvav 'Ps^iov v,a\ '^Pa^ivXov nsQi ot-10 
oitC^iov Ttolscog, xal sx tc5v ds^tc5v [isqcov dto6r]{iSLav ysvs- 
C%at, (pa6l xcctaTtlaysvta tov 'Ps[iov s7ti<p&sy^d[isvov st~ 
TtSLV tor ccdsXipcp ott sv tavty tij noXst TtoXkdxtg sxa~ 
Qt0tsQoig ^ovlsvfiaOLV snLds^Log dxoXov&r]6sL tvyr]- tcqo- 
TCBtcog yaQ avtov tov ayyskov dTtoGtsiXavtog aat to xk&^IS 

5. 1. y.oi,vwv] y.aivwv ed.Rom. Post jrlsrev deesse videturyKp. 
5. 7. ovTCo] ovTCog ed. Rom. 

5. 11. Kal — yBvic&ui,] haec manca esse tum structura osteriT- 
dit tum res quemaclmoflum ab Dionj^sio aliisque narratur. 

5. 13. s. iTtaQiaziQols — Tvy^r/] STt' aQiaTSQOis — 5tx7yed,Rom. 

iusius erat ,, ducibus capris irnpcrium quaerere " regni sjedem statuit : 
religioscqtie postea observavit, quocumque agmcii. movcrct, ante signa 
easdem capras habere, coeptorum duces habitiirus quas regni habite- 
rat auctores. Urbem Kdessam , ob memoriam muneris , Aegeas; po- 
pulum Aegeadas vocavit. Hinc non sine causa in oraculo epithetuin 
aegidem tcnens lovi apponitur. Arcem autein Aegarum eeu Fellae 
niunitissiniam duscribit Livius XLIV. 40. MAL 

5. 1. OTL — fifzHxov] Rem hanc aliis verhig hahes apud Dio- 
dovnm in fragmentis editis p. 547. Item apud Polybium IV'. 73. 74. 
MAl. Vencrunt taraeuPlataeas, sed eti' i^eQyciafiivotaillerodot.lX.n, 

5. (J. avfntlo-iirjg TtQog avSQa] Sine dubio sermo est de vestali 
Rhea Silvia, raatre Romuli. Eclogarius autera haud laudabili con- 
silio sententiam tantumraodo, quae sihi arridebat , hiantem licct, con- 
eervavit; cuiusraodi alia exeinpla infra oocurrent couiplura; prae- 
tereaque in fraginentis Diodori iamdiu editis , ct Jn iliis Dionysii 
halicarnassei a ine l^Iedioiani nupcrius vulgatis: ita ufc imum plane 
atque idera coguoscatur fuisse institiitum eologariorura, a quibus 
Porphyrogenitus vetere-s historicos delibari iussit. laravero fragmen- 
tuni huc sine dubio pertinet ad septlmum Diodori librum , quoniaia 
ex Eusebio chron. 1. 46 , cognoscimus Diodorum res regum latino- 
rum et Romae initia eo in libro narravisse. Ergo etiam superiorea 
iiartes e septirao sunt, quandoquidcm in sexto res adhuc ante Troiam 
captam fuisse comprehensas , testis est ipse Diodorus in prohoeraio 
operis cap. IV. Quare et Wesselingius T. II. p. Sifi, res sexti libri 
discernere debulsset ab illis septirai, quae mox ibi consequuntur, ne 
Incauti fortc lectores ad sextura Ilbrum cunctas referrent. MAI. 

5. 14. iniSi^iog — Siv.ri] Si aves a dextra advolavissent, au- 
gqrium fuisse adversum apud Romanos , compertuni est. Porro ad 
Remi sententiam cjuod adtinct, furem du Atheuis narrat Aristopha- 
nes uub. 587 gqq. 6 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

avtov ^sQog oXag '^^aQtfjnozos vtco tccvto^dtov diOQ- 
^•aOaG&ai, rrjv ayvoiav. 

VI. "OtL 6 'Paiivlog xti^cav tfjv '^Pco^tjv tdcpQov 
yt£QLB^aX8 ta IlaXatLG} otatd Cnovd^v, ^irj Ttv£g tav ns- 

5QLOiiCC3V BTtL^dXavtaL xaXvSLV avtov triv nQoaiQSGLV. 6 ba 
'Pe^oq ^aQsas (psQav enl ta dLSGcpdkbaL tav TtQavelav, 
q)%ovav 8b t^s svtvxlag tov dds^q)0v, jtQogiav tolg SQya- 
^o^ivoLg s^Xa6q)i^^SL' aTtsq^ijvato yaQ Gtsvrjv slvaL ti^v 
tdq)QOV, ical STtLdqiaXrj s(js6&aL tijv tcoXlv tcov TtoKs^iav 

\QQa8iag avtyv vnsQ^aLVovtav. 6 8s ^Pa^vkog oQyiGa^s- 
vog scpr] UaQayysla nd6L tolg noXitaLg d^vvaG^at tbv 
vnsQ^aivsLV sTti%siQ0vvta. ndhv 6 'Ps^og toig sQyai,o[is- 
voig 6vsidit,av scpr} Gtsvrjv aataOxsvd^SLV ttjv tdcpQoV 
svxsQag yaQ v7tsQ^ri6s6^aL rovg nols^iovg' aaL yaQ av- 

I5t6g Qadiag tovto nQd^SL' zal dfia tavta Xiyav vnsQr]- 
Xato. riv 8s tig KslsQog, slg tav SQya^O[isvav , og vno- 
Xa^cav 'Eycj 8s cprjGLV d^vvov^aL tov vnsQnri8avta aatd 
t6 nQogtay^cc tov ^aOLksag , xal dfia tavta ksyav dvs- 
rsLVS to 6KacpsiOV xal natd^ag tr^v xscpak^v dnsntSLVs tov 

^QTshov. 

VII. "OtL tav Kvvcov coQVonsvav xal tav Msd^rj- s 
viav dnsXnii,6vtav nQogsX^cov tcg tav nQSG^vtsQav na- 
Qsxdksi td nkrj&r] ^r^ nQogs%Siv tolg fidvts6L 6xs8id^ov6L' 
Kal yaQ xal snl tcov I8iav ^iav avrovg nlsi6toig d^aQ- 

Z6trj^a6L nsQinintsiV, cag jirj 8vva^svovg nQoCds^d^aL to 
^slXov , %al vvv vnsQ av slx6g ^ovovg tovg Qsovg yL^ 
vco6xsiV dSyvatov dv&Qconovg ovtag sni^taa&ai. naQs- 
xe^Bvsto ovv nsfinsLV sg ^sXcpovg. iq 8s Jlv&ia dvslksv 

6. 1. avTov] avTov ed. Rom. 

6. 1. dioQ&coaao&ai'] immo dia}Qd'coa9cii. 

6. 3. 'Pcofivlog] 'Pco/ivXog ed. Rom. et hic et 10. 

6. 10. OQytaocixEvog] an caQyiafiivoq? 

6. 22. ■jiciQtnaXEL] iucipit codicis p. 325. ' 

6. 24. avtovg] avrolg ed. Rom. 

6. 27. advvaTOv] fortasse ddvvaxHV. 

6. 3. Vix dubito quin liaec postrema sententia coliaereat cnni 
priore; quamquain in liac eclogarum farragine diversa saepe copu- 
lantur fragiuenta sine uUa scripturae distinctione. INunciuni Dionysius 
halic. I. 86. a Komulo ad Reinum, non vice versa, missuin dicit; et 
aliter rem narrat ; alios videlicet Iiistoriae fontes secutus. BIAI. Veiba 
nQOTtSTciSg — ayvoto:!' Reiiii et ipsa sunt: itaquc «^'roiJ anoazELXavTog 
ad Roniulum pertinet, nequc de nuncio quicquam ab Dionysio dis- 
eentit Diodorus. 

G. 22. Triste lioc canuiii ululantium apud Messenios augurium 
narrat etiam Fausaiiias Messen. seu lib. IV. 13.; et 21. Idcm prodi- 
giuui sub Caeearis necem accidissc superstitiuse obscrvat Virgilius G. 
1. «0. MAI. EXCERPTA VATICANA L.VII.— X. 7 

ovtag. ^Ex, tov AlnvtiSmv ysvovg &v6at aoQrjV tiqv tv- 
j[^ov6av iav ds ^ la%ov6tt ddvvartj xa&o6ico&^vaL , &v- 
6ai totE naQ%kvov tt]v tov didovtog aKov^lag ax tov 
avtov yivovg ' aal tavta nQd^avtag a^Exs vlx7]v tov 
TCoXs^ov iial XQatog. — Ovdsfiidg yaQ ti^i^g fisys&og 5 
l^oQQonov Ifpaivsto tolg yovsv6i TtQog t})v tav taxvcov 
6ati]QLav, dkV d^a ^av 6 trjg 6vyysv{iag alsog axd6toy 
vnabvaro xqo 6(p^aXacov Xa^^dvovrt trjv 6cpayt]V ., dfia 
da IvarQSTcato TtQodortjg yavs6vat tsnvov TCQog oiioko- 
yov^avov oXs%qov. 10 

VIII. TCQosTitTttav alg dvd^ia ttjg xeqI avtbv 56|?^g 
ccfiaQt^^ata' dstvog yaQ 6 SQcog 6cptjXat tovg vaovg, aai 
fidlt6ta tovg iiayalocpQOVovvtag anl ttj top 6c6^atog 
QCQiit). dco v,a\ 7CaQatgi']yayov ot nakatol tcou ^vQoyQdepcov 
xov vno rcav dkkcov dvixtjtov 'HQaKXsa vno tijg tovtovi^ 
dvvd^aag vtKco^avov. 

7 ■aal tatg jCQO&vfiiaig a7caQQc6697]6av tovg yaQ aa 
ycaidav dvdQsiav xat xaQtSQiav dsxovvtag , adv r] tvxv 
nov ra7tatvc66t] , ^Qa^vg Koyog lcp' o bat naQi6tr^6tv. ov 

7. 1. j^tnvTiScov] AlnvTiSav ed. Rom. 

7. 2- u8vvaxfi] uSvvuTil ed. Rom. 

7- 2. &vac(t. TOTs] &vauiT6 rs ed. Rom. 

7. 4. avTov] avTOV ed. R^om. 

7. 5. (i!y£&og] Cod. (liyb^saiv. MAI. 

7. 6. yovsvai] yovsvaiv ed. Rom. 

7. 1, AijtvTi8(ov] Aepyti 3I?ssenioruin regis postcritas dicti Ae- 
pjiidae. Pau^an. IV. 3. MAI. 

7. 5. Modo ligata modo eolnta oratione locutam Pythiam tradit 
Plutarchus de Pyth. or. T, VII. p. 590. Ceteroquin oracuhira hoc 
lambicis Tcrsiculis extat apud Pausaniam IV. 9 ; hexametris apud 
Euscbium praep. V. 27, Prior ille diram quoque nan-^t puellae 
caedem a parente peractam. MAI, 

7. 14. Difficile est divinare de quonam homine loquatur heic 
Diodorus ; namque echij^^arius morali tantum sententiae intentus, pcc^ 
cantis viri nomen reticuit. Ceterum veniebat in mentem ille iuvenis 
qui apud Pausaniam IV. 9. faUo disit se vitJavisee Aristodemi filiam. 
Alitcr , quam Pausanias , narrationtm fortassc scripserat Diodorus, 
ct pro mcndacio rem veram posuerat. Vcl fortasse inteliigltur ille 
qui Hippnmcnis Atheniensium archontis filiae stuprum intulit apud 
eundem Diodorum in exccrptis editis p. 550. Keapse racssenii belli 
finis , quera modo Diodorns scripsit, incidit in quartum Ilippomcnis 
archontis annum, uti diserte adnotat Pausanias IV. 13. Quare tcm- 
pora utriusque rei congruunt. Dcnique cogitabam etiam de Gorgo 
megsenio. MAI. 

7. 18. Videtur scrmo esse dc Lacedacmoniis , qui ob clades a 
Meeseniis acceptas , interdum animis cuncidcbant. Diodor. mox ; Pau- 
san. IV. 12. MAl. 8 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

^rjv ov8s ot MsGGriViOi tovrcav ccTtsXsiJtovto tcclg tcqo- 
^tj/*t«ig, ccXlu Talg 6(pav aQBtalg TCiGrsvGavvEg 

"Ott ot AansdaifiSviOi icataTiovov-^Bvoi vno Ms60>]- 
vlav 'tnsiitl^av slg zlsXcpovg. tJ 6s sxQrj6sv 
5 ov 6s ^dxrjg ^ovov sQy' s^snstv ^jgpl Ooi^og dvcaysij 
dXk' dTtatrj ^sv s%Si yalav MsGGrjvlda Xaog , 
raig d' avtaig tsxvatGiv dXcoOstai algTtSQ vTtfJQlsv. 
l'»jTt ds to voovfisvov fi^ }i6vov tolg sx trjg ^iag SQyoig 
dXXd jral tolg sx 66Aou 

10 IX. "Oti natd ttjv d^iav ovds QsX^Gavtsg dvvdfisd^a 
ti^rjGai to daifioviov agts sl ^rj ■natd dvva^iv ^ovXrj- 
&Si7]^Ev svxaQiGtslv, tivag dv sXnidag Tot} (isXXovtog 
fiiov Xa}i^dv0insv slg TovToug s^aiiaQtdvovtsg ovg ddi- 
Tiovvtag ovic dv Sir] dvvatov ovts Xad^slv ovts diacpvyslv; 

15t6 (isv ydQ bXov naQ^ oig d&dvatov sivai 6v^(ialvsi xal 
Tj}v svsQysdlav Tcal trjv ic6?M6iv, cpavsQov (og sv tovtoig 
jiaQa6/,svdi,SiV TCQogi^nsi t^v ^sv oQyrjv dysvrjtov, trjv 
ds svvoiav aloiviov. — TrjXtxavtrjv yaQ sxsi TcaQaXXayrjV 
6 tav d6s^av ^iog TCQog tov tcov sv6s^c5v wgts ^Qog- 8 

HOdoicdv sxatsQovg avtolg ^s^aiaGsiv to ^siov tolg ^lv 
tdg Idiag svxdg , tolg Ss tdg Tca^d tcov sx^Qcav svxdg. 
— T6 ds bXov sl tolg (isv sx^^Qolg btav TCQog tovg j^a- 
fiovg 7cata(pvyG)6i ^orjd^ov^xsv, toig ds TCoXs^iioig dic) tav 
QQKav TCiGtSig dido^isv (i^jdsv d8ixrj6Siv , noiav xQrj tcqos 

8. 1. ccTnXsiTtovTo] aasXinovTQ etl. Rom. 

8. 5. ov rf\ Pausan. et Euseb. ov Gs. MA.\. Id dedit 

8. 5. ccvcoysi] Pausan. et Enseb. ccvojysv. MAl. 

8. 6. ajrar/^s] Pausan. et Euseb. anutrj. MAI. Hoc dedi. 

8. 6. yalav\ Pausaa. Xtcav. MAI. Nunc ibi recte yalav scri- 
ptum. 

8. 6. Aao's] Euseb. aAAos. MAT. 

8. 7. zsxviGOLv] Pausan. taxvaioiv , Euseb. Ts^vatg ng. MAI. 

8. 7. 0}6ntQ] Pausan. et Euseb. alanSQ. MAI. Hoc praetuH. 

8. 17. naQaaxsvd^Hv nQog^Titf.] aaQacxsvd^ti ngoai^-jisiv ed. 
^om. 

§. 17, rjj« ^b] inpipit codicis p. 326. > qui raox 24. oqkcov. 

8. 2. maTSVGavTtg] Sic abrumpitiir in cod. oratio. MAI, 

8. 4. Extat sequens oraculum apud Pausaniam IV. 12 , et apud 
^usebinm praep. V. 2T. MAI. 

8. 6. Astum, quo Cresphontes hcraclides Aepyti patcr rcgloncm 
messcniam olim obtinuit le<^esis apud Apollodorum bibl. II. 7, et apud 
Pausaniam IV. 3. Messeniam heroicis temporibus fiiisse partem La- 
coniae , tum sub Hcraclidis segrcgatam , tradit scholiaste;^ a me edi- 
tus ad odyss, X\I. 13. M.1I. 

8. 9. doXov] Desideratur in codice verbum. Lacedaemoniorum 
porK» dolos debeliandis lUesseiiiis adluUitQa h^be^j apud cuadein F^u- 
saiaaia IV. 12. MAI, * EXCERPTA VATICANA L. VIL — X. 9 

avtovg xoisiGdai xovg^ ^eovg (Jjrov5r/v, o't ov ^ovov ravg 
evCE^Big Iv rcp t,rjv iv TioiovOiv, ukld xal fXETCc rov d^d- 
vccTov, sl ds v.al raig rslsTalg dei dycoyrjv /ufr' sv(pi]-- 
Hiag i^dBiag slg anavra rdv aiava TCagaOxBvdt^ovGiv ; dio 
aal TCQogrj-KSiv (ir^dBv ovtcu rcav sv xa ^ico Gnov8dt,Biv 5 
ag nsQi xi]V xcdv &Bav TiftJjv. 

"On dvdQsiav '/.ai dL}iaLo6vv7]v xal xdg aV.ag aQS- 
xicg dv&QcoTtcov xd loLTcd xcov ^cocov svQrjGd^ai 6vu(i£^r]- 
xs, x}]V ds svOs^Biav rodovTCp xcov dlKcov dQsxcov tiqo- 
txsiv O0QV %a\ xovg ^sovg xcov d^vrjxcov sv 7id6i jr^o-lO 

XSVSiV. 

"Oti ^rjXcorrjg ov6rjg xotg ISioig tcoXv ^idXXov oly.siav 
slvai xaig Ttolsdi' xrjg yaQ d^avaGiag syyvxsQov ovCac 
7tQogcpKSico}isvr]v xoig ^solg rrjv cpvGiv B%ov(3i, jc«l noXvv. 
IQOVOv bia^BvovGcii nQogdoiccoCi riqv ocpsiloaivr^v duoi-^^o 
ftijv, xrjg ^isv sv6B(hiag xr]v r^ys^oviav, t^g Sh elg xo 
Qslov ohycoQiag xr]V xi^coQiav, 

X, "OxL Mv6KBlX6g Xig ^Aiaiog av x6 ysvog sx 
KQr]X}]g y.ax}]VTr^6sv Big zJsXcpovg y.al xov ^tsov snrjQco- 
xr]6B nsQl xsavcov ysvB^scog ' 7] ds Jlv&iu dvsV.sv ovxcog,2Q 
Mv6KkkkB ^QayvvcoTB , cpilsZ g' szdsQyog ^An^XXcov^ 
xat ysvsdv dcoGSi ' xo 6s nQOXBQov 6b y.sXBVBi 
oiyS]6aL dl KQorcova ^iyav zaXalg iv aQOVQaig. 

9. 2- tv TCOLOvGiv] ivTTOLOvGLV ed. Rom. 

9. 3. il bb xai Tulq rsXBTUig dBi dycoyi^v] Corriiptam hanc 
codicis scripturam ita mutavit Maius, ot 6£ zat zais Ti^.tTalg Sia- 
ytoy^v , quod non potuit scribere Uiodorus. 

9. 5. ovTco] ovTajg ed. llom. Mox malim cosniQ ttjv. 

9. 8. GV{i§i^ri;iB] CVfi^i§r];iev ed. Rom. 

9. 12- post ovarjg editor Rom. addidit £vas§i:Las, quo non opns. 

9. 12. iSioig] immo idiojTaLg. 

9. 13. Tuig Tiolsai] Tolg 7t6?.£GLV ed. Rom, 

9. 21. ^gaxvvcoTS cpLkH a'] v.uluv , Stg tf cpLXng ed. Rom. 

9. 22. dojasi' t6 6e TCQOTtQov gs] an 8c6cEi nalScov tiqots- 
QOV Sj? 

9. 23. oiy.rjaai] oUicai, ed. Rom- Tum Sl in C8 rautandum 
erit, si autea cb in 6h, 

9. 8. Ergo Diodorus praeclare sentiebat de immortalitate ani- 
morum. Confcr eundem lib. XVIII. 1. Nec levia sunt eius dogma- 
tis argumenta , quae antiquitates quoque aegjptiae nuper apud nos 
declaratae suppeditant. MAI. 

9, 11. Reb'j^iontiu unius intcr animp.ntcs hominis esse propriara, 
recta observatio est Platonis Protag. ed. Steph. T. I. p. 322, ceu 
Ciceronis nat. D. II. 56. MAI. 

9. 17. Egregie congruit huic loco insignis Ciceronis sententia 
do rep. IIl. 23, qua docet pocnam maximam et iucompurabliem im 
piae civitutig c&sg eiub^deai luteritum. MAI. 10 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

Tov 6s KQotava Kyvoovvrog sItibIv TtaXiv xt^v Ilvd^iav 
avTos GOL q)Qd^£L eKatyjjiolog' dXla CvvUl. 
ovtog ^lv TdcpLog toL dvrJQotog^ ^'de dh XaXmg, 
ijde dh KovQTqxcov 1] uqk. i^av , 
6 ccl8£ 6' 'E%Lvd8sg doi' itoXvg d' bit aQLGtSQa tcovtos* 
ouro) d' ovx, dv cpi]^L AaxLvlov axQov diiciQtslv 
ov8' LSQdg KQSnlGrjg ov6' AladQov Tcota^olo. 

"OtL Tov XQri^iiov 7tQogtd(36ovtog KQotcava xtt^SLV 
6 Mv6KsXkog ti)v TtSQL trjv Zv^kqlv %c6Qav ^av^daag 
iOt^ovlsto ntLGaL, %al slsnsGs %Qy]6{i6g avtco ourog, 
MvGKsXks ^Qaxvvcots, naQsx ^sov dkXa ^atsvcjv 
xXav^ata ^aGtsvsig ' dcoQov d' o dLdcp Qsog olvsl. 

XI. "OtL (pcc6L tLva tav Ev^aQLtsav s^tcoqov dy.ov- 
davta TtaQd tLVog otL &sa6d^svog tovg SQydtag slk)](pcjg 
i5sL^ [td] TtQdy^ata TtaQaaaXsGccL tov sl^ovta fir} &avnd- 
6ai ' ical yaQ dxovGavta to ysyovog TtSTtovrjKsvaL trjv 
TtXsvQdv. stsQov dh X&ystat TtaQcc^aXovta sig Zl7tdQtr]V 
iinsiv oxL stQotSQOv fisv ^aviid^oL tr]v tcov HnaQtLa- 10. 1. Tov 8% Kqotcovcc dyvoovvToe] Cod. rdv Ss KQoToyva 
ayvoovvTa. MAI. 

10. 2. avvitt'] Gv y' oi'si ed, Rom. 

10. 3. oiiTog] ovTcos ed. Rom. 

10. 4. Versus sesquipede defectns. Mox ftff/v ed. Rom, 

10. 6. ovTCO 8 ] ovTcog 8' ed. Rora. Verum videtur ovtco c'. 

10. 7. KQifiiOTjg] immo KQtfiiarjg. 

10. 11. TiaQ' £ii Q^sov alXa] Strabo 111 Siebenkesii editione 
naQiv, ai&sv uXXo. \n codice dividitur TtaQ ab iti, appositis apo- 
cope et spiritu. Nunc vero cognoscimus, Casaubonum recte emen- 
davisse Qsov in Strabone. MAI. 

10. 12. Strabo •KluafiaTu d^rjQSveig, 8aQov o Tt 8(p Ttg Inai- 
V£i. MAI. Malim StSot. 

10. 13. cpaci] cpaaiv ed. Piom. 

10. 13. Zlv§aQtTcov i^noQcov'] ifiTcoQcov Sv^aQiTcSv ed. Rojn. 

10. 14. TzuQu] incipit codicis p. 207. 

10. 15. Ta] dele. 10. 4. Taphius insula vulgo adscri1)Itur Echinadibus. Chalci- 
dcm inteliige aetolicam , Curetas vero Acarnaniae ; de quibus locis 
consulc geographos. Est enim hoc rectum fere iter venientibus ex 
oraculo dclphico in Italiam. lara qimd versus heic dcficit , nemo 
magnopere miretur. lamdiu cnim docuit nos Plutarchus de Pjth. 
orac. ed. Reisk. T. VII. p. 558. seqq. viles fuissc «raculorum verjji- 
culos, ct saepe absque iusto metro intordumque mutilos, et pravis 
vocabnlis intcrstinctos ct «ninlno , Apoliine indignos. 3IAI. 

10. 7. Fincs describuntur intra qiios Croto sita fuit. MAI. 

10. 10. Extat sequcns oraculum apud Straboaem VI. cap. I. 12. 
cum lectionis varietate. MAI. EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 11 

tav dvdQBiav, totb ds Q^sa^dfisvov svtsXcog xcu ^stcc 
- TCoXl^s naxona&Siag ^iovvtag sinslv otL tcov s6%dt(0v 
ovdsv diacpSQOVGi' nal yaQ sv Zlv^aQttaig tov dvdQSio- 
xatov ^dklov sU69ai dv XQlg djio&avslv rj Toiouroi' (3('ov 
lO^cji^ra 'naQxsQslv. ^dXiGta 6s tiuq^ avtolg 7tsQi0v6id(jai 5 
Isystac tQvtpfj tbv 6vonat,6^svov MivdvQidrjv. 

"Oti MiXTiCiav tQVcpavtav cpaol XQog avtovg dnodr]- 
iiri6avtd tiva tcov Uv^aQitav STCSidrj ndhv TtQog trjv 
siaxQidtt JtaQsysvi^&i^ y xd ts alXa tolg noUtaig s^rjyst- 
c&ai nal d7] (pdonsiv %atd trjv d%o8ri^iav %6KiV sksv-iO 
&SQav scoQaKSvai rrjv tcov Milrj6icov. 

XII. "OtL 6vvtala^svav rcov STCsvvaxrcov ra ^aXdv- 
%ci t6ts rjxsLV TtQog trjv 6td6iv natd trjv dyoQav otav 
avtog sni ro ^stconov scpslxv6yj rrjv nvvijv ^std tav 
oTtkav s^ijvv^s ds tLg rb ^sXlov yivs^d^aL rolg scpoQOigAS 
rav bs nXsi6tav olo^svav dslv dnontslvaL rbv 0dXav- 
Q^ov 'Aya&Ladag SQa6ti^g avtov ysyovd)g sinsv cog tovto 
nQa^avtsg sig ^syi6trjv 6td6iV s^^aXov6i ti]v UnaQtrjv^ 
sv y itQat^6avtsg dkv6LtBl'^ noirj6ovtaL vix^v , tcal 6cpa- 

11. 1. ivztXmsl iVTsXoX ed. Rom., unde editor post v.cu in- 
seruit oQcov. 

11. 2. flTietv] slnsv ed. Rom. et mox ScacpiQOVGiv, 

11. 3. roi'] abest ab ed. Rora. 

11. 3. Kdi] nav ed. Rom. 

11. 6. MtvdvQLSrjv'] ^vQiSrjv ed. Rora. 

11. 7. avxovq\ avxov ed. Rom. 

11. 13. xara] Cod, v.al. Suspicabar autem transferenda esse 
verba /isra tctiv onXcov post ayoQciv , atque interpretandum pro- 
ccdere in forum cum armis seditiose , quum Phalanthus galerum 
in frontem adduxisset. MAF. 

11. 14. ytvvrjV] v.vvrjv ed. R^om. hic et 12. 2. 

11. 15. i[irivvGi] £iirjvt0£ ed. Rom. 

11. 15. Ss] fortasse verius est Stj. 

11. 6. ^VQiSr^v] De huius hominis luxuria loquitur Diodorus 
in exccrptis editis p. 550; atque ut ibidcni observatur iu adnotatio- 
nibuB a Valesio, Herodotus VI. 127; Aelianus var. hist. IX. 2-1-. ; 
Athenaeus VI. 105. Porro Diodorus scribit Miv8vQiSr]v ; reliqui 
2iJ,t.v8vQlSr]v. A codice igitnr vaticano vidctur excidisse fiiv- MAl. 

11. 7. A Sybaritis praecipno amore diiectos lonas propter luxiis 
similitudincni , tradit idera Diudorus in excerptis p. 54U. Quaeuani 
porro libertas heic intelligatur , satis dcclarat Plato de corruptissima 
civitate loquens apud Ciccronem de rep. I. 42. absit omnis piidor, 
vt plane Uberi sint etc. MAI. 

11. 12. Epcunactac servi erant hiiotac in locum stratumquc do- 
minorum bcllo mesiienin extinclorum a Laccdacmoniis substituti. Le- 
gcsis Athenacura VI. 101. MAl, 

11, 13. Legitur liaec historia ctiaiu apud Straboncm VI. cap. 
III, 2. seqq. non sinc varietatibue. MAI. 12 EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. 

KlvTtg aqdriv anoKi6ov6L riqv naxQida. 6vv£\iovlw6iv 
ovv Tov TirjQVH.a avayoQiv<jai rrjv %vvrjv iav oSg %xu 0d- 
?,av&og. ov ysvo^avov rovg [isv naQQevlag dxoGrt^OaGd-aL 
r^g BTCL^o?i7]g xccl JCQog didlvOLv oQ^iiOai. 
5 01 ds kjCBvvaxral ^soQovg Tte^ipavrsg elg ^JsXq)ovg 
aTCr^Qcircov sl didcDOLV avroig rrjv I^iy.vaviav. rj 6' scpr] 
naXov TOt ro fiera^v KoqlvQov xal Z^txvavog' 
«AA' ovH OLH7]6BLg ovd^ d TcayxdXzBog sYrjg. 
I^arvQcov (pQdt,ov xcd TaQavrog dylaov vdoQ 
10 Tcal XL[isva OKaLOv zul otiov r^dyog dyXaov oldaa 11 
dficpccyaTCK t' dxQOTcohv ysvsiov , 
Bvd^a TdQavra n.oiov Bnl Z^atvQcov ^s^acjru. 
KXOvOavrsg 81 rjyvoovv. rj 61 (pavsQarsQov scpr] 
^arvQLOV TOt sdaTca TuQavrd rs ■Jtiovu dij^iov 
15 olyS]6ac xat sti^fiar' 'laTCvyBOGc yBVBOd^ac. 

12. 8. oty.TqGiiq, ovS ] otniasig ovk ed. Rnra. 

12. 9. y.al Tdgavrog] fortasse fuerat t6 TdQeevtog t'. 

12. 11. d(iq)aya7tuT' dy.QonoXiv] Ita cod. Recole dicta p. 10. 4. 
MAI. Scripsi d[icpayU7ic/ z', Reli(|iiorum qaae esse debeat senteii- 
tia ostendit Dionysius Hal. p. ed. Maii Romanae 50l. s. , Mediola- 
nensis 102. s. : ot£ AunsSaifiovLOL Msaarjvrjv snoli^iovv y.ai SQTjfiog 
cevdQcav 77 Jtoltg t^v , dsofxsvatg xalg yvvui^l xai fiultaTu ratg ^v 
dnfiij nuQ&svotg fiTJ TtSQiiSstv xdg fisv dyduovg riig 65 ursyivovg ytvo- 
fisvccg , STcifiTiovTo Ttvsg asl vsoi ituQctXXu^ ano rov CTQuronsSov 
rrjg fii^scog rdjv yvvaiKCov svsy.u , y.al avvrjsaav aig sntTVxotsv. sk 
lovTcav yivovTUL zcov uSiuy.Qizcov intfii^tcov nalSss 0115 uvSQco&svTug 
ol Aa-KsSatfioviOL nQOSnr]?.uy.itlov rd rs cdla kuI nuQ&sviag nQOgrj- 
yoQSvov. axuascog Ss ysvofjtsvr}g rjrrri&syTsg oi nuQ&sviuL dvaxcoQov- 
GLV sy.6vTsg sa rfjg nolsag, xai nsfi^pavrsg stg ^Jslcpovg xQrjaftov sXu- 
0OV nlslv slg'lTa?.iav, i^svQOvrug Ss xcoQiov Trjg^Iunvyiag Sutvqlov 
■nccL noTufiov TdQUVTU , sv%a iScoai TQuyov rfj QuXdrTrj Tsyyovru ro 
ysvstov , iy.sl rovg §iovg iSQvGaa&ai. nXsvauvrsg Ss tov norufiov 
iS,siJQOv 'Kui ■nurd TLVog sqlvsov nlrjaiov rrjg Q^u^.aTTrjg nscpvy.orog dfi- 
Ttslov s&sdauvro nuruxsxvfisvTjv , i^ rjg rcov snLTQdycov rig KU&stfis- 
«'og rjnrsro rfjg Q^uXdrrrjg. roirov vnoXu^ovrsg slvai rov TQuyov ov 
TtQoslnsv avTotg 6 ^iog oipsa&ut Tsyyovra ro yivstov t// &uXdTTr], 
etvroi} fisvovrsg i«oXsfiovv'ldnvyag ■aul iSQVovTaLrrjV 'sncovvfiov roii 
Ttorafiov TdQUVTog tloXlv. Itaque r fortasse de rsyyoiv relictum est. 

12. 12. iv^u TaQuvTCi praecpdenti versui addit ed, Rom. 

12. 13. cpuvsQOirsQov] cpccvsQorsQOv ed. Rom. 

12. 14. TdQUvzd] v.UL TdQUVTU ed. R.om. : correctum ex 
Strabone, qui et Scatia. 

12. 15. 'lanvysaaL] Cod. uSrjatyrjai. MAI. 'lanvyssaci citat 
Mazochius ad tab. Heracl. p. S9. , iiescio an metro coasulturus, 
quomodo debuerat 'laitvyioLGi. 

12- 3. nuQ%-sviag] Quippe etiam ParthenJae conspiraTerant cum 
Epeunactis. Strabo ibid. MAI. 

13. 12, Signis quibusdam sedem condendac urbis invenfre ius- 
snm Fhalanthum ait etiam Plutarchus de IN th. or. p. 60fi. >IAI. 

12. 15. Ili duovergus cxtant vtium apud Strahouem VI. 3. MAl. EXCERPTA VATICANA L.VII.--X. 13 

XIII. "OtL 'Avxi(p7}piO(S xccl "Evri^os ot riXav ktL- 
(javteg T^QCotr^Cav trjv IJv&tav, aal iiQt]6£ tavtay 
"EvtLiiB %a\ KQatavog ayayiXiog vtk datipQov, 
tk^ovtEg Z!iiiE?i)]v x&ova vautov apicptOy 
dEi^d^svoL ntoUE&Qov o^uov KQi]tcov 'Podicov rs 5 

nccQ TiQoyodg nozayiolo rkXa Gvvo^dvv^ov dyvov. 

"Oti ot EK tijg dEiCcctrjg dvatEdkvtEg XaXKidELg iiX&ov 
XQr]66}iEvoi, TCEQi dnocnLag., y,ai dvEiks 

'yiinSh] notauov LEQCOtdtrjV Eig dXa niTttELV, 
i tW eX6co ^dXkovti tov aQGEva ^rjXvg oTtvisL, \q 

EV&a siohv oYxLt,E, dLdol de Gs AvGova icoqccv. 
12 ot be %atd tov 'Aipiav 7tota[i6v svQovtsg d^TCskov tceql- 

13. 3. "EvTtiiog Kccl KQdravog] Cod. fortasse "EvTtnog Kqcc- 
rmvog. MA.I. \n"EvTifi' ■i^dh KgciTcovog? 

13. 3. dcucpQov] dcitcpQcov ed. Piom. 

13. 4. Versiis pede minor. 

13. 5. 7tTo2.te&QOv] incipit codicis p. 208. 

13. 6. avvoficovvftov^ avvcovvfiov ed. E.om. 

13. 6. ccyvov] ayvov ed. Rom. 

13. 9. 'Atpidir]] Ita Cod. ; tum et alia menda in hoc oracnlo 
sunt, in quibus corrigendis mihi aqua haerebat. MAI. Pendet emen- 
datio ab restituto vero ignoti fluniinis nomine: caetera sic pos- 
sunt tentari , noTafiov vel JiOTafiaiv leQOJTaTOV etg aXa TcinTSiVf 
si suae orationi haec accommodavit scriptor, sin minus , hQcoTU- 

TOg TCITITEI. 

13. 10. onviei] Cod. OTruQet, MAI. , qui reposuit ond^ei. 
13. 11. Sidoi] Ita cod. MAI. Pro Ge scribendum erit ts vel 
roif si sannm est Sidoi. 

13. 1. riXav KTicavTes] Olympiade XXlII, ut certe est apnd 
Euscbiiim ed. Mediol. Ue Antiphemo conditnre Gelac Herodotus VII. 
153, Athenaeus VII. 51, Pausanias VIII. 46, ut iamdiu observavit 
magnus Scaliger ad Euseh. an. MCCCXL. Et quidera Plndari scho- 
liastes ab eodein ritatus olymp. II. Ifi. appellat cum Antipheino 
etiam Entimum. Tuin Aristaenetus apud Steph. byz. voc. FiXa, 
meminit oraculi, sed diversi ab hoc quod scribit Diodurus. Oracu- 
lum quoddam a scholiasta qnoquc praedictn memoratur. MAI. 

13. 5. ofiov KQrjTcov 'PoSiwv Te\ Quia Antiphemus rhodiu£, 
Entimus cres erat , tcste praedicto Pindari scholiasta. MAI. 

13. 11. Quominus heic de Rhegii aedificatione scrmo fiat, non 
einit me dubitarc Stfabo VI. cap. I. 6. ■nTiGfia d' fcrri z6 '"Prjyiov 
XaXKtSecov , ovs ^aTa XQTqCfiov Se-naTev&evTag tco 'AnoXXwvt 8t 
dcpoQiav, VGTeQOv «t deXrpwv (xiioiii^Gat Sevgo cpaai: Rhef^um a 
Chalcideiisihus conditum est, cjui fpiiim, deciviatione oracuU iussu pcr- 
acta, /ipoUini propter af^rorum stcrililatem consccrati essent, eo dvinde 
Delphis commijrrasse fcruntur. Tiiiii huic oraculo siniilia pror.^us 
narrantur in Uionjsii hal. fragmentis a me Mediolani editis XMl. 
3, ubi aeque de Khegii conditu verbaliunt; nam et ibi uqqsv vizo 
T^g 9t}XeiCig coVviafievog , et eQtveog et dfineXng et TtgogcpvGtg. MAl. 
toTtvtcfievog apud Uionysiiim scribendnm esse et ipse Muius intcllexit 
rd. Ronip.nae p. 502. et antc eum alii. 14 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

mnXzynivYiv sQLVsa ro Isyo^svov dQGsvo&Tjlvv sxriGav 

%6kLV. 

XIV. 7iaQtt7toQSv6{isvov ^sydXr] rrj cpavfj XiysLV dvrl 
^vrirov ^iov 86i,av d\fdvarov nsQLTCOii^daG&aL ^ovXsraL 
Srig; sqsl utQcorog s^iLSidcoiiL rov snavrov ^lov sig r^v 
xoLVtjV ddcpdlsLav. 

"OrL rmv sig dyQov ntoQSVo^svav rig soarrj^ag dnav- 
riov 7jQarrj6s ^7] rt vscorsQov sXr} xard r^v tioXlv. xal 
si,7]^ico6av avrov ot rrjv dQ%7]v TtaQa AoxQolg sxovrsg' 
iOro6ovrov r^^av usqI ro dixaLOV 7]6xolr]ii6rsg. 

"OrL UixvcovioLg BXQr]6sv 7] Ilv&ia sxarov srr] fia6rL- 
yovofiT^Q-rj^s^&aL avrovg. sitSQarr]6avrov ds avrav rig 
6 ravra 7C0Lr]6av ndXLV dTtsxQi&r] dt dv xara7tXsv6avrsg 
utQcorcp ysysv}][isvov vtov dy.ov6co6LV. srvy%avs 8s rolg 
IB^scoQolg rjKokovd^y^Kcog rrjg &v6iag svsxa ^dysiQog og sxa~ 
ylfiTO 'AvdQsag ^L6&ov rolg aQ^ov^L ^a6rLyoq)OQD0v VTcr]- 

. QSrSL 

"OrL OL UTtaQrLccraL vno Ms66r]vic3V r]rrr]9svrsg slg 
/dsXcpovg 7isiii)avrsg r^QCorav TtSQl 7toXs^oxu s%Qr]6s 8s av- 

20Tors 7taQd 'A&r]vaiCov ka^slv r]ys[i6va. 

"OrL OL Aay,sdaL[i6vL0L 7tQorQajtsvrsg vTtb TvQraiov 
ovra 7tQ0%v^ag Si%ov ^tQog TtaQccra^iv agrs fxskXovrsg 
7taQardrrs6^aL rd 6v6[iara 6cpav ccvrav syQa^avro slg 
6xvrakida xal ^^rjiljav s>c rrjg %siQ6g, iva rsXsvrcovrsg 

25ft>/ dyvoavraL vtco rcov olxsiav. ovta 7taQS6rr]6av raig 
Tpvxaig sroL^ioL ^tQog ro rrjg vircr^g d^torvyxdvovrsg j sroi- 
ftpg S7tLrvy%dvovrsg rov svrLfiov &dvarov. 

14. 4. ^ovXsTdi Tig] imino ^ovXitai rig, et si modo caetera 
constaret integra esse, iTtsl pro sqeT. 

14. 7. OTt — eQcoTT^aag^ Iwmini in agrum exeunti cum qui- 
dam occurrisset, rogavit vertit Maius recte ad sententiam, quae 
nescio an tulerit tov noQSVofisvov. 

14. 19. f^cpTjaf] riXQ-qaiv ed. Rom. 

14. 26. 27. Haec referunt sermouem excerptorum Hoesche- 
lianorum. 

14. 3. Locus acephalus, quem eclogarius posuit delectatus 
nnica sententiae nobilitatc. MAI. 

14. 10. Locrensium iustitiani commcmorat etiam Strabo W. cap. 
I. 8, cosque primos ait scriptis legibus usos. MAL 

14. 11. (laGziyovoiiri&riGBGQ-ail Notcmus hoc Torbum, ut puto, 
inauditum; etsi iamdlu extat nomen fiaGriyovofiog. MAL 

14. 1(>. vTirjQhsi] Abrumpitur sermo; quamobrem merito dole- 
mus curiosae narrationis imperfectioncm. MAI. 

14. 20. Rem copiosius narrat Pausanias IV. 15, qui ait ab Athe- 
nicnsibus, qui Spartanorum iiicrementis invidebant, missum duccm 
Tyrtaeum ludiinagistrum et claudum. MAI. EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 15 

12 XV. "Otl ^AQiGTOTkXrig 6 naX Bccttos XTiSaL |3oi>A6- 

' (tivog Kvgyvtjv BXa^EXQrjGfidv of^rcjg, 

BaTT, iTiL (pcovijv 7}Ai>f j • ava^ de 6£ 0Oi(iog 'AnoXXav 

slg AL^vr]V ni^nu iial?u6TB(pavov KvQrjvi]g 

SVQsir^g aQXBiv nal sx£lv ^a(jilr]ida TLfirjv. 6 

Ev&a 6s ^ccQ^aQOL avdQsg, STcav AL^vrjg STCL^ijyg, 

BaTTOCpoQOL stclovGl- 6v 6' svxousvog rjQavioio 

JlalXadi t' syQS^dxv y^.avxcoTCidL ■aal ALog vla 

^oi/5oj axSQGsKo^iy vixrjv vTtox^^Qi-ov t^sig, 

v.ciL (lanaQog ALJ^vrjg 7taXhOTsq)CiVov ^a6LXsv6SLg 10 

avTog y.al ysvog diiov ' aysc ds 6s Ool^og 'AnoKXav. 

'O q^d^ovog xad^aLQsl Tovg Talg do^aig jCQCOTSvovTag. 

XVI. "Otl ot AoxQOL sTCs^ipav slg XnaQTriv tcsq), 
Cvfifiaxiag dsonsvoL. oi ds Aaxsdai^ovLOL t6 fisys&og Tijg 
KQOTCovLaTCJV dvvdnBCJg dxovovTsg agTtsQ dq)o6LOV^svoLl5 
xal ^ovag dv ovtco 6co9svtcov AoxQav d7tsxQi&7]6av av- 
xolg 6v^yi.dyovg dLdovuL Tovg TvvdaQidag. oi 6s 7tQS6^SLg 
BLTS TtQovolci Qsov sXts t6 Qr]%sv OLC3VL6dfisvoL TtQogsds- 
^avTO Trjv ^orjQ^SLaV tcuq' avTcov xal y,a).XLSQr]6avTsg 
s6TQC36av tolg ALogxovQOLg Tiklvrjv ln\ Trjg vr]6g xat20 
dnsnXsv6av snl Tr]v naTQida. 
14 noTandg de i^vxdg s^slv Tovg ^vvrjxoXov&rjxoTag na- 
tSQag, oTav OQCJVTsg Tovg savTav viovg vn6 tcov ^ag- 

15. 4. ilg] ig Herodotns et Tzetza. 

15. 4. Ai^VTjv] Cod. AvKLTjv. Error quidem x pro (3 natus est 
a similitudine formarum maiorum, K et B , quibus olim exaraban- 
tur codices. Ita in dionysianis fragmentis scribebatur ^umos pro 
^ix§tog. MAI. 

15. 6. hnL^i^^^g] hiii^alr]g ed. Rom. 

15. 7. iniovaij iniaai : si modo incorraptae sant haec et prae- 
cedens vox. 

15. 7. ct) 3' tvxoiiivQg^ ov8' svxofisvov ed. Rozn. Mox ^pa- 
Vioio fortasse fuit Kgovicavi. 

15. 8. iyQijJ-uxv] CoA. iyQtfiaxrjg. MAI., qui scripsit iyQi[j,dxoj. 

15. 9. vnoxiiQtov] Cod. vnsQxiiQtov. MaI. 

15. 10. }itaTi(j>dvov] incipit codicis p. 345. Mox scribam v/iov. 

15. 16. ovTco] ovvoog ed. Rom. 

15. 2. Rem ponit Eusehius in OIjTnpiade V; tum rnrsus in 
olymp. XXXVII; pro diVersa scilicet historicorum eententia. Idem 
Easekius oraculum commemorat. 

15. 3. Quippe Battus oraculura consulnerat de Toce acquirenda ; 
erat cnim exigua voce praeditus et balbutiens, ut ait llerodotiis IV. 
155; Apollo autcm regnum quoque in Libya fundandum illi vatici- 
natur. Battus Libybus refi;em sonabat. Pythia vero nQoXr^nTtv.as 
locuta est. At Tzetzes cliil. VI. 345. Battum a vocis §aTTaQtG{iov 
dictitatum ait. MAI. 

15. 4. Huc usque extat oraculum apud Herodot IV. 155. Re- 
liqua neque apud lierodotum occurrunt ncque apud Tzctzem. MAI. 16 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

^aQav dQ^Qijrci Gv^q^oQa TtEQiTtiitrovTag ft>} dvvavtai |3o- 
Tjd^elv, dkXcc tdg eavtcov noXtdg 67taQd6<jovt£s ^QOg xca- 
q)ijv odvQOVtai tvyyiv; 

XVII. "Oti KQoldog 6 y^vSav ^aGiXBvg ^iydXag ke- 
5xtr]iievog dvvd^Etg Ttokvv eh. TtaQaOKEvijg OEGaQEvaag aQ- 
yvQOv T£ accl %qv66v nEtETtEfiTtEto t(6v 'ElX^vcov tovg 60- 
qjotdtovg, jcal 6vvdiatQ(,^av avtolg ^Etd itoXKav dcoQav 
l^EnE[iil'E %al avtog TtQog aQEtrjv o}q)EXt]to TtolXd. itots. 
^E tovtav ^EtanE^i)dnEvog xal tdg dvvd^Eig %a\ tov 

"iQTtXovtov £mdEit,d^Evog '^QCotijGEV eY Tig EtEQog avtov do- 
%eI ixaKaQiCotEQog Eivai. 6 dh ZloXav tfj (ivvij&Ei tolg 
q)iloo6(poig xQriOd^EVog 7taQQ7]6ia Ecp)] ^tjdEva tav ^oav-- 
tav Eivai ^axaQiov Tov ydQ ex' Evdai[iovlci iiEcpQovri- 
fiatiOiiEVOV zal Soxovvta triv tvyTqv EXEiV 6vvEQy6v ^tj 

i5yiVc66>iEiV eI diafiEvEi ^£t' avtov ^EXQi tijg loxdtfjg. 6x0- 
stEiV ovv Eqir]6£ dBlv tr]V tov ^iov tEXcVtr]v xai toV 
8iEvtvxr]6avta totE itQogr^xo^nag khyEtv ^axdQiov. 6 6h 
KQOi6og vOtEQOV yEvo^Evog al%^dXatog vno Kvqov xal 
ficAAajv ETil ^EydXij TtVQa icataxai£6&ai trjg ZloXavog d%o- 

Z()cpd6£ag Epivri^6vEv6£v. 8i6 xal totJ TtVQog yjdr] TtcQicplE- 
yovtog dvE^oa 6vvExd5g to tov Z^oXavog ovo^a. 6 dh 
KvQog 7tQogn£[ii)ag tovg 7tv%opi£Vovg tig tJ 6VV£Xr]g £6ti 
tov Z6Xavog 6vo(ia6ia, ^a&av TaA/^&fg ^£t£7t£6E tolg 
Xoyi6^0ig accl vo^i6ag tr]v aTtoKQi^iv tov 2J6Xavog dXrj' 

Q.5Q'ivr]V Eivai trig ^hv VJtEQi](pav£iag £7tavi6tato, tr]V dh 
stvQdv itata6^E6ag E6a6E tov KqoI^ov aal to XoiTtov eva 
rcDV (piXav 'i(.atr]Qi\fii7]6Ev. 

"Oti 6 U6Xav r^yEito tovg [iev Ttvntag xal 6ta8i£is 
ocal rot^g dXXovg d^Xijtds ^r^dhv d^i6Xoyov dvii^dXXE^Q^aL 15 

16.5. aEGcoQSVKcog] GsacoQTj-Kcoged. Kom. Malim etiamnal noXvV. 
16. 8. i^tTts^ips] i^ine^^ipsv ed. Rom. 

16. 8. cocpiXrjTo] Cod. cocpiloiro. MAI. qui dedit cocpiXsTO ty- 
pothetae opinor culpa. 

16. 10. rJQcoTrjGsv] rjQcor-q-KSV ed. Roni. 

16. 15. 8iay,svil] diafiivti ed. Rom. et mox lcpriatv, 

16. 22. Ttvd^OfiivoVs] iromo Asvaofiivovs. 

16. 26. 'iacoae] incipit codicis p. 346. 

Ifi. 3. Est liaec concionis incertae particula, quam eclogarius 
pfae ccteris adamatam retinuit. MAI. 

16. 8. Dioriorus dum haec quac sequuntur de Vll. sapientibus 
et de Croeso scriberet respexit ad Herodotum I. 29 sqq. Nequc id 
niiruiu ; quum sibi videlicet Diodorus bibliothecara ex variis scripto- 
ribus componendam proposuerit. Quis vero ncscit in rebus quoqiie 
aegyptiis, quas libro primo late scribit Diodorus, Herodotum ducem 
csse sequutum.'' Ceteroquin et lieic et a!ibi magnoperc ab Ilorodoto 
Diodorus di/Tert Conferatur ctiam Plutarchus in Solone XXVII . 
qui vicisisim Diodorum cxpilat. MAl. EXCERPTA VATICANA L. VIL — X. 17 

ratg jroAf(Jt Ttpog CatriQiav , xovs 61 (pQovriau Tittl ccqb- 
T)~j diatpiQovtas ^nvovg dvva6&ai tds siatQidas iv rots 
Hivbvvois 6iacpvXattSiv. 

XVIII. "Oti TtiQl Tov XQV^^ov tQinodos d(iq)Ls^t]trj- 
Csas ov6i]S rj iJv^ia tyQv^CBv ovroj^, 5 

^xyovE Mi?.i]tov, tQiTtodos TCBQi ^ol^ov iQcotds; 
tis 6o(pia TCQatog ndvtav^ tovta xQinod avda- 
01 6s (paGiV dlkas oti noXi^iov ysvo^BVOv tOLs"Ia(it, 
arpog d?J>rjkovSy aui tov rQi:coSos naQa Cayrjveav dvs- 
VBxQsvtog, sTceQatrj6at xbv %e6v nsQt xfjs zataXv6easlO 
xov Jtoki^ov. rj be eipri 

ovTtote firj h'i^r] jroA£,uog MsQOTtav %al 'lavav 
TtQlv tQinoda yovGeiov, ov "HcpaiGtos xdue ttvxaVf 
ea }ie66ov ne^ifji^te, aal es douov dvdQos iKijtat 
0$ 6o(pia xd x£ ovta td t' l666^eva TtQodedoQxev. 15 

^'OxL Oi Mi?,tj6i0i dxoXovQ^fj^ai ^ovXofievoi xa XQV' 
6(1(3 0dX}]ti xop Mi?.r]6i(p xcov eittd 6o(p(ov x6 dQi6xelov 
l^ovXovto dovvai' xov 6' dnelv tog ova e6ti ndvtav 
Gocpatatog, 6v(i^ovXeveiv be nQos etSQov ne^inecv 60' 
tpateQov. tovtcp de ta tQoncp nal toiv dkXav xcov entd20 
Cocpcov dnonoir^6u(ievav xov XQinoda I^oXavi didoe^ac 
IGSoxovvxl ndvxas dv^QOinovs vneQ^e^Xri6&ab Cocpicc xb 

17. 7. TiQarog nuvTcov] Laiirt. navtmv TtQcozog. MAT. 

17. 12. ov 7C0TS (17] }>i]ir] TzoksfMog] Lai-Tt. (i.r] JtQotEQOV X^- 
^Biv 7z6?.efiov. MaI. 

17. 13. y.dfis TBVxaivl Laert. §dXs novtat, absurde. MAL 

17. 14. fx (iio6ov\ Laert. £x noliog. MAL 

17. 15. og Gocpiu etc ] Sic etiam varia lectio ab Stpphano 
prolata apud Lai;rt. Verumtamen vulgatus ibi textus og 5f5a»j3<8 
t« t' ioVTCi etc. MAI. 

17. 18. fOTi] tativ ed, Rom. 

17. 21. didoC&cu] diSoax^cxi ed. Rom. 

17. 22. imsQ^i^lrjo&ai] vnBQ§s^a?,ria&at ed. Rom. 

17. 1. Ilinc a Solone imniinuta athletarum praemia ait Laer- 
tius I. 55. MAI. 

17. 7. Extat hoc distichon etiam apnd Laertium iii Thalete I. 
28. MAI. 

17. 11. Plutarchns in Solone cap. IV. ait bellum inter lonaa 
ipsius tripodis cauga exarsisse; en autem Diodorus noster tantum- 
modo ait, bello flagrantc, deprehensum fuisse a piscatoribus tripo" 
dcm. MAI. 

17. 12. Meropes intelliguntur Coi , suffra^ante Plinio V. SL 
nti iam observavit Menagius ad Laert. itemque Hyginus , uti nione. 
Harduinus ad Plin. loc. cit. Cum Cois enim bellum gercbant Mile- 
eii , qui designantur nomine lonum. MAI. 

17. 15, Hi qaoqoe extant quatuor vcreicoli apud Lacrtium L 
33. MAL 

2 18 EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. 

ocal 6vv£6£L. rov Sh dv^^ovXsvdaL tovTov dva&elvaL ^AnoX' 
^avL' xovrov yaQ sCvaL cocparsQov ndvrav. 

XIX. "Otl 6 avroQ TtQoq rrj rov ^iov ^ara6rQoq)]} 
OQav IJuGlOTQarov JiQog %dQLV XoyoLi^ rd TtX^&r] drj^a- 

Bycoyovvra nal TCQog rvQavvtda maQOQiiavra ro filv iCQa- 
rov Xoyocg ImyuQriGiv dnoTQSTiuv ravT}]g rfjg smfiovXrjg' 
ov TtQogsxovrog ds avrov TCQoii^^Q^Ev Btg rrjv dyoQav ^srd 
TTJg TtavoTtUag navrslcog TJdt] ysyrjQay.ag. ovvdQa^ovrog 
dl rov TtkrjQ^ovg TtQog avrov did ro naQaSo^ov naQSKa- 

IOXel rovg TtoUrag dvala^slv rd oTtXa '/.al JtaQaxQfjaa 7ca- 
rakvBiV Tov rvQuvvov' ovdEvog 6b avTco TtQogexovrog, 
xal TtdvTcov avTov (laviav naTayLVcoGKOvrcov , rivav 6s 
naQayrjQav avrov drtocpaLVO^Bvcov , 6 ^sv TIsLGi6TQarog 
7J6i] TLvdg doQvcpoQovg TtEQLayo^svog TtQogfjk^B rco 2^o- 

IdicovL jcat snvd^STO rivL QaQQcov rr)v rvQavvida ^araXvBLV 
avTOV ^ovXsraL, rov 6b siTiovTog otl tco yiqQct %avyi,d6ag 
TVfV cpQovrjGLV avrov ov6bv avrov i]6ixrj6sv. 

"Ort rov jcaQavofioLg tcol d^LKOig 7tQdt,B6LV am^aXo 
{IBVOV ovx dv JtQogr]ic6vTcog 6ocp6v vo^it,s6T^aL. 

20 "Otl cpaGlv ^Avd%aQ6LV rov Xxv^r^v cpQOVOvvra Inl 
6ocpicf yisya 7caQaysvs6%aL IIv%a6B Kal sTCSQCorii^aL rtg 
86TLV avTov rcov 'EXItJvcov 6ocpcorBQog. naL bltcbIv 
Olralov TLvd cpa6L Mv6cova 
6ov yLaXXov 7CQajCL6B66LV dQTjQora 7tsviiaXi^r]6LV, 

25osTig 7]^ MaXiEvg xal cokbl r^v OYrrjv alg xco^rjv Xijvds 

iiak0V^BV7]V. 18. 13- nciQayTjQav] nagcc y^QUv ed. Rom. 
18. 19. OVk] incipit codicis p. 347. 
18. 24. dQijQota] ccQX^QOta ed. Rom. 18. 3. Reapse ait Phanias apud Plutarchmn Sol. cap. XXXn, 
minus dunhus annis Snloneni superfuisse Fisistrati tyrannidi. MAI. 

18. (i. Lege Plutarchum in Solone cap. XXIX. MAI. 

18. 14. Videsis Plut. in Sol. cap. XXX. MAI. 

18. 17. Quippe Pisi^tratus gcneris adfinitate attiugehat Solonem 
teste Plutarcho; quam ob rera, nec non nb Pisistrati clementiani et 
Solnnis philosophiam , dissensus eorum politicus ad nullam atrocita- 
tem erupit, ut idera observat Plutarchns. MAI. 

18. 2S. Multo rectius se habent hi versiculi apud Laertium I. 
30. et lOK. 

Olvaiov Tiva cprjfil Mvoav' sv Xrjvl yBv^a&at 
60V aaXlov TiQanidiOSiv dQr^Qota nsvxaliuyot. 
MAI. 

18. 26. Cum his copulanda sunt quae leguntur in Diodori ex- 
cerptis editis Wesisel. T. 11. p. 551 — 552. MAI. EXCERPTA VATICANA L. VII. —X. 19 

17 "Oti 6 Holcsv noXvTCQayiioviqCag xov xojtov Iv cj 
duTQtfiB Mvaav 'AUTila^hv avTov ini xrjg aka TCQog Hqo- 
XQOV HTOogjiakovTa Ix^TktjV , xal TCSLQaQ^Els tov dvdQog 
8q)rj Ovx G3Qa vvv aQOTQOv c6 MvGcov ^ xal ovtos Ov 
%Q}j6&ai, tiTCHV, aAA' t7tiaxsvdt,siv. 5 

XX. "Oti Xikcov dcpiKoasvog slg ^sKcpovg xal xa^d- 
7CS0 aTiaQxdg Ttoiovusvog tcp &sc3 ttjg Idiag CvvsGsas 
snsyQai-sv ini tiva ■x.iova tQia tavta, rvco&L Csavtov, 
xal Mijdlv dyav . •y.al tQixov 'Eyyva, naQa d' dta. tov- 
xcov sxa6xov vnuQxov ^Qaxv %ai Aay.covixov 'Jbsydlijv £%£tlO 
trjv dva&scoQTjCiv. to yaQ Fvad^i Gavtov naQayyiXXsi 
Ttaidsv&ijvai xcd cpQOVi^ov ysvsG^ai' ovtco yaQ dv xig 
savTOV yvoii] ■ 7] OTt ot d(iOiQOi Ttatdsiag xal clXoyiGTOi 
aaTa t6 nXsiGTOv savTovg GvvsTCOTaTovg vjtsihjcpaOiv, 
rJTtsQ sCtI xc5v djxad^icov d^a%s6TdT7i xaxd xov TlXdTcova,^^^ 
ij ort Tovg 7tovr]QOvg sitiSixslg rjyovvxai, xovg ds XQV' 
OfTOUg dvaTtaliv cpavXovg' fiovcog yaQ dv xtg ovxcog sav- 
xov yvoirj nal stsqov, xvxcov ■n.aibtiag ycal Cvvscjscog Tts- 
QixxoxsQag. x6 6s Mijdsv dyav ^sxQid^siv sv nd6i xal 
fiTjds Tcsoi svog xcov dv^QcoTcivcov xsXsicog diOQi^s6&aL,20 
(6g 'EjtiddfxviOi. ovTot ydQ roi' 'AdQiav olxovvxsg ■nai 
TtQog dKhjlovg StacpSQO^svoi (ivdQOvg dianvQovg xaxa- 
jtovTicavTsg sv (iscco tco nskdysi bico(x66avTo (x^ 6nsi~ 
6a6%ai Tr]v nQog dXh]lovg sx^Qav nQOTSQOV scog dv ov- 
xoi ^SQ(ioi dvsvsxQ^(o6iV. ovxco ds 6xXr]Qcog 6(i66avTsg2S 

18X«i To Mr]8h> dyav ovK sniVorj6avTSg vCtsoov vno xcov 
nQayfidxcov dvay'/iat,6[isvoL disXv6avT0 xr)v sx^Qav scc6av- 
xsg roug (ivdQovg ipvxQovg sv tco ^v&a. to ds 'Eyyva, 
naQa 6' dta xivsg vnska^ov yd^iov djtayoQSvsiV xr^v 

19. 1. Solcov'] immo XiXoav, 

19. 5. iintlv] malim ilnav. 

19. 6. Xilcov] XvXcov ed. Rom. 

19. 11. cavtov] Ita cod. At superius csavtov. MAI. 

19. 25. oi^oaavTSs] oncoGavtsg ed. Rom. 

19. 1. Laertins in Mysone I. 106. scribit Anacharsin pro So- 
lone. Egnatius Rubens in comm. laertianis cap. IV. onini ope con- 
tendit scribenduni Chilnnem pro Anacharside; sed en Solonera a Dio- 
doro habemus. Item Lacrtius pro hnl tfjg aXco scribit &^Qovg ac- 
state, quod quidem vocabulum his excerptis addcndum iudico. MAI. 

19. 9. 'Eyyva, naQa 8' ata] Tertiara hanc tantummodo tribuit 
Chiloni sententiara Laertius I. 73. lluius delphicae epigraphes me- 
minit etiara scholiastes a me editus ad odyss. VIII. 3.ll. Aristotelici 
apud Clementem alex. strora. I. 14. tribueltant id effatum Thaleti. 
Idem Cleuiens VI. 2. ed. venet. T. II. p. 749. observat candem sen- 
tentiam extitisse apud Epicliariimm. MAI. 

19. 10. AaKcovr/.6v] Scilicct et ipse Chilo laco erat. MAJ. 20 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

yuQ fov ydfiov CvvQ-e6iv TtaQcc roig %Xu6roig tcSv 'EA- 
Ki]vciv syyvTjV 6vo}idt,e6Q^cii , nal ^e^aicot^g 6 aoLvdg ^log, 
iv a jrAstGrat x«l ^tyLOtai yivovtat Gv^(p0Qal did tdg 
yvvalxag. EviOi ds cpa6iv dvd^iov sivai Xikavog did to 
5/U9} dvva09ai dvaiQov^ivov tov yd^ov dia^evsiv tov 
^tov, Tj}v de dtt]v ditotpaivovtai iyyvaig talg InX tdJv 
Cv^^oXaiav xal talg vtcIq tav dkXav diO^okoyijdBGi stSQl 
^Qrj^dtav. aal EvQiTiidrjg 

ovK £yyva[iai' t,^]^ia (piXeyyvov 
10 GxonsLV td IJv&oi 6' ovx. la td yQd^^axa. 

XXI. "EviOi ds (paCi ^^ XiXavog sivai firjds ■JtoXi- 
nytov to (irjdsvl tav (pikav Iv ralg toiavtaig jr^fiatg 
iTtaQKSiV, dkkd iidlXov tdg xata^s^aicoijBLg aTtayoQSVSiv 
xal t6 xatatstay^svag iyyvdo^ai rt x«l di0Qit,s69ac 

IStcjv dv^QaTtivav , cog TtoirjOai tovg '^'Ekkrjvag ors aarrj- 
yaviGavro rov SsQ^rjv. a^oOav yaQ iv TlXaraialg TtaQa- 
8a6siv Ttaidav TtaiOi t^v jtQog tovg IlsQGag Ui%QaVj sag 
av oi Ttora^oi QsaOiV sig ti]V ^dkaSOav xai. ysvog dv- 
%Qco-xav Sirj ocal yrj 'AaQitovg cpsQOf t6 8s rfjg tvxrjg sv- 

20/*£T«^^03Tov ^s^aiag iyyvco^svoi {xsrd riva %q6vov sTtQS- 
6§svovto JtQog 'AQra^sQ^Tjv tov viov Ssq'^ov jtSQi cpckiag 
KUi 6v^^axiag. 

20. 2. eyyvrivl iyyvi^v ed. Roni., quae 19. 9. et 28. ac- 
centu carebat. 

20. 3. fiiyiaraL] Cod. (ifyiGTOi. MAf. 

20. 4. Xilcova] Ita cod. Scribe XiXavoq; nisi mavis inter- 
pretari absurdum esse Chilonem. MAT. 

20. 9. Ov:i] incipit codicis p. 348. 

20. 10. Uv&ol 3'] Uvd-QlS' ed. Rom., interpunctione nulla 
laisi post ^rjfiia posita. 

20. 10. rcJ] scribendum videtur ^S , quod verteQdo expressit 
Maius , vel yiyQafifiJva : sed laborat versus iuitium. 

20. 11. q)aai] cpaalv ed. E.om. 

^ 20, 10. ^SchoIiastes ad odyss. VIII. 80. Tlvd-ot ronog iv ^sX- 
qjotg, iv&a r]V (lavntov 'AiioXlcovog. Iltideni aliu!!: IJvQot JcoXig ^ca- 
v.i8og, Tj avTTj ■nal ^elcpis. JVIAI. Uv&olSs apparet hic minus etiani 
ferri posse quain nbi est in libris ,^ Hesiodi Scuto T. 480., Nicolai 
Dam. p. 462, ed. Aales. 

^ 20. 10. Incognitus TJdetur hic Eiiripidis locus. Nam et voca- 
buli (piXsyyvos uniciim video laudari Strabonem auctorera V. cap. I. 
9, cui nunc accedit Euripides; quem quoiuinus accuratius scrutcr, 
temporis angustiis excludor. MAI. 

20. 10. Formulam ipsam iurisiurandi legesis apnd Diodorum 
nostrum XI. 29 , cui sncramento hae uarticulae iam addendae gunt. 
MAI. 

20. 22. Lege Diodorum XU. 26 MAI. EXCERPTA YATICANA L. VII. — X. ; 21 

^OtL 6 Xllovog Xoyog ^gaxvg av oXi/]V 7tBQiBLX7]<ps 
Trjv Tcgog toV aQiOtov ^iov VTto^tjxtjv , cog Ttal rtov av 
^sX(poig dva%r]^(xtiov /3£Art(a tavta xa dnocp&iyfiata. 
ai n\v yaQ xQvOal KoolGov tcmv&ol aal ra aXXa [xa\ xa- 
xaOxEvdOfJLaxa i](pavC6d'7] jcal nsydXag dtpoQ^dg naQSiJXS 5 
xolg doe^elv slg to isqov B?yOiisvoLg, at bs yvafiaL xov 
cmavxa ^^poVoi' 6c6'QovraL iv xalg tav JtBTcaidsv^evcov 
ipvx,alg xsQ^r^6avQL(5^svaL y.al xdU.iGvov sxovOaL %r]6avQ6v, 
TCQog ov ovTS 0co}isig ovxs FaTudxai stQogsvsyxELV xdg 
XetQag cnovdaGSLav. 10 

XXII. "OxL xav MLXvX7]vaiav didovxav rc3 TlLXxa- 
X(S xrjg X^Q^S vusq r^g Sjxovo}idxi](}£ ti]v r]^i6SLav ou>c 
i6st,axo , Gvvsra^s ds sndOxG) icXr]Q(o(jaL to l'tfov, STti- 
q)9sy^d^svog ojg to i6ov sCtl xov TtXsiovog^TtXsLov. ^etQc5v 
yaQ STCiSLKsia x6 nlslov ov %sq8sl GocpcSg syivc36jisv' S7tl{^ 
filv yaQ l66x7]tL 66^av xat d^cpdXsLav dHoXov%r]6sLV ^ t^ 
6s nXsovsi,i(z ^Xa6(pi]^iav xaX (po^ov y dv cov taxeag dv 
avtov tr]v dcoQsdv dcpeiXavxo, 

"OtL 6vn(pava tovxoig STSQat,^ xal TtQog Kqo16ov 8i- 
Sovta t(ov ex xov ya^o(pvXaxsiov XQVf^^'^^'^ Xa^slv 6;ro'-20 
Ca (iovXoLxo. nal yaQ x6xs xr]V dcjgedv ov stgogde^d^S' 
vov (paCLV slneli' y.al vvv sxslv cov ijd^eXs dmXd^ia. fd^av- 
^doavtog 6s Tot* KQoi6ov t-qv dcpiXaQyvQiav nal nsQl 
rf]g dnoKQioscig eneQoryjOavxog elnelv cog xeXevtiqOavxog 
anaidog ddeXcpov 7ieycXr]Qova^r]xd>g ovoiav £i'ijf t^v lOtji^^ 
fjnsQ elxeVy r]V ovx ''^]8scog nQogSLXr](psvai. 

"OxL nal xov noLr]xr]V 'AX/iaiov , ix^Qoxaxov «vroy 
ytyevrjjiivov za\ did twv noLrj^dxov iCLXQ^xaxa XsloLdo^ 

21. 4. ;i;9vaat] ^fpucai ecJ. Pi.oni. Mo.x dele rcJ. 

21. 6. da^^tlv] dcB^baiv ed. E.om. 

21. 9. 0V| o ed. Rom. 

21. 10. Gitovddanav] huic deest ccv scriptoris fortasse cu^pa. 

21. 12. iiiovofittxri<te] iitovoiidxTjosv ed. Rora. et mox ovvi- 
rafav. 

21. 14. fiSTQolv^ fiBTQOov ed. Rom., cjuem noa esae typothetao 
errorem ostendit interpretatio moduli aequitate. 

21. 15. co^toj] Cod. cag!»?. MAI. 

21. 4. al XQVGtiX KqoIgov kXLv^ol] De hla lege Herodotum I, 
50. MAI. 

21. 9. oi)'r£ *a)x£tg ovzi raXdzai] Intellige Philomeli et Brenni 
bellnni. MAI. 

21. 12. Lege Laortium in Plttaco. MAI. 

21. 14. Praeclara lectio laov pro i^ixiav; in qna cxplicanda 
(Hcct ali llesiodo \-ideatur sumpta) torquent bo Laertii interpretes 
loco praedicto. MAl. i2 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

grjaoTaj Xa^av vTCOxdQiov acprJKBV, B^tifpd^sy^diitvog c5g 
(jvyyvco^T] tL}iaQiag aiQSTat^Qa. 

XXIII. "Oti ^isya sGtIv ov to dvva^iiv otov d7]JtoT820 
tf^^Eiv aXka to tavT]] dsovTag xQ{]Gd^ai. srcsl tl ocpsXog 

SMUcart toj KQOtavLccTy t6 fisys&og tr^g tcsql to Oaiia 
Qco^ir^g ; 

"Oti TloXvda^ag 6 ©STtaXog vtco Ti]g TtetQag diaQQa^ 
yslg na6iv STioiiqGs (pavsQOv ag STCiSq^alsg sStiV lo^vv 
y,syaX7]v sysiv , vovv ds ^iXQov, 
XQ "Otl tav KiQQaiav TCoXiOQxov^svav tcoXvv ^dt] %q6- 
vov 8id to To %Qr]6Ti]Qiov S7Ci%SiQSiv GvXdv Tivsg ^isv TcJv 
'EkXr]vav slg Tag TcaTQidag STCavrjX&ov , ot 8s SJtSQaTt]- 
0avTsg TY]v TIv%iav sla^ov %^qi]6^6v ozJrcag, 

ov tcqIv trjgds 7c6h]og SQsii)STS TtvQyov skovTsg 
15 TCQLV XEV saa ts^svsi KvavaTCidog ^A^(piTQLTY]g 
nv^a noTiiikvt,]] v,sXa8ovv IsQalGiv STt" dnTaig, 

XXIV. "Oti TIsQilaog 6 dvSQiavTonoiog ^aXaQidi ta 
tvQavva xaTa6xBvd(3ag ^ovv xaKxovv TtQog ti^aqiav tc5v 

§2. 1. inicpQ-sy^aiisvog] incipit codicis p. 201. 

22. 14. tQL&sts] Codices sive apud A.eschinein sive apnd Pau- 
saniam variant iQsiipszi, iQQiipsts, iQixpare, iQi^sts. Prioreni 
lectionem ab SQsiTtca everto prosterno in iiiterpretatione secutus 
sum. MAI. 

22. 15. rj iv\ Var. lect. ys, t£, v,ai. MAI, , qui reliqait CO'- 
dicis scripturam ,TtQ\v rj iv. 

22. 15. i^w xs^svsl] Aesch. Q'£Ov rs(isvrj. MAI. 

22. 16. JtOTLnXv^Qsi] Paus. Aesch. TtoiiKlv^T]. MAI. 

22. 16. IsQalGiv iit' dKzaig] Ita etiam Aesch. Sed apud Pau- 
saniam deterius iTtl OLVOTia novTov. E laudatis auctoribus com- 
pertum est, regionem Cirrhaeorum ab Amphictyonibus fuisse con- 
secratam, ut sic ipsa aliam iam antea sacram attingeret, quae 
erat maritiraa; ideoque universa sacra facta mare contingeret, MAI. 

22. 2. Hanc sententiam , absque auctore , recitat Dlodorns ctiam 
in Iioeechelianis cclogis editis lib. XXI. 8 , eadcmque infra recurrit 
in vaticanis nostris excerptis . MAI. V'. p. 44. ed. Rom. 

22. !>. De Polydamante scripsisse Diodorum adfirmaverat Tzetzeg 
chil. 11. 459. At Wessclingius T. II. p. filO. nihil ciusmodi apud I)io- 
dorura reperiens , lapsuin mcinoria Tzetzem iudicavit, quia de Poly- 
damaute loquuntnr potius Pausanias YI. 5. et Suidas. Nunc demura 
■vaticanus paiimpsestns veracem Tzetzem declarat. Ipsani vero sen- 
tcntiam scribit etiam alibi Diodorus, nempe de Dioxippo pariter 
athleta loquens lib. XVII. 101. MAI. 

22. 13. Lege Pausaniani X. 37; Plutarchuni in Solone XI; 
Polyaenum III. 5; Aeschtnem contra Ctes. 112. M.ll. 

22. 17. Pcrillum scribit Plinius XXXIV. sect. 19. et sic etiam 
Ovidius atque Propertius. Sed tamen et Perilaus aliquando legi- 
tur. MAI. EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 28 

6(ioq)vlcov avrog 7tQ(otog iTiEiQu&r] rov ^Bys&ovg rrjg tl- 
, fiWQLag- oi yaQ y.ard rcov aXXcov ^ov?.ev6^evoC xi cpav- 
kov cog Ininav raig idiaig l7ii%vyLiaLg uio^aGiv akiGy.iG^ai. 
"Oxi 2l6k(ov 6 vouod^i^rrjg TtaQskd^dv sig rr]v inxkr]- 
ciav TcaQiy.dksi xovg ^A^r^vaiovg y.uzakvsLv rof rvQuvvov 5 
jiQiV rtXicog icxvQOV ysvcOQ^ui. ovdevog de avrco TCQog- 
exovxog dva?.a(icdv xrjv TcavoTiXiav TCQoriXxfev eig xr)v dyo- 
21 Qav yeyr]Qay.c6g, xul rovg \feovg eTtiuaQXVQOuevog ecpijGe 
xui loycp y.al eQyco xrj TturQibi yivdvvevovorj ^e^orjQr]- 
xevui x6 yur' aiytov fiSQog' rcov ds oyXcov dyvoovvrcovXO 
xTjv eTti^ovki^v nei(3i6tQurov Ovve^rj rov Hokcovu rd/.r]^f] 
keyovtu 7tc(Qa7tefi7te<j&ai. keystui be Zlokcov yul 7tQoei7telv 
xolg 'AQrivuioig rijv eSo^evrjV rvQuvvidu di' ekeyeicov, 
ix vecpekrig Ttekerai ^''^''^og ^evog i^de %ukut,y]g, 

^QOvrri d' ey, ku^TtQug yivetui d6teQ07tfjs. 15 

dvdQcov e'A ^eydkcov Ttokcg okkvtui, eig de ^ovuqxov 

8)~]^og didQeijj dov?yOOvvr]V eTceOev. 
Xeir]g 8' e^eQuvza Qatdiov idrt xuraOx^lv 

23. 8. fqirjcs] ECpriGfv ed. Rom. 

23. 14. x"^'^'Cr}?] Cod. &a).ccTTr]g. MAI. 

23. 17. dov^.oavvTiv] Cod. dovXoavvrjg- MAT. 

23. 13. t^iQavTu] Ita evidenter cod., quod vocabulam noa ex- 
plico. Sed ne(jue i^tQuafia satis placebat. MAI. Si XiLTjg inte- 
grum est , non difficile fuerit corruptae voci substituere quod 
cum illo apte iungatur, c|unm non videatur dubium pro QatScov 
sententiam poscere ov Qjjdiov, Tum fortasse scribendum XQ^ 
siiol nuvTU voilv. CaettTum similem sententiam ia foro de— 
clamat Solon apud Plutarclium c, XXX. TtgorjX^iv f/g dyoQaV 
nal diiXix^ri TiQog rovg noliTug^ tu (liv xf^x/^ojv t^v a^ovXiav 
avTcov ^al fiaXumav , tu 61 tiuqo^vvcov izi y.al TiaQuy.aXcov fijj 
stQOiG&ai Trjv_ iXiv&iQiav ' org y.ul t6 fivrjfiovivofiivov iimv , (og 
TtQcuTjV fiiv Tjv svfiaQiaTiQOv avTolg t6 'A.wXvcui rr.v TVQuvvida 
evviazaftivrjv , vvv Sh fiii^ov iaTi y.ul XufinQoziQOv iK::6\pat, y.al 
aviXilv cvvtaTWOav i]6rj tiuI nicpvy.vluv. 

23. G. Hacc paulo aliter dlcta fuerunt superius. Eiusmodl re- 
petltiones alibi qunque occurrunt u\ his vaticani!» excerptis. Quum 
enim Pctrphjropenitus Cac»ar diverfos liomlnes ad himc laborem in- 
cunil)cre iusserit , mox eorara schedaa in unum coiligendas curaverit, 
interdiiui arciuit (incautene au de industria.-') ut quaedam excerpta, 
quae parumper iiiter se diflerrent, diiplicata retinerentur. Similiter 
in dionysianis excerptis duo loi;! mihi ocrurrebant aliis verbis repe- 
tui. \ ide cditloneiu meam Dlonysli mediolaaensem XVI. 8. X\ II. 
8. 31.VI. 

2o. 15. Extat Iioc distlchon apud Flutarchum in Solone cap. III. 
MAI Varletatcm scripturae in his versibus coUegit Gaisfordus p. 3^0. 

23. 17. Legitur alterum hoc distichon apud Uiodoriim XIX. 
1, nial quod pro fiovuQXOv scribitiir tvquvvov. Ita etiain apud 
Laert. I. 50. Tertium qiiod sequitiir ai>ud ncutrum auctorcm est, 
neque in Brunckii analectis T. I. p. 71. 3IA1. 24 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X, 

v6t£Q0Vf dXX' 7]Si] xQV ^^vza voblv, 
X iia\ pLEtcc xavttt tVQavvovvtog ecpr] 

il di 7ii7i6v%atB kvyQo, ^fc' vfiEtBQav Kax6tt]ta, 
^y) Q'Bol(}i' tavtijv ^otQav BOia(iq)BQBtB' 
5 (ivtol ydg Tovrovg 'i]v^i'j6at' SQv^ata 86vtBSi 
xal dLcc tovto 'Aa-A,Yiv BGxBtB dovXoSvvtjv. 
Vliov 8' elg ^lv BKaGtog dkioTtBxog 'lxvb6l ^atvet, 

0v^7ta(jLV 8' v^lv 'KOvq)og 'BVB6ti voog. 
llg yaQ yXa66av oQcits y.al elg 'Bjcog aiohov dv^Qogy 22 
10 *iS fpyov 8' ov8bv yLv6iiBvov pAgjrfrf. 

"Ott 6 IlBi6L6tQatog TiaQBxdXBL xov XoXova tdg 
^6vxLag 'ByBiV y.al tav xjjg tvQavvidog dyaQav 6vva7to- 
iavBLV' ov8bvl 8b xqotcco SvvduBvog avtov ixBta&Hvai, 
trjv 7tQoaLQB6LV, dXV OQcov ^aXlov «£t Bi,ByBLQ6pt.BV0V Kccl 
15^£r« dvatd6Bcog aTCBLXovvta tL^cooiav BTtL^rJGsLV., ^^Qatrj- 
6bv avtov TLVL 7iB7tOL^dig dvtL7tQdttBL xalg izL^okalg av- 
fOV' xov 8e cpa6Lv ilTtBiv tcp yrJQa. 

XXV. "OtL KQOL6og vav7tTjy(3v TtXoia ^axQa cpa6LV 
b^bXXb 6tQatBVBiv BTtl tdg viq6ovg. 7tccQB7tL8r]uovvca 8s 

QQBlavtcc TtccQu tdg vr\6ovg y.at %B(OQOvvta tr]v vav7fi]yLav 
V7t6 Toi) ^a6iX£org BQcotrj^rjvaL ^i] tL VBatSQov dxr^y.ocog 
fLT] TtaQa xoig "EXXr^6L yivovLBVov. xov 8b cl7i6vtog oxt, 
ytdvxBg ol vr]6LataL 6vvdyov6LV LTtTcovg 8Lavoov[iBvoL 
CtQatBVBLV BTCL Av8ovg , XiyBtaL tov Kqo16ov bltcblv ElQs 

QKydQ tLg 7CBL6BLS vr]6LCotag 6vv i7C7toLg 7taQatd^a6&cu Av- 
^Qig. 6 8\ IlLttaKog i] Biag VTCoXa^cav cpr^6LV Eitu Av- 

24. 1. Ita laborat in codice versns. MAI. 

24. 4. (iTj '9'Eofci Tuvzrjv] Plut. et Laert. fii^ xt ^ioXg tov- 
zov- MAI. Quod hic scriptum , Solonis quidem non esse ajiparet. 

24. 4. tiolquv] Ita et Laertius I, 52. At Piut. iu Sol. XXX. 
urivLV. MAI. 

24. 6. ToiJro] Plut. et Laert. tuvtu. MAI, 

24. 8. GVfiTcuaiv] avtnzdai, ed. Rom. 

24. 8. nodcpog] Ita et Laert. At Plut. ^^aiJrGg. MAT, 

24. 9. sxos KioXov] Ita et Laert. At Phit. tTiT] alfivXov. 
quae lectio sumpta videtur ex praecedente Plutarchi capite. MAI- 

24. 10. sis] incipit codicis p. 202. 

24. 20. TUiQu] senteutiae aptius itaQaTcXEvaavTU , cuiusmodi 
quid exprimit Maii interpretatio qui msulas circumnavigaverat. 

24. 24. il^s] il&a ed. Rom. 

2i. 3. fQVfiaza SovTsg] InteIHg;e cnstode^ corporis Pi^istrato 
C»nces!sog. Cicer. de rep. I. 44. Piutarch. Solon. X\\. MAI. 

24. 9. Biandoa Pi»tstrati sermones commemorat Plutarchud iu 
Sol. XXIX. MAI. 

24. 13. Extat hac super re Pisistrati ad Solonem epistula apud 
LaCrt. 1. 53. MAI. 

24. 19. Lege Herodotum I. 27. mi. EXCERPTA VATICANA L. VII. --X. 25 

dovg [iBV 7]jt£iQ0V olocovvtag OjisvdsLV ccTtocpaivy] Xa^etv 
- iTCL yrjg vyjOicStag avdQag, rovg ds vrjOov olxovvtag ovx 
oi'£t ^EOig ev^aO^ai Xa^slv sv Q'aXdtt]] ylvdovg, tV VTteg 
rav v.ata ti]V -iJTceiQOV tolg "ElXr](5i 6vn^dvt(ov oiay.cov 
xatd 'zilayog d^vvovtai tbv tovg Ovyyevslg aatadedov- 5 
Xofikvov; 6 ds KQolCog ^avfidoag tbv Koyov ntaQaxQrj^a 
fxstev6i]0E xal frjg vavjtr^yiag aTteOtf]' tiov yaQ Avbav 
ijtnsvEiV sldotav ev6^it,s TtQotSQSiv avtovg 3tst,f]. 

■23 XXVI. "Oti 6 KQOiOog ^iEtSTte^neto ez trjg 'EXXddog 
Tovg snl Ootpia TtQcotsvovtag STtidsiZVvfisvGg tb fieyeO^ogiO 
trjg svdai^oviag, aal tovg s^v^vovvtag tr]v evtv^iav 
avtov sti^tt (isydXaig dcoQsalg. fisteTten^^ato 6s iccd 2.o- 
Xcova, oixoiojg ds xai tcov dXlcov tcov stci cpiXoOocpici ^s- 
yL(jtr]V d6u,av s%6vtcov , tr}v Idiav svbcaiiovia.v dcd trjg 
Tovtcov tav dvdQow ^ccQtvQiag STa6cpQayit,s0^ai ^ovX6-\5 
Hsvog. 7caQsyevr']%rt] b& TtQog avtov 'AvdyuQOig 6 Z^xu-S^j/g 
Tiai Biag xat ^olcov aal IJittazog, oug tTcl tdg sOtLd- 
Osig y,utd OvvsdQLOV slyev iv ^syiOtr] tinfj, tov ts tcXov- 
xov avtolg STCLdeLKVv^svog oial td ^eye^^og tfjg tovtov 
dvvaOteiag. TtaQCi dh tolg neTcaLSev^evoLg T?yg ^jQayvXo-2Q 
yiag tots t,r]?.ovfLi:vr]g , 6 6s KQolOog enLdei'^di.iSvog ti]v 
rijg ^aOileiag evdaLiioviav tolg dvdQdoL xai rd n^SjQ^og 
rcov xexsLQOJ^evcJV l%^vav 7]QCitr]0ev 'Avdy^aQOLV ovta nQS- 
O^vtSQOv t(ov OocpLOtcov tiva VOjxit,ci tcov ovtcov dvdQSLO- 
xatov. 6 ds td dyQLCoxata tcov 'C,coc:>v scpr]Os' [i6va ydo25 
jrpo-^^t^^wg dno&vrjoiieiv vnsQ t^s sXev^teQiag, 6 da KqoI- 

25. 5. Tov — KKTeeSsSovXojfiivov] rcov — y.avaSfSovXmfxivcov 
ed. Piom. tVa vtcIq twv tv t]j rjTtcLQn oivtTjfitvcov 'EiXXy^jVav zL-' 
CaVTCii 0£, Tovq Ov bovloidciq tX^^S lierodotus 

25- 9. i}t rjjs 'Eklcedos zqvq] Tovg iv. T^sEilldSos ed. Ilotn, 

25. 16. Snv&ris] Cod. OTivd-os. MAI. 

25. 17. inl Tus haTiccOiig] ad haec desidero iTCCQalKfipuvcov. 
Diodorus 1. II. c. 24. (p. 137. 29.) tcqOs rcis i6Ti.cxoiis v.ai v.oivccs 
ofiiHiccg iKTivcSg dnavTc.g naQilafi^avi. 

25. 21. KqoIqos] XQolaog ad. llom.: incomniodum autem fif, 
quod praecedit. 

25. 25. To;] incipit codicis p. 339. 

25. 10. Confer Herodotuin I. 20. Alitul c?t Beptein sapicntium 
eonviviiim, qiiod itpm in dinlogos coiiiecit P!utiir«;Iius. MAI. 

25. 12. fiiTin-ctxipaTO Sl v.ul SoXcova, onoiois Sl M«i tcov ccl- 
Xcov Toav — i^^vTcov. SiuiilUnius loctii est BUpra p. li. Ui- tcots 

Si Ti)VTWV fiiTanVfJ^ipC/fiiVOS. 

25. 19. rowroj;] Id cst fauroi). Quod ipsum nolim reponrndum 
diccre, ctsi tovtov Diodoro non iiiagis iiiipiitiiv«riiii (jiKiin cidem I. 
I. c. 1. (p. 4. 28. cd. AVcsi ) y.oivov yQrjiiaTiaTriQiov aniSii^av ras 
iavTcuv nQayfiariiag lilircrum (juorundain scriptiiraiii ly.iivcav, ^cu- 
tro eniiQ pronouiiuu tam duriter pro reile^iivo ulitiu-. 20 EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 

dog vofxiCag rjfiaQtrjKivai avtov, Iv tco devtsgci Ttgog %d- 
Qtv avxcp 7toi>'j6a6&ai tt)v a^toKOiGiv vjtoXa^av '^^QcotrjGe 

TiVa diJiaiOtEQOV KOLVSi tCOV OVXCOV. 6 6s TtdliV CiTtBCpaiVStO 

ta dyQicoxata tcov &)]Qicov " ^ova yaQ %atd cpvGiv ^rjv 
5ov zard voaovg ' eivai yaQ tijv (ilv cpvGiV %i.ov TtolrjGLVy 
tov ds vofiov dv&Q(x>zcov %i6iv , nai dixaiotSQov tlvav 
XQrj6&ai toig tov &Bov ij tolg Tojy dvQQCojtcov evQrj^a- 
OiV. 6 §£ (^itt6vQaL ^ovloyievog ^Avci%aQ6iV rjQc6tr]6sv sl 
Tcal 6ocpoJtatcc td 9r]Q[cc. 6 dh 6vy/,ata%t^svog i8i6a6/isv 

lOort triv trjg (pv68€og d?:.7]Q£iav trjg tov vo^ov cpv6eog 
3tQ0ti}xdv Idicorazov vTT.aQieiv Cocpiag. 6 dh tovtov %a- 
xeyikaGev cog ez trjg Hxv&iag zal &r]Qico6ovg dtaycoyrjg 
jceTCoiTinbVov tdg aTtoy.Qi^eig. 

XXVil. 'HQcot}]6e de tov 2J6ko3va tlva tcov ovtcav 

15evdai^ove6tatov ecoQaaev, cog tovto ys Ttdvtcog d7todo-24: 
&r]66uevov eavrcp. toij de elnovtog ag ovbeva dixalag 
av elzelv eioi bid to {X}]dev6g tcov ovtcov ecoQaxevaL to 
riAog Tou (iiGV, ov jaglg ovdclg dv 7tQogr]%6vtcog ^aKa- 
QLog rofti^otTO* TtoXldnig ydQ ot tov e(j,7tQo6&ev Tcdvta 

20^iov evdal^oveg do^avteg slvai TiQog avtrj t]] tgv ^iov 
itata6tQ0cpy iieyi6taig %eQie7ts6ov 6vyicpoQaig' 6 de ^a6L- 
Xevg Ovde 7tXov6ic6tatov ccQa fie iCQlveig; scpr]. aal 6 
2J61kv tr]V avxr]V dz6y.Qi6iv 7toir]6diievog edida6ysv ojg 
ov tovg 7cXel6xa nsKxr^uevovg dXXd tovg 7tXei6tov d^iav 

Z5tr]V cpQ6vr]6iv r]yov^evovg vo^i6xeov 7tXov6icoxdxovg' 'q 
be (pQ6v)]6ig ovdevl tcov dXXcov dvtiQQOTtog ov6a (idvovg 
stoiel Tovg avtr]V jrept tcoXXov 7COiov{jievovg {ieyi6tov aal 
Pe^ai6tccxov e%eiv tcXovxov. i^QCJtrj^s :ial tov Biavta tco- 
xsQOV OQ^ag eitoir^^ato ri]v d7i6y>Qi6Lv 6 H^Xcov ij dirj- 

SOfiKQtev. 6 8s VTtsiTtcov '0Q&(5g ecpt] , td yaQ ev 6ol ^ov- 
AETKt &ecoQ)']6ag dya&d 6iayvo3vai, vvvl ds td 7taQd 6ov 
^i6vov ecoQaxev sivaL bs di' exsiva p.dXXov rj tavxcc 
Tovg dv&Qc6:tovg evSai^iovccg. 6 de ^cc6iXevg 'AXX' si tov 
rcov yQ-)]a,c'ncov , e(p)]6e, tcXovxov ^ir] TtQon^idg, to ys 

S5JcXi]&og tcov cpiXav oQag to6ovtov vnaQxov o6ov ovbevX 
tav dXXcov. 6 6e %al tovtov dxe(pi]vato tov aQi&ndv 
dbr]Xov elvai 8id tr]v svtviiav. TCQog be Ilittaxdv eiJteiv 
<pa6L JIoiav^eooQazag dQir]V HQati6x)]v; tov ds dTCOXQi- 

26. 2. TZon]aaGd-ca] Malim 7ro£/jfffo6-fft. MAl. 
26. 10. v()uov cpuaswg] an vofiov ^i-a^cos'? 
26. 12. Zy.v&iag] pnieslat Zxvd-iafjg, i^uod Maii interpre- 
tatio retlilidit. 

26. 15. roJro] Cod. tovtco, MAI. 
26. 3L. 0015] immo col. 
26. 33. £t roJ'] Cod. ^rrox'. MAl. 
26. 38. cpaoi.] cpaoiv ed. Rom. EXCERPTA VATICANA L.jVIL — X. " 27 

^rivai Tr]v xov TtoLxUov |t;Aor, dLKGrj^atvovra xovg 
- vo^ovg. 

XXVIII. "Oti ^X6co7tog v.axa xovg avtovg ^govovg 
Cvv^K^a^s xoig mta Cocpoig xal elTtev cog ovz oidaai,v 
ovrot 6(iLXBtv dvv(/.6ty • aai yaQ cog ■ijxiGta dEiv ij wg 5 
^di6ta 6v^(iL0vv xoig tOLOvtoLg. avtog dl n£7i?M6^bvcag 
iliyE tt}v ^lv yaQ viy.rjv aQcty xal ov 7io7.v:thi\fLCi yu- 
Qcav TteQLyivead^aL. 

25 "OtL 6 ^dKciQLg Idcov 7tBQL6t£Qc5v 7t?.ii^og vq)' svog 
isQaxog dLCoaouivov Bcp)] 'OQccts co avdQsg to6ovto 7iXrj-\0 
Q^og vq)' avdg dLCOKOfXBvov dia dELliav, l^tBitoL ys bI to/1- 
li7]6BLav £7tL6tQBil^'aL, Qadicog tov dLc6y,ovtog av TtBQcyk- 
voLVto. xal BX tovtov tov Xoyov aTtB^aXB xr^v 6vva- 
CxBLaVy cog yhyQaTttaL iv tco 7tBQ\ dLadoxrjg ^aaLkscov. 

"Ort J{QOL6og BTtl KvQOV tov IlBQ6riv Ey.6tQatBvcivl5 
iJtv^Bto tov ^civtBiov. 6 ds 2Q7j6^6g^ 

KQOL6og "Alvv ^La^dg ^sydh^v aQyjjv y.ataXv6BL. 
6 ds x6 diJ.cpi^oXov xov %Qrj6^ov aaxcc xr]v kavtov tiqo- 
CILQB6LV sxdBld^BVog Bdvgtvxr]6BV. 

XXIX. "OtL Ttdhv B7tr]Qc6tr]6BV sl TtoXvv %q6vov st,Bi20 
rrjv 8vva6tsiav. BL7ts 61 td STtr] xavta, 

dlV otav '^^iovog ^a^LXsvg Mr]doL6L ysvrjtat, 
nal t6tB Avds 7toda[iQB Ttolvilj/jcpLda 7taQ' "Eq^ov 
(psvyBLV (iTjdh ^ivBLV ^r]d' aidBla&aL yMKog sivai. 

27. 3 XQOvovq] incipit codicis p. 340. 

27. 7. iXiyt] 'iUy&v ed Rom. 

27. 7. filv yuQ] immo filv. 

27. 10. £o] 6 ed Ilom. 

27. 13. an^^uls] aTis^dlfTO ed. Rora. 

27. 17. "Jlvv] "Alvv ed. Rom. 

27. 21. ilni] slitiv ed, Rom. et mox jiolviprjqilSa naq'EQfi6v. 

27. 3. Conf. Laert. I. 77. M\\. _ ^ « 

27. 4. Sane Aeeiopus loquitur ia dialeg^is septcm gapientinm apud 
Plutarch. op. cit. MAl. 

27. 0. Diodorus etiam XV. 7. scribit hanc sententiara, de Pla- 
tone apnd Dionysium tyranniim versante lotjuens. Plutarchus autem 
in Sol. XXVIII. refcrt etiam Solnnis responsum: ncquuquam, Aesopc, 
scd vcl rarissime vcl optime. IMAI. 

27. 8. Sic Euripides Antiop. 77. coq)6v yuQ ^lv ^ovXsvfia zds 
7io?.Xdi: X^Q^S v^y.ci. MAI. 

27. lij. Notemus Iiiinc deperditum excorptorum titulum de rep^um 
successione , cuius nec Valesius nec Hoenchelius raeminerunt. Obitcr 
autem observo Sotioncm , cuius ileraclides cpitomcn fecerat, scri- 
psissc olim de succcssinnibns ., uti narrat Lacrtiiis V. 79. IMAI. 

27. 17. "A).vv dia^dg] Quippo Halys fluvius Croesi imperium a 
medico disccrnebat. Herodot. I. 103. ^IAI. 

27. 17. Eusel». pracp. V. 20. et alii auctorcs. MAL 

27. 24. lierodot. I. 55. MAL 28 EXCERPTA VATIC.INA L. VII.— X. 

"Oti '^niovov T.ov KvQOV i(pri 8ia ro triv ^tjtsQU 
avtov Mr]diKi]v tlvai, tov 6b natbQa avtov IlEQGrjv. 

"Oti KvQoq 6 tav UeqCcov ^aaiXsvg naQayavt^d^Hg 

fista 7id(}}]g dvvd^eag slg td trjg KaTtJcadoxiag CtEvd dnk- 

56tiile ntjQvxag TCQog tov KqoiGov t)}V te dvvadtsiav 

avtov oiataOiieipo^i^vovg v.al dijf.coGovtag bti KvQog av- 

%6v dcpLYjGi tcov TtQOteQOV d^aQtr^iidtcov acii Avdiag v.a- 

%i<5xy]Gi GccTQccTtJjv, dv ETti ^VQag yevoncvog o^oicog totg 

a/.Xoig o^okoyij dovkog elvai. TiQog ovg 6 KQolGog dne- 

IQHQi^f)] dtoTt ;jtQogr]x6vtcog dv KvQog Kal IleQGai Kqol-^S 

6cp bovT^evetv vno^evoiev exeivovg fiev yaQ tov s^TtQo- 

Cd^ev xQovov diatetelexevai Mijdoig dovkevovtag, avvdv 

ds ovdenote %e7Coir]ycevai tb itQogtattoaevov vcp' ateQov. 

"Oti oi 7tov)]Qol ndv avtixa naQa tcov ddixrjd^evtcov 

^S^^rjv ti^coQiav e'K'/.f.ivcoGiV,r] ys ^Xa6(pr][iia dc alcovog tr]QOV- 

lisvrj xal teXevt)]6avtag avtovg '/.atd to dvvatov iieteQyetai. 

XXX. '^^Oti (pa0t tov KqoiGov TtQo tov TCQog Kvqov 

^ols^ov Tte^ipaL QecoQovg sig zJeXcpovg eneQcotr]6ovtag Ttcog 

ccv 6 vtog avtov dvvacto cpcovr^v TCQoscl&ai. t^v dh TIv- 

ZO^iav SiTtSiV 

ylvde yevog, noXlav ^a6iXsv, ^sya vrJTtis KQOide, 
^)] (3ouAoi> TtoXvevKtov Idv xatd dco^at' dxovetv 
TCaidog cp&eyyoiievov ' tods 6oi ■JtoXv Xcoiov diicpig 
s^inevab' av8)]6ei yaQ sv 7][iati utQcotov dvoX^icp. 
25 "Oti 8eZ tr]v evtvxiav ^stQicag cpSQSiV xal n^ ns- 

noixfsvai talg dv&QooTcivaLg sv7CQa'E,iaLg iv (liXQa Qorc)~j 
HeydXag ^sta^oXdg Xaufiavov^aig. 

" Oxi fistd to ysvs6vai al%ndXcotov KqoZ^ov xal tr]V 
nvQav 6^e6^)]vai Ibcov trjv TtoXiv biaQ7iat,o^evr]v oiaX tcqoq 
SOTOtg dXXocg scoXvv ccQyvQov ts xal %qv66v dcacpoQovfievov 
lneQCotr]6ai tov Kvqov ti 7Coiov6iv ol 6tQaticotaL. tov ds 
♦ ^etd yeXcotog dTtoy.Qid^evtog cog Td 6d xoy^ata diccQ7cd^ov6i 
Md 2lia [lev ovv, slzelv , ccXXd td 6d' KQoi6ov ydQ cdiov 
ovKttL ov&lv vndQxei. 6 ds KvQog &av^d6ag tov Xoyov sv&vs 

28. 7. dfpirjGi] d^pirjaiv ed. Rom. 

28. 18. iTtc-QarrjGovzag] inrjQcoTrjaovTag ed. Rom. 

28. 19. av] ovv ed. Rom. 

28. 22. tuv] incipit codicis p. 249. 

28. 22. Soytiav'] Soifi' ed. Rom, 

28. 23. z68b] ro di ed. Rom. 

28. 30. agyvQov] uQyvQiov ed. Piom. 

28. 31. tTztgcorijaai.] inrjQcatrjGaL ed. Rom. 

28. 34. svQvg] tv&v ed. Rom. 

28. 11. Ilerodot. I. 102. MAI. 
*i8. 2i. llerodot. I. 85. MAI. EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 29 

fietivorjGs acd rovg OtgaTLCJTag dvBiQ^ag xijg dLagnayyg 
- sig to (ia6i?UK6v uvika(i£ tdg tcov Uagdiavcov XTiJGELg. 
27 XXXI. "OTL^^QTTayog acnaGTcc^flg vno Kvqov tov 
UeQ^ov t:il T/]s ^akaGGt^g GTQatr^ydg aal tcov 'xaTa tj}v 
^jioiav 'EXhjvcov TtQog Kvqov ^iaTtQiCS^ivoaivcov Gvv&i- 5 
6daL cpLliav HTCBiv TiQog avTOvg otl TtaQaTi^.r^GLoV tl tiol- 

OVGL TCOV TlQOriQOV SCCVTCp OVH^dvTCOV, Hcd yaQ TtOTE 

yijfxaL ^ov?.6i.isvov alTBlO^aL TtaQcl tov TtaTQog tijV 'AOQrjV 

TOl^ 6h t6 [.llv TtQOJTOV OV'/C dt,LOV '/.QLVUVTa TOt' yci^iov 

bvvarcoTiQcp 'AUTeyyvtiGaL , fxBzd d£ Tccvd^' oqcovtcc uvtoviO 
V7td toj5 (iaGLlicog tl^co^ibvov didovaL r)]v &vyaTiQa' 
avTov 8b dTtoKQi^tjvaL di^TL yvvcd'/.a filv ovy.ixL dv txoc 
avrr]vy Tialkaxida bs 0vyxcoQy]6ca ?^a[jeLv. dLU ds twv 
tOLOVTCOV koycov idtjlov rolg "Ek?.y]OLv on Kvqov tcqotb- 
Qov dhovvTog yBviodaL TIbqGcov cpii.ovg ov/C s[iov?.}j9)]-i5 
6av , vvv ds BX (xsTa^oXyjg sxsivcov OnsvbovTcov OvvdipuL 
(fLliav cog ^sv TtQog Gv^^uxovg ov TtoLyJGSTaL rdg o^o- 
koyiag , cog ds dov?yOvg slg rijv rcov IJbqOcov jiiOTLV sav- 
Tovg TtuQadLdovTag 7CQogdit,BTaL. 

"Otl ^wAsdaLfiovLOi 7tvv&av6{isvoL rovg xard rrjv20 
'Aoiav "E^.krjvug XLvdvvsvsiv STts^ipav TtQug Kvqov ort 
jla'AB6aL}i6vLOL OvyyBVBig ovrsg rcjiv aard ry)v ^Aoiav 'EX- 
Ktjvcov dnayoQBvovGLV avTcp iiaTadov?.ov69aL rdg E?J.yi- 
vidag 7t6?iSLg. 6 ds &av^doag tov ?.6yov scprj yvcaOsG^uL 
X7]v aQBr^^v avTCJV otav sva rcav iavTov 6ov?.cov 7ti^tl.'y25 
naraOTQB-^^^svov ry]v E?.kdda. 

XXXII. "Otl ytaxBdaL^6vLot t)]v 'AQzadiav iisXkovrBS 
y.ataOTQScpBLV B?.a^ov iQ)]0y.6v , 

'AQ'jiudiav fi' aLTBig i iiiya ju-' alTSLg' ov roi dcoOco. 
7io?.lol sv 'AQ'Aabici ^cckuvyjcpdyoL dvdQsg saOi, 80 

oi {?' djtoxco?.vGovGLV syco 6i tol ovtc asyaiQa. 
dcoOco OOL Tsyiav jtoGGixQorov oQXfjOaOd^aL 
xal za?,6v nsbiov 6xoiva dLa^BrQy]6a09ui. 

29. 6. Tcotovai.] Jtoiovaiv ed. Rom. 
29. 12. civ Exoi] av^GxoL ed. Rom. 
29. 2.5. ninipTj] Tii(i\paL ed. Rom. 
29. 29. /tfy"^] incipit codicis p. 2o0. 

29. 2. Legesis 'Xenophontein Cymp. VII. 2 , qni surama in re 
cum Diodoro no?tro conspir.it; quainqutim ille narrationem aliter dU 
gerit, ncque tam sapiens dictum Croeso tribuit. MAI. 

29. 3. I[arpa<i;uj hic Cvrnm parvulum Astyagis crudeh'tHti suh- 
traxerat, et ^trenuam belli operam eidera Cyro exhibuerat. llerodot. 
I. 111. MAI. 

29. 24. Confer Ilerodotum I. 132. 3L\I. 

29. o3. Ilerodot. I. (iO. 31AI. 30 EXCERPTA VATICANA L. VIL — X. 

"Otl ot AaKidaiiiovtOL 8Tt£y.ipav ilg z/fAqpovg jrsplSS 
Tc5f o(5t£o;i^ 'OoeGxov rov 'Aya^iyivovog iv noia xlvl rojtcp 
Ksivrai. %ul £'/Qr]0tv ovzag , 

%6tL XLg 'AQ'Aa8iag Tiyiri IsvQa ivl yaQcp, 
5 fVT)"' avi^OL ■zvhovGl dvco 'AQarsQrjg vtc dvdyy.rjg 
%al rvnog dvrirvTiog '/.al iti]^' iTcl 717'juaTL 'AtlraL. 
iW 'Aya^s^vovldrjV '/mtexsl q;v6i^oog aia' 
xov 6v '/CO^LGOa^Evog Tsyct^g i^tLrdoQo^og a66x]. 

^liv 8s %aX'AtLOV. 'Aca 8y]Xol rdg (pv6ag, xvjtov 8s 
\0t6v azuovd cprj6L %al rdg 6cpvQag, Ttrjaa dh ETtl ^i]y.arog 
rov 6Ldr]Q0v inl 6L8t]Qcp' Ttij^icc ydQ e'LQ7]raL dta ro ijtl 
xaxcp rcSv dvvQOJTtcjv iVQtJG&aL. 

'/QBirTov yaQ uvaL xsksvTav rj t,wvTag iavxovg ^Exd 
xav 6vyy£vm> icpOQav d^La &avdTOV TtQaTTovxag. 

15 XXXIII. "Otl 'Aavr]cpoQOv6r]g ctors rrjg d-vyarQog Tlu- 
CLGTQarov v.a\ 8oy.ov6y]g rco 7iakku 8LacpiQHv TtQogskQcov 
xtg rav Vcavi6'/,cov '/,ara7tscpQovr]ycog icpikr]6s xr]v TtaQ^i- 
vov. d-/ov6avxEg ds ot xr^g '/OQjjg ddslcpol ^aQBCJg ijvs- 
yxav xrjv v^qlv , Jial xov v£avi6y.ov dyayovreg TtQog tov 

207taTiQa 8i%r]V r]i,iovv 8L86vaL' 6 81 IIsL^i^rQarog ysld^ag 
Kal Tt Toug ^L6ovvTag Tijudg, scpr], 7tOL}]6o3^£V , idv xovg 
(pLkovvrag TL^icjQiaLg TtSQi^dkco^sv; 

"Otl 6 avrog 8ta7toQsv6^£v6g tcote Std xfjg xcoQag 
%ax£v6r]6£v dv&QOTtov '/ard t6v "T^7]ttov iQyat,6^£vov 

^Slv xoQioLg IsTiroig xa&' v7tEQ^oXr]v xal TQaxE6L. Qav- 
Hd6ag 8s rrjv cpLKsQyiav S7tsui\}s rovg iQcpTr]6ovTag xi Aaft- 
^dvoL TOLavrr]v '/aQav iQyaL,6usvog. av 7toLr]6dvTav ro 
TtQograx^sv 6 SQycirr^g Ecp7]6s kauliciVELV ix rov xaQiov29 
%a'/dg 68vvag, dlX' ov^dsv avrcp ^eIelv Tovrav ydQ xo 

SO/xi^og Il£L6L6xQdTop 8Ld6vaL. 6 88 dvvddtrjg d'/ov6ag xov 

30. 4. Tiyiri] Tsyirjg ed. Rora. 

30. 9. uv£iu.og 8?]).ol] lu cod. pro avsfiog est xcci. MAI. Est 
Opinor post -/.cd laciina. 

30. 23. avTog] avrog ed. Rom. 
30. 29. fikkiiv] iiiV.HV cd, Rom. 

2.1. 17. Plutarrlms apoph. cd. Reisk. T. VI. p. 716. Thrasyhn- 
lum liunc adulescentcni aupellat; eumque ah uxore nou a liberis Pi- 
8i>trati accusatum narrat. ->1AI. Thrasyljuliuii ab uxore Pisistrati 
accusatum dicit Valerius cjuoque Maximns V. 1. ext. 2; unde hanc 
historiam sumpsit D^ntes <tiaui poota etruscus, atque in suo Purga- 
torio recitavit lib. XV. 1I)E:\I in Add. 

30. 2(i. rrjv cpi}.iQy!av\ Qtiippe Pislstratus , teste Theophrasto, 
legem qtu^que tulerat «(iversu^ otiosos, quo agrum cuUiorem redde- 
ret. Piutaich. Sol. XXXI. M.U. EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. Sl 

loyov xal ysXccdag Inotrids t6 %coqiov drfleg, accl Ivtbv- 
&BV ri Tcagoi^ia Kal GcpdiisXoi noiovGiV dthlBiciV. 

XXXIV. "OxL UsQoviog Tvlliog TaQ-xvviov tniQs- 
fiivov 7iaQayEvr]&slg tlg t6 (3ovXiVTi'^Qiov xal &aa(idaevog 
ri]V xaO"' tavTOV 7iaQa6y.zv)]v toGovtov ^iovov unB Tig 5 
ij ToA/tta TaQiivvis; 6 ds V7co?.a(io)v 'H ^dv ovv 6)) (p)j6i 
Tig, ug dovl8Kdov?.og cov 'PcouaUov jiaotlBViiV BToXnijGag 
nal Ttjg Tov ^arQog riyi^ioviag ■rjfxlv 7TQog}]:iovG}]g TTaQa 
vo^ovg dcpBiXov t)^v ovds jcgO'' ava Goi tqotiov iTtiftdX- 
XovGav aQXijv; TavTa Itycov d^a TCQogibQaiis v.al 6Qa-\Q 
^dfiBvog T)~jg tov TvkXiov %£iQ6g BQoLiJEV avTov xard 
xfjg iiQi]7ildog. xcu diavaGrdg '/.al icoXbvcov 8id t6 TtTCO^aa 
InBXBiQrjGB cpvyBiV, djtBXTdvf&tj ds. 

XXXV. "Otl 6 Ilvd^c^yoQag ft£TB^il)vy^(oGiV ISo^a^s 
xal XQBocpaytav cog dnoTQOTcaiov rjyBiTo , ndvTcov TcoviS 
t,cocov rdg il^vxdg (iBTa ^dvaTOV sig arBQa t,(pa Xtyav Blg- 
BQXBG&aL. nal avT^s dh iavTOV BipaGxBV btcl xav Tqcol- 

31. 7. osl cog ei. Rom., sed rpcte interpretatio latina. 

31. 9. rrjv] jncipit codicis p. 269. 

31. 10. 6qa^ccnsvos] dQS^dfiivos ed. Rom. 31. 2. ProTerb. Zcnob. IV. 7G. MAF. Idcm Maiiis p. 570. cx 
Suida V. cq)avisXiG/j.6s et xori ccpuxsf.oi liaec pnsiiit tanqiiam fraf^men- 
ivm quod nunc primum Diodori esse cognoscitur : TIsiGiCTQaTOS o 
TVQccvvos SsKccTTjv TcSv ysayQyovfisvcov unfjTSi rovs 'A&rjvalovs. Tta- 
Qiuv Ss noTS v.ttl IScov ■TtQSG^VTT^v TtSTQas SQya'^6(isvov Kal Tonovg 

i.l,&c6SsiS r/QSTO TOV nQSG^VTTJV rivas SH TCOV TonCOV KOfli^OlTO TOVg 

KCCQTtovs- 6 Ss anfnQLvaTO 'OSvvas aai ccpay.tf.ovs, ^ai tovtcov 8s- 

KCCTTjV UslGLGTQaTOS CpSQSt- \^CcV(lUCas Ss 6 TJSLGLGTQaTOS tTjV TtaQQTJ- 

ciav avTOv xijs Ssnurrjs UTsXsiav tScoy.s. Kai sy. totjtov ol 'A&rjvaloi 
T^ TtaQOiftia txQrjGuvTO {Kai Gcpdy.sXoi TtoLOVciv ursXsLav). Quihus 
haec addit: „ Hic locug iaiii editus a me est, ctsi pauio contractior, 
„e vaticano palimpse^to p. 28 — 29. Palimpjic^^tus ergo re^titiiit Dio- 
,,doro fragmentum, quod apud Suidam crat aSscnoTov.''^ Suidas vero 
■vix cogitavit de Diodoro, ncdum ut eius verba fidelius quam codex 
Vaticanus reddiderit. Quidni enim alium ille auctorem habucrit fabulae 
decantatae , quam sic narrat Procopius in Villnisoni Anecd. II. p. 40. 
TTsiGLGTQaTOS SsHcirrjv tcov ivc Trjs xc^Qas yLvofitvcov cpoQOvs rd^as tols 
'A^TjvaioiSt snsiSrjTtaQcc Tov^TfirjTTov ^iSQXOfLSVos 'Attl-hov slSs TtQS- 
C^vTTjv TiiTQavtQya^ofLSvov ycai Toig fLox&ois (xntiQrj^KOTa, iiinov%sv ojg 
thiios sn' avtcp iiai ntfixpag rjgcoru rivas avTco y.aQnovg rj nsTQCC 
KOftt^oc 6 Ss XKt Xiuv CTSvu^ag 'OSvvas. scprj , nai KU-^fov nlrj^os, 
■nai TOVTCOv rT]v Sshccttjv Ssi ysvic^ai tcIj nsiCLGTQciTa) , sins, nuQiL- 
vai rov rvQuvvov dyrocov , nai sig nsiGicTQUTov rjX&sv 6 Xoyog, ■nal 
&avfidcag snsivog rrjg ■nuQTSQias , fiiyu ri vofLi^rov ScoQtiGiyaL uTsXrj 
•trjv nsTQUV ucprjzs rco yscoQyco, Kai cug sis fLvrjfirjv ccQiTTjg 'ATsklg 
i^ i-AHvov z6 x^oQiov incovofid^sTO. S2 EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. 

nav 2Qovav ^iiivrj^d^ai 'yBysvj^fitvov Evq^ogSov tov Tlav- 
&0V f^isv VLOV , dvaiQE&ivra ds VTto Ahvslaov. 

"OtL (paOlv aVTOV Iv "yiQyH TCOTB 7taQS7tld}]ayj6aVTK 

5C«t Q^Ea(}ccii£voi' rcov TQCJixcov ijkvIcov dGnlda TtQogri^ca- 
Q[xhn]V daKQVEiv. tQartj&tvra da vtco rcov '^Qydcov rtjv 
rov Tccid^ovg alriav HTtslv ori Tj-yV d.GTCida ravrrjv sixtv 
avTog Iv Tqolcc ysyovcog Ev(poQ<^og. aTclcrcog ds diaxet- 
[.lEvcov nal (iccVLav avrov 'AarayiVcody.ovrcov 6y]asiov sv- 
QSiv S(p}](}SV d?.r]&sg rov To:Li&' ovrcog s%SiV' sx tou yccg 

lOfii^t-oj (.iSQOvg STTiysyQdcpdaL rr]V dc57ii8a yQd^ifiaOiV dQ- 
%aloig ETOOPBOT. Ttdvrcov dh did ro 7taQuSot,ov sl- SO 
Ttovrcov zaQs?.slv rrjv Sixova 6vvi^r] rr^v l7tiyQa(pi]V sv~ 
Qsd^fjvai. 

"On KalXiaayog SiJts tcsqI nv&ayoQOV diori rav Iv 

i^yscoi.isrQiCi 7tQo{ih](idrcov rd fisv svqs xd b& s>c Tjyg ^l- 
yv7trov TtQarog slg rovg"Ekh]vag ijvsyASv, sv oig or' 
alsvQS ^Qv^ EiJcpoQ^og , ogng dv%Qco7tOLg XQiycova %a\ 
6xa?.r]vd xal v.vkIov S7tra[ir]y.r] sdida^s V7](5rsvsLV tc5v 
syLTivsovrcov ^ ot rd(i' ovS' V7tr]y,ov(jav Ttdvrsg. 

20 XXXVI. "Ort TtaQSxdXsL rrjv hrori^ra t^^r^^.ovv rr]V 
yaQ TtoXvrsksiav d[ia rdg ts ovoiag xav ccvxfQco^tcov Sta- 
cp%siQSiV aal xd Ocopiaxa. xcov yd.Q voGcov xcov 7tXsi6rov 
t^ co(i6r7]rog ytvo^svcov avr))v xavrr]v sx xrjg xokvrs- 
Isiag yivsod^ai. 7to?.Xovg ds S7tsi&sv d^tvQOig 6irioig %Qfj- 

25(Sd^ca %al vdQOTtocjiaig Ttdvra rov ^iov, svexsv rov rdyaQd 

32. 8. leQHv'] immo IqbTv. 

32. 15. 7iQ0l^?.r]achcov] TTQof^XTJfiata ed. Piom. 

32. 15. avQS ra] EVQttu ed. liom. 
■ 32. 16. or'] d, opiiior. 

82. 17. TQiyatvu v.cxl 6'acxIvvk] immo ZQiycova cxaXTjva. 

32. 18. (■■JTtciiirjiir]] an TiaQa/j.riv.rj? 

32. 13. diSa^e] Ita evidenter codex. Censeo scribendiim vno- 
TciVovaav iSi6a^S. MAT. , qui vertit y;// honunes dociut triartgu- 
lura et sccileniirri et circulum. Jpse /lypoteTtusam rlocuit; itemgue 
abstinentiam etc. Dedi i8i8a'S,s. Sed ante hoc est lacnna: se- 
quentia enim ad Pythagnrani pertinent. (ncerta igitur postremo- 
rum cnrrectio, praeter o'i et ovy. 

32. 23. ysvonivcov] ant yiroittfvcov aut yfvvcoiUfVflovscribendam. 

32. 25. zdya^a] xavta ed. Kom. v. p. 32. ed. Rom. 

32. 2. Euphorl)! suprema fata gpectare Hcet in tribus amhro- 
eiani codicis a ine cditi vetustis picturis XLlX. L. LI. Est autera 
in hoc niendacio exornando ahusus Pythagoras memoriae suae prae- 
Btantia, qna relehris erat. Lacrt. Ylll. 4. MAl. 

33. 14. KaD.itxaxos] Pnta in conimentariis historicis, Tel in ca- 
talogo «criptorum libris CXX. comprehcnso, qnod utrumque opus 
ingcnti ct vano desidcrio iaoidiu deperditum requirimuij' MAl. EXCEllPTA VATICAXA L. VII— X. 33 

^riQCiC^ai rd Hara dXrj&siav. r(5v b£ xaO'' ri^uq ?l' tiq 
dnayoQhvOiUV rj tvog ij dvtlv dzlyso&aL rav rjdHov ei- 
vcit doKOVvrcov Itc' okiyag itjt.ieQas, ciTiEtJiov ryv cpLko(5o- 
(plciv , cpTi]Gavriq ivr^^Bg vicciQy^LV rclcpaveg dya&oi' ^tjrelv 
dcphvra rd cpaviQov. xdv ^dv dtij dtjuoy.oTtEiv ij icokv- 5 
iCQayaovilv iiiQX rc5v d?.XoTolcov , CxoXd'Qov6v xcd vit 
ovdsvog EixnobiL^ovrat' lclv 61 ylvscid^aL 6e]] ncQt TcatdsLav 
aal rr^V rcov ^'j&cdv l7tL(S/iEV}]V, dxaLQEiv cpaGtv ' SgzE da^^o* 
K8i6&at [lEV EvGxolovvrag, Oyolrjv 6' dyEiv ov oyold- 

lovtag. , , , , ^^ 

'''Gtt cpaol Toi> TaQavtLVov ^AQyvrav rov ovta Ilv~ 
Id^ayoQELOV t.7il [.Ltydloig ddLy.^ac<(}iv olxtratg OQyLG&rjvai, 
y.al 'jiatE^c<vaOrdvTcc rov ^zcc&ovg ElTtEiV cog ov/, dv lye^ 
vri%r]6av d\^(poi rr]?.Ly.avra dnaQvrjdavTEs y d iiTq etvxEV 
dQyL^o^Evog. 15 

;1 XXXVIL "OtL ot liv&ayoQBLOt (iEyi6ti]V ETtotovvro 

jtQOVOLaV rijg TCQog rovg cpllovg ftsfiaLoti^rog , rr^v tcjv 
fpilcov EvvoLav diLoXoycoratov dyavdv Eivca tdJv iv top 
^icp 6iEih]cp6tEg. 

"OtL (isyLOrov dv rig itjyi]6aLro xal y.cilL6ra \Favnd-20 
Gat t6 a'irLOv rf]g TtQog rovg cpUovg Evvoiag. rivEg ydg 
Tcors r]6av Ed^iOaoi •)] rig tQonog E7titr]8EV^dtcjV rj tig 
Xoyov 8tLv6tr]g 6t' f^g IvciQyd^ovto rrjv roLavtr]v dtd- 
QeGlv tolg dcpixvov^iEVOLg Eig tr]v rov ^iov xoLvaviav; 
raVra yaQ 7co?J.oi ^ev ETtL^vi.iyjoavrEg yvavai rcov lsO-25 
&Ev E7tE(id/.ovto 7CoXv7tQay^ovEiV , ovdE7tots dh ovdElg 
[la^EiV ■)]8vvi]%)]. catiov dh tov 8tatr]QEi6%at rdg vntg 
tovtcov vTto&tjTcag ro Toug JJv^ayoQEiCvg vnotaGiV i%ELV 

33. 1. TWi'] aptliis TOt?, quod vertit Maius. 
3.S. 8. a)§rt] incipit codicis p. 270. 
33. 8. aGxoliloQ-ai] aaxor.ov6&at ed. Rom. 
33. 11, g)ual] cpaalv ed. Rom. 

33. 11. IJvd-ayuQSiov] TtvQ^ayoQiov ed. Rom. et hic et 16. 
et 28. et 34. 20. et 35. 26. 

33. 1. Dc Pytimp^ora et pythagoriis utiliter confercntur ea qnae 
copiose scriltunt lanihlii-.hus, Lai-rtins, et Porphyrius , in commen' 
tariis de tanti phiht^oplii vita et doctrina atque institutis ; nec non 
Ilierocles cnUiment. ad aurea Pyth. rarm. Et quidem apud lam- 
hlichum in calce opcfia luculenlus extat indiculus iilustrium pytha- 
goriorum. 3IAI. 

33. 15. Quot auctores , (juantaqne cnm varietate rem hanc nar- 
raverint, dixi ad Cic. de rep. I. 38. Adde iis Lacrtium VIJI. 20, 
qui Pytliiif^orao id factum tribuit. 3IA1. 

33. 2y. Nota csit pytlia^oria Timyclia quae cruciatus acerhissi- 
mos a Dionysio tyninno jia-tia, gectae tunien axcanuui nou revela- 
vit. lambl. cap. XXXI. MAI. 

3 84 EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. 

ftrjdsv toioVTO TtOLBLV yyygaqjov, dkXcc 8lcc fivi]{iijs sxblv 
Tct yiaQayyBklo^Eva. 

XXXVIII. '"'Otl 6 ITv&ayoQag TCQog Torg alloig 7ta- 
QiqyyBXkB Tolg ^avQ^avovOL OTcaviag ^lv o^vvvaL, XQt}- 
5(}a[iBV0vg 8s Totg oQKOig navrag sfi^BVBLV xal TCQog rfXog 
ayBLV VTtBQ av av Tig 6|ttd(5r; TtQay^idrav , ovx Ofxolav 
dnocpa^LV TCOLOv^svog AvGavdQcp tb to5 AdxavL xal zJrj- 
fidS]] Ta^A%YivaLC), av 6 ^bv djcBfpalvBTO Tovg fiiv nal- 
8ag 8bIv Bt^aTCardv Tolg dGvQaydXoLg, Tovg 8b dvSQug 

lOTOtg oQXOLg , 6 8s dcafiB^aLOViiBvog otl 8bl to KvCltz- 
Xs6raTov digTCBQ kxl tcjv dXXav o{;'ra3 xal btcl tcov OQy.av 
aiQBiO^aL' oQav 8s tov BTCLOQMjOavra naQaxQij^a ravz* 
sxovra nsQl av aiioGs, tov 8b oQxl^ovra cpavsQag to 
'l8lov dicoXXvvra. Tovrav yaQ B/CccTBQog ov za&djcsQ IIv- 

Idd^ayoQag vTCSOryjOaro rov oqxov sivaL TciGrsag svsxvQOV 
^s^aLov , aAA' alOxQOxsQ^siag nal aTcdrijg 8sksaQ. 

XXXIX. "Otl IIv^ayoQav cpaoiv vtco TLvog sQarrj-S^ 
Q^^ra noTB ^^^^(Jrfoi^ dcpQo^LOioLg bItcbIv "Orav savrov 
^B^V? TqTTav ysvsO^aL. 

20 "Otl ot IIvQ^ayoQBLOL SLyQOVV ocal rdg ^Atxtag rav 
dv&QCOTcav slg TSG<5aQa nsQr] , 7cai86g, vsov , vsaviCKOv, 
ysQovrog, xal tovtwv sKd6ri]V scpaOav o^oiav slvaL ralg 
v,ard Tov ivLavrov tgjv aQav ^sra^olalg, t6 (isv saQ 
xa 7caL8\ ^L^ovrsg, ro' 8s q^&LvonaQOV tc5 dv8QL, x^^' 

25iic5va Toj ysoovTLj t6 8b &BQog t« vsa. 

34. 5. OQKOig] oQxotg et oQiii^ovta constanter ed. Rom. 

34. 6. ofioarj] ofioarj ed. Rom. et 13. ojfioOBV. 

34. 10. 8ta§(§aiovfitvos] 8is^£^aiovzo oportuerat. 

34. 11. ovTco] ovTCog ed. Rom, 

34. 16. aiaxQOTiBQdsiag] rectius aiaxQOKSQdias, 

34. 18. sItchv] 8i7ie ed. Rom. 

34. 19. TjTTcov] -qzTOV ed. Rom. 

34. 24. Tui Jt.] incipit codicis p. 247. 

34. 5. Praeceptnni Pythagnrae de iure iurando extat usquc ad 
haec verba in vale^ianis excerptis Wessei. T, II. p. 555. Reiiqua 
nunc adduntur. MAI. 

34. 10. Polyaen. I. 45. MAI. Plutarciui8 toI. II. p. 330. Jio- 

vvoiog 8\ 6 TVQavvog iyJXsvs Tovg fiiv naldag aazQaYdXoig , TOvg 
8' avSQag OQytoig t^anaTav. 

34. l(j. Flagitiosam Demadis tura dicendi tum agendi impu- 
dentiam pa^sim laccrant prisci auctores; cuius dignas denique poe- 
nas ip«e liiit a Casandro diro supplicio necatiis. M.AI. 

31. 21. Notandus aetatum ordo ndviaxog po»t viog. Confer 
etiam Pollucem II. 11. NtdviaHog quidem est adulcscens , de quo 
latino vocabulo pauca olim dixi cap. IV. pracf. ad Cic. de rep. 
XII. MAI. EXCETTPTA VATICANA L. VII. — X. 35 

"OtL 6 avros KTiEcpaLVSto tolg Q^soic w^BGQ^ca delv 
' zd ccyaO^a rovg (pQOVifiovg vtcIq rav dcpQovcov ' rovg ydg 
aGvvBrovg dyvoelv tC Tiorh iGriV Iv ra [iia zard d^ij- 
QaLccv dya%^6v. 

"On 6 avrog (cpa6>ts Seiv bv tcdg svxatg dnXcog tv- 5 
<)(j£6^^aL rdyad^d, aal ii)) xard ^SQOg 6voi.id^£LV, olov e^ov- 
6iav, %dl\og, nXovrov, tdlla td rovtoig oiioiw noXXd- 
9CLg yaQ tovrcov SKa6rov rovg Ttat' iTCiQv^iav avtcov 
tv%6vTag toig oAotg dvarQsnsiVi xal rovro yvoir] dv tLg 
kjTidrijcag roig iv ralg EvQiTtidov 0OLVi(56aLg 6rixOLg,lO 
Bv olg OL nsQL Tov IIokvv£iX7jv avxovtaL toig Q^eolg, uv 

§Uipag 8' Ig "jQyog 
£og 

dg 6t8Qv' ddsXcpov tijsd d% coXsvTjg (^aXitv. 15 
ovroL yaQ doxovvrBg iavtOLS £v%£6^aL td xdkh6ta tals 
dkij&datg xataQavtai. 

XL. "Otl TIv^ayoQag cpi%o6ocpiav aAA' Ov ^ocpiaV 
exdXEL ri]V Idiav aiQsetv. oiatay.£^(p6^£vog yUQ toTg TtQd 
avrov xExX)]uivoLg Bnrd 6ocpolg £k£y&v oog 6ocp6g (iev^Q 
ovSeIs £6rtv dv^&Qconog cov %a\ noXldxLg did riqV djoxtk- 
1>Eiav trjg cpv6£cog ov~a l^xvcov ndvra xatOQ&ovV, 6 dh 
t^tj^icov tov roij 6oq)ov rQonoV t£ xal ^iov nQogTjxovrcos 
dv cpi?.66o(pog 6vo^dt,OLro. 
83 'JXV o^ojg rr]hxavtrjs TtQOiion-^g y£V0fx£Vr]S n£Qi t£25 
JlvQayoQav avtov Tial rovg ftsr ekeIvov IIv^ayoQEiovg 
xal to6ovtcov dya%av aXtLOt yEvoptEVoL talg n6KE6LV ov- 
toL tov ndvta td aaXd Xv^atvofiEvov XQovov ov 8l£~ 
^vyoV ov8ev ydQ oi^aL tcov na^' dv&QconoLg TcaXdSg 

35. 11. noXvvslyiTjv] TloivviKT]V ecl. Rom. 

35. 15. CTfQv'] dod. GTtqViq. MAL 

35. 15. §cclilv\ Cod. lapbly. MAT. 

35. 28. IvfiaivofiBvoi' ^j^porov] Xoifitni^Ofisvoif cp&oi/ov edi 
Rom. Saepius hac sentpntia utitur Diodorus. L. J. c. S. p. 5. 88* 
• ed. Wess. rov nccvtcz ralla Ivfialvoiitvov xQOvov. Exci de Virt* 

et Vit. p. 556* 1. ZQ^'''^? o yidvta [laQaiVOav takXci. 

35. 3. Ilirtc corrigendus Tidetui' Lacrtii cfror VIII. 9j qui ai£ 
Pythagoram interdixissc quominus pro se quisque oret, quia ne- 
eciunt homincs quid sihi cxpediat. MAI. 

3.5. 10. Vcrs. 1313 — 1S84. MAI. 

85. 19. lanihlich. VIII; Eusch. chron. prooem. lih. 11. ed. Mfi- 
diol. p. 228. MAL 

35. 27, De his politicis pythagoriorum utilitatihus maUns est 
lamhlichus op. cit. MAI. 

35. 29. Legesis lamhlichum cap. XXXV; et Porphyriuni cap. 
LIV; Laertium Mll. 39. 40. MAL Se EXCERPTA VATICANA L. VIL — X. 

ovra ^vvi^trjKSV Sgrs ^fjds^iccv avra q^Q^OQdv ts xal 
SlccIvGlv yBvvijGaL rov TroXvErfj %g6vov. 

"OxL KvQog 6 rcov IJsqGcqv [^aGLkBvg] EmiS^ rav 
Ba^vkcovLCJV xal rav Mrjdav rrjv %c3Qav 7iar£7ColE^rj6£y 
Bralg elTci^L naOav TtSQLEXa^^CiCVB rijv oixov^Evrjv. rcov yaq 
6i;vaTt5v xat liEydXcov k&vcov KaraTtETtokB^rj^svcov evo- 
fiit,E fir]8Eva {irjrs ^aGLlsa ^ijrs 8i]i.LOV vTioGrrj^EGQ^aL rrjv 
idiav dvvafiLV rav yaQ iv E^ovoiaig dvvTtEV&vvav 6v- 
xav Elc6%EL(5av evlol njv EVTV%iav ^ir} q)£QELV xar' av- 

iOd^QCOTtOV. 

XLI. "OtL 6 UoXv/iQdrrjg 6 nSv Uaiiiav rvQavvog 
ilg rovg ETtLxaLQordrovg ronovg djto6rEkXc3v rQLi]QSig 
aXij6rEv6EV aTtavrag rovg nXiovrag, aTtESldov ds ^iovols 
Tolg Cv^i-Ldxoig rd Xr}cp%Evra. TtQog dh rovg ^Ef.LcpofiEvov$ 

15TC01' 6vv}]9c3V EXsyEV fog Ttdvrsg oi cpiXoL jtXEiova %dQLV 
e^ovGlv dnoXa^ovrcg anzQ dns^aXov ^tieq dQ%riv iir]8lv 
dno^aXovrEg. 

"Ori raig ddixoLg nQa^ECjLV cSg Ininav diCoXov%EL 
Ttg VE^E0Lg OLKoiovg XL^coQias rolg d^aQtdvovOLV inL- 

ZQcpEQOVGa. 

"OtL na6a %dQLg dfiErafiEXrjrog ov6a %aXov e%el naQ- 
nov rbv ncQa rcov svEQyEroviiEvcav inaLVov nal yaQ dv 
ILri ndvrsg, sig ys rav sv nsnov^otav iviote tjJv vnsQ 
dndvrav sdaiiE %dQLV. 

25 "Ort 'jQL6ioyEirav nd6LV s7toir]6£ (pavSQOV cag ri rrjsi 
Tpvxrjg EvyivELa xatL6%VEL rds ^isyiOrag rov Oaiiarog dX- 
yri86vag. 

XLII. "OtL Ziqvavog rov q)iXo66q)Ov dLu rrjv int- 
§ovXr]V, r]V Xtttd xov NsdQ^ov tov rvQuvvov xat£6t^6at0f 

36. 2. yEvriaai] Ita cod. MAI. 

36. 3. ^ciGiXBVS addidit editor Roni. 

36. 4. KazsTtolBfMrjas] y.axsnolifiriasv ed. Rom. 

36. 7. drjnov] (iJi8og ed. Piom. cum hac editoris annotatione: 
„Cod. (ijjdov; quod mihi vidcbatur immutandum. Et minima id 
quidem varietate feci ; quaniquam maluissem scribere i&vog gen- 
tem. " 

36. 8. dvv7tsvQ-vvcov'\ malim dvvnsv^vvoiq. 

36. 9. sta)9iiaav] fortasse sioiQ-aaiv. 

36. 15. cog] incipit codicis p. 248. 

36. 29. KaTsazT]aaTo] addidi ex Valesii Excerptis« 3(5. 17. Conf. Herodot. III. 39. MAI. 
36. 20. Sermo est de Polycratis supplicio. MAI. in Add, 
36. 28. Lociis cxtiit, etsi noa liis ipsis plane verbls, in Dio- 
dori excerptis valesianis Weesel. T. II. p. 557. MAI. EXCERPTA VATICANA L. VII. —X. 87 

icaru rag Ivtalg ^asdvoig dvccyxag £QC3TC3^ivov vjtoNeaQ- 
' %ov tivBg fjGav ot 6vvEi86tfg "Slcpslov yaQ , icprj , agjtBQ 
ttjg yXmtxrig elal avQcog ovtco xal tov odiiatog. 

"Oxi tolg eTti tivcov itQaynaxcov diOQL^o^evotg cjg 
ovy. av Ttoxe TtQayp^Goiiivoig boi^aev sTtaxokovd^elv cog- 5 
avai tig veiieGig eXiyiovGci f^v av%Qconiv7iv aG^eveiav, 

"Oti Meya^VL,ov tov aal ZoTtvQov cpikov ovtog z/«- 
Qflov tov fta0'JJtO5, fiaGxiycoGavxog 6' eavxdv nal tcc 
steQt To TtQogajtov dxQaxijQia dTCoxoxl^avtog dicl to 6vv- 
tovov yeveG%ai xal BaftvXcova stQoSovvai, iJspcJatg, cpaollO 
paQecog cpeQeiv tov ^JaQelov xal einelv ftovleGQai tov 
Meydfiv^ov , el dvvatov i)v , ciQtiov yevo^evov ij dexu 
BaftvXcovag kafteiv vno t^v e^ovGiav, xaiarjp djtQdKXOv 
rijg e7Ci\fv^iiag ovGrig. 

"Oti ot Ba[iv?.G}VLOi GtQatTjyov uXavto MeydftvlovlS 
ciyvoovvxeg oti tqv eveQyeGiai' tfjg (leXkovGrjg daolov- 
^aiv dnaXeiag otovH 6eXeaQ avxolg ■KQo&riGBiV. 

XLIII. "Ort tb aTtoxeXeG^ia tcov ejtitevy^dtcov Ixavov 
kGtf, fiaQZVQiov tcov TCQOQQij&evxav, 

"Oxi zlaQeiog tfjg yloiag 6%e8bv oXi]g xvQtev^ag tijg20 
EvQconrjg ene&v^ei xataOtQeipaG&ai . tdg yclQ tov nleio- 
rog ejti%vfdag dQioxovg eiav y.al tco i.ieye-jri ti]g JleQ- 
Gi/cfjg dvvd^ieag TtSTtoi^ag jtBQieldiiftavs ■<^:]v oIxov^B' 

37. 3'. ovT(o] ovTcos e(L Eora., ovvcog vnrJQXov Exc Valesii. 

37. 5. ■nQcixQ-rjrtoi.Livoiq] imnio 7[Qax'd^r}S0(j,£VC0t\ 

37. 7. otTos] C()(l. ovTcog. MAI. 

37. 9. GvvTOVOv] Ita cod. ; (j^uamquam raagiii.^^fiere suspicor 
luendum esse pro GvvTOfiov , ideO([ne explicandum ut brevi stra-r 
tefremaie .Babjlon^vi Persis pnoderet. Et c;aidetM , (juod valde 
interesc, apud Uiodoium iiostrusfi I. 95. Wosselingius proliabi- 
li^er iam demonsfravit cor.trarium irendum irrepsisse CVVTOfKOs 
pro QVVTOVcog; protulitqne Kusteri auctoritatem , cjui eandem ho- 
rum Yocabulprnni cnnrusionem saepe usuvenisse docuit ad Ari- 
stoph. Plut. 257. M-VI. Wesselingii istam coniecturam vanam 
esse vel illa docent quae continuo consequuntur : ov yuQ ^ovliC^^ai-. 
IvTtrjd^rjvai cwzoficog tavtov , anQL^cog tiSoTa oti Ttlrjciov iaTiv 
scvTco t6 v.ancog Tttt^ilv. Hic pro Gvvtovov comiclo scribeQdum 
esse avTOfioXov. 

.37. 1.5, uXavTo'] Ila cod. MAI. 

37. 17. ■jTQQ^ri6iJ.v'\ rortusse excidit (iilXovCtv. 

37. 18. T()] de ed. iiom. 

37. 20. T^s EvQCoin:7]s tTtB&vfift ^aTUCTQSipa&^at] ita loqui- 
twr Eurip. Hippol. v. 1.375, Xoyx^S BQafiat HiaixoiQaGai, et alii. 
Diodorus autem Trjv EvQc6jtr]V puto scripserat. 

37. 22. aQiGzovg] scribeudum dnli^GTOVs aut eiusmodi (juid. 

3T. 10. Herodot. III. 155. MAI. 38 EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. 

vt]V, aldxQov Bivat vofii^av tovg stQo avtov /3£/3a(Jt- 
levKOtag TcataSsEGrsQovs d(poQ[idg y.ti^Gafievovg ta (i8-55 
yi6ta tav l^vav 7iata7t£7toks^t]XBvaL , avrov 6b trjXixav- 
rag sxovta dvvdfiELg rikMag oudslg tav jiqo avtov £(J;^6 
^HijdEaiav d^iokoyov TiQa^iv xateLQyda^ai. 

"OtL ot TvQQVjVol did rov tav UsqOcov cpo^ov sx- 
KLnovrsg trjv Atjfivov s(pa6xov cog did nvag xQ^l^^P^ovg 
xovto TtOLcLV, zal Tai;rj;iv t(5 MLltLady TtaQsdanav. Tat5- 
ra ds TtQa^.avrog tov TtQOSOrTjxorog ttov TvQor^vcov ["Eq- 
±Qfi(ovog] 0vvs^r] tdg toLavrag ^dQitag d^t sxsivcov tav 
XQovcov 'EQficovLovg jtQogayoQEv&fjvai. 

XLIV, "On t^g AovxQr^tiag fioixsvd^SLdr^g naQCi 
2s^rov zal savtr)v dvsXovdr^g did t6 dfidQtrjfia ovx 
dhov 'fjyovfis^a to ysvvalov trjg TCQoaLQsGscog naQaXLnslv 
i5dvEnL(5}']}iavrov. tr]v yaQ snLbov(5av sHovOLCog to ^ijv 
toig fistaysvsOrsQOLg sig xakov t,}jkov TtQogrjzovtoig dv 
iV(pr]fiiag d^LOLfisv d&avdtov , oncog ai tr]v roi; Ocoyiatog 
dyvsiav %ard ndv dvsnikrjntov naQsxBO%ai nQOULQOVfiB- 

38. 2. v.aTaSssGTfQOvg'] haic comparanda ovShv ccSo^oreQOv 
gtotrjasi rrjv ^itaQzrjV ipsius Diodori Xllf. 97. et quae aliorum 
pauca exstaut huius usus exempla. Verius tameu esistimo KCita- 
^teariQug. 

38. 7. TtovTEg] incipit codicis p. 253. 

38. 9. "EQficovog] addidit editor Rom. 

38. 17. al TTjv] avzqv ed. Rom. et mox ayvsiav. 

38. 18. TiQoaLQOv/ievat] Ita cod. qaamquam superius est 
tnascuiinum geuus. MAl. 

38. 10 Proverb. Zenob. III. 85. Suid. VII. 10 , quamqaam hi 
duo dicunt Pelasgos pro Tyrrhenis , quos populos certe inter se fini- 
timos fuisse ait Herodotus I. 57. (Xoster verQ eclogarius vel ama- 
nuensis incaute omisit nomen ducis Hermonis , sine quo proTerbium 
Cciecum csit.) Sed enim de Tyrrhenis , qui Lemnum , Imbnim , Scy- 
Eon, a!ia?que insulas occupaverunt, legatur omnino Menagius ad 
Laertium VIII. 1 , cum auctoribus ab eo laudatis. Ex liis Tyrrhe- 
nis oriundum Pjthagoram tradunt Laertius loc. cit. et Porphyriua 
vit. Pyth. cap. I. X. MAI. Immo Dionysius halic. I. 25. ait Tyr- 
rhenos et Pelasgos eundem es?e populum. IDEM in Add, 

39. 12. Illatiim Lucrctiae stuprum et conseciUam avrox^iQiav 
narrat Diodorus in valesianis excerptis p. 558. ll»i vero ubi locus 
ilie editus desinit, subiungendus est vaticanus hic ineditus capto 
initio ab ouh a^iov Ss rjyovfii^a t6 ysvvalov. Rovcra iib. XV. 88. 
more.m suum profitetur Diodorus proscquendi laude dcbita praestan- 
tiiim virorum mortes , quod ibi mox facit , ubi narratae Epaminon- 
dae ncci laudatioiiem tanti viri gubtexit: rjneLg 8' sicoQ^ozBg Tcdg 
Tcov dyuvcijv avSQcSv TsXsvtalg (^niXiysLV rov iSiov sncuvov , owSa- 
(icog uQfioTtov TjyovfiiO^a naQaSQuuslv avSQog TrjXty.ovrov ttjv ts- 
XavTi^v avfnLGrjuavtov. Sic igitur hoc loco Diodorus Lucretiam 
extinctam insigni elogiu ^^'Uiscquitui-. IVLAI, EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. 89 

vdL nQog eTiLZsrsvy^ivov dQ%sTV7tov TcaQa^uXavtni. at 
fisv ovv aXkai yvvai^ss xav cpavsQov rc xcov roLOvtav 
3tQa^a6L, aataxQVTttovGL z6 6vvtsks6^sv svXa^oviisvai 
tr^v vnsQ tav d^aQrrjfidrav rL^aQiav' jJ 6s to kd^^Qo. 
TtQaypsv 7tOL^6a6a TtSQL^orjtov d7is6(pai,sv savtTjv , xai 5 
rr)v rov ^iov rsXsvrrjv v,aXki6rriv vnsQ avrrjg ditokoyiav 
dnskLTts • xat tc5v aXkav STtl rav dxov^iav rr]v 6vyyvd- 
^7]V TtQO^aXlo^svav avrrj rr]v ^srd ^iag v^qlv srL^i]6aro 
36&avdrov, iva fi>;d' sl tLg sxL&v^fj (ika6q)r]fiSLV rriv st,ov- 
6iav s%OL aarr^yoQSLV rrjg 7tQoaiQS6sag sxov6lov ysys-lO 
V7]^svrjg' rdv yuQ dvQQdjiav cpv6SL tdg koLdoQiag STtaivav 
jiQOtLudvrav rrjv rdv cpLlaLriav dnsKoil)S zarrjyoQiaVy 
al^xQov sivaL voiiit,ov6a rdv dkkav sItisIv riva dtori, 
t,dvrog rov xard vo^ovg 6v^ftLoyvrog dvdQog srsQov 
TtaQavoaag szsLQa&rj, aal na&^ dv ot vofiOL tolg TtQu-lS 
^a6L ^dvatov tLd^sa^L to TtQogtt^ov tOLOvto Ttaifov^a 
tov Jtlsia iQovov (pLko-ipvxslv , Zva tov Ttdvtag og)£tAd- 
^svov TtaQa trjg (pv6sag ^dvatov ^Qa%v 7iQoXa^ov6a trjg 
ai^xvvrjg dXXd^rjtaL tovg [isyi6tovg sTtaivovg. totyuQOvv 
ov [lovov &vr]tov ^iov do^av dd:dvato^> dvtLy.atr]XXdi,ato2Q 
dtd r^g Idiag dQsrrjg , dlXd xal rovg 6vyysvsLg zal Ttdv- 
Tag TOt)s noXitag TiQostQsipato Xa^slv dTtaQairritov Ttftco- 
Qiav naQa tdv slg avtrjv :xaQavofLr]6dvtav. 

XLV. "Oti AsvxLog TaQxvvLog 6 ^a6Li.svg tVQav- 
viTcdg Tial ^iaiag aQxav tdv TioXLtdv rovg svitoQovg rdvZS 
^Pafiaiav dvrJQSt ^svdslg snicpsQav airiag svsnsv rov 
vo6q)i6a6%aL rdg ov6iag avidv. dtOTtSQ AsvKLog ^Iov- 
VLog oQcpavog dv v.al ndvrav '^Pafiaiav jtlov^Lararos 
8l' d^cpotSQa tr]v rov TaQxvviov TtXsovs^iav vJtaTtrsvsv, 
ddsXrpLdovg avrov, xal TtuQ' sxa6ra rd ^a^tXsi 6vvQoLvog^{} 
7tQogsitoLr]\fr] ^iaQog stvaL, dfia ^sv ^ovXo^svog tov VTtsQ 
xov 8vva6\faL tL q)%6vov sxxXivstv , d^a d' dvvTtovor]— 
tag 3taQatr]Qsiv to TtQaxro^svov %a\ tolg x^g ^a6LXsiag 
lcpsdQsvsLV aaLQGig. 

39. 2. qiUVSQov] exspectaveram ipavsQUS. Mox, TtQci^caGiv 
ed. Rom. 

39. 6. nvt^g] avt^s ed. Rom. 

39. 7. aXlcuv] allcov xcov ed. Piom. 

39. 8. avzT]] ctvzT} ed. Rom. et ipsa ia interpretatioQe. 

39. 9. ^TiL^tvnrj] malim i7ii.&v[iolr]. 

39. 10. tx^''] ^X^^ ^^- Rom. 

39. 15. cov] 6v ed. Rom. 

39. 17. Tov nlstco xQOvov] xcav ■aXsico xgovmv ed. Rom. 

39- 23. TcXovaicozatos] incipit codicis p. 254. 

39. 32. uvvnovo^zcos^ dv inovorizcoQ ed. Rom. 40 EXCERPTA VATICANA L. VII. —X 

"Otl ol Ev^aQitai ^£zcc tQi&KOVza fivQiccdav eii6tQa' 
rEV0avteg ^:!rt tovg KQOtavcdtag '/.ai Ttokeaov adixov BTta" 
vel6^£voi tolg oloig entaLGuv , y.ai fy]v evdai^ovlav ovx 
fT^ej^/Covrfg eTaSe^icog ixavdv TtaQadeiy^a trjv Idlav kteoj- 
Blciav y.axeXiitov tov ztoXv fxdilXov 6eiv 7iQoge%eiV Iv taXQ 
idiaig evxvylaig i]TieQ ev talg talaiTtaQLuig. 

XLVI. "On 7tEQi'HQo86rov (pr]6iv 6 /JiddcuQoq iiTalS? 
ravta naQeti^iq^ev ovy^ ovtcog 'Hqo§6zov 'AatrjyoQrjGcci. 
(iovh]&evreg cog vTtodsicai on tcov T^oycav ol ^uv^doioi» 
IQtovg dlrj^elg v-aziGyveiV eicdvaGiv. 

"On ytQogr]}i6v t6ti tiiidod^ai t)]v aQetrjv, xdv y 
TCecQa yvvaiHv. 

''Oti 'A&}]vcciOi det^iag tij viK]] %Q',]6d^evoL y,al vlhy]- 

^avteg Boiatovg te '/.al Xa^.xidelg EtJTJ^pg djto ti]g /tf^%J/g 

ioXcc?.xi8og e;<vQiev6av. ea ttjg 8eKc'cz}]g ri/g tcu?' BoiCJtcjv 

(orpeleiag aQau yahcovv elg tr]v dnQO^xoXiV dved^eGav t688 

v6 ileyelov yQdipavteg , 

e^vea Bolcozcov xat XaXKidecov 8a^d6avzeg 
oiaL^eg 'A%'}]vaicov eQy^adv ev TtoXe^iov 
20 8e6^co ev dyXv^evzi 6i8)]Qecp t6^e6av vi^Qiv 

(6v iJtTtovg Seacczrjv HaXXdti zdg8' e^e6av. 

"Oti z6 icazaxccieiv zd leQa TtaQa 'EXXrpfcov e^ia^ov 

II'cQ6ai z}]V avzr]V tQlg 7tQoa8iK}]6a6iV dTCo8i86vzeg v^Qiv. 

XL\ \l. "Gxi Kdoeg vtio HeQ^cov '/.cczaTtovov^evoi 

'2,5^eit'r]QcSr^]6av Tteol 6vii^icr/J.ag el JZQogXd^oivzo MiXyc^iovg 

0vi.iadxovg. 6 (>£ dveiXev 

TcdXai Ttot ')j6av dXaifioi^ MiX)j6iOi. 

40. 11. rj] Cnd. sL IMAF. Ouod defendi quodammodo potest, 
40., 14. XaliyiiSitg] Ita cod. et mox XaXixiSos. IVtAl. 
40. 15. £'/(] i»d hoc fortasse deest co^jula. JVJox coq)tlsic(s — 
SfAccrri^ ed. l|om. 

4J. 19. wolhfiov] Tto?Jfim ed, Rom. 

40. 21. (ov] llerodot. tojv. MAI. ' 

40. 3. Diodortis XII. 9. id bclluin scribjt. Sed noster eclojr^i-: 
liits l«»rmn hunc ox alio ante uiidecimum libro sunipsit, aliis verbis 
sei!teiitii>»jue conforraatuin. Neque nescimus res aliquot a Diodoro 
aiii^que historicis bis fuisse narratas , semel breviu^ et obiter , ite- 
rum g"io loto et copiosius ac non sine varietate, MAI. 

10. 12. Coasentanea his dicit graccus auctor prolofri cominenta- 
yioruin ad Susannam a me in vatiuanae collcctionis volumine prijuu 
editorum. MAI. 

40. 17. Reni narrat aliis verbis Herodotus V. 77, qui etiam 
cpijframma re<;itat. Et quidem is compedes, qui captivis iniecti fuc- 
raiit, ad suaiij usf|ue aetateui ait pcpendisse Athenis ex acropoleos 
iniin». MAi. 

40. 27. Reapse Cares cura Miiesiij sociis insignera cladcm a 
Persis retuierunt, ut ait lle^-odotus V. 120. 3IAI. EXCERPTA VATICANA L. VII. — X. 41 

ov fi?}v «AA' 6 q)6(iog lyyvg xsi^svog svcolt]6bv ad- 
rovg ejtiXa&EGd^cct r^g TiQog dXXrjXovg (pikori^uag, stQOs 
61 tb TiXriQOvv tdg xQiriQUg '/.atd tdyog Cvv^jvdyKa^sv, 
S8 "Ott, 'Enatalog 6 MdrjCiog 7tQ^6^svxr]g dTtsGtal^svog 
VTCo tc5v 'lavcw TJQOitJjds di' TJv altiav ditiGtsZ avtolg 5 
6 'JlQtacpsQvijg. tov ds slTtovtog, iir^nots vjtsQ cov xata- 
vtoXsnTj&svtsg ocaxtSg STta^ov [ivyiSizaztiCaGiVy QvkovVj 
^cpijGsv, sl to TtSTtovd^svai xaxag tr]v dTtiGtiav TtsQinoiSiy 
TG Tta^SiV ccQa sv noiijGSi tdg TtoXsig TlsQGaig svvoovGag. 
aTtods^d^svog ds to qijQsv 6 ^ylQtacpsQvijg dnsdcoKS tovg\Q 
vofiovg xalg TtoXsGi, xal TCixtovs q^OQOVs natd dvva^iv 
l^ita^sv. 

6 yKQ Jtagd rorg Ttollcig xav nQXitcov q^Q^ovos tov 
iHnQoGxtsv xQovov syxQvnvSfisvog snsidi} TiaiQov sXa^sv, 
d^QOvg s^SQQayp^. did dg tr]v cpiXotiniav tovg ^ovKovg\5 
TlXsv^SQCiGav , iidXXov ^ovXo^svoi tolg olxstaig ^sta- 
dovvai tijg sXsv^sQiag ij tolg sXsvQsQoig tijg noXitsiag. 

XLVIII. "Oti ^dtig 6 Tcjv IIsQGav GtQutTjyog, M^- 
^os foV to ysvog %al naQa tav nQcyovav naQSiXr](pcog 
oti Mi]8ov TO^ 6vGtr]Gaiisvov r:]v Mr^biav 'A%r]vaiOLlQ 
%utiGt7]Gav dnoyovoi, dnsGtstXs nQog tovg 'Adrjvaiovg 

41. 10. r3] incipit codicis p. 279. 

41. 11. 7i6).iSi] TioXiGiv ed. Rom. 

41. 12. igdta^iv] immo iTtBza^BV. 

41. 13. jtaQcl Toig xolXolg] zolg TtolXotg naQd ed. Rom., sed 

interpretatio invidia qiiae in multis civibus antea celabatur. 

41. 16. TjlivQfQoiGixv] ilEv&^QCcGeiV ed. Rom. 

41. 18. ^cittg] Jchrig erl. Rom. , et ^aTTjv 42. $. et 11. 

41. 20. 6vOTr]Gafj.i'vov] GTrjCaiiivov ed. R^om. 

41. 21. TiavaGTrjaav] y.ad-iGTrjaav ed. Rom. 

41. 8. More suo eclogarius spntcntiam hanc a narrationis cor- 
pore avulfiit, nempe ab liistoria belli lonum foederatorum contra 
Fersas. ^LVI. 

41. 5. Revera Hecataens mile^sius nobilis historiographus Lellum 
adversus Persas lonibus, irustra licet, dissuaserat; uti narrat He- 
rodotus V. 36. MAl. 

41. fi. Artaphernes persa Sardibus praefectas, dux belli contr» 
lonas. H<Tod. V. V2Z. MAI. 

41. 17. Pragmcntum mutihmi sententiac causa ab eclogario de- 
Icctuui. MAI. 

41. 18. Datis et Arta])hernes summi iinperatores Persarum in 
proelio ad Marathona contra Miltiadem. Herod. VI. 94 , Nepos 
Milt. IV. MAl. 

41. 20. Medus scilicrt Mcdea ct Aep:eo Athcnarnm rcg;e f^cni- 
tus, qni cum luatre Athcnis pulsus, barbaris deinde poptilis debel- 
latis , (litionem sibi subilitapi Mediaui appiHavit. Apnllodorus bi- 
biioth. 1. 9, et Cephallo apud Euseb. chruu. X. 15. AlAl. 42 EXCEUPTA VATICANA L. VII.— X. 

sljcsiv c5g naQB6ti [isrd dvvdfisog anairt]6G)v ttJv ccQvnv 
rrjv nQoyovLx^v' Mi^dav yaQ rav iavrov TtQoyovav 
TtQsa^vTFQOv zlatLV ysvo^svov d(paiQS%fjvaL r^v ^aGLXsiav 
V7i6 ruv 'A&7]vaLav xal naQaysvo^svov slg rtjv 'AGiav 
QnriGaL rrjv Mi^dlav. dv (isv ovv avta rtjv aQpjv dno- 
6a6LV, d(ps\rr'i6s6^ai rrig TtQariqg alriag nal rrjg snl ZlaQ- 
6sig 6rQarsiag' dv 8s svavrLa%a6L, TtoXv dsLvorsQu jtsi- 
^sad^aL rav 'EosrQLsav. 6 6s MLlrLadrjg dTCsxQid^tj djto 
rrjg rav dsxa 6rQaxr}yav yvd^rjg ^Lori %ard rov rdv tcqe- 

i06^svtdv Xoyov ^dlkov 7tQogr]KSL rijg Mrjdav dQx^jg av- 
QLSVSLV 'A&r]vaiovg i] zJdrLV [6ta] riig ' A^rjvaiav noXsag ' 39 
rrjv ^sv yaQ rdv Mrjdav ^a6Lksiav 'A^rjvalov dvdQcc 
6v6ri]6a6&aL , tdg ds 'A%iqvag ^rjdsTtots Mrjbov ro ysvog 
dvdQa xats^xtj^svai. 6 dh TtQog fta'p;v dxov6ag ravra 

i5naQS6xsvd^sto. 

"OtL ©sixi^toxXijg 6 rov Nsoxlsovg, nQogsX96vtog rt- 
vog avtd st?.ov6iov ^tal ^rjtovvtog xrjds6t)]v svqslv Ttlov- 
6lov, naQSxslsv6ato avtd t.r]rslv (i^ ^QVl^^'^^ dvdQog 
ds6ixsva, nokv 6s ^alXov dvdQa xQtj^idrav svdsd. dno- 

20dst,afisvov ds rdvd^Qanov ro qi]Qsv 6vvs(iovXsv6sv av- 
rd 6vvoLxi6aL rr]v ^vyarsQa rd Ki^avL. dL^nsQ sx rav- 
rrjs T^s altiag 6 Ki^av svnoQri6ag iQVi^dtav dnsXv%ri 
rrjg cpvkax^^g, xal rovg xataxXsi6avtag aQXOvtag sv&vvag 
^atadixovg 'ska^sv. 

25 XLIX. "Oti tdv 'EXlrjvav ndvrav 8ianQs6^sv6a- 
^svav nQog Filava nsQL 6v}i^axiccg ., org ^SQ^rjg dLs^aiva 

42. 6. fJqDfO^^fffcO^ai] aqpTjQ-j/fffcO^ct ed. Rom. 
42. 6. iiQ(aTriq aLriuq^ airiccq TiQwTrjg ed. Rom. 
42. 7. ivavTia&aGi] ivavTioi&waiv ed. Rom. 
42. 8. MtlTicx8T]g] Md&cdSrjg ed, Rom. 
42. 9. GTQaTicozdiv] Ita cod. MAI. , cuius interpretatio recte 
ducuni: qnod restitui. 

42. 9. ■jiQia^tvTOiv'] TCQia^vTCov ed. Rora. 
42. 11. Std] dele. 

42. 21. avvoi.HiGai] avvomfjaai ed. Rom. 
42. 24. KaTaSiKOvg] KaradiKcos ed. Rom. 

43. 6. Athenienses lonuin auxiliareii Sardes captas inflamma- 
verunt , quam rera Darius rex molestissime tulit. Ilerod. V. 101. 
105. MAI. 

42. 8. Eretriam Eul)oicam a Per..ils ip^iic ac direptione vasta- 
tara, cive.sque luistae sul^iectos , ait ISeroiUitus VI. 101. MAI. 

42. 21. Ki(iavi] Cicero de ofi". 11. 20, Valcr. Max. VII. 2. ext. 
8. M.U. 

42. 24. Aes alienum dissolntum ol> Elpinicem sororem et con- 
iugem , quani Cimon Calliac cessit , tradunt in Cimone jXcpos et Plu- 
tarclius. Multo ergo Ciiuoui houorificentior Diodori uarratio. MAI. EXCERPTA VATICANA L. VII.— X. 43 

ngog r^v EvQan7]Vf tov ds InayyuXaiihvov 6vnnaxr]6tti 
xal OLtaQxijCaL , £t yE riqv rjysiiovLav eits trjv aata yijv 
tits trjv aata &dXartav TcaQs^ovaLV, rj ^sv vnsg rijgTJyS' 
^oviag q^Llodo^ia rrjv 6v}i[iaxLav TtaQSXQOvsro, ro de fisys- 
&og f^g ^ori^siag xal 6 tav TioU^iav (po^og TtQostQSTCe 5 
fisradovvai rrjg do^r^g ra JTiAow. 

rj filv yaQ rcov TIsQGav v7iSQ0%r] TCQog ro KQat^6at 
rijg sTCLd^vfiiag ^x^l rdg doDQsdg, rj ds rvQavvLX^ nlsovsh,iu 
j£«l rd fiLKQd rav kr^fifidrav ov naQirjGLV. 

^S^aLordrr] yccQ rrjg GcorrjQiag q^v^^a^ r] dnLGria. 10 

TcalSsg fisv ovv ddLXOvfisvot TCQog narsQag %ara<psv- 
yovGt, TCoXsLg ds JCQog tovg dTCOLniOavtag 6)]aovg. 
4o "OtL rvQdvvov TcXsovs^ia roig fxsv vndQxovGtv ovx 
(XQXsitat, tav ds dkXotQiav sni^vfisly TcXriQOvtaL 8& ov- 
dsTcots. 15 

Tovg 8s xard ri]g 8vva6tsiag avtov Jtsq)vx6ras sxav 
OiULQov ov% sdosL dvvafiLV la^slv. 

L. sxsivav ydg rav dvdQcav siStE dnoyovot ot rag 
tivroiv aQsrdg [isrd rov %dvarov d^avdrovg rij do^u 
xatalsXoi7ca6L. ro ydQ s7ca%lov r^g Ovfifiaxiag ovx «^-20 
yvQLOV altsl, ov TtokldxLg idslv sOtl xaracpQovovvra xal 
tov cpavXorarov J8l(6ty]v TCSJcXovrrjxora , «AA' snaLVOV 
xaX 66^av, tcsql r]g oi dyaxfol rcov dv&QWTCcov ovx. oxvoiJ- 
Clv djto%vr]6xsLV [iL6&6g ydQ sGtLV r] do^a iisi^cov aQ- 
yvQiov. TtaQaXafi^dvovOL yaQ ot I^naQrLdraL naQa rcov^S 
7tarsQ03v ovx agnsQ oi KoLnol nlovrov, dkkd TtQO&vftas 

43. 2. ciraQX^Gcti] aptius GiTaQHfjaai. 

43. 3. Ttagi^Qvaiv^ Tcagt^waiv ed. Kora, 

43. 5. Kal] incipit codicis p. 280. 

43. 5. TCQohQSns] nQOtTQemv ed. Rom. 

43. 10. Pf^aioTaTT]] §i§aLcaTaTr] ed. Rom. 

43. 19. avrdiv] avTcav ed. Rom. 

43. 2l. iQzi] ioTiv ed. Rom. 

43. 6- Imperiuin tamcn ambitinso Geloni a Graccls non eet tra- 
ditum , teste Herodoto VII. 159. Et sane constat Geionem non pu- 
gnavisse contra Persas ; idque ait etiam Diodorus noster XI. 26. MAI. 

43. !). Denuo solitaridc sentcntiac iicic cl postca. MAl. 

43. 18. Ilae , quae seqnuntur, purticulae abruptae sine dnbio 
pcrtincnt ad concioncni , quam a Diodoro scrtptam ccnsco , et cuius 
ccrtum indicium dat Ilerodotus VI!. 134. Scilicet qiiuin in urbe 
Sparta placandus csset Taltlijbius deus, sivc lieros, qiii ob violatos 
Per»ariim praecones irasccitatiir, concioncs popnlarcs habitac in urbe 
6unt, niimquis laccdacmonius , (ut discrte alt Herodotus) vellct pro 
Sparta mortevi obire, id est se ultro devovcre, Persisque ad piacii- 
lum aurcrcndum seniet tradcre; id qiiod reapse laccdaeinonii duo 
praeetiterunt. MAI. De Gcione hacc dici vidcutur. 44 EXCERPTA VATICANA L. VII, — X. 

rslsvrav TtEgl rf^g aXEvQ^BQLaSf castE Tcdvta tk natcc tov 
^iov dya%a dsvzsQa rtiJ-EtJO^at tijs So^>]S' 

lirj rav '^svLxcav dvvd^uscjv STCL&vfiovvrss rds noXi- 
Ttxag d%o^dKX(oi,isv %al rcov ddrjlcov OQsyo^asvoL rc5v fpa- 
5vtQcov fir] nvQiSvco^isv. — Ov cprniL %axa7tS7iXfi%\taL to 
.^isys^os rfjs rcov UsQGav CrQands' aQsrfj yaQ 6 noXs- 
juos ov Tchj&SL ^Qa^svsrac. — UaQSLXiicpaGL ydQ vno 
xcav TtarsQcov t,tjv fisv savrots, rsXsvrdv 6' orav xqslu 
rals %axQL6Lv STifi. — Ti (po^^]&a^sv xov xqvOov o5 xs- 

i.0xo6^r]usvoL /3«6t'gov(?£.v sls rds iid%as cas yvvalxss slg 
Tovg ycifxovs, disrs rrjv viarjv ^7] ^Ovov sna%Xov s%£lv 
d6i,av dlXd %aL tcXovxov; ov (po^slxaL yaQ tJ aQSxr) XQV- 
Cov , ov 6 Oidr^QOS sYco9sv dysLV al%yidXcoxov , dXXd rffV 
CrQaty]yiav rcov f^yov^isvcov. — IldOa ydg 6,vva}.tLS vjieQ- 

IBaiQovGa rii]V (5v[i^srQiav vcp' savrfjs ^XdnxsxaL t« nXst-il 
6ra. tcqIv ij yaQ dicov6aL rr)v cpdXayya q)&d0onBV iqitElg 
jCQd^avrss d ^ovXo^s^a. 

44. 6". GTQaTiccsl CTQGTSiag ed. Piom. 

44. 14. Intervallum ante sraffa nuUum notat ed. Rom., sed 
ubi noa est 16. aute tcqIv. 

M. 3. Parti^iila pertiuens ad consaUationem i3o fmplorandts con- 
tra Persas exteris auxiliis. i\JAI. 

44. 6. Pars orationis exliortatoriae contra Persas. MAI. 

44. 17. Hiic usque pertinj^unt cxcerpta iaedita a libro septimo 
iiscjue; ad decimi fineiii. (INam sexti libri, in quo res adhun ante 
tixtica tempora scribebantur, nuUae erant rjliquiae in codice Tati- 
can'.) Statim vero in nojtri codicis eadem pap^ina !^80 eodcmque versii 
eequitur particuia edita pertinens ad librum ^iX- 3. z^tEilseO^ora b£ dsZ 
rovg Tcl Tcov j^aQ^dQcov ilofiivovg, 1'vcc TvyxdvovTig oveidavg etc. 
Tum pars reliqiia dimldia quaternionis , nemjie paginae 289. 290. 
2.51. 252. 257. 258. 2f)7. 208. liabent exccrpta a libro XI. 3. usque ad 
librum XII. 13. Cessant igitur excerpta ralioara inedita, ubi edita 
divfrsa ali Iiis valesiana desinunt Weesel. T. II. p. 551); incipiunt 
vaticijni edita iibi valesiana iteni edita ner.ipe in rclins gestis Leo- 
nidiie ad Tlierinopylas (Wessel. XI. 3) Fraeterea extat in codice 
intef:;er alius quaternio Iiabens librorum Dicdori editorym excerpta 
a libro XV. 1. usque XIX. 2. Eae vero sunt paglHae codicis 307. 
S08. 183. 184. 235. 236. 23«. 22». 2S0. '^iS. 244. 237. 238. 193. 
194. 293. 294. Denique in paginis 221. 222. 119. 120. 177. 17S. 
occurriink Diodori evcerpta Ii()rorum editoram XiX. ei XX. Atque 
haeo ogo nninia inateriae cognitae excerpla al) l:oc meo volumine 
cxcln*i ; qiiamqiiam ea neque aliqna, ut fit , lectianum variotate «a^ 
rehant, et ccrtefii-inissiiniim parti ineditae testimonium dabant. Quippe 
quiiin vaticana excerpta cdita ctiiii Diodori ["ublicis libris ad verburn 
conp-riiaiit , seqnitiir nt illa etiain quae sunt inedita, atque cum edi- 
tis coniiingiintur , ad Diodoriiin aeqiie aiictoreni referenda sint. Rur- 
eus excerpf.a illa quae ad libros Diodori editos pertinebant, percom- 
mode me docnenint, qiianam ratione atque instituto, qiiantJsque fere 
iutcrvullis iuterposiids, quonain denique delectu;^ generc Iiaec excerpta EXCERPTA VATICANA L. Vir. — X. 45 

ronstantiniana curata f aerJnt : qoam rem in ambrosianis quoqne Dlo- 
nvsiii Imlicarnassei codicibus olira observavi, qiiorum item exoerpta 
partim in editos partim in deperditos eius historii i libros incidebant. 

Deniqne lectores moneo ine excerpta libroniin a VII. ad X. id- 
circo confclobiita posuisse , quia neque in codice vaticano, neque in 
aliis ab Ursino , Hoeschelio Valesioque tractatis codicilius satis certa 
indicia snpererani;, quamobrem hae partes in suos quaeque libros 
pro suo iurc distribuerentur: quo tamen incomniodo in sequentibus 
plcrisque post XX. librum excerptis non laborabimus. Item nemo 
niiretur. cur quum librorum a Vll. ad X. iamdiu extent ur.>iniana, 
lioescheliana , valesianaque excerpta, vaticana tamen ex his ipsis 
lihris manantia, diversa sint et inetiita. Causa eius rei est , quod 
prisci ilii eclogarii pro suo quisque operis titulo Diodorum deflora-^ 
verunt: itaque in codlcibus ante me copnitis nonnisi excerpta accom^ 
modata ad titulos de lcgationibus , et de virtutibus ac vitiis , vel ad 
quosdam alios, occurrerunt. In vaticano pariter codice partes illae 
Diodori tantum ponuntur, quae ad titulum de scntentiis referri po- 
terant, ceteris fere praetermissis. Atque ita vaticana, quamquam ex 
jisdem libris educta, a praedintis et iamdiu cognitis excerptis diffe- 
mnt. Aliquando tamen contigit , quod prope necessarium erat , ut 
excerptum idem non uni titulo coramodum visum sit ; ideoque non 
uni eclogario praedae f uerit ; id quod in adnotationibus meis siio loco 
non reticui. Et quidem partes editas , quod iam monui , consulto 
praetermisi. 

Transeo iam ad Diodori excerpta inedita librorum post Tigesi- 
mum: quandoquidem libros eius ab undecimo usque ad vif^esiraum 
superesse integros, ideoque coastantinlania excerptis haud indigere, 
nemo ignorat. jVIAIi L, X X L 

L kJtl UtoXs^atog [6] aal SsXsvxog aal JvGi^axog^^ 
CvvESoauoV Itc 'Avtlyovov tov {iaGiXia ov% ovtcog vno 
Tfjg TCQog dkl)]Xovg tvvoiag jCQOxhji^avtsg cog vno zov 
xa&' kavtovg «jpo/^oi; (5vvavayyia6%kvttg aQ(it]6av frot/ios 
5^Q6g t(ov okav noLVOJCQaylav. 

"Oti ol iXicpavteg ot 'Avtcyovov xra Av(}ip,dxov xata 
rrjv ^cix^]v 7jyavi^ovro cag dv tijg cpvOscjg acpd^LXXov ds- 
baaviag avtoig trjv dkarjv iccd ^iav. 

" OtL 2JsXEV'/tog ^Btd t^v dcaiQSdLV xrjg ^AvtLyovov 
IQ^adLXsiag dvala^civ trjv dvva^LV naQsyivsto slg OolvL- 
iir]v aal sns%siQr]Gs y,ard tdg ysvoiisvag (3vv&}jxag trjv 
xoiXrjv 2JvQiav idLOTCOLciG^aL. jCQOTcarSLlrjcpotog ds tdg sv 
avrfj TCokcLg TlroXs^LaiGv naL aatrjyoQovmog otL cpiXog 
cdV 21slsvxog nQogc8siato trjv vno IltokByLaLOV ovGav 

46. 1. ort] incipit codicis p. 265- 

46. 1. Jtat o] Male in cod. o xaL Immo omittere praestat 
etiam o. MAf. 

46. 4. GvvcivayviaaQ-EVTis] avvayy.aG&ivTEg ed. Rom. 

46. 6. 7. 'AvTiyovov xat Avcifidxov kutcc ttjv ficcxrjv] Ktttd 
Tr}V iia](,riv 'AvTiyovov Ttal AvGificcxov ed. Piom. 

4G. 1. Qaae scquuntur frao^enta recte a me collocari in libro 
XXT, etsi nulla rei mentio fit in vaticano palimpsesto, statim co- 
gnoscet, qui hoescheliana nec non valcsiana huius libri fragmenta 
cum his incditis vaticanis conferet. (Eadem ego regula in sequenti- 
bus quoque libris disponcndis utar.) Et quidem Diodorus vigesimi 
libri extremis vcrbis ait, sc regum de sUraraa re adversus Antigonum 
certaraen initio sequentis libri gcripturum; quae reapse narratio in 
his vaticanis reliquiis, quatenus eam eclogario servare placuit, oc- 
currit. MAI. 

46. 4. Sic loquitur etlam Porphyrius in sliis deperditis nunc 
historiis apud Euseb. chron. I. 40. Legc etiam Diudorum nostrum 
XX. 106, et Pausaniam I. 6. MAI. 

46. 8. De clephantorum peculiari sollertia lege , si vacat , Ci- 
ceronem cpist. fara. MI. 1; tum quae fusius dicuntur a Dione Cas- 
eio XXXIX. 38, et ab eruditis ibideni interpretibus. MAI. 

46. 13. Scilicet ipse Diodorus sub vige».imi libri finem occu- 
patas a Ptolemaeo Goelesyriae urbes iam aarraverat. ALVI. EXCERPTA VATICANA L. XXI. 47 

XCJQUV dg r^v Idiav itatccx^fjvca ^EQi§a, XQog ds tov- 
xoig otL tov TtoXe^ov tov TtQog 'Avttyovov icsKOLvavrjjio- 
tog ovdlv avta fistBScoKav ot ^a^LXelg tijg doQLXtijtov 
43 x^Qf^S > ntQog tavtag tag 6La^oXag civtEiJis ZleXEVjiog cpd- 
fiEfog 6iJcaL0v sivaL tovg ty naQatd^SL y.Qary]6avtag av- 5 
Qiovg vTtdQxsiv tav 6oQLXtrjtav tcsql 6s tijg 'Aoih^g Hv- 
QLag 6Ld tr]V rpLkiav in\ tov TtaQovtog ^rjhlv nokvTtQa- 
yfiovrjdSLV, v6tSQ0v 6s ^ovksvGsCQaL nag ;^09^(JT£0V £(Jrl 
rcov cpikav tolg ^ovXo^svoig Ttksovsxtslv. 

!I. vTCSQpoXijV yaQ ixcctSQOL cpLXotiiiiag ov ycatsXiiiov^XQ 
ol iisv Maocs66vsg 67tsv6ovtsg 6a6aL tdg vavg , oi 6b 
Z^LXshcotaL (iovXofisvoL iirj fiovov KaQx,i]6oviav v.a\ tcSv 
icatd tiqv 'ItaXiav ^uQ^aQav 7tsQLysvs6^aL 6oKSiV, dXXu 
icai TtSQL ti]V 'EXXd6cc %caQr]\frjvaL XQsittovg ovtccg Maxs- 
66vav tav trjv 'A^iav aaL Tr}v EvQCJTtrjv TtsnoLTj^svaviS 
6oQiztr]tov. 

"OtL ^AyaQoy.X^g sl fisv djto^L^d^ag tijv dvva^iLV sTtV' 
xsLiiSVOLg tolg stoXsfiioig STtsd^sto, xatsxoil^sv dv-Qc/.6ias 
TOi)s Ma/cs66vag' dyvor]6ag 6s tr]v ysysvr]^svr]v TtQogay" 
ysXiav ica\ tr]v sx7tXr]^LV tc5v dv&Qanav i^Qxee^r] t^v20 
dvva^LV d7to^L^d6ag aal rQOJiaLOV 6tij6ag ^LaXa^elv dXri~ 

47. 3. SoQfHTT^TOV'] ScOQVKT1]TOV ed. Rom. 

47. 6. doQiKT7]Ta>v] 8oqvkt7]tcov ed. Rom. 
47. 6. noXvnQccyfiovi^afiv] TiolvjiQayfiovfjg ed. Rom. 
47. 8. §ovX£vata&ai] ^ovXfvacca&ai ed. Rom. et mox iaTlv, 
47. 10. vnfQ^ol^v] vtcIq aQXflv ed. Rom., quod malui scri- 
bere nt scripsi quam vniQOxfiv. 

47. 16. 8oQL7iTriTov] SoQvnTjjTOV ed. Rom. 47. 9. Regiim hanc discordiam post debellatam Antigonum in- 
nuit lustinus XV. 4. MAI. 

47. 16. Agitur in mutilo hoc fragmento de pugna Agathoclla 
sicuU cura Casandri macedonis copiis ad Corcyram , cuius brevis 
mentio cst in fragmentis Diodori nostri editis XXI. 2. p. 489, unde 
cognosciinus crematam fuisse ah Agathocle Macedonum classem. MAI. 

47. 19. TtQogayyeJ.inv] Quinam erat liic nuncius? Nam ille certe 
de rcgnm victoria ad Ipsum Casandro potius favebat. Equidem bcUi 
huius ab Agathocle in Corcyra gesti perexigua memoria superest: 
qunmquam in.«ulam reap«e Agathoclcs in potcstate habuit , camque 
dotis nominc Lanassac Gliae dcdit, quam Pyrrho magno epirensi in 
matrimonium collocavit. Plnt. de ser. num. vind. tom. VIII. p. 205, 
et tom. II. in Pyrrho cap. IX. X. MAI. Est fortassc nuncius classia 
Macedonum combustac ad Cassandri copias tcrrestrcs pcrlatus. Op- 
pugnahat enim (^ornyram Casi.:ander 7i?.6i kcu nt'Qfj , ut rcctc apud 
Diodorum h)co citato scribit ileiskius ad Constantini Caerimon. au- 
lae Byz. p. 66. 48 EXCERPTA VATICANA L. XXI. 

&rj xov loyov uvai oti ^oXXa iCEvcc xov noXLaov. ayvota 
yag %al anat\] TtoXkaKig ovx IXatta 'AatzQyat^itat, xijg iv 
xoig oTtXoiq evsQysLag. 

"Oti zJrju-i^tQiog 6 ^aSilEvg Ka^tov VTtoxuQiovg aTtav- 
6xag tovg %at' avtov ^XaOcpijfxelv eiw^utag iv xalg ex- 
%h]Ciaig ical TtaVta xar' avtov 6toat7]yslv (piXaTtsyprj-^i^ 
^ovcog atpfjzsv a&coovgt STtLqyd^syt^d^evog otv Cvyyvafirj 
xi[i(OQiag alQStcotSQa. 

111. "OtL vTto 6itohsiag ntstpyisvrjg tfjg tov AvGLfid- 
lOXOv (jtQKttag, Tial tav (pikcov avta (jvfi^ovXsvovtcov aco- 
t,SLV o;rcos Ttots dvvatca Tial firjds^iav s%slv slTtida 6ca- 
xr]Qiag sv xco 6tQat07tsda , xovtOLg aTtsxQi&r] iir) dixaLOV 
ilvai ycatahnovta tr]v dvva^LV nai xovg cpiXovg- idiav 
6(axY]Qiav ai6%Qdv 7t0Qit,s6^aL. 

15 "Ort xov zlQOHLicdtov xov Ai)6ina%ov sTtl dslnvov 
XEKlrjKOXog %al TtQoftaivovxog xov Ttotov 7tlr]Q(o6ag to 
fiiyiCtov xav 'ASQCitcov %al mQogayoQSv6ag TtatSQa xov 
Av6iyia%ov r]Qcotr]6s TtotSQoV avtco do/isl dsiTtvov sivat, 
^aCiXiKcotSQOV , x6 MaxsdovLHov rj xo @QaKiov. xov da 

48. 1. ■/.ULVu] Ita cod. naivdf Vefurritamen lieic apud DIo- 
dor. irt fragm. Wessel. ziva. Valde tamen suspicor lectionera a 
librariis fiiisse vaiiatam; sicuti revera accidit huic ipsi proverbio 
apud eundem Diodorum XVI f. 86, ubi in textu est -/.svols , at in 
variis lectionibus y.aivoig. Eadem lectio similiter sollicitata fnit 
apud Polybium XXIX. 6. vel potius apud Suidam in TtoXXd Kivd, 
observailte in scholiis Kustero ; itemqUe ?pud Schotti proverbia, 
cuius postremum certe esemplura metricuin non sinit nos ambi-^ 
gere de lectione -^fVDii MAI. 

48. 1. ayvoia] dyvoia ed. Rom. 

43. S. ovy.^ incipit codicis p. 266. 

48. 2. 3. TTjv — svtQysiav] Ita cod. in quarto casu; et sic fult 
etiam in fragmentis editis ; sed Rhodomanus substituit secundura 
casum. MAI. 

48. 8, a\QiT(OTSQa\ aiQiToreQa ed. Rom. 

48. 10 arQtUTidg] GvQaTelag ed. Rom. 

48. 10. Gojl^eiv] immo ocoQiaQ-ai, nisi excidit aavzov. 

48. 15. dalnvov] Ssltivov ed. Rom. 

48. 8. Sermo est de Antigoni filio Dcmetrio, cuius Iiurtianitas 
a Plutarcho in cins vita mcmoratur, nec non ab Imius libri diodo- 
rlani fragmentis editis p. 491. 560. Porro extrema trium verborum 
ficntentia supcrcrat unica in frafjmentis editis p. 491. lamvero id 
Pittaci elTatum fuit, ut in nostris excerptis legitur p. 19. Atque 
liinc con;noscimu6, quam utile sit pliilosophorum sententias a rcgi- 
bus rcsciri. Ecce cnini brcve id dictnm multorum hominum vitam 
conscrvavissc videtur. Pot.t lianc sententiam sequebatur in codico 
vaticano particnla illa trinm ferme vcrsiculorum a 5. ad 8. ort ol 
TtXitOTOi Tcov dyovTcov aroaroTieSa ctc. usque ad T«g ivavTiaatis 
avToiv: quam idcirco oiuis>i '(^ulu extat in editis p. 491. IVIAI. EXCERPTA VATICANA L. XXL 49 

Av6ifidxov To McxiciSoviKov slTtovtos Ti ovv, icprj, ro- 
/utjua roiCiVTCc y.ai (ilov XaanQov anoKiTiav tVt ds 1711" 
q}avs6TiQC(v (icccjusiav eTred^i^^SLg slg dvvQOJTtovg TiaQays- 
vtcd-at ^ciQ^aQOvg xal t,c5vtag &fjQi.codrj ^iov xal xcoQav 
dvgxti;d£QOV aal GnavCQovGav ri^tQcov vmqttcov, tPiaGoj ds 5 
jrapa cpvOLV dyayslv 6vvciu.LV elg toTiovg rotovTOvg iv 
olg ^sviyiTj dvvafxig VTtalQ^QLog ov dvvatat dtaOcot^sG&at; 
ElTtovtog 6s itdltv TtQog tavta rov AvGtfidxov 6t6tt ro 
[ilv TtfQi rciVT7jv trjv GtQatBLav 7]yv6i]K8v, slg 8\ t6 lot- 
nov n&LQccGstai cpilog cov Gvufiayjlv aat %dQttog djtoSo-iO 
45 <Jf t iW^ kucp%rivat rcov ev 7tEnoii]z6rcov , dTtods^dfiEvog 
avTov ^ilocpQOvcog 6 zlQOfttxaitrjg itaQhXa^s rav %(oqlcov 
xd TtcCQCdQsd^Bvta vTto TCJV TteQt AvGifiaxov ical neQtd^eis 
avtco 6id6rj[ia e^aTteOtetXev. 

"OtL ETtt TtoXlav ro %vnofia%etv dg te?.og %aQt^o(is-i5 
vovg rcp &viic3 TtaQatrrjteov " OvficpeQet ydQ Iviots 6ta- 
Xveo^at xo:t %Qr]ydtcov coveiCd^at r^v dGcpd?.etav ical xa- 
&6Xov JtQOXQivetv rrjg rt^coQtag rr]v 6vyyvco[ir]V. 

"Ott otav elg clTtOQiav eX&y] GtQaricotrjg dlXocpvXoSj 
ijtl 7tQc6tr]v tr]v rcov cpiXav aQTtayrjv oQfidv tYa&sv. 20 

49. 2. TOiavTa] TOGavta ed. Piom. 

49. 20. d^nayriv] incipit codicis p. 271. 

49, 1. ilnovToq} Praeter illuiii qneni p. 1. posui locum, hic quo- 
que perulilis atque praeclarus mihi fuit locus ad dignoscenda in Ta- 
ticano paiiniosesto Diodori excerpta. Quippe verba dc Dromichactae 
convivio huc usque extant in valesianis excerptis editis p. 5(J0; tuin 
ihi iibrupta narratione dicitur ZHTEI EI2J TO TIEPI rNSlMSlN, 
RELIQUA DISCE E SEXTENTIARUM IITULO. Iam>ero in hia 
vaticanis meral)ranis narratio reliqua scribitur, et quidem in mar- 
gine adnotatur FNSIMH; ergo locum Diodori in valesianis exccrptia 
gupprrssum , nimc vaticanus codex restituit. MAI. 

4!), 9. riyvori-iitv] Atqui Darii persae aeque infelix in Scythiara 
expeditio, quam narrat llerodotus lib. IV, Lysimachum erudire po- 
tuerat. Sed enim haud mirari Lysimachura nobis licet , qui Gallo- 
rum nupcram et omnium luctnosissimam , invita caeli temperie, ex- 
peditinnem in Moscoviam vidimus. MAI. Qui dyvoetv de inscitia 
accepit: eed cst potius peccare. 

49. l'd. Memorantur haec castella in fragmentis editis p. 560. 
MAI. 

, 49. 14. Ilaec est communior historicorum sententia: quamqnam 
nrfn desunt qui nccisum potius a Thracibus Lysimachum aiunt , ut 
Polyaenus VII. 25, et Arrianus apud Photium cod. XCIl p. 218: 
eed falso ut arbitror ; nam Lysimachus in pugna adversus Seleucum 
desideratus cst. MAI. / 

49. 16. Confer fragm. ed. p. 494. MAI. 

49. 20. Extat hic locus in excerptis cditis p. 494 ; sed ibi eclo- 
gaiius geucraliter luaiuit ecribere (iv^Qoinos pro cr^artcorijs dlXo- 

4 ^ EXCERPTA VATICANA L. XXI. 

B^q)vrog yag 7Ca6i toZg ^a6tX£v6iv ij rov «Aeovog 
IxL^v^ia roLavrijg ovx atps^srat, nokEcog. 

50. 2. acpi^srai] icps^szai. ed. Piom. : correctum ex Hoeschelii 
fragm. p. 494. 

tpvXogj id quod a Dlodoro dictum fuisse puto de Pyrrhi militibna, 
qui in Italia sociorum agros vastabant. Lege Dionis vaticana ex- 
cerpta [p. 172. ed. Mai.]. Quare eclogarius editus hoeschelianus 
videtur sede quoque sua frsgmentnm dimovisse, quod posuit in XXI. 
libro ; quod mihi verisimilius in XXII. collocandum videtur, in quo 
Diodorus libro bcllum Pyrrhi itah'cam scrip>>it. MAI. Qui fretus hoc 
argumento ort — Ttolecog libro XXU. contribuit. 

50. 2. A'erba haec pertiuent ad orationem vel Appii caeci, vel 
Fabricii, vcl Cineae» MAI. L. X X t L 

461. CAt IIvQQog 6 ^aGiXBvg noXXovg rc5v ^HTCELQtorcSv 

xav GvvdLtt^sfirjxotcov ano^e^XTjxcog ^ sjtsi rig i^qcjttjGei' 
ccvtov Tc5v IdLO^tvav Ttdog ra xrtk rrjv [laxrjv aTitjvTrjdEv 
ciVT(3 y sItiev, kav btl (iLa ficcxy VLKt]0]] tovg 'Pafiatovg, 
ovdslg avt(p rav 6tQatio3Td5v t(ov Gvvdia^s^r^KOtcov dTto- 6 
ksLcp&rJGerai. taig yaQ dXrjd-ELaig dndGag tdg vUag sGxs 
Kad^Biag ocatd vqv TiaQOLfilav * ot ydQ TJrt^d^Evrsg ovdhv 
ItaTCELVco&yjGav dcd ro fiEysd^og t^g rjyE^ovlag, 6 6e vt' 
x^Gag rt}v rcov rjrrrj^ivcov ^Xd[ij]V xccl Gv(x(poQdv dvads- 
dtxro. 10 

"Otl KiVEag nQEO^EVTrjg dnoGtaXElg iiaQd JJvqqov 
31EQL ^LaXvGEcog TiQog 'PcofLatovg, ovtog TtSLGtLxdg av hp 
rc5 nQEG^EVELv zal daQa noXvtEXrj tolg Ev^itOLg edidov. 
ot dh OVK EXa^ov ravra, Ttdvrsg dh (liav xal rrjv avtrjv 
dTioxQLGLV Mcoxav avrcp otl vvv (iev ovrog avrov tioXe-IS 
liLOV (irida[i(og dQ^io^SLv r-qv dcoQEdv , kdv dh xaraTtQa^r]- 
raL rrjv ELQtjvr]v xal yivr^TaL cpiXog 'Pco^iaicov, ijdiajg Ttgog- 
dE^EGbac rrjv doGLV ovGav dxarr^yoQr^TOV. 

II. "OtL BQEVVog 6 TcoV FaXatav ^aGLX.Evg tlg vaov 
iXQfov dgyvQovv [ihv tj %qvGovv ov8hv uXev dvd&r][iay20 

61. 3. avTov — iSto^hav] avtav — idio^evlcov ed. Rom. 

51. 4. bIizsv] tlntlv ed. Rom. 

51. 6. iGX^] taxiv ed. Rom. 

51. 12. TtiiaTiHos] niGTiTidg ed. Rom. 

51. 15. fiiv ovTog] fiSvovTog ed. Piora. 

51. 17. nQogdi^sad^ai] nQoadi^aa&cci ed. Rom. 

51. 7. Quac eequitur proverbii explicatio extat in excerptis edl^ 
tis lib. XXII. p. 495 ; sed ea ibi libere convertitur ab eclogario, 
Tcrbis aliquantulum immutatis, in generalem sententiam; quum tamen 
Diodorus de Pyrrho Roniani^que loquatur, uti docet genuinum hoc 
fragmentum vaticanum. MAI. 

51. 12. Duas Cineac ad urbem legationes memorat Flutarchua 
in Pyrrho capp. XVIII. XXI. MAI. 

51. 12. niaTiy.og] Eloquentiam Cineae celebrat Flutarchus XIV, 
a quo dicitur fuisse Demosthenis auditor. MAI. 

51. 20. Diodorura in XXII libro ecripsisse Brenni expeditionem 
in Graecinm, iam constabat ex editis fragmentis p. 497; quibus haec 
Taticaoa iaiu addeuda 8uut< Forro Dlodoxua recte rea Breiuu cum 

4* 52 EXCERPTA VATICANA L. XXII. 

ccyccXyLata S& ^ova U&Lva aai ^vXiva (israXa^av aatE- 
yikaCEV oti %'Bovg avd^QaTCOfiOQcpovs SLvai doxovvteg t(Jra- 
Cav Tovtovg ^vkivovg ts xal KL&ivovg. 

"OtL OL tv /diK(poig bvtsg aata trjv tc5v FaXatav 
Bstpodov Q^ecoQOvvtEg TtXrjGtov ovta xov %iv8vvov Iny^Qco- 
rrj6av tov Q^bov bI td %Q7jfiata aal ta texva nal tag 
yvvalicag aTCoyio^i6c)0LV Ix tov (lavtBiov TtQog tdg o%f- 
gatdtag tav Tikrjciov tioXbcov. rj dh Ilv&ia tolg ^JslipoLgiT 
djtoxQLdLV BdoonB TCQogtdttBLV Tov %b6v sdv td dvaO'^- 
iO^iata %al tdkka td TtQog tov %66(iov rcov Q^bcjv dvrjnovta 
xard %c3Qav Iv tco (lavtBico' cpvXd^BLV yaQ aTcavta tov 
&b6v aal fier' avtov rdg kBvxdg noQag. ovrcov 8b bv t« 
TBfiBVBL dvBLV VBcov TcavrBXcog aQxaicov 'j4&rjvdg tcqo- 
vdov %al 'jdQTB^iidog Taiirag rdg ^sovg VTCBka^ov Blvai 
l5Tas dta Toi5 %Qr]6(L0v TCQogayoQSvonBvag kBvxdg xoQag. 
III. "OtL IIvQQog jCQotBQ^6ag TCBQiPorjrcp vixy tovg 
xav FaXatcov &vQBOvg dvB&ijxBV slg ro lbqov rrjg 'Iro- 
vidog 'A&rjvdg xal rav dXXav XacpvQCOV rd TtoXvtBXiGtata 
trjv BTCLyQacpriv tr]v8B scoLrj6d(iBvog , 
20 tovg &VQBOvg 6 Mo?.otr6g IravidL dcoQOV '^&rjva 
IIvQQog diio %Qa6Bcov BKQ8(ia6Bv FaXarcov 
scdvta TOV^AvtLyovov 'na^iBXcov 6rQar6v' ov (liya Qav^a' 

52. 2. Sowvvtf.q] SonovvTccg ed. Piom. et xarsyfA.ace. 

52. 9. idco^e] tdcoKev ed. Rom. 

52. 11. KaTu\ abest ab ed. Rom, 

52. 17. 'iTcaviSog] Cod. TQiTcSviSog. Vide adnotationes se- 
quentes. MAI., qui scripsit 'Jrcovtdos. 

52. 18. ra] incipit codicis p. 272. 

52. 20. MoXoTTog] Pausan. et Plut. et anth. MoXoGGog. MAf. 

52. 20. lTcavi8i] Cod. TgiTcovidt ; sed praeterquam quod vio- 
latur metrum, Pausanias et Plutarchus mendum corrigunt. Porro 
nihil notius est Minerva itonia. Vide Livium XXXVI. 20; Poly- 
bium IV. 25. XXVI. 5. MAI., qui 'Itc6vi8i. ^ 

52. 20. 'A&riva] Pausau. Plut. et anth. 'Jd^dvcc. MAI. 

52. 21. iKQffiacs rakccTcov] Plut. iHQEfiaaav FaXaTav. Sed 
Pausan. et auth. planud._ iKQifiaas. MAI. 

52. 22. ov] Cod. to ; quare dicendum esset o grande mira- 
culum; quae sententia infringit epigrammatis acunieu: itaque ad- 
scivi e Plutarcho ov. MAI. 

PyrrW rebus composuit, qula teste Polybio I. 6. Pyrrhus in Ita- 
liam venit anuo prius quam Galli in Graeciam. MAI. 

53. 15. Haltemus hanc historiam Tersibus pnliticis diligcnter 
ecriptam, cuni ipsooraculo, apud Tzetzem chil. \I. 378. sqq. MAI. 

52. 17. Minervae itoniae templum inter Pheras et Larissam 
cxtitisse ait Pausanias I. 13. MAI. 

52. 19. Extat sequens epigramma apud Pausaniam I. 13, et 
apud Plutarchum in Pyrrho cap. XXVI. In authologia vero pla- 
nudea tribuitur Leonidae auctori. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXII. 53 

alxiiDctal xa\ vvv naX TCUQog ^lwaidui, 
6vv£id6t£g ovv aavtoig lijdB^fjiioCi, tijXixavra XQog- 
sSoKcov slxotcjg tEv^eC&at, r^g aQiio^ovCr^g tols dvo^TJ- 
^iaijL tifKOQiag. 

53. 1. c(tx!J.aTal] Pausan. Plat. anth. atxfirjral. MAI. 

53. 2. ■)]ae§T]yi6Gi] ■^erj^rjKooi ed. Piom. Quod sequebatur 
TCQOgidoKOVv tiiiturus erat Hemsterhusius, qaem v. ad schol. Arist. 
Plut. V. 1128. Exc. Hoeschel. p. 504. 58. nQos&OTiOvvrag in Jrpog- 
SoKmvzag mutatum consentientibus V''.esianis p. 564. 92, tiqos- 
SoxoLr] exemi Xenophonti de arte eqr 3stri VIII. 14. 

53. 4. Sermo esse videtar de Gallis , qui faBO delphlco spo- 
liato poenas a nuinine vindice expectabant. Reapse ad Hnum omnes 
variis cladibus occubuerunt. Diodor. XXII. p. 497, MAI. h. X X I 1 I. 

I. LJtL 0olvMsg xal 'Pcu^aLoi vavfittxv^c^VTsg f fiBTci fiHS 
tavra ivka^ovfievoi. ro ^sys&og xov jiQoxsL^ivov noKi- 
^ot», diBjfQs6^ev6avT0 tcqos tov vnaxov TtEQi (piXiag. noX- 
^cov dl Xoycav Qi^^ajncov y,a\ TQaxvtSQOig Xoyotg ;|;()ca^5- 
6vwv TCQog ccXhjXovg ot C&omxEg ^avfidt^Siv B<pa6av nag 
dia^ttiVELV tok}ico6iV sig Zli%BXiav 'Pco^atoL ^akatTOXQa-' 
TOvvTcov KaQX^Sovicov ' cpaviQov yaQ slvai naGiV otl /tt^ 
TTlQOvvTsg ti]V cpiUav ovSs Vi^a6&ai tag x^^Q^S ^^ '^^S 
Q-aXd(}0i]g toXfi^GovOiV. ol ds 'PafialoL evfi^ovXsvsiv tols 

XOKaQx^Sovioig scpaCav fii^ diddonsiv td xatd tijv ©"«AatJ- 
6av noXvjiQayfiovsiv * iiad^rjtdg yaQ tovg 'Pcj^aiovg dsi 
QVtag yivs6%aL xQsittovg tcov 6ida6xdlav. rd (isv ydg 
naXaiov avtcov Q^vQSolg tstQayajvoig xQcoiisvav TvqqtjvoI 
y^aXxalg d67ii6L (paXayyo^axovvTsg jcal TCQOTQSipdfisvoL tov 

\boyLOLOV dvaXa^SiV 6xXl0^6v i^ttr]d^rj0av, snsLta ndkiv 
aXXcov s&vtav QvQsoig XQCo^svav oig vvv sxov0i xal nsi- 
Qalg fnaxonsvcov d^(p6tSQa ^L^ij0d^svr,i nsQisysvovto tav 
fLgr]yr]0a^svcov td xakd tcov naQadsLyfidtav. naQu ds 
tc5v 'EXkrjvcov ^aO^oi^rEg noXLOQXSiV xal Talg firjxavals 

20iiaT()c^dXXsiv td tsix^ tdg noXsLS tav dida^dvtav '^vdyxa^ 49 

64. 14. cpaXc^ofiaxovvTEs] (pdkcsyYCC (lazovvTBg ed. Rom. 

54. 1. De bello primo Romanorum cum Poenis Diodorum ooe- 
|iis6e scribere libro XXIII, fragmenta cdita sati^ docent. MAI. 

54r 6. Populi 9aXciTTOKQazovvTig usque ad Xerxis transraissio- 
ncm reirensentur apud Eusebium chron. I. 36. £t quidem optandum 
esset ut U catalogus continuaretur , non solum usque ad bellum pu- 
nicum primum, quo Carthaginienses ea dignitate utebantur, i^erum 
etiam , si tieri potest , usque ad hodiernoa Britannos mariuiq domi- 
nos, MAl. 

54. 8. V. Mai. ad Cassium Dion. p, 180., qui sqpjj ts (I. fqpjjca) 
yuQ (Ilanno) /irjS' dTcoviipai nozl zae j^et^ag iv Trj 9aldaey zols 
'Pcoftaioig iTciTQf^ipsiv. 

54. 15, Extat hic locus de scutorura rautatione aliis Terbis scri- 
ptus et imperfectior in excerptis editis libri huius XXIII. p. 501. MAI. 

54. 19. Puta a Pyrrho vel a tarentino graeci eermonis populo. 
MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXIII. 55 

6av noistv ro JtQogratto^evov. xal vvv av KaQXT^dovtoi 
6lcc tavra ^a^eiv avrovg vavfiaxslv , raxv rovg ^a^rjxds 
tav didaSiidkcov oxpovraL mQiysvo^EVOvg. 

II. "Ori rcov KaQxrjSovicov GrQarrjyog ^Avvi^ag ■jJtti/- 
%Hg vav^axia xal cpo^ovnsvog ju?} dta rrjv rjrrav vtco 5 
tfjg fEQov6Lag tvx]) rifxcoQlag tsxvrjixa Inoiu toiovrov. 
dniGxELXe tiva tcov cpikav elg KaQxrjdova dovg avrokdg 
ccg nore edoi,ev avrco Gv^cpeQetv. 6 de xarankevGag sij 
Ttjv noXiv xat nQog rrjv yeQ0v6iav elgax^elg elnev ort 
nQogeral,ev 'Avvi^ag eQcoxi^Gac rijv ^ovXr^v el nef.evetiQ 
vav^axfiGac dLaxoGiaig vavol nQog 'Pcoaaicov eHarov et- 
xoot. rcov de dva^orjodvrcov aal xelevGavxcov ToLyaQOVV, 
ecpr]j vevavudxrjne xal rjrrrj^ed^a. exelvog 6s v[iav nQog' 
ta^dvrcov dnokekvxat rrjg alriag. 6 ^ev ovv 'Avvi^ag 
sldcog xovg nokixag ex rcov dnoxeXeGuccxcov 6vxo(pavtovv-i$ 
tag tovg GxQaxrjyovg toiovxip tQonci tdg eGo^evag natri- 
yoQtag vne^eiXaxo. 

dta^e^ki]Hevot yaQ ev toig nQoteQOv Mtvdvvoig ag 
KV tav eXatxco^dxcov aixtot yeyovoxeg 'eGTievdov dtd tav- 
trjg vav^axiag dvaxt^CaGd^at tdg neQl tovtcov 6i«^oA«5,20 

III. ovdev 8' ovta xatanhjtxetat tdg il^vYdg (6g xd 
i^xxrj^rivat tolg KaQxrjdoviotg. dvvdfievot yag QCidicag 
dtacp&etQat tr]V vavxtxrjv dvva^itv tav noXe^iav xeQl 
xov xatdnXovv ovde exexeiQrjCiav Tovroug d^vvuGd^at, 
tQidxovta yaQ vavGt tcov 'Pa^aiav nQogcpeQo^evav t»25 
;t(D^a Xttl fnjrg xd^sag ^^ta CvCvi^^atos adQoy yfvoftg» 

65. 2. vav/iaxsiv] huic decst dvayndGcaat, 
55. 5. vno] dno ed. Rom. 
55. 8. ds] « ed. Rom. 
55. 11. fiax^oat] incipit codicis p. 167. 
55- 16. CTQaTT]yovg] GTQazicoTag ed. Rom. 
55. 21. cog z6 rjZTTj&TJvai] z6 ijzxrj&rjvat us ed, Rom. Sed 
et TOi)s KaQXTjdoviovg necessarium. 
55. 26. dSQOv] uSqov ed, B.om, 

55. 4. Hannibalem hunc diyersnm esse et antiqqiorem magno 
Hannibale, nemo non intelligit. MAI. Quem v. ad Dionem hidto- 
riam eandem narrantem p. 182. 

55. 20. Adhuc loqultur auctor de Carthaglniensibus { qoiboa 
ducum iniperitiam exprobrat ctiam Polybius I. 31. 32- ^LM. 

55. 25. Ergo agitur de excensiono Romanorum in Siciliam. 
Nam in Africam quidem trecentis et quinquaginta navibus ingentem 
exercitura deportaverant, uti narrant Appianus pnnic. cap. III, et 
Diodorus fragm. p. 504. MAI. Agitur de excensione Atllii in Afri- 
cam ; quem illuc XL. navea aaoo urbis C!CCC11C appuligse scimus. 
ID£M in Add. 50 EXOERPTA VATICANA L. XXIII. 

vov «vBv^atos ^LaLotEQOv syxELfisvov xc3q}s mvSvvov 
TtaQfjv aiQUV avtavdQa xa 0xd(pr]. sl filv ovv xata^dv-SO 
tBg slg to Ttsdiov a| tdov 7caQBtd'E,avto xat TtciGL rolg 
IibqbGl TTJg dvvd^Bcog BVBQycog BXQ^Gavto , QaSLCog dv tcb- 
^QLByivQvto xav TioXBiiiav vvv 8b nQog avxrjv ^ovov 
d7Co^lBxl>avtBg BQv^avotrjta rou ^ocpov, aal ro3v xQrj^laav 
xd [LBV ^La tr]v BvXdl^sLav tcqob^bvol td dl did xr^v djto- 
qtc^v dLayvor^OavtBg, tolg o/Lotg B%taL6a,v. 

IV. "OtL Bv u^v^Lci TtoXX]] ovtav rav KaQxyjSoVLCOv 

\QxQBLg dvdQag ^ yBQOv^la xcov B7CLcpavB6tdtcov aTtB^tBiks 
TCQB6^BVtdg nQog xov 'Atihov tcbql BlQiqvrig. xovtcov 8s 
"Avvcov 6 'J[ilXhov TCQCotog «V xrj do^i] dLalBx^Blg xovg 
KQ^o^ovtag koyovg xco KcaQco TtaQBxcilBL xov vitatov ^s- 
XQicjg avxoig XQV^ccG&aL Kal 'PcS^ijg dt.icog. 6 dB^AxikLog 

i5^B^BXBcoQL0^Bvog xotg Bvr]^BQr]^a6L 'nal xvxTqg dv&QCOTcL- 
VY]g ovds^iav Bvvoiav Xaix^dvcov tr]hxavta xal xoLavxa 
TCQogBtattBV cogvB X)]v 6vvtB^BLpt,Bvr]V BlQ}]vr]V VTC avtov 
fir]dBV dLucpBQBLV 6ovXBiag. Bcp' olg oqcov xovg dyava- 
axovvxag Bq)r]6BV avtovg dslv tovvccvtiov ;^aptv bxblv Inl 

^Qtovtocq ' (ii^ dvvanBvcov yaQ avtcov ^r]tB Tiatd yrjv ^r]ts 
xatd ^dXattav vicbq trjg D.BvdBQiag dvtLtd^a^^aL ndv 
t6 6vyxc3QOVfiBVov v(p' iavtov Xa^fidvsLV Iv doQBa. xav 
ds TtBQL xov "Avvcova naQ§r]6Lat,oi.iBVcov nQog avtov vnsQ- 
7](pdvcog dnBLXr]Gag nQogitat,BV dnLBVca xr]V raxi6xr]Vf 

Q^BnLq^d^ByS^djXBvog oti dsl tovg dya&ovg r; VLxdv rj blxblv 
xotg vnsQBxovGLV. 6 {ilbv ovv vnuxog ovxs xo xrjg natQc- 
6og Bv tolg xoLOvxoLg i.LL^r]6d^BVog ovts xr]V sx d'Sov vs- 
^b6lv Bvla(ii]&Blg Ovvto^cog xfjg vnsQricpavLug dt,ici nsQi- 
insGs XLac3Qia. 

gQ Jldvtsg ftfv ovv dv^QconoL aatd xdg dxvxiag iidX- 
lov slco^aCL xov dca^ioviov ^vr]{iovsvsLV , xcd noXXdxLS 

56. 5. avTr]v] tkiIt^v ed. Pvom. MdVim autem tt^v sqvhvottjtu. 
56. 7, ccTiOQiav] fortasse aTieiQiav. ' 

56. 15. T^vxrjs^^oA.ipvxrii- MAf. Antea EUJj/tiEpTf/aaCtv ed.Rom. 
56. 16. ivvoiciv^ ivvoiciv sic ed. Rom. 

56. 18. Tovq] Ita cocl. MAI. Aiit scribendnra avTOVS aut 
addendum nQiO^EVTccg. Paullo ante dovXla^ ed. Rom. 
56. 21. Tcuv] incipit codicis p. 168. 
56. 31. damoviov] Ed. &aov. MAI, 

56. 25. Haec sententia ab ott Su usque ad vTtiQtxoveiv cxtat 
gnlitaria etiam in fTagm. ed, p. 503. Niinc Tero cognoscimas per- 
tinore hanc particulam ad Reguli responsum. Est autem Diodoi<i 
plagiiim ':\ Polybio XVII. 4. MAI. 

5(». 29. Rcguli hacc superbia repreliendilur etiam in cxcerptis 
editis libri XXIII. p. 501; uiide sine dubio cognoscimua vaticanum 
hunc locum pertinere ad dictum Diodori libruni. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXIII. 57 

yiiV Tdig BvxQccliats cog fiv&av n^nXaGalvav rav Q^sav 
xatatpQovovvzsg v.axa xag E?.atzc66eig dvazQexovGLV iTti 
tiqv q)v6t,Xi)v svXd^HttV , fidliOza da ot KaQyj^boVLOi did 
To ^tyi:9og tav i%riQtr]aivcov cpo^av dvatijzovvzEg tdg 
Ix tcov Tiollc^v XQOvcov 7iccQccXB?.EL}i^ivag %v(5lag fjroAu- 5 
uiku6iat,ov tdg dg t6 %hov tL[idg. 

V. "Oti Sdv^iTinog 6 ZiTtaQtidzr^q 6vvb^ov?.ev£ tolg 
CtQati^yolg TtQodyeiv btiI tovg Tto^.saiovg ' nccl tavta 
icprjdEv avtov XiyEiv ovi 'Iva exELVovg nuQo^vvag nal 
TtaQaacdieag avtog ixtog ij tav xcvdvvcav, dUJ oVwslO 
zlba6LV ozL 7tirtBi6taL tavzcc noLOvvzcov avzcov Qc/.dicog 
tJiQ0ZEQy]6EiV , avzog te y.a%r]yy]6E6^aL r^g yid%i2g aal TtQco- 
tog Ev tolg ZLvdvvoLg dvdQuya&iJ6EiV. 

"Oti Sav^iTtnov xatd tov Tto^.Eixov tov HnaQttdtov 
nccQinnEvovtog aaL tovg necpEvyotag ns^Qovg dva6xQiq)ov-15 
rog, Einovzog di zivog ozi QCidicog icp' innov y.ccQ)]aEvog 
Tovg dXXovg zlg tbv yivdvvov nccoaxcclEi , naQcr/Qrjaa 
Ka^aXXo^Evog tov ^lv "innov tcov naidcov ttvl naQtdca- 

57. 1. iv Tcrg siJTtQa^Laig] Ed. iv Se raTg evrjfiSQiacg v.al 
tvnga^iatg. MAI. 

57. 1. tdiv &£av] Ecl. tou ■9"£0t;. Sed est correctio lectio^ 
nis Tco ^cW pro tcjv &icav, quae extat ibi in variis lectionibus. MAf. 

57. 2. Kazu] Ed. /uera- sed placet y.azci , ut paulo ante scri- 
bitur. MAI. Qui si Hoeschelianam inspexisset, HcTU, vidisset tj- 
pothetae Amsteiod. diligentiae deberi. 

57. 7. lE^av^imtrjg] Ita cod. MAT. 

57. 7. avvi^ovlivs] avvi-§ovXBVBto ed.llom, quem datismum 
imiltis olim exagitavi in Xenoph. Hist. Gr. VI, 5. 34. et Demo- 
stheu. de Rhod. libeit. p. 196. 26. R. Lihrariis tamcn sol- 
lemne est ia hanc partera peccare , veluti apud Platonem Mene- 
xeno p. 234. B. Aeschinem F. L, § 79. Xenoph. Anabas. H. 1. 
18. VI. 6. 29. , vix ut loanni Diacono ad Hesiodi Scut. v. 338. 
concesserim avfL(jov).svaa(i£V7j pro av{i^ov?.ev6aaa. 

57. 9. auTov] avTov ed. Rom. 

57. 11. fidcoaiv] il'8coaiv ed. Piom. 

57. 12. v.aO^riyriaaa&aL] Malim '/.ad-riyriasa%ai. MAL 

57. 14. v.axa tov n. tov Z!.] praestabat tou 2> Katu xov 
71. Sed verba similiter disiecta sunt p, 59. 1. s. 57. 3. Locus liic de religionc in calaniitatlt)ti^ renascpnte exfat 
in excerptis editis, sed aliquantulum varians , «^uia ibi christianuis 
cclogarius nunnuUa verba , praescrtiiu ethnica , imiuutuvit. 3IAL 

57. (i. Loqnitur Dindorus de huniani^ iortas^se victiuiis quas 
supcrstitiiisii Carthaginicnses diis iniinoiabant in inaxiniis calamitati- 
bus, scelerc pro remcdio utentes; ut nan-at lustinus XVIIl. 6. (quem 
exscriblt Orosius IV. 0.) circa ipsum teiiipud cxtrcuium belli punici 
in Sicilia, M.ll. 58 EXCERPTA VATICANA L. XXIII. 

X£V, avTog de ns^rj naQiav edsito fii] ysvsO&Ki tijg tjt- 
rrjg xal r^g aTtcoXsiag aiziovg ajiavrog rov CtQatoJtBdov. 
Ttdvta yaQ trj GvviGsi ^aGi^a xal dvvatd yivstai 
trjg tExvrjg sv ndQi %siQOvyisvrig f}]V §iav. — Kal xa^d- 
5nsQ to 6c5^a trjg t\)vyrig sGti dovXov, ovtag ai ^sydlai 
dvvd^sig trj tiSv rjysfiovav VTtsixovdb (pQovijGsi. — Tov 
TCQOS to Cv^cpsQOV ^ovksvtrjQLOV Ttdvta zatL6xvovtog. 

58. 3. ^dcifia] ^ccSificc ed. Rom. 
53. 3, yivixciL] uyttv Excerpta Hoeschel. 
58. 7. JidvTo] navTOS Excerpta Hoeschel. : sed QtraqQe men- 
dose opinor zov dirimunt a ^ovXtvrrjQlov. 

58. 6. Hacc sententia de corpore et anima, itemqae seqaens de 
eenatus re^imine , extat etiam in fra^mentis hocschelianis p. 50-lt. in 
libro XXIII. Ep^o vero utramquc retinui , ut lectores cognoscerent, 
has vsticanas reliqiiias pertinere adhuc ad praedictum librum XXIII. 
Sententia similis priori. Utraque vero sententia loquitur de Xan- 
thippo , orcurrit etinm in Talesianis excerptis p. 576. MAI. 

58. 7. Intellige senatum romanum cladc Keguli audita laioimo 
animiij debiiitatum. MAI. L. X X I V. 

52 1. LJtl Tovg (ptXaQyvQdTdrovg sjisXi^avro nQog rov Ifi- 
ycQi]6^6v Tc5v ^rjxuvij^ccTcov xccl Tovg d^Qa^vTKXovg ol Kkq- 
XrjdoviOL TQittXOOiovs ovTccg tov aQL&^ov' to. yaQ jckrjd')] 
ravTa ^aXiGTa JCQOTQBTCSTaL Tovg 7CQo%HQOvg TcavTog jcara- 
(pQovuv y,Lv8vvov. cog inl tcoXv yaQ iv Talg TCQog^oXalg 5 
icccL TUxopia%iaLg 6vva^aLV£ Tovg aQiGTovg anoxfVTqCiiHV 
ixov6icog TCQonijCTOVTag slg zivdvvovg dvg^OTjd^/jrovg. 

nsQLxaTdlt]7crog yevo^Evog naricpvys rcQog rrjv yrjv, 
Iv IXciTTOvi &e^evog tov aTCo rrjg vavayiag cpo^ov tov 
TcaQcc rav 7CO?,e^io3v xlvSvvov. 10 

ovdevL 8r]Xc66ag ro ^e^ovXev^evov vTCzXd^^avE yccQ 
rd tOLavra rcov CroaTi^yrj^drov diadLdo^eva TCQog rovg 
(pilovg 7] Tolg noleiiioLg yvcjQLfia yiveG&aL dLa rav av- 
To^oXav rj rolg GTQarLcoraig i^TCOLelv deLkiav TCQogdoxcaCt 
^iye&og zlvSvvov. 15 

59. 4. Tovs] incipit codicis p. 129. 

59. 2. Agitur in hoc fragmento de machinls Romanorum ob- 
sidionalibus ad Lilybaeum, quas obsessi Poeni post multa tentamenta 
inflammaverunt ; cuins rei mentio est in hoegchelianig quoque Dio- 
dori excerptis initio libri XXIV ; unde etiam cognoscimus , vatica- 
num hoc fragmentum ad eiindera librum pertinere. De Liljbaei 
obsidione legesiti etiam Talesian.i Diodori excerpta initio item libri 
XXIV^ De machinis operibusque Romanorum incensis consule Poly- 
bium I. 45. 48. MAL 

59. 7. Hae cladea ad LilYbaeum narrat Foljbius I. 42. 45. 49. 
Porro hae sententiae fortasse abruptae sunt. MAL Inimo omnes arte 
cohaerent. 

59. 10. Valde snspicor loqui Diodorum de rhodio illo homine, 
qui inspectante romana classe saepe cum uno navigio Lilybaeum 
urbcm obsessam inira dexteritatc ingressus, ex eaque digressua est; 
donec tandem a Romanis captns fnit. Polyb. I. 47. MAI. 

59. II. Loqui arbitror Diodorum de Hamilcare cognomento 
BarcH, qui audaci consilio nccupavit in Siciiia Erctem, Incum op- 
portunissimum , inter duos Romanornm exercitus situm. Polyb. I. bG. 
Vel potius intelligitur occupatio urbis Erycinorum per euiidem Hamil- 
carem Polyb. I, 58, Xep. Ham. cap. I; quam nooturno facinore 
fuiese ab co captam discimus cx Diodori fraginentis ed. p. 509. MAI. 

59. 15. Haec scntentia de celandis strategematibus legitur in 
fragmentis cditis libri XXIV. p. 509. Sed praeter quam quod ibi 
variat ob eclogarii arbitria , utiliter cam cnnservavi ob oeteadendain 
horum fragmentorum propriam eedem. MAL CO EXCERPTA VATICANA L. XXIV. 

II. "Oti Tov ^Ai.iil%ov diata^a^iBVOV ^rj diaQJtcc^SLV 53 
rovg atQccticotag OvodoGtcoQ ovx imio^Yi xal tcoIXovs 
a7te(iaX£ tcov OtQaticotav. ovtag Iv navtX xaiQcp 6v^- 
^alvu TTjv £vraE,Lav yiViG^ca ^sycclcov dya&cov atrtav, 

5cos^' ot ^ev 7CEL,ol TiQoyiyevyj^iivrig Bvrj^eQiag trjXixavrrjg 
ovx oti ^ovov tavtrjv dvetQS^av dkkd xal jtdvteg Ixiv- 
dvvavGav dTtolsod^ai , ot 6s iTtjtsig ov nXsiovg diaaoGicov 
ovrsg ov (xovov savtovg dis6co6av «AAa xkI tolg dKkoig 
zijv dscpdksiav 7taQs6KSva6av, 

10 "Ott 'Anikxag sxs^il^E x^Qvxag nsQi f^g rav viXQcov 
dvaiQs6scog. 6 bs vTtatog Oovvddviog szsksv6s rolg 7Jkov6i, 
fi>} tovg vsitQovg d?^kd rovg ^covtag , sl vovv sxov6iV, 
V7to67tovdovg altSiCd^ca. V7tSQi](pdvov [isv ovv ysvofisvrjs 
rrjg aTtoKQi^scog ovtog ov roig rvxov6iV skatrc6^ua6i %b- 

XBQiS7ts6sv svQ^vg , agts ^okkolg do^at r^v ^syakavxiav 
rsrsvxavai n^g TtaQa tov dai^oviov vs^s^scog. 

III. "OtL Tov ^ovvdaviov TtSQt rrjg rcov vsxqcov ragjjjg 
cc7to6tsikavtog a^QVKag BdQnag Ttokv xsxc3Qi6^svf]V r^g 
TCQoysysvfj^svrjg d7t6cpa6iv s7toi^6aro. (py]6ag yaQ (idxs- 

2069ai (isv toig ^co6i, diakskv6&aL dh tiqgs tovs titsksv~ 
rrjKOtag 6vvsx(0Qr]6& rr)v ra(p}']V. 

'Etcl ro6ovrov yuQ TCQOs^iq rrjg dvdQCiya&ias cjgts 
aal rovg 6tQatr]yovg avrovg naQ^ diicpotSQOtg dQi6tsvsiV 
Tial tcov mvdvvcov 3TQoyM&i]ysl6&ai. sv?^a dr] 6vvs^aivsv 
25dkoycotara TtdO^r] rolg dQi6toig rcav dvdQcov iviors. ot 
yaQ talg svipvxiatg VTtSQsxovtsg rcov dv&s6tr]x6tcov xara-54 
dvo^sv7]g rr~]s Idiag vrjdg r]ki6KOvro , ralg ^sv dQStals 

60. 10. f7tt[itpsv et 14 7tSQiin8C8 ed. Rom. 

60. 16. TSTSvyJvai] TiTvyivai, ed. Rom. 

60. 24. ovvi-pKLViv] cvvfpnivs ed. Rom. et antea rotJ pro rtSy. 

60. 26. svipv/Jixis] svTVXtcctS ed. Rom. 

60. 3. Cladem hanc evenisse pnto intra illud biennium, quo 
ad Erycein ]iiignatum esse testis est Polybiug I. 58. lara Vodostoris 
carthaginiensis nienioriam nullam inveni. MAI. Qui eundem esse 
quem Boodem a Polybio 1. 21. (i. raemoratum hariolatur ad Dio- 
neni \>. 183. 

(iO. 3. Sentcntia haec de militaris disoiplinae ordinisque ncces- 
sitate extat in fragm. editis laiius libri X\1V. p. 509. Kunc cogno- 
scimus dictam fuisse ob Vodostoris cladeiu. MAI. 

(10. 11. ^ovvSdviog] Consulatum hic gessit anno ante Lutatium, 
quo dcMUum consule beiluin punicum debellatum fuit. MAI. 

()0. 21. Ilaiuilcaris liarcae, qui pater magni Hannibalis fuit, 
prudentia et moderatio satis est illustris apud plerosc[uo liistoricos 
Dioduruiu, Polybium, INepotcm. M.\I. EXCERPTA VATICANA L. XXIV. Gl 

oujc IvdLdovreg, ta ds tijg avay/.y^g a[iorj&)jtcp XQarov- 
liBVOL. Tt yaQ 6(pelog dvdQSiag otav tov Cxucpovg ^v^l- 
ad^evtog to Ca^a tijg (idascog d7to6r£Qy]&lv vtio tr^g %a- 
IdaOfjg toig TioXe^iOLg eyx£iQit,)]taL; 

IV. "OtL 6 Bdo'/.ag, ineibr] 7iaQeyiV)]%)]aav nQog 5 
avrov oi nQia^ug rcJv^Pcj^aicov [ittd toi) r&aKCOvog xal 
tdg avv9)]xag dveyivaa-KOV , ^l^ZQl idv tivog bGicona' cog 
bt ijicovaB td T£ o;rA« ctaQadLdovaL aal tovg avroao- 
/lovs, ovx. 8KaQrso)]a£v, dXk' l/iilevatv dTCLivaL t)]v taii- 
6r)]V' eroL^og yaQ 'Bcp)]aBV tivai ^dXkov aTio^avdv iia-{Q 
lo^iBvog 7] cpiXo-i\}vy)]aag TtQogds^aad^aL TCQa^iv iTtovddi- 
arov, xalraur' Biddjg ri]V rvy)]v TCQog rovg lyy.aQreoovv- 
tag tolg buvolg avroiioXovGav xal neyiarY]v diiodei^iV 
trjg ciVBlTtiarov ^iEra(ioXrjg jtaQsaxr]H8vr]v r^v jtBQL toV 
'AriXLOV avaq)OQdv. 15 

61. 1. Trjg] incipit codicis p. 130. 

61. 2. ozav zov] Male lectum fuit ia ecl. or ccvzov pro 
Otav Toii non inteliecta dilFei-entia literae v ab v. Mx\I. 
61. 4. ^yxciQt^rjTai] Ed. iyyjiQi^erai. MAI. 
61. 14. nccQsaxrjfibvrjv] TtaQiaxoiiivrjv ed. Rom. 

61. 1. Videtnr scrrao csse de iiltirao navali proelfo inter ITanno- 
nem poeniim etLutatium roinanum, de quo adi "olvl)ium I. ()I. MAI. 

(il. 2. Sequens sententia de nBufragici extat in extverals fragmen- 
tis editis huius; iibri XXIV. p. 5(19, non gine aliqua varietatc. M.AI. 

61. 6. Gescon carthap;iniens.is praefectiis erat lllybaetanae ml)is, 
cum pax coaluit, Polyb. I. 66. Ex hoc autem fragmento coj^nosci- 
inus Gesconem venisse Liljbaeo cum romanis legatis ad liamilca- 
rem Barcam qui Erycem tenebat , quique pacis faciendue summus 
arbiter erat, iit ait Polybius I. 62. MAI. 

61. 15. Ergo Romani iniquas conditioncs primo obtulerant, 
cuius rei non facit mentionera Polybius; quibus a Barca repudiatis. 
mitiores exhibnerunt illas quae sunt in foedere scripto apud Polybium 
I. 62. Errat ergo Appianus in reb. sicul. cap. II. qui retinet in foe- 
dere illam quoque conditionera de tradendis transfugis , quae cur fue- 
rit et quam recte a Pol\bio et a Zonara VIII. 17. oraissa, nunc e 
Diodori vatirano fragmento cognosciraus. Annorum vero tradendo- 
rum nec Polybius nec Appianus neque denique Zonaras meminerunt. 
Sed ecce tibi belle conspirans cum Diodoro iNepos Ilam. cap. I. Ha~ 
milcar in pace concilianda tanta ftiit ferocia , ut qmim Catulvs ne- 
garet, se bellum compositurum , nisi ille cum suis qui Eryccm tenuc- 
rant , armis rclictis, Sicilia decederent ; sitccvmbcntc patria , ipse pe- 
rititrvm se potius dixerit quam cum tauto Jla^itio domum rcdiret: 
non enim suae csse virtutis , arrna a patria ucccpta advcrsus hostcs, 
adversariis tradere. Huius pertinaciae cessit Catuliis. Zonaras deni- 
que nescio quibus tabulis fretus , ait Ilamilcarem Barcam in f^iedere 
eolam sub iugum missionem fuisse deprecatum. 

Cum bello primo punico desivisse librum Diodori quartum et 
^igesimum certiores nos faciunt fragmenta edita p. 50!). Kecte igi- 
tur hnc loco retinui vaticanura fragmentum in quo apud Ban;am 
de bello finiendo agitur, componendaquc pace, id quod rcapsc post 
tot tamque diuturua certamina accidit. MAl. L. X X V. 

I. 6i6 x«l rolg aTco^rdraLg ovx rjrTov noXLOQy.tX^d^ciiSS 
6vv£^aiV£v ■ri jio?.loqx£iv dio. t6 67iavit,tLV rQoq)fjg. 

6vv£^cav£ dl ralg ^lv ToA^aais avTOt)g ^rj k£iJT(6&ai 

r(Bv noXbuicov , 8in ds. rag an^LQiag ToTf iiyBuovcov fi£- 

SyccXa ^X(x:iT£6Q^ciL. dio ^cal xorE 6vvLd£iV i]v ejc^ avrijg rijg 

7C£iQag TjUxrjv vn£Q^oh)v e^ol 6rQaT7]yix^ 6vv£6Lg IdLGi- 

TLiirjg (X7C£LQiag Kcd rQi(iijg cljcovov xal 6TQaricarLxijg. 

ro yccQ daiuoviov c6g bolxe ravrrjv a^oi^rjv rcov «(Jf- 
^r](i(XTC3v avToig £dixal€06£V. 
10 "Otl rov ZlnovdLOV avE6ravQCi6£v ^A^iXxag. 6 8s 
Md%aig 'Avvi^av £lg xov avrov ^ravQov aliiidkcoTOV Ka- 

62. 5. avtfjg tijs] avzjjsed. Rom. : correctum ex fragmeatis 
Hoeschelianis. 

62. 6. CTQKTrjyiiirj] Cod. ctQaTtcoTiKi]. MAI. 

62. 10. 2Jn6v8iov\ Ita cod. non EnivdioVi ut vulgo scribi- 
tur. MAI. 

62. 1. Siiprascfiptum de Barca fragmentum subsequitur In co* 
dice , ct quldem in eadein pagina 130. eodcnique versu locus ille ex 
Epicuri ratis sententiis , a vocabulo 'EnmovQog usque ad cvficpoQug, 
qui in hoeschelianis fragmentis editis ponitur initio libri XXV. Hinc 
crgo rursus cognoscimus transitum fieri a libro XXIV. ad XXV. 
£t eum quidem locum, utpote editum ego praetermitto ; ubi tamen 
in ed. est v. 1. inl taig, codex raeliug habet iv rals; ubi ed. tjJ» 
WAiav , codex tantum KaHiav ; ubi dcnique ed. xort cvXXrj^Sriv , co- 
dex plenius y.al avzoXg cvXlrj^Srjv. MAI. 

62. 2. Fertinet hoc excerptum ad bellum mercenariorum rebel- 
lium in Africa adver^us Carthaginienses , quod accurate scribit Po- 
lybius sub fmem primi libri. Diodorus autem sententiam prope ad 
literam sumit a Polybio I. 84, qui ait rebelles tum obsidcrent Car- 
thaginem , vicissim ab Hamilcare Barca , qui agrum incursabat, 
commeatu exclusos fuisse ac prope obsessos. AIAI. 

62. 7. Rursum Diodorus repetundarum fit reus, quia scilicct a 
Folybio loc. cit. hoc fragmcntum prope ad litteram exscribit; cuiu9 
quidem fragmcnti pars posterior cxtat etiam sub initiis libri huius 
XXV. in fragraentis editis Diodori p. 510. Forro autem sermo est 
de mercenariis qui inferiores Pocnis crant non pugnandi ferocia eed 
ducura peritia. MAI. 

62. 10. Poljbius loc, cit. tov Saifiovlov trjv ohiiav afioi^riv 
ccvTolg inicpiQovTOs, tfj nQog TOilff nsXag (xas^fia Kal naQavofiia. 
Loquitur de mercenariis qui fame adacti, mutuo vorabant. MAI. EXCERPTA VATICAJVA L. XXV. 63 

56^av ^Qog^kadEV , agts doxely rfjv tv%riv agjtSQ InitijdBS 
IvaXXcc^ tdg svrjfiEQtag ■nal tdg rjttag aTtovsfisiv tols nsQt 
rrjv dvd^Qcomv)]v rpvGLV '^aefiTjKoGLV. 

"Oti 6va noXsLg ovdsfiiav dcpoQfirjv slxov nQog 8iU' 
Xv(3LV 8id to ^Tj KatalsXoinsvaL CcpiGLV slscp ^rjSs 6vy- 5 
yvcS(ij] toTtov tivd y.atd tdg TiQcozag STti^oldg. ovta natd 
tdg d^aQtiag fisydk^v sxsl diacpoQav tj ^stQiotrjg naX xo 
^rjdsv vnsQ dv%Qanov smtrjdsvsLV. 

II. "OtL ot (isv Ksktol toig nlri^sGLV ovtsg noklK- 
stXaGLOL xal TCScpQOvriiiatLGyLSVOL ta ^QaOSL Tcal ta.lg «A-IO 
Kalg xataTtscpQOvrjKOTag dirjyavi^ovto , ol ds nsQi tov 
BdQxav to tov TtXijQ^ovg sXXsLTtsg talg sfXTtSLQiaig snsi- 
Qcovto 8iOQ^co6a6&ai. ol (ilv ovv ndGiv s8o^av s^icpQO- 
vag TtSQi tovtav ^s^ovksvG&ai, rj 8stviri naQ^ sXni8ag 
i^Qa^svGs tdg stQa^sig xal to 8oxovv dSvvatov sivat y,al\.S 
iJtixiv8vvov 7taQa86^ag natcoQ&aGsv. 

"Oti 'J68Qov^ag fia^d^v TtQaKtLnatsQav ov6av rijg 
^iag trjv sTCisixsLav nQOSxQivs t?}v slQtjvrjv tov nolsfiov. 

dio nd6a nolLg dsl td naQayysXXo^sva (pLkonsv- 

63. 2. ivcAAcil] hva.Xl.a^ t(\. Rom. 
63. 6. TOJiov] TQOTiov ed. Rom. 
63. 6. KixTu] incipit codicis p. 219. 

63. 10. xal TiscpQOVTjiiccTiCfifvoi] KaTait£yQ0V7](iccTi6(iivot ed. 
Rom. 

63. 15. i^Qa^svcs] i§Qa§svoev ed. Rom. 

63. 1. Polyb. I. 86. MAI. 

63. 3. Variat verbis , non sententia , Polybius loc. cit. MAI. 

63. 4. Utica et Ilippo (vel potius Hippagreta Diodor. fragm. p. 
567. Polyb. I. 70) veniam det:perantes teste Polj-bio I. 88 , cuius 
heic quoque plagiarius Diodorus cst. ISec tamen quisquam putet 
Polybium potius quam Diodorum occurrere in hac vatic. membrana, 
et ine lab! errore, dum alteram suppono alteri. Nnmque heic revera 
excerpi Diodorum , testis est tum univer>u< qufitcrnio, fum nomina- 
tim materia pa^inae utriusque 12!) et 130, qiiibus in paginis siint 
partes Diodori non dubiae , ut iila ex Epicuro , ut aliae quae iam- 
diu in fragmentis Diodori cditis extant. Et quidem postrema sen- 
tentia, ab ovtco ad ini§oXas, cst apud Diodor. fragm. ed. p. 510. 
MAI. 

63. 16. Intellige bella in Hispania ab Hamilcare Barca feliciter 
confecta , non solum contra Iberos verura etiam conlra Gallorum 
ducem Istolatium; quae congestim narrantur in Diodori fragmentis 
editis lib. XXV. p. 510. sqq. MAI. 

63. 18. Hasdrubal, Hamilcaris in imperio successor, Hispa- 
niam pacificc demum tcnuit. Diod. fragm. ed lib. XXV. 511. Vel 
intclligitur deditio \umidariim in Africa rcbellantium , quibus sub 
iugum missig pepercit Hasdrubal. Diodor. fraffm. lib. XXV. p. 510. 
MAI. 

^ 63. 19. Utrum Carthago, pace numidica nondum composita, in- 
telligenda sit, an alia quaevis civitas, non divino. MAI. 64 EXCERPTA VATICANA L. XXV. XXVI. 

CTov6a nal taig dLadLSoaivaiS (pj^fiaig [isrdfis^os ov6a 
Ttokkijs dyGJVLag InhiQOVTG. 

l\\. "On 6 ^QiG^vrarog xav sx trjg '^Pcoinjg sxTtEii- 
(pd^bvtcov TiQSG^svTCOv Iv tc5 6vvs8Qicp tcov KaQxr]8oviow57 
5dBit,ag trj ysQOvGui tov y,6l7tov [oi Ttaga tov 7tQe6(isvtov 
'Pco^alcov ysvoiisvoL TtQog tiqv ysqovGiav tav Kc(Qiri8o- 
vicov k6yoi\ S'i'r/(pL6av cpSQSLV avxov xcd trjv SiQrjVrjv 
%a\ tov 7iols[iov dnoXsLii'SLV ovv tovxcov oTtoxsQOv dv 
OL KaQV)]86vLOL ^ovlrjQ^aGLV. tov 88 tav KaQp]8ovicov 
\Q^a6iksc^g slnovxog tcolsIv avxov onoxsQov dv ^ovXolxo 
Ecprj Tov %6lspiov lcpir^iiL. xcov 8s KaQXJ]8ovicov ot TtXsiovg 
sv^vg dvs^6r]6av SsxscSxtat. 

IV. "Oxi ot 'naxd xr]V OvLHXofisXav 7t6hv sKTtolLOQ- 
ii7]Qsvxsg Gvvscpvyov slg tdg i8iag oliciag STtl tsxva aal 

\5yvvaiKag trjv s0xdtr]v naQ' avxcov ?.r]jl.'6{isvoL tsQipLV , si 
8r] tig s6tL tSQipLg xolg dTtoXXv^svoLg sl ^7) 8dxQva aai 
x6 tsXsvxalov sv tc5 t,fjv tcov Cvyysvcov dOTtaCuog ' tav- 
ta yccQ tolg dxviovGLV s^slv tivd Soasl 0iovcpLC[i6v tav 
d/ch]Qr]^dxov. ol ^sv ovv JtXslCxoi tdg olxiag SfXTtQrjOav- 

20t£S TtavoLTil iLStd tcav 6vyysvm> ^atscpXsypr^Gav xal tov 
STtl trjg l^iag s6tiag tdcpov savtolg S7ts6tr]6av , ttvsg 8s 
i.vi\)viotdtcos tovg i8iovs TtQoavskovrss iavrovs IniKa- 

64. 7. cpbQ^iv] Cod. qjtps. MAI. Qaae uncis circumscripsi ex 
mari^ine illata suut, cui simile lemma allitum vide supra p. 2. 7., 
iuiVa p. 110. ]M.: nam quae itidem inepte iuseruntur p. 62. M. 
paullo alius generis sunt. lam autem pro iipr^cfiGCiV — avzov 
sententia requirit iCprjGE — avrov. 

64. 8. bnoTiQov^ tcoteqov ed. Rom. 

64. 16. dr,] 8e ed. Rom. 

64. 18. ccTVXov6iv] djroTVXOVGiv ed. Rom. 

64. 21. Tcicpov] TucpQOv cd. Rom. , sed sepulcrum interpre- 
tatio. 

64. 22. tvTpvxotdTmii] evrvxcoTccTcog ed, Rom. 

64. 12. Rcs notlssima, reluti apud Appianum hisp. cap. XIII, 
Polyb. III. 33. MAI. 

64. 13. Quaerendum dlligentius de Iiac urbe, culus nomen ita 
ee habet evidenter in codice; excidium autem pcrtlnet ad belll han- 
nibalici initiuui. De Sagunto certe non est cogitandum, cujus su- 
prema fata aliter narrantur in cdltis Diodorl fragmentis llb. XXV. 
fm. Praeter quam quod Sagunti eversio contigit ante bellum secun- 
dum dcnunclatum. Utruni autem haec de capta Vlctomela narratlo 
ad XXV, an potius ad XXVI librum pertineat, merito dubitanduiu 
est. MAI. Qui feclt libri XXV. 

64. 22. £^ru;^mrarcog] Contradicunt iurc meritoque Polybiaa 
XXX. 7, et Ciccro de rep. VI. 15, cum alii;j auctoribua ibi a me 
laudatis. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXV»— XXVL 65 

TB(S(pa^av, (XiQStciTiQov rov dVToxUQci ^ccVatov vjtoXcC' 
j^ovTEs tov did rcav stoXsnlcov fit^' v^QEtog CvvtsXoV' 
^iivov, 

65. S. Quiferet fortasse aliquis cnr tam brevia horain Diodorl 
librorutn cxccrpta in vaticano codice sint? Atqui U nieininisse debet, 
iam bornni lii>ronini alias eclogas extare, quas Hocscbelius ct Va~ 
lesiuri in aliis cndicibna invenerunt^ suh aliis titulia. Nuuc codex Ta- 
ticanus, quum ea eola propeinodum exctrpta habeat, quae pertinent 
ad tituliim rfe sentcntiis; sequitnr ut ea magnae molis csse nequeanti 
Fieri enim potcst, ut in omnibus fere constantiniani operiie titulis, qui 
plus quinquaginta fuerunt, jyars aliquantula singUlorum librorunl 
conclusa lucrit: atque hinc cognoscimus, cur satis modica Taticano 
huic titulo de sententiis ex unoquuque llbro para obtigeriti MMi .^ L. XXVI. — XXX. 

I. iJtL 'Avvi^ccg nQog rrjv rov dLxtataQog ^a^iov 0t5v-53 
i6iv avtLitri%aV(6^£vog slg jtaQata^LV avtov TtQovxalsito 
nai xoig tijg dsiUag 6v8l8b6iv IjisiQato Ovvavayxdi^ELV 
tig t^v 8ia [idxi^g ZQi6iv Gvyxata^aiveiv. ag ds ovx. 
btTtSi&BV, 6 drj^og tcov 'Pcofialcov e^ka6q)rj}iBL tbv dixtd- 
TaQa xal TcaLdayayov BmxaXav avtbv covBidL^s tijv 6bl- 
I.iav ' 6 ds triv v^qlv dtaQd%ag aal ^aQscog scpSQSV. 

"OtL (pv6SL ot av%Qa7iOL taig ^bv svr]^SQiaig TtQog- 
rQBxov6L , tfj 8b ntaL^dvtcov tvx]] 6vvs7iiti^svtai. 

10 "Oti xatd trjv KaTtvrjv nQ0tB%Bi6rig (iovkrjg sv sxxXrj- 
cia noLvrj ti TtQaxtsov Sir] jtsQi Tjyg dnooxd^sag BTtstQS- 
Tpav ofc Kajtvr]voi yvco^rjv dnocpiqva^Q^aL tco jtQogayo- 
QiVoy,sv(p IlayxvXcp IJavxco. 6 ds sxtbg twv q^QSvav 
ysyovcog 6Ld tov 'Avvi^ov cpb^ov cJixo6s toig noXitaig 

Xol^LOtQOTtov OQXOV. s(pr]6s yuQ , BL tcov ixatov BkTtida ^iav 

66. 1. KTdvcoQog] incipit codicis p. 220. 

66. 9. T(ov addunt fragmenta Hoeschel. Mox cp9a6uvTcov co- 
dex: quod correxerat Rhodomannus. 
66. 15. o^xov] OQKOv ed. liom. 

66. 4. Res ab Hannibale in Italia gestas ecripsisse Diodorum in 
XXVI libro, Talesiana fragmenta edita nos doceut. MAI. 

66. 6, Ludebat nimirum populus in sig-nificatu vocabuli dictator, 
qui est magister, Videsis Ciceronem de rep. L 40, cum scholii^ 
meis. MAI. 

66. 9. Extat brevis haec scntentia etiam in fragmentis editis 
libri XXVI. p. 513, ubi miror tam hoeschelianum codicem quam 
meum vaticanum habere (pQ^aadvrcov pro ■jitchguvtcov. MAI. 

66. 13. nayxvlcp navna}] liic est, qui apud Livii XXIII. 2. sqq. 
•vulgatum textum dicitur Pacuvius Calavius, quemque rectius ntin- 
nulli critici scribendum Pacullum exi^tiaifint. Eadcm corruptio Pa- 
cuvius pro Pacullo vel Paclulo irrepsit etiam in Silium XI. 58, ob- 
eervantibus item criticis j sine dubio a librarinrum inscitia, quibus 
notnm erat vocabulum Pacuvius , ignotum Pacullus vel Pactulus. 
jVunc Diodorus exhibet nobjs Pancylum Paucum pro Pacuvio Cala- 
vio. Ad rem quod adtinct , hic sane vir Capuam Poenis prodidif, 
testibus etiam Livio Silioquc; sed aliter apud hos narratio fif- MAI. 

66. 15. fl Tcov by.uzdv iXnida fiiav tiz^v'] Xenoph<>" Anab. II. 
1. 19. ff" filv Tcov fivQicov iXnibcov fiia tig vfilv iOrt acoQ^ijvai. Pha- 
laris p. 138. ovdeniuv tx zcov (iVQicov ixovtts tlaiSu aco&rjvui. EXCERPTA VATICANA L. XXVI.-^XXX* 61 

59£?;K£V h> tolg 'Pa^uLOLi;, ovx ctv Hiii6xr] srpdg Kagxf]8o- 
vioifg' vvv ds (pavBQug ovCrjg tijg xav Ttoks^icov vthqo- 
ir\g zcd xov y.Lv8vvov talg TCvXaig sq)E6raJxog dvayxalov 
ilvaL talg vnsQoialg tX/iSLV. xovxci ds xa tQOTta navxav 
6vy}iaxa9BU£vcov jtQogxi&e6&aL xoig KaQxy]8ovioLg 5 

"OxL ri dv%Q(07iiv}] (pv6Lg xrjv d6vv^&r] tav novcov 
ic6icij6iv aal diaLtav bvxbXtj Svgxsgag TCQogCBtaLf ttjv 8a 
^<x6x(6vtiv xal tQV(pi]V ttoi^og Slcjxsl. 

II. TIoLKilY] 6k tLg dvcoaaXia aaxsLXB tdg noXsLg, ag 
av tijg o^ovoiccg 8svqo y.dxsl^s Xcc^ov^r/g tdg Qonag. 10 

"OxL tcdg tddv TiQccyfidtcov y.sxa^olcdg Kal xdg tav 
tpiXcov svvoiag QscoqsIv s6xl 6va^sta^aXXov6ag. 

"Oxi ai tcov dycc^cov dv8Qcov dQStal nal nagd TtoXe- 
liioig sviots xvyxdvov6L XL^ijg. 

"OxL TtoXXal yvvaixeg xal naQ^svoi aal JtalSsg bXsv-\5 
Q^BQOL 6vvBi7tovxo xolg Kanvqvolg 8id tijv d%OQiccv r^g 
tQocprig' 'iial ydg noXs^og svioxs ^id^BxaL tovs xatd t^v 

67. 6. cvvijfi-r;] TiH. dcvv)'-9-T]- MAT. 
67. 7. 6vGxiQi?\ Ed. Svaxioois. MAT, 
67. 8. |jro/|UMs] Male in ecl. Oftolcos. MAI. 
67. 12. ^'artj iazLV ed. Roni. 

67. 8. Hoc fragmentara , oum aliqua vaiietate gr.riptura, habe'- 
Inns ctiam in editis frac^m. libri XXVI. p. 514; unde cognoscimus 
iustam eius sedcm. MAI. 

G7. 10. Ilaud gcio an de variis italicarura urbiura partibug, 
xnodo ad Komanos modo ad Focno;^ deBcicntium sermo git in hoc 
et sequcnte fraj^mcnto. MAI. 

i»7. 14. Dubitabam loqui auctorem de Magio principe capuano, 
qui mutare iidem Homanis datam noluit; queraque Ilannibal in \in- 
cula coniecit, sed interficere non est ausus. llle autem ad Ptole- 
raaeum tempestate dclatiis, lil)ertatem a tege ob suam virtutem im- 
petravit. Liv. XXIII. 10. MAI. 

(»7. 17. Adhuc de luxuria Carapanorum loqultnr auctor; cuiua 
reprehensio fit etiam in extrerao fragraento edito Iii)ri XXVI. p. 514; 
[Confer Zonaram IX. 6. Videntur enim potius ipsi Campani pau- 
periem a Romanis victoribus passi. 3IAI. in Add] unde patet, frag- 
mentnm hcc vaticanura ex eodcra libro esse decerptura. 

Et hoescheliana quidera fragmenta libri XXVI. in praedicta 
fere Campanorum luxuria cessare sciraus. Valesiana antem in Wes- 
selingii editione cx libro XXVI. continuantur indistinctis libris us- 
que ad XXXI , in quo photianae ordiuntur eclogae. laravero quia 
vaticanus codcx librorum di^itinctionem neque hoc loco nequc in 
aliis plerisque habct : ct quia ego ducibus illis , quos hactenus eram 
^ eecutus, destituor, equidem cogor vaticana fragmenta a XXVI. li- 
bro ad XXXI. conglobata ponere, quod iam feci in cxcerptis a VII. 
ad X, ueqaid arbitratu mco et Binc probabili ratioue agere vide- rer. MAl. ft* m EXCERPTA VATICANA L. XXVI.— XXX. 

eIq7]vi]V iv sroAA^ ^eiivotrjTi ^aJvrag vitoiiivuv dvd^iu 
f^g ijAixtag 3ccx6xovrag. 

"Oti ri tav'P(0fiaLC3V dvyxkijrog cog tJhov^s ti]vKa-60 
nvrjv yiEQLeLkf]^^kvr]v navraxo&ev tBi%u 8L%Xa, vo^L^ovaa 
hrayiov eSECx^ac tyjv aXioOLV o^cog ov 8ierr']Qr]6ev ay.srd~ 
%erov rr]v eypQav ^ dKkd dLa trjv Gvyyivuav tipr]cpL6avro 
ITQO raxrijg r^iisQag Tovg }istatE%£^evovg rav Ka^navav 
d^cpovg sivaL. r]g 8r] naQaiiefnpavreg rt]V q^LXav&QcoTtiav 
oi Ka^TCavol aal rr]V naQ^ 'Avvi^ov yevoiievr]v ^or^^eLav 
\QTi>vyaycoyov^evoL rors fiftevdi^^av orav ov^ev bcpelog iqv 
^staaeXeL6%aL. 

III. "OtL OL 2vQaxov6LOL did "Jieviav dnoQovvteg tQO- 
cprjg ^etd tijv dkco6Lv eavtovg cjjxoloyovv eivaL dovXovg, 
OTCcog 7tQa%evreg tQocpr^g iieta?.d^co6L -jtaQd tcov c6vr]6a- 
XSfievcov. ovtco tolg eTtraLHo^L 2JvQaxov6LOLg r] rv^}] TtQog 
tolg dlloLg dxh]Qr]ficc6L trjXLxavtijv S7te6tr]6s 6v(.LCp0Qdv 
Sgts dvtl T^g dLdo^evrjg ekev&eQiag exovdicag aiQSi6%aL 
dovXeiav. 

"OtL UxLTticov Tovg o^^Qovg d7toXv6ag sne8eit,aro ag 
207toXXdyug £^'6g dv^Qog aQsr}] jtQogsttttrs 6vXXr]^di]V sig 
s&vr] ^a6LXelg. 

"OrL 'Iv8L^eXr]g 6 KeXri^r]Q 6vyyvc3^r]g tv%cov naQu 
ZlxLniavog xaLQOv evQOii' snLtr^SeLOV ndXLV e^exav6e no- 
Xsiiov. ovrcj yaQ ot tovg novi]Qovg sv noiovvtsg nQog 

68- 5. raxiov] an raxilav^ 

63. 8. tivKt] iiicipit codicis p, 123. 

68. 9. ysvo{ji^vr]v] immo ysvrjaofiivrjV. 

68. 10. fiv] fjaciv ed. Rom, Malim etiam liic quldem OTS. 

68, 16. UHh-jQTJfiuGt] dy.XrjQCo(iu6i ed. Rom. 

68. 18. bnvltiav] bovXtiag ed. Rom. 

68. 24. £v notovvTis] tvnoiovvTSs ed. Rom. 

68. 1. dvd^ia TTJs rjXiKias] Locntlo Diodoro familiaris lib, XVI. 
55, et alibi. MAI. 

fi8. 11. Legc Appianum bell. han. cap. XXXVII. Livium XXV. 
22, xMAI. 

68. 18. Subinnf^endnni est vaticanum fragraentum valeslano illi 
p. 5(>->, ubi iUarcellus dicitur, corpoiihua quidera liberis pepercisse 
post Syracusas captas , sed tumen opes omnes militi diripiend.is tri- 
buisse. MAI. 

68. 21, Ob huitig loci infelligentiam Jegendus est Polyblus X. 
34 — 38 , apud quera Scipio muiur africanus Ilispaniae regulos in 
fidem recipit, captivos propinquo.-* iili^ largitur , ipse rex salutafur; * 
et summa foederis egregii est, vt Ilispani Romatios dominos sequan- 
tur eurumqiie iiissa facessant. !VL\I 

68. 24. Polvb, XI. 2». eqi' MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXVI. — XXX. 69 

Tw Tj}v XttQLV u^tQ^alsLV icyvoov<3L ^coAsftiovg iavtav ytoX- 
XdxLg 6o^aro7toiOvvT£g. 
61 "Oti 6 'jlGdgov^ccg il ^lv nal trjv tv%Yiv ^dxE CvvS" 
ytLXau^avo^sv7]v , ouoXoyov^evcog ovk av y]8vvri%ri0av ot 
'Pco^aiOL TtQog tovtov a^a zal TtQog ^Avvi^av dLaycovl- 5 
6a0%ai. diOTtSQ '•jiQri trjv aQetrjV tdvdQog B^etci^eLV ovx 
ix tav dnoTEkEO^cctav clXX' bx trjg BTtL^oXrjg xat toX^rjg, 
tovrcov ^ev yaQ Cvfj-^aLvef, tovg TtQattovtag eivai nv- 
QLOvg , eneivcov ^e t>}i' tvp]v eyjLV e^ovclav. 

IV. "Oti Nd^Lg 6 tav Aay.edaLiiovlcov tvQavvog jroX-10 
A«s tiiicoQiag e7iev6y]6e Ttoog tovg TioXitag, vo^i^cov ry 
tfjg TtatQiSog taTceLVcoGei tr]v Idiav av^^OBLV dvvaCteiav. 
dv^Q yuQ oiy.aL Ttovr^Qog tv^cov e^ovoiag ovic eTiCode cpi- 
QBLV tr]v evrv/iav icat' dvQocoTCOV. 

"iiv yuQ [xeyLOrog LeQBvg r]vayYMt,eto [i'^ (jiaiiQdv t>}s15 
^Pco^r]g dnoGTidC^ai dtd tr]V tcov leQav ertL^eXeLav. 

"Oti ^etd to iln]cpL6%r]VaL td v.ard IlXi]uy]VL0V (piXo- 
^QOvovvreg Toi}g AoxQOvg ot td jtoXXd tav dva%r]iidrcov 
7]Qnaz6reg aal •'^ecoQovvreg tr]V %c5v yLXiaQycov v.aX tov 
JIXr](i7]viov tL^aQiav enl deLOLdaL^ioviav tvezLntov. ov-^Q 
tcog 6 0vveLdc6g ti cpavXov eavrco 6LConco(ievr]v dvadeye- 
xai tL^icoQiav., vdv tvy]] 8LaXeXr]Q^c6g tovg dXXovg. dto 
n.oivr]Xarov(ievoi rdg i^u^^aj t6 ^elov l^LXaG^o (levoi eq- 
Qinrovv td yQrj^iara. 

69. 20. tTil] usitatius s^g. Mox dvaiSaifiOVLav ed. Rom. 

69. 2. Al» liocrate ad Demonicura liaec eumit fortasse Diodo- 
rU8. Scd nos meliora Christus Deus docet Matth. V. 45, MAI. 

69. 6. Sententiam hanc Diodori expilat Appianus bell. han. 
cap. LII; ex qno etiara, nec non a Livio XXVII, 29, cognoscimu^ 
quantie copiis Ila^idruhal suppetias frntri ferret. MAI. 

69. 9. llasdrulialis virtus mactatur laudibus a Diodoro etiam 
in frag:m. ed, p. 569, «luem locum nunc cumulat vaticanum excer- 
ptum. Imitatus est autein in laudando llasdrubale Diodorus P0I3- 
I)ium XI. 2, ubi de iliius obitn in Italia pn^nantis cum Romanisj 
(juam rem latius narrat Livius XXVII. 49. MAI. 

69. II:. Nabidis crudeiitas memoratur aliis verbis etiam in frag- 
luentis Diodori editis p. 570. M.AI. 

69. 16. Quis fuerit heic pontifex maximns, quaerendura super- 
est. Sed ad morem quod adtinet , Liviug epitom. lib. LIX. ait: 
P. Licinius Crassus consul, fjuum idem pontife.v maximus csset (^quod 
nu,mquam antea factum erat) estra Italiam profectus , proelio victua 
et occisus est. MAh Plutarclms Ti. Gracch. c. 21. vjtt^Ti?.Q'e t^s 
JzaXictg 6 NuGrAcig, 'ACCiTttQ ivbiStfiivGg zulg fityiGTais IsQOVQyiais' 
TJv yug 6 fiiyiazog y.ccl oiQciTog rcov ItQicov. 

69, 24, PlemiDius qui htrrense Proserpinae fanimi spoliaYerat, 
Rnmae damnatus in vinculis obiit. Decrevit insuper senatus ut eiua 
boo^ cunsecrareatur Proserpiuae; gt niu ^uisc^ue i^blalai redtitucrct. 70 EXCERPTA VATICANA L. XXVI— XXX. 

"Ott rd ipEvdog w rols olxsloLg xi%i^Bvov KavQolgis^ 
IvioTE yivetttL fiBydXav ccya&div aXtiov. 

V. "Oti 2^XL7ticav Tov Z!vq)aiia tov ^aOiXia alxfid- 
2.atov Xa^av ■aal dsdBiiBvov kv6ag cpiXavbQaTiag dyiiku 
5uvxo3 ' asto yag dslv tijv inl tov jioKi^ov tx&Qav ^k- 
XQi tov VLKav (pvXdttELV ^ slg de tvx^jv alxiidkatov dv- 
Sqoq ^adL^aag yeyovotog ^7]div B^a^LaQxdvsLV av^QaTiov 
bvta' icpOQcc yuQ cSg toLXB tov dv^QcoTtLVOv ^iov vafisGLg 
XLg Qbov f 7j tovg vtibq dv^Qanov cpQovovvtag taxv r^g 

XOldlag dCB^Biag vzo^LfivrjOKSL. dio y.al tov ZlKLTtiava tig 
ovx dv BxcaLVBCjBLB ^BaQCOv TtQog tov %atd Tc5v TtolB^iav 
g)6[iov aatajtlrjxtLxov yBvduBvov, vito ds tov TtQog tovg 
7]tvxr]K6tag iXBovg tiqv ipvxTiV 'j^tta^Bvov ; cog iitX jroAi) 
yuQ elcoQaGLV ot TtQog tovg dvtLtatto^Bvovg cpo^BQol TtQog 

i.5tovg V7t07tBG6vxag vjtaQXBLV ^btqlol. 8l6 xal taxv tov 
Uvqjaaog 6 ^Mziav r^g elg avtov BTtLELXBiag inoniaato 
XaQLV. 

"OtL OL KaQXTjSovLOL CLtodsiag i^TtsGovGrjg oi xaxixtai, 

TcJv TtO^LtaV BTtLbvflOVVtBg XvGttL f^V £LQ7]Vr]V TtQOBtQS- 

ZO^ipavto xov dij^ov inLJtkzvGaL taXg vavol aal tov Glxov 
ilg kLfiBva xoiiiGaL. xi]g ds ysQOvGiag ovx icoOrjg kvGac 
xdg Cvv^ijxag ovdslg STtijKovOs • xi]v yaQ xoLliav B(pa6xov 
ovx sx^LV cata. 

70. 3. ort] incipit codicis p. 124. 
70 5. avTCpl ccvxov ed. Rom. 

70. 10. a.6i^Hai\ maliin a.a%^svda5 : conf. Diod. Xlil. p. 
700. 54. 

70. 18. ol KaQxr]86vioi] immo TOig KuQXTjdovioLS. 
70. 18. ■Kax'c>n:aL\ xa;j;£>tro:l ed. llom. 

capitale nt csset. Hacc in editis eclog^is p. 570, narrantiir, quibns 
Dunc accedit Yatic. fragraentum. A Pyrrho quoque eiusdem templi 
patratam dircptioncm , tum ablatarum rerum post poenam reatitutio- 
nera narrat Dionysius halic. ed. Mediol, XIX. 9. 10. MAI. 

70. 2. Diodorus ethnicus sumit hoc fortaese a Flatone, unde 
etiam Origenes apud Ilieronjmura contra Ruf. I. 18 , qui locus Ic- 
gcndus cst, £t quidcm nota est aliquot etiam ecclcsiae christianae 
patrum super innocuo mendacio controversia , quae demum loco ve^ 
ritati cessit. MAI. 

70. 3. Syphacis historia subtexitur in fragraentis editis p. 511, 
narrationi de Plerainio. Eundem igitur ordinera fragmenta nostra 
tenent , quamquam re et verbis a parte edita difTerunt. MAI. 

70. 17. fntelligit fortasse Diodorus operara a Syphace praesti- 
tara in perdenda Sophonisba , Roraauorum femina inimicissima, Lege 
fragmenta edita loc. cit. MAI. 

70. 21. Lcge Appianura pun. cap. XXXIV. MAL 

70. 23. Exin rcpetitur iu codice locus praedictus, vix pancis 
verbis mutatis : "Oti tcuv naxi^nrcov int&v/iovvzcov Xvaai Tt]v stQrj^ • 
vrjv , xal TTJs ySQOVOias ovk ic6or]s Xvaai zds avv&i^Kas, ovStls inj)- EXCERPTA VATICANA L. XXVI. ~- XXX. 71 

To icaxov dyad^ov TtaQilihto (pavraGiav. 
65 "Oxi rc5v KaQxr]8ovic3V nQOT^naQrfjxorcov slg ^Pa- 
^iaiovsy vno xei^avog dh avaxxrivreov nors nQog 2Jxi,- 
Ttlcova aal nuvrcov ^oaivrcov d^vvaod^ac rovg dCB^stg 6 
^KLTciav ovic S(prj 6blv TCQdrrsLV « toig KaQxridovLOLg 5 
iyKaXov^LV. 

VI. "On rd ^lv xaXd nslGai ndvrov olfiai dvgxE- 
Qi6rar6v bGtlv, 6 ds TCQog x^^Q^^ Xoyog dsLVog naQaOri]- 
6aL q^avraaiav (5vy.cpiQovrog, xdv STt oXs^fQcp Asyrjrai 
rcov fiovksvo^svav. 10 

dlV ov icakov toig (isv onXoLg dnavrag Vixdv, vjto 
ds rrjg TtQog dxh]QOvvrag oQyf/g rjrrdo^ai, %al TtcXQO- 
tara ^LCovvrag rovg vnsQ dv^QCOTtov cpQovovvrag sv ralg 
svrvxiaLg avrovg ravra TtQdrrstv d rolg dlkoLg syxalovv- 
tsg rvyxdvovdi. toxs yaQ dXrjd^rjg xXrJQog sGrLV rj d6^a\6 
svrvxyjxorcov orav 6 XQatcov tijv svrvxlav (psQij xar* 
dvd^QcoTtov. STticpQsyysraL yaQ sxaGrog STtl ry rovrcav 
^vsia dLorL rrjg vixrjg vndQxovGLV d^LOL, tolg ds STtLla- 
&OfisvoLg rijg dvd^QCOTtivrjg q)v6scog 6 cp^ovog dvrLxdd^r^rai 
Iv^aLvofisvog trjv tcov svrvxovvrov d6^av. ovSs ydQ20 
£OTt ^sya Tov sxov6icog vnoTtinrovra cpovsvsLV ovHs ^av- 
Iia6r6v dcpavi6aL tov tav rjrvxyjx6rcov ^iov. ovx dk6ya)s 

71. 17, yap] incipit codicis p. 331. 

71. 19. dvTLKU&Tjzai ?.v[iaiv6fisvos} dvviiidd^ijTOS XqihuivO' 
fitvog ed. Rom. 

71. 21. niya} (i(vu codex , quod in /ttjjre matavit editor Ro- 
manus. novcs ' z^v v.oiliav ecpuGKOV ovk ^x^iv cata. Ex hoc aliisqne locia 
liquido apparet, non unum fui^^se cxcerptorum auctorem, sed plnres; 
quoruni diversi labores postea collecti 7ia),iXXoy£lv interdum viei sunt, 
ut in ipso iustinianeo iurc accidit. MAI. 

71. 1 Sic praeclare Cicero de leg. I. 17 ; imitatrix boni voluptaSf 
malorum autcm mater omnium. MAI. 

71. 6. Legesis frapnienta Diodori edita p. 573; Polybium XV. 
2. 4; Appianum pun. XXXV. Liv. XXX. 25. 

71. 11. Quae in liis excerptis capp. VI — X, continentur eenten- 
tiae , eas fere omnes pertinere arbitror tum ad orationes quae ab ora- 
toribus punicis in senatu romano ct apud Scipionem maiorem habi- 
tae fuerunt , pacem petentibus quo terapore Carthago arcta obsidione 
premebalur, tum ad varias senatorum consultationes , quorum alii 
inisericordiani alii severitatem suadebant. Lege Liviimi XXX. 22. eq. 
36. 42, et Appianum pun. XXXI. Et quidem hae politicae ethica»- 
que sententiae para prope omnium pulcherrima constantiniani ope- 
ris eunt. MAI. 

71. 12. Verba sunt homioia carthagioieueii « vel certe eorom 
parti faventid. MAI. n EXCEllPTA VATICANA L. XXVL — XXX. 

y«p ot foiovtOL tvyxdvovdLV ado|tas, orav tdg noivag 
rav dx2,7]Q0vvrav xaTacpvyccg dvuLQaCt xijg dv&Qcanivrjg 
fcG^svBLag tTtLlavdavo^svoL' 

VII. "On TtQOT^QBL totg dv&QomoLg ri^g ^lv TtjUta- 
SQtag ivsQysGla^ XTJg dh (OfioTTjrog ij TiQog rovg STcraLY.orag 

iTtLSLilSLa. 

"OrL o6(p tLg BVQOOvGav sxst trjv rvxT]V TO0oi;rGJ54 
fiallov svXa^slcd^ai XQ^ '^'*]'^ '^^^ dv^QcoTCLVov §iov stil^ 
CxojcovGav vs^s6lv. 

fO "OtL ovdsv TcaQcc dvd^QcoTCOLg ovr£ naxov ovrs dya- 
Qov £6ri]XVLav sxsi ttjv rd^LV tj^s tv%rig wgTCSQ iTcirr,tsg 
ndvra (isra/iivov67]g. dco xal TtQogrj/isc t6 jroAi) gjQovrj- 
fia yMTatL&s^svovg sv TOtg dlXotQLOLg d/.h]Qriaa6L rov 
\8lov s^a6cpakii,s6&aL ^iov 6 ydg tolg s7CtaL'/.66LV inL^ 

^^SLTiag xQV^d^isvog 8L'/.aL0tutr]g dv iv ralg rov ^iov ^stu- 
fioXaig tvxoL TtoXvcoQiag. staQcc fisv ovv tolg SKtog sico.- 
Q^s tolg toLovtOLg dsi^vr]6tog sJtaxoXovQslv sjtaLVog, TtuQCi 
ds roig sv nad^ov6LV r] oiar^ dh,iav tf]g svsQysoiag cpv- 
Xdtts6&ca xaQLg- ical yuQ dv dlXotQLcotatog T^g sdv sks^ 

^QOvg tvxt] , fisra(idXksL dLa trjv BVSQyB6iav xal tayj} yivs-r 
rcL cpiXog havtco (is^cpo^svog. 

VIII, "OtL 8sL TtaQa tolg sv cpQovov6L tdg iisv cpL^ 
Hag d%avdtovg v^taQXBLV., td.g 8s sx^Qc^g slvaL ^vrjtdg. 
ovtco yaQ iidh6ta tovg fi£v svvoovvtag 6vn^}]6s69aL 

g^^7tlsi6tovg ysvsQ^aLf tovg 8h dkXotQicog ^LU-ASL^svovg 
iXdttovg, 

"OtL rovg TJysL^&aL ^ovlo^svovg rav dXlcov ov^ ov- 

XG) rolg dXXocg vtcsqsxslv dvaynalov cog snLSLyisict ical 

fistQLotrjtL 8sl VLxav dnavtag. 6 fisv yaQ sx tov hqu- 

^^lQ^a^ g^o^og nLCsl^Q^aL TtOL^l rovg xQarovvtagj ij 8h 

72. 2. oivcciQd)6i] dvaiQcaai ed. fiom. 
72. 11. aGTr]y.viccv] iQzr]yistciv ed. Rom. 
72. 13. cc7iXr]QT][iciat.] axAT^pajjtiast ed. Rom. 
72. 17. ToiovTOig] toaovTOig ed. Rom. 
72. 18. £v Tia&ovaiv] svTtaQ^ovaiv ed, Rom. 
72. 22. £1; cpQOvqvQi] tvcpQOVovGt ed. Rom. 

72. 9. De Tictoria modeste ferenda, de superbia in prosperls 
vitanda, de fortunae varietate, legatur Diodorus XIV. 76; et 
qnidem praeclara Jlia IVicolai ^Yracugani oratiQ apud eundem XIII. 
?2sqq. MAI. 

72. 14. Eandem eententiam urget Diodorus etlam in fragnientis 
lib. XXI. p, 494; et quidcm derivatam fere ex Polybio I. 35. MAI. 

72. 26. Conspirat fere Dionysius halic. in fragm. ed. Mediol, 
XIV. 8, Immo vcro magis Fliotius in LXXIX. monito, ex iis quae 
Kcribit in 7[oXtziy.eoTccT7] lectuque digQissilsa ftd micbaeiem Bulga- 
me ptiocipm e^ietula, MAI, EXCERPTA VATICANA L. XXVI. — XXX. Td 

Blg rovg '^ttco^svovg [toi' XQatstG&ai] ivyvc3{io6vvt] trjg 
svvoiag ahia ytvoi.iivi] (is^atcjg 6vvEt,Bi tag t^ys^oviag. 
SLonsQ l(p' oOov Ttgovoov^sQa trjg natgidog ejil toGov- 
tov Bvlafirjteov dv)]%s<jt6v tt %a\ CxhjQov Tcgd^ai xattc 
tcov savtovg sxovoicog jcaQadidovtcov. Tcdg yccQ tovg iisv 5 
vjiSQ(iaX?.ov6aLg CvficpOQalg nsQmsOovtag iXssl, aav ^it]- 
dsv 7tQogr]iico(jii Toug ds vnsQiqcpciVcog talg svrvxiaLg 
^(^Qco^svovg nLOsl, %av tv%co<5LV ovtsg Gvu^iaxoL' dvdysi 
S57^Q Oi^aL to stQai&sv sxaGtog TCQog savtov aal 6vva- 
yavaxtsi toig i^nhjQV^KoGi cpvovoiv talg tcov zatOQ%co-lO 
cdvtav svTtQa^iaLg. 

IX. ^'Oti otav TCoXtg srCLOr^fiotdt')] naCcDV ovtcog dvtj- 
Xsag dvaQ7ca6^]] , tots drj y.al fxdXkov 7] icsqX tovtcov 
vTCokrji^Lg 6Ld_ 7cd6r]g SQxstac T?]g olKoviisvr^g. ov ydg 
ovtco Tovg sv TtQa^avtag dnavtsg S7caLV0v6LV cog Tot)gl5 
dvr]usQcog y^Qr]6a^svovg tolg v7Z07t^6ov6LV 6[ioXoyov^ivojg 
^l6ov6lv. 

"Oti tr]v di8oixsvr]v svtvxiav Ttagd Q^^ov ftj} cpsQSiV 
ccv&QCOTtivcog TtokXav xaxav s^iojQsv aXtLOV ysvsOxfaL. 

"Oti totg tr]V tvp]v ^r} (phQov6L aat' clvxfQcoTtov lyLa^ZO 
vrj 7td6a 7tQQcpa6Lg STtl t6 %sIqov ^sta^alslv. oquxs ovv 
^r]7tots tovg d7tsyvo36[.isvovg dvdQag dya&ovg ysvs6%ai 
7toLr]6a^sv. ical yaQ td dsLkotata tdiv i,c6cjv s^ovta ^sv 
dva6tQocpr]V cpsvysi, 6vyy.lsi6%svta bs slg 6tsv6v toTtov 
d7ci6tcog dycovit,stai , nal KaQXt]S6vL0i tdg ^sv s?.7ci8ag25 
T^ff 6cotr]Qiag syovtsg V7toicoQOv6iV , d7toyv6vtsg bs Ttdv 
to dsLVov v7to^ivov6LV sv talg ^c'cxc<ig. otav yaQ xal 
q>svyov6i aaL (laxopisvoig v7toxsi^svov r) tslsvtdv , 6 iistu 
86p]g ^dvatog tov [ut' ai6xvvj]g t,f]v alQStcjtSQog hql- 
%ri6stai tcccq' avtolg. 2q 

"Oti 6 ^iog TCoXXd %£fc 7taQd8ot,a. 8vgtv%ovvtag y,sv 
ovv 7CaQa^dlls6%ai xQr] nal tolg fisyi6tOLg 'alv8vvols 
%r]Qd6&ai tr]V TcaQa^oliqv. y.aXov 8s trjv tvp]V wQvg 
dvs%ovtag avtov$ ilg xo TtaQa^oXov 8i86vccl. 

73. 1. Tow KQaTiiad-ai] haec stispecta. 

73. 2. OVVI^sl] cum Ttoii-l meliiis sociatnr Gvvix^t. 

73. 6. ■nbQLitiGovtczg] incipit codicis p. 332. 

73. 10. ri-Alriqi^uoGi] TjHXrjQtjyicSGc ed. Bom. 

73. 15. £t) TZQci^avTccg] svTiQci^avzas ed. Rom., <juae etovTwg. 

73. 34. ttVTOvs] avTovs ed. Kom. 

13. 13. IntelUgitur Carthago iam iam ab hoste romano diri-» 
pienda. MAI. 

73. 23. Rurtiiis cognoscjnuis Terba haec esse romani bominis 
iii turia CarUxasmiensihus patrocinautia. M.4I, Zi EXCEIIPTA VATICANA L. XXVI.~XXX. 

"Oti ovddg jjystd^at SvvdiiEcag tav BXtos dvvaCtdaQ 
lccxcjv at EQOLg axovoicog BxxaQei. 

X. "Oti dtviiav ddfnlag TtXslCtov ijyov^ai dtatpsQELV 66 
xal delv eKateQcp tovtav oixEiag TCQogcpeQEGd^ai, ' tavtcc 
SyaQ iGtiv ev ^ovXevo^svcov dvdQav. 6 [iev ovv Tttaidag 
iv ta ^i]8ev d^aQtEiv ^sya dtxaiojg dv xataqivyoi TtQog 
tov aoivov tolg dxXr]Qov6iV e^eov, 6 dl (j,Eyi6ta dOE^tj- 
6ag aal to d}] Xsyo^Evov dQor]ta stQog v^qlv aat toftd- 
tijta ^Qat^ag avtog avtov djtECtrjGE TotaurT^g q)ikavQQC3- 
lOziag' ov yaQ dvvatov Eig stEQOvg conov yEVo^Evov tov 
iv ^EQci 7ttai0avta tvy%dvEiv Ekeovg , ovdh tov ointov 
i^ dvQ^QCOTtav to xa%'' avtov ^SQog ccQavta %ata(pEvyEiV 
ETii f^v tav dXkav ETtEixEiav. diaaiov yaQ aOtiV 6v nad^ 

E^EQaV tig VO^OV E^T^iCE tOVta XEXQTJGd^ai. 

15 "Ort 6 ToiJs noivovg ex^Q^^Q vJtEQ dzdvtav ti^a- 
QrjGaciEvog drjXov cog xoivog dv evEQyEttjg ro/zt^otro, 
nal icaQdTiEQ ol td dEiVotEQa tcov Q'r]Qiav dvaLQovvtsg 
ag Ev noiOvvtEg tov noivov ^iov ETtaivov tvyidvov6LVy 
ovtag OL tijv KaQx^jSoviav apLotrjta xal to d^r^QLadss 

20trjg dv&Qa7t6tr]tog aoXddavtEg 6[io?^oyov^Evag tEv^ovtat 
trjg nEyiCtrig do^rjg. 

"Oti totE EKaOtog dvdQsiag vjtOfiEVEt tov xivdvvov 
otav tov Vixdv Eknig iGttv VTtoxEL^iEvrj' 6 8e TtQOuScos 
bavtov '^ttrj^r](}6(.iEvov ev ta 8Qa6^a xal g^vyij tr^v 6a- 

25trjQiaV E%EL ZEL^EVrjV. 

74. 1. Tcav i-jiTog dvvaGTSias] toc cum ovSsig coDiungenduni 
erat. 

74. 5. ^ovXsvoiiBvmv] ^ovXofiiviov ed, Rom. 
74. 9. avTov] avTov ed. Rom. 

74. 9. KTTEffrTjas] malim U7t£6TEQr}6S. 

74, 9. tpLXavQ^Qmniccq] (pilav&QcoTisiag ed. Rom. 

74. 12. xofi'?'' avTuv] "^a&' avTov ed. Rora. 

74. 14. tiq] incipit codicis p. 211. 

74. 14. voiiov] Tov vo/iov ed, Rom. : correctum coDsentlente 
Diodoro Xri[. p. 565. 7. 

74. 15. Ttfio}Qr]adfi^vog] TificoQrjGoiisvog ed. Rom, 

74. 17. dsivoTfQu] praestat dnvoTaTa. 

74. 18. iv notovvtsg] avTiQiovvTBg ed- Rom. , quae et tvy- 
xdvovQi. 

74. 2. Hand gcio an serrao sit de Hannibale, qiii vereliatur ne 
inter pacis conditioncs impcrium sibi abrogaretur. Immo vero ti- 
uiuit Hannibal ne Romanis dedcretur. Vel potius intelligitur Scipio, 
qui nisi pacem statira faceret, successorl gloriam iiniendi helll relictu- 
rus erat. Liv. XXX. 36. MAI. 

71. 4. Verba sunt contradicentia priori orationi, et ultionem de 
Poeni:s guadentia, propter saeviUani, quam hi in aiios cxercuissent. 
AIAL EXCERPTA VATICANA L. XXYL — XXX. 75 

XI. "Gtl ov (iovov civ Tig iTii rav IdLOTLiccov 6v{i- 
^olalcov BVQOL Tovs novTjQBvo^ivovg ral^ ly. rav vouwv 
t,rifiLttLg TiEQLTCLJtTOVTag a^ka xal rav ^aGLlicav rovg cldC- 
noLg jiQaypLaGLV InL^aXXouivovg TcaQcc rov daLuoviov tl- 
(jicsQLag rvyycivovrag. cogTTSQ yaQ rolg iv 8r}p.o'/.QaTLCi 7to- 5 
(^'^ hrBvonivoLg 6 vo^iog, ovtco rolg iv s^ovoiaLg 6 ^Bog 
/3p«j3fi»T?]g yivsrai rav TtQarTOfiivcov, ycal rolg [ih^ rtjv 
aQsrrjv x.aTadLc6^a6LV olxEla Tryg ccQSTf^g iTca^Ka iTtLTiO^r^GL, 
roig 6s rtjv nksovs^iav tJ riva alky]v y.a/ciav STtavs/.oixi- 
voLg ovx £lg (laxQccv ri]V 7tQogri'/.ov6uv icpi6Tyi6L Ttuco-lO 
Qiav. 

"Otl 6 MccQKog Alfiihog a7t07tXsv6ag Sig"A^v8ov TtQog 
^iXL%Ttov rd dsboyyiiva tj; 6vy'/.hJT(p tcsqI tcoi-' ovaud- 
%cov aTctjyyEiXsv avrcp. 6 6s s<p}]6sv , iav (isv s(i(lsvco6l 
ralg 6(Loloyiaig'PcouaiOL, 7toirj6civ avTovg OQd^ojg , idvlS 
6i snsfH^aivcoOi, Tot3g &sovg s-xifiaQTVQoyiSvog diivvs6&aL 
rovg ddixov TtoXiuov xaTaQXovTag. 

"Otl 6 ^iXLTtTtog 6vvvoiq6ccg rt)v a9t>(iLav rav 6TQa- 
ncoTcov TOi^Toug TCCiQa&aQOvviov i6i8a6'/,sv otl roLg (ih' 
i>lxco6lv ov6sv rovTcov yivsTaL, rolg 6c xard riqv riTTav<2,Q 
dTtoXXvjxivoig ov ^LacpSQSLV VTib 7tT]?.iXC0V dv rQavudrcov 
d7to%dvco6L. 

"Otl cjg IjtL TioXv slco^a6LV ot roig rQOTtoig cpavXoh 
rovg 6vvavu6TQScpo(iivovg 6y,oiovg kavzoig Cvyxuzu- 
Oxsvd^siv. 25 

75. 2. svQoi] ivQOizo ed. Rom. 

75. 5. Exacto de cartliaginieasibus rebus sermone, Tidetur nunc 
Diodorus loqui de Philippo patre Persei , Macedoniae rege , qiii 
bella luulta gessit iniu>ita, atque ipsis Ronianis nulla re proTocatu», 
ut ait Appianus inaced. cap. I, iniurius fuit icto sponte foedere cnin 
Ilannibale. Verum hoc loco rcspicit , ut puto , auctor liorrenduin 
Abydi excidium spectante Philippo patratum, de quo lege Polybium 
XVI. 34; et Livium XXXI. 19, qui na\iter Polybium more suo ex- 
pilat. MAI. 

75. 7. Legem quidem liberis populis, sed Dcura refj^ibus mode- 
rari operiimque mercedem reddere , censet Diodorus. Erg^o is certo 
sociale foedus, ut dicitur, non agnoscebat, quod tut iauidiu dcmii-' 
gogi usque ad raucani ravim clamitunt. MAl. 

75. 12. Livius XXXI. 18. MAL 

75. 13. Senatus consultiim erat. ne rcx Graecos populi romani 
Bocios bcllo vexaret. Polyb. XVI. 3t. MAI. 

75. 15. Intelligitur prima pax inter Romanos Philippiimque olira 
compnsita. App. maced. cap. U. 

75. 25. Loquitur Diodorus de Philippo qui prn diversis familia- 
ribus atqiie coiisiliariis qiiibus usiis est , boiiui> vel malus appariiit. 
L<ge Polyb. V. 12. VII. 13; Diodor, fragm. ed. p. 572, 573. »U1. 76 EXCERPTA VATICANA L, XXVI.^XXX. 

XII. "Otirav^HkEiQCjtdjv 7tQi6^eLg XEHTpcxvtav jcqos 
^ih%7iov x«fc Qkac^ivLOV ^la^ivLog fiav «eto detv xov 
0iXL7tnov kaxoQUV aza6r]g r?}g 'Eklddog , cTtcog acpQOv- 
Qyjtog 7j KccL avtovo^og, (XTCodovvaL da xal tolg naQeGnov' 

BdrjUEVOLg tag (iXd^ag avdoxi^ov^evcog. 6 8a tcpr] dalv td 
fL&v itaQa tov TtatQog avtcp ocatcclahL^i^iva ^e^aicog £%£tv, 
o6a 61 xvyydviL TtQogrjyfiivog Ix xovtcov a^dyaLV tdg 
q)QOVQdg, TtSQL da ttjg ^kd^rjg TiQivaG&aL. alTiovtog Ss 
TtQog tavta ^^Ka^uviov ^r) daiOQ^uL iCQi^accig, dalv da av-6S 

\Qt6v xovg nanov&otag TtaibaLV , jml dLott TtuQa trjg /3ou- 
Xrig avtoXdg axeL xavtag oncog ^rj (leQog xrjg 'Ellddog 
(ilXd 7td6av avtrjv alavQ^eQOvv , VTtola^cov 6 ^ilLTtnog 
Kal xi xovtov ^aQvtaQov cpr]6o 7tQogata'^av dv (iol Tto- 
7.e(icp ZQatr]0avtes ; v.ai tavt' uzav l%ciOQiG%ri btcoQyL- 

ISOliBvog. 

XIII. "OtL ovtog tov ^AvtLoiov tov trjg ^AcSiag (ia6L- 
^acog TtaQL tov tfjg Avc5L(La%iag noXecog dvoLKLCj^iov naQa- 
yavri^rjGav oi TtaQd OXapiLviov 7tQa6(hLg. algax&avtag 8h 
alg to OvvabQLOv TtaQeKdkovv 'Avtioxov exxcoQrjcjaL tcSv 

20v7t6 Uxoleiialov yayavripcevcov noXecov , xccl xa%^6lov &av- 
^d^ecv ecpa6a7> ti ^ovXonavog 7tet,Lxdg te xat vavpcaxix-dg 
Cvvdyet dvvd^iaLg jc«l ti dLavoov^ievog 8La[ie^i]zav elg trjv 
EvQco7trjv , al (ir) 'Pco^ialoLg aTCL^dXXetai TToke^ialv. 6 8s 
'Avtioxog tolg eiQrj^LavoLg dvtLleycov ecpr] %aviidt,eLV Ttcog 

Z^PcoiialoL t-qg 'AGiag dvttTtOLOvvtaL tcoy xatd trjv 'ItaXiav 
avtov fir} TtokvTCQay^iovovvtog. AvCLfiaxiccv 8e dvoLxi- 
t,coii oi»'r6 'Pcoaalov ourg dKlov ov8ava * xd 8s TtQog 
Iltoka^LaLOV avtog cpQ0vtiS,aLV oTtcog iirj8enidg diiq^Lg^rjtrj- 

76. 5. 6] inclpit codicis p. §12. 
76. 7. nQosqy/.iEvog] 7tQoriy(.i£vog ed, Rom. 
76. 13 tprjci] cprjGiv ed. 11 om. 
76. 17. dvoiKiOfiov] dvwKiOfiuv ed. Rom. 
76. 26. Avoi(iaxiav\ Cod. AvGi(iaxog, MA.!, 
76. 27. ovSiva] Ita iu cod, sine verbo. MAI. , qui haec io- 
terpi-etatiis ^kccmsLV addidit. 

7fi. 2. Liv. XXXTI. 10. MAI, 

76. 15. Lege Livium XXXIL 10. qui cum Diodoro consentit, 
Aliud vero cst colloquium illud Fbilippi cuin Flamiuio , quod scribit 
Polybius XVII, 1. sqq. 3IAI. 

76. 18. Haec legatio Homiinorum apud Lysimachiam comme- 
moraiur a Diodoro in eclogis ed. p. 619. MAI. 

76. 26- rcuy MOfTa rriv 'jTaliav avzov fiT] noXvTtQayfiovovvrog] 
Diodorus XV. 51. ovz' avrol nolvnQayixovovot z(ov xarci xt]V 
AaHcoviy.iiv ovz' insivois anzta&ac ntQogrJKHV rfjg Boicoviag. Ac 
XX. 54. quoque, ov JtoXvTiQay(iovovar]s tt xdiv tikq' dv&Qoanoi^ 
ogLcov, liber unus euclitlca caret. EXCERPTA VATICANA L. XXVI. — XXX. 7T( 

(Jfog tvyxdvij' dc6()£iv yag avta rrjv %vyar^Qa yvvatxa' 
nal tovrav Qri^fbvxav twv loyav oi 'Pco^aloi, ovh tvdo- 
MOVVTBS i%coQiG^yi(iCiV. 

XIV. "On dalv Iv tots nolefioig al tav %Q7]ndrcov 
TcaQaGKEvai, oia^uTCBQ t) noivr] maQOL^ia cp7]6Lv, EraiQai, 5 
rcov ^Qd^ecov' 6 yuQ rovrcov tvjtoQCOv ov-a dnoQvi rcov 
/ua';^«o9^«t dvva^tvav dvdQcov. ot yaQ KaQp]d6vL0i TtQog- 
cpdrcog 'Pco^aiovg dg rovg aGxdrovg iCLvdvvovg TJyayov 

69 ov TtohrLxolg GrQaricoraLg rdg rrjlLHcwrag 7caQardE,SLg 
VLTicoviBg dlkd rco rcov ^LG^ocpoQOV 7t?Jjd^8L. eOxL yccQ roiO 
TtXyj^og rfjg ^EviKrjg dvvd^aag iviQTqGxoxarov ^tv rolg 
ilovGL, (po^EQcorarov dh roig ifoXs^iioLg' ol ulv yaQ 6ki~ 
yov iQTq^axog d%Qoii,ov(5i rovg vtieq avrcov zivdvvEvov- 
rag, ot ds ■adv viX}']6co6i, ovdlv i^rrov dlXovg ^yov(3LV 
dvraycovLGrdg ii, ixoi^ov. iitl (ilv yaQ rcov noXLnKCoviS 
dvvdixEcov 6 icarczycoviG^Blg dnai, rolg okoLg BCtxaLXBV^ 
iTti ds rcov ^evLZcov oGciXLg dv Tjrrij&coGLv , ovdsv Tjxrov 
dzBQaiovg bxovGl rdg dvvd^Bcg ^bxql dv %Qr]^drav bv- 
jcoQcoGiv. 'Pco^cdoi da oijtB fiLG&o(p6QOvg BLco&aGLV b%blv 
ovxB xQrjfidriov ivjtOQOvGLV. 20 

XV. "On BlcoQaGLV cog iTciitav ol GrQariiotai tav 
avrcov rolg dcpr^yovycBvoig ^L^i^rai yBvlG&aL. 

'0 ds 'Avxioxog rayy tr]g Idiag dvoiag rdTtiyBLQa xo- 
liLGa^Bvog fiBrd Gv^(poQcov iiBydlcov B^a^e GcocpQovBLV iv 
talg BvnQat,iaLg. 25 

77. 4. oti] OTS ed. Rom. 

77. 5. itaQOifiia] Cod. Tta^QTjala. MAI. 

77. 10. tazi] iarlv ed. Rora. 

77. 17. im] incipit codicis p. 295. 

77. 24. '^fia&s] hpa&tv ed. Rom. 

77. 2. Eusebius ed. Mediol. circa annuhi ALrali, MDCCCXXV. 
scrihit: yintiochus Ptolemaco rcconciliatus , pucem cum eo composuitj 
eidemque Cleopatram ftliam suam in matrimonio collocavit, concessis 
dotis nomine ^yria (dic Coclcsyria) Phoeiticia , Samaria atque Iu~ 
daea. MAI. 

77. 13. xQmaroq] Vide ad Diodor. XIII. p. C29. 69. 

77. 19. \ i\ in siiramis periculid servos ad pileum vocatos RO' 
mani armavcnmt. MAI. 

77. 20. Ilomnriae urhi;' leterem atque hereditariam paupertatem, 
usque ad maredonicnm Peririei gaznni in uerarium iSlatain , tatelur 
Valerius Max. IV'. 3. 8. Vere, ut ar!)itror; nam ncc agcr niiiucru cu!- 
tnrum ob peslilentera aercin abuiidabat ; iicijue preliot>i iiietalli uliac 
crant fodinne ; ncque raercaturam , gallciu maritimam et sutis utilem, 
exercebant Romani. MAI. 78 EXCERPTA VATICANA L. XXVI.— XXX. 

"OtL 6 ^Avx'io%oq TCQog ra TCaQaXoya ryjg zvxvs ^^Qt-VB 

6V{i(p£Q£LV CCTtodoVVai TOJ UxtTCLOVL XOV VLOV , %al XOVTOV 

UTtioxBLXB iio0^}'j(5ag nolvxcXkGi aaxaGHSvulg. 

"Oxi ^ihmtog covsldL^s rorg ©Bxxalolg cog xrjg llsv- 
^QsQtag avil7ti6xcog bta. 'Pco^aicov xvQLSvGavxsg XoLdoQov^t 
rovg TTQoysyovoxag xvQiovg, ovx, Bidoxeg oxl ovtcco ndg 
ccvxoig 6 ijhog dedvxs. rovxov dh rov Xoyov QLCpsvxog 
vnovoca rolg ccaovovGlv HgE7te6sv cjg ^LUnnov dLccTto- 
Xs^ii^^ovxog nQog 'Pauaiovg, aal TtaQo^vv^svxeg exQivav 
lO^r^ds^iccv tcoIlv rav naxd Maxsdoviav ov<jc5v sxslv 0i- 

ALTtTtOV. 

XVI. "OxL 6 2xL7tLC0V dtd ro fisye^og rcSv ycQa^sav 70 
PaQvxsQog lcpaivexo xov x}jg naxQiSog dhco^axog. xaxt]- 
yoQOVfievog yaQ vit avx^^v dsLVCo ^avdrcp TCCcQaXa^jcov 

\bxov koyov rovxo ^iovov siTtev oxl 'PcoiucioLg ov TtQSTCSt 
xax' avxov cpeosLV i\)i]cpov , 8l ov 01 xaxtjyoQOL a^ovGiav 
i^lov^L XiysLV nexd 7taQQr]6iag. xovxov 6b QTi^tvxog 6 ^iev 
d}]^og aTcag evxQajcslg x6 (Saoog rov koyov 7taQa%Qfj^a 
£jt x}]g exxkr]6iag d7te%c6Q}]6ev ^ 6 de xccx/jyoQog ^ovog 

2Qd7toXei(pd'elg d7C}]l%ev eig rr]v olxiav xaxacpQovr^^eig, Ttd- 
kcv bs ev rcp 6vvedQicp XQsiag e^7ts6ov67]g %QTjndxav xal 
rov xauiov otj cpd6xovxog dvoi^etv avrog . . . ir] xdg 'xXeLS 
7taQskd{i(iavsv , cog roOxo TtQd^stV avxog ydQ xal rov 
nkeieLV xovg xauiag v7tdQ%eLV alxLog. 7cdkLV 8s xtvog ko- 

25yov avxov d^taLxovvrog ev rc5 6vve8Qicp XQTj^idrcov av 
tka^ev sig rdg rcov CrQaxLCorcov da7cdvag (O{iok6yr]6s ^sv 
kxBLV rov koyL6{i6v, d7iel7i& 8& ^rj d7todcS6sLV' ov yaQ 

78. 10. Jtara] aa vn67 aut excidit /x^ post twv. 

78. 16. ov\ Cod. ijg; errore ineruditi librarii, qui retuUt 

ad iprj(pov. ]\lAr. 

78 22. ov] Particula ov deest in cod. quia coaluit cum prae- 

cedente ov. MaI. 

78. 22. . . . x^] Vocabulum coniectura integrandura est. MAI. 

78. 26. ika§£v\ eka^s ed. Rom. , et mox dnelitsv. 

W. 4. Confer Diodori eclogas ed. p. 620. MAI. 

78. 7. Livius XXXIX 2<i. scribit nondum omnium dierum so- 
lcra occidissc. MA!. ]\otus Tlieocriti versiculus I. 102. jjS?] yaQ 
rpQuoSBv ■KavQ-' uliov afifit SbSvhsiv, ubi iam tcI Philippo Macedone 
teste constiit ndvd'' ab aXiov frustra divelli. 

78. 10. Pressam Diodori sententiara declarat Liviua loc. cit. 
placerc dednci praesidia Macedonum ex iis urbibus (Thessalorum, 
rerrhaeborum etc ) et antiquis Macedoniac terminis regnum finiri. 
(^uare et Appianus sic intelligendus est maced. ccl. VII, qui ait ius- 
enm Philippum cunctis Graecorum urbibus libertatem concedcre. MAI. 

78. 17. Conspirat Diodorus cum Polybio XXIV. 9. Intellige 
autem Africanum muiorcm. MAI. EXCERPTA \ ATICANA L. XXVI.— XXX. 79 

6(piiXu roig akkoig S^OLog vno rov l^staCfLov mjttBLV. 
imnii^tvov dh xov icarrjyoQOV 7tk^i>ag snl rdv ddeXcpov 
enofiiGBV Itcl t6 CvvedQLOv ro ^l^Uov ■nal -AaraTtQat.ag 
civrb Tc5 aarrjyoQC} TtQogara^s ij.'rj(pov ex rovtcov Ttoogri,- 
Q-Bvai, Tovg dh akkovg <5vyxXiqrLxovg TJQBro nc5g rav de- 5 
tanavTj^Bvav rQLgxLXiav raldvrav rov Xoyov aTCULtovGi.y 
rav de ^ivQiav 4<al nBvraKoGicov av naQa 'AvtLOXov Xafi- 
^dvovOi koyov ovx dnaitovGiv ov8b loyit,ovtai Ttcog vtp 
tva Ciibov aaiQOV ov ^ovov 'I^rjoiag Ttal Ai^vrig alXa 
xal rr^g 'Asiag xvQiBvovGiv. cov Qrjd^ivtav did to ^aQoglO 
tijg naQQYiCiiag ov^' 6 zatiqyoQog ovte rav 6vvb6qcov 
ov8B\g lcp^By^aro. 

71 XVII. "On 7] Ttoltg KB^BlBrav vno h]6tav xal Squ- 
atstojv cpKtGaBvri tbv TCQog 'Pco^aiovg TtokB^iov dvB^B^ato, 
3tQB0^BLg 6' B^anBCtBLla TtQvg 0oXoviov VTtsQ axaGtovio 
TcJv tBd^vrjKotcov altovija koyov %ai iyiBiQi8iOv Bti de 
"nnov • bI 8b /njf , %ata7tolB^rj6BLV rJTtBiXsi. 6 61 ^olovtog 
ivtvxcov tolg jtQsa^BOiv BiitB firj xanoTta&SiV • avtog ydg 
iTti trjv Ttohv Ti]^Biv xat (p%dvBiV r^v a^odov. rdg dh 
iitayysXiag ^s^aLcoCai ^ov?M^BVog naQaj^Qfj^a dvst,BV^Bv20 
iTtl tot)s ^aQ^dQOvg bk nodog dxolov&av rolg ytQsG^sGiV. 
"Oti tcov (pikcov tivog Blnovtog nroXBi.Lai(p tm fta- 
CiKBi did ri rfjg y.oi?-rjg UvQiag ov6}jg avrov dizaioag 
dcpQovnOtsZ nokld nsQi rovtcov scprjCsv avta iisksiv. 
vnonBGovtog dh rov nQogo^ikovvrog no^sv BvnoQij6BL25 
IQri^drcov sig tov noksnov 6 ^aGiksvg dsi^ag Toug cpikovg 
ilnev 'OQdg tovg t^ovg &tjOavQovs nBQinarovvragi 

79. 1. dqps/Aft] malim ocpzilELV. 

79- 4. jrposf'rc|fv] incipit codicis p. 296. 

79. 5. 7jQito\ HQizo ed. Rom. 

791 8. aTtaiTOVGiv] dnattovGi ed. Rora. 

79. 15. ^oXoviov^ ^doviov ed. Rom. et 9. ^iXomvg (sic). 

79. 16. Xoyov] an Xoyirjvl 

79. 21. TtQta^saiv] nQic^svaiv ed. Rom. 

79. 24. avtcS iiilsiv] uvzw iiillSLv ed. Rom. 

79. 12. Luculenter haec oninla apud Livium narrantur XXXVIII. 
50 — 55. MAI. Suinpta haec ex Folybio p. ed. 3lai. 417. 

79. 13. Cemelion \el Cemenelcon Vediantiorum «ppidniii alpi- 
num ad Varura novimus. Cellar. geogr. antiq. lih. II. 2. 3. 1-1. MAI. 

79. 15. Existimo hunc esse Q. Fulvium Flaccum, de quo ad 
urhis annum DLXXV , scribit Liviu» XL. 59. alter consulum Q. Fvl- 
vius ex Liguribus triumphavit ; quem triumphum magis gratiae quam 
rerum gestarum magnitudiui dutum constabat. Armorum hostilium 
magnam vim transtuUt, nuVam pecuniam adrnodum. MAI. 

79. 27. Agitur de quinto Ptoleinaeo, cognoinento epiphane, cui 
hoc efTatum causa necis luit, teste Forphyrio apud Hicronyiuiiin in 
Dan. XI. 20: Ptolemuetia epiphanes quuni advcrsus Hdeucum exa- 80 EXCERPTA VATICANA L. XXVI.— XXX. 

'^Oti IlBQdEvg xYjV avTriv %%av nQoalQtGiv xa jcaxQX 
xccl ravrr^v CTCSvdcjv vtco 'Pco^atav dyvo&iG^aL tiqe- 
G^BVTccg aTtiGvBikEV dg 'P6y.i]v xovg dvavscjGo^evovg xrjv 
ytaxQLnrjV cpiXiav. r, b\ Gvynhjxog xd TckslGxa xav 7CQa~ 
^ypidrav alG^avo^Bvr] x^v (pOdav Oficog dvBvacJGaxo , xov 
it,anaxavxa 6y.oicx)g e^aTcaxcoGa. 

XVIII. "OxL xdg B7ni.iB?.Biag ov% ovxca ^id xav onXov 
q)6(ia Xau^dvBLV avt,rjGLV cog xrj TCQog xovg XQati^&Bvxag 
(XBXQiOxrjXi. ©oavta ydQ xiVa bh8oxov iq Gv}>x?.rjxog Xa-72 

\Q^ovGa zal ^ByaXoipviag Bviyxacja xov dvdga xcov eyxXr]- 
yidxcov dnE?yVGBV. 

"OxL dLCiGacpovvxcov xcoP '^Pcapiaicov cog IJsQGsa Tcars- 
GxQaxrjyr^Gav dvsv xcov onXcov B7CE%BiQr]Gdv xcvsg xcov bx 
rijg ^ovXijg Inaivslv avtovg. ov nr]v xoig 7CQBG[ivxdxoLS 
\57]QBG-AS xo y sy sv r] azv ov , dXl" BXsyov ^}] tcqstcblv 'Pa- 
^aioig ^insiGd^aL ^oivmag, agxs 6l' dndxr^g dX}J ov dt 
dQSxijg xcov icoXsy.iav TCBQLyivsGQ^aL. 

"^'GxL 'AvdQovixog 6 xov Tcalda 2^sXsvxov SoXocpovi^' 
6ag xal TcdXiv avxog dvaiQS&s\g slg dGs^fj xal dBivrjv 
20nQdhv sKovGiag STtLdovg savxbv tcp na&ovxL tfjg o^oiag 
tvxVS Ey.OiVCovr^Gsv. 

OL yaQ dvvdGxai Gvvrj&SLg eIglv iavxovg ^JC xav 
HLvdvvav xalg xcov cpiXav QvsGQ^aL Gv^cpoQalg. 

XIX. "OxL 7CQOvor]XLXciog xov GvvsdQiov TCQOVorjGani- 
Joi^ou zaxd Tcdvxa swaiQag x^g tav cpiXav^QcoTcav fis- 

ta&sGsag BnL?M^o^ivov. tov ydg IJsQGiag dvxocp%aX- 

80. 5. uvzvico6ttTo\ dvavicocaro ed. Rom. 

80. 7. tTtiixiXsiuii] aa r^ysfioviag? coaf. p. ed. Rom. 63, 90. 

80. 16. dXX'] iucipit codicis p. 305. 

80. 25. fisTud^iascos] fiatadoascoS' 

titum praepararet, quumque unus e ducihus ah illo quaereret , tdn- 
tas res moliens ubi haberct pecuniam ? respondit sibi amicos esse di- 
vitias. Quod quum divulgatum esset in populis, timuerunt duces 
fie auferret eorum substaniiam, et idcirco eam malcficis artibus oc- 
ciderunt. MAI. 

80. 11. Thoantem aetolum deJi gibi ab Antiocho postolaverant 
Romani. Diodor. fragm. ed. p. 621. De huiua hominis vita legesis 
Polybium XX\ III. 4. XXX. 8. MAI. 

80. 16. ^oivr/.as] Recole p. 48. MAI. 

80. 17. Romanos reapse Folybius XIII. 3. laudat propterea quod 
moTC vetcre bella gererent, id e^t haec ipsa indicerent, insidiis raro 
uterentur, cominus pugnarent. MAI. 

80. 18. Hic sine dubio cst ille impias Andronicus qui Oniam 
quoque iudaeum pontificem perfide interemit , atque ipse vicissim ab 
Antioclio IV. iussus est interfici. II. Maccab. IV'. 38. Verum quis- 
Bani erat ille filius Seleuci ? Xon certe Demetrius Seleuci quarti 
filius , qui fuit Romae obsies, posteaque regnavit, extincto iam An- 
dronico. M.\I. EXCERPTA VATICANA L. XXVI.— XXX. 81 

liovvTog TCKQaSo^as %ai rbv noXsfiov 8Lccq)£QOvtos lco^- 
Q07C0V £[iSTBaQli,ovTo TtoXlol tav EXXy^vdv y 7} 8b GvyxKrj- 
Tog del ti iiaivonoLOv6K rovg "ElXtjvccg qnlav&QcoTtag 
Kvd^slXiiB %ai TtaQ' sxa6Tov BTtska^fidvsTO rijg rav oyXav 
tvvoiag. ijv rig dv i^ys^oviag dvrjQ TCQayfiaTixog oQsyo- 5 
Hsvog ovx. dv i,i]X(66sLBVy ij rig sv cpQovav ovyyQacpsvg 
TtaQaXsijtot rov GvvsdQiov tii]v STtivocav uvsTtLOrj^avTov; 
Ttag yuQ dv slnoTcog diaXd^oi 'Pco^aiovg rov Jtksi6Tov 
'j^lLSQOvg ri]g olxov^svrjg xsnQaTrjxBvaL roLOVtoig %qc3hs- 
vovg dLa^ovXioig; toLyaQOVv TtsQLSvsx^fjvaL 7ta6L toigiQ 
xaLQOig dQ^ot,6vTcog,' aal TLvd fisv tceqloqccv, ttvd ds sxov- 
Cicog TtaQaxovsLV, aal tots fihv trjv dXoyov oQfir^v tov 
Q^vfiov TtaQanatsxBLV , totb 6e dcpsfisvov to fisys9og r^g 
idiag dvvdfisag tovg jiaTa8Bs6TBQovg &BQa7tBVBLV xQV^ifiov 
7tQOxaTa6xsvat,6ftBvov SQyov, s6tl xar' dQSTrjv dvdQog]^^ 
Ttdvra tsXsiov xal 6vvsdQiov Tcatd Ttdvra TtQayfiarLxov 
aal TtoXscag dyaO^rjg xal vovv sxov6rjg. d d)} t6ts 'Pa- 
icaiov 7] OvyxXrjTog 7t0L0v6a xa^aTtSQ TLvdg tVTtovg xal 
VTtodsiyfiata xataXsXoLTts tolg rjysfioviag dvtsxofisvoig 
v,ciL dvvafiBVOig 7taQa7tXd6a6\faL Ttag td 6vfiJti7ttovta dsl^O 
j(^siQi^BLV Katd tdg 7tSQL6Td6sig. 

"Otl 6 riBQ6SVg dlB7tEfl7tBT0 TtQOg rSVTLOV tOV tCOV 

'IXXvQLCov ^a^LXsa fisyLdtov ovta tc5v tots 6vvu6tc5v TtSQl 
ii0LV07tQayiag. tov ds cp}]6avTog b&bXslv ftsv TtoXBfiBlv 
TtQog "^Pafiaiovg, dTtoQBiV ds XQr^fLdrav., TtdXiv 6LB7tSfi-2S 
TtBTO TtQog avTov B&sXoxacpcov TtEQi Tcov xQVf^dtav. tr]V 
ds ccvT7]V Xa^cjv aTtoKQL^iv t6 TQirov d7t£6TSiXs, voav 
[isv Tr]V rov FsvTiov 6idvoiav, TtQogTtoiOVfisvog 6s 'sq)r]6s 
xard vovv ysvofisvav avTolg rav 7tQayfidTav r« sv6o- 
itovvta Ttoiiq^siv, 30 

81. 2. 'Ellrivmv] 'EXlrjviKwv ed. Piom. 

81. 5. ojv] Cod. ov. MAI. Aut tjv aut o requlro. 

81. 6. av ^T^lcoafisv] Kva^rjlcoatisv ed. Rom. et sv^qovcSv. 

81. 8. s^xoT-cosjCod. f^;|j6ros. ,M Af. Sententia ovh siHotcog retjuirit. 
V. Polyb. I. 63. 9. Mox 10. Ttfgisvox^fjvai et 12. 13. bis tots ed. Pvom. 

81. 15. iarl] iarlv ed. Rom. Tura suspectum cst tzccvtu. Exc. 
\"al. p. 556. 79. tovrov xiXsiov avSQU TiQog ccqsti^v /iaTiatrjas, 

81. 25. Sisni/iTisro] God. diinsro. MA[. 

81. 29. avrolg] incipit codicis p. 306. 

81. 5. Ilaec a senatu roniana adhibita lenocinia ob demcren- 
dos sibi populos, impendentc Persei bcllo, non rcticent Livius XLII. 
19, Appianiis maced. sect. IX. MAI. 

81. 1(J. Senatus romani venerationera apud Graecos testantur 
nummi ab his cnsi cum inscriptione lEPA ZTPKAHTOZ. 3IAI. 

81. 23. Has legationcs atque artificia Persei , qui optabat Gen- 
tii auxiiia, sed stipendia non solvcbat, passim irrident historici Po- 
Ijbius, Livius, Appianus, Dio. aiAI. 

82 EXCERPTA VATICANA L. XXVL— XXX. 

XX. "Oti 6 IIsQ^Evq ov8s7C(x) ^ovXofisvog TtQokc^ai 

i!]^ata naXiV B^e7iEiii>E TCQSG^EVtdg Ttgos FEVtLov, ncc- 
QaOLCOTtav HEV tceqI tov daOELV TtaQavtlica %o^^ata, (lEta 
ds t^v xav TtQay^dtcov GvvtikELav nsydkag vnofpaivcov 
SllTtidag • cogtE bLaicoQrjGai tig dv TCotEQOV ti]v tocavtrjv 
dLudvOLV dq>Q06vvr]V ij tElsag fiaviav '^yqGaLto tcov td74t 
toLavtu jCQattovxcov. ETCi^dlXovtai ^lv ydg fiEydXocs 
wci tr]v Idiav naQa^dkXovtac tfjvx^Vy TtaQOQCoOL de to 
(id?.L6ta dvayKaiotatov , zal tavta voovvtEg avtol '/.a\ 

iOdvvd^EVOL OVVtElELV. ^ikCTtTtOg ^EV OVv'AyiVVtOV, TtQU- 

yHatLnog dvi]Q yEVO^svog, ovdETtots iv talg tOLavtaig 
TtEOLGtdGECLV ErpEiGato iQTiiidtcov dXXd dcadovg TcXsiovci 
tav altov^EVcov xaiv %a\ jCQoSotcov TcXri&og tjvqlOxs xal 
6vii^dicov. tocyaQOVv Iv tolg iXaii^tOLg tcov xatd xrjv 
iSEvQomr^v EysvEto ^aGLXiav , xal dvva^iv aataXLTCE do' 
fjg 6 dcadEt^d^Evog 'AXi^avbQog x6 tcXeIGxov xrjg olxov- 
Hh'i]g xatEGtQExljato. IlEQOEvg dh iQyj^dtav 6£6coQEv^a- 
vcov 7cXr]%og d^d ts tdg TcatQLxdg nal tdg Idiag ex noX' 
Acov XQovcov TtaQaGKEvdg ovdsvt XQOTtcp xovxcov s&sXrjGsv 

82. 4. vnotpDcivcov'] dnorpaivav ed. Rom. , et mox dtanoQTJ- 
ccti. Diodor. XIV. 39. /tifyaP.ag vnocpaivcov naQcc xov ^aaiXsoog il- 
xidag. Exc. p. 577. 15. fihyulag tov (itXlovtog vnocpaivcav iXniSas» 

82. 5. noTEQov] Cod. nQotBQOv. MAI. 

82. 7. 8. ini§dclXovtai — naQa§<xllovtat] ini^aXlovtsg — 
naQU^aXXotrtsg ed. Rom. Gonf. Polyb. XXVIII. 9. 4. qui mox avto. 

82. 14. zoiyaQOvv ovk] Particula negativa ovk noa est ia 
codice, quae tamen addeada videbatur. Alioqui dicendum esset: 
guare qui in minimis Europae regibus antea censebatur etc. MAI. 
Bene a me textum Diodori emendatum fuisse demonstrat Syn- 
ccllus ed. paris. p. 263 , apud quem Philippus dicitur /isyicrjjw 
naacov tcov aata trjv EvQcontjv dvaSsi^ag t>}v MaxiSovcov uq- 
%riv. IDEM in Add. Hanc quidem defensionem ex ipso Diodoro 
parare licebat XVI. 1. oirog yaQ iXaxiGtaig acpoQfialg XQrioa- 
(lavog fisyiatr]v tcov xatd tijv EvQconr]v dvvaatBicov y.atsensvaGB 
Tjjv Idiav ^aaiXsiav, nisi indidem defenderetur codicis scriptura. 
Couf. Demetrii Phalerei de Macedoniae sub prima Philippi tempora 
obscuritate locum infra p. 81. ed. Rom. Neque qui (isyiatrjv dixe- 
runt Philippi §aaiXsiav iidem ovx iXaxiatrjv dixerint. 

82. 18. nXrj&og] aote hoc deest i';j;«v, aisi nXsiatcov aut CBCCO- 
QSVfiivov nXrj&ovg vel csacoQSVKcog nXrj&og scribatur. 

82. 12. De Philippi liberalitatc satis est legare Dlodoram no^ 
stram XVI. 55. MAI. 

82. 14. Polybius I. 2. regnum Macedonum ab hadriatico mari 
usque ad Istrum patuisse observat , cum maxiraum fuit , ante Ale- 
xandrum. Ita fere loquitur etiam Livius XLV. 9. MAI. 

82. 19. Persei pecuniam aestimare licct cx Livio XLV. 40; Ci- 
eerone de off. II. 22. ; Plinio XXXUI. sect. 17 ; Valerio Max. IV. 3. 
8. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXVI.— XXX. 83 

cc4!tt6&aL' toiyaQovv iavzov Gv^ipuxav iTColrjCsv bqtjhov 
v.a\ roOg iavrov xQarrjOavrag vOr^Qov nkovCLCoriQovg 
snoi}](5BV. aairoi ys rovro (pavtQOV i^v naGiv tog 8lu xqt]- 
^arcjv ^ovko^BVog BxrsivsLv rdg yBiQag TioXXovg av rav 
to't£ ^aOLkEcov Ttal drjucov ETteiGs (3v^^a%slv' akXu nuXcoq 5 
noicjv ovK STiQarrE ravra di' cov ij KQurrjd^slg av STCoirjGE 
yioXkovg tojv 'ElXrjvcov rfjg uvrr]g urvxiug ^sraOxsiv ?)' 
Tial iCQatrj6ag rcov oXcov s'E,ov6Lav vnsQricpuvov zul l^ccQog 
dvgvTtoOrarov TCSQiSTCOLi^duro. 

XXI. "Oti Tov TIsQGscog sv /Jlcp nsQl t^v tov (Joj-10 
^arog ^SQunsiuv ysvo^svov rav Ga^urocpvXuy.cov rig slg- 
dQu^cov slg Tov XovrQcovcc rijv nuQovOlav tcov noXsjiicov 
ibr]kco6sv. 6 6' inl ro6ovrov hnroi\%r] trjv i{^vxj]v agtE 

75 £^cs:AAo/Lt£VOg sx trjg niHQiug aul nuioug tov^ ^r^Qov Sfi- 
na&cog Ovds naQutuia^ivovg rj^dg, Si:tsv, d) &sol, nu-l5 
Qudidors tolg noXs^ioug uysvvcag. 

"OtL 'PcoiiuiOL tovg vsvLxr^Korag IrQsil^uvro' sviorE 
yuQ rd nuQa6tri[iutu tcov dvdQcov xul td. tsXscog dnrjX- 
nLG^sva noog dnsyvco6^svr]V dysL 6VvrsXsLuv. 

XXII. "On ot snitQonoL IltoXsiLuiov tov (iBiQuxog20 
EvXalog 6 svvovxog xal Ai]VUiog 6 IlvQog ndvra noQov 
jtal lir]xuvrjv snsvoovv KKt doyvoov aul xQ^^^ov ical ry]v 
dXXr]v ydtuv eig to ^a6LXix6v sOcoqsvov , onoog ovz dv 
tig &av^d6SLSv sl dtc TOtovT03V dv^Qconcov iv ovta 

83- 9. n£QiiTt6iri6ttTo\ TiSQinoirjGaro ed. Rora. 
83. 14. niKQiag] desidero Tcvilov aut eiusmodi quid. Appia- 
nus vSctrog. 

83. 14. Ttaicag] Ttai^ag ed. Rotn. 

83. 17. otl] incipit codicis p. 197. 

83. 18. dnrjljiia/x8va] anilniaixiva ed. Rotn. 

83. 19. dmyvcoanivrjv] Cod. dnoyvcoafiivr^i^, M.\I. 

83. 9. Eripit hanc circa Perseum gentcntiam Diodorns Pohbio 
XXVIII. 9. aiAI. 

83. 16. Persei desidiam in urbe Dio ohiurgat Diodorus ia 
fragm. ed. p. 578. Quod autem in balineo iiotitiam Iiostium adven- 
tantiura acceperit Perseus , dicit etiam Appianus apud Suidam voc. 
uvuXati^aviiv , sine dubio Diodorum expilans. M.AI. 

83. 19. Romanos ante adventum Acmilii proelio equestri fuisse 
"victos a Perseo , quem postea debellaverunt, exploratuni est. lusti- 
nu8 XXXIII. 1; Appianus maced. ecl. X; Polybius XXVII. 8. lam 
Diodori sententiam hanc latius exornat Fronto orator de bell. parth. 
ed. rom. p. 202. JVIAI. 

83. 21. Ptolemaei W. philomctoris tutores hi erant. Lege Hie- 
ronymum in Dan. cap. XI. ubi is passim expilat Polybium , Diodo- 
rum atque Porpliyrium. Ilieronynius, v\ recta scriptura est, habet 
Euhiius, non contracta graeca diphthongo. Apud Polybium XX VIII. 
17, Lelli causa coufeitur praecipue ia ilulaeum. MAI. 84 EXCERPTA VATICANA L. XXVI. — XXX. 

^QCixsl KKiQcp rrjXiiiavrai t6 ^Byi&og ^EcoQiai %arz6y,zv- 
do&ijGav , nal oijrws ^ev svvovxog, og xal TCQogcpdtcog 
tov nteva xal rovg dla(id6rQovg dTCoxs^fEt^ivog rav rfjg 
'AcpQodirrjg '^Qycov roug "jQSog dycovag Ids^aro , 6 dh Kol- 
5ko6vQirrjg yeyovag dovXog xat ^ovov ov nsrd %siQag s%civ 
in ro XoyiGtriQiov srolarjOs tov tcsqI HvQiag ■jtoXsyiOV 
dvaXa^siv , ^Avti6%ov n\v dvvd^isGi y,al ralg dXlaig XOQrj- 
ylaig ovbsvog ijrrov i6%v6avtog' ro Ss ^syiOtov ovrsg 
ansiQOi rsksicog rav v.atd 7c6Xs[xov dycovcov xcd ^rjdsva 

10/li»Jt£ ov^^ovkov sxovtsg d^ioxQSov ftj;0'' rjys^iova dvva- 
rov STts^dlovro ryjhxovtoig SQyoig. rotyaQovv avtot rs 
rfjg dcpQoGvvrjg rc<yscog rijv 7CQogi]zov6av sy.O(.iiGavto n- 
^aQiav xal rrjv ^aGtlslav dvsrQSipav aQdrjv ro xa9'' «15- 
Toug ^SQog. rd yaQ rocavra naQaGy]iiaiv6as%a TCQog ro 

\Srdg airiag dyQt^drg \fscoQSi6%ai rav ilattco^dtcov nal 
aatoQ&co^dtcov, %al roig [isv yaXag TiQoGrarovGi rcovlQ 
TtQayudrcov snaivov d7toKO[Ut,ovrsg, tc5i' ds cpavXcog dtot- 
Kovvrcov aarrjyoQOvvtsg. daa ^sv yaQ rdg scp' sxdrsQa 
TtQoaiQsGsig rav dv8Qav s^cpavsig yataGy.svd^ousv y.al 

ZOrov oixsiov Xoyov syatSQOtg aTtovs^iovtsg TtQOtQSTto^s^a 
rdg rcov dvayivoGyovtcov il'vy^dg TtQog rov rav xalcov 
t,ijXov, d^a ds rr)v iOroQiav syyaQTtov xal Ttddt xQrjGi^iTjv 
icp' o6ov fj^iiv dvvarov y,ara6ysvd'C,0[isv 8id t6 rdg ipt- 
Xcog sxov6ag vavfiaxiag 'yaX nuQardtsig sn 8s voy,o%i- 

Z^Giag ^irjdsv dtacpSQSiv ^v&cov. 

XXIII. "On rd TtlrjQ)] 6vvayaydvrsg sig syylrj6iav 
oE Tov IltoXs^iaiov yal Gvvto^ov ts?.og STti&rj^scv rc5 
vto?.S(iCp yarSTtayysiXd^isvoi Touro ys ov 8LSxl<sv6avro, rayv 
v.a\ 6cpi6iv avtolg t6 rsXog rov ^iov 7tSQiJtoi_r]6avtsg. 
S0s7tl ro6ovrov 8s 8id rrjv dTtSiQiav svsXTtidsg ij6av rov 
^rj ftovof Z,VQiag y.Qari]6Siv dlKd xal rrjg ^a6ilsiag'Av- 
Xi6%ov 7td6r]gj cjgrs rcov 6vvaxQsvrcov sn6^it,ov rd TtXsl- 

84. 2. oq\ ic\en<\nm vifletnr. 

84. 6. trt] Cod. inl. MaF. 

84. 10. ixovTBq\ '^xovrsg r' ed. Pioni. ' 

84. 12. rfjs] t' ed. Rom. 

84. 19. ificpavelg] i/ncpttvojg ed. Rom. 

84. 27. ntolsuuiov] Deest iii cnd. iTcirQOizoi. MAI. 

84. 29. TOjJ] incit)it codicis p. 198. 84. .3. Tcov rfjs 'Jcpgo8iTt]g h'gycov ro-ds "^QSog aymvcig ids^ciTo] 
Diodor. XIII. 20. vnBSi-^citurjv d' c^vrcov ayyei.ic(V 7] rov inBivcov d^cc- 
varov ipifjvvs. Vbi avr' avTcov Rt-iskii roiilectiirii stipcrvaen.i est. 

84, 22 IIoc institiituiii sunm vitiiper.indi vitiuin, laiidiindi vir- 
tiitern, iain professus crat Diodorus XV. 1. 3IAI. EXCEllPTA YATICANA L. XXVI. — XXX. 85 

6ta xc:l Ttov ex nvXizeiov iQv^anurcov tt7tE6x£vd6ccvTo 
ds xal rai' ^uQlXhcov xUvag rag nlBiGrag ii\v aQyvgo- 
stodag^ oXlyag ds zal yQvConodag, TtQog da rovroig if.ia- 
ricov xwfc v,6>3iiov yvvaiKziov v.al rav ^olvr£?.E3rarav Xi- 
&COV 7ilfj&og ' ravra 61 £q)a6av xo^i^siv £lg rovg ttqo- 5 
^iiQag rovroLg y] Tiohig ij (pQOVQLa TcaQadcoCovrag. rrl 
dh ovx oiJrcig £i/jv , a7X BcpeQov aroc^a yoQriysla TtQog 
xov icar' avrcov oXcdQov. 

XXIV. "Ort 6 '/tvrioxog 8id 6rQarr]yrj(iaros dvri- 
dolovaivov ly,voiivG£ tot} ni]?.ov6iov- ndg yaQ n6linog\0 
£K^B^rj'jibjg rd i>6uLna y.al diaaLCC rcov dv^Qconcov vucog 
'i%£L TLvdg idiovg y.axfaTCEQel vo^ovg, olov dvoyag /?>) 

77 Kv£iv y xi^QVKtt fi/} dvaiQBiv, rbv ro Gco^a avrov TtQos 
xi]V rov y.arL6yyovrog niGrLV * TL^coQ£T6&aL. tavrcc nal rd 
rovroLg o^uoLa XQog7]x6vrcog dv rig dzocpr^vaLro to?-' Av-i^ 
rioyov v.a\fc'<TC£Q Tovg dno rcov dLxa6rr]Qicov 6vxocpdvrccg 
t6 ^av Qr]rdv rov vo^ov r£ry]Qr]'A.£vaL ^srd rdg dvoy^dg 
ri]v y,ardXr]tpLV 7t£7toLr]^£vov, ro ^l^vroi y£ 6ixaiov '/.aX 
^aXov , dt' cov 6 Ttdvrcov 6vv£iBraL ^iog , (.ii) r£ri]Qy]'/.£vaL. 
6id yaQ rr^v 6vyy£V£LCCv 6cp£ilcov cp£i6£6^ai Tot» ii£LQa-2Q 
3C10V, xaQd7t£Q avrog £cpr]6£, rovvavriov £^a7tarr]6as 
i7i£^dX£ro roig oXoLg 6cpr]lai xov 7t£7iL6r£Vx6ta. 

XXV. "Ort 6 Il£Q6£vg rd 6o&£vra 7tQdg 6LaQ7tayt]V 
yQrjfiara dvaXa[i6(i£vog rrjg £7tayy£?.iag d7t£6r£Qr]6£ rovg 
^6vrag, (liyL^rov 7taQa6'/^6(i£vog 6r]U£L0V cog r] (pL?.aQyv-25 
Qia rav dv&QCOTtav TtQog rolg d?J,OLg xwAolg 'xal t6 cpQO- 

85. 1. v.vliiiiiov] KvliKiov ed. Rom. 
85. 12. 13. fir] XvSLv] Cod. [irjvvciv. MAI. 
85. 13. fiivroi') avrov ed. Rom. 

85. 14. nagaSiSovza fxri ti^(OQilG%aL\ Verba Tcaqx^ibovTtt 
fii] a me supplentur. Nam in codice prorsus nulla suut. MAI. 
85. 24. iTtayysUas] inayyilsius ed. Rom. 85. 10. Artificium narrat Liviiis XLV. 11, quod nemps Ae- 
gypto cxcedens Aiitiochiis , Pelusiuni valido praesidio retinuerit,^ ut 
Aegypti portae eibi paterent. Siraulatae quoque amicitiae conviviiun 
memorat Hieronymus in Dan. XI. 27. MAI. 

85. 18. Has quoque inducias narrat Livius loe. cit. ISempe 
pactus erat Antincbus cum Ptolemaeo haud se occupaturum Aep^y- 
ptum si intra dictam dieni conditiones quasdam iniustas impetravis- 
set. Et perstitit qiiidem in induciis Antiochus; verum his transactis, 
Aegyptum denuo pervasit, ct Ptolemaeum sororis suae filium regno 
evertere adgressus est; nisi Antiochum Romani inhibuissent. Lege 
etiam Euseb. chron. ed. Mediol. lib. I. 22. MAT. 

85. 25. Coufer Diodori fragmeuta ed. p. 580. AUL m EXCERPTA VATICANA L. XXVI.— XXX. 

VELV acpaLQBLtai. ro yaQ firjd^ Iv aTisyvco^fisvaig iXnl^i 
jtavB6&ai xov }.v6LXBXovg 'naX trjg TtQog ro aBQdog btcl- 
&vi.iiagf srcjg ovx av rig rjyrjGaLto Tft5v q)QBvav tBXBcag 
B^BStrjxBvaL Toug xavta nQattovtag, ag ^rj Q^av^ai^BLV 
5ncog icatB7toXB^i}]&rj6av ot MaKBdovBg vno 'Pa^aicov , dk?J 
OTCcag xBXQaBtfj %q6vov uvtB<5%ov trototJrov v/ovtBg 'rjys- 
^ova. 

"OtL ^daQBiov iiBta trjv TtQcStrjv nd%Yiv txxcoQOvvtog 

zov iiBoovg xrjg ^aGLXBiag xal xBtQaxcg^VQia tdXavta %aX 

IOtj^v %vyatBQa uQog yd^ov dcdovtog aTCBiCQL^i] ^j^te tov 

ic66^ov vjio dvBLV TJliQiv dvva6x^aL dLOLXBia&aL ^rjtE ot- 

nov^svrjv vTio dvsLV ds07coxcav, 

XXVI. "Ori 6 vftatog Al^lXLog tov IlBQGBa Xa^o^s-li 
vog ti]g XBLQog slg to TtSQL avtov civvBdQLov sxdd^LGsv, 

15ap^o'^or(3t Adyotg tovtov 7taQa^v%r]6dn,Bvog. toi)? de Iv 
TW CvvBdQLop TtaQBzdksL , '/.al [idkLGxa tovtcov xovg vtovg, 
pXETCovtccg slg td TtaQovta xal Q^svtag vno tr^v oQaOLV 
xr]V nsQOBCog tv%r]v ^r]ts ^sycdvvsG&aL btcl tolg xatoQ- 
&c6^a6L TtaQcl xo iiaQ)~]%ov firjts §ov?.BVB6vaL f.t)]dlv vTtsQ- 

20i']cpccvov TtSQL ^rjdsvdg 'AC(96kov, ^)]dB nL6tBVBLV ^7]8e- 
Ttots taig BvtVjiiaLg, dlV Idv tLg (.idh^ta BTtLtvyxccvrj 
v,atd tov \bLOV ^LOV rj tdg 'AOLvdg 7tQdS,BLg , tots [idkL6tcx 
xfjg Bvavtiag tvir]g svvoLav Xa^^dvsLV %al dta iivY]^r]g 
SXSLV savtov dv^QCOTtov ovta. dcacpcQBLV yaQ dnBcpiqvato 

25tovg dvo)']tovg tcov vovv s%6vtcov tg: Toyg ^sv iv xalg 

86. 1. iLTiS^ tv\ Cod. ^ri Selv. MAf. 

86. 9. T£TQa-Aig(ivQLa] vid. annot. ad Diodor. XVII. 54. 

86. 10. yciTtQcc} incipit codJcis p. 333. 

86. 11. oi-iiovfitvTjv] TTiv oinov^svrjv est XVIf. 54. 

86. 17. OQaaLv] ccQtxGiv ed. Pvom., quem non esse typothetae 
lapsiim testis inter[)retatio exsecrahantur. 

86. 18. (j,£yo:Xvveai>(xt] Cod. (liycilrjv. MAI. Mox aKro^^&c)- 
[icceiv ed. Piom. 

86. 21. iniTvyxoivrf] iniTvyxdvsi ed. E.om, 

8q. 23. SLCi] abest ab ed. Kom. 

86. 1. Lege Eunapium vaticanum in rebus Valentis caesaris. 
MAI. 

86. 12. Equidem haec narratio tralaticia per se \ideretur, 
qiiia Darius longc aetate enperior; sed arbitror a Diodoro oppor- 
tune haiic rem fuisse raemoiatum, dum scriberet, Persei exitum 
qui ukimus Macedonum rex Ui\\, et Alexandri magni avitmn re- 
gnum supremo fato obrnit. 3IA1. 

86. 14. sis ro Tiegl avzov cvvedQiov iHcc&iaev] Ita eoS. pro 
iv Tca avvaSQiCfi i-Acx&iGsv ; quae est locutio ^raecis auctoribus , et 
quidem ipsi Diodoro non insoiit^, velut} lib. V. 81. SiaTQi^cov tig 
rds vi^Govs. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXVI.— XXX. 87 

Idlaig atv%iaigj tovg 6s Iv talg tav aXlav dLdddictG&ai. 
"OtL TioXXd nal alXa Ttgog f^v zoiavtrjv 7tQoaLQf.6LV dLa- 
Ksx^Blg ovtag tJCotrjGe Cvfina&BLg tovg Iv ta GvvsdQiop 
xal tansLvovg rolg (pQovrniaGLV cjgte dox£iv avtovs ^Jr- 
r^6&aL nal /x^ vavLzyjKivai,. 5 

87. 1. dzvxlciis] tVTVxims ed, Rom. : illud Polybius Exc. 
Vatic. p. 434. 

87. 2, Sententia extat aliis veri[)is apud eundem Diodornm ctiam 
in fragra. ed. XXI. p. 494. Aemilii autem adlocutioncm Livius 
quoque scribit XLV. 8. graecos sine dubio historicos in latinam iin- 
guam transferens. MAI. l L. XXXI, 

I. kJti ot rav 'Podiav TtQb^^ng ln\ rag diCcXvdEiis Ik-^^ 
^siv coiioAoyow Tov ya^ 7t6?iB^ov TcdCiv ovra /3/la/3£. 
Qov cc7iB(privavxo. 

"On 6 'Avxio%og tr)v dQ%}}v e6£^vvvexo Xiyav ov 
Btrjg y.at AlyvTCxov ^aOiXiiag savtov STti&vuovvta iia- 
QfCxsvd^&ai ^isydXag dvvd^eig eig tov Ttoke^ov , dXXd 
%co jtQSG^vxsQcp ITxoX£y.ai(p ^ovXsG^ai CvyxataCXBvdGcu 
ryjv TiaxQcSav dQyj]v. ov i.i7]V to ys dXtjQeg oilrcag six^v, 
ccXXd diayavo&stdv td ^SiQaxia disXdj.il^avs ^sydXT^g yd- 
lOPtros dq)OQfn]V naQsyav daovctl %VQiSv6siv tyjg Aiyv- 
sitov. trjg yaQ tvyr]g avxoij tiqv iXQoaiQsGiv ilsXsyyovOrig 
^aX tr]v TiQOcpaGiv dcpaiQ0v6r}g cpavsQog hysvsto tcav noX- 
lcov ^a0i?.sc}v ot tov XvditsXovs ovdhv tav xaXcov scqovq- 
'yiait£QOV ti&svtai. 

15 II. "Oti dnavti]6a(3i tbv 'Avtioyov tolg 'Pco^aioig, 
iidxEivov (lazQoQ-sv d^a tij cpeov]j dcjta^^opisvov jcal trjv 
dst,idv Ixtsivovvog , 6 fisv IIoTtiXXiog jtQoxsiQov axav z6 

88. 10. dHOvrjrl] Ita cod. Et quidem dycovrjrl pro dxovnl 
Vnlgo legi etiam in Polybii codicibus, commode adnotatur in scbo- 
liis criticis ad eundem auctorem XXXII. 20. Apud Diodorura 
jiostrum XV. 51. est UKOvizi. MAI. 

8S. 12. cpavBQog] fortasse qjavsQcSg, aut ad ^aatXitav deest cov, 

88. 16. xa-iiSLVOv] xcly.Hd^iV ed. Rom. 

88. 16. rij qjcovrjl rrjg (fcovrjg ed. Rora. Similiter peccatura 
Diod. 1. XIII. 'p. 554. 98. 

8S. 17. TJonlcog] Ita cod. pro TloniXtog, Latini etiam au- 
ctores scribuat Fopilium. MAI. IlonXiog ed. Rom. etiara 89. 7., 15. 

88. 3. Quia Photlus cod. CCXLIV. p. 2035. res Rhodicrum in 
XXXI. libro Diodori legcbat, idcirco vaticana haec excerpta eadeiu 
in sede colloco. Porro arbitror, breve hoc de Rhodiis pacls sua- 
eoribus couiiua pertinere ad illorum legatiouoni quam in urbem 
Alcxandriam miserunt ob sedandum Antiochi epiphanis ))elhim ad- 
versus Ptolemaeum pueruni, quam rem scribit Polybius XXVIII. 15: 
iinmG apud hunc cap. 19. cognoscimus, expilata propeinodum a 
Diodoro Polybii verba. Confer tamen ctiam XXIX. 7. ]\isi forte 
Rhodii Rnmae Inquuntur pro pace iater Perseum et Romauos; qoa 
euper te GcUius VIL 8. JVIAl. EXCERPTA VATICANA L. XXXI. 89 

^i^kiov Iv w To XYig CvyKXijtov doyua TiaTsasxcoQiGto 
TtQO&tSLVE y.al avtov iyiikwObV avayvcovaL tov^Avtioiov 
ZQtovto ds ido^s ^ot£LV ojrcog (irj TtQotsQov ag cpilov ds- 
^Lc66r]taL jiQiv i] did tfjg nQoaLQbOscog yvcoGQ^fj siotSQOv 
TtoXs^Log lOtLV ■}} (pikog. stcbl ds dvayvovg 6 ^aatXsvg 6 
t}ist,s TiaQa tav cpikcov yvcou7]v la^slv tisqI tovtcov, clnov' 
Oag UoTtilhog s7toi7]6s %Qdy^a ^aQv doxovv slvaL nal 
Ttavtslag vTtSQtjCpavov. i%cov yaQTtQoxsiQotatov dfiTtsXLvov 
^axt}]QLOV nsQLsyQaips tcp nXtj^atL tov ^Avtio%ov otal 8ls- 
%sXsv(5ato tr]V dnoTiQLCLV sv tovtcp 'jtOLrjGaL. 6 6h ^a6iXsvg\0 
xd ^sv t,svi^6^LSVog STtl ta ysyovoti, td dh xataTtSTtlr^yiis^ 
vog tr]V vnsQoyjiv trjg rco^aicov ■r^yspLoviag, TtQog diir^ia- 
viav sl^cov xal td (5v^navta XoyLt,6fisvog scpr] noLtJGSLV 
ctuv to naQaKsXsvo^svov vno 'Pco^aicov. ol 8s nsQL tov 
IIoTtilhov dfxa ndvtsg ti]v 6st,Ldv avtov Xa^ovtsg r^cjnd-X^ 
^ovto (fLXocpQovcjg. i]V bs ysyQa^fisva ?^vslv naQaiQijiJia 
xov nQog UtoXsfiaiov n6Xsfiov. 6 ds (iaOLXsvg dxoXovd^cog 
xoig ysyQafifikvoLg tdg dvvd[jiSig s^iqyaysv s^ AlyvntoVf 
i'AnsnXr]yfisvog ti]v 'Pconaicov vnsQoiyv, dts nal nQogcpd- 
xcog dxr]KOcog tb tcov MaKsdovcov ntalCfia ' tovto yaQ firj-iO 
nco ysysvr]<5%ai doKcov ovnot' dv tzovOicog TtQogsix^ ta 
ooyfiatL. 

III. "Oti d?yr]^f]g Tf^v aQa ag solxs to Qr^^lv vno 
tivcov xcov ndXai Goq^cov, ou Gvyyvcofir] tLficoQiag alQS- 

89. 1. KarSHsxtoQtOTo] y.ariKtxa>QiTO ed. Rom. 
89. 2. TtQoirtivt] incipit codicis p. 334. 

89. 6. Xa^blv thqI tovtcov] la codice interpuDgitur post la- 
^HV. MAI. 

89. 10. Ttoiijsai] praestat 7toiUG%ai, 

89. 17. a.v.oXov^a,i] a-AolovQ^oiq ed. Piom, 

89. 21. 7lQ06il%iv\ Cod. TlQOOtXSlV. MAI. 

89. 9. Ipsam tortilem virgam in circuliim flexisse Popilium, 
eoqnc rcp^em audaciter conclussisse satis indicat heic Dindorus, tum 
Livius XLV. 12, lustinus XXXI V. o, Polybius XXIX. 11, tura 
etiara , ut Tidetur , Valerius Max. VI. 4. 3, At Hieronjuiug in Dan. 
XI. 30. aiti orbem PopUiiis dicitur fecisse in arenis baculo , quem 
tencbat manu, et circumscripsisse regem etc. Cum Hieronymo con- 
epirat Paterculus I. 10. MAI. 

89. 22 llanc clausulam, variatiiS verbis, sumit Diodorus a 
Poljbio XXIX. 11. MAl. 

89. 24. Est Pittaci dictum, aliki bis in vaticanis h!s excerptis a 
Diodoro memoratum. lam universus , qui sequilur in hoc capite 
eerrao, videtur mihi a Diodoro petitus cx oratione Catonis pro Uho- 
diensibus in scuatu romano hahita. Gollii lib. VIII. 3. luculcntuiq 
locum heic subtexani, quem lcctorcs cum Diodoro nostro utilitcr 
comparabunt. „Khodiensi8 civilas, qimm amica atquc socia populi 
^romani forct, Persia tunc Phiiippi lilio .^lacedonniu rege, cum quo 
,,bcUum popuio 1'ouiaco iuit, amico u:sa tat: couai&itiuo suot Kuu- 90 EXCERPTA VATICANA L. XXXI. 

TcnrsQa' TCavtsg yccQ ccTtodsxo^s&a tovg sTtiuxcSg %QC}fi£- 
vovg talg k^ovclaLg, TtQogzoTCto^ev ds toig TtQonstag tdg 
xoXaGEtg ^a^^dvov6L naQO. rdv vnonsGovzov. 8l6%sq 
OQCo^sv tovg ^EV TtQog td naQado^a tfjg tv%rig xaX(5g79 
Qtsd^TjGavQiiiotag rdg %dQitag naQa tolg sv TtaQ^ovdLt tovg b 
ds ov ^ovov sv talg svavtiaig 7tSQL6td6s6iv o^oiav dno- 
Kafipdvovtag ti^cjQiav TtaQa tav dyvco^ovrj^svtGiv, dXka. 
xal tov aoLVOv nQog tovg STttat^otag sXsov savtcSv Tia- 
Qt]Qrj^£vovg. ov yaQ 6iy,aiov tov sjtl tav dlXav dnsi- 
i07td(isvov Tcd6av (ptkav&QcoTtiav avtov sv ^sqsl TCSQLntal- 
Cavta tvyxdvsLV t^g naQU tav oiQatovvtav smsiKsiag. 
xaitot ys Tcoklol ta fisysd^st T^g aatd tav sxQ^qcov ti- 
[icaQiag CsfivvvsGQ^ac tokfiaGiV , ov TtQogrjaovtcog tovto 
Ttotovvtsg' Tt yaQ ^.aiiJiQOV ij fisya t6 tovg TtsGovtag 

90. 5. ze^TjaavQuoTccg} Te&avQiKOvag ed. Bom. et mos sv- 
Tia&ovoi. 

90. 14. Qvvzss] incipit codicis p. 125. 

jjdienses, legationibus Roiuam saepe niissis, Id bellum inter eos 
,,coraponeie. Sed ubi ista pacificatio perpetrari nequivit, verba a 
„plerisque Rhodiensibus in concionibus eorum ad populum facta 
„sunt, ut si pax non ficret, Rhodienses regem adversus populum 
„romanum adiutarent: sed nulluni super ea re decretuni factum 
„est. At ubi Perses victus captusque est, Rhodienses pertimuere 
„ob ea, quae complurics in coetibus populi acta dictaque erant: 
„ legatosque Romam miserunt , qui temeritatem quorundam popu- 
„ larium suorum deprecarentur , et fidem consiliumque publicum 
„ expurg^arent. Legati postquam Rnmam venerunt, et in senatum 
„intromissi sunt, verbisque suppliciter pro eua causa factis, e cu- 
„ ria excesserunt ; sententiae rogari coeptae, quumque partim senato- 
„ rum de Rhodicnsibus quercrentur , maleque cos animatos fuisse 
„ dicerent , bellumque eo illis faciendum censerent ; tum M. Cato 
„exsurgit, et optimos fidissimosque socios defensum coDservatumque 
„pergit, orationemque inclutam dicit, quae inscripta est pro Rho- 
„diensibus. " Eius principium cst: Scio solere plerisque hominibus 
rebus secundis atque prolixis atque prosperis animum excellere, su~ 
perbiam atque ferociam augescere atque crescere , quod mihi 
nunc magnae curae est , quia haec res tam secunde processit , ne- 
quid in consulendo adversi eveniat , quod nostras secundas res con- 
futet: neve haec laetitia nimis luxuriose evcniat. Adversae res se 
domunt et doccnt quid opus sit facto: secundae res laetitia transvor- 
sum trudere solent a recte consulcndo atque intelligeiido. Quo ma- 
iore opere cdico suadeoque , uti haec rcs aliquot dies proferatur, dum 
cx tanto gaudio in potestatem nostram redeamus etc. Tum pergit 
Gellius de Catone dicerc. „Sunima ope nititur ut causa Rhodien- 
„ sium , quoruni amicitiam retineri ex rep, f uit , aut aequa iudica-" 
„ retur , aut quidem certe ignoscenda etc. Interdum quasi deliquisse 
„ cos concedat , ignosci postulat , et ignoscentias utiles esse rebus 
„humanis docet: ac nisi ignoscant, metus in rep. rerum novarum 
„ raovet : sed enim coutra , si iguosccatur , conservatum iri oetendit 
„popuIi rombtni maguitudiiiem etc.'' ALH. EXCERPTA VATICANA L. XXXI. 91 

vno f^v l^ov6Lav TtEQL^aXBiv dvyjKBOtOLg Gv^^pogalg', %l 
6\ orpsXog tjJs yBysvi^ubVi^g vtxrjg, dv v7C£Q7]q)uvcjg %Qr}- 
Ca^svoi tolg yMtoQd^ojfxaGiV ttakEiqxauEv tijv TCQOVTtaQ' 
j(^ov6av svq))]ULav ccvat,LOL (pavivzBg tcov £vtvyj]9tvtcov ; 
^syLGtov yccQ xccqtcov dixalag av tig r]yr]6aLxo Totg Tioa- 5 
yfidtcov oQByopLBvoLg trjv bjil tolg v.aXolg BQyoLg Bv6ot,iav. 
dLO xal Qav^dGai tLg dv ncog aTtavtsg 6xBd6v 6uo?.oyovv- 
teg BLvai trjv iv aQyrj nBQL^or]%BL6av cc7t6(pa6LV dh]d"fj 
ical 6vucpBQ0v6av btiI trjg TtBiQag ov ^B^aLov6L trjv ibiav 
yvc6}ii]V. dsl dl oiuai, tovg vovv Byovtag, otav td /Lifyt(jT«10 
iTtLtvy%dvco6i, tote ^d?u6ta trjg Bvavtiag 7CBQi6td6£cos 
evvoLav Aa^/3«VEiV, xal vlxuv ^bv dvdQsia tovg dvtLte- 
tay^Bvovg , i^ttd6Q^aL 61 Bvyvcjfxo^vvr] Toti tcov BTtraLV.o- 
rcov B?.BOV tavta yaQ 6vn^d?.?.Btai fjiByd?.a TtQog av^r]- 
6iv 7td6i HBV dv^Qco^zoig, y.dli6xa be toig r^yeuoviag TtQoAS 
e6tj]x66iv. Bza6tog yccQ tcov 7]6%Bvr]7c6tcov By.ov6icog vito- 
tatt6^svog TtQoQvuoyg vm]QStBL v.cd Ttccvta GvuTtQattBC 
fiBt' svvoiag. tavtr]g 6' £oiv.a6i "Po^fiaLOi {id?.L6tcc Tte- 
7tOLY]6%ai TtQ^voLav, ^ovlsvofiBvoi TtQayfiatiXcog val talg 
eig tovg vQatr]%Bvrccg BVBQyB^iaig ^riQcofisvoi TtaQa {isv20 

Sbtcav ev na%6vtav yuQLtag d£Luvr]6tovg.^ TtaQu be tcov 

h dklcov Ttdvzcov tov dixuLOv situivov. 

IV. "Oti trjg tvyr]g BVQOov6rig tolg 'PcofiaioLg s^ov- 
ksvovto uBtu 7to?.Xrjg BZi6x£ipB03g Ttcog >:cc%r]v.£i yQi]6a6%ai 
tolg Bvtvyr]ucc6i v.atd tQ^Ttov evy£Q£6z£Q0v blvul tov2o 
y,azuycovi6u6%aL tolg 07tXoig tovg dvtizay%£vtag. ov fir]v 
nal td?.}]&£g ovzag Bysi ' jrAftovg yuQ bvqslv B6ti tovg 
evysvag v.Lvdvvevovtag tcov talg evr]fisQiuLg dvdQcoTtivcag 
IQcoukvav. 

Ovtoi de TtoXld TtQog dsrj^LV val 7taQuitr]6LV Si7i6v-$Q 
TSg vccL to tB?.BVzaLOV vazd tr]v TtccQOLfiiuv to v.vkvblov 
u6avtsg fisXog fi6yig ekuliov uTioy.QL^SLg , di' cov toi5 q)6- 
j^ov 7taQSL%r]6av. "Oti tcZv B7tr]Qtr]fi£V03v cpo^cov Idoitovv 

91. 3. i^aXsiq^cofiEv] i^c(l8i(pQ(J.sv ed. Rom. 
91. 19. §ovliv6usvoi] l^ovXofiivoi ed. Rom. 
91. £1. iv nad^ovzcov] svTtfcO^ovrcov ed. Rom. 
91. 25. post iVTVxrjfiaGL haec fere desuat: jioV.oX fi\v QVV 
rjyovvzai z6 XQriOaed^at zolg svzvxrjfiaGt. 
91. 27. TakriQh] d).r]&ls ed. Hom. 

91. 29. Haec item pertinent ad delibcrationcm in senatu ro- 
mano hahitani , utrum bcllum iiuliccndum c^*set lihodii>i necne. MAI. 

91. (i3. i;E.vtat hjc locns iisdcm fcre verhis in Diodori frapmen- 
tis editis lib. XXXI. p. 315; Terum ideni sumitur ex Pol^bio XXX. 
4. Lcgatorum rhndioruin oratio cxtat dived apud Li^ium XLV. 2ti. 
Duae vcro ajjud Polyb, XXX. 4. MAI. 92 EXCERPTA VATICANA L. XXXI. 

aTto^.Elvdd-ai , rd d' aXXa TcaiTtEQ ovza dvgxsQyj Qadiws 
8(p£Qov. Qs iTtinav ot TtoXXol dia zd fisysd^og rcov TtQog- 
doita^asvcav Kaxav '/.aracpQovovGL rav kXatxovcov (jv^nra^ 
^dxcov. 
5 "OxL TtQog T0i5g 9avfLdi,ovxag rrjv Iv xcp &8dxQcp btcl- 
fielsLav 6 OXQax7]y6g AliiikLog aTiscp^^vaxo xrjg avx^g ilvai 
ipvxrjg dyojvccg x£ xd^aL xaxd XQonov xo:t xd xaxd itoxov 
olxeiGig xELQiaaL xal 7taQaxdt,aa&aL xolg dvxLxexay^evoLS 
6tQax}]yLX(5g. 
10 "OxL ovdsv ovxca yXvKv cpaivsxaL rcov '^xvx^aoxav Sl 
IvioLS cog x6 ^fjv, naiTtEQ avxcov a^La ^avdxov %a(5yov- 
rcov' oTtEQ 6vvB§r} bIs TlEQ6Ea rov MaxEdovav ^aQLlia 
y£VE6&aL. 

y. "OxL dHuat,ov67]s T^s tc3v MaxEdovav (iaOilEias 
io^r]^7JXQLOs 6 ^aXrjQSvs Iv xcp tleqI xvxris VJto^vrjiiaxL 

92. 2. Si(x To] di' avTo ed. Piom. 
92. 4. fidtmv] incipit codicis p. 126. 
92. 6. dTtsq^rjvccTo] uTtsq^^vito ed. Rom. 
92. 7. Ttozov] tvnov ed. E.om. : ccrrectum es Polyblo Exc. 
Vatic. p. 437. 

92. 4. Rursus deprehendimus Diodorum imitatorem FolyLii 
XXX. 5. MAI. 

92. 9. Est ipsum Pauli Aemilii dictum, teste Livio XLV. 32, 
quura Amphipoli iudicrum magniflcentissimum ederet: vulgo dictum 
ipsius fcrebant , et convivium iiistnicre ct liidos pararc , eiusdem esse 
qui vincerc bcV.o scirct. Quam sententiara arripuit Fronto princ. 
hist. ed. rom. p. 322, ut Lucii Veri imp. insaniae theatrali adula- 
retur. Item in tertia ep. Alsieusi. MAI. 

92. 13. Extat hnc breve comma in photianis eclogis lihri XXXI. 
(\Vessel. p. 516.) unde belle rursus cognoscimus \aticanorum excer- 
ptornm certam sedem. Ad rem quod attinct, paria dicit Plutar- 
chus ju Aemilin cap. XXXIV. MAI. 

92. 15. A Demetrio phalereo scriptiim fnisse de fortuna Iil)rum 
testis hactonus crat Laertius in vita illius. Nunc praeclarura dcper- 
diti operis fragmcntum invenimus ; ct quidom bis scri])tura cnm va- 
rietate apud Diodornm, nec nou apud Polybinm ut infra videbimns. 
Sine dubio autem Diodorus non a Demetrio ipso sed a Polybio hunc 
locum hausit, atque iu suam historicara bibliothecara nonnullis va- 
riatis intulit. Et archetypum igitur et .cxeraplar eius uno tempore 
codomque in codice dcpreiiendimus. MAI. Polybii verba p. 434. s. ed. 
Maii , ut singulis comparandis supersedcrem , integra qnemadraodura 
in codice scripta sunt attnli: cogze iroXlciHig xal liav pvrjfiovsvEtv xrjg 
^rjliTjTQiov Tov ^aJ.r]Qia)g cpcovrjg. izftvog yuQ iv tcj TtiQl zrjg xv- 
y^rig vnofivi^fiKTi ^ovlofisvog ivaQycog VTtoSsi-nvvvai rolg dv&QcoTtoig 
To rKvrjjg svfiSTdiSoXov iniaTcxg inl rovg kut' 'AXiiavdQOV KaiQOvg, 
OTS Kazslvas rrjv UsQaciiv oLQxriv, liysi zavra. El yuQ Id^ot Tig 
firi xQorov dnsiQOV fir]8s ysvsdg nolldi dlld 7tsvT7]KOVTa fiovov 
irr] ravzrj nQo ijficov, yvoirj r' dv chg ro zrjq zvxrjg x"'^^^^^ ^^" 
rav&a' ntvTrjKoazov yuQ szos otsad'' av ^ UeQaa^ ^ ^ucdsas t(ov EXCERPTA VATICANA L. XXXI. 93 

xad-dTtSQ %Qr](5^ad(ov vtisq tc5v ccvttj 6vu^}]Gonivciv sv- 
«JTO^ajg Toi^rovg tovg loyovg d7to7cscpoi(ia'ASv. El yaQ 
Id^oig TCQo trlg ivvoiag ^rj xqovov aTtsiQov ^tjde ysvsdg 
jtokkdg dkld Tisvtrjxovta ^ovov strj tavxl td tiqo ijjwcoi', 
yvoirjg dv ag to trjg tvxv? %c{Xs7i6v svtavd^a ' Ttsvtt]- 5 
xocJrw yaQ st£L 'jtQozsQOV o'isG%'' dv/i] HsQGag r; ^K6tXsu 
t(ov IIsQGav 7] May.sdovccg ij ^ccCLksa tcov Ma-jisbovcov, 
ii tig &sc5v avtoig TtQovKsyz tb ^sklov, TtiGtsvOai %ot 
av (hg slg tovtov rov xaLQOV UsqGcov ^lv ovd' ovo^a 
^SL(pQ^i]6sta[, To naQdTtav , o't 7td(5r]g (jxsdov trjg olxov-iO 
lisvr]g idsOitot^ov ^ JVIay,sd6vsg 6s acd Ttdcr^g y,Qatr](5ov<5LV, 
cov ovd' ovo^a r^v yvcoQi^ov; dlV ojuwg tJ TtQog t6v 
^iov i]ucjv dvakoyia T?;g tv^r^g %ccl Ttdvta TtaQu t6v Ao- 
yLG^ov tov rj^stSQOV naLVOTtoLOvGa y.aL trjv avtfjg dvva- 
/utv iv tolg ivSo^OLg iv8sL%vviisvr] xal vvv o^oicog iv8si~lS 
^ZxvvtaL Maxsdovag slg trjv IIsQCav ijys^oviav ivoLKL- 
6a<ja dLotL %a\ tovtOLg rj tvxv T^dyaQd xsxQr^xsv, £«§ 
av dXXo tL (iovXsv6r]taL TtSQi ccvtcov. o Gvvs(ir] yatd Tovg 
vvv xQf^f^ovg 6vvts'As6Q^rjvaL. dLOTtSQ %al 'ijfisig sxQiva^sv 
ty 7tSQL6td6SL tavtr] tbv dQ^6t,ovta Xoyov iTtL(p%sy^a6%aL20 
Ttal T^g djtocpd^scog trjg ^r]^r]tQiov fxvr]69fjvaL {isit^ovos 
ov6r]g i] y,at dv%Q(07iov' TtQoslTts yd^ snatbv %a\ Ttev- 
trjKovta stri jisq\ t(ov vGtSQOV 6vfi^r]6ofisvcov. 

93. (). ohaO' ccv ?;] oic&a fifj eJ. Rom. 

93. 13. avaXoyicc] fta evidenter in codice; sed inendose, ut 
arbitror, pro dXoyia. Polybius scribit a.(Svv&iToq xvx^- MAI. 

93. 13. noLvra] nccvTcog ed. Rom. 

93. 14. avTrjg] avTr^g ed, Rom. 

93. 15. ivdo^otg] Melius Polybius iv tols naQudo^oiSj in 
inaperatis. MAf. 

93. 17. TovToig] tovTovg ed. Rom, 

ITfQacov 7] Ma^edovag rj ^aailiag twv MaHiSovcov , fl' rig ^iaif 
avTolg TtQovXi-yB t6 fiiXXov , ntarivaui nor' av cog flg tovtov tov 
v.atQov IleQCcov ovS' ovofia X.etcp&^asTcti ro naQUnav, o'i ndarjg 
rijg olv.ovjjtivrjg hSiano'C,ov , May.sSovig ds ndarjg ■KQaTOvaiv, wv 
ovS ovofia nQOTBQov rjv ; dXXcc ncog f] nQog rov ^iov f^fJtwv aavv- 
9iTog rvxri Kcet ndvra ncQu Xoytafiov rov f]fj.sTiQov y.atvonoiovaa 
Kal TTjv avrfjg Svvafiiv Iv rolg naQaSoSoig ivSBtv.vv(Jttvr} , «ai viv 
loq ifloi So/.sl Ssixvvat ndaiv dv&QConoig MaxeSovag tig rfjv TJbq- 
ccSv ivSaiiioviav iigoiKiaaaa SioTt v.ui rovToig taiJTa rdya&u 
KiXQriKiv, icog dXXo rt (jovXsvarjrai nSQi c(vtc3v. 

93. 4. nsvrfjViovTc< fiovov trr] ravTt rd ngo fjfxcov'] Ilinc cogno- 
scimiis librum a Demetrio scriptum fuisse primis Ftulemaei phila- 
delphi regiiaiiti.s annis. MAI. 

1)3. 23. Conscntit adamussim Liriiis XLV. 9. de macedonici 
rcgni ab Alexandro ad Ferseum statu. MAJ. 94 EXCERFTA VATICANA L. XXXI. 

\'I. "OtL Tcov rov AI^lHov nuiScov rav 8vo 7t&.QCt- 

do^ag rBXEvrT]6uvTC3V , xal tov d)j^iov Tcavtbg dicfcpsQov- 
rcog CvvaXyovvtog, 6 rcca^Q tovrcov Gvvi^yayev sxxXrjoCaVf 
Iv y 7C£qI rcov aata ToV tcoXb^iov ^Qay^^ivvcov aTCoXoyv- 
5(i(x^£vog £xl rhlovg 6L£t,f]ld^B tocovtovg rcvdg Xoyovg. 
i.cpri yc(Q Bavtov a^ 'IraUccg Btg t)]V 'EXXdba nBllovta 
TiBQcaovv tdg SvvduBLg djiod^BcoQijcjag t))v dvatoXqv ocal 
rotB Tov nlovv noLrjcjdiiBvog Bvc'<t'i]g cjQag v.ata7cXBv6aL 
^}]dBv6g dzoXBLcfQ^BVtog Big KBQXVQav , bxcI&bv dh tBtaQ- 

iOtaiov BV ZlBkcpolg iia?J.LBQ7j6avva ra d'Bcp uBrd nivtB r]u.B- 
Qag sig MaKsdovLav yBVBG^aL xal 7taQa?^a^Blv tdg dvvd- 
[iBcg, Bv tjfXBQcag ds raig aTtdoaLg nBvr8'A.aldB'/.a ^Ldsa- 
Gd^ac rd GtBvd 'Aatd ttjv IlBtQav xal iiaQatdt,aG%aL nal 
VL'/.riGaL IlBQGBa' 'ica%6kov 8b [tBtaQralog]^ dvrocp^aX- 

\Quovvtog tov ^ccGikBcog tolg Pcj^aioLg Bavtov iv tcdg 
7CQOBLQ7]UBvaLg i^fjLBQaLg dTCBipijvato nBXVQLBViiBvaL TtaGr^g 
AlaxBdoviag. v.al tots ^bv d^avf.cdt^BLV 'Bcp7] to TtciQdXoyov 
rcov 'KaroQ\fcoiidrcov chg 6b ftEr' okiyov iivQLog ByivBto 
roi' ^aGL/.icog xal rm> ri'AVcov aal rrjg ^aCLkBiag yci^7]gy 

2Q7tolv ^idkkov %avpidt,Biv ti]v BVQOtav rf]g ti;;;^?/^ * dcaKO- 
^LGd^ivtav ds tc5v yQ7]fidtcov 7ial xav GtQuticotcov £tg 
Tr]V 'Itakiav a/3Aa/3a5g xcd taiicog, toO"' 6koG%BQag dia- 
stOQBLV BTtl rcp Ttdvta '/.dkkcov r] 7tQog£d6-/ia GvvrBksiG^aL, 
rcov 61 GvyxaLQovrav x«l ^iaKaQL^6vrav T3}i' BVTtorfiiav 

2^civrov rotB ^dkLGra TtQogdiiBG^aL Ttand rijg Tt;;^>;s Gv(jl-S3 
3traiJLCC' dcoTtBQ 7tQogBV'/^£G^aL rcov &BCOV rcov ^lv dT]~ 
[lodicov Bcg ^}]d£V butcbGblv rr]V ^Bta^okr']V , d?.k' bI ndv- 
rcog avt7j 7tQdt,aL dido'xto dvg^BQig, tovr' slg avrov bvcc- 
7tcQ£iGaG%aL. dLOTtBQ dua rcp yBviG^ac Tf}v tcbqI rovg 

^QTtcddag drviiav btcl iibv ravt}] dLcccpBQ^vrcog kvnT]&fjvaLy 
jtBQL dB rav TJjs TtarQiSog TtQay^dtav Brj&aQG})^ BLvaL 
iia&' oGov 7] tvx}] Tj;v ctakiQQOiav '/.cd rov cp%6vov ovx 
ilg ro noLVov rcav TtokLrcov dkk' Bcg rbv X6lov BKBivov 

94. 5. xivai] iiicipit codicis p. 161. 

94. 12. nivti-iict.Ldty.a\ is ed. Rora. 

94. 14. zsraQTCilos] Ita cod. Mallem scribere retaQTatOv sine 
interpiinctione. M\\. Puto ex antecedentibus irrepsisse. 

94. 28. avzfj] av zil 

94. 31. zvQ^aQGfii;] Ad codicis scripturam svd^aQGsXq Maius: 
„Tta cod. Sed mallem sv&UQSfj , ita ut referretur ad Aemilium." 

94. 5. Belle recitant lianc orationera, quasi de suo quisque 
penu proineret, Livius XLV. 41; Pliitarchus in Aemilio cap. XXXVI; 
et Appianiis in macedonicis ecl. XVII. MAI. 

94. 10. Li% . App. Plutardi. quinto dic. Xisi maTis etiam apud 
Diodorum interpretari post (luartum difjtn. SLll. EXCERPTA VATICANA L. XXXI. 95 

^LOV cc7iB6}C7]il^sv. xovxcov Qijd^avtav nccg 6 dfj^os f^v fts- 
yakoipvxiccv avtov a&avpiaOev , tTil dh tolg naidi noXXa 
TtXaGLov i6%s GviiTia^uav. 

VII. "Oti iitta trjv TIsQ6mg tjttav Evnivi^g 6 /3a- 
6L2.Evg ^aydXoLgaal TcagaSo^OLg IxQyjOato ^stajiolalg. vtto- 5 
ka^cov yaQ Iv a.6(palsLa TcataxsLGQ^aL tfjV ldia.7> dgiijv, 
ag av tijg 7toXe^LC0tdrr]g avtcp ^aOilciag y.ataksXv^hnjg, 
tots fisyiOtoLg tisqlstisGs HLvdvvoLg. dycc^y] yaQ ij tviiq 
rd ^c(i)]y.ivaL doxovvta docpalag dva6tQSi\)aL, xdv 6vv- 
aycoviOyjtcd XL, Tcdhv ex ^sta^olijg dvtLOrjxovv aal Av-jQ 
liaivsO&aL xd viatOQ%co%svta. 

"OtL oial TlQOvOiag 6 tj^j BLd^vviag ^aOLXsvg tjxs 
OvyxciQfjOofisvog tij GvyycXritcp xal tolg rorg noXsiiovg 
^atoQdcoaaOi 6tQatrjyoLg ' ov to trjg li^vxyjg dysvvsg ovK 
dhov TtaQaXLTCslv dvs7rL6}][iavtov. tiig fisv yaQ xc5v dya-{^ 
Si&cov dvdQcov S7taLvov[.LSvrjg dQStrjg tcoXXol xcov S7CLysvo- 
^svcov TCQodyovxac TCQog x6v o^olov t,rjXov, tr]g 6s xc5v 
(pavXcov dvavdQiag ovsLdL^o^svrjg ovx oXiyoL xcov TCQog 
xi]v xayciav OQ^covtcov d7totQS7CovtaL. dLO ^at xQr]6tsov 
ov TcaQSQyag tij tijg t6tOQiag 7iaQQr]6La TCQog S7tav6Q&03-20 
Clv xov xolvov ^iov. 

95. 4. EviJ,svT]g^ EvfiEvi^g ed. Piom. Iiic et infra. 

95. 9. dvaGTQtxpat] immo ccvccTQtipcei. 

95. 9. v.0Lv] 710.1 ed. Piom. , unde avvuycoviGCia&cit dedit 
Maiiis. 

95. 10. vlarjTUi] incipit ccdicis p. 162. 

95. 14. ay£vv}g] ccy£vls ed- llom. 

95. 16. inccivovfiivrjg dQBTrjg] malim inverti. 

95. 18. dvavSQiag^ dvavdQtlag ed. Rom. 

95. 5. Eutnenig, qui Pergami rej^navlt, satis tiotae ex Polybio 
eunt cnni regia doino Macedonum iniinicitiae. l!eic yero praccipue 
intelHgitiir GaUograecoriira in eius regnitra innirsio, quam aegre susti- 
nuit. Lege Polybium vaticanum. Ad ccteras miserias accessit etiam gra- 
vis Romanorum suspicio de Eumene, quasi is Persei partibus studuis- 
setj quam suspicioncm numquam Eumones satis dilucre potiiit. MAI. 

95. 8. Ilinc illud obvium iu lapidibus fortunae epitlictiim dya- 
Qri , non tam honn quam potens intclligendum est. Apud llalns vox 
buono eundem habet duplicem sensiuu qiicm graecc dyci&og. MAI. 

95. 15. Sine dubio iicic scripserat Diodorus docunicnta humilia 
ct abiccti aiiimi a Priisia edita, quac vaticanus cdogarius omisit, 
C(uitentus sequente sententia, qiiac ad eius titulum rfc scntcntiis qua- 
drabat. Miituatus vero materiaiu fucrat , ut arbitror, Diod«trus a 
Poljbio XXX. ItJ, apud quem adliuc legitur, netlum apiid Livium 
XLV. 44. qui Polybiura nominatim auctorvm scqui se alt, dura 
Pruslam pileatum cupitc raso , obviam ire h'(>ntis romai^is solitum, 
dicit, libcrtumque se populi romani ferre , et idco insignia eius ordi- 
nis gcrerc ctc. MAI. 96 EXCERPTA VATICANyl L. XXXI. XXXII. 

VIII. "Ort 6 nto?.B^mog (^adiXEvg Alyvmov Iktce- 
(Jcjv T^s ^aGiluag TcaQa xov idlov ddekcpov iv IdLcovov 
6x^]^ocTL olazQa iiartjVZi]6BV £ig xrjv 'Pc6^i]v ^erd dnd- i 
davog evog zat rQiav Ttaidav. •jiinvG^iivog 8\ %ard rrjv i 
dnoQsiav ro oiardXv^a to rov zJrjiJ.tjtQLOv tov roTtoyQd- 
(pov itQog rovrov L,i]rrj(5ag narelvGs 7i£q)ilo^evy]^8vov vtc 
avrov TtleovaKig Iv rjj nara t}]v '^ls^dvdQBiav l7ad)]^ia ' ' '\ 
d)K£L dh iv vTtBQCjjcp 6rBvc5 aal TtavrBlcog BvrE^Bi did ro 
(xeyBd^og rcov Iv rfj 'Pco^ii] ^ia^cSv. agts tig dv 7ti6tBv- 

i.06Bi£ roTg vtio rcov TtokXav vo^n^ofiBVOig dya&olg ij tovg 
VTtBQ ro (lerQiov evrvxovvrag (laKaQiGrovg TjyiqdaLro ; 
6i,vrBQav yaQ nal (leit^ova (iBra(ioh]V tvyji^g aal JtBQLTtB* 
xBLav ovrcog dvBXitiCrov ovk dv rLg etBQav Qccdicog bv- 
QOL. ovdBfiLag yaQ alriag d^ioXoyov yBVo^ievqg ro tfjlL- 

ISxovro TJJg ^a6iXeiag d^ico^ia TtQog idicotiKrjv raTtetvotrj^ 
ta rvyr]g BTtSTtrcoxBi Kcd 6 ro6avtaLg (ivQLa^iv ekev&BQCov 
BTtirdrrcov dcpvco rQBlg olKerag bGib (lovov 7CBQiXBXBi(i(ik- 
vovg vjto rav rfjg idiag rvir]g vavayicov. 

I. "Ort VBaviGKCov tlvcov TtQia^isvcjv aQcofiBVov (ilvss 
ZOtttXdvtov, TiBQdfiLov 8e UovtLKOv taQixov tQLaxo6icov 

96. 3. o/xrpw] otnTcp ed. Rom. 

96. 6. 7[eq}do\EV7]Hivov] Cod. nscpiXo^svrjnevog. MAT. 

96. 11. [ia>iciQi.6zovg^ (icc^aQicTovg ed. Rom. et paullo ante 

niGTBVGELiV. 

96. 12. TTtQiTtETStccv] Cod. neQiTCsloLi'. MAI. 

96. 18. vn6\ malim cnto. 

96. 20. zaQixov] tuqvxov hic et postea ed. Ronl. 

96. 2. Narratlo haeo de Ptolemaeo plillometore suMlingenda 
est il!i quae extat apud Dindorum in valesianis excerptis libri XXXI. 
p. 584. Ibi dicitur syrus Dcmetrius obscs Romae regius , cognito 
Ftolemaei ad urbem itinere, obviara illi ivisse ad vicesimum sextum 
lapidem, atf|ne rogasse ut raunera et ornamenta ab se reciperet; 
quae tamen Ptolemaetis recusavit. In vaticano autera excerpto cora- 
mode continuatnr narratio; nempe quod Ptolemaeus raiserabili iia-' 
bitu Rnraam ingredi vcduerit. ^uid denique iili Romae acciderit, 
commode rursus narrare nobis pergit Valcrius Max. V. 1 : nempe 
quod senatus romanus intellecto deraum regia adventu, publico eum 
hospitio rccepcrit, quotidianistmc muneribus et victu honoraverit. 
MAl. 

96. 5. TonovQucpov] Valerius dicit pictorcm alexandrinum, 
MAI. 

96. 14. Philometor regno semel ct itcram excidit propter snam 
ciim minore fratre discordiam. Lege Porphyrium apud Euscbii chro- 
nicon lib. I. 22. MAI. 

ij6. 18. Haclcnus certe pertinere libri XXXI. excerpta cogno- 
ecimus e vnlesianis p. 584. quae iam laudaviuuis fragmentis. Se- 
quentia excerpta pertinere ad XXXII librimi, partim saltem milii 
videbantur. AIAI. EXCERPTA VATICANA L. XXXI. XXXII. 9lr 

dgax^d^v , ayccvccHTcov MccQHog UoQxiog Karav rav fv- 
doxtjuou^Eveov av8Q(5v einEV iv tco drjucp dtort ^a?u6Ta 
dvvavtai ■xatidBiV 1'k rovtov ti]V ijil rc xsiQOV rrjs 
dyayfjg xal TCoXitdag dLa6tQoq)ijv , otav Ttcokov^svot, 
nlELOVog €VQl6xcovtai ot ^lv £Qco[iBvoi rav dyQCDVt r« 5 
6b xsQa^ia rov raQL%ov rav ^BvyrjkatcSv. 

"Oti rov zlr]U7jtoL0V iitQS6^Eig d7to6tBLkavtog elg 'PcJ- 
pLaiovg dnoxQL^LV BdanBV avta 6xaLdv ical dvgdQB6tov^ 
oti tBv^BtaL tav cfLXav^QaTiav ZIr]^7]tQL0g ^ edv to txa- 
vov Ttoifj ry 6vyxX^ta xatd tiqv trjg a^^^S ^^ov6iav. IQ 

"Oti ot 'PodiOi Bxovtsg dyxivoLav xai 3tQ06ta6iaVj 
86x«t tavtr} XQ^^^^^^^y dLBtBlovv Ka^aTtBQBi tLvag sxov- 
GLOvg (poQOvg Xa^^uvovtBg TtaQa tcov ^a^LXiav. litidz-^ 
UoLg yaQ dt07ttj^a6L nal ipr]q)L6}ia6L n^civtBg rovg bv 
a^ovoiaLg ovrag, icai tovto TtQattovtBg ^B^aicog xal ^BtdiS 
ItolXrjg TtQovoiag, 7to?.la7tXa6iovg ;^apiT«g y.Ofii^ovtai 
xal daQBag Xa^updvov6L 7taQd tcjx/ ^a^ikiav. TtaQa ydq 
Atj^rjtQiov iXa^ov TtvQav daQsdv BLX06i iiVQiddag ^b- 
bi^vav., v.QL%rlg 6b 6iy.a^ nal Ev^ivrjg TtQogocpciXav TQBlg 
^xvQLddag BtBtBXBVttjHBi' iTtriyyBikttto bs x«l ro '9"£aTpox'20 

97. 1. ayaVtt-iiTtZv] Cod. dvayHCav. MAt. 

97. 6. ^fvyrj^.arcov] ^ivyrjficczcov ed. Piom.: correctum exDio'* 
cloro ]). 114. ed. Rom. et Polybio Exc. Vat. p. 439., apud qaem 
etiam multo melius -kXuov evQtaxcoaiv. 

97. 7. stg] incipit codicis p. 169. 

97. fi. Grdve hoc Catonis de romanae luTedtutis Inxnria di- 
ctum surapsit Diodorus a Fuljbio , ut ex huius vaticanis exccrptts 
infra pnnendis perspicnuin fiet, nec non cx editis eiusdeni Polybii 
lib. XXXI. 24. Sed mirari licet, qund idem dictum paulo post re- 
currit npud ipsum Diodorum paucis variatis. Nimirum post dclataa 
Komam macedonicas opes, luxuriari Romac coeptum est; cui malo 
opposita mnx fuit lex fannia sumptuaria. MAI. 

97. 8. idcoHiv] "Edcoyi^v non idcoy.ttV , quia intcUigitur sena- 
tus, qui mox app<.'llatur. MAI. 

97. 10. Deinetrius eyrus qui Romac obscs crat, auctore prae- 
sertim Pol^bio Romanis insciis in Syriam profugit , regnumque re- 
euperavit. Pnlyb. XXXI. 19. sqq. Docet autem nos percommode 
Znnaras IX. 25 Demetrium, iit deliniret Rnmanos, a quibus sibi 
timebat, mi^isse postea oratores e Syria Roraam cum muneribus, 
et cum Octavii romani pcrcussoribus quos ad poenam tradebat: sub- 
dit autcin Znnaras Romanos (ratos ncutram rera recepisse. Haec est 
igitur ips^a legatio de qua nunc loquitur Diodorus , addito Roma-> 
norum accrbo res^ponso. MAI, 

97. 11. Rhodiorum JiQoaTaGiav laudat nominatim Polybiua V. 
90, qui locus cum praecedentibus legcndus est. MAI. 

97. 18. Jr,u7jiQiov] Intellige Sjriac regcra, de qno paulo ante 
Diodorue. MAl. Diodorus eectatur Pol^bium V. B8. 1D£M inAdd. 

Tf 98 EXCERPTA VATICANA L. XXXI. XXXII. 

6 J^a6LX£vg xuTa6iisvcc6Eiv Ix Xt&ov Xavxov. 'Podioi ^sv 
oifv KKkXiGta t(5v 'EXXrjvcov TtohtEvofisvoL Jtolkovg eGxov 
cc^ilXcj^evovg tav 8vva6tc5v slg tdg tijg noXEcog svsq- 
ys6iag. 

5 II. y,a%6kov bs slg Toug dyavag sl^cov cognsg td 
Xi^drjXa tav vo^i^^dtav dXXoZog scpdvf] y,a\ tov noks^ov 
Tolg idiOig sXatta>(ia6iv 7]vt,rj6sv. 

"Oti ot 'PodiOi sdoxovv 7raQa7tX7]6i6v ti %S7Cov%svca 
taZg tav aQntcav xvvtjyiaig. xal yaQ sxsZva td %r]Qia 

lOxata t6 ^sys&og xal ttJv dXx)]v doicovvta slvai cpo^sQa, 
STtSiddv avtoZg 7tQog^dXco6iV ot nvvrjyovvtsg xvvidia ^t- 
3tpa svsQyd ds taig dXxaig , vno tovtov svxsQs6tata 
tQsnovtai. syovtarv yaQ avtcav tovg Ttodag ditaXovg xal 
GaQXcodsig, sa tav vicoxdtcj fiSQcov ddxvovta tdg ntSQ- 

15vas dvayxdt,Si itad^it,siv , sag dv tig tav xvvrjystcjv (ia- 
Xcov imtvyY] ' did yaQ trjv ^Qadvtr]ta xal dvgxivr]6iav 
ddvvatsZ lifaZQai T^g tcSv avvidiav sXacpQotrjtog. zal oi 
^PoSioi 8ia^s^orjfitvr]v s^ovtsg tr]v sv toZg vavtixoZg dyco- 
Civ vnsQoyrjv vno (ivaiav xat svayadiav navtsXag fit- 

ZOyiQcov naQado^ag 6vyxvxXov^svoi navtayji%sv slg 8vg- 
yjQr]6tiav svsmntov tY]V ^syi6tr]V. 

III. "Oti sv KsXti^rjQicc noXig tjv fnycQd Bsysda xa- 89 
2.ovfisvrj , y.ttX tavtrjg fisydXrjv sni6o6iv Xa^ovdyg sxl^r]- 
q}i6avto avt^v (isi^C^ova xata6xsvdL,SiV. r] 8s 6vyxXr]tog 

23vnontsv6a6a t^v snX nXsZov avtav i6yvv s^ans6tSiXs 

98. 3. dfidX.^ dfiiXX. ed. Rom. et mox y.vpSrjXa. 

98. 6. vofii(iiJ,dt<ov] Cod. vv, superimpositis oo, qiiem nexuin 
ita exyjlicavi. MAl. 

98 9 ccQy.Tcov] uqxcov eil. Rom. 

98. 16. Svg^ivrjaiav] SvoKVvrjOiav ed. R.om. 

98. 19. [ivaicov xai svaycoSiav] sunt uavicularum noraina^ 
sed carrupta. Ad (ivaicov allndit fivondgcov, ad alterum dxuziov. 

98. 20. GvyavnXovfiEvoi] Cod. avyxaXoviisvoi. MAI. 

98. 21. (isyiatrjv] fity(x.Xriv ed. Rom. 

98. 25. i:'gaTiiGT£i,lh] Codex tisn. Sed idem melius i^an. p. 
92. MAI. 

98. 7. Perobgcurum mihi est de quonam homine heic loquatnr 
Diodorus; quamquam rhodiiim aliquem intelli^cndum esse -vix du- 
bito. MAl. Poljhii de Aristocrate verba esse XXXIII. 9. monuit 
Maius ad Poljbii Exc. Vat. p. 433. 

98. 21. Suspicor loqui Diodorum de Rhodiorum cum Cretensi- 
bu8 bello, quod in haec tempora incidit, tcite Polybio XXXIII. 14. 
Sed tamen coniectura satis incerta est. Rhodiorum quidem artem 
niaritimam celcbrat raithridatico l>eIlo Diodorus fragm. ed. p. 613. M AI. 

98. 22. Niim eadem urbs est atque Ucrgidum vel Antonini vel 
Ptolemaei? Equidem uibem Begedum ac rera ipsam cum Romania 
transactam perinde ignoro. MAl. EXCERPTA VATICANA L. XXXL XXXIL 99 

rovg aalvovTCcg aata rag 6vv%T^yiag, iv alg ^v Ijti aX- 
Xoig 7r?.t[o6i yiyQa^^iivov firjdi y,riluv nohv ItovGiav 
^XHV Kskri^rjQag avav 'Pco^alcov. dTCBXQL^}] 6s xig x^v 
TiQhG^vxiQcov 6vo{ia Kdy.VQog ort yxiluv [liv avxovg al 
OvvQiiy.aL xa?.vov6LV , av^etv 6s xdg naxQidag ovk aTtcc- 5 
yoQEvovOtv avxovg ds ^rj yxii,ELV (i7] ysysvrjfiEvrjv 3i6?,lv, 
d?.kd xriv ovOav STttcjysvd^siv ' ovdiv ds tcccqcc xdg 6vv- 
^qy.ag TCQaxxsLV ovbs xo yoLVov s%og Tcdvxav dv^Qomcov, 
v.nl xd (isv dXla nsL^aQyslv 'Pco^aioLg yal 6vii[idxovg 
slvai TtQod^vucog, onoxav v.vxolg %Qsia ysvrjxac, xr^g dsiO 
xaxd rTjV tcoXlv olxodo^iccg x«t' ovdsva xQonov dno- 
6rr]6s6Qai. xov 6s nXri^ovg 6pLO%vyLa86v snL67][iaLV0fic- 
vov xrjv yvconTjV ot nQS6^svrccL xrj 6vyy.Xi]X(p tavxa 
dnr^yysiXav 7] 6s sXv6b xdg 6vv%r]y,ttg xal noXs^iov Inrj- 
vsyxsv. 15 

IV. "OxL tovg 'EXlrjVfaovg noXsfiovg sig xaiQog xql- 
vsi, tovg bs KsXtL'^t]QLyovg rj vv^ xaxd x6 nXsi6tov 6ls- 
Xv6s tfjg dy^iijg tcov dvdQcov y.a\ tfjg OQ^iTJg sxc [isvov- 
67]g, x6v 6s n6?.S[iov ovds xsi^icov 6lsXv6s. 6l6 yal xov 
vno XLvav Xsyousvov nvQLVOv noXs^iov ovx dv sxsq6v2Q 
Tig 7] xovxov vor]6sLSV. 

"Oxt 6 xcov 'Po8ic3v 6^[Log snr]Q[isvog [isv ra Oujuoj 

^onQog TJjv sig xbv noXs^iov OQurjv yal naQa6y,svi']v , dno- 

ninxcav 6e sv xalg sn i ^o Xalg , slg naQaXoyovg svvoiag 

svsnLnxs xal naQanXr]6iovg tolg sv talg (laxQalg vo'(joig25 

6vgnotiLov6LV. sxslvoi ts ydQ oxav zalg Tcagd tav la- 

99. 1. cilXoig] 7coXJ.oig ed. Rom. 

99. 2. JrAf/oct] iiicipit codicis p. 170. 

99. 5. ovx anayoQivovaiv] ov nazayoQSVOvetv ed. Kom. 

99. 6. avTovg] avzovg ed. Rom. 

99. 8. ovdl] ovTE ed. Rom. 

99. 10. nQoQ^vficog] malira TtQO&vftovs. 

99. 19. ovdi] Cod. oi ds. MAI. 

99. 23. ilg] ig ed. Rom. 

99. 25. xalg] Cod. rolg. MAI. 

99. 26. tAtivoi «] lyitlvoL bt ed. Rom. 

99. IG Sic Iloratiiis satjr. I. 1: concurritur, horae momento 
cita Tnors venit aut vicioria lacta. MAI. 

99. 21. Extat liic tractus de igneo bello Hlgpanornm cnpiosinr 
et aliis verbisi expressus inter frapmenta edita Poljhii XXXV. 1 ex 
Siiida translatus. Krgn et heic Poljbium sectatur Diodorus. Ccte- 
runi cur id helli genus dicatur igneum, pulcbre edisserit ipse Poly- 
biu9 XI. 5, nempe quod scmel cxcitatum incendiuiii vix aut ne vix 
quidem restingui possit, et omnia seu aniica seu Iiostilia ambiirantur. 
Porro manent percnnia pnpulorum in^eiiia et morcs; quare et no- 
stris tempnribus bellnm vere igneum per Ilieipaniam Lu&itaniamque 
gestum vidimus. MAI. 

T* 100 EXCERPTA VATICANA L. XXXI. XXXII. 

TQ(3v %tQajtdaig VTtajcovdavrsg (irjdlv ^bXtlov aTCaXkaT- 
T0v6i, icataq)Bvyov0iv Inl tovg Q^vtag nal fidvtSLg j svlol 
ds nQogdsxovtaL tdg incpddg x«t TtavtodaTid yBVT] 7C£- 
Qidntcov, ical 'Podioi TcagaXoycog iv naGaLg talg bjcl^o- 
5A«tg djcoTCLTCtovtBg Blg tdg dnb tav iiataq)Qovov[iBV(ov 
^orjd^BLag xatscpavyov nal Totaur' BnQattov b^ cjv nata- 
yiXaCtoi naQU tolg dXXoLg b^bXIov vnokijcpd^^GsG&aL. 

"OtL ov% tJ v.ata6'KBvri v.ca to ^syBQog tcjv vj]av 
«H' ij ToA^ua xal tdiv dvdQayad^ovvrav inL^atcov ai 
\QXBlQBg xatayavL^ovtaL. 

V. "Oti KaQxr}86vLOL noXB^^6avtBg nQog MaGavdcS- 

C)]V aSo^av v.ataXBkv/.ivaL tdg nQog 'PcopLaiovg 6vv%riy.ag. 

ycQBC^BvGdvtav ds avrav dnoxQLdLV edaxav BidBvaL o 

8bl yBVB6%aL. d6acpij 6s trjv dnoxQL^LV ot KaQx^dovLOi, 

15Xtt^6vtBg sv fisydX]] taQax]] vnrJQxov. 

"OtL ot tdg TJyB^oviag nBQinoLr]6a6QaL pov?^6fiBVOt 
xtavtttL ^BV avtdg dvdQsia Tcal 6vvs6bl , nQog avt,r]6LV 
8s ^sydk^v dyov6LV snLBLXsicc xat cpLlav^Qconicz ., d6cpa- 
Mt,ovtaL Sb (p6^cp xal xaTanXtj^SL' tovtcov ds tdg dno- 
ZQdsii^iLg Xd^oig talg ndXaL nots 6v6taQ^si6aLg 8vva6tsiaLg 
inL6tr]6ag tov vovv xal ti] ^std tavta ysvo^sv]] 'Pco- 
Haicov t]yE^ovia. 

"OtL tav nQS6^Bvtcov tcov Ka.Qyjqbovicov tovg altiovg 
Toti noXsfiov tov noog Ma66avd66t]v xsycoXaxBvaL «jro-91 
2^g)aLVOfiBvc3v , tcov Bx tov 6vvB8Qiov tLvog dva(pcovr]6av- 
xog Kal ncog ov na^' avtov tov zaiQov xats8Lxd6&r]- 

100. 7- vnoXricp&iiasc^i^ai} v7coXHq)d-T^<i£od-aL ed. Rom. et 
mox ovn. 

100. 11. MaaavccGcrjv] Macavdcrjv ed. Rom. 

100. 16. OTt] iiicipit codicis p. 213. 

100. 18. q^Llav&QcoTzui] cpiXav&QConsta ed. Rom. 

100. 20. Xd§oig] oportuerat Id^oig uv. 

100. 23. zovg] abest ed. Rom., quae deinde Maaadva x£- 
■KoXavxivat. 

100. 7. Conf. Poljb. Exc. Vat. p. 441. g. 

100. 11. Ut belliim punicuni pive adversus Masinissam sive ex- 
trcmum contra Bomanos in XXXII. libro collocem , utor duce Pho- 
tio, qui in gecunda Itnins libri ecloga Carthaginis excidium , in ter- 
tia Maeini^sae laudes habet. MAl. 

100. 12. cvv&i^Kag] Appianus punic. LXVIII. sqq. MAI. 

100. 23. Videtur haec particula orationi-i in 8eiiatu romano for- 
tasse recitatae cura de punico tertio bcllo deiibcraretur. Nisi potius 
historici ipsius sententia est. MAI. Sedes horum luerat ante Exc. 
Val. p. 589. 25. EXCERPTA VATICANA L. XXXII. 101 

(Jccv ot T^g SiacpoQas (xitioi yiyovoxiq, «AAa ^ixa tt^v 
v.axaXvGiv xov Ttokefiov; oi xav KaQxrjSovicov TiQiC^eig 
vji£6icjjtr]6av, ovK ii^vxeq diy.aiov ovds evkoyov ano- 
cpaGiv. rj dh 6vyxX7]Xog dji6(pa6iv adaxs dvgxQccTtslov xal 
dvgaaxavorjxov tdoyuccxics yaQ yLvco^HSLV xovg^Pa^aCovg 5 
o 6si HQCitxSLV avtovg. 

"OxL al yvvalxsg xav KaQxrjdovlcav JtQogscpsQov XQV~ 
Covg ii66fxovg' s6xcixrjg yccQ ov6)]g x^g xov ^lov naQU- 
yQatprjg aTcavxsg ovk dTtolhovai xd jjp^/^uaTc dLsXdfi^a 
vov , dX?M dLa xfjg xovxcov do^sog sxqlvov tTtavoQQ^ov-lQ 
C\)ai XT]V savtcov 6atr]QLav. 

VI. "OtL Kdtav MaQxog IIoQy.Logy djtodoxijg 6s xvy- 
^dvav ^eydkr]g sjtl 6vvs6sl, soatrj^slg vjio XLVog xi 
TCQattSL 6 l^TiLJtlav xatd xr]V AL^vr]v sizsv [ftoVog 

^QOVSl] ' 15 

oiog TCSJtvvxai , toi 6s 6KLa\ dt66ov6LV. 

6 6s dijnog xr]2.Lxavxr]v svvoLav s6'i& nQog xov ccvdQcc 
TQvxov agxs vjiaxov avxov ysvs6%ai. 101. 3. SUttiov] Ita cod. MAT. 

101. 7. ^jjpvcotJg] XQVGOvq ed. Rom. 

101. 12. d£ particula aut prodit omissa quaedani ante uno- 
^oxrjs (conf. p. 102. v. 9.) aut ipsa omittenda est. 

101. 14. (lovog cpQOvtl] Cod. oiog fiovog. Sed otos tralati- 
cium est ex secjuentibus. MaI- Delendum esse quicquid inter 
flnev et olos TtinvvrtxL interponitur cjuivis videt , et coniirmat 
Polybius apud Suidam v. aiGOovGiv, 

101. 16. Tol] Cod. Tolg. MAI. 101. 6. Copios!u3 lieic repetuntur, quae paulo ante ecloparina 
alius adstrictius excerpserat, De re ip»a lege /\ppianum pun. LXXIV. 
MAI. 

101. 8. lexurrig — Tr.a.QayQafffig'] Sic fere loquitur idera Dio- 
dorusXVlL. 118: ini xfjg iffjjazTjs tov ^tov yQajjLfiijg iynaQTcQii~ 
caaa. MAI. 

101. 11. Confer Appianum pun. XCIII. M.4I. 

101. 16. Ex oHyss. X, 495. Sumit autem Diodorus a Polybio, 
cnius essc hoc fragmentum te^tatnr Suidas toc. aiaaovciv ; ideoque 
inter Polybii reliquias lib. XXXVI. 6. rdatum fuit, MAl. 

101. 18. Scrmo est de Africano minore. Et quidem in vati- 
cano excerpto contractius ius^to hoc frafjnientum est. Non enim pe- 
culiare amoris indicium fuit quod consulcm Scipionem designavit 
populus, sed qiiod adhuc adulescentulura ct citra legitimam actatera 
eo magistratu cxornavit. Itaque addenda vcrba sunt ex ijwo Dio- 
doro fragm. ed. p. 591. fivTi rijs Tji.iKiag cvy^j^copovc^js > (^'i^^ *wj; 
voficav iniTQtnovTmv. MAI. 102 EXCERPTA VATICANA L. XXXII. 

"OtL 7j tvyr} [naQ] xad-ccitBQ i7ilt7]8Eg dyovodstovdtt 
T^S 6v(i^axiccs BvaXld^ tois dianolB^ovGi TcaQslxBto. 

"OtL rj 6vy>ilr}tog 7CQs6^Evtdg s^am-6t£iXEV slg ti]V92 
^A6lav tovg nazaXvOovtag tov no^Bfxov NiKo^i^dovg %a\ 
QIIqovGlov TOi} ISiOv TcatQog, ical ftAero avdQag Big ti]V 
nQEG^Biav AiKivLOV TtodayQLXOv nal Maynlvov , og nata- 
rBtQT]!.iBvog ?}v trjv 'HBcpalyiv xBQa^ldog BTiLTCBGovGrjg zal 
tb tcXbIov [iBQog tav o^JtoJ?/ E^ijQr^^BVog , v.al Aevklov 
TCavtEloJg dvaiGd^rjtov. 6 8s Kdtav drprjyov^svog tov 
\Q6vvB8Qiov xal CvvbGbl 8Laq)BQCov bljcbv bv tij Gvynkrjtto 
dcotL TtQEO^Biav dnoGtslko^BV ovts TcoSag ovts xE(paX)]V 
ovts naQ^iav sxovGav. ovtog ^lv ovv trjv evOtoxiav ne- 
QL^orjtov sGxs %atd. tijv tcoXlv. 

VII. "Oti ocatd ri]v nokLOQxiav KaQxt]8ovLcov *A6- 
i58Q0v§ag 8La7CQE6^BvGd^svog sCQog roKoGGriv naQSKaksito 

102. 1. TtciQKad^aitsQ] Ita cod. et notemus graecum adver- 
bium , nisi mendum est. IVTAI. 

102. 2. httUai] ivaXla^ ed. Rom. 

102. 4. naTaXvGovTtts] xaTaXvaavTag ed. Rom. 

102. 6. AiKLViov] AvY.ivvLOv ed. R^om. 

102. 6. Maynlvov] Mttyvovciov ed. Piom. , MaKiviov pro- 
pius verum Polybius Exc. Vatic. p. 449. Frequens circa haec 
tempora Hostiliorum Mancinorum memoria. 

102. 6. KttTttTSTQTjfiivog] v.aT£TQri(iivos ed. Roro. 

102. 14. ori] incipit codicis p. 214. 

102. 15. xfl^«xaA£iro3 aut ^QOfnaXuTO aut jrorpsxa^ct dl- 
ceDdum. 

102, 2. rcfg GVfifiaxittg ivaXXd^ — naQsixito] Transierat enira 
ad Romanos Pliaraaeas Poenus, ut narrat Appianus Punic. CVII. — 
CIX. , ad Poenos autera Bithyas Numida cum octingentis equitibus 
de exercitu Gulussae Romanorum socii , ut Appianns ibid. CXI. 

102. 2. Pertinet haec particula ad quotidianas quae sub ob- 
eessae Cartliaginis moenia iicbant , pugnas ; alternantc armorum for- 
tuna, uti legere licet apud Appianum pun. XCVII. gqq. et Zonaram 
IX. 27. MAI. 

102. 5. Photius in libri XXXII. quarta ecloga habet Prusiae 
necem ab impio filio Nicomede patratam: unde cummode agnosci- 
mus vaticani huius excerpti iustam sedem. M4I. 

102. 6. In Polybii vaticanis excerptis occurrit haec narratio, 
unde plagium Dioduri cognoscinius; sed ibi dicitur Aidus Macinius. 
Porro ut Diodorus Polybiura, ita hunc vel illum exprcssjt Ajipianus 
mithrid. cap, VI, omi^sis tamen hgatorura nominibus. Et in Dio- 
dori qiiidera fragraentis cditls nibil supcrest de controveriia Prusiae 
cum (iiio, nit^i parricidiiini ab iinpio (iiio patratiim: sed taraen apud 
Appianiini historiara non indiligenter scriptam legimus. MAl. 

102- 15. Gulussa erat e Masinissae regnantibus hliis tertiii.«, 
qiiem Scipio riim numidicis copiis ad exercituui ruoiauum adiunxe- 
rat. Zonar. IX. 27. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXXII. 103 

^X^HV dg Gvlloyov , xal xara tus ivrolag rov GtgaT^- 
ynv TCQoitaiVB tco 'Acdgov^cc avta ts aal dsitci olniaiQ 
alg av (iovkrjtav aCcpciluav xal dageav taXavtcov dsxcc 
y.cd dovka Gco^caa iaatov. 6 ds 'JlGdgov^ag aTcsxQi^rj 
fitjdiTtotB tTtoilJSG&aL tov rjXtov nvQxoXov^ivrjg t^g na- 5 
rptdog kavtov dLaCcj^o^usvov., xcd tolg (Jisv loyotg ed^Qa- 
Cvvfto, dLo. di tav iQycov icfcoQu^i] dcadLdQCiCxcov , og 
ys 'Acd T^g TcatQidog oij6)]g iv ajiEyvcoCfiivaLg ikTiicjLV 
tTQvcpa TtoTovg cljiaiQovg civvocycov aal TtokvtiXfj dslnva 
TtOLCov xat devteQag TQa7tit,ag vTCSQrjcpccvcog dLaTL%iixB-lO 
vog. y.al ol ^isjv nokiTai ?.Lf.io5 cx7ii9v7]6xov , 6 de stQog 
tolg akXoLg xaxoig scpoQSL noQcpvQav xat TtoXvtsli] y}.a~ 
(xvda, xa^cxTtSQ sx^jaxy^svcov torg r^g TtatQidog dvgxXij^ 
Qrj(j,aCLV. 

93 VIII. "OtL xata trjv aXcoCLV Ttjg KaQ%ri86vog 6 (Jrpa-lS 

triyog Trjg (isya?.oxl>vxic(g ij (laXXov (isyaXavxiag STttXa^o- 
(isvog xal tovg avtO(i6Xovg xataXiJtcov 7)xs TtQog 2Jxl- 
Tticova (is%'' LXSti]Qiag. jtQogTtsCcov ds toig yovaOL (.istcc 
6axQvoiv TtaGav dstjtLXfjV TtQoiftsvog sig 6V(i7tcc^SLav rjyayB 
Tov £xL7ticova. 6 dh 7taQaxaXi6ag avtov %aQQSLV xai20 
ytQog tovg CvvsdQSvovtag cpiXovg SLTtcav Ovtog l6tLV 6 
nQOtSQOV ft^ ^ovXofisvog S7tl TtoXXoig cpLXav^Qco^toig Ca- 
&i]vaL" T06avTr]V (isTa^oXr]v rj Tvyt] xal dvvafiLV sxei 7cd- 
Cav av%Q037tivr]V v7tSQoyr]V dvsXrci6tcog 6cpdXXov6a. 

"Otl t^s KaQxr]d6vog S(i7tQT]6&si6r]g xal tijg cpXoy6g26 
cc7Ca6av rijv 7c6Xiv xata7tXr]xtLxcog Xv(iaLvo(iivr]g 6 2Jxl- 
Tcicov d7CQog7COLr]tcog IbdxQvsv. sQO!)tY]%s\g 8s vtco tov TIo- 
h)^iov i^CL^tdtoi) tivog svsxa tovto 7cd6%SL sl7CS ^L^rt. 
trjg xara tr]V tvxrjv (iSTa^oXrjg svyotav Xa(i^dvci ' s6s6%ai 
yaQ X6ag jrorg rtva TiatQov sv cp rd 7caQa7cXr]6L0V Ttci^og^Q 
v7cdQ^SL xara 'Poj(ir]g' xai rourovs Ctixovg TtaQa rou 
TCOLrjtov 7CQ0T]viyxaT0 y 

103. 2. oUlaisj Cod. oixiag. MAf. 

103. 6. Suiaoi^6(iEvov] diaacoaofisvov ed. Rom. 

103. 10. diazid-^ij.ivog] usus poitulat TiaQaTi&i(liVOi. 

103 12. TropqDvpav] no^tpvQav ed. Piom. 

103. 16. ri\ Hri ed. Rom. 

103. 14. In hac et reliqua enprctnaruni Cartha^inia rerum nar- 
ratione sectatiir Diodnros more suo Polybium XXXIX. 2. pqq. ita 
tamcn ut aliis verbis utatiir, ct res ipsaginterdum Tariet. MAI, 

103. 28. ^TiLazutov] Iluius vocabuli non unum esse si^airicatum 
Bcimus; e qiiibus pincsens |)nsuiniu8 secuti etymologiam ; magistcr 
vero, quia ipse Poljbius XXXIX. 3. rera eaadcin narrans, addit 
Kui y«p T]v avTov xwi diSciaxaXog. M.\I. 

103. 32. Iliad. VI. 418. MAI. 104 EXCERPTA VATICANA L. XXXII. 

^(j6srca rjfiag Ztav xov' oAwA]; "Iliog iQrj 
«dl IJQici^og zaX kaoq. 

J04, 2. Qni ranx in corltco suliseqnttur Diodnri In^pssas in resi 
acliaicar), videtur iiiihi oninino prultoetniuin initiuinqne liltpi. Qnani- 
obreni gponte mea libroruin heic divi»ioncm foci. Kan» codex, iiioro 
6UO perpotuo, continuu^ est. Tramsitioneni a punici:* ad aclraica^ 
calamitatc.-< vidptur spcr.tare Cicero de N. D. III. 38. cum ait: 
Critolaus evcrtit Corintlmm , Karlhan;incm, Uasdrubal, Hi duo illoa 
OQuloa orae maritimae effoderimt. BIAI, L. XXXIII. 

94 1. C/rt ovdsytotB 6v[iq)0Qal xriXiy.avrai rrjv^EXXdda xa- 
tsSxov d(p' orov [ivtj^Tjs iOroQLKrjg ai TtQcc^eLg rtrsvxadi. 
dia yccQ rijv v:c£Q^oir]v rdov dxl7]Qr}[icirav ovrs yQcicpav 
Ttg ovrs dvayivc66'jicov adanQvg av ykvoLxo. iyco de ovx 
dyvoco (isv bn TiQogavreg l(5ri [is[ivij69ai rcav 'EXXddog ^ 
6vgrvxT]{idrc3v adi rotg iniyLVO^kvoig did r^g yQacpr^g 
TcaQadihovai rd 7iQai%ivra nQog alcovLov [ivtj^iriv' dkX' 

105. 1. ovdinoTs] Cod. aiSa Ttoti. MAI. 

105. 1. TTjkiTtavzai] Cod. xrjvtyiccvTec. MAT. 

105. 3. T^v vneQ§oliqv] ttjs v7t£Q§oi.fis ed. Rom. 

105, 3. o^rs] incipit codicis p. 135. 

105. 1. Si ad Photii eclogas, pront ennt in editfonibus respi- 
ctamus, neque XXXIII, neque XXXV^. Diodori librum -videtur Pho- 
tius legisee. Sed enim planc constat, Photii locum codicis CCLXIV 
corrnptum esse, «ibi ait lectos a ee Diodori libros trigesimura secun- 
dum (trigesimum quartum) quadragesimuni octavum , trigesimum 
primum , secundum , quartum , eextum , trigesimum soptimum , trige^ 
eimum octavum i/3. [Xd.] (it]. Xa. |3. 6. g. X^. Irj. Sane in codicibus 
quoque Taticanis Pliotii duobus aeque inendosa scriptura est; neque 
tamen quisquam sibi persuadebit lectum a Fhotio iibrura Dioduri 
XLVIII, qui nullua umquam fuit; praesertim quum ipse Photius cod. 
LXX, quadraginta tantum fuisse Diodori libros confirmet. Quare 
et Rhodomannus coactus est manifestum librariorum crrorem corri- 
gcre , et XXXVIII scribere pro XLVIII , id est materiam ficti octaTi 
quadragesimi in trigesimo octavo ponere. Rursua illa perturbatio 
numeralium notarum satis innuit huius loci corruptionem. Ergo 
retento octono notarum numero (excepta illa scilicet nota quae in 
parenthesi est) scd earum qualitate emendata, sic legere licet ka. 
l^. ly.U. Xs. Hff. X^. Irj. id est a XXXI ad XXXVtll. Profecto 
eclogarius qtioque valesianus legissc Tidetur excerpta a XXXI ad 
XXXVII , omissis notis librorum XXXIII et XXXV , quod vix ta- 
inen credibile putem. Utcumque &e ista habeut, ausus sum libruoi 
XXXII. a XXXIII. dividere: ille enim satis iam mihi plenus vidfr» 
batur rebus syriacis , rhodicnsibus , lusitanis , bello Masinissae , et 
tertio maximc carthaginiensi. In posteriore autera eommode pone-. 
bam bellum item maximum ct fatale Achaeorum, quod breviter 
gcribi non potuit, ct Viriathi ISrutique guUacci gestas rcs. Id si 
secus alicui videtur, inscribat libruni uti ^olet; sed tamen memi- 
nerit, nullum Dioduri iibrum ab uclogario vai^cauu practtruitti in- 
libatum eulerc. MAI. 100 EXCERP TA VATICANA L. XXXIII. 

oQco ^SQog ovx 8ldxL6tov nQog §l6q&c}6iv xav dficcQra- 
iiovTcov 6vpi(ialk6^Evov roTg dv&QcoTtoLg ra Slu rrjg xcov 
aTtoTBXEd^drcov TtBLQag vovd^efijfiara. «gr' ov ^^QV "^01595 
(aroQOvGL rdg ^i^i^SLg dvacpeQELV , dXkd ^dkkov rolg xs- 
^X^LQLTi^CL rdg TCQa^sLg dcpQ^vcog' ov yuQ Sl' dvavdQlav 
CrQarLcorLxijv dlkd dt' dTtUQlav GrQatijycov ro a&vog rcov 
^J^aLcav 7t£QLin£68 rolg d)ikrjQ^[ia6L. TtsQL yaQ xovg av- 
rovg naLQOvg dsLVOv Ttd^ovg TtBQL rovg KaQpjdovlovg 
x£XB698vrog ov^ tjtrov dtvx^^^y iidXkov ds, sl yQTq 

\Qtdlri%sg slnsiv, ro dxXrjQrj^a 6vvs^aLVE rolg "Ellr]6LV. 
iXslvoL ^sv yaQ 6lo6xSQCog dcpavL6%svrsg xat rrjv sn\ 
rolg dxXr]Q^na6L XvTcrjv 6vvans^aXov , oi 8s sv 6cp%ak- 
[loig Idovrsg 6vyysvcov xal cpiXcov 6cpaydg xal nsXsxL6yiovg 
xal natQiScov dXc66SLg xal aQnaydg xal navdrjfiovg ^sQ'' 

i5v^QSCog dvdQanodL6^ovg xal ro Cvvokov riqv sXsvbsQiav 
xat rriv naQQi]6iav dno^aXovtsg iisyi6tcov dya^cav rikXd- 
h,avto rdg s6ydtag 6v^cpOQdg. dcpQovs6tata yaQ eig tov 
TtQog 'Pco^aiovg n6ls^ov s^ns66vt£g tcov ^syi6tcav dxlTj- 
QTj^dtcov snsLQd%^ri6av, sx ^sav ydQ^ cog solxe, kv66a 

ZOtLg xatslys ro s&vog rcov 'j^xaicov xal naQd8oi,og 6Q^rj 
ytQog dncoksLav. aXrLOL 6' ij^av rc5v ndvrcov xaxcjv oi 
CtQatrjyoi. oi fisv ydQ avtcov ovtsg xatdxQEOL XLVtj6so3g 
xal nols^av vnrjQxov olxsTol xa\ XQ^^'^ dno866sLg slg- 
ojyovvto xal nokXovg rcov dnoQCOv XQ^G)fp^t-kstcov sxovtsg 

256vvsQyovg dvs6£L0V rd nkrjdrj, rLvsg dh xaL 8l' dcpQo- 
Cvvrjv svsnsCov slg dnsyvG}6^svovg 8LaXoyL6iiovg. ^dXi6rcc 
dh 6 KQLroXaog B^sxav6s tds OQ^idg tov nkrj&ovs scqos 

106. 4. Jtfjfftptxofft] KSXQTiyioGi ed. Rom. 
106. 5. avavdQiav] uvavdQSiav ed. Piom. 
106. 9. ^a^lor] immo (lil^ov cum Polybio Exo. Vat. p« 452. 
106. 14. Tiavdi^fiovs] navdr^fiHg ed. Rom. 
106. 19. iniiQciOTjGav] T^mtQdd-rjaav ed. Rom. 
106. 23. oiKtloi] Num pro ahioi 1 MAJ. Vide , si tanti, 
Wessel. ad Diod. vol. I. p. 615 49. 

106. 24. ^j^psMqostAfrcov] xQtoitpiT.iToiv ed. Rom. 

106. 25. Kul 8l' dtpQ.] 61' dqiQ. xai ed. Rom. et 27. i^^navae. 

106. 13. nsXsKiafiovg] Notemus vocabulum. Namque Iinclenus 
occurrebat jzeXtm^oi apud nostrum Diodorum XIX. 101 , et frugm. 
\ales. p. 615. MAI. 

106. 25. Heio prodest cogitare pares illos plehis romanae motua 
ob ac!s alicnum cxtiii;;ucndum , nec non Solonis Gnadx^ftav. MAI. 

106. 26. Foedcris achaici duces aequc accusat Folybius \L. 
3. 5. MAI. 

106. 27. Uic ent Critolaus Achaeonim dux qni proelio supera- 
tu8 a Mctello romano venenum kaueit. Liv. epitom. LU. aliiquo ki- 
etoiici. MAl. EXCERPTA VATICANA L. XXXIII. 101 

itttivotofilttv, xQo^Evog 8e ra rijg ccQyrjg a|tcj^an ^avs- 
Qc5g xttTi]y6g£L 'Pcoaaiow dg VTtsgi^cpciviuv y.aX nlsovE- 
^lttv • icpY] bb q)L?.og iihv ^ovksG^u.t 'Pcoacdov vTCttQyjtVy 
968E67i6Tttg ds tty.ovGicog clvc/.dtLHVVVca' ^ir} iiQOttLQHO^tti 
bs (ie^ttLOV, t6 de xu^^Xov roLg 71?.7jQ£(3Lv , cog iccv filv 5 
avdgsg coGlv , ovx dTtoQrjOovGL Ov^iittyav, luv 6s uv- 
bgccjtoda, hvqicov ' sncpciOeLg rs 6iu ?^6ycov ttni?.SL%sv ojg 
^'d?; '/.ttl fiu(]L?icv6L xcd tvo/.cOl dLsl?.s'/.ruL tcsqX GvfxyLaxiug, 
— "Otl 6itt rcov ?^6yav sxxuvOccg rav ox?.cov rrjv opujjv 
tlgtjvsyxs iprjg)L6}itt 7io),s^slv rco ^sv 'koyco Ttgdg jdttxs-lO 
dttL^oviovg , rco bs SQyco TtQog Pa^ittiovg. ovTa ds tco?.- 
?.tty.Lg irj HttXLtt rfjg c(Qsrijg TCQorsQsl, v.ul r} TtQug tov 6?.e- 
^QOV vsvovOtt yvcj^rj rr^g TCQog aarrjQiuv ttniiiO^tti Tta- 
Qtty?.y'iGsog. 

Il.^Ort tieqI zrjg Koqlv&ov xttl ot TtOLrjruL 7tQ0BLQ7j-\5 
xorsg ri6ttv 

KoQLV^og ttGrgov ovx c':6rjaov 'E?.?.c'.8og. 
avtrj TtQog y.ttrcxTtkrjS^LV rav ^sruysvsOrsQCOV v7to tcov 
HQUTOvvrcov i^cpttvi6dr]. ov ^ovov bh TCttru. tov tj)s xa- 
xuGrQocpiig xulqov oj Ttohg trvxs siuqcc tolg oqcoOl ^a-20 

107. 4. (iiq JTQoaigua&ai 81 ^i^atov] aa a TtQoaiQela&ai 8h 
^S^Ciiovv i. e. propositi tenacem se esse? 

107. 5. t6 61] t68s ed. Rom.: deest autera ad JtXrj&Baiv 
eiusDiodi quid quale est apud Polybium , &a^Qslv TtUQ^vti XEycov. 

107. 6. cvfifidxtov] incipit codicis p. 136. 

107. 13. dm-xta^ui] hoc destituitur verbo noiil aut simili. 

107. 18. V7i6] dno ed. Rom. 

107. 19. xaracrpoqpjjs] malim xarcffxaqpjjs, quod perpetuo 
cum illo commutatur. 

107. 8. lacundum est cognoscere qnonam pacto Diodorus in 
Fiiam rem gevoret Polyblum , verhis variatig. Sic erj^o Polybiaa 
XXXVIII. 4: KQiToXttog , Q^sutqov cvviv&ovatavTog x. t. ?.. ive~ 
Jta^Qrjaid^iTO TOig twv 'Pcofiuicov TtQSCJjSVTuis (pd.ay.oyv ^ovltcQat 
filv 'Pcofiuiovg cpilovg vTtdQxsiv , dtan^Tag 8' ovk dv tvdoy.^aat 
XT7]adfisvos' y.u&olov 8s TtUQrjVti Xiyoav , tug idv (iiv dvSgss coatv, 
ovK unoQiqaovai cviJ./j.d;^cav' idv 8' dv8Q6yvvoi, hvqicoV inoiti 8' 
ip.cpdaiig x. t. X. d)Xd viui tcov ^acO.tcov Tivdg, y.uI tcov noXiTSv- 
(laTcov tvLU Koivcovtlv avTcp Tris ngo&iatcos. MAI. 

107. 11. Pausanias VII. 14 : KQiToXaog ig Kogiv&ov 'j^xaiovg 
a&Qoiaag , uvinnas (j.iv imcpiQttv cnXa ini Tr,v ZndQtriv, dvs- 
ntias 8s y.ui 'Pco^iaiois ix rou tv&ia)s noXsfiov uquc&ui. Confer 
Zonaram IX. 31. MAI. 

107. 17. Incognitusne an notus hic versicalud eit, quacrendum 
euperetit. Sed Ciceroni is crrte prae oculis erat, cum pro lege ma- 
nilia cap. V. aicbat: Corinlhum patrcs nostri totius Graeciae lumen 
cxtinctum csse volucrunt. Ucconditiores causas , ob quas Corinthua 
ad interitum ruit, |)rofert idcm plii!o»oplius Ciccro dc rcp. IL 4: 
desidiam gcilicet, uiullitiem, et dcliciarum uiiuiam afflueutiaui. MAl. 108 EXCERPTA VATICANA L. XXXIII. 

-. ydXrjg Cvnna&stag, clXKcc aal zata rovg v6t8Qov xQovovg 
ilg edaqjog natEQQLHfisvt] tcoIvv ixoUi tolg kh %bc}qov- 
6lv avtijv eXeov. ovdclg yaQ rcov jtaQodsvovtcov avtrjv 
jcaQ^kxtBV adaxQvg , y,ains.Q OQcav lui)ava ^QayJa tijg 
^tieqX avtrjv yEysvij^evTjg svdaL^ovlag ts aal 66^r]g. dio 
nal Kata tovg trjg TtalaLag i^lLMag xacQovg dtEkrjlv&o- 
rav jjpd^^CDv (5%e86v ixatov d^saGa^BVog avtiqv J«tog97 
^IovXLog KalGag 6 Qia rag nQai^ELg 6vQiia(3%Blg %s6g tav- 
rrjv dvE6tr]6EV. 

10 ivavtia yd-Q ndd^rj CvveZib tdg il^vxdg tav dv&Qco- 
stav ikTtidL 6(otr]QLag Tcal TeQogdoxiatg trjg dTtakElag. 

III. "Oti 6 'TQia^^og, etcl tov yd^ov Ttollcov TtQots- 
Q'BVtc3V TtQay^dtcov aal jtolvtEXav^ ag ddijv elxs trjg 
&£ag, EJt)]Qoitr]0£ tov ^A^toJ.nav Eita tav^^ oQavtBg oi 

Ib^Pconaloi naQa 0ol aatd tdg ECtidGELg nd5g t-^g tovtcjv 
TCoXvtEXELag aTtEixovto , dvvd^EVOL ravt dcpaLQElcQai 
dLa tiqv BB,ov6lav; tot5 8£ Binovtog ott TtoXXav Bidotav 
ovdEig anE^dXEto Xa^ELV tJ aitijGai Ti ovv, bltcbv, dv- 
&QC07tc, 6id6vtc3V OOL tr]v ddELav xal tr]v d^cpaX^ tov- 

20tcov dnoXavOLV tav ■KQatovvtav nataXLJtcov Toi^roug inE- 
&v^r]6ag trjg Eixrjg dyQavXiag ^al dyEVEiag oixBlog yEVE- 
C^ac, r]v 6e ovtog %atd tdg o^oXoyiag EvGtoxog, dig dv 
|| avto8ibd'X.tov Tial ddiaCtQOwov <fv6EC3g q)£Qav zovg 

108. 2. naTS^Qtfifitvr]] Kars^Qifi^vrj ed. Rotn. 

108. 12. 'TQi(x&os] 'TQia&og ed. llom. 

308. 13. adijv] adsiav ed. Ilom. et mox iniQOizTjai. 

108, 14. Hva] il ed. Rom. 

108. 16, Tttur'] rav%'' ed. Rom. 

108. 17. ii^ozviv] aptius Idovrcov. 

108. 22. ofMoXoyiag] dnoloyiag ed. Rom.: illud sumpsl ab 
Exc. \ales. p. 594. 72., reditqne haec permutatio Exc. Legat. 
p. 632. 65. nzQi tcSv syyilrKidrfov ifKpQOvag ofioXoYrjadfisvoi , ubi 
anoXoyrjadfiivoc pridem restituit Vrsiuus , et apud Polybium p. 
ed. Mai. 386. im xcav d&STOVvzcov rdg dnoloyiag nQocpsgo- 
fia&a TavTTjv rriv naQOifiiav , Aov.qo\ rag 6vv%riv.ag, quod scri- 
bendum ofioloyiag. Sed ipsum lioc apud Diodorum probabiliter 
oiiiXiag scribit VVesseliugius, 

108. 3. Sic loquuntur de IUerosolj mis Hieremias, de SmjTna 
Aristidoei. MAI. 

108. 9. Res aliis vcrbis inmiitur etiam inDiodori fra^mentis editis 
p. 591 ; quibus nuuc vaticana accedunt; nec non a Pausaniall. 1. 3. MAI. 

108. 11. Utruni liaec sententia ad res graecas an ad lusitanas 
pertineat, prorsus non liquet. MAI. 

108. 12. Etiam in excerptis valeslanis p. 591 Diodori editis, 
|»Ost corinthiacuui excidiura subtexuntur Viriathi lusitani res, quam- 
quam ab Iiis vaticanis divcrsae. l.mi de Viriuthi nuptiis loquitur 
sane Diodorus in cditis p. 591, sed neque Astolpara soceriim nomi- 
nat , neque liahitum cuiii eo colloquium ; neque reliqua dicit de urbc; 
Tucca, ct dc viri bigduii fubiila. MAI, EXCERPTA VATICANA L. XXXIII. 109 

^.oyovg' Kca yuQ tav rijv Tvaxr^v oIxovvtov ovdinorB 
pavovrcov in\ rfjg ccvrfjg aLQsGsag, dXX^ ors uh' TtQog 
'Po^alovg 6r& de nQog avrov d(pL6ra^ivcov , xal 7Co?./.d- 
ncg rovro TCQarrovrav , alvov riva disX%cov ovx aGocpas 
iOHCorpev dvLcc xal STCSTthj^s ro rijg '/CQiOscog avrcov d^k- 5 
^aiov. scprj yaQ nva [isOov ri8ri Tjjv rp.iKLav ovra yaiiij' 
Cat dvo yvvalicag , y.ca r))v ^sv vsarsQav sto^oiovv iav- 
98rij cfiXorL^ovfisvrjV tov dvdQa ix r^g iCEcpaXyjg rdg tco- 
Xidg sxrlV.SLV avrov, ry)v ds yQavv rdg ^iskaivag, xal 
TtsQag V7i' d^cpozsQCxiv avxov sxrL?J.6tisvov ra'fy ysvsOd^aciO 
cpttXaycQov. To :xaQaTC?.)]6L0V ds y.al roLg rrjv Tvy.xyjv oi- 
'A0v6iv s6t6%ai. rcov {isv ydo 'Pco^aLcov d.Ttoy.rsivdvrcov 
rovg d?.?iOrQLCog TtQog avrovg sxovrag, rav 6s ylv6LTU- 
vcov dvacQOvvrcov rovg ccvrcov sx&Qovg, rayy t?}v 7c6?.lv 
sQ-yj^a&tjCs^d^aL. Ttolld ds xal srsQcc cpa6LV avrov sv [^Qa-iS 
^s6lv d7to(p&sy^a69aL, rrjg ^sv syy.V/cXtov nuLdsiag dnsc- 
Qov ovta, TtQajcriy.ij 6s 6vvs6sl TtSTtatbsvasvov dvdqog 
ydQ dy,o?.ov%cog rfj cpv6sc t^avrog 6vvrouog ?.6yog l6rlv 
aQsrrj 6vvr]6xrj(isvog , ro 6s dcps?.sla ?.6yov ^Qccyscog 'aoo 
dnsQirrcog qv^&sv rov nsv slnovrog dn6q;&sy^a yivsrat,'2.Q 
rov 6s dnov6avrog dnofxvtj^t^vsv^a. 

IV. "Ott cpiksi Tj usv d6&svsLa ical ransiv6rr]g dsl 
xrjv ?iLrr)v avrdQKSiav 'Aal ro dixaLOV, rj 6s vnsQO'j(i^ rrjv 
nXsovs^iav xca rijv sx rrjg ddiy.iag naQavo/xiav. 

"Ort xard rov ^v&ov rov ?.sy6asvov nsQi ^Ayaasavovog,2S 

(og s^sro d^dv v.axd rcov dno?.si(p&svxov sig KQrjxrjv 6xQa- 

ticotcov, na?.cad 6ia{isvsi nccQa roig KQrjol nccQOi^ia 6t' 

evog Gxiiov ^7]Vvov6a rrjv vvv ysvr]Qsl6av nsQtnststav, 

alaiy TlsQydyLtot naQu tot 'jcaxov rjyrj^avto. 

109. 2. fievovTcov] filv ovxcov ed. Rom. et mox ozs — ors. 

109. 3. dcpiaTafiivcovl Cofl. drpiaTUfiivov, MAI. 

109. 3. '/.(xl] incipit codicis p. 145. 

109. 8. rag) tO';}? ed. Eom. 

109. 9. fiBlaivag] Cod. fitlsvag. MAT. , qui dedit iiiXuvaq. 

109. 13. dkXoTQicog] dXloTgiovg ed. Rom. et l4. ccvzcov. 

109. 15. ^Qaziai] Cod. §Qaxvci. MAI. 

109. 26. og] Cod^ chg. MAI. 

109. 29. alal] al ai ed. Piom. 

100. 1. Tvy.v.rjv] Ilaec urhs scrihitur 'iTVy.xrj, apnd AppJanum 
hisp. \. gr. cap. LXVII, hello viriathico; sed Tucci in Antonini 
itinerario et apud Ptolemacum. MAI. 

109. 10. Ilacc fahiihi aliis \erhis scrihitur infcr acsopicas CIC, 
ed. Lips. MDCCCX. MAI. 

109. 29. Cur hoc loco Diodorus de Cretensihus Terha fecrrit, 
non liquct. Ceterocjuin de pri»cis Crctens^iljus Graeroruni apud Tro- 
iam adiutorihn^, dcqne pegte quae oh iil in:>ulani divinitiis corriput, 
legendns est Ilerodotus VII. 171. MAI. I)c rchus Crcticis in hac 
regione cgisse Diudorum apparct ctiam ex fragmentis Valeaianjs p. 59*. 110 EXCERPTA VATICANA L. XXXUI. 

"Oti 6 v^tatog IToTtiMtog 'TQtdt&ov negl dtaXi^Eag 
cchovvtog £XQiV£ TtQogtcittstv xab' axaata tcov ccqbGkov- 
TC3V , OTtag iirj Xsx^svtcov ad^Qoov ccTtoyvovg anod^riQta- 
^y TtQog TtoksiLov d'/,atdXXaKtov. 
5 V. "Ott ri TtoXig 7] xalovnsv)] Kovtov^Qig d7ts(itsiXE99 : 
TCQEC^svtdg TtQog 'Paptaiovg, o'i xatd rdg 8s8o,u8vag sv- 
toXdg jtQovXsyov dnaXXdttsG^ai t?}v taxtGtrjv sk tfjg 
XcoQag tcqIv rj tt na&stv v.at ydQ tcov dXXav tovg toX- 
firj6avtag siji(iaXsLV slg tovgds toTtovg TtoXs^ila dvvd^st 
\Q7tdvtag dTtoXaXivat. 6 bs vxatog tovtotg ditsHQixri] dtott 
Av6ttavot fjisv y,at Ks?ai^r]Qsg ndXtGta sotttr]8svov6tv 
dzsiXstv fisydXa %aX TtXsovsntsiv , 'Paytalot bs aoXd^stv 

110. 7. ra^^iarrjv] taxvatrjv e<\. Rom. 

110. 12. dniiXiivl Cod. dnoXumlv. MAI. , qui dedit a-Tro- 
7.aXtlv. 

110. 4. Pax aeqnis conditinnibiis cnm Viriatho al) impei-atore 
romaiKi farta Piitis nota est ; quae tiinien roniiin;im maieptateni ne- 
quaqnam deccre risa est. Nescio tamen cnr Diodorus dicat Viria- 
tho oblatam pacera a Popilio, qnura auctor eius fuerit Scrvilianus; 
Popilius autera post triennium tasces tcnuerit. IVisi forte posterioris 
temporis res narrantur. De pace prima et de Serviliano Appianua 
hisp. LXIX. MAI. De Q. Fabii Serviliani pace cogitari non posse 
intelliget qui rem queraadmodum apud Appianum scribitur legerit. 
Sed pnnendum hoc cum PopilHo consule colloquium non raulto ante 
Viriathi caedem belluraque Viriathinum a Caepione deraum confe- 
ctum. Ac paciscentera cnm Popillio Viriathum racmorant etiam 
Cassius Dio Exc. Arsin. CLXIII. p. fi8. 81. ed. Reim. , scriptor de 
Tiris ill. c. 71. , et qui interfectum etiam a Popillio dicit Florus II. 
17. 17. Quos oranes crroris arguit Reimarus , Popilliura ab eis 
partim cum Serviliano partim cum Caepione confusum arbitratus. 
Sed Servilianac qnidem paci qualem Appianus narrat Dionis et Au- 
relii non magis quam Diodori narrationes conveniunt: de Cacpione 
autem apud Diodorum cogitari non licet, qui caesum ab eo Viria- 
thum perhibet ipse Exc. Photii p. 521. Quod facinus si a Caepione 
proconsule, non consule, perpetratum statuitur cum Pighin Annal. a. 
DCXIV., evanescit illud absurdi quo in Dionis narratione ofTendebatur 
Beimarus, colloquutum esse Viriathum cum PopiUio consule anni 61f, 
cacsum antcm a Caepione qui consul fuit a. til^. Nara quae prae- 
terea Dioni obiecit Beckerus in commcntatione de Viriatho et Lusi- 
tanis p. 128. minns ei obsunt. 

110, 5. K6vT0v§QLq\ Puto intelHgendam urbem Ccntobricam, 
nti eam appellat Valerius Max. V , 1. 5. Cogitare etiam licet de 
nominibus Conlributa et Contrebia. A Valerio noraen quoque con- 
eulis discimus , qui nimirum fasces anno urbis DCXl. tenuit : Q. Me- 
tellus ccltibcricum in Hispania gerens bcUum, cum urbem Centobri- 
cam obsideret etc. Porro Contrcbiam eandera osse urbera, agnoscere 
Tidemur ex eodera Valerio II. 7. 10 dicente: Q. Metellus , quum ad 
Contrebiam res gercrctur. MAI. Si vnazog e*t Metellus, res anni 
fil° praevertet annns filt , quo consul fuit Popillius: cuiusraodi 
confusio temporum est etiam ia rcbus Pompeii et Catilinae gub finem 
horum Excerptorum. EXCERPTA VATICANA L. XXXIII. 111 

Tovg ddiXovvTttg xal xaTaq^QOvsLV rav KTtsiXav iiQog- 
'^xBiv ovv 117] Tatg dnBLkttlg ccXXtt Tttlg x^Q^'-'^ iTCLdaixvv- 
69cci T^v dvdQBLttV f ^g 6i] siBLQav Xritpaad^ttt t^v dxQi^ 

^BGTttTTlV. 

BKQIVB 'AQBITTOV iiVttL (IttXOflBVOVg dTtod^aVSlV ETCl- 5 

(pttvag 7} yvfivtt Ttt dayittTtt Tcav onkav sls t^v alGxi' 
CTtjV nttQttdovvtti dovksittv. 

6 8s 'lovviog 7CttQttXttkB6ttg rovg GTQttTiaTag , sl xai 
TCOTS , vvv dvdQttytt^riOai Xttl Tav nQoysyovoTav xttTOQ- 
Q^a^ttTav d^LOvg (pttviivtti. oyag ovx sxttfivov Tttlg ipv-iO 
Xaig, 'XttTiGxvovTog tov loyiG^ov ttjv Te5v fiajfiarwv 
d6&svsiav. 

"OTi disdo&ij ri tav 'Pafittiav nQog iisv Tovg dvTi- 
yCQttTTonsvovg d7tttQaLTi]Tog n/icapta, tcqos 6e tovs Jisi- 
&aQXOvvTttg i^ Tijs STtiSixsias vjcsq^oKt^. 15 

111. 1. v.a\1 incipit codicis p. 145. 

111. 8. IntelHgc Decimum lunium Brutum, cuins res geetaa 
per Lusitnniam recenset Appianus liigp. LXXI. sqq. , unde et Gal- 
laeci ag^nomen reportavit. MAI. 

111. 10. Dubitabam num haec historiae particula ab o/ucos etc. 
fieparatim potius ponenda esset, aliudque intelligendum , v. gr. fa^ 
cinus illud a V alerio Max. VII. 1. 10. narratum , cum Yidelicet Me- 
tellus npud Contrebiam iussit milites suos adversus evidens necis 
discrimen stationem , quam deseruerant, statim recuperare; quod 
nisi fecissent, capitale illis futurum erat. MAI. 

111. 15. Iluc pertinet virgilianum illud de Romanis dictum : 
jiarcere subiectis et debellare superbos. Fortasse autem heic com- 
raemoraverat Diodorus excidia famosarum urbiura trium Carthagi- 
nis, Coriathi, et Numantiae paucos intra annos patrata. MAI. L. XXXIV. XXXV. XXXVI. 

I. CAt ov ^ovov 'Kaxcc tkj ctoXiTMag dvva^tstag rougioo 
iv VTCSQOxjj ovrag ImEiXiog iqyi TCQogq^sQBG&ai, zolg xa- 
sisivoreQOLg dXka %al xara tovg IdLptixovg ^iovg nQacjg 
^QogevEKtiov totg oiKStaLg tovg ev (pQovovvtag. rj yccQ 
5v3teQt](pavia x«l [iaQvt}]g Iv [xev tcdg noleGiv azteQyd- 
^itui OtciGsig ipicpvXiOvg tcov £?.ev&£Q03v , h> 81 tolg %atci 
[lEQog tav idicotdJv oYxoig dovlcov eTci^ovkdg totg deGTCo- 
xaig 'nai d7to0td6eig (po^eQag noivij xalg icoXeCi nata- 
(jxevd^et. oOco 6' dv td trjg etovoiag elg (0[i6fr]ta xccl 

iOTtaQccvo^iiav extQe:cr]tai , xoGovtco [idlXov Oiccl xd xcov 
vnotetayiievcov 7]&r] JCQog aTtovoiccv d%o^Y]Qiovtai' Ttdg 
6 yaQ 6 tjj xvx]j taiteivog xov fiev xaXov %al t^g 86^r]S 
ixovoicog eK%G}Qel tolg VTteQeyovOi, x^g 8e xa&rjxovGrjg 
(piXav^QQoniag CteQiCxo^iBvog TtoXeiiLog yivtxai xdiv dvij- 

i5[i£Qcog 6e0Jtot,6vtcov. 

II. "Oti ^a^iocpiXog 6 'Evvaiog Ttott nQogeX%^6vx(j!iV 
ccvt(p xivcov oiicetcov yv^ivojv %al dtaXeyo^ievGiv vneQ 
s0%rjtog ovx r]Vb6ieto xr]V evtev^iv, dXX' elTtcov Ti ydg 
OL 8id trjg icoQag 68oi7tOQOvvteg yv^ivol ^a8i^ovGL, xai 

20oi;;^ etoi[ir]v TtaQexovtat xr]v ioQy]yiav xolg XQsiav ^';^ou-loi 
6iv [[laticov; [dXX'] eTceta^e TCQogdijCca toig xioCi jcal jtXij- 
ydg e(i(pOQr]6ag [xat] l^aTteGtetXev vTteQr](pdvcog. 

"Oti dnrjyQico^ievoov tcov aTCoGtatcov 8ovXcov tcqo^ 
oXr]v xi]V olniav xcov 8e6TCotcov accl tQeno^ievcov nQog 

25dnaQaitr]tov v^qcv ■aal tificoQiav vnecpaivov cog ov 8i' 
c6[i6t7jta q)V(}£cos dXXd dtd xdg nQoysyavrj^ievug sig av- 

112. 4. £v qjQovovvzag] £vcpQOvovvra§ ed. Rom. 

112. 21. dki'] delenclum. Neque altero abhinc Kdi opus. 

112. 1. Adgreditiir nnnc Diodorus ad servile in Sicilia bellum 
narrandum , quod anno urhis varroniano DCXIX coepit. Porro tam 
in photianis eclogis p. 5*i3, quani in valei^ianis p. 598. bcilum id 
exorditur in trigesinio quarto Diodori libro. Atque Iiinc vaticanu' 
rum quoque excerptoriun aU editid diversoruiu iitiitaiu Bedem cogno- 
ecimus. MAI. «ur EXCERPTA VATICANA L. XXXIV. — XXXVI. 113 

rovg vrc£Q7]cpavtccg IXvtxGiV nQog rrjv TtooadiTiriGdvtav 
%6Xc(6iv TQaTtsvrsg. — "Ort TtaQa rolg olxBTaig avto- 
didaKrog bGtlv rj g^vOtg Etg 6lkc:luv dnodoOLv xdQcrog ts 
tcal ri^aQiag. 

"Oti 'Axaibg 6 tov ^a^iXscog ^AvtLoxov Gv^i^ovXog 5 
Torg TCQattonivoLg vno Ttov dQa^xstav ovx evaQEatovns- 
vog tnst iiia rs rolg roluofiEvoLg vtc' avtav xai ^dkcc 
9Qa6sc)g TiQOsksysv oti Gvvto^ov tsvt^ovtai tinaQtag. 
ov 6 Evvovg 3iaQQrj6La^6^svov toGovtov djisGxs tcp &a- 
vdtcp nsQi^aXslv togTfi ov ^ovov s8coQiq6ato trjv rav df-10 
Gnorcav oixtav, dXkd xal Gvn^ovXov snoL^Garo. 

III. "Ort 7} 'AatsnstyovGa %Qs'a xal 6navLg lijvdyxa^s 
Ttdvta doiiLndt,SLv dnoGtdtag dovkovg ov didovOa rijv 
%av xQSLttovav sxXoyi^v. 

"Oti vniJQysv ov dLoGtj^stag 8s6[isvov ro OvXXoyt-iS 
Ca6&at Tj;g n6Xscog ro svdkcotov. cpavsQov ydQ -^v xal 
Totg svrjQ^sGtdroLg otL rcov rstxcov 8Ld noXvxQOVLOv sIqij- 
vrjv xaTSQQvij}i6tcov 'nal noD.cov f| ccvtrig (jTQccTLOotcov 
dnoXcoXotcov sCtai trjg n6kec3g svy.atoQ^cotog tJ noXtoQxtcc. 

02 "Ott 6 Evvovg sKTog ^slovg InLGtatrjaag t}}v dvva-20 
Hiv s^laGcprj^ist tovg^Pco^aiovg, dno(paLv6^svog ovx sav- 
rovg dkk' sy.stvovg slvaL dQansrccg rav XLvdvvcov. fit^ovg 
ds f| dnoGrdGscog roig svdov snsdstxvvto, dt' oov ol dov- 
Aot tdg tav ibicov xvQiav dnoGtaGiag s^s^sdtQi^ov ovel- 
dt^ovtsg avtcov ti)v vnsQrjcpaviav aal trjv vnsQ§okr^v t^S25 
tis tov oXsQqov nQoayovGrig v^Qscog. 

113 1. tpavlag] incipit codicis p. 227. \ 

113. 9. ro)] inalim tov. 

113. 13. diSovCiv'] Ita cod. absque alio vocabulo, MAI. 

113. 15. z6] XQV ed. Rom. 

113. 2. Extat aliis vcrbis in edd. haec sententla p. 527. MAT. 

113. 4. Refertur itera sententia haec ad ea quae narrantnr in 
cditis j). fiOO. et 527. de Damophiii lilia in servos benefica, qnam 
hi post defectionem omni hcnirolentia prosecuti sunt, etianisi paren- 
tes eius ob nialeficia crudelitcr interemissent. Quare haec vaticana 
dausula illic appingenda cst. MAI. 

113. 5. Eunus servus regla dignitate insignitus AntiocTii nnmen 
sumpsit, quia syrus patria crat: idcoque et asseclas scrvos, qui se- 
cumre bellaverant, appellavit sijros. Diodor. fragm. ed. p. 529. hlem 
auctor p. 528. nicraorat Achaeum Euni sive Antiochi cousiliarinm. 
MAI. 

113. 19. Oppida qnaedam bello servili capta comraemorat Oro- 
sins V. 9. praeter Diodorum ; ncque tamea cognoscimus de quo no- 
niinalim oppido heic sermo Cat. M/VJ^ 

8 114 EXCERPTA VATICANA L. XXXIV. —XXXVI. 

IV. "Otl ttt s^rjXXay^iva dvqtvyri^ata, eI xai riVEg 
^znu6yikvoi xvyiavovGi ^7]8sv6g_ rav xolovxcov iTCiOrQo- 
fpriv 7ioiU6%ai xo %uov , akV ovv ys CviicpoQov sOxl xa 
xoLva ^icp xijv sk &sav ^uGibaL^oviav &vrsx)]iCsvaL xalg 

5xav TCoXXcov ^vxalg. oXiyoL yaQ 8l agsryv ISiav dLxaio- 
utQayovvxsg , xo 8s jtoXv (pvXov xcov avQ^QCoTtav vofiLxaig 
otoXa6s(}L ical xalg Ix ^sov XL^coQiaLg dTtsisrai xcov x«- 
xovQy)]^arav. 

"Ort TtoXXcav ocal (isydXcav '/mhcov S7tL6v}i^dvr(ov rorg 

lOI^LXsXLCoraLg tovTotg ccTtaGLV o Sr](xorLx6g oxXog ov% olov 
Cvvsna^i^v , dX}:d rovvavriov snsyaLQS TtQogsTtLcp^ovcov 
dvioov rvyrig ical dvcjfidXov t,corjg. 6 ydo (pd^ovog sz rrjg 
jtQoysysvr^(isvr]g XvTtrjg (isrs^jaXsv [7tSTtxcoy,(Dg'\ slg y^aQav, 
oQcov t6 Xan7tQ6v rrjg Tt';|j?;s (isxcmsTtxcoyiog slg x6 TtQO- 

\6xsQov vji avrijg vjtsQOQco^isvov 6yfj(ia , xal x6 ndvxcov 
bsLVOxaxov , oi (isv dito6rdraL TtQovoriQ^ivrsg sucpQovcjg 
3CSQL xov (isXXovrog ovrs rdg STtavXsig svs7tvQLt,ov oijrs 
xdg sv avrulg 7cr^6sLg xal 'KaQitcov dnoQs^sig sXv(iaivovro, 
Tc5v T£ TCQog ri]V yscoQyiav coQarjKorcov ditsiyovro , ot 8s 

208r](LorL'/Col dta toi' rpQovov STtl rrj 7tQ0(pd6sL rcov 8Qa7ts- 
TOJV s^LOvrsg srtl rr]V xcoqccv ov (lovov rdg 7crr']6sLg dLrjQ- 
ycalov, dXXd Tcal rdg sTtavXsig svstlvql^ov, 

V. "OrL OL nXsl6roL rcov dXovrcov ^aQ^aQcov xard 
rdg oSoLTtoQiag dyousvoL oi (isv savrovg oi 8s dXXrjXovglOS 

Z5dvyQovv, ovx V7to(isvovrsg rrjv sx, rrjg SovXsiag v^qlv. 
scaig 8s Tig dv)]jiog 7taQa6rdg rQL6lv dSsXcpalg xoiiicofis- 
vaig 8id t6v xoTtov ravrag d7ts6(pahsv' savrov 8s ov 
(p%d6ag dvsXsiv vtco rcov 6vXXa^6vxcov dvsxQivsxo 81,' ijv 

114. 4. ivTSTTiHbVKi] ivTTi>i£vat ed. Rora. 
Il4. 6. TroXv rpvXov] nolvcf-ilov ed. Rom. 
114. 13. jrSTrrcaxajs] delpndum. 
114. 14. £^s] incipit codicis p. 228. 

114. 5. Confer Scaevolae Varronisque doctrinam apnd Aii^>>ti- 
nnra de civ. D. IV. 27. 31. VI. 5. Ccteroqui oportet reli^ionem 
esse veram, non autcm politicam; haec eniin postreraa, Telut in- 
anis urabra dilabitur, et volucri giniillinia somno. M.\I. 

114. 24. Suspicor loqni aii-;torera dc captivis Uispanie qui post 
eversam Numantiam solo patiio abducti fiiernnt. De liis miscrabi- 
liter scribit etiara Appianns hinp. cap. X(3VII. Neqne cnira andien- 
du8 e^t FU)rns eiu^que sluiius Orosius qui nullniu onniino numanti- 
num belln snperfuisse ainnt. llla certe captivitas inte.r servile bel- 
him oppressnm et Tiberii Gracchi interitum (do qi»o mov Diodnnis) 
contigit, anno urbis DCWI. Licet etiam siispirari de victoria Brnti 
in Lusitania, qiiae in haec feie tempora incidit, ciim ah eo sex 
barbarorym milia capta fnernnt, teste Orosio V. 5. De captivis 
vcro cimbris quorainus cogitem , aetas vetat. MAI, EXCERPTA VATICANA L. XXXIV.— XXXVT. 115 

kItlccv Tag d8Bl(pocg dniTttzivz, rouroig n\v ovv djzsxQi&ij 
diotL tov ^tjV ovdlv d^iov avrcdg aataksXsiTtto , avtog 
ds XQocpilg Kno<5i6^hvog BvdaiCi KatsGtoBrps t6i/ filov. 

"Ort 01 ccvtol cil-indXcotoi fug ItiI Tot)g OQovg z^g 
2<x>QCig >cat}']vtt^6av , Qi4'avttg eavtovg slg sSaq^og ti]V ts 5 
yj;v xatsipUiOVV ixst' olncoyijg 'nal tf^g xovBcog slg tovg 
xoXTtovg dvsXd^{h(Vov , agts slg slsov aal Ov^Ttd&siav 
iTiavatQaTtijvaL to GtQcctonsSov. exaOtog yaQ tolg y.OLVoTg 

T^g (pvGSCJg nd^S0LV SXBLQGVtO &BiCJ cpO^CO d'SCOQC0V Oti 

nal ^aQlidQcav ipvial &i]QLO)dBig, oxav rj tv%rj 8La'QBvyvv6L\0 
xb (5vvr]\fcg ano trjg TcatQidog, oficog ovk STtLlavd^dvov^ 
xai tijg JtQog tijv %QBipa6av yijv cpLloGtOQyiag. 

VI. y.a\ CvvBQQBov slg ttjv 'Po^'.7]v ol ojXol dno f^g 
XcoQag cogTtBQsl nota^ol tivsg sig tr]V ndvta dvvaiisvrjv 
dsxsO&aL Q'c(Xccttccv. oi b& oyXoL iistBC0QL6%svtsg TtQog toiS 
Poi]%SLV savtoig, vo^cov ^Cbv £;j;o?'Tfs rjysiiova jcal 6v[i- 
[xaxov, nQ06tdt7]v dh doiovta xov ^i]ts ydQLtog ^i^te 
(poiiov ooilAor', vtibq dh tcu ti]i' yjcoQav dvav.tr]6a6^ai 
xcp drj^cp Ttccvta tiovov ical xivdvvov vtio^svslv xsxql^ 
xota ii^xQL tr^g s6xdt7jg dvaTtvoijg. 20 

hyc3v srA^&og ov vso6vXloyov y,al (pvXa8sg dXXd 
\0i-jiQav,ti'Kc6tatov tov 8}]p.ov xal tolg §ioLg xdQjtLfiov. dto 
xal tijg [iiag sv ducpotBQOLg toig hbqb6l ta/.avtsvo^BV)]g 
xal tijg Q07ti]g SsiJQO xdxsi6s ndlLV sxxXLVov6r]g , noX- 
Xc5v [iVQLd8cov r]%Qoi6[iBvcov td {.LBQr] ^iaicog 6vvi6tavto25 
xal xa&dnsQ sv tij ^aXcctty xviidtcov cpavta6iaL xal SLa- 
%s6BLg syivovto xatd tdg roi} TcXij^ovg sxxh]6iag. 

"OtL 'Oxtd^Log ustd tr]V ^a%aiQB6Lv oij^' o^ioXoycov 
savtov i8L03tr]v vTtaQxsLV ovd'' cog dQycn' toX^icov TtQa^aC 
Tt 8i][iaQXLxdv BHBvs xatd t^v iSiav oixiav ij^vxd^av.SO 
xaitOL ys s^ijv avtov ovTajg syBiv ots 6 FQdxyog' sig- 
icpSQS ip^(pL6na 7IBQL tijg xat' dQxr]V dcpaLQS6scog avtov 
xdxslvov d[ia ipi]cpL6{ia xvqovv TtsQiBxov ti]V dcpaiQB6LV 
tr]g r^dxxov 8r][iaQxiag ' ij ydQ dv sxdtSQOL xcits6tr]6ccv 

115. 23. [i^Qfai] fii-QSCiv ed. Rom. 

115. 24. Kltvovarjg\ incipit codicis p. 175. 

115. 31. ovTcag] avtas ed. Piom. 

115. 15. Sermo lam e?t de roruUiis gjar.rhanJs popalo italico 
frequcntJssimis ob sciscenrifjs agrarias lcgos. MAI. 

115. 22. Scrmo C!>se videtur dc divitii)ue ngTornra possessoribus, 
qv.i Gjarclio obsistcfiant. IMAI. 

115. 34. Immo si riutarclmm in TiN. Gr.-x-clio ••aji. XI. au- 
liiiMituij hanc oplioiK-iii Octiivio ^pontc Graccluis olitnlerat. MAI. 

8* 116 EXCERPTA VATICANA L. XXXIV.— XXXVI. 

IdLCorui tav ilJt](pi6^cctav svvo^av ovtoav r} naXiv diK- * 
yMTEij(pv ti]V (XQxyjV do^dvtcov nccQavo^cog STCBvrjvsx^cci. 

VII. o^Tog ^Bv ovv a^Btdjttarov b%C3v tyv sjtl tov 
oXbQqov 6q}ii]v tayy trjg jTQogrjKOV^rjg icokaGBcog BtvxBV. 

Bicai 6 ZiKinlav |t^Aov aQiidOag sx tcov TtaQaxsi^Bvav — 
'^O yccQ &v^6g navrog tov doKOvvtog sivai dvgKoXov ne- 

QiBykvBtO. 

"On TCQogBTiBGs toig tcbql to (jtQarojtBdov i^ tov 
rQaxxov tBkBvtrii nal tov 'AcpQiy,av6v <pa6iv BTti^oijOat 
iOtoiavra , 

cog djtokoiro xat dXXog ong toiavtd yB qb^ol. 
"On rolg 'naracpayovCi rovg LBQa^dvovg Ix^vg ovx , 
^v TcavXa t(5v y.aycav • rd yaQ daLfiovLOV agTtSQ BTtttr]- 
Ssg sig 7taQa8Biy^arL6^6v rolg dXkoig dnavrag tovg dno-ioS 
i5vBvo}]aBvovg nBQLBidBv d^or^Qi^rovg. ovroi ^lv ovv dico- 
Aot;dwg ty TtaQa Q^Bav xoXddBi %al r^g did trjg LGtOQLag 
^Xa6(pr]^Lag tstevxotBg dnr]Xav6av tr]g dixaLag Bniti- 
(ir]6Bag. 

VIII. "On tov ^ArrdXov tov nQcotov ^aGcXiag XQV 
206trjQia^o}iBvov jtsQi tivog Bnavro^arioai ri]V Tlv&iav 

cpaOi 

^aQGBL tavQonBQag, a^Big ^a6LXr]i8a tL^r]V 

Tial naldBg naidav , tovtav ys (iBV ovxBn naLdsg. 

116. 16. 17. T?;s — ^XaGcpriiiiag] Tjj — ^Xaaq^Tjfiia ed. Rom. 

116 11. Ex odysspa I. 47. Atqiie ita liabet etiam Plutarchug 
in Tib Graccb. X\l. MAI. 

lUi, 12. Diixlorus V. 3. iam mentionein fecerat piiiicium, quibua 
Aretbiisae fons abundabat, Uianae sacroruin adeoque intactorum; 
dixerntque se alibi in bistorla proprioque in tempore commeraoratu- 
runi quonam pacto pnniti fuerint a vindice numine mortales ii , qui 
belli necessitate coacti, ac superstitione ronteinpia, sacros illos com- 
edissent pisces. lamvero in bactenus editif* Diodori reliqiiiis, nu8- 
qnain , quantum memini , promissam iiarrafioneiu exsequitur Diodo- 
rus ; sed nunc dcmum in liis vaticanis excerptis particula praedictae 
narrationis noliis occurrit. iVIAI. 

11(). 22. Etiam Pausanias X. 15, et Suidas toc. "y^Tvalog tau- 
ricomem rocant Attalum maiorem, quo super titulo videsis Vice- 
comitis coniecturam in graeca iconof^rapbia. Primus hic regium no- 
men Pergami obtinuit post dclicfiatos Gallograecos. Strab. XIII, 
4. MAI. 

llt». 23. Adamussim Livius XXXIII. 21: Atlaln^ ■moriens reg- 
num adco stabile ac Jirnium reliquit, ut ad iertiam stirpcm possessio 
eius dcscendcrit. R^vera post euin Attalus II. et Eumenes fiilii, de- 
inde Attalus 111, Attffli 11. filiiis regnaverunt : post quein Romani 
ab ipsoinet heredes te-tiimento nunciipati. Causam vero loquendi de 
primo Attalo obtulit Diodoro postremi mors, qune in haec terapora 
incidit, nempe anno urbis DCXXI. 31AI. EXCERPTA VATICANA L. XXXIV.— XXXVI. 117 

"Otl trjg luQLV^g cjQag rjj ;tAt« rrjxovijfjg r^v ^ijtovct, 
x«l rav xaQTtcov Iz tov dvrs^ijovs Ttdyov JCQog Z7]V q)vrjv 
xal ^kaGxriGiv TtQOiovrcov, rav ds dvdQCOTccov £3rt rdg 
nQa^Big aQiirjy.evcov, 6 ^jQOdxrjg dji07i8iQC(&ijvai Povko- 
f/tvog rav Tiolsuicov 7tQ86^evrdg dnLGruls jrgpt HQ7]vrjg, 5 
olg 'AvxLOxog (leredcoxev dnoKQlGcLg diotL GvyxcoQijaei rrjv 
HQrjvr^v , edv rdv ddeXcpov Zlr]fir']rQiov aTioXvCccg t?^s 
al%^a\co6iag TtaQadco , rcov de dvvaSreLcov rcov d^prjQi]- 
fxevcov eaxcJQV^^V , '^^/i' ^f TtdrQiov dvvaGveiav eycov rely 
cpoQOV. 6 de 'ylQGdx'}]^ Jtoogxoipag ry ^aQvxr^ri rav aTCoAO 
ZQiGecov ix' avxov aQ^r]6ev. 

IX. "Oxi rcov rov 'Avri6%ov cplXcov naQaxalovvxcov 
^rj Cvvdnreiv udy)]v ^Qog noXXanXaGlovg TIciQ^fovg, dv- 
va6\tai ydQ avrovg eig rr]V vnoKei^evr]V oQeivr^v Tcara- 
lOe^fyoi^Tc^S dnorQiil^aG^ai ry SvgycoQia rov dno tcov tn-lS 
nicov itivdvvov, 6 'AvriO%og ovbevl rQonca nQogedexero 
tovg Xoyovg dnocpaivoyievog alCxQOV eivai rovg vevizr]- 
xorag 6e8ievai rdg rcov nQoi^mjuevcov roXfxag. naQaxa- 
Xe6ag ovv rovg (led'' eavxov nQog xov zivdvvov dvede- 
^BZO rrjv rcov l^aQ^dQcov 'ecpodov evQco6xcog. 20 

"On xard rr]v 'Avxioxuav dvafia&ovxeg tov Q^dvarov 
^Avxioyov ov ^ovov noivov y noXig eniqQaxo jrgV^og, 
KXld Ka\ ndg idiaxinog oixog aaxTjcpeiag ical ^Qrjvcov 
lnXr]QOvxo , %al ^dXiOta rov neQi rdg yvvalxag 68vq[iov 
to jtd&og kmiaiovxog. TQidxovra ydg ^vQiddav dnoko-^S 

117. 9. ixxcoQ^^Gj}] iy.x(OQriGii ed. Rom. 
117. 9. TTjv] incipit codicis p. 176. 
117. 20. ivQcoarcoq] iVQQcoGzcoq ed. Kom. 
117. 21. ■nata\ malim cl wtd. 

117. 11. Ad \-iro9 heic notiiinntos quod adtinct, Antioclins est 
ille cof^noraento sidetes , quintus decinuis Seleucidarura : Demetrius 
est eius praeccssor , Demetrii sotcris fiiiiis: Arsaces denique Phra- 
hates est hoc nomiiie secundiis. Armeniorum historicus Moses lib. II. 
2, ct Porphyrius apud Euseb. chron. I. 40, discrcpant aliqiiantnlum 
a Diodoro, quia pugnam sacviente hiemc patratam dicunt. Nunc 
Tcro de tempore anni raerito dubitavisse Froelichium videmus annal. 
Seleuc. p. 84 , qiiandoquidem Diodorus ver pro hieme dicit. MAI. 

117. 13. Porphyrius praedictusquc Moscs aiunt Parthorum fuisse 
C\\ milia. lam Antiochi hominnm amissorum qiium trecenta mi- 
lia inox fuissc dicantur, i:t veritas historiae constet, sciendum est, 
ante hanc ipsani fatalem pugnani masrniim iam amisissc iiiilitiim 
numeriira Antiocham , testc lustino XXXVIII. 10, in persicis urbi- 
hus , qiiae commeatuum pracbitionc ct iniuriis niiliium gravatac, 
post eius victorias rebcllaverant , et hiemantcm ciusdcm excrcitum 
per insidias passim triicidaverant ; ita ut Antiochus cuin parte tan- 
tummodo c(>pi;iriim rcliqiia Arsaci ia acie occurrerit. Legc galiuui 
Valeutcui in Ar^acid. hidt. MAl. 118 EXCERPTA VATICANA L. XXXIV. — XXXVI. 

(jtvcav 0VV roig sy.rog f^g tdt^Bog dva^s^rj^oGiv ova r^v 
cU(jblv olalav afioLQOv drvxtj^atog. al iiev ydg ddEX(povs 
at 6h avdgag al 61 viovg djiolcokoTag Ijtlv&ovv, TtokXaX 
6\ naQ^ivoi xal ^aldsg oQcpavol yeyovotBg njv sQrjalav 
dBavxcov ■Kat(X}dvQ07'To , ^itXQLg oroy tfjg kv%yig 6 'AuXki- 
6tog latQog XQovog et,£?^v6b trjv dxar^v tov TCBv&ovg. 

X. "Oti 'AQGd-jiijg 6 UdQ&cov ^adiXBvg natanBTCoXB- 
ur^y.cog \4vtioyQV diBVOBlro natajialvBLV Bitl rrjv HvQiav, 
iK7iL^(ov Qcc6icag avtrjg 'kvqlbv<5blv. ov i.irjv B^ovolav dvs- 

lOAa/38 trjg 6rQatBiag, dXld ro5 (iByB^^Bi tcov BJtitBtBvy^BVOV 
rj tvxr} TtoXlciTclaGiovg avrco mvSvvovg %kI Cv^cpoQag 
t7CB6trjaBv, OLftai yaQ Bz &bov ToTg dv&Qcarcoig ov6bv bI- 
^iXQiVBg d/6'orat tav dyccd^av , dlX tog B7titr]dsg roig (isv 
xakoLg cpavka, xoZg 6b xaxotg BitBigdyBi td dya^d ro 6ai{i6- 

i5vL0v. ov (i))v jj tvxr] ys BTCBldd^Bto Tjys i6iag q)v6s(ag, dXkdlQ? 
aa&ditEQ '/C07ti(a6a xcp rovg avzovg GvvEvtSg ev jcoiSiV 
zrjXixavtijv rrjv ^akiQQOLuv BLQyd6aro xov noks^iov nav- 
tog (ogrB rovg svrjixBQOvvrag eig rgAog ta7CBiV(56ai. 

XI. "On ^y4Q6dxrjg 6 tav IIdQ%cav ^a6i?>,Bvg dklo- 
20tQicas XQog ZlsXsvKSig dianBl^iBvog xal (ivij^ixancav STtl 

talg v[iQB6i xal talg tifioiQiaig alg exQ^ij^ccvto %at ' evlov 
tov 6zQarrjyov, xal tcav 2J£kBVKB(av dxo6tBi?.dvtav tcqs- 
6^Big xal TcaQazakovvtcav 6vyyvc6{ii^g tvxsiv btcI tolg 
fByov66i aal ^ovlofisvcov avtcav d7c6xQi6iv Aci^atv, 7}yays 

25TOVS 7lQB6^BiS BTCl tOV t^TCOV 0V7t£Q Ilit%i6riQ TUgjAog 

118. 9. dviXa^i] praestat ila^s. 

118. 10. ijiLTtTivy^iivcov'] iTtizsvay{isvcov ed. Rom. : melius 
autem deinceps scribetur avTCOV. 

118. l4. StKcclois] Ita cod. MAI. Scripsi KciKOts deleta syl- 
laba male repetjta. 

118, 16. Ev TtoiHv] EVTroLSiv ed. Rom. 

118. 21. ivlov] nomen corruptum, sed a quo pariter atque a 
niT&ldi^g V. 25. longius abest Euemerus , quem Diodorus dicit 
iragra. Vales. p. 603., quam de quo restitueudo cogitaadum vi- 
deatur. 

118. 22. TQv] iucipit codicis p. 151. 

118. 1. lustinus loc. cit. luxuriue non tiiinor apparalua quam 
militiae fuii: quippc LXXX milia armaturum sccuta sunt CCC milia 
lixaruni. MAI. 

118. 14 Pracsto adest lu^tinus XLII. 1: Phrahates cum inferre 
bcllum , in ultioncni tcntctti ub Antiocho parthici rcf^ni , Syriae sta- 
tuissct , Scythartim motihus ad sua defcndenda rcvocatur. Pergit 
doindc narrare lustiuus Pliriihatis iafeiix cum Scythis bclliun eius- 
«iuc ia proelio cacdciii. MAl. 

118. 25. Quacrcuduni est dc hi»c Pilthide. Tum de t^rannide 
scu sacvitia, quam ui ScIcucicu^iCii cxcrcuit Phraiiatis eatcapa, le- EXCERPTx\ VATICANA L. XXXIV.— XXXVI. 119 

Bxd^rjro iTtl r^g y^s sntstvrplafisvog , xccl nQossra^sv 
anayyiJilBiv TOtg 2^bIsv'asv6lv ort ndvrug avrovg dst tcc 
v.vra na%i.lv. oi b\ q)o(ir]d^Bvteg tav ^£v nQoysyEvrj^svav 
6v(iq)OQ(ov InO.d^ovto diu trjv vnsQ^oXiiv tav nQog- 
doKOJ^ivcov dei,vav • uel yuQ xaivotrjg tav zu/cav d^av- 5 
Qovv tXa^E tug nQoysysvrj^evag dtvxiag toig dv^Qonoig. 

XII. to d\ nXri^og ov ^iovov Xu^ovtt trjv uqx^v 
dXXd %ui (letunoQevo^iiva y.ul nQo tov ^etievai nuQrj- 
xoXovd^eL , Tiul '/iurunXeovri 1 x T>;g 2^aQb6vog dnrjvta £X- 
^dvti fi£r' sv(prj}.iiug 'Aul XQorav edsxsro. toGuvrri TCQogiO 
ttvrov r]v svvoiug d;|jAtx^s vneQ^oXrj. 

"Ori 6 rQdaxog drjurjyoQijGug rov KuruXv6ai aQL6tO' 
XQatLuv, 8r]^o-/,QatLav de Cv6trj0aL, nul ecptxo^svog tng 
dnuvtav evxQrjGriug tav ^SQav, ov'/,etL 6vvuyavL6tug 
dXXd xu^dnsQ uvd^evtag sl%c tovtovg vnsQ trjg I8iag\^ 
toX^rjg. 8e8e'/iuG^evog yuQ £xu6rog rulg l8iaLg ekniCLV 
I08c5g vneQ I8iav dya&av xav elgcpSQO^evav voiiav eroi- 
fiog '^v ndvra xiv8vvov vno^eveiv. tav ^iev ydQ GvyxXrj- 
tLzav to 8L'/dL,SLv d(ps?.6^svog aul dno8si^ug tovg Innelg 
XQLtdg to XSLQOV trjg noKiteiug tov nQsittovog xvQiov20 
inoirjOs, xal tiqv nQovnuQXOvGuv ta 6vvs8Qia nQog 
TOi)s innelg Cv^nvotuv 8La6t^6ug ^uqvv tov oxXov aut 
d}i(potBQav iiutE6xevu6s , Slu 8s trjg nuvtav 8LX06ra6iag 
suvra 8vvu6reiav y.uru6xsvd^av xul t6 holvov tuaslov 
sig al6xQdg xul d'AuiQovg 8undvug xul x^QLtag dvuki6-/av25 
iig savtov ndvtag dno^ksnsiv snoirjCs., icai ty ^sv tcov 

119. 2. Zb).£vx£vciv] ZsXevKidiv ed. Rom. 

119. 5. 'liccivoTTjg] hoc aegre caret articulo. 

119. 9. iy.^dvTt] Mallem iy.puvTa. MAI. Cui addenda est 
copula. 

119. 11. svvoiag oxXih^s vnsQ^oX-^] Cod. ivvoia oxXcKrl^ 
vneQ^olfjg. MAf. 

119. 12. Tou] huic deest TTfpt. 

119. 12. cigiGTOiiQaTLav] Cod. dQiGroKQaTrjv. MAI. 

119. 20. v,VQiov] Cod. x^^QOv. MAl. Mox ed. Rom. inolrjGSV. 

genilni est lustinus XLII. 1. et prolog-. lib. XLII. ct Athenaeus \I. 
15. Sed enim Diodoru^ iioster in fragm. ed. vocat hunc ipsum Par- 
thornni regem , noa praefectuni , cnius verba ingeniose quidcm , sed 
haud scio au vere einendet Valcsius in adnotationibus. MAI. 

119. 7. Pr<ietermi>it eciogarius Gracchi nomen. Et qui<lcm 
eermo est dc Caio Gracdio, non dc Tiberio. \am Caii fuit prae- 
tura sardoa , lex de iudicii;) ad equites transferendis , et alia quae 
infra dicuntur. Legc Piutarchum in Caio Graccho , et Appianum 
bcll. civ. 1. MAI. 

119. 25. Idcm reprciicndit io C. Gruccho Ciccro toecul. 111. 
20, dc oll. 11. Ul. MAI. 120 EXCERPTA VATICANA L. XXXIV. — XXXVI. 

6r](io6LC3V roXfirj nai TcXEOVs^ta rag InaQiias aTCOQQiipas 
l%i(57iaGaxo TtaQa zcov vTCoratTO^Evcov dlxaiov iilcog nazd 
xiig 'TjyE^ovtag, rotg ds 6tQaTL(6taLg dia tcov vo^av ra 
rfjg aQxalag dycjyrjg avGtrjQa iiataxccQiad[isvog d7tu%lav 
5xal dvaQxiav sigi^yayBV Big trjv nohtBiav tcov ydQ dQ- 
'jl^ovtav xataq)QovrJ6ag xatEt,avi6tatai xaivoto^av. ex 8s 
xovtcov Tcov E&cov dU%^Qiog dvo^ia zal jto/Iecos dvatQOTcrj 
yivEtai. 

XIII. "On 6 FQaxxog IjtI roGovto nQOs^r] dvva- 

lOdtEiag nal v^QECog, cigtE rcov oyXcov XQLvdvtcov Ex^aXsiV 

Tov 'Oxtaviov EX rrig TtolEcog dcprjxEV avtov eItccov tgj 

8r'i^co dioti ravtrjv xaQLv didcoat ri] ^rjtQu JtQOEvtstEv- 

y^iBvog VTC avtr^g. 

"Oti 6 IIoTcikliog ^iErd daxQvcJV vnb rcov oyXcov 
l5nQ0EnEfi(p&r] sxfiaXlonEvog 1% rfig noXECog. ov yaQ riyvoEi 
rb nXri%og rb rrjg Bn^oX^g ddixov., dk?.d rr]v oiat' avtbvlO^ 
dcoQodoxiccv dEKat,6^Bvov dnEatEQ7]to rr]s ^iaonovrjQovar^g 
vtaQQrjGiag. 

"Oti EntaxaidBita q)vlal rbv vouov dnBdoxi(ia^ov, 
ZOakXaL 6e ravraLg Xaai naQE8B%ovto ' rrjg 8b oxtcoKaiSE- 
ocdtr]g 8iaQi9^iiov[i£vr]g (lia iljfjfpog vnEQrjQB rcov xvQovvtcov 
rbv v6(iov. rijg 8e rov 8r](iov HQiaEcog Eig ovtco fiiXQav 
Qonr]v avyx?,BiO(iBvr]g 6 FQaKxog i^ycovia cog vnsQ rov 
^r^v iCiv8vv8vc3V f ry 6h nQog^&rjxr] ^Lccg yvc6yir]g (lad^cov 

120. 4. KataxccQiGcifiEVog] KixTaxcoQrjaccfisvos ed. Piom. 

120. 6. KciLVOTOficov] an kccI tcSv vofiwv ? 

120. 10. KQLVcLVToav] incipit codicis p. 152. 

120. 11. 'Oktuviov] Ita cod. 'Onravtov cum v, non /3, quod 
postremum Graeci factitare solent. MAI. 

120. 14. ITonliog] Ita cod. pro IlomUog. MAI. 

120. 15. T^yvoEi t6] rjyvotlTO ed. Rom. 

120. 16. TTjv kc(t' avTQV dcoqo8oK,iav\ scribendum puto v^ 
aaz' avTov dcoQoSoHia. 

120. 4. C. Gracchi lex quaedam militarls recitatur a Flutarcho 
in eius vita cap. V. MAI. 

120. 11. C. Gracchi lcge non urbe cxcludebatur Octavius, sed 
magistratibus , ut ait Piutarchus cap. IV , qui intercessionem quo- 
que inatris Gracchorum memorat. MAI. 

120. 15. Fopilius hic Lacnas est, lege C. Gracchi (Plutarch. 
loc. cit.) ad vertenduni solura coactus, propierea quod in consulntu 
amicos Gracchurum damnavisset. Iluius expulsi meminit Cicero 
cum in aliis scriptis , tum de rep. I. 3. Geliius vero lil). XI. 13.' 
etiam de Gracchi quadam in Popilium oratione loquitur. 3I.AI. 

120. 23. Heic plane agitur de lege qua Tiberius Gracchus tri- 
hunatum Octario collegac abrogavit (Pliit. in Tib.Gracch. cap. Xll.) 
Quare non explico cur Diodorus red Tibcrii post illas Caii cullo<:et 
qunc recentiores fuerunt. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXXIV.— XXXVL 121 

iavrov VLxavTa fiBza XKQci? dvEq^d^sy^ato To [ilv ^iqios 

VTCOXELTCCl TOLg exQ^QOLS, nBQL 61 XiOV cilkcOV OJg UV 1} 
tVX^ §QCi^£VG£L OrtQ^O^lcV. 

XIV. "OtL 'Akstavdgog [isra ro leQoGvXijdaL sg^Bvysv 
inl ro TIoGibBLOv. BlnBxo ds avta, cog eoLy.B, to 5atftoi'iOV 5 
doQatov Bx, Ttodcov dLcoxov kccl ry oiar' avtov xl^coqUc 
CvvBQyov yLVo^uBvov 6vvBK?.BL0ev Big To Tvyeiv r/;s aQ- 
[lOxxovGrjg dixrig' GvX^^rjq^d^Blg yuQ mnjx^T] TiQog xov 'Av- 
rioyov Blg rr^v TCaQB^i^okiiv dvOiv ri^ieQaLg vOxeQov xijg 
leQoOvliag. ovTwg dvBKcpevxxog 7} XLiioQog diy.rj [lexBQye-lO 
'laL rr]V rav doB^av r6?.[iav' lyQriyoQvlciL yuQ SlcoxovOl 
Tovg dvooiovg noLval 6vvxoy.ov rt)v TLUcoQiav cpeQovOca. 
ciQXL yuQ ^a6L?.evg 7]V acd xeQOaQcov [ivQLddcov Orocrojra- 
dBvov6av dcpriyBito., xal dBde^iBVog eJtavr/yexo TCQog v^qlv 
xal rLyicoQiav 7ioXe[iiav. 15 

110 "Ort dyo^iBvov ^BdBijLBvov 8Ld rrjg jrorps/ijSoA^g 'y^Xe- 
^dvdQov Tou ^a6L2.ecog rijg IJvQiag xovxo aTCLOxov BdoxBL 
totg dxovovGLV dXkd aal rolg 6q(o6lv. rr]v yaQ evsQyeLau 
rgys ai6%iq6Bag ro [i7]daJtorB yBVB6%aL 7CQogho/,}]%lv xovv- 

CCVxioV QB7CBLV f/3l«^£T0 * B7CBL dfi 6ia T^g OQa^BCOg B^B-20 

^aLOVXO xdki]%Bg , djtavxBg &avfidtovxBg dve?.vov d^co xiig 
Qeag ol [ibv d^QooLg x«t 6vii7Ca%e6L cpcwaZg eitL6r]iiaL- 
vofiBVOL xr]V ToO baLfioviov dvva^iLV ^ ot de Ttoixilag btcl- 
fp%Byy6[iBV0L ro ri^grvyr^g dotatov, ro TcakivrQOTCov rav 
dv%Q(07civav , rr]v 6h,vrr]ta rijg 7cakLQQoiag, ag BvyLBxd-25 
§okos 6 ^iog, rig ova dv 7iQOSBd6xr]6ev. 

121. 2. 37] 8?] ed. Rom. 

121. 5. Tloaidiiov] TliGidiov ed. Rom. cum Exc. Vales. p. 
604., ubi V. Wesseling. 

121. 7. cvvtqyov] avvsQyov ed. Rom. 

121. 13. xoij Ita cod. ; sed malim vvv. MAI. 

121, 5. Agitur de Alexandro II. cognomento Zablna, Syrlae 
rege. lamvero in Talesianis quoque fragmcntis p. (»04. is rex dici- 
tur po8t sacrilegam direptionem fugisse Pisidiiim. Igitur Talesiano 
fragraento prorsus euLtexendum est vaticanum hoc, in quo narratio 
^uprerai fati continuatur , quae res deest in valcsianis. Diodoriim 
illustrat lustinus XXXJX. 2: Alcxandcr victus et inops pecuniac, 
cum stipendia militibus deessent, templo lovis solidum ex auro victo- 
riae signum tolli iubct, facetis iocis sacrilefrium circumscribens; nam 
victoriam commodatam sibi ab love esse diccbat. Intcriectis dcindc 
diebus , cum ipsius lovis aurcum simidacrum infiniti pondcris tacitc 
evelli iussissct , dcprchcnsusque in sacrilegio concursu multitudinis es- 
set in fup;am versus , magna vi tcmpcstalis opprcssus, ac dcscrtus a 
suis, a latronibus capitur ; perduclusquc ad Grypum ( Syriae legitt- 
muiu regcni) inlcrjicitur. MAI. 122 EXCERPTA VATICANA L. XXXIV.— XXXVI. 

"Otl 6 0kdxxog . . . £q)vysv . . . ccvdQanoda . , . 
[//t margine tcsqI Koq816xcov] . . . o&at ti^g 

" Oxv . . . TrjV 'Pco^rjv IniyiQaruv . . . "Oti ri tpQo- 
Vi]6is . . . trjg tviYig . . . lag . . . nokkdxig tj tav- 
6tijg . . . rccg andvxav lliiidag .... 

"Oxi 6 ^aGtlBvg tav No^ddcov 'loyoQd^ag &avi.id<3as 
tijv dvdQayaO^iav tav 'Pcj^aiav . . . avtcSv l7Ccav86ag 
£v tcp . . . . 

ipL?.oig ccTtsq^rjvaxo dioti tovtoig Aoyofcg . . . Inl dtci 
\Qtavtrig trjg Ai^vi]g . . . 

XVI. . . . KaQ^avog %a\ UtXavov' to6ovtov Sh 
nKri^ovg dvrjQrj^evov ot [ilv vfovs oi dh ddekq^ovg tniv-lll 

122. 1. ori] incipit codicis p. 353. 

122. 11. KuQ^cavog] incipit codicis p 245. 

122. 1. Diodori Vaticani quaternlo ultimus incommodam lacu- 
nam nobitj exliibet; nnin fotii extimi prior pars , paginis duabus 353. 
354. constaiis, ita oblitterata est, ut in recta pagina pauca verba 
legi possint , in aversa niJiil omnlno. Posterior folii pars pcriit, 
quia avulsa olim fuit aJi eo qui codiccm rescripsit ; ideoque foliuni 
non par sed solitariura mansit. £rg;o ut de parte priore utcumque 
euperstite loquar, id sine dubio folium ad hunc postremum quater- 
nionem pertinet, atquc eius matcria omuino interiacct inter Alexan- 
dri Zabinae obitum et Carbonis atque Silani cruentum consulatum. 
]Vam Flacci , sive is Valerius est sive Fulvius , et res lugurthae, 
quae in fra^mento occurrtmt , in id tcmpus incidnnt. 

Ibid. Equidem si agitur de FuUio Flacco , is in nfOcinam fuga 
elapsus, iussu Opimii consulis interfectus fuit. Appian. bel. civ. 1. 2G. 
Sin de Valerio Flacco, is a Fimbria pariter occisus in Asia fuit, 
teste Paterculo II. 23 , quo in loco Paterculus de Curbonis quoque 
consulatu loquitur, qui mox in vaticanis excerptis occurrit. MAI. 

122. 2. Brevem sermonem de Cordiscis (sive Scordiscis) fuisse 
in hac pagina a v. 6. ad 10. docet nos inscriptio in margine, 
quum tamen ipse textus legi nequeat. Erat autem revera hic locus 
loqucndi de Scordiscis , contra quos paulo ante susceptum iugurthi- 
num bellum Romani malam pugnam pugnaverunt anno urbis DCXL. 
riorus III. 4 : Saevissimi omnium Thracum Scordisci fuere etc. Fu- 
sus non modo ab his et fugatus, sed totus interceptus cxercitus^ quem 
duxcrat Cato. MAI. 

122. 6. 'loyoQ&as] Ita scribitur per o , non pcr ov , nomen hoc 
apud Diodorum etinni in iragiii. ed. p. 604. 605 , qui locus editus 
extat post Alexandri Zabinac res, uti etiam in vaticanis excerptis. 
Quare vaticani folii propriain heic esse sedein certo cognoscimus. MAl. 

122. 11. Consnlatus Carhonis cuin Silano scribitur apud aiiti- 
qiiuni interpretein Ciccronis a me Mcdiolaiii editum in prohoeinio 
ad oratioiiem Tullii pro AiM^Iua. laravero Siianum credcndum esse 
eulTectum consulem anno iirbis DCLXX , post Cinnac consulis cae- 
dein , erudite oliui ine a;'.uionebat vir clari in littcris nominis. Sed 
eccc obstat Patcrr-ulus 11. 24, qui narrata Ciiinao consulis caede, 
diserte addit: Curbo , nullo mffccto coUega, solus toto anno comul 
fuit- Scd pace PatercuU, Silcuii certe cousulatus in fastos recipicn- EXCERPTA VATICANA L. XXXIV.— XXXVI. 123 

QovVf tLvig ds TiarsQcav ogcpavol naldsg dTColeXB^ufiivoi 
xriv zav yoviav aitcikHav xal xiqv 'ItaHag iQrj^iav xa- 
tadvQovto, TtXclGtai be yvvaixBg dvdQcov iGtBQijiiivai. 
iriQtiag dtviovg llda^avov TCSiQav. 7] ds Gvyxkrjtog /n£- 
ya^ioi^vxcog cpiQovGa tijv CvyLfpoQav td r£ nokXd uisv^ri 5 
xal trjv VTtBQ^okrjv tav nXav&^av to noXv xat£6ts?.l£ 
9ial tr]V inl trj Cv^q^OQa IvTCtjv iTCLXQVTtto^svrj ^aQsag 

y,(pBQSV. 

'0 AovxovXXog 6 6tQatr]y6g nvd^ofisvog dia^s^rj- 
TtsvaL Tov noQ^{idv ZlsQovikLov rdiov CtQaftjyov STti tjJvIO 
dtadox^v tov noXsfiov tovj te OtQattcotag dnsXvGs zal 
TtsQLxdQaxag ocal tdg zata6x£vdg ivs7tQr]6s , ^ov?M^£vog 
xov dLudsxo^svov tijv dQx^v (xrjds^iav sx^lv aE^LoXoyov 
dq)0Qii7]V slg tov nokspiov. ^laOq^rji.iovfisvog yaQ ijtl ta 
doxsLV tov noXsiiov av^stv vnsXd^^avs ty tovtov ra-lS 
ytSLV(o6£i aal ddoh,ia nal trjv tovtov xattjyoQiav xata- 

IvGBLV. 

123. 12. nBQixdQDCKag] forma inusitata: nara ^j^agaxag dici 
solet aut 7iSQiX(XQay.co{iaTa. 

123. 12. §ovk6(i£voe} ^ovXofiEvov ed. PiOm. 
123. 15. av^Eiv] a^eiv ed. Hom. 

diis est ; nullas autem aptior ei locus vidctur , quam ea , de qua 
diximus, post Cinnae caedem sufTectio; ita ut Silanus consul fuerit 
cum Carbone II. Reni fastographi nostri diligentius perpendant, at- 
que ad liquidum deducant. MAI. 

123. 9. Hic est Lucius Lucullus, pater illius qui Ciceronis ae- 
tate luxu claruit. Lucius bellum servile in Sicilia niale gcssit, uti 
eatis innuitur etiam in fragmentis Diodori editis libri XXXVI. p. 5.36, 
nnde etiam coubtat vaticanum hoc fragmQntum pertinere ad eundem 
librum. MAL 

123. 15. Ita ctiam in fragm. ed. sod aliia verbis. Notabile 
vero est quod idem crimen protracti belli obiectum fuit Lucullo filio 
advcrsus Mithridatem pug-nanti. Appian. mithr. cap. XC, et Sym- 
mach. orat. 1. in Valeutiii. cap. XVI. MAl. L. XXXVII. XXXVIII. XXXIX. XL. 

l. Jj[q)^ av XQovav al tav dv&Qanav TCQa^sig dtd Tijgn^ 
[(jTOQLXijg dvayQaq)rjg elg aicovLOv ^V}]^i]V 7taQi86^y](5av 
fii.yi6rov liGii&v Ttoksnov rov MaQ6iy.6v ovofiaCd^evza aTCo 
MaQGbiv. ovrog yaQ Tcdvrag rotSg TCQoysyovorag vtcsq- 
5e§d?Ero raig raiv GrQarr]yav dvdQaya^iaLg xal ra fiByi- 
Q^Bb Twv 7CQd'^£C)V. Tov yaQ Tqolzov 7c6Xs[iov %a\ rdg 
tav rJQCJCJV dQsrdg 6 i7CL(pavsGtarog tav noLTjrav "0}i7]- 
Qog slg vnsQ^olrjV 86h^r]g srQaya8t]Gsv' sv cp t);s Evqco- 
TCtjg nQ6g tr]V ^Aolav htanoXs^ovGr^g naX rav [isyiGrav 

^Qr^nsLQav vnsQ T^g viicr^g 8La(pLl.orLiiovyLsvav totavtai. 
XQa^SLg vno tcjv dyavL^o^bvav GvvsrsXsG^r}Gav agrs 
Tolg snLysvoiisvoLg dv&QconoLg sfinXrjG&rjvaL td ^sarQa 
fiv&LXc5v aal rQayLnav dyavtG^drav. kAA' o^cog szslvoi, 
fisv srsGi dsxa rdg sv tfi TQcpddL noXsLg ■KarsnoXs^r]GaVy 

id^PafialoL ds vGtsQOV XQovoLg ^ca naQutd^SL VL%r]Gavtsg 
^Avtio^ov tov ^syav trjg 'AGiag hvqlol natsGtrjGav, ^std 
ds td TQaLxd tou TIsQGav ^aGLXsag GtQarsvGavrog snl 
r^v 'EXkdda xal dLu rr]v vneQ^oXrjv tov nX^d^ovg tc5v 
dxoXovdovvtav avtcp GrQariarcov dva^ijQacvo^svav ravllS 

ZOdsvvdav nora^av r] &SfiLGroxXsovg GrQarriyLTnq GvvsGig 
fisrd trjg rcov 'EXX^vav dQsr^g tovg IIsQGag xatsnoXs- 
fifjGcV. aatd ds rovg avtovg xaLQOvg KaQxr]doviav tQid- 
Tcovra (iVQLaGLV snl tiqv 2^LXsXiav GtQatsvGavrav Fs- 
Kav 6 ^^VQCcxovGiav d(pr]yov^svog kvl GrQarr]yr]iiLatv xai 

124. 19. dva^r]QaivofL^vcov'] dvK^rjQCHfiivajv ed. Rora. Deinde 
dBvdtov an divvd.aiv scribendum sit ia hoc sc-iptore noa liquet. 
124. 20. GTquzriyi-iiri] incipit codicis p. 246. 

124. 2. Similis sententia sed aliis verbid expressa lib. XXXIII. 
1. MAL 

124. 4. Tam in photianis eclogis quam in valesianis bellum 
marsir.iim collocatur in XXX VII. libro. Ego vero narrationis libri- 
que ut arbitror ipsuni exordium uunc e vuticano codice edo. Imi- 
tatur sane Diodorus Thucydidem qui sic loquitur de peloponnesiaci 
belli magij^udine. Nequis vero exagg-eratam huius belli magnitu- 
dinem pu^, testis adest Paterculus qui lib. II. 15, ait id bellum 
ampliua CCC milia iuventutis italicao abstiilissc. MAI.-. EXCERPTA VATICANA L. XXXVIL— XL. 125 

^xaQH XQOTcp 8iaiio6lag vavg evi^tQr^dE ««t d^^ytaTtsvti 
^vQiadag noXsutav ev naQatd^et 7caray.64'ag rag "oag 
i^c6yQrj6£V. aAA' oiicag ot rov MaQOLXov Tioliiiov diarco- 
^.Sfi^Gavreg 'Paaaloi rovg ditoyovovg rav rdg rrjXr/.avrag 
7tQdi,eLg enLreXeGaaivav xarBTCoXi^rjijav. e^rjg dh 'AXetdv- 5 
6qqv rov Maxedovog vXEQ^a?.XovG}i 6vve6tL xal dv8Q£ia 
T(5v TIeQ(5av rrjv rjyenovLav xara7to?.efiij6avrog 'Pai.ialoi, 
nurd rovg veareQLxovg na.LQOvg doQlxrrjrov e7t0L)\6avro 
rrlv MaxedovLav. KaQX^]8div be neQl rrjg ULxe?.iag errj 
re66aQa aal eixoGi nokefir]6a6a rr] 'Paiir] y.al 7t?^eL6ragiO 
xal fieyLGrag dycovLGaaevr] TtaQard^eig aal vavfia'ir]6a0a 
Tors (lev rc3 ^dQei tfjg tav'Pioiiai(ov rjyeaovcag aareTto- 
^.EfirjQ^r], ^£t' oktyov de tov 'AvvL^ta-Aov 'A?.r]&ivra no/.e- 
ftov 6v6T)j6a}iivr] ■jtaQardi,e6L y.al vavfiaxlaLg y.a\ 7to?.?^alg 
3tEQL^or]roLg TtQd^edt VLKr]6a6a, 0rQarrjy6v eyovOa jrpa3-l5 
TEvovru v.ar' uQerrjv 'Avvi(iav, rEXevtulov vtio te tav 
'PafiaLOJV y.al tr^jg tcjv 'Iralcov dvbQuya^Lug y.al rrjg ZIxl- 
stiavog dQerrjg ■nutenoXEfirfiri. Kia^QOvg 8e tuig fiev ojpeGi, 
yiyuOL TtuQeacpEQEig , tulg 8e d?.y,ulg uvvnEQ^hjrovg' ov- 
Toi yd{i noXXag %al fiEyuXug 'Pafxuiav SvvdaeLg y.utu-20 
xoipuvreg aal fiVQLdGi te66uQdK0vra trjv enl 'Iru?.iuv 
CrQureiuv 6reL?.dfievoL tulg tav 'Paauiav dv8Quyu%iuLg 
kq8}]v xareKonrjOuv. 8l6 tov nQateiov y.aru tug ev tolg 
ll^jroAfc^uotg dv8Quyu%iag ex tc5i/ unote?.e6fidtav xQL^ivtog 
vndQj^iv nuQu 'Pa^iuioLg xul toig trjv ItaXiav oixov6Lv25 
B&VE6LV rj tvxyj 'Aud^dneQ enirrj^eg tovrovg eig 8iu6ru6LV 
icyayov6u x6v vnEQ^dX?.ovra ta (lEyid^Et n6?.eaov e^i- 
xuvGBV. inavudtuvtav yuQ tav xatci fqv 'ItuXiuv e^vav 

125. 1. ^mxociots] digxdias mendose libri Diodori XI. 20., 
Siccy.oGtag recte XF. 1. 

125. 8. doQixTr]Tov] SoQvy.TrjTov ed. Rom. 

125. 13. 'Avvi^iay.ov] Jta cod. Et quidem dwi^iKTiog pro 
uVVt^aiKog habent etiam Appiani codices praef. cap. XlV. MAI. 

125. 18. Kifi^Qovg] Kvn^QOvg ed. Rom. et Torg Joco pro- 
ximi zaig. Sed manca est sententJE^, 

125. 3. Lpge Diodorura nosfrnra XI. 22. MAI. 

125, 5. Siculos nlmirnm perdomuerunt Romani. Atqne hinc ro- 
gnoscere \idemur bellum pociale ad Siculos quoque pertinuisse. SIAI. 

125. 19. Sic de Cimbris etiam Plutarchud in Mario cap. XXIII 
&GniQ ol yiyavTsg. MAI. 

125. 21. Duplicare videtur Cimbrorum nuraerum Diodorus, 
quorura plerique higtorici duconta tantum milia perhibent. Sed enira 
fortassc Dindorus cum Cimbris numerat Tigiirinos atque Ambrone§, 
quos alio prnelio \icit idem qui Cimbros Teutonasque Marius. Ait 
Tero Orosius V. 17: m his duobus procliis CCCXL milia Gallorum 
occisa, et CXL. milia capta sunt. Verum in his quoque Toriaat 
bistorici. MAI. 126 EXCERPTA VATICANA L. XXXVII.— XL. 

rf/ trjg 'Pco^rjg tlys^oVLK tcccl tcov i| alcovog ccQidtav xs- 
agi^BVCov elQ^ovtav slg aiQBCLV xal cpLXotL^lav 6 y£vo- 
fiivog JtokE^og 8lg vnsQ^o^TJv ^eyad^ovg zat^vtf]0sv , og 
covofiaG&Tj MaQ0Lx6g ccjid tcJv ccQx^jyav yevo^ivav tijs 
5aTCo6ta6£Cog MaQCav. 

II. "Oti MccQxog Katav, dvriQ GcocpQav xal dycoyn 
oiaXfj diacpiQCOv, Iv Ovyxk^tco y.atriyoQCov tijg BTiLnoKaipv- 
C}]g hv ty 'Pcon]] tQvcprjg 8g)t]6BV iv fiov]] tf] tioIel tavtn 
td ^EV nEQafiia tcov IIovtLXcov taQixcov vTtaQXELV tiHLa^ 

IQtSQa tcov t,svyr]latcov ^ tovg d' sQco^ivovg tcov dyQcov. 
"Oti q)7]6lv 6 tCtoQLXog ^LodoQog, Mvt]6Q^6o(iaL ti' 

vcov TcaQabsiynatog svsxa nal STtaivov dixaiov xal ta 

xoLVcp ^icp 6v^q)SQOVtogy iV ot ^lv 7tovr]Qol tcov dv- 

^QCOTtcov did trig xatd tr]V t6toQiav ^Xa6(pr](iiag djto- 
l^tQSTtavtat trjg snl tr]V xaxiav oQ^f^g, ot 8s dyaQol ^lu 

tovg sx trjg alcoviov t,cor]g sTtaivovg dvts%s6&aL xav aa- 

?.cov s7CLt7]8svfidtcov oQsycovtat. 

"OtL to TtQOVTtaQxov sig tr]v i^ysfioviav ^lCog ij tov 

6tQatr]yov 6vvs6ig xaL dQStr] tolg sv8s%oiisvoLg ^or]&^- 
aQ^ia6L dLCOQ&coGavto , nal TtaQd ^sv toig svsQy£Tf]&£L6Lil5 

tL(i(ov l6o?tscov stv%£y TtaQa bs tcov Ttohtav noKkdg 

duoL^dg tcov xatoQd^cofidtojv dnila^E. 

III. ^Pr]tiov 8s '^filv zal 7t£Qi tcov sx. taTtsivotsQag 
^£V 86^r]g 6Qnr]%^ivtcov ^ oQSx^ivtcov 81 t^g itsQag sxi/' 

126. 6. oTt] incipit codicis p. 233. 

126. 8. t(pr]G£v iv] scprjcsv ed. K.om. , quae mox TKQvxav- 
126. 10. iQOfiivovg] Cod. Qcofiaiovs. MAI. Caeterum 8£ ed. Eom. 
126. 14. ccnozQiTicovzai] txTiOTQbnovTCit ed. Rom. 
126. 15. tTtl TTjv y.ciy,iav] dno Dyg Kccxias ed. Pvom. 
126. 16. Tovs] Cod. z^fjs. MAI. 
126. 17. oQsycovzai] oQtyovzat, ed. Rom. 
126. 20. SioiQQ-coGavzo] Ita cod. MAI. 

126. 24. So^ris] tvxv? exspectaveram. Diodorus 1. II, c. 4. 
Ix Taneiv^S tvxris £^S Tr]kf>iavzr]v siqoi^x^V So^av. 

126. 5. Lege Appianiim bell. civ. I. 38. MAI. 

126. 10. Extat aliis verbis narratiuncula haec lib. XXXII. L in 
excerptis vaticanis; sed ibi dicitur Cato in populi concione locutus, 
heic in senatu. Neque abhorret a more queruli mordacisque senis 
Catnnis, ut rera eandera bis dixerit. Nonne Tero ipse Cicero tum in 
curia tum corara populo, post suum ab exilio reditum , eiusdem fer- 
me sententiae orationera pronunciavit? MAI. 

126. 17. Familiaris Diodoro consuetudo laudibus et vituperatio- 
mbus aeqne indulgendi, quam alibi iam notavimus. JVIAI. 

126. 22. Incertura est de quo homine locutus hoc loco DiodornB 
fuerit ; namque eclogarius , noxio sane higtorlae consilio , politica 
scnteDtia contentus fuit. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXXVIT.— XL. 127 

jSoA^g tcav :jtQO£iQfj(isvav. lit^ i67]s yccQ toig Iv a|t(o- 
ftaet fi£y«Aots ;£kI tolg vnodeedteQois t?]s (XQer^s ^^Aog 
£yx£tTat. 

"OTt d7tHX0V6f]S T^g d^VyXylj^TOV TtolE^OV To5 F^ax^^o) 
5ta T9^v fiETiJ^&fdiv Tcav HQirrjQLCOv tsQ^aQQTjXorcjg ovros 5 
£ia£V oTt Tcav aTto^avc), ov diaAsti/^o to ^icpog ano rfjs 
nkEvQag Ttoi/ 6vyxXip:txc5v dujQrjfisvov. 6 ds QrjQ^Bls Ao- 
<yos cogjfSQ tcg Qeov xQV^fios dx6?^ovxtov i6xs toTs Q^yj- 
Q^slCt to dnorsksGiia. 6 yciQ rQUicxos tvQavvov iavtov 
dva6sdsi%cog dxQircog dvijQkQ'1]. 10 

"On 7t?\.si6rov X6%vsv tJ tcov ^Q0v6av oly.ia did trjv 
svysvsiav tai' dvdQcov xal did ti]v TtQog rovg •jtoKirag 
sjtLsi-ASiav aal cptXavQQcoTiiav. dio xal vo^ov Ttrog TtQO- 
xsLfisvov nal 7tQog(pdro3g xsKVQa ^svov tcov noXircov Ttg 
sv Ttaidta ta vo^a TtQossyQa-ipsv ott ods vo^ios nvQtoslS 
s6ri tcov TtoXtrav TtXrjv dvolv ^qov6cov. 
116 IV. "OTt 6 zJqov6os, T?]g 6vyKXyjrov tovs vofiovs 
ccvtov dxvQov6r]s ^(p^ savrov E§ov6iav t%ovta na6av 

126. 6. iln-sv] fiits ed. Rom. 

126. 7. dirjQrifiivov] an diygrjfi^vos? 

127. 16. ^QOvccov^ TQoncov codex. 

12?. 3, Haec apte quadrarcnt in Maricm, nisi U tempore po- 
eterior foret. MAI. 

127. 5. Ap;itiir de iuniore Graccho , qui tamen trlp^inta annis 
nnte Drusi iunioris res bellumquc sociale o!)ierat. Hxistimo autcin 
heic ohitcr Gracchi mcntionem extraque projjositum fieri , ut sap|>« 
in historia accidit. Ncqiic enini dnhilare licet , quin belli sociali» 
prohoeiiiium a nobis suprascriptum, iusto in h)co collocatura fuerit; 
id qiiod ratio qiiaternionis evidenter docct; nam nisi folium isto in 
loco iionatur, id propter suam cum pompeianarum reriim folio phy- 
Eiicain connexionem, jiost explicitiim sociale bellum absurde collo- 
candiim esset: tum etiam papinae 210 cum p. 259 nexus, satis pro- 
babilis, immo meo iudiciu evidens, foret disturbandus. Sed enim 
et alia excusatio suppetit; mos vidcHcet in his cxcerptis non infre- 
quens, atque a nobis saepc notatiii^, res casdem repctcndi; quo vitio 
fortasse contig^it ut hic de Graccho minore tractus extra sedcm suam 
vagetiir; iiti ct ille paulo ante s^riptus de Catone maiorc. MAl. 

121. 10. C Gracchi potentiam tyrannicani nntat etiam Plutar- 
chus in eius vita cap. Vl. Erat autem l'oplicnlae vetusta lex iit 
tyrannuo indicta causa a quovis occiderctur. Plut. in Poplic. cap. 
XII. MAI. 

127. 10. ^govaav] Cod. tQOTtcov ; eed enim planc videbatnr 
scriltcndiim JqovGcov. Intellipitur autcm Drusns illc qui cum C 
Gracchn in trilMiiiatii ccrtavit, iit ait Pliitarchus ; itcnU(uc illius filius 
miiko adhiic clarior, qiii inco;:^nita manii periit anno urbis DCLXIII, 
oricnte bi^llo sociali. MAI. 

127, 17. De hnc Druso filio Plinius XXXIII. sect. fi: inter Cae- 
pionem et Diustim ex nnulo in auctionc vrvnli , inimicitiae coepere} 
vnde origo socinlis belH et exitia rerum. MAl. 128 EXCERPTA VATICANA L. XXXVII.— XL. 

rav vonav dvvd^i£v6v ts aavzdv xaXvdui doynata y^a- 
(psiv rovro ^ilv sKOvGlojg fifj noir^Gsiv ^ Kalaq sldotcc 
rovg t^a^aQtrjdavrag ra%v rsvt,ofisvovg r^g JiQogr^KovOrjg 
dtxrjg. dxvQOv^svav dh tc5v vcp' avtov yQaq^Bvrav vo- 
^ficov axvQOv S6s6&ai aal tov tcsqI t^v XQitrjQLOv vofiov 
ov 6vvrsls6&svrog tov ^ev ddcoQodo/i^tog j3f/3t«jc6ra ^rj- 
dsfiidg tsv^sad^ai TcatrjyoQiag , tovg ds tdg InaQilag <J£- 
<3vh]x6rag dx^r^GsG&ai TCQog rdg rfjg doQodoidag svd^v- 
vag' agts rovg did cpd^ovov na^aiQovvtag tijv iavrov 
iOdo^av tois idloig 86y^a6i Ka^ditSQ avr^^SiQag Kivdv- 

VBVSiV. 

[oQxog ^iUTCTtov.] ofivvfii rov jdla rov KanstcoXiov 
oial ri]V sGriav rrjgPcofirig xal rov natQcoov avt^g"jQr]v 
%ai tov ysvdQxrjv rjliov xal ti^v svsQysnv ^cpav rs %al 

\^cpvtav yfjv, sti 6s tovg atiOtag ysysvrjfisvovg tfjg^^Pcofxrjg 
-rjuL&sovg xat tovg 6vvav^r]6avtag tfjv riysfioviav avtfjg 
^JQcaag, tov avrov cpiXov nal Ttoksfiiov rjyr^osd&ai ^qov- 
Csp, iidi fir]ts ^iov fi^xs tsxvcov %al yovsoov [j,r]ds[iidg 
cpsi6a6%ai 'il^vxfjg , sdv fir] 6vacpsQri ^Q0v6cp ts xal Toig 

20t6v avxov oqy.ov 6fi66a6iv. sdv ds ysvofiac TtoXitrjg tc3 
jdQOv6ov voficp , TcatQida r]yr]6ofiai tf]V 'Pc6fir]v ical fis-ii7 
yi6tov svsQysxr]v ^qov6ov. aal tov oQ-aov t6v8s staQa- 
60060 olg dv (xdXi6xa nXsi6toig dvvofiai tcov noXitcov. 
aal svoQHovvxi fisv fioi sni%tr]6ig slirj tav dya%ov, ijd,- 

25oQxovvTi de tdvavtia. 

128. 4. avTov] Cod. avTov. MAl. 

128. .5. GiG^^ai] iiicipit codicis p. 234. 

128. 12. opHOcJ o^Kos ed. Rnm. 

128. 23. 8vvca^i\ Ita cod. MAI. 

128. 5. Qiiippe is iudicia, quae Gracchns olim abstulerat, nn- 
per senatui restituerat, ut ait auctor de viris iil. cap. LXVI, item- 
quc Appianus bell. civ. I. 35. MAI. 

128. 12. Pliilippum consulcra , post graves adversus Drusum 
iniuiicitias , rediisse ciini eo iu gratiani, satis constat ex iis quae 
dicit auctor de vir. ill. loc. cit. : cxim Latini comitlem. 'in albano 
monte intcrfccturi essent , Drusus Pliilippum admonuit ut caveret. 
Kunc vero insigneni iurisiurandi forniulain , a Phiiippo inter coniu- • 
ratos cum Druso propositain, ex inedito Diodoro cum gaudio reci-> 
tamus. M\T. 

1*28 20. Drusus Latlnis civitatem promiserat, ut historici pas- 
sim traduiit. MAI. , 

128. 23. oig ccv (idXtGTCt TcliiSTOiq dvvcaiicii] Similiter Diodo- 
rus !. XX. c. 5(). t-x zdv 2vQCiy.ovacov intlh^civtEg ovg ■^dvvavTO 
Ttltlovg, ad quae vide annotationem. 

128. 25. Ergo soctarum et cttniuratorum cxecrandae pactionnm 
formulac, quae uogtra quoqne teinpora conturbaot, gatis antiqui 
moris gunt. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXXVII. — XL. 120 

V. "OtL CvvTElov^Bvcav XKTtt tvxyjv dycovav xal xov 
^iaxQOV mnhiQO^iivov rcov Inl rrjv %iav Kat7]vr7]x6roJi^ 
'PcouaLCOv ■y.coyicpQov Inl tTjg 67i7]Vrjs clycovi^ofiivov xars- 
Gcpa^av Iv rc5 ^BarQcp, (prJ6avt£s ovx dxokov&cog cv- 
rov v7toy.Qiva6%ai. rij 7CBQi6rcx.6EL. rfjg ds yiavtjyvQLicijg ^sag 6 
elg nokt^iicrjV (j/Cv9QC07t6rrjra v.ai cp6^cov vTtSQ^ohjV tx- 
tQaTisior^g 7] ryxt] CarvQtxov rol ■naiQco rovtqo jtQogconov 
l%Eigt]yaycV. r]v yaQ tcg Aatlvog ovoua ^sv Z^avvtav, 
yeXcotoTioicg di nal %dQitag vjtEQ^a?.Xov6ag excov Eig ikcc' 
Qotiqta, ov yaQ ^ovov kv rolg X6yoLg sxlvel yEXa)rag,\(j 
dXXd xal v.ard ri]V 6La7t}]v xal noiav ^ojfiarog e7Ci6rQ0' 
tpipf aTiavrag inoiEL rovg ^Eduivovg ^EidLdv, cpv6LyS]g 
TLVog EnLrQE%ov6y]g nL&avorr]rog. dio xal nuQa 'Pat^aioig 
HEydXrjg dnodoxyjs ev rolg &EdrQOig EnXr]oovro' ot ds 
IliXEvriVol rr]V dn6Xav6iv Tcal rsQipLV tavrr^v tcov 'Pa-iS 
fiaicov dcf:E}.E6^aL ^ovX6^evol tovrov dLEyva^av dno- 
xtELvaL. 6 de nQoac^d^o^Evog ro (leXXov rE?.El6%aL nQO' 
ijX^Ev Inl rr]V 6kj]V7]V xal rrjg rov vco^cpdov ^cpayr^g 
ccQrL yeyev7]iiev7]g"Av8QEg, Eine, ^earai, '/.aXliEQOv^EV 
in dya^cp 6' e\'^ 6vvrtrEXE6^EVov ro y.ay.ov' ov ydg^Q 
eijjLL^Poofiaiog, dXX' oaoiog vucov vno QaiidoLg tEtayfjLE- 
vog n£QiV06tc5 trjv 'itaXiav y.al %dQitag e^inoQev6yievoq 
7]8ovdg val y£?.atag p^r^Qco^at. 8i6 cpei6a6%E trjg xoivrjg 

iiSdndvtav xeXi86vog, ?} to belov E8ayEv iv raig dndvrav 
oixiaLg ivveorreveLV dy.Lv8vvag' ov yuQ 8ixaiov vixdg noXXcc25 
xXaieiv. ovx oXiya 8e val dXXa nQog ^iciXv^iv xcd yeXata 
dieX&cov val ty nL%av6r7]rL val yaQLrL trjg o^uiXiag to 
nLXQov trjg xL^aQiag naQULtr]6d^iEvog dneXv^Tj tcov xlv- 
dvvav. 

VI. tijg 8h XEiag tolg 6tQatLataig ^Etedaxav, onagSQ 
TJjis ^^ *^^ noXe^av cocpeXeiag ot SLUKLvdvvtvOavtes ysv' 

129. 3. 'Pwfiaioyv] immo 'Pcofialov. 

129. 3. y.coficpdov] Cod. KofioSov. MAI. 

129. 3. aycavi^iofiivov^l Cod. aycovi^ofiivcoV. MAI. 

129. 11. Tioiav] scribR naoav vel oiioiav. 

129. 13. iii%avCzr^TO<i] Ttv&avotrjTog ed. Rom. 

129. 18. KCDiJicaSov] Cod. KofioSov. MAI. 

129. 19. (int] iucipit codicis p. 231. 

129. 23. cpfiaao^s] Cod. cpeicaaQ-at. MAI. 

129. 26. didlvaiv] immo SidxvcJiv. 

129. 8. Ponendus igitur Samnio , vcl , nt Graecl pronunciant, 
Saunio , in illustribus gcenicac artii! apud Romanos noniinlbus. MAI. 

129. l(i. Quippc iain socii itulici clFcrati advcrsus Komanos 
erant, itn ut ad atrncissimum bellum confcstim cruperint. MAI. 

129. 25. Sic Ciccro in Vcrr. I. 40. 51. ludit in nominibuts femi- 
nae Chelidunia et sartia tectid, quia liirundu ia lcclid nidificot. MAI. 

130 EXCERPTA VATICANA L. XXXVII.— XL. 

6afi£V0i rovg VTtaQ rijg ekEv&aQiag uyavag l^EXovrriv 
a.vabk%covrai. 

"Otv 6 MaQLog r^yayz rrjv dvvafiii' ln\ ro UavvL- 
rc5v Tcsdiov nal xoLg TCoXzfiioLg avTE(5TQazo7tidEv6s. Uofi- 
BnaidLog ds ri]V rav okav rjyBfioviav 7taQ£LXr](pc6g TiaQcc 
rolg MaQ6oLg xat avrog TCQoijys rrjv dvva^iLV. zal nXrj- 
eiov aXXrikcov ysvoixsvav ro 6KV&Q(07tdv roti' noXsfiov 
ilg slQrjVLTCT^v fisrsnE6B 6Ld^£6LV. slg l7iiyvco6iv yccQ otpscjg 
iXd^ovzsg OL TtaQ' dfiq)0Z£Q0Lg 6zQatLdizaL Ttoklovg }ilv 

IQldLO^ivovg BTteyivcoexov , ovx oXiyovg dh 6v6zQazLCozag 
dvBVBOvvzo , 6vxvovg ds olKsiovg nal ^vyysvslg iiazs- 
voovVf oiJS 6 rrjg SJtLyafiiag voaog STtcTtODJxEL aoLvayv^- 
6aL rfjg roLavzrjg cpLkiag. 8l6 xal zi]g 6vii7ta^siag dva- 
yxa^ov^rjg TtQ0L£6&aL cpcov^v q^LXdvd^QOTtov dkkyjkovg l^ 

i5ov6fiazog jtQogriyoQSvov nal TtaQsxdXovv dnsxsoQ^aL ZTJg 

rcov dvayKaicov fiLaicpoviag ^ rdg ds sv tiqo^oX]] TtoXsfiL- 

xc5g dLa^SLfisvag TtavonXiag dnozL&EfxsvoL zdg dst^Lag s^s- 

XBLVOV d67tat,6fisvoL zal cpLXocpQovovvzsg dXXrjXoLg. d 8tj 

- Kazavor]6ag 6 MaQLog xal avzog JtQorjX^sv cz r^g Tta- 

ZOQazd^sag' noLiqeavzog 8s aal zov UofinaLdiov r6 naQa- 
3tXr]6L0V dLsXsxxyrjOav dXXrjXoLg OvyysvLZCog. noXXav ds 
Koyav ysvofisvav rolg riysfi66L nsQL zijg siQiqvrig jcat zrig 
lnL^v(iOVfisvr]g noXLZsiag, aal rav 6zQazsvfidzav dficpo- 
rsocov %aQdg nal oiuXcov sXnidav nXr]Qov[isvav , r] nd6a\\^ 

25(Jvvo5os £X noXEfiLxijg rd^sag slg navrjyuQLxrjv dLd&s6LV 
fiszsns6sv' zal zcov 6xQazr]yav zolg oinsioLg XoyoLg £7tl 
rr]V BlQr]vr]V nQ0KaXs6afisvav dnavzsg dd^svag zijg dXXr]- 
Kocpoviag dnsXv&)]6av. 

VII. ovzog yaQ ov nQoyovLxrjV do^av ovd* dcpoQ- 

SOff^v Idiav s%av slg nQoxonijg fisysb^og naQado^ag i^X&sv 

elg vnsQ^oXijv d^LC}fiaz6g rs Kal 66t,r]g. snL6zQEcpELV d& 

130. 26. CTQaTrjywv] ctQaTicotcov ed. Rom. 

130. 27. ccifi^vcov] incipit codicis p. 232. 

130. 31. iniCTQBcpiiv — sico&iv] tTiiCTQiipsiv — Eroo^d^e ed. Rom. 

130. 2. Sermo est de italica militla, bello eociali iam coe* 
pto. MAI. 

130. 4. Fompaedi! primarii Italicorum ducia multa est apud 
huius belli historicos mentio. MAI. 

130. *i8. lucuuditii^ima sane narratio haec, neque apud alium 
nt puto historicum obvia. Pnmpaedium a Domitio ptacatum ait 
Diodorus in eclogls editis libri XXXVII. p. (»12 ; sed alia narratio 
est; et quidem bello nondum apcrte suscepto. Plutiirclius qiioque 
laticanum excerptum ignoravit, qui iu Marii vita cap. XXXIII, 
longe diversuiu et plane hostile ecriblt Pompaedii Mariique colio- 
quium. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXXVII. — XL. 131 

iic}%tv y TvxTfl ^Qog t6 8bov oinl rovg x«0' ireQCOv adi- 
aov Tc ^rjxavrjaafisvovg rolg avtoTg TCEQi^aXlEiv Cv^rcra- 
(laCL. zaza ro naQov XGcog rvQavvovGiVy aK}^ vGziqov v(ps- 
^ov6l rag rav rvQavvLKav dvop.r]fidrcov ev&vvag. 

"Gri KQi]g 6 IkQ^av JtQog 'IovXlov toV vnarov Inl 5 
TiQoboGiav BLTtBV ^ylv 6t' i^ov XQdrriGrjg rav TCoXB^icoVy 
riva bioGug ^lG^ov r^g iVEQyiOiag; 6 GvQarrjydg tins 
TIoLiqaco 6s TcoXirr^v 'Pca^alov xal i6r] jic/q' tfiol riixiog. 
6 6s KQyg diaxvx^slg STtl rcp qt^^svtl IIoXLrsia, cpr]6i, 
staQa KqtjgIv svcprj^ovfisvog s6tL h]Qog. ro^svo^sv yccQ\Q 
in^^sig sjil ro xsQdog, aal Tcdv ^skog tJ^cov xaQiv [jcai] 
aQyvQiov , vs[id[.isvoi ■jcd6av %coQav 'aul d^dXarrav. dcd 
I20>cdyco vvv aQyvQiov xdgLV 'rjiico • rd ds rfjg ■jtoXirsiag ri- 
iiia rolg tcsql ravrrjg vvv dLucfSQOiisvoLg tluquj^coqsl, ol- 

131. 6. UTtBv] iins ed. Rom. 

131. 8. 'Pa^ialov] ^Pcofiaicov ed. Rom. , sed interpretatio ci- 
vem llomnnum. 

131. 10. To|£tJojUSv] TfviofiFVOi ed, Rom. 
131. 11. j^a^iv T0i5J Cod. x^Qi-v '"^'' MAI. 

Ifcl. 4. Hiicc omnia qnadrarent in Marliim , nisi illud additum 
esset, quod ncmpe iste anonymns carcbat indole propria ad rlarita- 
tem nominis consequeniiam. Ergo de alio quovis eeu romano eeit 
italico Diodorus loquitur. MAI. 

131. 5. Sextus lulius Caesar consulatura anno DCLXIII. ^ere- 
bat , qao tempore so<:iale liellum cxarsit : quamobrem cretensis ho- 
minis nientio sine dubio ad hiiius (emporis historiani pertinct. lara- 
vero Sextus lulius consul haud equidem in Creta, sed in Italia a^- 
mis praefuit, ut praesens necessitas postulabat, utque tradunt Liviaa 
in epitome lil). LXXIII , et Appianus bell. civ. I. 40. sqq. Quare 
et cres homo in Italia operam suam proditriccm Tnlio obtulisse cre- 
dendus est. lamvcro docct nos Livii epitonie libri LXXII, exter- 
narum quoque gcntium auxilia adfuisse Romanis bello sociali; et 
quidera Mcmnon apud Photiuiii cod. CCXXIV, p. 727 , copias cx 
oriente aiixiliares memorat , id est ponticas hcraclienscs. Pari igitur 
iure existimo Cretenses quoque auxiliares aliquot Romanls euperve- 
nisse, puta sagittarios in exercitibus romanis non incelebres. In hia 
proditor ille fuit. MAI. 

131. 12. Cretensiiim avaritiam et nullitis tnrpis lacri detrectana 
Ingenium exagitat PoljbiusVI. 4R. Illi etiam Bolis et Camb^vhis, 
qiii pecunia acrepta regem Achaeiim ad siipplicium Antiocho dedi- 
derunt, Cretenses erant. Poljb. VIII. 18. Livius quoquc XLIV\ 45. 
ait: Crefenses spem pecuniae secuti, illi scilicet qui soli Perseum, 
a ceteris desertum , proptcr incolumes adhuc thesaiiros comitati eunt. 
Cretenscs inter latrones collocat Cicero de rep. III. 9. Notae eunt 
divi quoquc Pauli de Cretcneibus querelae ad Tit. I. 12 , ad quem 
locum aiulta congerit liosenmullcrus quac ad Cretensiura obiurga- 
tionem pertincnt. llaec nos eruditionis gratia scribimua , non odio 
Ci-etensiiuu commoti, quorum nemincm novimus. MAL 

9* 132 EXCERPTA VATICANA L. XXXVII.— XL. 

tivsg aifiatog dyoQaQov6L IfJQov 7t£Qi^axt]tov. TCQog ov 
yslddag 6 avQ^Qcojtog EiTtB rsvo^ivrjg tJ^Iv x^g tTti^oX^g 
2,aQi6o^iai 601 %iHag dQai^ag. 

VIII. "Ort tovg doTjXovg did tivog inivoiag ot Al6iQ- 
5vLtai h^a jciB^o^svoi ex. t7}s TtoXsag shjyayov %dvta 
yaQ 'tj rijg nsQiOtdGscog t^tor?;? rjvdyjia^s TtQattSiv aal 
zy tav aXXav dncolsla trjv Ibiav TtSQinoisle^ai dcott]- 
Qiav. Oi ds olastai Ssivy aal TtaQijlkay^isvy Gv^cpoQa 
TtSQiTtsGovtsg dvaxcoQ}j6avtsg t-qv tav bsGnotav co^o- 

10t>/t« t]] tcov 7tGXs{.iicov STtiSiy.sicc diC0Q&co6avto. 

"Oti tovg y.vvag aal tuXXa t,rpa ol AiGsQvltai edi- 
xovvto. Tcdvta yaQ rj T/;g cpvGscog dvcx.yx7] TtuQd ro xa- 
&^'/iov TtoiSLV '>]vdy"/cai,s ^ia^o^svj] t)]v aTtsyvcoO^svrjv 
xal d6vv^&}] tQocpr]V nQogcpsQSG^ca. 

15 "Oti at dvdQOjmvai 4'i^xal fistsxovGi &SLag xivog 
(pvGsog sviots nooxata^avtsvofisvca td usKlovta xal 
xatd Xivag cpvGixdg sldcoXoTtoiiag TiQooQavtai ro Cvfx- 
^rjGousvov. oTtSQ ralg rcov Ilivvijrcov yvvcat,i evvs^rj 
ysvsO&ai' jtQoxatcodvQOvro yuQ riqv s6op.svr]v 6vfiq)0Qdv. 

20 IX. "Oti rcov ^lrahcorcov rd rsxva rcov Ilivvrjrcjv 
ctdvra TtQo rcov rsixcov ryjg noXscog dyayovtcov xa\ dnsi- 
kovvrc3v tavta xatuGcpdtzsiV , sdv {irj dnoGtcoGiv dnb 
'P(D^ir]g, ot Ilivvrjtai syxaQtsQovvtsg tolg dsivolg s8coxavl21 
dnoxQiGiv oti ts'Kvcav 6tSQr]%svtsg stSQcc Qccdicog noii]- 

25<>ov(5iv, sdv tr]Q7]6ov6i tr]v nQog 'Pco^iaiovg 6v^naiiav. 

"Oti OL avtol 'IraXicotai dnoyvovtsg t)]v sx trjg nst- 

%ovg 6v}.lv6iv snsrt?.s6avto nQdu,iv coliotrjti 6iag)SQ0v- 

132. 23. oij iocipit codicis p. 241. 
132. 27. ovXXvciv] avXrjOiv ed. Rom. 

132. 1. XrJQov TtSQtiiDcxritov'] Hinc rursus evidenter cognosci- 
mus narrationem hanc pertinere ad belli marsici seu socialis aeta- 
tem : nara socii italici pro impetranda civitate romana crucntissimum 
bellum tunc gerebant. iMAI. 

132. 2. a,v^Qoanos\ Uaec tox est cclogarum scriptoris, non 
Diodori. 

132. 4. Livius epit. LXXII : Aesemia et Alba coloniae ah Ita~ 
licis obscssae sunt. Et quidcm Aeseniiam fame adactam ceperunt 
Italici. App. bell. civ, I. 41. Liv. epit. LXXIII. Confer etiam 
Nonium voc. adesum. Noster quoque Diodorus iu eclogis editis libri 
XXXVII. p. 539, 60 translatam ait belH imperiique socialis sedem, 
post amissam urbem Corfinium. MAI. 

132. 17. Hanc ethnicam opinionem snam scribit Diodorus etiam 
libro XVIII. 1. MAI. 

132. 25. Minas in rem fuisse collatas , puerosque Pinnensiuin 
truridatos, gatis inauere videtur Diodorus in fragmentid editis v. 
612. i>UI. ' EXCERPTA VATICANA L.XXXVIL— XL. 133 

<?av. TrQogayKyovteg yag lyyvg xov XBl%ovg tovg jtaldas 
XQogezattov tolg ue?.Xov6iv 'vaiQelCd^at delcd^ac tav na- 
xBQav eXeyjcjai tovg f| avxav yeyovotccg ■x.al tag xeiQag 
Blg tov ovQavov dvatelvovtag enfx.akel69aL tov jtdvtcov 
i(pOQavta tov ^iov tav dvd^QciTiav ijhov 6co6at tpvxdg 5 
vjjniav Ttaidai'. 

xotavta yaQ 7]V avtoig td trjg i^vx^g 7taQa6tij^atcc 
xatd tovg dyavag agte fii]deLiiav v7teQ(ioX7]V dkXoig vjto- 
2.eiite6%at zatd tdg tav detvc5v vno^ovdg. TtoklanKa- 
eiav de orrrov tav TtofitOQaovvtav to tov 7tX)]^ovg lA-lO 
Ketneg trj tr]g dQStiig vneQPoXfj nQogavenXiqQovv. 

X. "Ott oi (lev 'ItaXiatat noXldxig vneQ xrjg xav 
'Pa^aiav r^ye^oviag r]yavt6y.evot ?.a^nQc5g rore neQt tijg 
Idiag xtvdvvevovteg vneQB(5aXkov xalg dvdQaya&iatg tdg 
ytQoyeyevi]^evccg vi^iag, ov8e 'Pa^aiot nQog tovg nQote-iS 
Qov vnotBtay^evovg avtolg dyavi^o^evot detv rjyovvto 
€pavrivai tav rjttovav TJttovg. 

"Oti 6 8b Aa^ncovtog aQ(i7]6sv Int xov KQd66ov, 
VTtoXan^dvav nQogtjxetv (ii] tovg noXXovg vneQ tc^v rjys- 
Hovav dlkd xovg Tijye^iovag vneQ xov Ttki^d^ovg dtaya-20 
vit,e6&at. 

"Ott OL 'Payialot xal ol ^ltaXtatai nsQl xfjg x(3v 
xaQnav ^vyxo^itdrjg r]yavit,ovto. entd^e^eav ds yevoue- 
122vav ocal 6v(in?.ox(5v dllr^loTitovovvteg ov dteXtnov. [letd 
XetQag exovteg rot' d^eQt^o^ievov 6tdxvv dtexQivovto nQog^S 
«AAj^Aovg ai(iatt neQt T>]g dvayxaiag tQocpijg. ovdelg 6s 
dve^ieve naQccx?.r]6tv rjye^iovog , dkk' 7] cpv6ig avti] nQoe- 
TQeneto nQog tr]V dXyir^v nQO^cc?.Xov6a xr]V tijg evdeiag 
dvdyxi]v. vnifievev kKa6tog ev4'vxag trjv dtd 6tdi]Qov 
ytvo(ievr]v Tot» ^iov xata6tQ0(pi]v dsdicag xov ex ti]g ev-ZO 
dsiag \fdvatov, 

XI. "Ott 6 MdQtog ilg xov xd(inov ica&' rj^ieQav 
fiaSi^av eyv(ivdt,eto nQog xdg ev xcp nole^icp XQ^^<^S' 
t6nevds yaQ tr]V xov yrJQag d6%evetav xat (iQadvtrjtec 

133. 7. roiocvta — H. TtQogavsnX^Qovv praecedentibus an- 
nectit ed. Ron. 

133. 8. v7toXsinfG9ai] usitatius dnoXEiTtea&at. 

133. 24. dXXrjXo-xTOvovvzsg] aXXTjXoKzavovvTeg ed. Roni. 

133. 30. ytvofihrjv] yivonivr]v ed. Rom. 

133. 17. Lamponjunt inter italicos daces, M. LicJniuTn Cras- 
enm inter consulis roraani lcf^atos ponunt Appianus boll. civ. L 40. 
aliique historici. Nunc singulure quoque certamcn hortim cognosci- 
mus ; in quo tamcn Crassus non pcriit, eed inrcndio postca abgum- 
l»tu8 fuit, ut ait Frontinua strateg. U. 4. 16. MAL 134 EXCERPTA VATICANA L. XXXVII.— XL. 

r>7 'Aa& TJfiEQav dd^Xij^sL xal (piXoTtovla tcqoq tovvavtlov 
biOQ^caGaG^ai. 

"Ott 6 TCSQtfiaxrjtog ccv%^Qc6jiots nXovtog (leyaXaig 
nsQt^dXXEt 6v^q)0QaLg Ivtots tovg litt^vpnqGavtag ptsta- 

5^a^Eiv ' nQotQS7t6}isvog yaQ slg ddiTiovg jcat maQavofiovg 
ytQa^stg xal x^Q^yog ytvo^svog 3td6rjg d^Qatovg '^doi^rjg 
tovg dcpQovag ^«pat nQog td cpavXa tcov SQyav. totyaQ- 
ovv OQCcv s6tt tovg totovtovg avtovg fisv totg (isytGtoig 
dxXrjQ7](ia6L TtSQtTCiTttovtag, taig ds 7t6Xs0t tcSv dtvx^- 

iOctdtoiv ytvofisvovg attiovg. toGavtrjv 6 xQ^^og sx^t 8v~ 
va(Ltv STtt xaxa TtQoti(ic6(isvog dcpQovag naQa dv&QC}- 
OTOig, ottLVsg 8id trjv vnsQ^olrjv t^g ^Qog tovtov snt' 

134. 4. ivioTs] incipit codicis p. 242. 

134. 5. ccdiKove] d8]]Xovg ed. Roni. 

134. 7. JKM^ft ] Ita cod, pro co&bI. MAI. xcoQilv vi transitlva 
prapditiim tueri conatus est Rei.stiiis ad Constantini Caerimon. p. 
l40. 144., iisns locis tiim Constantini, ubi TtQOsycoQrjSsv ifis jj 
Avyovora TtQug rd dva8E^cia9'at. , tum Diodori XV. 30. hnfx^i- 
QSt Xoyois i^ov TVQUvvov ix.x(i>Qslv £y. r^g ccKQOTtoXscog , ubi TCil' 
^Biv inserel)at Rliodomanniis. Ne quis autem Polybiura rjuoquo 
inodo huc trahat Exc. Vatic. p. 388. ed. Mai. ovk sk trjg avzov 
XCOQSlrai TTQayfiareiag ov8' tti rciov idicov ccTiocpdGscov aXl' in 
T^S Tcov Ttskag Karr^yoQiag , ibi scribendum est 9tcoQEizat. 

134. 8. zotovTOvs] zoGovzovs ed, Rom. 

184. 2. Frofligato eociali bello, instabat mithrldaticum ad 
quod proficisci imperator Marius avebat, etsi aetate gravis et viri- 
bus dcbilitatis , ut gloriam et opes immensas in Asia quaereret; id- 
eoque Romae se tamqiiam tiro in campo exercehat. Plutarchi locua 
etsi paulo prolixior hcic mihi saltcm latine gcribendus est , non tani 
ut breve Diodori fraguientum de Mario illustretur , quam ut lectq- 
res intelligant, subseqiientem quoque de auri siti sermoneni adver- 
eu8 Marium a Diodoro torqueri. Sic ergo Plutarchus in Marii vita 
cap. XXXV : atqitc Marius pcrquam ambitiose atque pueriUler, 
eenectute et infirmitatc dissimulata corjwris , descendcbat quotidie 
in campum , et in adulescentium caterva exercejis se , a<rilc in armia 
corpus et cqui patiens ostcndebat , quamvis non esset ob tumorem ven- 
tris in senio expeditus, scd obesus evasisset ac corpulentus. Quac cum 
faceret placcbat aliquibus qui dcscendentes in campum ccrtationes 
eius et contentiones spcctabant: meliores vero id contemplantes , mise- 
ratio subiit avaritiae et cupiditatis gloriac ipsius, r^ui ex tenuissimo 
opulentissimus , atque cx humili factus maximus , nullam felicitatis 
metam sciret; neque in honorc essc , et frui pracscntibus facultatibtis 
essct cnntcntus ; scd quasi omninm rcrum egcnus , in Cappadociam et 
pontum Euxinum ex triumphis et gloria aetatem dcportarct tam gra~ 
vem , cum Mithridatis satrapis dimicuturus. Marii avaritiam suggil- 
lat Plutarchus ctiam cap. 11; tum cap. XLV de Mario moriente sin: 
annos natus LXX , 5111" censum opesque mtdtis sufficientes regibus pos" 
sidebat , sortem lamentabatur suam, quasi egcnus et expers eorum, 
quae appctebat, decedcrct immaturc. Idem vitiuin peioremque exi- 
tuni notant in Crasso iuniore historici , et tulliaaus interprea a me 
cditua ad or. de rcge alex. cap. I. 2. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XXXVII.— XL. 135 

%viilag nag* exaiSta TtQotpiQovrai tovtovs tov^ <5tlxovs 
xav noLTjrcov, 

123 a XQV6S, dsUofia TcaXXiCtov ^Qotolg, 
ajg ovre (irjryjQ i^SvS' 

otal TtaXiv , ^ 5 

ia (is x£Q8ttivovra XBxXfj69ai xaxov. 
icttl rd did rc5v (ibIcov nEnoLrjusvay 

a %Qv6s, (iXttCrrj^ia x^ovog, ' • 

olov EQcora ^QorolGL cpXeyeLg, 

nuvrcov HQurLGre, ndvrcov tvQavvE, 10 

nolE^iBig 6' "y^QSog 

iCQSLGGov' s%ov dvvauLV 

ndvra Q-slysLg' snl yuQ 'OQcpslaig (isXcpdiaLg 

zinsro dsvdQsa xal 

^TjQcov dvorjra ysvrj, 15 

6oi da xai x^^v nd6a xat novrog xal 6 stanfiij' 
(5rcoQ "AQTjg. 
xairoL ys no^cp y.Qslrrov s6rLV sxcpsQsG&aL rcov noLr](iarciv 
xd xi^v ivavrluv sxovra xovtOLg naQdickriGLV , 

norvLtt Oocpia, Gv (lol avdavs' 

oA/3ov 6' Ijuot (17] %9V(J£oi> 20 

124 (pasvvdv dicrlvcc bui(iav 6LdoL7j 
nuQog <3ocpiug ij xvQavvidccM 
^Log dncorccrcx) 

icsiruL xukug ^rjcSavQog orco ttQogs^ttXs. 

XII. "OxL dns(3rdh]6av nQs6^sv'tal nQog rdv KlvyavZ^ 
'Pco(iaicov nsQL 6v).lv6scog' olg dn6iCQi6LV sdco7csv o vxa- 
rog s%sXYikv\!dig chg ov nQogshb^uro xrjv sndvodov iv 
IdLCorov 6xy]liarL noL7}6u6QuL. 

"OtL v6tSQ0V rov MsrsXXov (is^^ rjg slx& dvvd(i'sas 
nX^6iu6uvrog tj] rov Kivva nuQS(i^o?.yj xal 6vvsX&6v-S0 

135. 15. ^TjQcov'] &T}Qiwv ed. Rom. et 13. fisXtpdaiS' 

135. 16. TiafiftiraTcoQ] naftvrjazcoQ ed. Koni, 

135. 20. jjpuefot;] XQvaiov ed. Rom. 

135. 21. (fuvvav] Ita cod. MAI. 

135. 4-, Extant hi versas duo cnni varietate apnd Atfien. IV. 

§9; Stob. Serm. LXXXIX; Lucian. Timon. ed. Am«t. T. I. p. 153; 

Sext. emp. adv. gram. L 279; denique latine apud Senec. ep. CXV. 

Tertius e^t iambus enripideus Beliernph. 63, ct apud Sen. loc. cit. 

, De reliquis quaerendum euperegt. MAL 

135. 28. ]Voti;!simiim cst , Cinnam conaulem perniciosas legea 
ferentem , pnlsum urbe a collejja Octario fuisse; tum etiam consii- 
latum eidem abrof^atum , gubstituto Merula. Recnsabat crg;o Cinna 
a qua urbc consul discessisget in eandcni privatus revcrti. MAl. 

135. 29. Metellus dux erat copiarim:i pro consulibus Octavio et 
eufTccto Mcrula, contra Cinnatu et Mariam. Appian. beli. civ. I. 
68. 69. MAL 130 EXCERPTA VATICANA L. XXXVII. — XL. 

Tog elg /ioyovg 6vve(pc6vrj6£v ogts 6rQatr]'y6v uvai t6v 
Kivvav, xal TtQcozog 6 MirsXkog covonaCe 6tQarr}y6v. 
ayixpotBQOi de iTtX rolg 7CQai^u6i natrjyoQiag ':^^LG)Qr]6av. 
6 fiev yccQ MaQiog xata XQogoTiov yhvoiievog ecprpe dslv 
d^x^Sov ijd)] vsvLxrjxotcc firj y,araKvBiv rrjv dsdofisvr^v aV' 
tolg vno ^eov B^ovelav 6 ds MarsXXog tog dvina^itpsv, 
Big ^sydkrjv ijkd^s didra6LV TtQog ' OKravLOV nQodorrjg av 
xoiv T£ vTtdrav xal tfjg TtarQtdog. 6 6s 'OicravLog ovdsvl 
TQOTCcp 6vyxcoQT^6SLV savrov scpr] xal ttjv 'Pcoaiqv vno 

IOtjJv Kivvov ds67tot&Lav. y,a\ yaQ dv sl ndvtsg avtov 
xataksijtc}6LV , o^ag savtov 8iatr]Qri6siv d^iov r^g Tjye- 
fioviag xal ^std td5v td avtd cpQovovvtav " sdv 6s d7to~ 
yva t!td6ag tdg iAjttdag, vq>d^'SLV ^sv tr]V idiav olTiiaVy 
0vyHatay.av6sLV ds avtov [istd trjg oixsiag ov6iag xal 

15rov fist sKsv&sQiag QcivatQV avysvcog dvads^a6&ai. 

XIII. "Oti STti tatg rcov TtoXitdiv ^cpayaZg xal taLgi25 
VJtsQ dv^QCOZOv naQccvo^iaig ta%scog sx Qsc^v tLg Kivva 
xal MaQLcp irAoKov&r^^e vs^sOLg. ^vXlag yaQ slg ly, 
TcSv sx^Q^v vxoXsicp&slg TtSQl t^v BoLcotiav tdg MLxtQi- 

ZOcidtov dvvdasLg y.atanoipag x«l tdg 'AxTrjvag syTtoXLOQ- 
xi]6ccg slta, B^Ld^QLddtr^v 6v^iiaxov 7tOir]6d^svog xal na~ 
QttXcc^cav avrov tov 6r6Xov szavfjX^sv slg tiqv 'ItaXiav. 
ev dnaQSi ds ^pot/cj aataxuiiccg tdg tcsql Kivvav %a\ 
MaQLov dvvd^SLg xvQLog sysvsto nd6r]g 'Pco^rjg xat 'ha- 

25Xiag , v.ciL stdvzag tovg ^std Kivva ^LaLcpovr)6avrag d%k- 
6cpai,s Tcai f^v MaQiavrjv 6vyysvsiav ty, ^d&QCOv r^QS. 
dio iccc\ noXXo\ tcSv ^istQicov dvdQav trjv rcov nQOxa- 
xaQ^dvtcov tfig iiLccLcpoviag tL^coQiav sig tfjv Ttov ^scav 
TtQOvoiav dvs-jtsuTtoV xciXXi6tov yaQ tolg dds^fi ^iov 

SOaiQov^svoLg XQog dLOQ&cd^LV aaxiag dnsXsXsiJtto. 

XIV. "Oti 6 ^'^L^Qivog tf]v sTtaQxiciv sv oXiya XQO' 
VG> T06ovtoLg nsQLs(iaXsv dtvx^^ci<3iv o6oig dxog r]V n:&- 

136. 11. St.(XTt]Qi^aiiv'] incipit codicis p. 239. 
136. 12. Post qjQOvovvTcov deest aliquid. 
.'■,"■ .».,it36. 14. avTOv] avtov ed. Piom. 

■ .136. 24. 7ta.Gr]s\ hoc magis ad Italiam pertinebat, quo reta» 
Ut Maii interpretatio, Tum cLTtisfpu^iV ed. Rom. 

136. 29. yidXXiGTOv] deest senteutiae naQixdsiyiia. 

136. 15. Caput Octavio scllicet a IVIarlanis abscissiiin fuit endenti 
io curuli sella cura cnnsulari digiiitate. App. cap. LXXI. 3IAI. 

13«. 20. Lege Plutarcliura in Sylla cap. XV. sqq. MAI. 

13(5. 21. Plutarchus cap. XXII. sqq. MAI. 

136. 31. Fibrinus dicitur in bis Diodori reliqmis, (in contcxiu 
et in margine) qui bacpc erat Fimbriu; crrorc potius bcripturae 
quam graeci auctOiU prupria iocutioue, qui alibi ia fiagm. ed. EXCERPTA VATICANA L. XXXVII. — XL. 137 

QL^akElv l^ov6iccv tov 71QKTXUV o /SovAerat rrjXixavTjj 
dvgOs^eia TCiQimnoirjpiLvov. trjv yaQ 0Qvyiav nataOvQcov 
yfQ7]6t)JQog tQonov b%l tij toav nsQiTteGovtcov TtcQixQOTiy 
ccTtdOijg ^oXsoag oiata6>ii]7tT£. 6 8s CtsQrjCag savrov tov t,fjv 
Hva Tsksvtrj TtoXXcov fd^avdtcov hiQSOHonriGsv ocpsLXrj^ata. 5 

"OtL rvalog TTo^iJt^Log xaXag dfiOLJidg trjg dQstrjg 
uTtsvsyxd^svog xal tov TtQCJtslov tvydv 8id trjv dv- 
dQsiav dxoXov&cog tolg VTtrjQStov^svoLg td ^tstd tavta 
126sJtQa^s nal tr]v TtSQL avtov av'S,r]6LV did yQaa^dtcov sdr]- 
Ao?0e Tco IJvXXa. 6 8s TtoXXav dXXcov Q^av^ddag tov vsa 10 
vlGkov tolg ^st' avtov 0vyxX)]tLXOLg snsTtXrjtTS TtaQovsL- 
di^cov diia y.ai TtQO^iaXovfisvog TtQog 707/ o^iolov ^rjXov ' 
Q^av^d^SLV ydQ S(pr]6sv otL vsog |U£V TtavtsXorg trjXLXov- 

tCOV 6TQaTSViidTC0V TtoXsflicOV dcp}]Q7ta}iSV , Ot ^6 Trj T£ 

■i]XLxi(x. 7ia\ Tolg d'^L(6[.ia6L TtoXv TtQoexovt^g ovde Tovg{^ 
i8iovg olxhag tis Cv^na^iav yvr^^iav 6s8vvrjvtaL TtaQi- 
%s0^ai. 137. 5. Q-(Xvat(ov] ^avovTCOv ed. Rom. b 8\ — 6q)EdrjHccva 
autem non arte cohaerent cum praecedentibus. 

137. 6. rvatos] rvcciog ed. Piom. et mox «TravEvfyHa^evog» 

137. 8. VTtrjQizov/xivotg] an vnrjQyfitvoig? 

137. 9. avTov] avrov ed. Rom. 

137. 10. noXlcov] fortasse ttqo noXXwv. 

137. 13. Tr]Xi.'KovT(ov GTQaTSVfMoizwv Ttolefitcov^ scribendum 
puto TTjhKQVTOv GTQccTEVfid zcov nolBfiicov coUatis quae de Pom- 
peio narrat Plutarchus c. 7. Wcsgcl. p. 615. scribit Fimhriam. Porro notum est Valerium Flac- 
cum Mario Vll. consuli iii niaglstratu morienti sufFectuni fuisse a 
Cinna collep^a et in Asiam contru Mithridatem missum. Ilunc Flac- 
€;um Fimhria le^atus cius sceleste occidit, ciusdcmque exercitu oc- 
cupato imperator appellatus fuit. Tum advcntante Sylla , factiouis 
contrariae duce, quum a militibus descreretur, manus sibi attulit, 
ne syllanam crudclitatem experiretur ( Patcrcuhis II. 24; Plutarchus 
\n Sjlla cap. XXV; Appianus bell. civ. I. 75.) Fimbriae scelera 
\n asiaticis provinciis rccenset ipse Diodorus in fraji^m. ed. p, (»15. 
Praeterea auctor de viris ill. cap. LXX: Fimbria sacvissimus Cin- 
nac satelles, Ilium, ubi tardius portae patucrunt , inccndi iussit. 
Ibidem militiae principes sccuri pcrcussit. Eadem dicuntur in Livii 
cpitome LXXXIII. MAI, Omnino sermo cst de Ilii immanissimo 
cxcidio per Fimbriam. Lcgesis Augustinum dc civ. D. 111. 7. IDEM 
in Epimctro. 

137. 10. Has litteras vcl ex Galliis vel cx Afrira a Pompcio 
ecriptas ad Syllam arbitror, qiiibus in pn>\!ncii8 inaiidato oinsdern 
dictatoris navitcr puguavit. Vido Plutarchum iii Ponip. VIU. XI, 138 EXCERPTA VATICANA h. XXXVn.— XL. 

XV. "Ott T()7' 'JdQinvov rov 6tQatrjy6v xijg 'Itvxrjg 
t,(5vta S}cav6av ot 'Itvxrjvoi. rd ds TCQax^av xaiTiSQ ov 
dsivdv ovx itvyz v,atr^yoQla<i did ti]v tov naO^ovtos 
otaxUcv. 

5 "Oti Tcj MaQico ta vta MaQiov V7tatev6avti ovx 
oXiyoL y.al tav xata vo^iov tstsXtxotav trjv TCQatslav 
l%sXovTy]V s67t£v6av tcov vsavi6jiCiv i(OLVcovij6ai rcov aata 
rov Tiolsfiov aycovcov, xal 7CQs6^vtsQ0i taig ^XiyJaig ov~ 
rsg hi8si^a6%ai tolg vscotSQOig o,tL 6vvataL sioks^ixdov 
XQsQycov fisUtr] ocai 6vv}]d^sLa TcaQatdt^scov xal rcov «AAov 
r(5v sv TtoXs^cp dsLvcSv. 

slsyxoL TCiXQOL x.aX xatd jcoXlv xal s^vog xal sroi- 
nilaL TtSiQaL 7tQogr]yovto rov yvco69i]vaL Tccog s%ov6i 
jtQog avtovg. 'i]vay/.dt,ovto ydQ 5ta ri]g VjtoxQi6scog TCQog 

\Sd{icpoteQovg rolg jCQognoi^^a^L ^istoyldt^siv y.al TCQog 
rovg ds\ naQovtag dicovsvsiv. Tcard yaQ dvtiTCoXsiiovv- 
rcov oi TCQog ti]v 6tQatoloyiav dnodsdsiynivoi xal xata 
ycQoganov TcaQovtsg xal TCQog dkkrjlovg OLcccpLkotL^oviis- 
voL toTg dxQL^s6tdtOLg sXsyxoLg cpavEQdv szoiovv ti]V 

ZOtav noXscov XQi6LV. 

XVI. "OtL MaQiog did rijv 67tdviv rcov dvayxaicovi^? 
ino rc5v 6tQtttLCOtdov xataXsksLTCto , ^ovog 8s MaQxog 
IJsQTtsvvag 6 tijg ZliXsXiag 6tQatr]y6g diaTCS^TCoiisvov 
TCQog avtov Xvl.l.a xal TcaQaxaXovvtog }ist' avtov tdt- 

25t s6^aL to6oijtov d7ts6%s tov 7tSL%aQ%SLV cogts ^i] (xovov 
dLat}]Qr~]6aL ti]V srpdg Muqlov bvvoluv, dXld xal ft£T' 138. 1. 'izvKris] incipit codicis p. 240. 

138. 2. 'IrvKrjvoi] Ita cod. ; quamquam hoo gentile scribi 
solet 'iTVKCitvoi- MAI. 

138. 6. vofiov] voficov ed. Roin. 

138. 6 TCQWTfiav] an GTQavsiav? 

138. 7. E&sXovTriv] 't&slov , i]V ed. Rorti. 

138. 16. ante xnra intervallum fecit editor Romanus. 

138. 20. jtoXscov] Tcolsficov ed. Rom. 

138. 22. KaTaXiUiTiTo] KaTa?JXsi7CTCct ed. Rom. 138. l Cicero in Verr. I. 27 : Hadnanus , q^iod elus avart- 
iiam cives Romani ferre non poterant, Lticae domi stiae vivus exu~ 
stus esi ; idque ita iUi merito accidisse c.ristimatnm est, ut laetaren- 
tur omncs , neque ulla animadvcrsio constitueretur. MAI. 

138. 20. Scnuo est de factionibus ejllana et advcrsaria pcr Ita- 
liani aiternatim pracTalentibus, quibus miseri incolae adulari Ticissini 
cogebantur. MAI. 

138. 23. De Ferpema marianae seu carbonianae factionis in 
Siciiia ducc lege Fiutaixhum in Fomp. X. 51.41. EXCEllPTA VATICANA L. XXXVII.— XL. 139 

ccvarddsog uTtocprjvca ort Tiavzl G^kvu dicc^ag Ik tfjg 
I^txeXiag s^aQTtddsi xov MaQiov ex tov TTQaive6rov. 6 
8b ovx. srpd^aGs TT.QogTieOsTv , Inciroi ys xaQiv trjg tcov Sig)- 
aovtav cojitoTT^TOg ical TtQog avtoig ddvroig ^iLaicpovrj' 
&BLg d7ts6ft£6Bv dv tcp aiiiarL ro dxoi^i]rcp dBLC)idai[io- 6 
via rr^QOv^Bvov tcvq b^ alcjvog. 

"On rav dyad^cjv dvdQcav Bnatvog %a\ al rov jco- 
vi]Qc5v (ila6cpr]}iiaL (idlL6ta dvvavtai TiQog td %aXd tcov 
tQyov rolg dv&Qconocg %BiQayoyBLV. 

dvdoag dvvapLBVOvg ^ovlBv6a6&aL xaAcog xal tci XQI-IO 
xtivTU dyaysiv lig 6vvtBkBLav. 

XVII. "Oti 6 EitdQtaxog 6 ^aQ^aQog BvBQyBtTjd^B^g 
TtaQK tLVog BvxdQL6tog tcpdvr] TtQog avrov ' avrodidaarog 
yaQ xal itaQd roig (iaQ^aQOLg r] cpv6Lg TtQog d^ot^^v 
%dQLrog roig BVBQyircag. 15 

"^'OtL rj dLa rc5v otiXcov vixr] %OLvr]v B%Bt roig r]yBu66t 
xal roig 6tQcctLCotaLg f^v Bvr]^BQLav , td b& 5ta t^g 6tQa- 
rr]yLKrjg 6vvB6BC}g ytvo^Bva 'iiatOQ%c6^ata (lovcp jCQogciTCts- 
tat tcp r]yBn6vL. 
128 dxatd6%Btog yaQ ttg oQinq toig ^aQ^aQotg Ivb7Cb6s20 
tr]g nQog tovg 'Pco^aiovg dTto6rd6Bcog. 

"Ott cog Iniitav at rcov dkXcov 6v^cpOQat vov&Etov^t 
tovs Bv toig o^oioLg xtvdvvotg vndQ%ovtag. 

XVIII. "Ort nBQ\ ^a^a6x6v trig ZlvQiag diatQi^ov- 
tog IIounr]iov r^xB nQog avrov ^AQL6r6^ovlog 6 rav 'Iov-25 
daicov ^a6tk£vg xat 'TQxavog 6 «dfAgpog d^cptg^rjrovvtBs 

139. 3. ycp^aas] srpd^acsv ed. Rom. 

139. 5. To] Cod. Tw. MAI. Mox dEiGi8ainov£ia ed. E.om. 

139. 7. zmv] malim o rcov. 

139. 20. ^aQ^ccQOig'] incipit codicis p. 259. 

139. 24. I^vQiag] Cod. TvQiag. MAJ. 

139. 6. Ergone extincto iiinlore Mario Tidctur Romae accl- 
disse prodigiuni extincti ignis apnd Vestales ? Ad Diodori locutioneni 
quod adtinvt, confcrenda est par Ciceronia dictio pro Fontcio XVil: 
nc ille ignis acternus nocturnis Fontviae laboribns vigiliisque serva- 
tus, saccrdctis vestrac lacrymis extinctus esse tlicatiir. MAF. 

139. 13. Addatur Iiaec Spartaci laus intcr inultas quas de boc 
gladiatorc et mox celeherrinio duce pracdicant historici. MAI. 

139. 15. Dixit hanc sententiam Diudorus ctiam de eervia siculia 
p. 101. in exccrp. vat. MAl. 

139. 19. Haud scio an id quoquo de Spartaco dicatur, ciiiu9 
dcljberaiidi sapicntiam non silet IMutarchns in Crasso cap. IX. MAI. 

1G9. '2,0. Urcvior scntrntia est, quara ut ex ca gubicctam ycr- 
bl» histuriam coguuscere pussiuiuj. MAI. 140 EXCERPTA VATICANA L. XL. 

31£qI rfjg ^aGiluag. ot ds £7Ci(pavB6tarot nXdovg ovteq 
ro5t' dLaK06ic3v xar)'jvvrj6av TiQog rov avroy.QuroQa, v.al 
cc7i£q)rjvavro rovg TTQoyovovg avrdJv dcpsijrrjxorag rov 
UQOV TiETtQealiavASvaL TiQog rrjv evyxXrjrov, %a\ TcaQSikr]- 
^rpivai r})v ■jiQoGradlav rav 'lovdaiav aXsvQ^EQCJV nal av- 
Tovo^av ov ^aGiXtcog %Qr]aarLt,ovrog dk?/ dQXLeQScog 
TCQOEOrtjKorog tov Ed^vovg. rovrovg de vvv dVvaorsvELV 
xaraP.E.lvxorag rovg TtarQLOvg voaovg 'Aal 'A.ara8i8ovX(3- 
6%^aL rovg 7to?.irag ddUcog' ^uaO^oq^oQCOv yc(Q nXiq^Ei %a\ 

tOalxiaLg 'xal JcoAAot^ q)6voLg d6E^B6i 7iEQL7tEnoLrj6%aL rrjv 
^a6L?.Eiav. 6 Sh ^eqI fiev rcov da(pLg(ir^r}]6Ecov elg v6z£- 
Qov vTCEQE^dKEro 'xaLQov , tceqX b£ r?]s TtaQavo^lag rc5v 
'Jovdaiav xccl rcov ELgTco^aiovg cidLy.rj^drcov TCLXQCog etii- 
TLfiri^ag tolg tceqI tov 'TQ'xav6v dB,iovg nsv cwzovg Ecprj- 

1^6£V EivaL 'xal UEL^ovog z«l TtLXQorsQag s:tL6rQoq)r]g, o^icog 
de ^La rt)v TtdrQLOV ETtLEixELav tcov '^Pconalcov , sl dTto 
TOiT vvv ztEi^dovrai, Ovy/vcoarjg avrovg ij^^ico^cv. 

XIX. "Ort 6 IIouTt/jLog tdg idiag 7tQd'^£Lg ag 6vvE- 
reXsCEV ETtl rrjg 'A6iag dvayQdil^ag dvE%r]X£v, cov £6rLV 

ZOdvrlyQacpov t6d£. no[i7tr,Log FvaLov vlog ^kyag avzo- 
XQdrcoQ rrjv 7taQd?.L0V trjg olxov^svr^g xal 7td6ag Tagl29 

£7^r6s 'SIXECCVOV V^60Vg rjXEVd^SQCOaS tOV TtELQarfXOV TtO- 

^EHOV , 6 QV6d}XEv6g TtorE 7to?.LOQXGV[i£vr]v rrjv 'AQio^aQ- 
t,dvov ^a6iXELCcv , raXariav , etl 'xal rdg VTtEQXELfisvag 

^SxcoQag 'xal E7tc(Q'/^iag ^A6lccv , BL^vviav , v7tEQa67ti6ag 8s 
nacp?.ayoviav re xal tov UovroVf 'yiQfiEviav rs jckI 
'A%a'iav, STL ds 'Iljr]Qiav, KoX%ida, M£6o7toraaiav , 2^cO' 
g)r]V}]v, roQ8vr]vr']V , V7tordt,ag dl ^a6i?.ia Mrjdcov zJa- 
QSLOV , ^a6i?-£a'jQrcoX7]a'l^r]QCOv, ^cc6LXEa'^QL6z6(iovXov 

^Qlovdaicov, ^a6LX£a 'jQsrav Na^araicov [^aOLXia] 'Agd- 

140. 3. savrcSv'] Ita cod. MAT. Quod correxi. 

140. 3. dq^eGrrjy.OTCig] legenrlum TiQOEGTTjy.OTag, 

140. 22. T]?.sv ^^Qcoai] if.BvQ-^Qcoaiv ed. Rom. 

140. 29. 'AQToArjcc] Appiano Mithr. 117. et aliis est 'Jqtcoktjs. 

140. 30. ^aadia] delendum. 

140. 1. Ergo in qnadrageslrao ideoquo ultlmo Dlodori libro 
versamur: in hac enim extrcmitate bellum Pompeii iudaicum con- 
cltisiim fuit, cuius exordium reapse in quadragcsimo libro legcbat 
Photiiis in eclogis ed. Wessel. p. 542. Porro Aristobuli et Hyrcanl 
disceptationem coram Pompeio Bpud Damascum diligenter 8cri!)it 
losephu^ antiq. XIV. 5; qui tantopere cum Diodoro, si roinus verbia, 
ccrte rcbus congruit. ut plane dicerem expilatiun a losepho Diodo- 
rum, nisii arbitrarer iudaeum hominem res suas gentiles a dome- 
sticis potiua monumeiitis quam ab externis historicis desiimpsisse. MAI. 

140. 27. En Acliaia non solum urbs, verum etiam proyincia 
edt, quau rcm haud scio aa satis ianuut Stcphauud b^zautLaus. MAI. EXCERPTA VATICANA L. XL. 141 

|3(0V ♦ accl trjv xccrcc KLXfKiav 2vQiav^ 'lovScciav , '^ga- 
piaVy KvQrjvcciicrjV, ^Axauovg, 'lot^vyovg , Zlokvovg, 'Hvio- 
;^ovg xal xa XoiTtd cpvXa ^sra^v KoXiidog xal iWcaajTt- 
6og Xiiiv^]g rrjv TtaQahor' narexovta zal rovg rovrcov 
^aOiXug ivvia rov aQL&^ov xal Ttdvra rd i,%vr} rd iv- 5 
rog rfjg IIovrLxi^g xccl rfjg SQvQ^Qdg ^akd^cstjg xaroLXovvra, 
ical rd oQia 'fjg 'rjyEfiovLCcg rolg oQocg rijg yijg TiQog^L- 
^d6ag, xal rdg TCQogodovg 'Pa^aicov cpvhch^ag, dg 8s 
7TQogav^i^6ag , rovg rs dvdQLdvrag y.al rd XoLTcd dcpL- 
dQV^ara rcov Qscov ocal rov koLuov aodnov rcov jcols-iO 
nicov d(p8X6i.isvog dv8&)]xs t?) Q^scp XQvOovg ^vQiovg ical 
dcgxLXiovg s^rjxovta, aQyvgiov rdlavra tQLazoGia sTcrd. 
ISO "OtL AsvHLog XsQyLog 6 snLxaXov^isvog KarL?Jvag 
icardxQScog ysyovcog djroOra^LV s^islsrrpsv. 6 bs AlaQKog 
6 Klxsqov 6 vnatog koyov ^LSxi^sto tcsqI rijg ^Qogdo-\^ 
XDD^svrjg raQCixfjg. %al y.kri^svtog KaxLkiva naL rrjg narr]- 

141. 2. 'lo^vyovg, UoXvovs] Zvyovg vel Zvylov$ et 2ouvovs 
(v. Tzsch. ad Strab. IV. 394.) dicere videtur. 
141. 4. rfjv] incipit codicis p. 260. 
141. 5. ivv&a] ed. Rom. 
l4l. 5. ivTog] iv Tolg ed. Rom. 
141. 12- (XQyvQtov'] aQyvQtovg ed. Rom. 
I4l. 12. ZQianoGia enzd] TZ ed. Ilom. 

141. 12. Praeclaram enlravero et Jneditr.ni inacriiiiioncm grae- 
r.am nanci^cimur; diversam plane a hrevirtrio, qund recitat Pliuiiiit 
VII, sect. 26, qui sic ait „H»i!i Pomjjeias honores nilii tri!)iiit lu de- 
lubro Minervae , quod ex manubiis dicabat. Cn. Pompcius magnus 
imp. bello .Y.YA' annontm confecto , fiisis, fugatis, occisis, in dedi- 
tionem acccptis homimim ccnties vicies scmvl L XWIIf. M. depressis 
ant captis navibus ULCCXLf I. oppiilis, castellis MDXXXJ III in 
fidcm reccptis: terris a Maeotis lacu ad rubrum marc subaciis, votum 
meritum xV/tneri;ae." Hoc est breviariura eius ab oriente. Triuraphi 
vero, quem diixit, praefatio haec fnit: cum oram maritimam a 
praedonibus liberasset , ct imperium maris popiilo romano re.^titnisset; 
ex Asia , Ponto , Armenia, Paphla<>;onia , Cappadocia, Cilicia, Sy- 
ria, Scythis; ludacis, Albanis, Ibcria , insula Creta, Bastei-nis, et 
super haec de re^ibus Mithridate atque Ti>>;ranc triumphavit. In- 
scriptionein raemorat, scd non recitat, etiam Gellius X. ], ceteroquin 
is perperam ait po$itam in aede Victoriae pro in aedc Minervae, 
ut iam critici observarunt. De his Poiiipeii honoribus confer Phi- 
tarchum in Pomp. XLV , Patercuhim II. 40 , Zonaraiii X. 5. Irai- 
tatus est autem hac inscriptione faclenda Poinpeius Hannibalem, 
cuiua victoriarum titulum ab ipsomet scriptum legit Polybius III. 
33. lam ocQyvQiovg rocXavra pro ciQyvQiov tcckccvva habet Diodo- 
rus, de alia re loquens, etiam in fragm. ed. p. 513, quam lectio- 
nem edltores iinmerito fortasse rautavernnt in aQyvQiov- Videsis in 
Wessel. ed. not. 98. Porro aurca talenta ad ratiouera argenteoruiu 
revocat Diodorus lib. XVII. 71. MAI. Zonaras X. 5. praclatam in 
triumpho Pompeii labiilani dicit, de qua heic fere Diodorus. IDEM 
in Add. £xhibuit autcm Maius tabulaiii maiuscuHs , eioe accentibud. M2 EXCERPTA VATICANA L. XL. 

yoQiag Kara TtQogconov yLVo^Bvtjg 6 KatiXlvag xar' ov- 
Shva rav TQOjrav eq^rjOev savrov natayLVco^xEOd-aL cpv- 
y^v £)iov6LOV xal axQLtov. 6 da Kl"/,£qcov hni]Qc6ti]6e rovg 
GvyakrjtLZOvg sl donu (istavadtrjvaL rov KatLXlvav sx 
5trjg nokscog. (jLConcovtav bs. tcov TioXkav dLa r^v %atd 
TiQogconov svtQOJtrjv Sl' stSQOV tQOTCov na&aTiSQ slsy^aL 
T^v Gvyiilrirov dxQL^cog ^ovkoasvog t6 dsvtSQOv stiyiqco- 
rT]6s rovg 6vvsdQ0vg sl ksIsvovGl Asvklov KatLlivav sx 
rrjg 'Pco^ijg nstaOtrjOaCQ^aL (xLa ds q)covfj navtcov ava- 

iQ^or]6dvtcov ft?} donslv Kal SvgxsQaLvovtcov snl rco ndlLV 
Qrjd^svrL snl rov KatLlivav, scprjGsv, orav rLvd (irj vo- 
lii6co6LV SLvaL B7tLrr]8sLOV (pvyfjg, (is%^' o6r]g xQavyrjg dv- 
TLlsyov6LV' Sgts slvaL cpavsQov otL dLa rr"jg cpcovrjg 6(io- 
Xoyov6L (pvyr]V. 6 6s KarLXivag sijicov ort ^ovXsv^btui, 

ISjtaO"' savrov dnsxcoQrjde. 

"Oti v,atd trjv jcaQOLfiiav ta nXeiovL noXs^iLov na- 
%L6taraL rovXattov. 

XXI. "OtL tbOV ^i^?i,C3V TLVSg TCQO tov 8L0Q%Gi%fivaL\Si 

xal rr]v daQL^i] 6vvrslsLav Xa^elv xXa7CSL6aL 3tQos^sd69r]6av 

ZOovTtco 6vvsvaQs6tov(LSV03V rjficov rr] yQacprj dg rjfiSLg dno- 

,3t0L0viis%a. Lva 6s avrai cpavsQal ysvofisvaL fir} Xvfiai- 

vcovtaL rr]v oXr]v STtL^oXrjv rr]g L6tOQiag, sxQiva^isv dslv 142. 2. Tcuv TQoitcov] Ita cod. pro tov tqotcov. MAI. Dio- 
dorus II I. 33. vofiifiov yuQ iariv avToig TDcvtas naTcc nrjSiva 
T(2v TQonmv TvnvEiv. Ita optimi quiqiie libri. Caeteri inter 
firjSiva xov tqotiov et firjStva tqottov variant. Sed verum esse 
Tcov TQoncov hic iocus opportuae ostendit. 

142. 2. KCiTayivcoOiiEa&ai] an xaTayvcSaiad^at.? 

142. 8. K£i.ivovai^ nihil sani huic sententiae inest, nisi nco- 
ivovai scribatur. 

142. 8. AsvKiov] Cod. ^oiVrov. MAF. 

142. 9. dva(^or]aavTcov] dvaaTtjaavTcov ed. Rom. 

142. 10. (U/}] v^ ed. Rom., neque id typothetae errore. Vnde 
nata est editori sententia liistoriae contraria : sponte enim exces- 
sisse urbe Catiliuam, non eiectum SC. , testes locupletissimi sunt 
Cicero et Salhistius, etsi aliter visum Cassio Dioni p. 132. 97. 
ed. Reim, , quem confutavit Reimarus. 

142. 18. In margine scribitur JT£P/ THS OAHS nPAF- 
MATEIAS zJIOASlFOT 2IKEAISIT0T. MAI. 

142, 19. 7iQ0i^ES69r]6av] nQos^h8co%ri6av ed. Rom. 

142. 21. avTai] avToi ed. Rom. 142. 17. Nura de Catilina sermo adhuc est qui aero alieno 
pressns, divitibus infensus erat; ideoque, ut pleruinque fit, coniu- 
raverat? An potia:§ de invidia verba flunt, quam ia historiae cxtre- 
niitate deprecatus videtur Diodorus? MAI. EXCERPTA VATICANA L. XL. 14S 

rov eXiyxovra Xoyov rrjv ayvoiav In^hd^aL. iv rsSOa- 
Qccxovta yag ^i^loiq TCEQiBiXfjcporBg rr]v nQay^arBiav iv 
filv £§ rals JCQataLg dvEyQaipanev rag nQo tav TQaixav 
TCQa^SLg T£ xal ^v&okoylag, aal rovg XQovovg rovtovg 
en dxQi^stag ov dL(0QL6d^EQa did ro nrjdlv TtaQajirjy^a 5 
TtEQL rovtcov 7taQELlri(pEvav. 

143. 3. f|] abest ab ed. Rom. 

143. 5. biaQLGdfib&ci] SiOQiod^i%a ed. Rom. 

143. 5. TiuQUTtrjyfia] nuQddetyiMa ed. I\om. : correctum ex 
Diodori I. 5. Caeterum in TiaQii desinit cf>(licii [>■ 260. : cui 
vocabulo quod deerat supplevi indidem ; Tiaqclvai tacite scripse- 
rat Maius. 

143. 4. Hoc ipjsum dixerat Diodorns in prohoemio edito cap. 
V; ibideinque addiderat se historiac suae linem fccisse ante annurn 
primum olyrapiadis CLXXX, qui est urbis conditae annus DCXCIV. 
Atqui vaticanum Diodori excerptuni penuitimnin versatur in Catili- 
nae rebus, cuius coniuratio deprehensa anno DCXCI, oppressa se- 
quente anno DCXCII. Tum ibidem praecedit (quamqnam subsequi 
debuit) Pompeii triumphus, qui ductus est Pisone et Messala coss., 
ut ait Plinius VII. sect. 26 , anno DCXCIV. Ergo reapse vaticana 
exccrpta a septimo Diodori libro usque ad expletum quudragesimum, 
id est usque ad historiae finem , pertingunt. MAI. 

143. 6. TiaQslvai] FoHum ultimum quaternionis huius periisse 
iam diximus p. 1*22. 1 (ed. Lips.) Atqui nunimnm partem vaticanorum 
Diodori cxcerptorum nos in hac lacuna amisissc mihi exploratum 
cst ; nam postremum hoc cxcerptum ex ipsa diodori^nae historiae 
clausula seu epilogo dcsumitur, nt I(< tort-s facilc sentlunt. Existiiuu 
igitur in amissi foiii priorc omnino pagina, et fortasse intra paucoia 
versus desivisse Diodori vaticana excerpta ; ita ut mox inceperint ia 
eadem pagina aut certe folio diversi a Diodoro hi^^torici exccrpta alia 
ad Porphyrogeniti aeque coUectionem pertinentia. Sed enim gra- 
tulandum profecto est, quod pars saltcm postremi huius excerpti 
exitium cvaserit. Hinc enim commode discimus primo quidem re- 
vera finem fieri Diodori excerptorum; tum ipsam historiae clausulam 
utcumque videraus; tum deniquc iudicium auctoris de suis libris co- 
gnoscinius , quorum sex prioribus fidem certam ac severam derogat, 
proptcrea quod tempora nimis antiqua et ducumcntis carentia con- 
tineant. Unde rursus intelligimus quam facile quantoque iure ne- 
gligere Ilceat homines illos , qui ut divinis Mo^is libris illudant, 
harbarorum populorum insanas antiquitates clamitant. Et quidem 
Cicero de divin. I. 19. gravi testimonio chaldaicas antiquitates iam- 
diu danmavit , quas vel stnltorum hominum vel vanorum vel im- 
prudentium commenta appeilat. Nuper vcro aegyptiacorum quoque 
mnniimentorum multo accuratius studium et eruditius, satis coar- 
guit nihil esse sincere historicum aut mouuincntis comprchen»iim 
apud Acgyptios , quod Abrahami actatcm excedat; a qua scilicet 
christianus Eusebius, nnn religioso praeiuditio, sed rei veriio scien- 
tia liuctug, ciu-oaicas tabulus guas exurditud cst. 3IAI. 568 DIODORI SICULI 

FRAGMENTA EX FLORILEGIO VATICANO. Vaticanum florilegium quo maiores milii Dionis opes 
suppedilavit, eo Uiodori' paaciores, cum per sc, lum 
quia saltem nonnuliae do citatis in eo particulis in 
libris Diodori superstitibus iam occurrebant. Sic in 
florilegio p. 8. legitur fragmentum quod iam extabat 
lib. I. 2. iJiodori, nec non in s. Maximi sententiis edi- 
tis ed. Tigur. p. 164. Rursus Ilorileg. vat. p. 10. con- 
gruit cum A. Melissa ed. Tigur. p. 12, nec non cum 
Georgidio vat. cod. p. 42; similisque fcre sententia oc- 
currit apud Diodorum lib. V. 31: rursusque alius locus 
congruit cum Diodoro edito I. 1, — Florileg. vat. p. 
27. occurrit illa narratio dc Phintia et Danione, quam 
liabent eclogne ed. Wesscl. tom. II. p. 554. — Fiori- 
leg. vat. p. 53- congruit cum Diodoro ed. J. 70, et cum 
A. Melissa p. 79. — Florileg. vat. p. 75. incidit in Dio- 
dorum ed. lib. XVL 54. — Denique in ilorileg. vat. 
p. 72. citantiir ex Euripide versiculi fjuinque de am'i 
laudibus, quorum duo priores tantummodo in vatica- 
nis excerptis meis p. 123. apparueraat. Sunt aufem 
iidem qninque, qui apud Stobaeum abosque legunlur, 
ut citato in loco adnotavi. Sed tamen in florilegio v. 
2. pro roiag est roidgd; v. 3. pro ov est ovde; v. 4. 
pro bI d' est ovd' , pro oqk est ogdv; v. 5. pro ov 
&av^' est ovTcog, pro XQkcptiV est tQhfpu. Reliqua sunt 
in florilegio sub Diodori nomine excerpta quatuor, quae 
ego in hoc meo volumine copiis eiusdem Diodori iam 
referto libenter collocabo. MAf. Edita sunt haec quo- 
queXL 11.^ XIII. 22. XVIL 38. XIX. 95. 

«'. Xq^q ovk Ik Tfijv dnozBXsO^drcov jcqlvsiv tovs 

Pertinct hoc fraginentiira ad Diodorl lociiiii e vatlcano palim- 
peestu a me Tulg^tuui p. 4U; cuius loci clausula fuit hacc ecntentia, DIOD. SIC. FRAGM. EX FLORILEG. VAT. 145 

dyc^^ovg avdQag ccXX* ix t^g 7CQoaLQi6£cog' tov (ilv ij 
tvx^ Jtupta, tov d' ij nQoaiQSOLg ^oxtfi«^£T«t. £x flo- 
rilegio vat. p. 104. 
569 /3'. Tu (ilv Iv tolg OTcXoug TcXsovextT^fittta tvxy xal 
xaiQa XQivstai, noXXaxigf rj b' Iv talg EvnQa^iaig i^fie.- 5 
QotTjg idiov l6tL 0r](iEiov tijg tav ^vxvxovvxav aQBxrjg. 
Indidem p. 75. 

y, Al tav jtoXBCiv stoXLOQictai xal naQatd^Big xal 
TofAAa ta xaxd tcoXs^iov TCQOxsQrjfxaxa td TcXsiova did 
tvxrjv ij dt' aQBX^v BTCLXvyxdvBxca' 6 6' bv talg l^ov-lO 
ciaig TCQog xovg Bnxaixoxag iXBog (iBQL^o^iBvog did (lovrjg 
trjg (pQovrjGBag yivBxai ' oi nXBlcxoi yuQ bid tr}v bvxv- 
%ittv BnuiQovxttL (ibv tulg BvnQU^iuLg , vnBQrjcpavoL d' bv 
tttlg BvxvxiccLg yivofiBVOL tfjg dv&Qconivrjg Xttl xoLvijg 
do&BVBLttg inLXttv%dvovxttL' dto vvv Xttl tovg n?<,Bi6xovg\S 
OQttv b6xl trjv Bvxvxiccv ciignBQ ^ttQV cpOQtiov cpBQBLV ddv- 
vatovvxag. Indidem p. 75. 

d', Talg BvtvxiccLg £'lc39bv cog Ininttv dy.oXov%BLV 
^a&V(iia xal XtttttcpQovrjGLg- dLonBQ 'bvlol nQogr^xovxag 
vnoXtt(i^dvov0LV bvxbqbCxbqov vndQXBLV 6v(LcpoQdg vnB-20 
veyxBLV BncdB^iag rj tdg BVfisyB^BLg Bvr](iBQLttg BficpQOvcog' 
ai (iBV yuQ dta tov nBQL tov (liXXovxog cpo^ov Gvva- 
vayxd^ov6LV BnLfiBXBL6%ttL , ai ds dta x6 nQoyByovog nQO- 
tQBnovxttL xaxttcpQovBlv ndvxov. Judidem p. 75. 

qnam ibi constantinianus eclogarias omittebat; eed tamea apud Dio- 
dorum lcgebat non eolnm florilegua vaticanus , vcrum etiam Dio 
Cae«iu8 , ut excerpta mea p. 182. demongtrant. MAI. 

115. 6. Confer Ciceronem pro Marcello cap. U. UL 9IAI. 10 D I O D O R I i32 

EXCERPTORUM ORDO CHRONICUS, ^ ilomanae urLis annos historlarum veterura editionibus 
adiuugere valdo utile cst; idquo institutum cum alii 
liistoriarum cditores, tuui ego quoque secutus sum, 
quura in raarginibus reliquiarum Uionysii halic. quas 
Mediolani edidi , singula terapora scribenda ouravi. At-' 
que ideni in praeseuti faciendum erat in his vaticanis 
graecorum historicorura excerptis: sed quoniara, dum 
prima Diodori folia irapriraerentm', terapora adiungero 
obiitus fuij nunc eadem iuncta in laterculo scribam, 
liberiore taraen ratione; tum quia multarum liistoriae 
particularum divinari tenipora non queunt, tum quia 
non chronologiam condere volo, sed aetates tautum- 
modo praecipuarum rerum, onini omissa controver- 
sia vel subtibtate, indicare, En igitur quis fere cui- 
que Diodori mei jjaginae ac versui anuus coudilae iir- 
bis adscribendus sit. MAI, 

F, (ed, Ijjps,) 1. V, 1. ante urb. cond. an. 67. 
^. 7. ante Urb. cond. an. 19. 
5, lOt urbis conditae an. 6. 


21. 


8. 


8, 


9. 


17. 


11. 


12. 


13. 


1. 


14. 


11. 


14. 


18. 


15. 


1. 


16. 


4. 


17. 


4. 


27. 


9. 


27. 


15. an. 


1. 


an. 


30. 


an. 


31. 


an. 


46. 


an. 


61. 


an. 


62. 


an. 


69. 


an. 


71. 


an. 


124. 


an. 


196, 


an. 


197. 


an. 


202. 


au. 


207. DIODOJEU EXCERPT. ORDO CHRON. 147 

p. 28' 3. urbis conditae an. 210. 

— an. 221. 

— an. 222. 

— an. 225. 

— an. 232. 

— an. 241. 

— an. 244. 

— an. 245. 

— an. 246. 

— an. 246. 
^ an. 252. 

— an. 264. 

— an. 274. 

[omittilur pars Diodori olim edita.] 

— an. 45S. 
"^ an. 454. 

— an. 462. 
— ' an. 474. 

— an. 475. 

— an. 476. 

— an. 480. 

— an. 493. 

— an. 497. 

— au. 498. 

— an. 499. 

— an. 604. 

— an. 511. 

— an. 512. 

— an. 513. 

— an. 514. 

— an. 516. 

— an. 534. 

— an. 535. 

— an. 539. 

— an. 543» 

— an. 547. 

— an. 549. 

— an. 551. 

— an. 553. 

— an. 554. 

— an. 562. 

— an. 564. 

— an. 571. 

— au. 573. 
10* 31 


. 3. 


31 


. 14. 


S6 


3. 


36 


11. 


86 


25. 


S7 


7. 


38 


12. 


40 


1. 


40. 


13. 


40. 


24. 


41. 


18. 


42. 


25. 


3mit 
46. 


ilur 
1. 


47. 


10. 


48. 


15. 


61. 


1. 


61. 


11. 


51. 


19. 


52. 


16. 


54. 


1. 


55. 


4. 


65. 


21. 


67. 


7. 


59. 


1. 


60. 


10. 


60. 


22. 


61. 


5. 


62. 


1. 


63. 


4. 


63. 


17. 


64. 


3. 


66. 


1. 


68. 


3. 


69. 


3. 


69. 


10. 


70. 


8. 


71. 


7. 


75. 


12. 


76. 


16. 


78. 


1. 


78. 


12. 


79. 


22. 148 DIODORl EXCERPT. ORDO CHRON. .80. 


1. 


urbis 


conditae 


an. 576. 


80. 


12. 


— 


— 


an, 583. 


82. 


1. 


— 


— - 


an. 585. 


83. 


10. 


— 


— 


an. 586. 


83. 


20. 


— 


— 


an. 586. 


88. 


1. 


— 


— 


an. 586. 


92. 


5. 


— 


— 


an. 587. 


96. 


1. 


— 


— 


an. 591. 


97. 


6. 


— 


— 


an. 592. 


98. 


22. 


— 


— 


an. 601. 


100. 


11. 


— 

an. 604. 


101. 


7. 


— 


— 


an. 607. 


102. 


14. 


— 


— 


an. 608. 


105. 


1. 


— , 


— 


an. 608. 


108. 


12. 


— 


— 


an. 609. 


110. 


1. 


— 


— 


an. 615. 


111. 


8. 


— 


— 


an. 616. 


112. 


1. 


— 


— 


an. 619. 


115. 


27. 


— - 


— 


an. 621. 


117. 


12. 


— 


— 


an. 625. 


121. 


4. 


— 


— 


an. 630. 


122. 


6. 


— 


— 


an. 643. 


124. 


1. 


— 


— 


an. 663. 


127. 


11. 


— 


— 


an. 663. 


133. 


32. 


— 


— 


an. 666. 


135. 


25. 


— 


— 


an. 667. 


136. 


16. 


— 


— 


an. 668. 


136. 


31. 


— 


— 


an. 669. 


138. 


5. 


— 


— 


an. 672. 


1S9. 


12. 


— 


— 


an. 681. 


139. 


24. 


— 


— 


an. 690. 


141. 


13. 


— 


— 


an. 691. 134 D I O D O R I 

ORDO FOLIORUM RESTITUTUS. X aliraiDsestorum folia omnia sus deque a lil)ravlis, qiii 
raembranas rescripscnniL, fuissc pcrturbata, iaxnjjri- 
dem ab iis qui haec sludia tractant paterucl um est. Jgi- 
tur vaticanus quoquc liistoricorum graecorum rescri- 
ptus codex eodem incommodo laborat, cuius folia a 
me cditore nuper ad priscara norraam ordinata fuerunt. 
Et curavi equidem ut in libri raei marginibus de neote- 
rica rescribcntis perturbatione lectorcs perpctuo adrao- 
nefacerem; nunc vero tabella etiam proponenda est, 
quae doccat quanam ego ratione, restitutis priscis qua- 
ternionibus, materiara Jiistoricara ad suas iustas sedes 
revocaverim: quod cum facerem, materiae tantum- 
modo nexum sequi potuij nam quaterniomim uotae 
nuilae in codice erant. 

Q. I. p. 255. 256^249. 250. 
325. 326^339. 340. 
207. 208 v_. 201. 202. 
S45. 346^347. 348. Q. II. p. 269. 270 

247. 248. 

253. 254- 

279. 280. 267. 


268. 


257. 


258. 


251. 


252. 


289. 


290. Q. III. p.307. 308^293. 294. 
183. 184s_193. 194. 
235. 236^237. 238. 
229. 230>--243. 244. Pars olim crli- 
ta ideoque 
uuiio omissa. (Jaatrrnio 
olim editiis, 
idernjue nuiic 
umi&>us. 150 DIODOFJ ORDO FOLIOR. RESTITUTUS. Pars olim ed 
ta, ideoque nuuc 
omissa. ._Q.IV. p,221. 222 119. 120 
177. 178 219. 220. 
129. 130. 
167. 168. 265. 266 ^271. 272. 

Q. V. p. 123. 124^^125. 126. 
331. 332v_333. 334. 
211. 212 v^ 197. 198. 
295. 296 s^ 305. 306. 

Q.VI. p.l61. 162 s^ 151. 152. 
169. 170^175. 176. 
213. 214^227. 228. 
135. 136 s^ 145. 146. 

O.Vn,p.353. 354^ 

245. 246^.259. 260. 
233. 234-^239. 240. 
231. 232^241. 242- 

Paginae codicis Diodori ineditae sunt LXXX ; lectaq 
omnes, praeter iinam 353, iu qua pauca verba leguur 
tur, et alteram 354 prorsus oLlitteratam. jMAI. ( 
?A 

3965 
D3 

1323 
V.2 
oars 2 Diodorus Siculus 

Bibliotheca historica PLEASE DO NOT REMOVE 
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET 

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY